Управління житлово-комунального господарства інформує: Управлiння житловим фондом, ОСББ, ЖБК
Призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м. Червоноград
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150, виконавчим комітетом Червоноградської міської ради проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків в м. Червоноград, в яких не створено ОСББ, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. За результатами проведеного конкурсу прийнято рішення №85 від 12.04.18р. «Про призначення управителя багатоквартирних будинків в м.Червоноград», відповідно до якого призначено комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс», в особі директора – Кукоби Юрія Михайловича, тел.(03249) 2-23-59 управителем для наступних багатоквартирних будинків

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 лютого 2016 р. № 109 “Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами”.

Постанова і порядок.

Роз'яснення про порядок створення ОСББ
       Основна дiяльнiсть об'єднання полягає у здiйсненнi функцiй, що забезпечують реалiзацiю прав власникiв примiщень на володiння та користування спiльним майном членiв об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової територiї, сприяння членам об'єднання в отриманнi житлово-комунальних та iнших послуг належної якостi за обґрунтованими цiнами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю об'єднання.
       Порядок та умови створення об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку (ОСББ) врегульовано Законом України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" та ПКМУ вiд 11.10.2002 року №1521 "Про реалiзацiю закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку".
       Для створення ОСББ необхiдно виконати ряд дiй у послiдовностi, зазначенiй нижче:
       1. Створити iнiцiативну групу зi створення ОСББ. Така iнiцiативна група повинна складатися не менш як з трьох власникiв квартир чи нежитлових примiщень у багатоквартирному будинку. Наймачi/орендарi квартир i нежитлових примiщень у багатоквартирному будинку не можуть бути членами ОСББ та iнiцiативної групи.
       2. Iнiцiативнiй групi:
              - провести роботу зi з'ясування перелiку спiввласникiв багатоквартирних будинкiв (власникiв квартир, нежитлових примiщень);
              - провести iнформацiйно-роз'яснювальну роботу серед спiввласникiв щодо мети та доцiльностi створення ОСББ, порядку його створення;
              - пiдготувати установчi збори ОСББ;
              - пiдготувати проект протоколу установчих зборiв, реєстру присутнiх на зборах (по сутi, це список спiввласникiв) та листка голосування на установчих зборах, картки голосування;
              - зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ;
              - пiдготувати пропозицiї щодо складу правлiння ОСББ та ревiзiйної комiсiї;
              - пiдготувати проект статуту ОСББ.
       3. Мiсцевiй адмiнiстрацiї:
              - погодити пiдготовлений iнiцiативною групою статут з державним реєстратором (щодо державної реєстрацiї ОСББ з таким статутом) та ДПI (щодо включення ОСББ з таким статутом до реєстру неприбуткових органiзацiй);
              - знайти / вiдновити технiчну документацiю на будинки, пiдготувати її (чи її копiю) до передачi ОСББ;
              - виконкому спiльно з iнiцiативною групою - вирiшити питання про мiсце проведення установчих зборiв.
       4. Iнiцiативнiй групi:
              - оповiстити всiх спiввласникiв про проведення установчих зборiв. Про проведення установчих зборiв iнiцiативнiй групi необхiдно письмово повiдомити усiм власникам житлових та нежитлових примiщень будинку не менш як за 14 днiв до дати проведення. Повiдомлення вручається кожному власнику пiд розписку або надсилається рекомендованим листом. Не зайвим буде розклеїти оголошення про збори на вхiдних дверях до пiд'їздiв, дошках оголошень тощо;
              - провести установчi збори ОСББ, на яких прийняти рiшення про створення ОСББ. З метою визначення кворуму у день проведення зборiв рекомендуємо iнiцiативнiй групi провести письмову реєстрацiю присутнiх учасникiв зборiв. Кворум наявний за умови присутностi на зборах бiльше 50 вiдсоткiв власникiв приватизованих квартир, нежитлових примiщень (50% + один голос). Мешканцi неприватизованих квартир чи орендарi примiщень не враховуються при визначеннi кворуму та не можуть брати участь у голосуваннi , але мають право бути присутнiми на зборах. Прийнятi на зборах рiшення повиннi бути вiдображенi у протоколi установчих зборiв. Додатково рекомендуємо результати голосування з найважливiших питань фiксувати також у листках голосування, в яких кожен учасник зборiв особисто зазначає своє волевиявлення ("за", "проти", "утримався").
       Провести державну реєстрацiю ОСББ та подальшу його постановку на облiк в ДПI, Пенсiйному фондi та iнших фондах соцiального страхування тощо.
       Наступними необхiдними кроками повиннi стати визначення меж прибудинкової територiї та оформлення права власностi на прибудинкову територiю, укладення договорiв мiж ОСББ i пiдприємствами-виконавцями житлово-комунальних послуг, а також власне пiдготовка i прийняття рiшення про проведення термомодернiзацiї будинку (впровадження енергозберiгаючих заходiв), за їх необхiдностi.
       Перший заступник мiського голови С.Дмуховський

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради