Управління житлово-комунального господарства інформує: Економiка та тарифна полiтика
Iнформацiя про намiр змiни тарифiв на послуги з постачання теплової енергiї КП «Червоноградтеплокомуненерго» на плановий перiод 2020-2021роки (архів)

Оголошення про намiр встановити тарифи на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опаення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м.Червоноград, вул.Копернiка, 1 на опалювальний сезон 2020-2021 р.р. iз структурою

Про встановлення тарифiв КП «Червоноградводоканал» на централізоване водопостачання та централізоване водовiдведення iз структурою
    Керуючись ст. 28 Закону України №280/97-ВР від 21.05.1997 р. «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Законом України вiд 09.11.2017 р. № 2189-VIII «Про житлово - комунальнi послуги», Законом України №2918-ІІІ від 10.01.2002 р. «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Порядком формування тарифiв на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення», затвердженим Постановою КабiнетуМiнiстрiв України вiд 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 291), Наказом Мiнiстерстварегiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд 12.09.2018р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiвтарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiвтарифiв на комунальнi послуги, поданих для їх встановлення», Наказом Мiнiстерстварегiонального розвитку,будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд05.06.2018 р. № 130 «Про затвердження Порядку iнформуванняспоживачiвпро намiрзмiницiн/тарифiв на комунальнi послуги з обґрунтуванням такої необхiдностi», враховуючи заяву КП «Червоноградводоканал» від 12.05.2020 р. № 330, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради...
    Детальнiше...

Повідомлення КП «Червоноградводоканал» про намір встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2020 рік
    На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 КП «Червоноградводоканал» доводить до відома споживачів, що має намір встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
    Детальніше....


Оголошення про намiр здiйснити коригування дiючих тарифiв на послуги з централiзоване водопостачання, водовiдведення
    Пiдприємство «Червоноградводоканал» повiдомляє про намiр здiйснити коригування дiючих тарифiв на послуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення для споживачiв приватного сектору, бюджетних пiдприємств та iнших пiдприємств (крiм пiдприємств,якi розмiщенi в багатоповерхових будинках).
    Тарифи на послуги з постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) , а саме для споживачiв багатоповерхових будинкiв залишаються без змiн.
    Вiдповiдно до п.7 Порядку формування тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на формування житлово-комунальних послуг» вiд 1 червня 2011 року № 869, проводиться перерахунок тарифiв шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифiв за якими вiдбулися цiновi змiни в бiк збiльшення.
    Дiючi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення для всiх категорiй споживачiв встановленi пiдприємству «Червоноградводоканал» рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 155 вiд 30 серпня 2018 року, наступнi::
     - централiзоване водопостачання – 10,06 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
     - централiзоване водовiдведення – 8,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
    У зв’язку з тим, що з 1 сiчня 2019 року змiнилася цiна на електроенергiю, з 1 липня зросте прожитковий мiнiмум для працюючої категорiї населення ми вимушенi коригувати дiючi тарифи. Коригування дiючих тарифiв проводиться тiльки зi складових витрат електроенергiя та заробiтна плата, обсяги iнших витрат, пов’язаних iз провадженням лiцензованої дiяльностi залишилися без змiн.
    У дiючих тарифах розрахунки витрат зi статтi «Витрати на електроенергiю» вартiсть електроенергiї становила 2,23473 грн./кВт. год (без ПДВ), з 1 сiчня 2019 року – 2,39102 грн./кВт. год (без ПДВ).
    Iндекс змiни розмiру вартостi електроенергiї 2,39102/2,23473 грн = 1,07
    Зросли витрати на оплату працi (рiст прожиткового мiнiмуму та коефiцiєнти спiввiдношень до заробiтної плати ).
    Заробiтна плата врахована до тарифiв в установленому порядку iз забезпеченням мiнiмальної заробiтної плати та iнших гарантiй з оплати працi, передбачених законодавством, з урахуванням положень Територiальної та Галузевої угод, Колективного договору.
    Згiдно поданих розрахункiв, скорегованi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення складатимуть:
     - централiзоване водопостачання – 12,38 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
     - централiзоване водовiдведення – 12,14 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
     Пропозицiї та зауваження щодо встановлення шляхом коригування тарифiв на послуги централiзованого водопостачання, водовiдведення приймаються протягом 10 календарних днiв з дня опублiкування цього оголошення.
    Адмiнiстрацiя пiдприємства.

Шановнi мешканцi!!!
    КП «Червонограджитокомунсервiс» та КП «Комунальник» керуючись ст. 28 Закону України вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п. 1.2 ст. 7 Закону України вiд 24.06.2004 р. "Про житлово - комунальнi послуги", Законом України вiд 05.03.1998 р. № 187/98-ВР "Про вiдходи", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2006 р. № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифiв на послуги з вивезення побутових вiдходiв", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на житлово - комунальнi послуги", Постановою КМУ вiд 10.12.2008 р. №1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових вiдходiв", Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд 30.07.2012 р. № 390 "Про затвердження порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово - комунальних послуг, структуру цiн/тарифiв, змiну цiн/тарифiв з обґрунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад" (iз внесеними змiнами та доповненнями), рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 218 "Про застосування норм надання послуг з вивезення побутових вiдходiв в м. Червоноград та смт. Гiрник", мають намiр змiнити тарифи на на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення, сортування та захоронення).
    Причини змiни тарифу:
    1. на виконання Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 218 вiд 30.11.2017 року, КП «Червонограджитлокомунсервiс» та КП «Комунальник» розраховано тарифи на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних вiдходiв);
    2. дiючий тариф на послугу з вивезення твердих побутових вiдходiв, затверджений рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 151 вiд 30.07.2015 р., розрахований на 1 м3 вивезення;
    3. КП «Червонограджитлокомунсервiс» та КП «Комунальник» проведено розрахунок тарифiв на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних) iз розрахунку на 1 тонну перевезення;
    4. iншими вагомими причинами для перегляду тарифiв є:
    - зростання мiнiмальної заробiтної плати iз 1218 грн. (в 2015 р.) до 3723 грн. (на 01.01.2018 р.);
    - рiст цiн на паливо-мастильнi матерiали ( бензин А-92 в 1,5р (з 19,50 грн/л до 29,20 грн./л);
    - дизельне паливо в 1,4р. (з 19,99 грн./л. до 27,80 грн./л.);
    - зростання вартостi iнших послуг та матерiалiв (електроенергiї, опалення, водопостачання та водовiдведення, запчастин, спецодягу, iн.
    Додатково повiдомляємо, що:
    - на виконання Наказу Мiнрегiону вiд 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово-комунальних послуг, структуру цiн/тарифiв, змiну цiн/тарифiв з обґрунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад» (iз внесеними змiнами i доповненнями), зазначене рiшення буде розмiщено в черговому номерi мiсцевої газети, на сайтах мiської ради та КП »ЧВК», на дошках оголошень та iн.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради