Рiшення виконкому мiської Ради (з лютого 2012р.)...
02.03.2021 №34Про оновлення офiцiйного сайту Червоноградської мiської ради

02.03.2021 №33Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - червнi та жовтнi-груднi мiсяцi 2021 року

02.03.2021 №32Про проведення повiдомної реєстрацiї змiн до колективного договору

22.02.2021 №31Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

22.02.2021 №30Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

22.02.2021 №29Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

22.02.2021 №28Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

22.02.2021 №27Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв

22.02.2021 №26Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

22.02.2021 №25Про затвердження конкурсної документацiї для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград та смт. Гiрник (zip)

22.02.2021 №24Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2020 рiк (zip)

22.02.2021 №23Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2020 рiк та схвалення проєкту Програми Червоноградської територiальної громади на 2021 рiк (zip)

22.02.2021 №22Про затвердження розрахунку лiмiту вилучення технiки

28.01.2021 №21Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

28.01.2021 №20Про уповноваження управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради приймати рiшення про присвоєння, змiну, коригування та анулювання адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна

28.01.2021 №19Про надання дозволу на реалiзацiю буфетної продукцiї у закладах загальної середньої освiти

28.01.2021 №18Про дозвiл на перевезення учнiв до закладiв загальної середньої освiти с.Борятин, с.Острiв, с.Сiлець, м.Червонограда

28.01.2021 №17Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

28.01.2021 №16Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат (zip)

28.01.2021 №15Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення (zip)

28.01.2021 №14Про створення комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади

28.01.2021 №13Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради

28.01.2021 №12Про внесення змiн в схему розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м. Червоноград, затверджену рiшенням Виконавчого комiтету № 161 вiд 28.08.2019р.

28.01.2021 №11Про створення комiсiї з органiзацiї та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв на територiї Червоноградської мiської ради

28.01.2021 №10Про визначення на 2021 р. видiв робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських (суспiльно корисних) робiт, засуджених до кримiнального покарання у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв, на яких порушники та засудженi виконуватимуть такi роботи

28.01.2021 №9Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

28.01.2021 №8Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

28.01.2021 №7Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2021 роцi

28.01.2021 №6Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на територiї Червоноградської мiської ради в 2020 роцi та заходи щодо його покращення в 2021 роцi

28.01.2021 №5Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.01.2021 №4Про проведення повiдомної реєстрацiї колективного договору, змiн та доповнень

28.01.2021 №3Про створення спостережної комiсiї (zip)

28.01.2021 №2Про створення Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операцiї

28.01.2021 №1Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

28.12.2020 №210Про утворення комiсiї з питань нагородження

28.12.2020 №209Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi

28.12.2020 №208Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

28.12.2020 №207Про створення постiйно дiючої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.12.2020 №206Про внесення змiн в додаток до рiшення виконавчого комiтету мiської ради вiд 17.12.2020 №176 (zip)

28.12.2020 №205Про створення мiської комiсiї з призначеня житлових субсидiй та надання пiльг за мiсцем фактичного проживання (zip)

28.12.2020 №204Про створення Координацiйної ради з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей

28.12.2020 №203Про створення Мультидисциплiнарної групи з питань протидiї торгiвлi людьми

28.12.2020 №202Про створення мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань запобiгання та протидiї домашньому насильству та насильству за ознакою статi, протидiї торгiвлi людьми та гендерної рiвностi

28.12.2020 №201Про створення Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам

28.12.2020 №200Про створення Мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби

28.12.2020 №199Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла

28.12.2020 №198Про створення Мiської комiсiї для розгляду питань, пов'язаних iз встановленням статусу учасника вiйни вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (zip)

28.12.2020 №197Про створення Мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян

28.12.2020 №196Про затвердження Порядку надання пiльг та допомог окремим категорiям населення

28.12.2020 №195Про затвердження Положення про порядок видачi посвiдчень реабiлiтованим, якi мають право на пiльги, передбаченi Законом України "Про реабiлi1

28.12.2020 №194Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

28.12.2020 №193Про затвердження посадового складу мiської комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй

28.12.2020 №192Про створення комiсiї з обстеження стану зелених насаджень на територiї Червоноградської мiської ради

28.12.2020 №191Про видiлення службової квартири вiйськовослужбовцю вiйськової частини Т0200

28.12.2020 №190Про утворення наглядової ради з питань розподiлу i утримання житлау гуртожитках та використання гуртожиткiв i прибудинкових територiй

28.12.2020 №189Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадян м.Соснiвки

28.12.2020 №188Про видачу дублiката ордера на житлове примiщення

28.12.2020 №187Про змiну договору найму житлового примiщення

28.12.2020 №186Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.12.2020 №185Про зняття з квартирного облiку

17.12.2020 №184Про утворення адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

17.12.2020 №183Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян

17.12.2020 №182Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2021 рiк (zip)

17.12.2020 №181Про затвердження Регламенту роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

17.12.2020 №180Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

17.12.2020 №179Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

17.12.2020 №178Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти населених пунктiв м.Соснiвки, с.Борятин, с.Волсвин, с. Межирiччя, с.Острiв, с.Поздимир, с.Сiлець

17.12.2020 №177Про змiну форми органiзацiї харчування в закладах дошкiльної освiти, закладах загальної середньої освiти населених пунктiв м.Соснiвки, с.Борятин, с.Волсвин, с. Межирiччя, с.Острiв, с.Поздимир, с.Сiлець

17.12.2020 №176Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

17.12.2020 №175Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини (zip)

17.12.2020 №174Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

17.12.2020 №173Про проведення повiдомної реєстрацiї змiн та доповнень до колективних договорiв

17.12.2020 №172Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2021 рiк (zip)

17.12.2020 №171Про внесення змiн в п. 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 216 "Про затвердження мiсць розмiщення зон для вигулу домашнiх тварин" (zip)

17.12.2020 №170Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 12.05.2020року №44 "Про затвердження схем органiзацiї дорожнього руху у м. Червоноград" (zip)

17.12.2020 №169Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

17.12.2020 №168Про створення громадської комiсiї з житлових питань

17.12.2020 №167Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї Червоноградської мiської ради

17.12.2020 №166Про створення комiсiї з питань обстеження матерiально - побутових умов сiм'ї

17.12.2020 №165Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi

17.12.2020 №164Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування лiфтiв на 2021 р. по ПП "Сервiслiфт"

17.12.2020 №163Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомунеенрго" на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергiї зi структурою на плановий перiод 2020 - 2021 р. р.

17.12.2020 №162Про схвалення проекту рiшення "Про бюджет Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк" (zip)

30.11.2020 №161Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 29.03.2018 №84 "Про деякi питання документування управлiнської дiяльностi у виконавчих органах Червоноградської мiської ради" (zip)

30.11.2020 №160Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

30.11.2020 №159Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

30.11.2020 №158Про затвердження Положення про надання платних медичних послуг комунальним пiдприємством "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" та затвердження тарифiв на платнi послуги, якi надаються

30.11.2020 №157Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

30.11.2020 №156Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв, змiн та доповнень

30.11.2020 №154Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград (zip)

30.11.2020 №153Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки

16.10.2020 №152Про вiдмову у наданнi дозволу на переведення житлової квартири № 21 в житловому будинку № 3 на вулицi Шухевича в м. Червоноградi у нежитлове примiщення

16.10.2020 №151Про надання та скасування дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

16.10.2020 №150Про надання дозволу на переведення житлової квартири та житлових примiщень у нежитловi примiщення

16.10.2020 №149Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

16.10.2020 №148Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36

16.10.2020 №147Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв, змiн та доповнень

16.10.2020 №146Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

16.10.2020 №145Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

16.10.2020 №144Про надання соцiального житла

16.10.2020 №143Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

16.10.2020 №142Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

16.10.2020 №141Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

16.10.2020 №140Про затвердження тимчасових графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на час дiї карантину

16.10.2020 №139Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно - логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на опалювальний сезон 2020 - 2021 р. р. iз структурою

16.10.2020 №138Про уповноваження iнспекторiв з паркування управлiння ЖКГ Червоноградської мiської ради

16.10.2020 №137Про переоформлення особового рахунку на кiмнату в гуртожитку

16.10.2020 №136Про видiлення службової квартири

16.10.2020 №135Про видiлення квартир учасникам бойових дiй, якi приймали безпосередню участь в зонi проведення АТО

16.10.2020 №133Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

16.10.2020 №132Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2004 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

16.10.2020 №131Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 12.05.2020 р. № 39 "Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. Червонограда та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2020 -2021 р. р."

26.08.2020 №130Про вiдведення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї

26.08.2020 №129Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету №132 вiд 20.06.2018 року

26.08.2020 №128Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

26.08.2020 №127Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

26.08.2020 №126Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

26.08.2020 №125Про проведення повiдомної реєстрацiї колективного договору

26.08.2020 №124Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.08.2020 №123Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.08.2020 №122Про затвердження перспективного плану до 2025 року щодо забезпечення доступностi для осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до важливих об'єктiв соцiальної та транспортної iнфраструктури (zip)

26.08.2020 №121Про видачу ордерiв громадянам, якi проживають в гуртожитках, що знаходяться в комунальнiй власностi територiальної громади м.Червонограда

26.08.2020 №120Про передачу кiмнати № 97 в гуртожитку по вул.Чорновола,23 в м.Червоноградi комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал"

26.08.2020 №119Про передачу квартири № 80 будинку № 9 по вул.В.Стуса в м.Червоноградi комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" та включення її до числа службових

26.08.2020 №118Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.08.2020 №117Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2020/2021 навчального року

23.07.2020 №116Про надання дозволу на переведення нежитлового примiщення на третьому поверсi житлового будинку № 9 на вулицi Купчинського в м.Червоноградi у житлову квартиру шляхом його реконструкцiї

23.07.2020 №115Про затвердження протоколу засiдання Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа (zip)

23.07.2020 №114Про встановлення тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

23.07.2020 №113Про встановлення тарифiв на платнi послуги, якi надає Комунальне пiдприємство "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" (zip)

23.07.2020 №112Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

23.07.2020 №111Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2020 роцi

23.07.2020 №110Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.10.2019 № 204 "Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти"

23.07.2020 №109Про проведення повiдомної реєстрацiї змiн колективного договору

23.07.2020 №108Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.07.2020 №107Про встановлення поточних iндивiдуальних технологiчних нормативiв використання питної води КП "Червоноградводоканал" (zip)

23.07.2020 №106Про погодження графiкiв погодинного та аварiйного вiдключення електроенергiї по Пiвнiчному РЕМ ПрАТ "Львiвобленерго" на 2020-2021 р.р. (zip)

23.07.2020 №105Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

23.07.2020 №104Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування

23.07.2020 №103Про затвердження тимчасових графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на час дiї карантину

23.07.2020 №102Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №7 та укладення додаткового договору

23.07.2020 №101Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №7 iз заїздом в с.Межирiччя (zip)

23.07.2020 №100Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2020 року

23.07.2020 №99Про утворення Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа (zip)

25.06.2020 №98Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткових договорiв

25.06.2020 №97Про внесення змiн у Договiр вiд 14.05.2020р. на обслуговування автобусних маршрутiв регулярних спецiальних пасажирських перевезень та укладення додаткового договору

18.06.2020 №96Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

18.06.2020 №95Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

18.06.2020 №94Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей шкiльного вiку

18.06.2020 №93Про внесення змiн до плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2020 роцi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.01.2020 № 3

18.06.2020 №92Про надання дозволу на демонтаж сцени

18.06.2020 №91Про встановлення граничної вартостi путiвки у 2020 роцi

18.06.2020 №90Про внесення змiн до Порядку надання пiльг та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2020р. №33

18.06.2020 №89Про проведення повiдомної реєстрацiї змiн та доповнень до колективних договорiв

18.06.2020 №88Про затвердження порядку повiдомної реєстрацiї колективних договорiв та угод (zip)

18.06.2020 №87Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

18.06.2020 №86Про визначення осiб органу опiки та пiклування уповноважених складати адмiнiстративнi протоколи

18.06.2020 №85Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

18.06.2020 №84Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення iз структурою

18.06.2020 №83Про видаленню зелених насаджень на територiї м.Червоноград (zip)

18.06.2020 №82Про передачу облiкових квартирних справ мешканцiв м.Соснiвки виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради

18.06.2020 №81Про змiну договору найму житлового примiщення

18.06.2020 №80Про надання соцiальних гарантiй особам з iнвалiднiстю

18.06.2020 №79Про затвердження Плану заходiв щодо забезпечення формування i затвердження проєкту мiського бюджету м.Червонограда на 2021 рiк (zip)

12.05.2020 №78Про звернення Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України та народного депутата України Камельчука Ю.О.

12.05.2020 №77Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

12.05.2020 №76Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

12.05.2020 №75Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

12.05.2020 №74Про тимчасовi призупинення освiтнього процесу у закладах освiти

12.05.2020 №73Про створення мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

12.05.2020 №72Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 16.04.2019р. №80

12.05.2020 №71Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36

12.05.2020 №70Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23

12.05.2020 №69Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №18

12.05.2020 №68Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №17

12.05.2020 №67Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2020 рiк

12.05.2020 №66Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.01.2020р. №16 "Про створення Локальної команди впровадження проєкту з охорони психiчного здоров'я"

12.05.2020 №65Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

12.05.2020 №64Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

12.05.2020 №63Про затвердження заходiв щодо органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2020 роцi

12.05.2020 №62Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

12.05.2020 №61Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

12.05.2020 №60Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв, змiн та доповнень

12.05.2020 №59Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

12.05.2020 №58Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

12.05.2020 №57Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

12.05.2020 №56Про затвердження складу мiської робочої групи для виявлення та припинення незаконної дiяльностi пов'язаної iз обiгом пiдакцизних товарiв, об'єктiв грального бiзнесу, вирубки та обiгу деревини

12.05.2020 №55Про затвердження положення про уповноважену особу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, визначення особи вiдповiдальної за органiзацiю та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та покладення на неї функцiї уповноваженої особи виконавчого комiтету Червноноградської мiської ради

12.05.2020 №54Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

12.05.2020 №53Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

12.05.2020 №52Про утворення житлової комiсiї з облiку внутрiшньо перемiщених осiб та надання житлових примiщень для тимчасового проживання внутрiшньо перемiщеним особам при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

12.05.2020 №51Про змiну договору найму житлового примiщення

12.05.2020 №50Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

12.05.2020 №49Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради мережi зовнiшнього електропостачання (II черга) мiкрорайону "Монастирський"

12.05.2020 №48Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 27.04.2017р. №79 "Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром"

12.05.2020 №47Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.05.2017 р. № 100 "Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах"

12.05.2020 №46Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 226 "Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської д_яльностi пiдприємств комунальної власностi"

12.05.2020 №45Про встановлення тарифiв на послуги банно-оздоровчого комплексу "Нептун" КП "Червонограджитлокомунсервiс"

12.05.2020 №44Про затвердження схем органiзацiї дорожнього руху у м.Червоноград (zip)

12.05.2020 №43Про вжиття заходiв боротьби з омелою бiлою на територiї м.Червоноград

12.05.2020 №42Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград (zip)

12.05.2020 №41Про затвердження посадового складу мiської комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй

12.05.2020 №40Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2020 р. № 20

12.05.2020 №39Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. Червонограда та смт.Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2020-2021 р. р. (zip)

05.03.2020 №38Про надання дозволу тендерному комiтету вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на проведення переговорної процедури

19.02.2020 №37Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру об'єктiв (проектiв), якi фiнансуються з бюджету розвитку

19.02.2020 №36Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв, що надаютьсятза запитом на iнформацiю

19.02.2020 №35Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

19.02.2020 №34Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються комунальним пiдприємством "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" ( платнi медичнi огляди)

19.02.2020 №33Про затвердження Порядку надання пiльг та допомог окремим категорiям населення (zip)

19.02.2020 №32Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби

19.02.2020 №31Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

19.02.2020 №30Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

19.02.2020 №29Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

19.02.2020 №28Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

19.02.2020 №26Про встановлення форм розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги (zip)

19.02.2020 №25Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2020 р. (zip)

19.02.2020 №24Про видiлення службової квартири вiйськовослужбовцю вiйськової частини Т0200

19.02.2020 №23Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

19.02.2020 №22Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до мiського бюджету м.Червонограда

19.02.2020 №21Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2019 рiк (zip)

19.02.2020 №20Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - червнi та жовтнi-груднi мiсяцi 2020 року

19.02.2020 №19Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2019 рiк та схвалення проєкту Програми на 2020 рiк (zip)

30.01.2020 №18Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

30.01.2020 №17Про дозвiл на перевезення учнiв ЧСШ № 8, ЧЗШ № 9

30.01.2020 №16Про створення Локальної команди впровадження проєкту з охорони психiчного здоров'я

30.01.2020 №15Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.01.2020 №14Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.01.2020 №13Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

30.01.2020 №12Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.01.2020 №11Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.01.2020 №10Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №5/18 вiд 29.10.2018р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

30.01.2020 №9Про визначення на 2020 р. видiв робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських (суспiльно корисних) робiт, засуджених до кримiнального покарання у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв, на яких порушники та засудженi виконуватимуть такi роботи

30.01.2020 №8Про надання соцiального житла

30.01.2020 №7Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

30.01.2020 №6Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

30.01.2020 №5Про зняття з квартирного облiку

30.01.2020 №4Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.01.2020 №3Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2020 роцi (zip)

30.01.2020 №2Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на територiї Червоноградської мiської ради в 2019 роцi та заходи щодо його покращення в 2020 роцi

30.01.2020 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2019 роцi

27.12.2019 №245Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

19.12.2019 №244Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2020 рiк (zip)

19.12.2019 №243Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.

19.12.2019 №242Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.

19.12.2019 №241Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.

19.12.2019 №240Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

19.12.2019 №239Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.

19.12.2019 №238Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.11.2018р. № 223"Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок в новiй редакцiї".

19.12.2019 №237Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк.

19.12.2019 №236Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

19.12.2019 №235Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками (zip)

19.12.2019 №234Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло.

19.12.2019 №233Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.

19.12.2019 №232Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 42

19.12.2019 №231Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.10.2019 р. № 183.

03.12.2019 №230Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

03.12.2019 №229Про продовження термiну дiї ордера №006184 вiд 31.10.2019

03.12.2019 №228Про схвалення проекту рiшення "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2020 рiк" (zip)

28.11.2019 №227Про внесення змiн в пункт 3 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської Ради народних депутатiв Львiвської областi вiд 20.06.1985р. № 222 "Про перезакрiплення земельних дiлянок, видiлених в гаражному кооперативi №5 пiд будiвництво цегляних гаражiв"

28.11.2019 №226Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 204 вiд 24.10.2019 "Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

28.11.2019 №225Про внесення змiн в рiшення №203 вiд 24.10.2019р. "Про затвердження Плану заходiв з реалiзацiї на мiському рiвнi Нацiонального плану заходiв щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку та утворення мiської координацiйної мiжвiдомчої ради з питань профiлактики неiнфекцiйних захворювань"

28.11.2019 №224Про затвердження попереднього висновку стосовно вiдповiдностi iнтересам та потребам територiальної громади пропозицiї щодо iнiцiювання спiвробiтництва територiальних громад

28.11.2019 №223Про взаємодiю суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми, запобiгання нелегальнiй трудовiй мiграцiї та домашньому насильству

28.11.2019 №222Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

28.11.2019 №221Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

28.11.2019 №220Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

28.11.2019 №219Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.11.2019 №218Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.11.2019 №217Про реалiзацiю новорiчних ялинок на територiї м. Червонограда

28.11.2019 №216Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк (zip)

28.11.2019 №215Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

28.11.2019 №214Про результати конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №8, №9 та №10 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 03.10.2019 року № 83-84

28.11.2019 №213Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.12.2017р. №243 "Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун""

28.11.2019 №212Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки

28.11.2019 №211Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадян лiквiдованої шахти № 1 "Червоноградська" вiдокремленим пiдроздiлом Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт

28.11.2019 №210Про змiну договору найму житлового примiщення

28.11.2019 №209Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.11.2019 №208Про стан виконання Програми надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, якi опинилися в складних життєвих ситуацiях на 2019 рiк

24.10.2019 №207Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру (банку даних) мiсць розташування рекламних засобiв, заяв, дозволiв, договорiв в м. Червоноградi

24.10.2019 №206Про встановлення режиму експлуатацiї, реконструкцiї, капiтального ремонту, перепланування будинкiв на територiї Червоноградської мiської ради

24.10.2019 №205Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

24.10.2019 №204Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

24.10.2019 №203Про затвердження Плану заходiв з реалiзацiї на мiському рiвнi Нацiонального плану заходiв щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку та утворення мiської координацiйної мiжвiдомчої ради з питань профiлактики неiнфекцiйних захворювань

24.10.2019 №202Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.10.2019 №201Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

24.10.2019 №200Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.10.2019 №199Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.10.2019 №198Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру iнвестицiйних об'єктiв, проектiв, iнвестицiйних договорiв

24.10.2019 №197Про затвердження порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна територiальної громади м. Червонограда

24.10.2019 №196Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору

24.10.2019 №195Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №4/18 вiд 08.10.2018р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

24.10.2019 №194Про затвердження Порядку формування та Ведення мiськогоземельного кадастру мiста Червонограда

24.10.2019 №193Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення для споживачiв приватного сектору iз структурою

24.10.2019 №192Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

24.10.2019 №191Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на опалювальний сезон 2019 - 2020 р. р. iз структурою

24.10.2019 №190Про погодження базових цiн на послуги з техн_чного обслуговування ПП "Сервiслiфт"

24.10.2019 №189Про створення комiсiї з питань обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї

24.10.2019 №188Про видiлення службової квартири

24.10.2019 №187Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.10.2019 №186Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - вересень 2019 року (zip)

24.10.2019 №185Про видiлення квартир вiйськовослужбовцям вiйськових частин Т0200 та Т0410 Державноїcспецiальної служби транспорту

24.10.2019 №184Про визнання квартир службовими

24.10.2019 №183Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2003 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

26.09.2019 №182Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.09.2019 №181Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.09.2019 №180Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

26.09.2019 №179Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

26.09.2019 №178Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.09.2019 №177Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5, №8, №9 та №10

26.09.2019 №176Про тимчасове закрiплення територiї, прилеглої до КП "Центр первинної медико - санiтарної допомоги м. Червоноград" вздовж вулицi Iвасюка в м. Червоноградi (zip)

26.09.2019 №175Про включення жилого примiщення до числа службового

26.09.2019 №174Про змiну договору найму житлового примiщення

26.09.2019 №173Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.09.2019 №172Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 26.04.2019р. №64 "Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м.Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2019 -2020 р. р."

20.09.2019 №171Про створення Комiсiї з питань забезпечення житлом осiб з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування у м. Червоноградi (zip)

29.08.2019 №170Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.08.2019 №169Про затвердження протоколу засiдання Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа (zip)

23.08.2019 №168Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

23.08.2019 №167Про утворення Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа (zip)

23.08.2019 №166Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

23.08.2019 №165Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

23.08.2019 №164Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.08.2019 №163Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

23.08.2019 №162Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення для пiдприємств, якi не розмiщенi в житлових багатоповерхових будинках iз структурою

23.08.2019 №161Про затвердження схеми розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м.Червоноград (zip)

23.08.2019 №160Про заходи, щодо припинення дiяльностi незаконних АЗС

23.08.2019 №159Про затвердження мобiлiзацiйних завдань (замовлень) комунальним пiдприємствам м. Червоноград

23.08.2019 №158Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2018р. №108 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

23.08.2019 №157Про iнформацiю перевiзникiв, якi здiйснюють пасажирськi перевезення на мiських маршрутах загального користування щодо дотримання умов договорiв та надання якiсних послуг

23.08.2019 №156Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 06.02.2019 р. № 2

23.08.2019 №155Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2019-2020 навчального року

23.07.2019 №154Про уповноваження управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради приймати рiшення про присвоєння та змiну адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна

23.07.2019 №153Про внесення змiн в пункт 22 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.02.1983р. № 56 "Про видiлення земельних дiлянок пiд будiвництво цегляних гаражiв в районi молокозаводу"

23.07.2019 №152Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна та об'єкту будiвництва i змiну адреси об'єкта нерухомого майна в м. Червоноградi

23.07.2019 №151Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

23.07.2019 №150Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

23.07.2019 №149Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.07.2019 №148Про звiт структурного пiдроздiлу "Мунiципальна варта" КП "Комунальник"

23.07.2019 №147Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

23.07.2019 №146Про перепоховання Тимонiна Юрiя Олександровича

23.07.2019 №145Про затвердження кiлькостi сiмей та одинакiв вiйськовослужбовцiв, якi перебувають на квартирному облiку в вiйськових частинах Т0200 та Т0410

23.07.2019 №144Про змiну договору найму житлового примiщення

23.07.2019 №143Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.04.2018 року № 87 "Про видiлення квартири, учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу"

23.07.2019 №142Про органiзацiю роботи щодо формування та затвердження проекту мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк та прогнозiв на середньостроковий перiод 2021-2022 роки (zip)

23.07.2019 №141Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - червень 2019 року (zip)

23.07.2019 №140Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2019 року

21.06.2019 №139Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

21.06.2019 №138Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

21.06.2019 №137Про погодження Плану роботи Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату щодо створення територiального центру комплектування та соцiальної пiдтримки на базi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

21.06.2019 №136Про утворення мiських спецiалiзованих служб цивiльного захисту Червоноградської мiської ланки територiальної пiдсистеми Єдиної державної системи цивiльного захисту Львiвської областi

21.06.2019 №135Про утворення Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО (ООС)

21.06.2019 №134Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.06.2019 №133Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.06.2019 №132Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

21.06.2019 №131Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.06.2019 №130Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян

21.06.2019 №129Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

21.06.2019 №128Про погодження графiкiв погодинного та аварiйного вiдключення електроенергiї по Шахтному РЕМ на 2019-2020р.р.

21.06.2019 №127Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.06.2019 №126Про стан роботи центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради

30.05.2019 №125Про внесення змiн у склад комiсiї затвердженої рiшенням виконавчого комiтету вiд 26.04.2018 року №90 "Про створення комiсiї по обстеженню лiсопильних об'єктiв"

30.05.2019 №124Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.06.2016р. №121 "Про утворення тендерного комiтету та затвердження положення про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради"

30.05.2019 №123Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради

30.05.2019 №122Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016р. № 15 "Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат"

30.05.2019 №121Про вiдведення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї

30.05.2019 №120Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

30.05.2019 №119Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

30.05.2019 №118Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

30.05.2019 №117Про затвердження мобiлiзацiйного завдання (замовлення) з охоплення дiтей закладами загальної середньої та дошкiльної освiти для забезпечення функцiонування нацiональної економiки в особливий перiод у м. Червоноград

30.05.2019 №116Про внесення змiн до Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2019р. №15

30.05.2019 №115Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

30.05.2019 №114Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.05.2019 №113Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.05.2019 №112Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.05.2019 №111Про iнформацiю директора КП Червоноградський ринок щодо встановлених тимчасових споруд для провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї перед центральним входом в ринок

30.05.2019 №110Про встановлення тарифiв на послуги з паркування транспортних засобiв, якi надає комунальне пiдприємство "Ринок"Левада"

30.05.2019 №109Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 42

30.05.2019 №108Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

30.05.2019 №107Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.05.2017 р. № 100 "Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах"

30.05.2019 №106Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 226 "Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi"

30.05.2019 №105Про затвердження кiлькостi сiмей та одинакiв вiйськовослужбовцiв, якi перебувають на квартирному облiку в вiйськових частинах Т0200 та Т0410

30.05.2019 №104Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2019 роцi (zip)

30.05.2019 №103Про внесення змiн до складу тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами до мiського бюджету м.Червонограда

30.05.2019 №102Про виконання мiської Програми розвитку фiзичної культури та спорту у 2018 роцi

30.05.2019 №101Про створення комiсiї з передачi матерiальних цiнностей на баланс вiддiлу освiти Червоноградськоїмiської ради

30.05.2019 №100Про тимчасове призупинення роботи закладiв дошкiльної освiти № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18,19 у лiтнiй перiод

30.05.2019 №99Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей шкiльного вiку

16.04.2019 №98Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016року №3 "Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян"

16.04.2019 №97Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №244 вiд 22.12.2015 року

16.04.2019 №96Про iнформацiю щодо самочинно встановлених тимчасових споруд для провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї м. Червонограда

16.04.2019 №95Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 32 "Про створення постiйно дiючої комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi

16.04.2019 №94Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

16.04.2019 №93Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

16.04.2019 №92Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2019 р. (zip)

16.04.2019 №91Про встановлення граничної вартостi путiвки у 2019 роцi

16.04.2019 №90Про затвердження плану заходiв з реалiзацiї у 2019-2020 роках пiлотного проекту "Створення системи надання послуг раннього втручання" для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я i життя (zip)

16.04.2019 №89Про внесенная змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018 №114

16.04.2019 №88Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та обов'язки

16.04.2019 №87Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №25

16.04.2019 №86Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23

16.04.2019 №85Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №17

16.04.2019 №84Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2019р. № 16

16.04.2019 №83Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36

16.04.2019 №82Про внесення змiн до додатку 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2016р. № 128

16.04.2019 №81Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 22

16.04.2019 №80Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р.№19

16.04.2019 №79Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р.№18

16.04.2019 №78Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

16.04.2019 №77Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

16.04.2019 №76Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

16.04.2019 №75Про внесенная змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.01.2018р. № 25

16.04.2019 №74Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини

16.04.2019 №73Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р.№21

16.04.2019 №72Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018р.№103

16.04.2019 №71Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.04.2016 № 99 "Про створення комiсiї з визначення збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю

16.04.2019 №70Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

16.04.2019 №69Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р.№ 7

16.04.2019 №68Про видiлення службової квартири

16.04.2019 №67Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

16.04.2019 №66Про внесення змiн до складу тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами до мiського бюджету м.Червонограда

16.04.2019 №65Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - березень 2019 року (zip)

16.04.2019 №64Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2019 -2020 рокiв

21.03.2019 №63Про демонтаж тимчасових споруд

21.03.2019 №62Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв

21.03.2019 №61Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Нацiональної стратегiї сприяння розвитку громадянського суспiльства в Українi на 2019 рiк на територiї Червоноградської мiської ради

21.03.2019 №60Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

21.03.2019 №59Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

21.03.2019 №58Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

21.03.2019 №57Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та обов'язки

21.03.2019 №56Про створення комiсiї з питань взаємодiї суб'єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають у складних життєвих обставинах

21.03.2019 №55Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

21.03.2019 №54Про створення Мультидисциплiнарної групи з питань протидiї торгiвлi людьми

21.03.2019 №53Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.03.2019 №52Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

21.03.2019 №51Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини

21.03.2019 №50Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткових договорiв

21.03.2019 №49Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

21.03.2019 №48Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк (zip)

21.03.2019 №47Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

21.03.2019 №46Про надання дозволу на лiквiдацiю квартирного облiку шахти №1 "Червоноградська" ВП Захiдно -Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об'єднана компанiя " Укрвуглереструктуризацiя"

21.03.2019 №45Про змiну договору найму житлового примiщення

21.03.2019 №44Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi

21.03.2019 №43Про оздоровлення та органiзацiю дозвiлля дiтей i молодi мiста у лiтнiй перiод 2019 року

21.03.2019 №42Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

19.02.2019 №41Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р

19.02.2019 №40Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

19.02.2019 №39Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

19.02.2019 №38Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

19.02.2019 №37Про встановлення меморiальної дошки

19.02.2019 №36Про створення мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi

19.02.2019 №35Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

19.02.2019 №34Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

19.02.2019 №33Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини

19.02.2019 №32Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв з сектору -I схеми санiтарної очистки м. Червонограда КП "Комунальник"

19.02.2019 №31Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно - логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на 2019р. iз структурою

19.02.2019 №30Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

19.02.2019 №29Про включення жилого примiщення до числа службового

19.02.2019 №28Про надання кiмнати у гуртожитку

19.02.2019 №27Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - червнi та жовтнi-груднi мiсяцi 2019 року

19.02.2019 №26Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2018 рiк (zip)

19.02.2019 №25Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2018 рiк та схвалення проекту Програми на 2019 рiк (zip)

19.02.2019 №24Про встановлення плати за харчування дiтей у ЗДО для батькiв або осiб, якi їх замiнюють

31.01.2019 №23Про затвердження Перелiку умовних позначень - реєстрацiйних iндексiв для реєстрацiї кореспонденцiї

31.01.2019 №22Про створення комiсiї розгляду та вирiшення земельного спору в межах м. Червоноград, на вул. Травневiй, 31 та 33

31.01.2019 №21Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

31.01.2019 №20Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

31.01.2019 №19Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

31.01.2019 №18Про формування попередньої мережi класiв у закладах загальної середньої освiти

31.01.2019 №17Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.08.2018 р. № 168

31.01.2019 №16Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби

31.01.2019 №15Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення (zip)

31.01.2019 №14Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

31.01.2019 №13Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

31.01.2019 №12Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

31.01.2019 №11Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

31.01.2019 №10Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

31.01.2019 №9Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2019 рiк

31.01.2019 №8Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiадмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

31.01.2019 №7Про визначення видiв оплачуваних суспiльно корисних робiт

31.01.2019 №6Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2019 р. (zip)

31.01.2019 №5Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

31.01.2019 №4Про зняття з квартирного облiку

31.01.2019 №3Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.01.2019 №2Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на територiї Червоноградської мiської ради в 2018 роцi та заходи щодо його покращення в 2019 роцi

31.01.2019 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2018 роцi

26.12.2018 №251Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.12.2018 №250Про вiдведення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї

26.12.2018 №249Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2019 рiк (zip)

26.12.2018 №248Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.12.2018 №247Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

26.12.2018 №246Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.12.2018 №245Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.12.2018 №244Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №5/18 вiд 29.10.2018 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору

26.12.2018 №243Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №4/18 вiд 08.10.2018 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору

26.12.2018 №242Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт спортивного покриття бiгових дорiжок i секторiв стадiону "Шахтар" iм.П.Олiйника КП СК Шахтар на вул.Героїв Майдану,2 у м.Червоноградi"

26.12.2018 №241Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi

26.12.2018 №240Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

26.12.2018 №239Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

11.12.2018 №238Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

11.12.2018 №237Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

11.12.2018 №236Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

11.12.2018 №235Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

11.12.2018 №234Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

11.12.2018 №233Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

11.12.2018 №232Про органiзацiю робiт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметiв на адмiнiстративнiй територiї Червоноградської мiської ради

11.12.2018 №231Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м. Червоноградi

11.12.2018 №230Про схвалення проекту рiшення "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2019 рiк" (zip)

29.11.2018 №229Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

29.11.2018 №228Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

29.11.2018 №227Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.11.2018 №226Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини (zip)

29.11.2018 №225Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.11.2018 №224Про порядок створення адмiнiстративно-територiальної пiдсистеми i структури замкнутого циклу функцiонування системи нормованого забезпечення населення на територiї мiста Червонограда

29.11.2018 №223Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок в новiй редакцiї

29.11.2018 №222Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк (zip)

29.11.2018 №221Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

29.11.2018 №220Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №4/18 вiд 08.10.2018 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору

29.11.2018 №219Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки

29.11.2018 №218Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтетуЧервоног радської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 211

13.11.2018 №217Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

13.11.2018 №216Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

13.11.2018 №215Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

13.11.2018 №214Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги

13.11.2018 №213Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

13.11.2018 №212Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

13.11.2018 №211Про укладання Договору з ТзОВ "Українськi геоiнформацiйнi системи" про послуги з забезпечення доступу до сервiсiв (zip)

13.11.2018 №210Про реалiзацiю новорiчних ялинок у передноворiчний перiод 2019 року на територiї м. Червонограда

13.11.2018 №209Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкц_я Бендюзького водозабору з встановленням обеззал_знюючих установок (с.Бендюга Сокальського району"

13.11.2018 №208Про внесення змiн до iнвестицiйної програми КП "Комунальник" на 2018-2019 рр.

13.11.2018 №207Про змiну договору найму житлового примiщення

13.11.2018 №206Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

13.11.2018 №205Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - жовтень 2018 року (zip)

25.10.2018 №204Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м.Червоноградi

25.10.2018 №203Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

25.10.2018 №202Про затвердження заходiв по санiтарнiй охоронi територiї Червоноградської мiської ради вiд занесення та розповсюдження iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення на 2018-2022 роки

25.10.2018 №201Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 97 вiд 26.04.2018 р.

25.10.2018 №200Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

25.10.2018 №199Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

25.10.2018 №198Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги

25.10.2018 №197Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.10.2018 №196Про затвердження плану основних заходiв з органiзацiї викладання предмета "Захист Вiтчизни" у закладах загальної середньої освiти м.Червонограда, м.Соснiвки та с.м.т.Гiрник на 2018-2019 навчальний рiк

25.10.2018 №195Про укладання Договорiв на перевезення для обслуговування автобусних маршрутiв №2 Автовокзал - вул.Львiвська вул.Св. Володимира (Автопарк) та №3 Автовокзал - Застава

25.10.2018 №194Про внесення змiн до складу тен-дерного комiтету виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

25.10.2018 №193Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування лiфтiв по ПП "Сервiслiфт"

25.10.2018 №192Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

25.10.2018 №191Про утворення комiсiї по прийманню гуртожитку в м.Червоноградi по вул.I.Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

25.10.2018 №190Про скасування п.2 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 04.01.2013 року № 1

25.10.2018 №189Про скасування п.1 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд16.02.1995 року № 24

25.10.2018 №188Про змiну договору найму житлового примiщення

25.10.2018 №187Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.10.2018 №186Про оборонну та мобiлiзацiйну роботу у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.09.2018 №185Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

27.09.2018 №184Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

27.09.2018 №183Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

27.09.2018 №182Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.11.2016р. № 242

27.09.2018 №181Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

27.09.2018 №180Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

27.09.2018 №179Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги (zip)

27.09.2018 №178Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.09.2018 №177Про закрiплення територiй обслуговування за закладами загальної середньої освiти мiста

27.09.2018 №176Про погодження зони паркування та руху транспорту

27.09.2018 №175Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання будiвлi КП "Червоноградський ринок"

27.09.2018 №174Про результати конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №2, №3, №4, №4а та №7 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 28.06.2018 року № 51-52 (zip)

27.09.2018 №173Про затвердження розрахунку лiмiту вилучення технiки

27.09.2018 №172Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.03.2018 р. № 83

27.09.2018 №171Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 26.04.2018р. №89 "Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначенням. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2018 -2019 р. р."

11.09.2018 №170Про розгляд протоколу засiдання мiського конкурсного комiтету

30.08.2018 №169Про забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї Червоноградської мiської ради

30.08.2018 №168Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2002 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

30.08.2018 №167Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

30.08.2018 №166Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

30.08.2018 №165Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

30.08.2018 №164Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у жовтнi-листопадi мiсяцi 2018 року

30.08.2018 №163Про затвердження заходiв щодо профiлактики захворювання населення м. Червонограда, м. Соснiвки, смт. Гiрник на вiрусний гепатит А на 2018-2023 роки

30.08.2018 №162Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.08.2018 №161Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.08.2018 №160Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

30.08.2018 №159Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги

30.08.2018 №158Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.08.2018 №157Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018р. №106 "Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з перевезення, захоронення (сортування) побутових вiдходiв"

30.08.2018 №156Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)" коригування

30.08.2018 №155Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення, послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) iз структурою

30.08.2018 №154Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 квiтня 2015 року № 83

30.08.2018 №153Про затвердження акту приймання - передачi облiкових справ квартирного облiку по шахтi № 5 "Великомостiвська" (zip)

30.08.2018 №152Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.08.2018 №151Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7

30.08.2018 №150Про затвердження спискiв дiтей дошкiльного та шкiльного вiку

30.08.2018 №149Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2018-2019 навчального року

26.07.2018 №148Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

26.07.2018 №147Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

26.07.2018 №146Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

26.07.2018 №145Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

26.07.2018 №144Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги

26.07.2018 №143Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав дитини

26.07.2018 №142Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

26.07.2018 №141Про створення комiтету забезпечення доступностi людей з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури

26.07.2018 №140Про затвердження Правил приймання стiчних вод до системи централiзованого водовiдведення м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник

26.07.2018 №139Про змiну договору найму житлового примiщення

26.07.2018 №138Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.07.2018 №137Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2018 року

13.07.2018 №136Про введення штатної одиницi

13.07.2018 №135Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2018 року (zip)

13.07.2018 №134Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7

03.07.2018 №133Про заборону торгiвлi у невстановлених мiсцях на територiї Червоноградської мiської ради

20.06.2018 №132Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi

20.06.2018 №131Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

20.06.2018 №130Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

20.06.2018 №129Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

20.06.2018 №128Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2018 рiк

20.06.2018 №127Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

20.06.2018 №126Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

20.06.2018 №125Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

20.06.2018 №124Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №2, №3, №4, №4а та №7

20.06.2018 №123Про погодження графiкiв погодинного та аварiйного вiдключення електроенергiї по Шахтному РЕМ на 2018-2019р.р.

20.06.2018 №122Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.06.2018 №121Про стан роботи архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради

29.05.2018 №120Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

29.05.2018 №119Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна

29.05.2018 №118Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

29.05.2018 №117Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей дошкiльного та шкiльного вiку

29.05.2018 №116Про закрiплення територiй обслуговування за закладами дошкiльної освiти мiста

29.05.2018 №115Про тимчасове призупинення роботи закладiв дошкiльної освiти № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод

29.05.2018 №114Про створення мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

29.05.2018 №113Про встановлення у 2018 роцi граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) за надання послуг iз санiтарно-курортного лiкування ветеранам вiйни та особам на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".

29.05.2018 №112Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

29.05.2018 №111Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної малозабезпеченим сiм'ям соцiальної допомоги

29.05.2018 №110Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.05.2018 №109Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №1, №2, №3, №4, №4А та №7.

29.05.2018 №108Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi (zip)

29.05.2018 №107Про демонтаж телекомунiкацiйного обладнання

29.05.2018 №106Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з перевезення, захоронення (сортування) побутових вiдходiв

29.05.2018 №105Про змiну договору найму житлового примiщення

29.05.2018 №104Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.05.2018 №103Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла (zip)

29.05.2018 №102Про стан виконання Програми надання пiльг та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категорiям громадян м.Червонограда.

08.05.2018 №101Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав дитини

26.04.2018 №100Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

26.04.2018 №99Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.04.2018 №98Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

26.04.2018 №97Про встановлення тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

26.04.2018 №96Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.04.2018 №95Про реєстрацiю колективних договорiв

26.04.2018 №94Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.04.2018 №93Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.04.2018 №92Про надання кiмнати у гуртожитку

26.04.2018 №91Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.04.2018 №90Про створення комiсiї по обстеженню лiсопильних об'єктiв

26.04.2018 №89Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м.Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2018 -2019 р.р.

26.04.2018 №88Про видiлення квартири, iнвалiду вiйни III групи, Крючеку Юрiю Анатолiйовичу

26.04.2018 №87Про видiлення квартири,учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу

12.04.2018 №86Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7

12.04.2018 №85Про призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м. Червоноград

29.03.2018 №84Про деякi питання документування управлiнської дiяльностi у виконавчих органах Червоноградської мiської ради (zip)

29.03.2018 №83Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2018 року

29.03.2018 №82Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв

29.03.2018 №81Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м.Червоноградi

29.03.2018 №80Про надання та скасування дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

29.03.2018 №79Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.03.2018 №78Про внесення змiн до рiшення № 49 вiд 21.02.2018р. "Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

29.03.2018 №77Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

29.03.2018 №76Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Нацiональної стратегiї сприяння розвитку громадського суспiльства в Українi на 2018 рiк у м.Червоноград (zip)

29.03.2018 №75Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень

29.03.2018 №74Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

29.03.2018 №73Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.03.2018 №72Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2017 р. №34 "Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"

29.03.2018 №71Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

29.03.2018 №70Про розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрут_ загального користування №1

29.03.2018 №69Про розiрвання Договору №1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а та №7

29.03.2018 №68Про розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрут_ загального користування №2

29.03.2018 №67Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

29.03.2018 №66Про визначення видiв оплачуваних суспiльно корисних робiт

29.03.2018 №65Про надання соцiального житла

29.03.2018 №64Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда

29.03.2018 №63Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежитлових примiщень орендованих ФОП Юферов В.В. за адресою пр.Шевченка,15

29.03.2018 №62Про створення комiсiї з питань безоплатної передачi з балансу ТВП "IТК" у формi ТзОВ в комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради 104 м. магiстральної тепломережi, дiаметром 426 мм

29.03.2018 №61Про погодження iнвестицiйної програми КП "Комунальник" на 2018 р. (zip)

29.03.2018 №60Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2018 р. (zip)

29.03.2018 №59Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2018 р. (zip)

29.03.2018 №58Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.03.2018 №57Про змiну договору найму житлового примiщення

29.03.2018 №56Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2018 роцi

27.02.2018 №55Про демонтаж тимчасової споруди

21.02.2018 №54Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi

21.02.2018 №53Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2017 роцi та заходи щодо його покращення в 2018 роцi

21.02.2018 №52Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

21.02.2018 №51Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

21.02.2018 №50Про внесення змiн в рiшення вiд 25.02.2016 р. № 60 "Про створення Координацiйної ради з питань протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально-небезпечним хворобам"

21.02.2018 №49Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2018 №48Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 25

21.02.2018 №47Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

21.02.2018 №46Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

21.02.2018 №45Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.02.2018 №44Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.02.2018 №43Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.02.2018 №42Про затвердження конкурсної документацiї для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград

21.02.2018 №41Про демонтаж тимчасової споруди, огорожi, демонстрацiйних зразкiв продукцiї та рекламного засобу

21.02.2018 №40Про демонтаж тимчасової споруди

21.02.2018 №39Про надання кiмнати у гуртожитку

21.02.2018 №38Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2017 рiк (zip)

21.02.2018 №37Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2017р. №34 "Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"

21.02.2018 №36Про встановлення тарифiв на фiзкультурно-оздоровчi послуги в КП СК "Шахтар"

21.02.2018 №35Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2017 рiк та схвалення проекту Програми на 2018 рiк (zip)

25.01.2018 №34Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

25.01.2018 №33Про затвердження Iнструкцiї про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю, у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради (zip)

25.01.2018 №32Про подання на погодження проектiв розподiлу територiй кварталiв для визначення прибудинкових територiй багатоквартирної забудови в м. Червоноградi

25.01.2018 №31Про змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

25.01.2018 №30Про формування попередньої мережi класiв в закладах загальної середньої освiти

25.01.2018 №29Про закрiплення територiй обслуговування за закладами загальної середньої освiти мiста

25.01.2018 №28Про встановлення вартостi харчування учнiв закладiв загальної середньої освiти

25.01.2018 №27Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2017 р. № 169

25.01.2018 №26Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

25.01.2018 №25Про створення мiжвiдомчої робочої групи з реформування системи iнституцiйного догляду та виховання дiтей у м. Червоноградi, м. Соснiвцi, смт. Гiрник

25.01.2018 №24Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення (zip)

25.01.2018 №23Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 20

25.01.2018 №22Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

25.01.2018 №21Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

25.01.2018 №20Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.01.2018 №19Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

25.01.2018 №18Про створення наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках та використання гуртожиткiв i прибудинкових територiй

25.01.2018 №17Про демонтаж тимчасових споруд

25.01.2018 №16Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2018 роцi (zip)

25.01.2018 №15Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

25.01.2018 №14Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)"

25.01.2018 №13Про проведення пiдсипки дорiг в запроектованому кварталi житлової забудови, розташованому на пiвнiч вiд стадiону "Гiрник" в м. Червоноградi

25.01.2018 №12Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

25.01.2018 №11Про затвердження Положення про соцiальне житло для дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа (zip)

25.01.2018 №10Про змiну договору найму житлового примiщення

25.01.2018 №9Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

25.01.2018 №8Про зняття з квартирного облiку

25.01.2018 №7Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2017 роцi

10.01.2018 №6Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 № 230 "Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльних освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти"

10.01.2018 №5Про створення комiсiї з органiзацiї та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв на територiї мiста Червонограда

10.01.2018 №4Про внесення змiн у додаток № 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 211 "Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання для бюджетних установ та iнших споживачiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" зi структурою

10.01.2018 №3Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху адмiнбудiвлi мiської ради з метою влаштування ЦНАП за адресою просп. Шевченка, 19, м. Червоноград Львiвської областi"

10.01.2018 №2Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт вул. Сокальська в м. Червоноград Львiвської областi"

10.01.2018 №1Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червоноградi Львiвської областi"

20.12.2017 №254Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

20.12.2017 №253Про затвердження схеми розташування iснуючих гаражiв та їх нумерацiї в гаражному кооперативi № 1 у м. Червоноградi (zip)

20.12.2017 №252Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

20.12.2017 №251Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

20.12.2017 №250Про створення комiсiї з питань передачi у власнiсть територiальної громади м. Червонограда нежитлових примiщень загальною площею 896,0 м2 за адресою: вул.Iвасюка, 4, м.Червоноград

20.12.2017 №249Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Стратегiї сталої вiдповiдi на епiдемiї туберкульозу, в тому числi, хiмiорезистентного, та ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу на перiод до 2020 року на територiї Червоноградської мiської ради

20.12.2017 №248Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

20.12.2017 №247Про реєстрацiю змiни до колективного договору

20.12.2017 №246Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

20.12.2017 №245Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

20.12.2017 №244Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування та укладення додаткових договорiв

20.12.2017 №243Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

20.12.2017 №242Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк (zip)

20.12.2017 №241Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

20.12.2017 №240Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Футбольне поле зi штучним покриттям по вул.Героїв Майдану,12 м.Червоноград - реконструкцiя"

20.12.2017 №239Про створення робочої групи з пiдготовки пропозицiй до Нацiонального плану управлiння вiдходами

20.12.2017 №238Про надання жилих площ в гуртожитку по вул.Стуса,53 м.Червонограда комунальним пiдприємствам мiста

20.12.2017 №237Про зняття з квартирного облiку

20.12.2017 №236Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.12.2017 №235Про схвалення проекту рiшення "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2018 рiк" (zip)

20.12.2017 №234Про роботу державних реєстраторiв речових прав на нерухоме майно i державних реєстраторiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiддiлу економiки Червоноградської мiської ради

30.11.2017 №233Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi

30.11.2017 №232Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

30.11.2017 №231Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2017 р. № 169

30.11.2017 №230Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльних освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

30.11.2017 №229Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

30.11.2017 №228Про змiну форми органiзацiї харчування в закладах дошкiльної освiти, якi знаходяться у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда

30.11.2017 №227Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23

30.11.2017 №226Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.11.2017 №225Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.11.2017 №224Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

30.11.2017 №223Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

30.11.2017 №222Про внесення змiн у склад комiсiї з питань захисту прав дитини

30.11.2017 №221Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.11.2017 №220Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (капiтальний ремонт) реконструкцiю малих групових будинкiв, будинкiв пiдтриманого проживання, будiвництво/ придбання житла для дитячих будинкiв сiмейного типу, соцiального житла для дiтей-сирiт,дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документацiї

30.11.2017 №219Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя пiдвiсного мосту через р.Захiдний Буг в м.Червоноградi Львiвської областi"

30.11.2017 №218Про застосування норм надання послуг з вивезення побутових вiдходiв в м.Червоноград та смт.Гiрник

30.11.2017 №217Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки

30.11.2017 №216Про затвердження мiсць розмiщення зон для вигулу домашнiх тварин (zip)

30.11.2017 №215Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

30.11.2017 №214Про затвердження Порядку видачi перепусток для проїзду автотранспортних засобiв на територiю парку культури та вiдпочинку iменi Т.Шевченка та вiчеву площу м.Червонограда

30.11.2017 №213Про затвердження норм споживання теплової енергiї

30.11.2017 №212Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централiзованого опалення для потреб населення КП "Червоноградтеплокомуненерго" зi структурою

30.11.2017 №211Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання для бюджетних установ та iнших споживачiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" зi структурою

30.11.2017 №210Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення, послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) зi структурою

30.11.2017 №209Про вiдмову у видiленнi житлової площi в гуртожитку на вул.Стуса,7 в м.Червоноградi Лiнинському В.Б.

30.11.2017 №208Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду

30.11.2017 №207Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.11.2017 №206Про внесення змiн в розпорядження органу приватизацiї Державного житлового фонду Червоноградської мiської ради народних депутатiв №24 вiд 27.07.1999 року

30.11.2017 №205Про роботу вiддiлу реєстрацiї Червоноградської мiської ради

26.10.2017 №204Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при вико-навчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.10.2017 №203Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

26.10.2017 №202Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

26.10.2017 №201Про внесення змiн до складу тен-дерного комiтету виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

26.10.2017 №200Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.03.2016 р. №77 (zip)

26.10.2017 №199Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №14 (zip)

26.10.2017 №198Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.03.2016 р. №75 (zip)

26.10.2017 №197Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 31.01.2017 р. №22 "Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

26.10.2017 №196Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.10.2017 №195Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

26.10.2017 №194Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

26.10.2017 №193Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

26.10.2017 №192Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.10.2017 №191Про переведення IМЦО м. Червонограда, ЦЕНТУМу у примiщення закладiв освiти

26.10.2017 №190Про розгляд заяви Зiнчук С.Г.

26.10.2017 №189Про створення наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках та використання гуртожиткiв i прибудинкових територiй

26.10.2017 №188Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень по вул. Сокальська, 1 (2-й поверх)

26.10.2017 №187Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування лiфтiв по ПП "Сервiслiфт"

26.10.2017 №186Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 9 мiсяцiв 2017 року (zip)

29.09.2017 №185Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

29.09.2017 №184Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

29.09.2017 №183Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2017/2018 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв

29.09.2017 №182Про продовження урокiв плавання для учнiв 3 - 4 класiв ЗНЗ

29.09.2017 №181Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

29.09.2017 №180Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.09.2017 №179Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.09.2017 №178Про створення комiсiї по передачi у власнiсть Мiнiстерства оборони України нежитлових примiщень загальною площею 896,0 м? за адресою: вул. Iвасюка,4а в м.Червоноград з метою створення Вiйськового лiцею

29.09.2017 №177Про закупiвлю енергосервiсу та затвердження базових рiвнiв споживання паливно-енергетичних ресурсiв та житлово-комунальних послуг (zip)

29.09.2017 №176Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" за адресою вул. Миру, 37

29.09.2017 №175Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилого примiщення нотарiальної контори за адресою вул. Тарнавського, 2 примiщення 20

29.09.2017 №174Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 25.07.2017 року № 140 "Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. В. Стуса 53 у м. Червоноградi"

29.09.2017 №173Про затвердження обсягiв споживання теплової енергiї

29.09.2017 №172Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

29.09.2017 №171Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.09.2017 №170Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 27.04.2017 р. № 75 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р."

29.09.2017 №169Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 2001 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

29.08.2017 №168Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.08.2017 №167Про введення в дiю рiшення конкурсного комiтету з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №5а

29.08.2017 №166Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами до мiського бюджету м.Червонограда

29.08.2017 №165Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

29.08.2017 №164Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

29.08.2017 №163Про внесення змiн до додаткiв 1,2 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2016р. № 128 (zip)

29.08.2017 №162Про внесення змiн до Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.02.2017р.№38

29.08.2017 №161Про реєстрацiю змiн i доповнень до колективного договору

29.08.2017 №160Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

29.08.2017 №159Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.08.2017 №158Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

29.08.2017 №157Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвська,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

29.08.2017 №156Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.08.2017 №155Про змiну штатних розписiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi та загальноосвiтнiх навчальних закладiв

29.08.2017 №154Про змiну штатного розпису iнформацiйно-методичного центру освiти

29.08.2017 №153Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

29.08.2017 №152Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2017-2018 навчального року

25.07.2017 №151Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

25.07.2017 №150Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

25.07.2017 №149Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

25.07.2017 №148Про створення комiсiї з питань передачi з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Школяр"

25.07.2017 №147Про заходи щодо усунення недолiкiв виявлених при перевiрцi функцiонування системи вiйськового облiку громадян України в органах державної влади, iнших державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на адмiнiстративнiй територiї Червоноградської мiської ради (zip)

25.07.2017 №146Про розгляд проекту Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 роцi (zip)

25.07.2017 №145Про реєстрацiю колективного договору

25.07.2017 №144Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

25.07.2017 №143Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

25.07.2017 №142Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.07.2017 №141Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

25.07.2017 №140Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку що знаходиться за адресою вул. В.Стуса, 53 у м. Червоноградi

25.07.2017 №139Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2017 року (zip)

25.07.2017 №138Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2017 року

25.07.2017 №137Про проведення у серпнi 2017 року призову громадян України на строкову вiйськову службу до Нацiональної гвардiї України

22.06.2017 №136Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 року № 25 "Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

22.06.2017 №135Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної органiзацiї "Релiгiйна громада УПЦ КП парафiї Святого Архiстратига Михаїла у м.Червоноградi Львiвської областi"

22.06.2017 №134Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

22.06.2017 №133Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

22.06.2017 №132Про створення комiсiї з питань передачi в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

22.06.2017 №131Про затвердження Положення про мiську призовну комiсiю

22.06.2017 №130Про встановлення граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) у 2017 роцi

22.06.2017 №129Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

22.06.2017 №128Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

22.06.2017 №127Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

22.06.2017 №126Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5а, №6 та №6а

22.06.2017 №125Про затвердження результатiв конкурсу з визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу, укладання договору з переможцем конкурсу та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з виконанням функцiй робочого органу

22.06.2017 №124Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

22.06.2017 №123Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

22.06.2017 №122Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування

22.06.2017 №121Про затвердження протоколу засiдання Мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi (zip)

22.06.2017 №120Про погодження графiкiв вiдключень електроенергiї Шахтного РЕМ на 2017-2018р.р.

22.06.2017 №119Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.06.2017 №118Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд" в м.Червоноградi по вул.В.Стуса,53 в комунальну власнiсть територiальної громади (zip)

22.06.2017 №117Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень магазину промислових товарiв за адресою вул.В.Стуса, 25 примiщення 108

22.06.2017 №116Про вiдведення секторiв №12 та №13 на Червоноградському мiському кладовищi для почесних поховань

22.06.2017 №115Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 227 "Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

22.06.2017 №114Про соцiальне забезпечення громадян України, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї

18.05.2017 №113Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади УПЦ КП парафiї Святого Юрiя у м.Червоноградi

18.05.2017 №112Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод

18.05.2017 №111Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

18.05.2017 №110Про надання дозволу на переведення житлового примiщення у нежитлове примiщення

18.05.2017 №109Про стан вiйськового облiку на територiї Червоноградської мiської ради в 2016 роцi та завдання в 2017 роцi

18.05.2017 №108Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

18.05.2017 №107Про створення Мiжвiдомчої комiсiї з питань органiзацiї вiдпочинку, оздоровлення дiтей, учнiвської та студентської молодi влiтку 2017 року

18.05.2017 №106Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

18.05.2017 №105Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

18.05.2017 №104Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

18.05.2017 №103Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку по шахтi №5"Великомост_вська" вiдокремленого пiдроздiлу Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об'єднана Компанiя "Укрвуглереструктуризацiя"

18.05.2017 №102Про скасування п.3 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 17.05.2001 року №34

18.05.2017 №101Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

18.05.2017 №100Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

18.05.2017 №99Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2017 року (zip)

18.05.2017 №98Про роботу вiддiлу фiзичної культури та спорту

18.05.2017 №97Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя скидного колектора очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львiвської областi на дiлянцi вiд КОС м.Червонограда до автодороги Червоноград-Сокаль"

18.05.2017 №96Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво пам'ятника Героям Небесної Сотнi в м.Червоноград Львiвської областi"

27.04.2017 №95Про припинення дiяльностi громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону вiдокремленого пiдроздiлу "Вантажно-транспортне управлiння" ДП "Львiввугiлля" шляхом примусового розпуску

27.04.2017 №94Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

27.04.2017 №93Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

27.04.2017 №92Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

27.04.2017 №91Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi та внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 р. № 191

27.04.2017 №90Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

27.04.2017 №89Про затвердження Комплексного плану заходiв щодо профiлактики кишкових iнфекцiй на територiї Червоноградської мiської ради на 2017- 2021 роки

27.04.2017 №88Про затвердження комплексних заходiв з попередження масового поширення грипу i гострих респiраторних iнфекцiй серед населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2021 роки

27.04.2017 №87Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2017 рiк

27.04.2017 №86Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

27.04.2017 №85Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.04.2017 №84Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

27.04.2017 №83Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

27.04.2017 №82Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

27.04.2017 №81Про затвердження порядку нарахування плати за захоронення твердих побутових вiдходiв для м.м.Червоноград,Соснiвки та смт Гiрник

27.04.2017 №80Про створення комiсiї з питань передачi з балансу комунального пiдприємства"Червонограджитлокомунсервiс" спортивного комплексу "Шахтар" та матерiально-технiчних ресурсiв комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс комунального пiдприємства "Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради

27.04.2017 №79Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром"

27.04.2017 №78Про зняття з квартирного облiку

27.04.2017 №77Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.04.2017 №76Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

27.04.2017 №75Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р.

21.03.2017 №74Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв

21.03.2017 №73Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

21.03.2017 №72Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

21.03.2017 №71Про внесення змiн до Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда

21.03.2017 №70Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

21.03.2017 №69Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.03.2017 №68Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.03.2017 №67Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

21.03.2017 №66Про встановлення тарифiв на спортивно-оздоровчi послуги в спорткомплексi "Шахтар" КП "Червонограджитлокомунсервiс"

21.03.2017 №65Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт скидного колектора очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львiвської областi на дiлянцi вiд КОС м.Червонограда до автодороги Червоноград-Сокаль"

21.03.2017 №64Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2017 р.

21.03.2017 №63Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

21.03.2017 №62Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку по шахтi № 1 "Червоноградська" вiдокремленого пiдроздiлу Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об'єднана Компанiя "Укрвуглереструктуризацiя"

21.03.2017 №61Про зняття з квартирного облiку

21.03.2017 №60Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.03.2017 №59Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

21.03.2017 №58Про розiрвання Договору №4/16 вiд 12.07.2016р. та призначення автомобiльного перевiзника для обслуговування автобусного маршруту №2 Автовокзал - вул.Львiвська вул.Св. Володимира (Автопарк)

21.03.2017 №57Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi (zip)

21.03.2017 №56Про встановлення тарифiв на послуги з паркування транспортних засобiв, якi надає комунальне пiдприємство "Ринок"Левада"

21.03.2017 №55Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

21.03.2017 №54Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2017 роцi

21.03.2017 №53Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 02.03.2017 р. № 52

02.03.2017 №52Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2017 року

02.03.2017 №51Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

21.02.2017 №50Про внесення змiн в рiшення вико-навчого комiтету вiд 17.03.2016 ро-ку №82 "Про затвердження Поло-ження та складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоно-градської мiської ради"

21.02.2017 №49Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2016 роцi та заходи щодо його покращення в 2017 роцi

21.02.2017 №48Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2017 роцi

21.02.2017 №47Про внесення змiн до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

21.02.2017 №46Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням виконавчого комiтету мiської ради вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" ( зi змiнами, внесеними згiдно рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 22.10.2015 р. № 204, 30.08.2016 р. № 166, 26.10.2016 р. № 218 ) (zip)

21.02.2017 №45Про затвердження схеми розташування та адрес земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд на вул. Гоголя в м. Червоноградi (zip)

21.02.2017 №44Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

21.02.2017 №43Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

21.02.2017 №42Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 31.01.2017 р. №22 "Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

21.02.2017 №41Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.02.2017 №40Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2017 роцi (zip)

21.02.2017 №39Про реєстрацiю колективних договорiв, угоди та змiн

21.02.2017 №38Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення (zip)

21.02.2017 №37Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

21.02.2017 №36Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

21.02.2017 №35Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

21.02.2017 №34Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"

21.02.2017 №33Про внесення змiн до "Типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок та надання додаткових послуг"

21.02.2017 №32Про погодження базової цiни обслуговування одного базового пасажирського лiфта

21.02.2017 №31Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

21.02.2017 №30Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху адмiнбудiвлi мiської ради з метою влаштування ЦНАП за адресою просп. Шевченка, 19, м. Червоноград Львiвської областi"

21.02.2017 №29Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда

21.02.2017 №28Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

21.02.2017 №27Про внесення змiн до складу Постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда

21.02.2017 №26Про зняття з квартирного облiку

21.02.2017 №25Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2017 №24Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2016 рiк (zip)

21.02.2017 №23Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2016 рiк та схвалення проекту Програми на 2017 рiк (zip)

31.01.2017 №22Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

31.01.2017 №21Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

31.01.2017 №20Про заходи щодо усунення недолiкiв виявлених при перевiрцi вiйськового облiку на територiї Львiвської областi комiсiєю Генерального штабу Збройних Сил України

31.01.2017 №19Про звiльнення комунальних пiдприємств вiд вiйськово-транспортного обов'язку

31.01.2017 №18Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

31.01.2017 №17Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

31.01.2017 №16Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

31.01.2017 №15Про створення комiсiї з питань передачi з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi майнового комплексу стоматологiчної полiклiнiки та матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

31.01.2017 №14Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

31.01.2017 №13Про реєстрацiю колективних договорiв

31.01.2017 №12Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

31.01.2017 №11Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

31.01.2017 №10Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються Червоноградською центральною мiською лiкарнею ( платнi медичнi огляди)

31.01.2017 №9Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

31.01.2017 №8Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

31.01.2017 №7Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.06.2011 р. № 108 " Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов'язкових послуг, перiодичностi їх надання КП "Червонограджитлокомунсервiс" (zip)

31.01.2017 №6Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 227 "Про затвердження тарифiв , якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

31.01.2017 №5Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

31.01.2017 №4Про зняття з квартирного облiку

31.01.2017 №3Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.01.2017 №2Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

31.01.2017 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2016 роцi

14.12.2016 №265Про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у навчальних закладах

14.12.2016 №264Про встановлення плати за харчування дiтей у ДНЗ для батькiв або осiб, якi їх замiнюють

14.12.2016 №263Про надання дозволу на переведення власної частки нежитлового примiщення № 157 на вул. Мазепи, 15 в м. Червоноградi у житлову квартиру

14.12.2016 №262Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

14.12.2016 №261Про затвердження схеми розташування та тимчасової нумерацiї земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд в проектованому кварталi iндивiдуальної житлової забудови, розташованому на пiвнiч вiд вул. Яворницького в м. Червоноградi

14.12.2016 №260Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

14.12.2016 №259Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

14.12.2016 №258Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2017 рiк (zip)

14.12.2016 №257Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

14.12.2016 №256Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки

14.12.2016 №255Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (III-тя черга)".

14.12.2016 №254Про зняття з квартирного облiку

14.12.2016 №253Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

14.12.2016 №252Про мiський бюджет м.Червонограда на 2017 рiк (zip)

14.12.2016 №251Про роботу вiддiлу культури Червоноградської мiської ради

30.11.2016 №250Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2016 р. № 194

30.11.2016 №249Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

30.11.2016 №248Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

30.11.2016 №247Про скасування та надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

30.11.2016 №246Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

30.11.2016 №245Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 25

30.11.2016 №244Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.11.2016 №243Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв членiв сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв та iнвалiдiв про виплату грошової компенсацiї (zip)

30.11.2016 №242Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016р. № 15 "Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат" (zip)

30.11.2016 №241Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень

30.11.2016 №240Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

30.11.2016 №239Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.11.2016 №238Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.06.2016р. №121 "Про утворення тендерного комiтету та затвердження положення про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради"

30.11.2016 №237Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. № 21

30.11.2016 №236Про реалiзацiю новорiчних ялинок у передноворiчний перiод 2017 року на територiї м. Червонограда

30.11.2016 №235Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

30.11.2016 №234Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №4/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

30.11.2016 №233Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради"

30.11.2016 №232Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

30.11.2016 №231Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 року №38 "Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна"

30.11.2016 №230Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 року №37 "Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна"

30.11.2016 №229Про встановлення вартостi харчування учнiв ЗНЗ

30.11.2016 №228Про встановлення вартостi харчування вихованцiв ДНЗ

30.11.2016 №227Про затвердження тарифiв , якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

30.11.2016 №226Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi

30.11.2016 №225Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник", який знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

30.11.2016 №224Про зняття з квартирного облiку

30.11.2016 №223Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 квiтня 2015 року №83

30.11.2016 №222Про змiну договору найму житлового примiщення

30.11.2016 №221Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.11.2016 №220Про стан виконання Програми по соцiальному захисту окремих категорiй населення на 2016 рiк

26.10.2016 №219Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

26.10.2016 №218Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" (zip)

26.10.2016 №217Про затвердження схеми розташування та нумерацiї земельних дiлянок для ведення iндивiдуального садiвництва на вул. Промисловiй, 5 "г" у м. Червоноградi (zip)

26.10.2016 №216Про присвоєння та змiну адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.10.2016 №215Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

26.10.2016 №214Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.03.2015 № 58 "Про створення комiсiй з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля"

26.10.2016 №213Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ №9,19 ДП "Львiввугiлля " разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

26.10.2016 №212Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.10.2016 №211Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

26.10.2016 №210Про реєстрацiю колективного договору

26.10.2016 №209Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

26.10.2016 №208Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.10.2016 №207Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11

26.10.2016 №206Про розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11

26.10.2016 №205Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

26.10.2016 №204Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. В. Стуса,7 у м. Червоноградi

26.10.2016 №203Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв з сектору II КП "Червонограджитлокомунсервiс" (zip)

26.10.2016 №202Про доповнення до уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 р.

26.10.2016 №201Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок та надання додаткових послуг

26.10.2016 №200Про змiну договору найму житлового примiщення

26.10.2016 №199Про скасування п.6 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 12.03.2007 року №20

26.10.2016 №198Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.10.2016 №197Про виконання мiського бюджету за 9 мiсяцiв 2016 року (zip)

29.09.2016 №196Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

29.09.2016 №195Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016року №3 "Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян"

29.09.2016 №194Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 2000 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

29.09.2016 №193Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

29.09.2016 №192Про затвердження схеми розмiщення земельних дiлянок для будiвництва гаражiв та їх нумерацiю в пiвденнiй частинi гаражного кооперативу № 4 на вул. Бiчнiй Промисловiй, 41

29.09.2016 №191Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.09.2016 №190Про внесення змiн в рiшення вико-навчого комiтету вiд 17.03.2016 ро-ку №82 "Про затвердження Поло-ження та складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоно-градської мiської ради"

29.09.2016 №189Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.09.2016 №188Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.09.2016 №187Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.09.2016 №186Про реєстрацiю колективних договорiв змiн та доповнень

29.09.2016 №185Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 27.07.2016 року №140

29.09.2016 №184Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник", який знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

29.09.2016 №183Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2016/2017 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв

29.09.2016 №182Про ринок працi мм. Червонограда, Соснiвки та смт . Гiрник та створення координацiйного комiтету сприяння зайнятостi та професiйної орiєнтацiї населення

29.09.2016 №181Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

29.09.2016 №180Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №6 та №6а

29.09.2016 №179Про розiрвання Договору №1/16 та №2/16 в_д 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №6 та №6а

29.09.2016 №178Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

29.09.2016 №177Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради"

29.09.2016 №176Про визнання квартири службовою та передачу Службi безпеки України у Львiвськiй областi

29.09.2016 №175Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.09.2016 №174Про затвердження норм споживання теплової енергiї

29.09.2016 №173Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 20.04.2016 р. №84 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2016-2017 р.р."

30.08.2016 №172Про внесення змiн в рiшення № 40 вiд 28.01.2016 "Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда"

30.08.2016 №171Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi

30.08.2016 №170Про внесення змiн до складу Комiтету забезпечення доступностi iнвалiдiв та iнших мало мобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури

30.08.2016 №169Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

30.08.2016 №168Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, фiзичної особи пiдприємця Шабали Л.М за адресою вул.Ст.Бандери,14

30.08.2016 №167Про органiзацiю оповiщення призовникiв та вiйськовозобов'язаних у м. Червоноградi

30.08.2016 №166Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" (zip)

30.08.2016 №165Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

30.08.2016 №164Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

30.08.2016 №163Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.08.2016 №162Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.08.2016 №161Про внесення змiн до складу робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї

30.08.2016 №160Про реєстрацiю колективного договору та змiн

30.08.2016 №159Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.08.2016 №158Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.08.2016 №157Про затвердження Протоколу засiдання мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi

30.08.2016 №156Про попередження ТзОВ "Авто-Вест" щодо розiрвання Договору №1/16 вiд 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

30.08.2016 №155Про попередження ТзОВ "Авто-Вест" щодо розiрвання Договору №2/16 вiд 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

30.08.2016 №154Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

30.08.2016 №153Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

30.08.2016 №152Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2016-2017 навчального року

27.07.2016 №151Про внесення змiн до рiшення Виконавчого комiтету №41 вiд 26.02.2015 року "Про змiну нумерацiї квартир в гуртожитку по вул. Львiвськiй,19 м.Червонограда"

27.07.2016 №150Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.07.2016 №149Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м. Червоноградi

27.07.2016 №148Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя пр. Шевченка iз влаштуванням майданчику для паркування в м. Червоноградi Львiвської областi"

27.07.2016 №147Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

27.07.2016 №146Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi

27.07.2016 №145Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.07.2016 №144Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

27.07.2016 №143Про реєстрацiю змiн до колективного договору

27.07.2016 №142Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.07.2016 №141Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

27.07.2016 №140Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

27.07.2016 №139Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I пiврiччя 2016 року (zip)

27.07.2016 №138Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2016 року

30.06.2016 №137Про погодження акту приймання - передачi гуртожитку ДП "Львiввугiлля" по вул.В.Стуса,7 в м.Червоноград у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червоноград

30.06.2016 №136Про затвердження Порядку встановлення та обслуговування замково-переговорних пристроїв (домофонiв) у багатоквартирних житлових будинках м. Червонограда

30.06.2016 №135Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №1

30.06.2016 №134Про затвердження схеми розташування та нумерацiї земельних дiлянок в садiвничому кооперативi "Автотранспортник" на вул. Бiчнiй Промисловiй, 45 у м. Червоноградi

30.06.2016 №133Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

30.06.2016 №132Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ №1,10 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда

30.06.2016 №131Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 2,4,7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод

30.06.2016 №130Про впровадження науково-педагогiчного проекту "Iнтелект України" у практику роботи ЧСШ № 8, ЧЗШ № 9

30.06.2016 №129Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста

30.06.2016 №128Про створення мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (zip)

30.06.2016 №127Про реєстрацiю колективного договору

30.06.2016 №126Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.06.2016 №125Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадян лiквiдованої шахти № 5 "Великомостiвська" вiдокремленим пiдроздiлом Захiдно-УкраїнськоЇ виконавчоЇ дирекцiї з лiквiдацiї шахт

30.06.2016 №124Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.06.2016 №123Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.06.2016 №122Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №1 та №2 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 28.04.2016 року № 33-34

30.06.2016 №121Про утворення тендерного комiтету та затвердження положення про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

30.06.2016 №120Про розгляд проекту рiшення Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

30.06.2016 №119Про роботу Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) за 2015 рiк

19.05.2016 №118Про встановлення меморіальних дошок

19.05.2016 №117Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 20.04.2016 р. № 102

19.05.2016 №116Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в м. Червонограді

19.05.2016 №115Про утворення координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді

19.05.2016 №114Про створення міської комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятного знака на могилах загиблих під час АТО

19.05.2016 №113Про реєстрацію колективного договору

19.05.2016 №112Про затвердження протоколу міської комісії з призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

19.05.2016 №111Про зарахування на квартирний облік та зняття з квартирного обліку при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

19.05.2016 №110Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

19.05.2016 №109Про виконання міського бюджету м.Червонограда за І квартал 2016 року

19.05.2016 №108Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №242 від 22.12.2015р. «Про затвердження нового складу Комітету з конкурсних торгів та Положення про комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Червоноградської міської ради»

19.05.2016 №107Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

19.05.2016 №106Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2015р. №47 «Про встановлення тарифів на проїзд в пасажирському транспорті загального користування на території Червоноградської міської ради»

19.05.2016 №105Про затвердження результатів конкурсу з визначення автомобільних перевізників на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №6 та №6а оголошеного в газеті „Новини Прибужжя” від 24.03.2016 року № 23-24

20.04.2016 №104Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2016 рiк

20.04.2016 №103Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник

20.04.2016 №102Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2016 року

20.04.2016 №101Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №1

20.04.2016 №100Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя будiвлi iнфекцiйного вiддiлення ЧЦМЛ в м.Червоноградi по вул.Iвасюка, 2 Львiвської областi (коригування)

20.04.2016 №99Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю

20.04.2016 №98Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

20.04.2016 №97Про погодження графiкiв погодинного вiдключення електричної енергiї по Шахтному РЕМ по чергах 1, 2, 3

20.04.2016 №96Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету №41 вiд 28.01.2016р. "Про створення постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання в м. Червоноград"

20.04.2016 №95Про створення комiсiї з приймання-передачi картотек з питань реєстрацiї фiзичних осiб вiд пiдприємств з обслуговування житлового фонду , адресних карток осiб, карток реєстрацiї особи з Червоноградського сектору ГУ ДМС України у Львiвськiй областi, органу ведення Державного реєстру виборцiв

20.04.2016 №94Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

20.04.2016 №93Про погодження запровадження канiкул 05.05.2016 у ЗНЗ

20.04.2016 №92Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

20.04.2016 №91Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (zip)

20.04.2016 №90Про затвердження плану першочергових заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2016 рiк

20.04.2016 №89Про реєстрацiю доповнення до колективного договору

20.04.2016 №88Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

20.04.2016 №87Про уповноваження адмiнiстраторiв центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення (zip)

20.04.2016 №86Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №1 та №2

20.04.2016 №85Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.04.2016 №84Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2016-2017 р.р.

20.04.2016 №83Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

17.03.2016 №82Про затвердження Положення та складу Громадської ради при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

17.03.2016 №81Про затвердження плану заходів з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради на 2016-2017 роки

17.03.2016 №80Про складання та видачу актів КП «Червонограджитлокомунсервіс» та КП «Комунальник»

17.03.2016 №79Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 29.06.2011 р. № 108 та від 30.07.2015 р. № 151

17.03.2016 №78Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в м. Червонограді

17.03.2016 №77Про створення Координаційної ради з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей

17.03.2016 №76Про створення Координаційної ради з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції

17.03.2016 №75Про міську міжвідомчу Координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї та гендерної рівності

17.03.2016 №74Про реєстрацію колективних договорів

17.03.2016 №73Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

17.03.2016 №72Про звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання

17.03.2016 №71Про затвердження висновків комісії з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки та скерування подання в Червоноградський міський суд

17.03.2016 №70Про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

17.03.2016 №69Про затвердження висновків комісії з питань захисту прав дитини

17.03.2016 №68Про оголошення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №6 та №6а

17.03.2016 №67Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 24.11.2011р. №212 „Про організацію пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування в місті Червонограді”

17.03.2016 №66Про замовлення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певної категорії пасажирів м.Червонограда до садово-городніх масивів в районі шахт „Відродження“ та „Лісова“

25.02.2016 №65Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.02.2016 №64Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України в 2016 роцi

25.02.2016 №63Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда мережi зовнiшнього електропостачання житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

25.02.2016 №62Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi

25.02.2016 №61Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 26.03.2015 № 58 "Про створення комісій з питань передачі у комунальну власність територіальної громади м. Червонограда дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на балансі ДП "Львіввугілля"

25.02.2016 №60Про створення Координаційної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам

25.02.2016 №59Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014року №193

25.02.2016 №58Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.

25.02.2016 №57Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.

25.02.2016 №56Про реєстрацiю колективних договорiв та змін

25.02.2016 №55Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.

25.02.2016 №54Про зміну договору найму житлового приміщення

25.02.2016 №53Про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради.

25.02.2016 №52Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.02.2016 №51Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

25.02.2016 №50Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

25.02.2016 №49Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2015 рiк

25.02.2016 №48Про виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку м. Червонограда за 2015 рік та схвалення проекту Програми на 2016 рік

28.01.2016 №47Про затвердження Регламенту виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №46Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2016 рiк

28.01.2016 №45Про утворення комiсiї з питань нагородження

28.01.2016 №44Про затвердження посадового складу мiської евакуацiйної комiсiї

28.01.2016 №43Про мiську комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй

28.01.2016 №42Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №41Про створення постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання в м. Червоноград

28.01.2016 №40Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда

28.01.2016 №39Про створення комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

28.01.2016 №38Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна

28.01.2016 №37Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна

28.01.2016 №36Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк

28.01.2016 №35Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

28.01.2016 №34Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування

28.01.2016 №33Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

28.01.2016 №32Про створення постiйно дiючої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №31Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

28.01.2016 №30Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

28.01.2016 №29Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

28.01.2016 №28Про вартiсть дня харчування дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування у професiйно-технiчних навчальних закладах

28.01.2016 №27Про пiльговi умови оплати харчування дiтей у ДНЗ

28.01.2016 №26Про пiльговi умови оплати харчування дiтей у ЗНЗ

28.01.2016 №25Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

28.01.2016 №24Про створення комiсiї з питань взаємодiї суб'єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають в складних життєвих обставинах

28.01.2016 №23Про створення Мiської комiсiї по розгляду питань, пов'язаних iз встановленням статусу учасника вiйни

28.01.2016 №22Про створення мiського штабу з питань, пов'язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщаються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення антитерористичної операцiї

28.01.2016 №21Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

28.01.2016 №20Про створення Мiської комiсiї по розгляду заяв громадян щодо надання одноразової грошової допомоги

28.01.2016 №19Про створення Мiської комiсiї з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї

28.01.2016 №18Про створення Мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян

28.01.2016 №17Про створення робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї

28.01.2016 №16Про створення комiтету забезпечення доступностi iнвалiдiв та iнших мало мобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури

28.01.2016 №15Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат

28.01.2016 №14Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби

28.01.2016 №13Про створення мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.01.2016 №12Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2016 роцi

28.01.2016 №11Про реєстрацiю колективних договорiв змiн i доповнень

28.01.2016 №10Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.01.2016 №9Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул. Стуса, 53 та Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП"Червонограджитлокомунсервiс"

28.01.2016 №8Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожитку з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

28.01.2016 №7Про створення громадської комiсiї з житлових питань

28.01.2016 №6Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

28.01.2016 №5Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.01.2016 №4Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.01.2016 №3Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян

28.01.2016 №2Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2015роцi

28.01.2016 №1Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2015 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2016 роцi

22.12.2015 №244Про утворення адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №243Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

22.12.2015 №242Про затвердження нового складу комiтету з конкурсних торгiв та Положення про комiтет з конкурсних торгiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №241Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду

22.12.2015 №240Про видiлення квартири сiм'ї загиблого вiйськовослужбовця, який брав участь в антитерористичнiй операцiї

22.12.2015 №239Про затвердження акту приймання-передачi квартири придбаної для сiм'ї загиблого вiйськовослужбовця

22.12.2015 №238Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №237Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ № 2, 4 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда

22.12.2015 №236Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

22.12.2015 №235Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

22.12.2015 №234Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

22.12.2015 №233Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

22.12.2015 №232Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини

22.12.2015 №231Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

22.12.2015 №230Про роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради

22.12.2015 №229Про мiський бюджет м.Червонограда на 2016 рiк (zip)

26.11.2015 №228Про наслiдки ревiзiї бюджету м.Червонограда

26.11.2015 №227Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт теплових мереж в м.Червоноградi"

26.11.2015 №226Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 вересня 2015 року №169 "Про пiдготовку та проведення приписки громадян України 1999 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату у 2016 роцi"

26.11.2015 №М-20-ДСКПро забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї Червоноградської мiської ради (ДСК)

26.11.2015 №225Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"

26.11.2015 №224Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

26.11.2015 №223Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

26.11.2015 №222Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.11.2015 №221Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

26.11.2015 №220Про вартiсть харчування учнiв вихованцiв ДНЗ

26.11.2015 №219Про вартiсть харчування учнiв ЗНЗ

26.11.2015 №218Про встановлення тарифу на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на маршрутi №11

26.11.2015 №217Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.11.2015 №216Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.11.2015 №215Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.11.2015 №214Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.11.2015 №213Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

26.11.2015 №212Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим

26.11.2015 №211Про створення робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї

26.11.2015 №210Про надання громадянам рiзних видiв державних допомог, компенсацiй, житлових субсидiй

26.11.2015 №209Про результати державного фiнансового аудиту виконання бюджету м.Червонограда за 2012-2014 роки та I пiврiччя 2015 року

22.10.2015 №208Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, КП "Елегант" за адресою вул.Сокальська, 1

22.10.2015 №207Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

22.10.2015 №206Про створення комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

22.10.2015 №205Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушень законодавства про землю

22.10.2015 №204Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. №11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда"

22.10.2015 №203Про надання дозволу на переведення нежитлового примiщення № 153 у житлову квартиру на вул. Мазепи,15 в м. Червоноградi

22.10.2015 №202Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

22.10.2015 №201Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 27.08.2015 року № 69-70

22.10.2015 №200Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

22.10.2015 №199Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

22.10.2015 №198Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

22.10.2015 №197Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

22.10.2015 №196Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

22.10.2015 №195Про виключення житлових примiщень iз числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло

22.10.2015 №194Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.10.2015 №193Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

22.10.2015 №192Про роботу центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради

22.10.2015 №191Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 9 мiсяцiв 2015 року (zip)

24.09.2015 №190Про мiськi спецiалiзованi служби цивiльного захисту Червоноградської мiської ланки територiальної пiдсистеми Єдиної державної системи цивiльного захисту

24.09.2015 №189Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади євангельських християн Церкви "Нове поколiння" у м.Червоноград Львiвської областi

24.09.2015 №188Про стан здiйснення заходiв з пiдготовки до проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв 25 жовтня 2015 року на територiї Червоноградської мiської ради

24.09.2015 №187Про затвердження проектної документацiї по об'єкту

24.09.2015 №186Про затвердження норм споживання теплової енергiї

24.09.2015 №185Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

24.09.2015 №184Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (придбання) житла для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, а також для iнвалiдiв I-II групи з числа вiйськовослужбовцiв, якi брали участь у зазначенiй операцiї, та потребують полiпшення житлових умов

24.09.2015 №183Про видiлення службової квартири

24.09.2015 №182Про визнання квартири службовою

24.09.2015 №181Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.09.2015 №180Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.09.2015 №179Про погодження акту приймання - передачi ДНЗ № 16 ДП "Львiввугiлля " разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда

24.09.2015 №178Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2015/2016 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв

24.09.2015 №177Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

24.09.2015 №176Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.09.2015 №175Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

24.09.2015 №174Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.09.2015 №173Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.09.2015 №172Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 24.04.2014р. № 66 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2015-2016 р.р."

24.09.2015 №171Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"

24.09.2015 №170Про проведення заходiв щодо покращення стану вiйськового облiку в органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на територiї областi

24.09.2015 №169Про пiдготовку та проведення приписки громадян України 1999 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату у 2016 роцi

20.08.2015 №168Про перенесення занять гурткiв та переукладання договорiв оренди

20.08.2015 №167Про визначення та обладнання мiсць для розмiщення друкованих агiтацiйних матерiалiв

20.08.2015 №166Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

20.08.2015 №165Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

20.08.2015 №164Про тимчасове закрiплення прилеглої до КП "Червоноградський ринок" територiї вздовж вулицi Сокальської вiд №5 до №7

20.08.2015 №163Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

20.08.2015 №162Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору вiд 25.07.2013р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

20.08.2015 №161Про внесення змiн в пункт 1, рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова""

20.08.2015 №160Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11

20.08.2015 №159Про передачу квартири Червоноградському мiському суду

20.08.2015 №158Про виключення житлових примiщень iз числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло

20.08.2015 №157Про видiлення службової квартири

20.08.2015 №156Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.08.2015 №155Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

20.08.2015 №154Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

20.08.2015 №153Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

20.08.2015 №152Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2015-2016 навчального року

30.07.2015 №151Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення, сортування та захоронення)

30.07.2015 №150Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. Чорновола,23 у м.Червоноградi

30.07.2015 №149Про затвердження поточних iндивiдуальних технологiчних нормативiв використання питної води комунального пiдприємства "Червоноградводоканал"

30.07.2015 №148Про погодження графiку аварiйного вiдключення споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2015 - 2016 р.р.

30.07.2015 №147Про затвердження складу мiської евакуацiйної комiсiї

30.07.2015 №146Про мiську комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй

30.07.2015 №145Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

30.07.2015 №144Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

30.07.2015 №143Про вiдкриття автобусного маршруту загального користування №11 АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)

30.07.2015 №142Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк

30.07.2015 №141Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а, №7 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 11.06.2015 року №47-48

30.07.2015 №140Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна

30.07.2015 №139Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна

30.07.2015 №138Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 року №181 "Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини"

30.07.2015 №137Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.07.2015 №136Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

30.07.2015 №135Про внесення змiн до додатку 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2011р. № 20

30.07.2015 №134Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ади вiд 23.10.2014 р. №193

30.07.2015 №133Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.12.2010 р. № 310

30.07.2015 №132Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.01.2015 р. № 5

30.07.2015 №131Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.07.2015 №130Про змiну договору найму житлового примiщення

30.07.2015 №129Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.07.2015 №128Про виконання мiського бюджету за перше пiврiччя 2015 року (zip)

30.07.2015 №127Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2015 року

30.07.2015 №126Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова""

24.06.2015 №125Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку №6 на вул.. Св. Володимира в м. Червоноградi Львiвської областi"

24.06.2015 №124Про затвердження статуту комунального пiдприємства " Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

24.06.2015 №123Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

24.06.2015 №122Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.06.2015 №121Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.03.2015р. №58 " Про створення комiсiй з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля""

24.06.2015 №120Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради"

24.06.2015 №119Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

24.06.2015 №118Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнень

24.06.2015 №117Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.06.2015 №116Про змiну договору найму житлових примiщень примiщення

24.06.2015 №115Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.06.2015 №114Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.06.2015 №113Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- травень 2015 року

24.06.2015 №112Про вирiшення вiдповiдно до законодавства питань про повне утримання дiтей-сирiт i дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, у школах - iнтернатах, дитячих будинках, у тому числi сiмейного типу, професiйно - технiчних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осiб, якi мають вади у фiзичному чи розумовому розвитку i не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спецiальних навчальних закладах, про надання громадянам пiльг на утримання дiтей у школах - iнтернатах, iнтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дiтей у школах (групах з продовженим днем)

24.06.2015 №111Про забезпечення проведення заходiв мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв у ходi VI хвилi мобiлiзацiї у 2015 роцi на територiї Червоноградської мiської ради

28.05.2015 №110Про визначення мiсць для здiйснення благодiйної та волонтерської дiяльностi в м.Червоноградi

28.05.2015 №109Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

28.05.2015 №108Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 9 та вул. Паркова, 4 у м. Червоноградi

28.05.2015 №107Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дитячого майданчика, дорiг та тротуарiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

28.05.2015 №106Про перезатвердження проектної документацiї по об'єктах

28.05.2015 №105Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi"

28.05.2015 №104Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва та iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

28.05.2015 №103Про внесення змiн в п. 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.01.2002 року № 15

28.05.2015 №102Про втрату чинностi рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2011 року № 187 "Про видачу будiвельних паспортiв управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради"

28.05.2015 №101Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

28.05.2015 №100Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод

28.05.2015 №99Про розгляд проекту Мiської комплексної програми правового захисту, соцiальної пiдтримки i реабiлiтацiї людей з iнвалiднiстю на 2015-2018 роки

28.05.2015 №98Про реєстрацiю колективного договору та змiн

28.05.2015 №97Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.05.2015 №96Про визнання квартири службовою

28.05.2015 №95Про змiну договору найму житлового примiщення

28.05.2015 №94Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.05.2015 №93Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.05.2015 №92Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк

28.05.2015 №91Про внесення змiн в додатки 1,2 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова""

28.05.2015 №90Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №3, №4, №4а, №7

28.05.2015 №89Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

28.05.2015 №88Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

28.05.2015 №87Про внесення змiн до заходiв з органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2015 роцi затверджених рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.03.2015 р. № 44

28.05.2015 №86Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"

28.05.2015 №85Про органiзацiю роботи у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою та призовом громадян на строкову вiйськову службу до лав ЗС України

24.04.2015 №84Про створення конкурсної комiсiї для проведення конкурсу з надання супутнiх послуг, пов'язаних з наданням адмiнiстративних послуг

24.04.2015 №83Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул. Стуса, 53 та Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

24.04.2015 №82Про змiну назви об'єкта будiвництва

24.04.2015 №81Про затвердження результатiв конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноград

24.04.2015 №80Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.04.2015 №79Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

24.04.2015 №78Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.04.2015 №77Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнення

24.04.2015 №76Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.04.2015 №75Про змiну договору найму житлового примiщення

24.04.2015 №74Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.04.2015 №73Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.04.2015 №72Про затвердження акту про готовнiсть автобусного маршруту загального користування №11 (АС м. Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин))

24.04.2015 №71Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2014р. №29 "Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)"

24.04.2015 №70Про розгляд протоколу розбiжностей до Договору на обслуговування автобусних маршрутiв регулярних спецiальних пасажирських перевезень вiд 07.04.2015року

24.04.2015 №69Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

24.04.2015 №68Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник

24.04.2015 №67Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2015 року (zip)

24.04.2015 №66Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрникдо роботи в осiнньо-зимовий перiод 2015-2016 р.р

26.03.2015 №65Про запровадження додаткових весняних канiкул у 2014-2015 н.р. у ЗНЗ

26.03.2015 №64Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

26.03.2015 №63Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.03.2015 №62Про створення комiсiї з питання безоплатної передачi загальнобудинкових приладiв облiку тепла з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго

26.03.2015 №61Про погодження актiв приймання-передачi гуртожиткiв ДП "Львiввугiлля" в м. Червоноградi по вул.Iвасюка, 9, вул.Чорновола, 23, вул. Парковiй, 4 в комунальну власнiсть територiальної громади

26.03.2015 №60Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.03.2015 №59Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

26.03.2015 №58Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля"

26.03.2015 №57Про встановлення тарифiв на медичнi послуги Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi, що надаються в стоматологiчнiй полiклiнiцi

26.03.2015 №56Про затвердження протоколу мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв-пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд автомобiльному транспортi

26.03.2015 №55Про затвердження плану першочергових заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2015 рiк

26.03.2015 №54Про реєстрацiю колективного договору

26.03.2015 №53Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.03.2015 №52Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

26.03.2015 №51Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.03.2015 №50Про затвердження календарного плану мiських спортивно-масових заходiв на 2015 рiк

26.03.2015 №49Про оголошення конкурсу н право оренди комунального майна

26.03.2015 №48Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

26.03.2015 №47Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

26.03.2015 №46Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.03.2015 №45Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2015 року

26.03.2015 №44Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2015 роцi

26.03.2015 №43Про роботу вiддiлу культури Червоноградської мiської ради

26.02.2015 №42Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

26.02.2015 №41Про змiну нумерацiї квартир в гуртожитку по вул. Львiвськiй,19 м. Червонограда (zip)

26.02.2015 №40Про погодження актiв обстеження зелених насаджень , що пiдлягають видаленню на територiї м. Червонограда

26.02.2015 №39Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.11.2013р. № 194 "Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi приладiв облiку теплової енергiї"

26.02.2015 №38Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

26.02.2015 №37Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.02.2015 №36Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №3/14 вiд 19.12.2014 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладання додаткового договору

26.02.2015 №35Про затвердження уточненого плану з пiдготовки регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк (zip)

26.02.2015 №34Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2014 рiк та затвердження Програми на 2015 рiк (zip)

26.02.2015 №33Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

26.02.2015 №32Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.02.2015 №31Про створення конкурсної комiсiї для пiдготовки i проведення конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноградi та призначення дати проведення конкурсу

26.02.2015 №30Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.02.2015 №29Про створення мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв-пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд автомобiльному транспортi

26.02.2015 №28Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

26.02.2015 №27Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.02.2015 №26Про видiлення службової квартири

26.02.2015 №25Про визнання квартири службовою

26.02.2015 №24Про зняття з квартирного облiку

26.02.2015 №23Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.02.2015 №22Про змiну договору найму житлового примiщеня

26.02.2015 №21Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.02.2015 №20Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2015 роцi

26.02.2015 №19Про проведення вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi i прийому до вищих вiйськових навчальних закладiв та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв на 2015 рiк

26.02.2015 №18Про роботу вiддiлу у справах сiм'ї та молодi

26.02.2015 №17Про виконання календарного плану мiських i обласних спортивно-масових заходiв у 2014 роцi та основнi напрямки роботи в галузi фiзичної культури та спорту на 2015 рiк

26.02.2015 №16Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2014 рiк (zip)

20.01.2015 №15Про створення мiської комiсiї з поновлення картотеки мешканцiв гуртожитку за адресою м Червоноград, вул.Львiвська 19

20.01.2015 №14Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

20.01.2015 №13Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться по вул. Львiвська,19 у м.Червоноградi

20.01.2015 №12Про присвоєння та змiну адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

20.01.2015 №11Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м.Червонограда

20.01.2015 №10Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 26.12.14р. № 239

20.01.2015 №9Про лiквiдацiю квартирного облiку шахти №5 "Великомостiвська" Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт

20.01.2015 №8Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.01.2015 №7Про змiну договорiв найму житлових примiщень

20.01.2015 №6Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

20.01.2015 №5Про створення мiської комiсiї з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї

20.01.2015 №4Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

20.01.2015 №3Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2014 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2015 роцi

20.01.2015 №2Про мiський бюджет м.Червонограда на 2015 рiк (zip)

20.01.2015 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2014 роцi

26.12.2014 №246Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2015 рiк

26.12.2014 №245Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт дороги по вул. Iвасюка в м.Червоноград Львiвської областi"

26.12.2014 №244Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

26.12.2014 №243Про внесення змiн до додатку №1 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.10.2010р. №301

26.12.2014 №242Про погодження балансу розподiлу граничної величини споживання електричної потужностi встановленої Львiвськiй фiлiї ДП "Регiональнi електричнi мережi"на сiчень 2015р

26.12.2014 №241Про погодження графiкiв регульованих вiдключень споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2014-2015р.р"

26.12.2014 №240Про погодження актiв обстежень зелених насаджень, що пiдлягають видаленню на територiї м.Червонограда

26.12.2014 №239Про вартiсть харчування учнiв ( вихованцiв ) у ДНЗ та ЗНЗ

26.12.2014 №238Про внесення змiн в додаток 1 до рiшення виконавчого комiтету вiд 27.11.2014р. №211 "Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

26.12.2014 №237Про внесення змiн в додаток 6 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

26.12.2014 №236Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi

26.12.2014 №235Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк (zip)

26.12.2014 №234Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

26.12.2014 №233Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м.Червоноградi

26.12.2014 №232Про передачу квартири Червоноградському мiському вiддiлу Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у Львiвськiй областi

26.12.2014 №231Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

26.12.2014 №230Про змiну договору найму житлових примiщень

26.12.2014 №229Про зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.12.2014 №228Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.12.2014 №227Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.12.2014 №226Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

26.12.2014 №225Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2015 роцi (zip)

26.12.2014 №224Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.12.2014 №223Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.12.2014 №222Про фiнансування видаткiв з мiського бюджету м.Червонограда у I кварталi 2015 року (zip)

26.12.2014 №221Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2013 року № 27 "Про затвердження плану заходiв з питань запобiгання та протидiї корупцiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

27.11.2014 №220Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт водопровiдних насосних станцiй 1-го пiдйому (встановлення лiчильникiв облiку води) Правдинського водозабору в м.Червоноград Львiвської областi"

27.11.2014 №219Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя технологiчного обладнання насосної станцiї II-го пiдйому Соснiвського водозабору м.Соснiвка Львiської областi"

27.11.2014 №218Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водогону "Бендюга - Застава - Соснiвка" в р-нi с.Городище Сокальського р-ну Львiвської областi

27.11.2014 №217Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда мережi зовнiшнього газопроводу житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

27.11.2014 №216Про видiлення сектору № 5 на Червоноградському кладовищi с. Бендюга Сокальського району для почесних поховань

27.11.2014 №215Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, за адресою вул.Шевченка, 11/104

27.11.2014 №214Про створення комiсiї щодо розроблення Порядку черговостi надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникам антитерористичної операцiї

27.11.2014 №213Про внесення змiн в додаток №1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №207 вiд 06.12.2012 р.

27.11.2014 №212Про змiни до режиму роботи ЗНЗ у 2014-2015 н.р.

27.11.2014 №211Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

27.11.2014 №210Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

27.11.2014 №209Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2014р. №29 "Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)"

27.11.2014 №208Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014 р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

27.11.2014 №207Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №8,№9, №10 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 09.10.2014 року №41

27.11.2014 №206Про затвердження схем розташування гаражiв та їх нумерацiї у м. Червоноградi

27.11.2014 №205Про змiну статусу квартир двоквартирних житлових будинкiв в м. Червоноградi

27.11.2014 №204Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.11.2014 №203Про змiну договору найму житлового примiщення

27.11.2014 №202Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.11.2014 №201Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.07.2014 року № 136

27.11.2014 №200Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

27.11.2014 №199Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Львiвськiй,19 в комунальну власнiсть територiальної громади

27.11.2014 №198Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

27.11.2014 №197Про реєстрацiю колективних договорiв

27.11.2014 №196Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.11.2014 №195Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.11.2014 №194Про роботу архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради

23.10.2014 №193Про створення спостережної комiсiї

23.10.2014 №192Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

23.10.2014 №191Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

23.10.2014 №190Про затвердження норм споживання теплової енергiї

23.10.2014 №189Про затвердження перелiку №5 дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

23.10.2014 №188Про уповноваження посадових осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

23.10.2014 №187Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

23.10.2014 №186Про перезатвердження проектної документацiй по об'єкту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй"

23.10.2014 №185Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

23.10.2014 №184Про переведення нежитлових примiщень в житловi квартири в м. Червоноградi

23.10.2014 №183Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

23.10.2014 №182Про змiну договорiв найму житлових примiщень

23.10.2014 №181Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини

23.10.2014 №180Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.10.2014 №179Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

23.10.2014 №178Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 26.03.2013 р.№ 45 "Про затвердження заходiв щодо посилення соцiального захисту колишнiх полiтичних в'язнiв, репресованих та членiв їх сiмей на перiод до 2015 року"

25.09.2014 №177Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi"

25.09.2014 №176Про затвердження проектної документацiй по об'єкту "Будiвництво каналiзацiйних насосних станцiй №1 та №2 по вул.Кристинопiльська в м.Червоноградi Львiвської областi"

25.09.2014 №175Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

25.09.2014 №174Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

25.09.2014 №173Про змiни до режиму роботи ЗНЗ у 2014-2015 н.р

25.09.2014 №172Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2014 /2015 навчальний рiк

25.09.2014 №171Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

25.09.2014 №170Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.09.2014 №169Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №8, №9, №10

25.09.2014 №168Про внесення змiн до Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування затвердженого рiшенням виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212

25.09.2014 №167Про внесення змiн в додаток 7 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

25.09.2014 №166Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

25.09.2014 №165Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення в м. Червоноградi

25.09.2014 №164Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.09.2014 №163Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 1998 року народження до призовної дiльницi Сокальсько - Чероноградського об'єднаного вiйськового комiсарiату

25.09.2014 №162Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 17.04.2014р. № 62 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2014-2015 р.р."

21.08.2014 №161Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

21.08.2014 №160Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя водопроводу по вул. Олеся в м.Червоноград Львiвської областi

21.08.2014 №159Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

21.08.2014 №158Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.08.2014 №157Про затвердження схем з тимчасовою нумерацiєю земельних дiлянок, якi можуть бути наданi для будiвництва та обслуговування iндивiдуальних житлових будинкiв

21.08.2014 №156Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м.Червоноградi

21.08.2014 №155Про зняття з квартирного облiку

21.08.2014 №154Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.08.2014 №153Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2014-2015 навчального року

31.07.2014 №152Про створення комiсiї по обстеженню земельної дiлянки i розташованого на нiй незавершеного будiвництва

31.07.2014 №151Про перезатвердження проектної документацiй по об'єкту: "Капiтальний ремонт дороги по вул. Й.Слiпого в м.Червоноград Львiвської областi"

31.07.2014 №150Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

31.07.2014 №149Про уповноважених осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

31.07.2014 №148Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю

31.07.2014 №147Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, магазину №7 СП "Київ-Захiд" у формi ТзОВ за адресою вул.Ст.Бандери, 14

31.07.2014 №146Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

31.07.2014 №145Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

31.07.2014 №144Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

31.07.2014 №143Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

31.07.2014 №142Про надання дозволу на переведення непридатного для проживання житлового будинку на вул. Мишуги, 12 в м. Червоноградi у нежитлову будiвлю з метою його реконструкцiї пiд офiс

31.07.2014 №141Про надання дозволу на переведення нежитлового примiщення на другому поверсi на вул. Купчинського, 9 в м. Червоноградi у житловi квартири шляхом його реконструкцiї

31.07.2014 №140Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

31.07.2014 №139Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

31.07.2014 №138Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

31.07.2014 №137Про виведення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

31.07.2014 №136Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

31.07.2014 №135Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29 сiчня 2014 року № 10

31.07.2014 №134Про зняття з квартирного облiку

31.07.2014 №133Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.07.2014 №132Про змiну договорiв найму житлових примiщень

31.07.2014 №131Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

31.07.2014 №130Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради

31.07.2014 №129Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №5А, №6, №6а у м. Червоноградi, оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 05.06.2014р. №23

31.07.2014 №128Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

31.07.2014 №127Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2014 року (zip)

31.07.2014 №126Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2014 року

27.06.2014 №125Про створення комiсiї з питання надання у 2014 р. субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення

27.06.2014 №124Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, орендованих фiзичною особою пiдприємцем Шмигельською Н.М за адресою вул.Шептицького, 12

27.06.2014 №123Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна

27.06.2014 №122Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна

27.06.2014 №121Про реєстрацiю колективних договорiв змiн та доповнень

27.06.2014 №120Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.06.2014 №119Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi

27.06.2014 №118Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.06.2014 №117Про зняття з квартирного облiку

27.06.2014 №116Про змiну договорiв найму житлових примiщень

27.06.2014 №115Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.06.2014 №114Про забезпечення дотримання санiтарного та ветеринарного законодавства на ринках та контролю за якiстю продукцiї

29.05.2014 №113Про надання згоди на реалiзацiю проекту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй"

29.05.2014 №112Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщення для влаштування центру надання адмiнпослуг"

29.05.2014 №111Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.06.2013р. №107

29.05.2014 №110Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2013р. №80

29.05.2014 №109Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка,3 та вул. Iвасюка, 11 у м.Червоноградi

29.05.2014 №108Про погодження актiв приймання-передачi гуртожиткiв ДП "Львiввугiлля" в м.Червоноградi по вул.Iвасюка, 3,11 в комунальну власнiсть територiальної громади

29.05.2014 №107Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда основних засобiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

29.05.2014 №106Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, ПП "Iмiдж-Люкс" за адресою: вул.Сокальська, 2

29.05.2014 №105Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод

29.05.2014 №104Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста

29.05.2014 №103Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19

29.05.2014 №102Про реєстрацiю колективних договорiв змiн i доповнень

29.05.2014 №101Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.05.2014 №100Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.05.2014 №99Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.05.2014 №98Про зняття з квартирного облiку

29.05.2014 №97Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.05.2014 №96Про змiну договорiв найму житлових примiщень

29.05.2014 №95Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

29.05.2014 №94Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2014 рiк

29.05.2014 №93Про замовлення регулярних спецiальних перевезень певної категорiї пасажирiв

29.05.2014 №92Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №5А, №6, №6А у м.Червоноградi

29.05.2014 №91Про призначення автомобiльного перевiзника ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" для забезпечення пасажирських перевезень на автобусному маршрутi загального користування №5А у м.Червоноградi

29.05.2014 №90Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

29.05.2014 №89Про затвердження результатiв конкурсу з визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу, укладання договору з переможцем конкурсу та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з виконанням функцiй робочого органу

29.05.2014 №88Про розподiл мiж перевiзниками обсягу субвенцiї з державного бюджету на здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в м.Червоноградi

29.05.2014 №87Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.12.2013 року №199

29.05.2014 №86Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2014 року (zip)

29.05.2014 №85Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2013 року №26 "Про затвердження плану заходiв з виконання в мiстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi профiлактики правопорушень на перiод до 2015 року"

29.05.2014 №84Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строковувiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2014 року" вiд 27 лютого 2014 року № 31".

17.04.2014 №83Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитло-комунсервiс" в новiй редакцiї

17.04.2014 №82Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв

17.04.2014 №81Про погодження тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 3 та вул. Iвасюка, 11 у м. Червоноградi

17.04.2014 №80Про створення комiсiї з питань проведення iнвентаризацiї основних засобiв та товарно - матерiальних цiнностей об'єктiв теплопостачання з цiллю передачi їх в оренду чи концесiю

17.04.2014 №79Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень, перукарнi "Лаванда" за адресою: вул.Сокальська,30

17.04.2014 №78Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

17.04.2014 №77Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

17.04.2014 №76Про затвердження плану заходiв задоволення потреб ветеранiв

17.04.2014 №75Про реєстрацiю колективного договору змiн i доповнень

17.04.2014 №74Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

17.04.2014 №73Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

17.04.2014 №72Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

17.04.2014 №71Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29 сiчня 2012 року № 10

17.04.2014 №70Про затвердження спискiв квартирного облiку пiдроздiлу Захiдно-Української дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Центрально-Захiдна компанiя "Вуглеторфреструктуризацiя"

17.04.2014 №69Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

17.04.2014 №68Про змiну договорiв найму житлових примiщень

17.04.2014 №67Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

17.04.2014 №66Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 25.12.2013р. №199 "Про органiзацiю спецiальних перевезень жителiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

17.04.2014 №65Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування

17.04.2014 №64Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукування додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2014 роцi

17.04.2014 №63Про схвалення проекту рiшення мiської ради "Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк"

17.04.2014 №62Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду , об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвка та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2014-2015 р.р.

27.03.2014 №61Про реєстрацiю громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону Червоноградська самооборона (ЧСО)

27.03.2014 №60Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

27.03.2014 №59Про затвердження заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2014 рiк

27.03.2014 №58Про реєстрацiю колективного договору змiн i доповнень

27.03.2014 №57Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.03.2014 №56Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.03.2014 №55Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi

27.03.2014 №54Про зняття з квартирного облiку

27.03.2014 №53Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.03.2014 №52Про змiну договорiв найму житлових примiщень

27.03.2014 №51Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.03.2014 №50Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

27.03.2014 №49Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

27.03.2014 №48Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м.Соснiвки та смт. Гiрник

27.03.2014 №47Про заходи щодо забезпечення мобiлiзацiйної готовностi технiки пiдприємств, установ, органiзацiй м. Червонограда на 2014 рiк

27.03.2014 №46Про вiдбiр громадян України на службу у вiйськовому резервi Збройних Сил України

27.03.2014 №45Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2014 роцi

27.02.2014 №44Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

27.02.2014 №43Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

27.02.2014 №42Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнень

27.02.2014 №41Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

27.02.2014 №40Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

27.02.2014 №39Про скасування дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi

27.02.2014 №38Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

27.02.2014 №37Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

27.02.2014 №36Про затвердження комiсiї по прийняттю гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Iвасюка,11 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

27.02.2014 №35Про затвердження комiсiї по прийняттю гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Iвасюка,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

27.02.2014 №34Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

27.02.2014 №33Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2013 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2014 роцi

27.02.2014 №32Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України в 2014 роцi

27.02.2014 №31Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2014 року

27.02.2014 №30Про затвердження протоколу Робочої комiсiї по обстеженню фактичних даних кiлькостi перевезених пiльгових категорiй пасажирiв на маршрутах та визначення коефiцiєнта спiввiдношення кiлькостi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, що оплачують проїзд

27.02.2014 №29Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с. Волсвин)

27.02.2014 №28Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2013 рiк та схвалення проекту Програми на 2014 рiк

27.02.2014 №27Про стан надання рiзних видiв допомог, компенсацiй особам, постраждалим внаслiдок аварiї на ЧАЕС

27.02.2014 №26Про створення комiсiї з пiдготовки i внесення на розгляд ради питання щодо найменування (перейменування) вулицi, площi чи скверу у мiстi Червоноградi

29.01.2014 №25Про затвердження проектної документацiї та внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.09.2013 р. № 163

29.01.2014 №24Про створення комiсiї з приймання-передачi картотек реєстрацiйного облiку мiсця проживання/ перебування фiзичних осiб вiд пiдприємств з обслуговування житлового фонду до Червоноградського сектору ГУ Державної мiграцiйної служби України у Львiвськiй областi

29.01.2014 №23Про внесення змiн до додатку №1 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.10.2010 р. №301

29.01.2014 №22Про затвердження видiв безоплатних суспiльно - корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

29.01.2014 №21Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв

29.01.2014 №20Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитло -комунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (збирання, перевезення, сортування та захоронення)

29.01.2014 №19Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2014 роцi

29.01.2014 №18Про внесення змiн до додатку 1 рiшення вiд 24.12.2010 р. № 310

29.01.2014 №17Про органiзацiю довезення учнiв 3-х класiв ЧЗШ № 4

29.01.2014 №16Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

29.01.2014 №15Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.01.2014 №14Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

29.01.2014 №13Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.01.2014 №12Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.01.2014 №11Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення

29.01.2014 №10Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожитку в м.Червоноградi по вул.Львiвськiй,19 в комунальну власнiсть мiста на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

29.01.2014 №9Про видiлення службових квартир

29.01.2014 №8Про визнання квартир службовими

29.01.2014 №7Про зняття з квартирного облiку

29.01.2014 №6Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.01.2014 №5Про видiлення квартири iнвалiду вiйни, закупленої за державною програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"

29.01.2014 №4Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.01.2014 №3Про створення комiсiї з питань упорядкування юридичних осiб

29.01.2014 №2Про мiський бюджет на 2014 рiк

29.01.2014 №1Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi

25.12.2013 №216Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2014 рiк

25.12.2013 №215Про затвердження акту приймання - передачi квартири придбаної департаментом iнформацiйних технологiй та господарського обслуговування обласної державної адмiнiстрацiї

25.12.2013 №214Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 жовтня 2013 року № 169

25.12.2013 №213Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

25.12.2013 №212Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

25.12.2013 №211Про створення комiсiї з питань погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги водопостачання та водовiдведення, затверджених для населення

25.12.2013 №210Про реєстрацiю колективних договорiв та змiн

25.12.2013 №209Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

25.12.2013 №208Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.12.2013 №207Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.12.2013 №206Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м.Червоноградi

25.12.2013 №205Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi та внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.11.2013 р. № 187

25.12.2013 №204Про передачу квартири Червоноградському мiському вiддiлу Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх спав України у Львiвськiй областi

25.12.2013 №203Про передачу квартири Червоноградському мiському суду

25.12.2013 №202Про зняття з квартирного облiку

25.12.2013 №201Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2014 рiк

25.12.2013 №200Про розподiл мiж перевiзниками обсягу субвенцiї з державного бюджету на здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в м.Червоноградi" (zip)

25.12.2013 №199Про органiзацiю спецiальних перевезень жителiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

25.12.2013 №198Про фiнансування видаткiв з мiського бюджету м. Червонограда у I кварталi 2014 року (zip)

25.12.2013 №197Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 25.10.2012 року № 168 "Про роботу вiддiлу у справах дiтей щодо захисту прав та законних iнтересiв дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування"

28.11.2013 №196Про уповноваження Пелеха I.С. на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

28.11.2013 №195Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.09.2013р. №162 "Про затвердження проектних документацiй"

28.11.2013 №194Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi приладiв облiку теплової енергiї

28.11.2013 №193Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення твердих побутових вiдходiв КП "Комунальник"

28.11.2013 №192Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

28.11.2013 №191Про створення робочої групи щодо реалiзацiї заходiв для встановлення пам'ятних знакiв та меморiальних хрестiв борцям за волю України на територiї Червоноградської мiської ради

28.11.2013 №190Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

28.11.2013 №189Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.11.2013 №188Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

28.11.2013 №187Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

28.11.2013 №186Про виключення житлових примiщень з числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло

28.11.2013 №185Про внесення змiн у додатки 1 i 2 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25 жовтня 2012 року №173

28.11.2013 №184Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi та зняття з квартирного облiку

28.11.2013 №183Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

28.11.2013 №182Про розгляд подання першого заступника прокурора Львiвської областi державного радника юстицiї 3 класу про усунення порушень вимог законодавства при органiзацiї перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом загального користування у м.Червоноградi вiд 11.11.2013 року №07/2/2-7135-13

28.11.2013 №181Про стан надання пiльг особам, якi мають право на них вiдповiдно до Законiв України

24.10.2013 №180Про затвердження заходiв з проведення у 2013 роцi Всеукраїнського тижня права

24.10.2013 №179Про затвердження норм споживання теплової енергiї для нарахування житлових субсидiй в опалювальному сезонi 2013 -2014 р.р.

24.10.2013 №178Про затвердження проектної документацiї

24.10.2013 №177Про внесення змiн до статуту Комунального пiдприємства "Червоноградводоканал"

24.10.2013 №176Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

24.10.2013 №175Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.10.2013 №174Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.10.2013 №173Про переведення не житлового примiщення в житлове ( квартиру) в м.Червоноградi

24.10.2013 №172Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

24.10.2013 №171Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м.Червоноградi

24.10.2013 №170Про змiну договору найму житлового примiщення

24.10.2013 №169Про створення комiсiї з питань передачi житла закупленого для iнвалiдiв вiйни за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв"

24.10.2013 №168Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.10.2013 №167Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

24.10.2013 №166Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 21.06.2012 р. № 101"Про забезпечення розвитку i вдосконалення надання медичної допомоги населенню м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник"

26.09.2013 №M-12-ДСКПро порядок створення адмiнiстративно-територiальної пiдсистеми i структури замкнутого циклу функцiонування системи нормованого забезпечення населення на територiї мiста Червонограда (ДСК)

26.09.2013 №165Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг зi збирання твердих побутових вiдходiв

26.09.2013 №164Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

26.09.2013 №163Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт покриття дорiг на територiї лiкарняного мiстечка з встановленням дорожнiх знакiв по вул.Iвасюка,2 в м. Червоноградi Львiвської областi"

26.09.2013 №162Про затвердження проектних документацiй

26.09.2013 №161Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт дороги по вул. Й.Слiпого в м. Червоноград Львiвської областi"

26.09.2013 №160Про реєстрацiю колективних договорiв

26.09.2013 №159Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.09.2013 №158Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.09.2013 №157Про затвердження Плану заходiв на адмiнiстративнiй територiї м.Червонограда з виконання цiльової програми протидiї захворюванням на туберкульоз на 2013-2016 роки

26.09.2013 №156Про внесення змiн до штатних розписiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв i затвердження штатної чисельностi працiвникiв

26.09.2013 №155Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2013 /2014 навчальний рiк

26.09.2013 №154Про внесення змiн до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами у м.Червоноградi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.05.2004 р. № 164 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженого рiшенням виконкому вiд 26.09.03 року № 356"

26.09.2013 №153Про змiну статусу квартир двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi

26.09.2013 №152Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.09.2013 №151Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

26.09.2013 №150Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.09.2013 №149Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.09.2013 №148Про продовження термiну дiї договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а, №7

26.09.2013 №147Про пiдготовку та проведення прописки юнакiв 1997 року народження до призовної дiльницi Сокальсько-Червоноградського об'єднаного районного вiйськового комiсарiату

26.09.2013 №146Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 18.04.2013р. № 48 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2013-2014рр."

29.08.2013 №145Про затвердження Регламенту взаємодiї мiж центром поштового зв'язку (м.Червоноград)та виконавчими органами Червоноградської мiської ради щодо забезпечення спрощеного доступу громадян, суб'єктiв господарювання до адмiнiстративних послуг

29.08.2013 №144Про затвердження проектної документацiї об'єкту "Реконструкцiя самоплинного каналiзацiйного колектора на очисних спорудах м.Червонограда

29.08.2013 №143Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

29.08.2013 №142Про реєстрацiю колективного договору

29.08.2013 №141Про створення спецiальної комiсiї для вжиття заходiв щодо запобiгання рiзкому зростанню безробiття пiд час масового вивiльнення працiвникiв

29.08.2013 №140Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.08.2013 №139Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.08.2013 №138Про внесення змiн в рiшення виконкому

29.08.2013 №137Про змiну статусу квартир двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi

29.08.2013 №136Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

29.08.2013 №135Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

29.08.2013 №134Про внесення змiн до Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.04.2013 р. № 53 "Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi"

29.08.2013 №133Про зняття з квартирного облiку

29.08.2013 №132Про змiну договору найму житлових примiщень

29.08.2013 №131Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

29.08.2013 №130Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2013-2014 навчального року

25.07.2013 №129Про впорядкування стихiйної торгiвлi плодоовочевою продукцiєю

25.07.2013 №128Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

25.07.2013 №127Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комiнтех" в новiй редакцiї

25.07.2013 №126Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

25.07.2013 №125Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень, орендованих виробничо-комерцiйною фiрмою "ВIСА" за адресою: вул.Шептицького,12

25.07.2013 №124Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

25.07.2013 №123Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19

25.07.2013 №122Про реєстрацiю колективного договору

25.07.2013 №121Про затвердження плану заходiв на 2013- 2016 роки щодо реалiзацiї стратегiї реформування системи надання соцiальних послуг

25.07.2013 №120Про затвердження Основних напрямiв запобiгання бездомностi до 2017 року

25.07.2013 №119Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.07.2013 №118Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

25.07.2013 №117Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

25.07.2013 №116Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення житлом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

25.07.2013 №115Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.07.2013 №114Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

25.07.2013 №113Про змiну договорiв найму житлового примiщення

25.07.2013 №112Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.07.2013 №111Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2013 року (zip)

25.07.2013 №110Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I- му пiврiччi 2013 року

21.06.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 21 червня 2013 року

21.06.2013 №109Про укладання договору з ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" для роботи на автобусному маршрутi спецiальних перевезень

21.06.2013 №108Про затвердження Плану заходiв щодо iнтеграцiї бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового захисту, в українське суспiльство на перiод до 2020 року

21.06.2013 №107Про створення комiсiї по передачi об'єктiв незавершеного будiвництва в комунальну власнiсть

21.06.2013 №106Про затвердження проектної документацiї у м. Червоноградi

21.06.2013 №105Про затвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi

21.06.2013 №104Про створення комiсiї з питань погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги водопостачання та водовiдведення, затверджених для населення

21.06.2013 №103Про внесення змiн до складу комiтету з конкурсних торгiв

21.06.2013 №102Про вiдмову в наданнi дозволу на перепоховання останкiв померлого Кравця Вiталiя Миколайовича

21.06.2013 №101Про внесення змiн до складу комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда розподiльного газопроводу вiд ПП "Майдан" та передачу його на баланс фiлiї Червоноградське УЕГГ ПАТ "Львiвгаз"

21.06.2013 №100Про внесення змiн до складу комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда позамайданчикових газових мереж та споруд ТзОВ "Мебель-Сервiс"

21.06.2013 №99Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда стадiону по вул. Хмельницького, 24 ТзОВ "Сокме"

21.06.2013 №98Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень магазину продовольчих товарiв за адресою проспект Шевченка, 23

21.06.2013 №97Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж централiзованого теплопостачання та влаштування системи автономного опалення адмiнбудiвель за адресою: вул. Шевська,1а та вул. Коновальця,3

21.06.2013 №96Про надання дозволу на переведення адмiнбудiвлi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" по вул. Промисловiй, 1 на автономне опалення

21.06.2013 №95Про створення робочої групи з координацiї та вирiшення проблемних питань з пiдготовки житлово-комунального господарства та об'єктiв соцiальної сфери до роботи в осiнньо-зимовий перiод i входження в опалювальний сезон 2013/14 року

21.06.2013 №94Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 12,13,17, 18 у лiтнiй перiод

21.06.2013 №93Про реєстрацiю колективних договорiв

21.06.2013 №92Про створення робочої групи

21.06.2013 №91Про затвердження заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2013 рiк

21.06.2013 №90Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.06.2013 №89Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

21.06.2013 №88Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

21.06.2013 №87Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.06.2013 №86Про змiну договорiв найму житлових примiщень

21.06.2013 №85Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.06.2013 №84Про дотримання ветеринарно-санiтарного законодавства на ринках

23.05.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 23 травня 2013 року

23.05.2013 №83Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади УПЦ КП парафiї Успiня Пресвятої Богородицi

23.05.2013 №82Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

23.05.2013 №81Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград

23.05.2013 №80Про створення комiсiї по передачi технiчної документацiї вiд комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради з подальшою передачею вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

23.05.2013 №79Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

23.05.2013 №78Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень

23.05.2013 №77Про порядок реєстрацiї колективних договорiв та угод

23.05.2013 №76Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

23.05.2013 №75Про внесення змiн до штатного розпису IМЦО м.Червонограда

23.05.2013 №74Про органiзацiю логопедичних пунктiв при загальноосвiтнiх навчальних закладах

23.05.2013 №73Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

23.05.2013 №72Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

23.05.2013 №71Про переведення нежитлового примiщення в житлове (квартиру) в м. Червоноградi

23.05.2013 №70Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

23.05.2013 №69Про змiну договору найму житлового примiщення

23.05.2013 №68Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.05.2013 №67Про стан роботи щодо реалiзацiї державної полiтики в галузi фiзкультури та спорту

18.04.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 18 квiтня 2013 року

18.04.2013 №66Про внесення змiн в додаток №1.2 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.10.2012 р. №173 "Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв у комунальну власнiсть м.Червонограда"

18.04.2013 №65Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда розподiльного газопроводу вiд ПП "Майдан" та передачу його на баланс фiлiї Червоноградське УЕГГ ПАТ "Львiвгаз"

18.04.2013 №64Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м..Червонограда позамайданчикових газових мереж та споруд ТзОВ "Мебель-Сервiс"

18.04.2013 №63Про з перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

18.04.2013 №62Про затвердження та перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

18.04.2013 №61Про затвердження тарифiв КП "Комунальник" на послуги з вивезення побутових вiдходiв

18.04.2013 №60Про внесення змiн в додаток 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2011р. №21 "Про створення громадської комiсiї щодо вивчення справ безробiтних, котрi перебувають у станi довготривалого чи родинного безробiття"

18.04.2013 №59Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

18.04.2013 №58Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

18.04.2013 №57Про надання грошової та натуральної допомоги одиноким, одиноко проживаючим непрацездатним громадянам, iнвалiдам та малозабезпеченим громадянам, якi перебувають на облiку в територiальному центру

18.04.2013 №56Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

18.04.2013 №55Про затвердження уточненого плану з пiдготовки регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013 рiк

18.04.2013 №54Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

18.04.2013 №53Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi

18.04.2013 №52Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 25.10.2001 року № 394

18.04.2013 №51Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

18.04.2013 №50Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

18.04.2013 №49Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

18.04.2013 №48Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2013-2014рр.

26.03.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 26 березня 2013 року

26.03.2013 №47Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.03.2013 №46Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.03.2013 №45Про затвердження заходiв щодо посилення соцiального захисту колишнiх полiтв'язнiв, репресованих та членiв їх сiмей на перiод до 2015 року

26.03.2013 №44Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

26.03.2013 №43Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 20.03.1986 року № 129

26.03.2013 №42Про змiну нумерацiї житлових будинкiв котеджного типу ТзОВ "Сокме"

26.03.2013 №41Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

26.03.2013 №40Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

26.03.2013 №39Про видiлення квартир iнвалiдам вiйни закуплених за державною програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"

26.03.2013 №38Про затвердження актiв приймання-передачi квартир придбаних управлiнням капiтального будiвництва Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"

26.03.2013 №37Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

26.03.2013 №36Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду

26.03.2013 №35Про змiну договорiв найму житлових примiщень

26.03.2013 №34Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради та зняття з квартирного облiку

26.03.2013 №33Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.03.2013 №32Про органiзацiю вiдбору кандидатiв для вступу у ВВНЗ МО України на 2013 рiк

26.03.2013 №31Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом

26.03.2013 №30Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт Гiрник

26.03.2013 №29Про органiзацiю лiтнього оздоровлення та дозвiлля дiтей i молодi у лiтнiй перiод 2013 року

21.02.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 21 лютого 2013 року

21.02.2013 №28Про програму правової освiти населення мiста Червонограда на 2013-2015 роки

21.02.2013 №27Про затвердження плану заходiв з питань запобiгання i протидiї корупцiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2013 №26Про затвердження плану заходiв з виконання в мiстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi профiлактики правопорушень на перiод до 2015 року

21.02.2013 №25Про заборону реалiзацiї на ринках, вулицях, площах мiста рослин, що знаходяться пiд загрозою зникнення i занесених до Червоної книги

21.02.2013 №24Про створення комiсiї з питань передачi майнового комплексу швидкої медичної допомоги Червоноградської ЦМЛ на баланс Львiвського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в довгострокову оренду

21.02.2013 №23Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

21.02.2013 №22Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi засобiв облiку теплової енергiї

21.02.2013 №21Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.02.2013 №20Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

21.02.2013 №19Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

21.02.2013 №18Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

21.02.2013 №17Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

21.02.2013 №16Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.02.2013 №15Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2012 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2013 рiк

21.02.2013 №14Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2012 рiк та схвалення проекту Програми на 2013 рiк

25.01.2013 №0ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 25 сiчня 2013 року

25.01.2013 №13Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

25.01.2013 №12Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

25.01.2013 №11Про створення комiсiї з питань передачi житла закупленого для iнвалiдiв вiйни за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни

25.01.2013 №10Про затвердження норм утворення твердих побутових вiдходiв та їх щiльнiсть для м.м. Червонограда, Соснiвка та смт.Гiрник

25.01.2013 №9Про визначення виконавця послуг зi збирання, перевезення, сортування, утилiзацiї, перероблення та захоронення побутових вiдходiв

25.01.2013 №8Про затвердження схеми санiтарної очистки м.Червонограда

25.01.2013 №7Про внесення змiн в додаток до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2012р. № 239

25.01.2013 №6Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013 рiк

25.01.2013 №5Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.01.2013 №4Про присвоєння поштової адреси гаражу на вул. Грушевського в м. Червоноградi

25.01.2013 №3Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.01.2013 №2Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2013 року

25.01.2013 №1Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi

26.12.2012 №241Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2013 рiк

26.12.2012 №240Про втрату чинностi рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

26.12.2012 №239Про затвердження норм споживання теплової енергiї для нарахування житлових субсидiй в опалювальному сезонi 2012-2013р.р.

26.12.2012 №238Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2013 роцi

26.12.2012 №237Про видiлення дiлянки на Червоноградському мiському кладовищi для почесних поховань

26.12.2012 №236Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда стадiону по вул. Хмельницького,24 ТзОВ "Сокме"

26.12.2012 №235Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

26.12.2012 №234Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

26.12.2012 №233Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

26.12.2012 №232Про фiнансування та органiзацiю оплачуваних громадських робiт у м. Червоноградi, смт.Гiрнику та м. Соснiвка на 2013 рiк

26.12.2012 №231Про затвердження тарифiв на медичнi послуги Червоноградської центральної мiської лiкарнi

26.12.2012 №230Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.12.2012 №229Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

26.12.2012 №228Про оформлення права власностi на видiленi квартири та нежитловi примiщення в будинку №19 по вул. Мазепи в м.Червоноградi

26.12.2012 №227Про внесення змiн в п.1.5 рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 06.12.2012р. № 200

26.12.2012 №226Про оформлення права власностi на садовi будинки в м.Червоноградi

26.12.2012 №225Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

26.12.2012 №224Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення i будiвлi в м.Червоноградi

26.12.2012 №223Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири в м.Червоноградi

26.12.2012 №222Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

26.12.2012 №221Про оформлення права власностi на кооперативну квартиру в м.Червоноградi

26.12.2012 №220Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

26.12.2012 №219Про затвердження спискiв громадян, якi перебувають на квартирному облiку .за мiсцем проживання

26.12.2012 №218Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на житло

26.12.2012 №217Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.12.2012 №216Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.12.2012 №215Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013

26.12.2012 №214Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

26.12.2012 №213Про мiський бюджет м. Червонограда на 2013 рiк

26.12.2012 №212Про стан реалiзацiї програми по соцiальному захисту окремих категорiй населення м.Червонограда у 2012 роцi

06.12.2012 №211Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

06.12.2012 №210Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

06.12.2012 №209Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв Римсько-Католицької Церкви Благовiщення Господнього

06.12.2012 №208Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв ТзОВ СУАП"Термобуд"

06.12.2012 №207Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м.Червоноградi

06.12.2012 №206Про уповноваження осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

06.12.2012 №205Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

06.12.2012 №204Про вартiсть харчування учнiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах

06.12.2012 №203Про оформлення права власностi на видiленi квартири в будинку № 19 по вул. Мазепи в м.Червоноградi

06.12.2012 №202Про оформлення права власностi на спорткомплекс по вул.. Б.Хмельнеицького, 24 г в м.Червоноградi

06.12.2012 №201Про оформлення права власностi на садовi будинки

06.12.2012 №200Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

06.12.2012 №199Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м.Червоноградi

06.12.2012 №198Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

06.12.2012 №197Про оформлення права власностi на житловi будинки

06.12.2012 №196Про оформлення права власностi на кооперативнi квартири

06.12.2012 №195Про присвоєння поштових адрес об'єктам в м. Червоноградi

06.12.2012 №194Про видiлення квартири учаснику лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи (II категорiя) Стецишину Б.Л.

06.12.2012 №193Про змiну договору найму житлових примiщень

06.12.2012 №192Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

06.12.2012 №191Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2012 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2013 роцi

06.12.2012 №190Про стан виконання рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.11.2011 № 201 "Про забезпечення в загальноосвiтнiх навчальних закладах безпечних та нешкiдливих умов навчання, дотримання режиму роботи, умов для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, формування гiгiєнiчних навикiв та засад здорового способу життя"

06.12.2012 №189Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2012 рiк.

06.12.2012 №188Про органiзацiю роботи мiського пасажирського транспорту в мiстi Червоноградi

25.10.2012 №187Про перезатвердження проектної документацiї об'єкту в м. Червоноградi

25.10.2012 №186Про затвердження та перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м. Червоноградi

25.10.2012 №185Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м. Червоноградi

25.10.2012 №184Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

25.10.2012 №183Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.10.2012 №182Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

25.10.2012 №181Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2012 №119 п.1.5,п.1.6

25.10.2012 №180Про внесення змiн в п.1.2 i п.2.2 рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 24.09.2012 №158

25.10.2012 №179Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

25.10.2012 №178Про оформлення права власностi на садовi будинки

25.10.2012 №177Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

25.10.2012 №176Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

25.10.2012 №175Про присвоєння поштових адрес об'єктам в м. Червоноградi

25.10.2012 №174Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м.Червоноградi

25.10.2012 №173Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi (ДП "Львiввугiлля") територiальнiй громадi м. Червонограда на баланс (КП "Червонограджитлокомунсервiс")

25.10.2012 №172Про видiлення службових квартир

25.10.2012 №171Про визнання квартири службовою

25.10.2012 №170Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

25.10.2012 №169Про призначення автомобiльних перевiзникiв для виконання перевезень на автобусних маршрутах загального користування м. Червонограда, №1Автовокзал- Застава та №2 Автовокзал - вул. Львiвська вул. Св.Володимира (автопарк)

25.10.2012 №168Про роботу вiддiлу у справах дiтей щодо захисту прав та законних iнтересiв дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування

24.09.2012 №167Про створення мiського музею Т.Городецького

24.09.2012 №166Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

24.09.2012 №165Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

24.09.2012 №164Про внесення змiн до штатних розписiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

24.09.2012 №163Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2012/2013 навчальний рiк

24.09.2012 №162Про оформлення права власностi на садовi будинки

24.09.2012 №161Про оформлення права власностi на гаражi

24.09.2012 №160Про оформлення права власностi на нежитловi будiвлi i примiщення в м. Червоноградi

24.09.2012 №159Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

24.09.2012 №158Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

24.09.2012 №157Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

24.09.2012 №156Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення житлом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

24.09.2012 №155Про погодження виконання робiт з капiтального ремонту об'єктiв соцiальної сфери

24.09.2012 №154Про затвердження статуту КП "Комунальник" в новiй редакцiї

24.09.2012 №153Про змiну договору найму житлового примiщення

24.09.2012 №152Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

24.09.2012 №151Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.09.2012 №150Про внесення змiн у додаток до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2012 року" вiд 23 лютого2012року №27

24.09.2012 №149Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 1996 року народження до призовної дiльницi Сокальсько-Червоноградського об'єднаного районного вiйськового комiсарiату

24.09.2012 №148Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

24.09.2012 №147Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2012 рiк

24.09.2012 №146Про розiрвання договору №14 вiд 28.05.2009 року на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на маршрутi №5

24.09.2012 №145Про затвердження результатiв конкурсу по визначенню перевiзникiв для роботи на автобусних маршрутах загального користування м. Червонограда, №1 та №2, оголошених в газетi "Новини Прибужжя"№26 вiд 27.06.2012р.

24.09.2012 №144Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 26.04.2012р. №68 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2012-2013 р.р."

30.08.2012 №143Про затвердження тимчасових тарифiв КП "Комунальник" на послуги з переробки та захоронення твердих побутових вiдходiв

30.08.2012 №142Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

30.08.2012 №141Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв ТзДВ "Червоноградське АТП 14628"

30.08.2012 №140Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

30.08.2012 №139Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.08.2012 №138Про оформлення права власностi на гаражi

30.08.2012 №137Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м. Червоноградi

30.08.2012 №136Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

30.08.2012 №135Про оформлення права власностi на житловi будинки

30.08.2012 №134Про скасування та надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

30.08.2012 №133Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

30.08.2012 №132Про присвоєння поштових адрес об'єктам будiвництва в м.Червоноградi

30.08.2012 №131Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

30.08.2012 №130Про визнання квартири службовою

30.08.2012 №129Про змiну договору найму житлових примiщень

30.08.2012 №128Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

30.08.2012 №127Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2012-2013 нового навчального року

30.08.2012 №126Про затвердження результатiв конкурсу по визначенню перевiзникiв для роботи на автобусних маршрутах загального користування м. Червонограда, оголошених в газетi "Новини Прибужжя"№26 вiд 27.06.2012р.

25.07.2012 №125Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

25.07.2012 №124Про затвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi

25.07.2012 №123Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

25.07.2012 №122Про створення комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда полiетиленових пiдземних водопроводiв с.Сiлець

25.07.2012 №121Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

25.07.2012 №120Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

25.07.2012 №119Про оформлення права власностi на гаражi в м. Червоноградi

25.07.2012 №118Про оформлення права власностi на нежитлове примiщення

25.07.2012 №117Про оформлення права власностi на реконструйовану квартиру в м. Червоноградi

25.07.2012 №116Про оформлення права власностi на житловi будинки в м. Червоноградi

25.07.2012 №115Про присвоєння поштових адрес нежитловим будiвлям в м. Червоноградi

25.07.2012 №114Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

25.07.2012 №113Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

25.07.2012 №112Про змiну договору найму житлового примiщення

25.07.2012 №111Про стан роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради iз зверненнями громадян у I-му пiврiччi 2012 року

21.06.2012 №110Про право безкоштовного користування об'єктами фiзкультури i спорту

21.06.2012 №109Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

21.06.2012 №108Про оголошення конкурсу та затвердження умов конкурсу на право перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на мiських маршрутах загального користування м. Червонограда

21.06.2012 №107Про оформлення права власностi на гаражi в м. Червоноградi

21.06.2012 №106Про оформлення права власностi на нежитлове примiщення

21.06.2012 №105Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири в м. Червоноградi

21.06.2012 №104Про оформлення права власностi на житловi будинки в м. Червоноградi

21.06.2012 №103Про змiну договору найму житлового примiщення

21.06.2012 №102Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

21.06.2012 №101Про забезпечення розвитку i вдосконалення надання медичної допомоги населенню м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник

31.05.2012 №100Про затвердження комiсiї з питань розгляду заяви громадян мiста

31.05.2012 №99Про уповноваження посадових осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

31.05.2012 №98Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

31.05.2012 №97Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

31.05.2012 №96Про створення комiсiї з питань передачi пiдвищувальної насосної станцiї по вул. Львiвськiй, 19 в комунальну власнiсть

31.05.2012 №95Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста

31.05.2012 №94Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

31.05.2012 №93Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2012 рiк

31.05.2012 №92Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

31.05.2012 №91Про оформлення права власностi на нежитловi будiвлi та примiщення в м. Червоноградi

31.05.2012 №90Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

31.05.2012 №89Про оформлення права власностi на житловi будинки

31.05.2012 №88Про присвоєння поштової адреси об'єкту будiвництва в м. Червоноградi

31.05.2012 №87Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.05.2012 №86Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

31.05.2012 №85Про стан заборгованостi з виплати заробiтної плати та рiвня оплати працi

26.04.2012 №84Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

26.04.2012 №83Про затвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi

26.04.2012 №82Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

26.04.2012 №81Про забезпечення харчування учнiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах

26.04.2012 №80Про затвердження протоколу Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.04.2012 №79Про укладання договору з робочим органом - Львiвським державним обласним навчально-курсовим комбiнатом та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням конкурсу

26.04.2012 №78Про оформлення права власностi на побудований гараж-стоянку

26.04.2012 №77Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

26.04.2012 №76Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м.Червоноградi

26.04.2012 №75Про оформлення права власностi на житловий будинок в м.Червоноградi

26.04.2012 №74Про оформлення права власностi на реконструйованi квартиру

26.04.2012 №73Про оформлення права власностi на кооперативну квартир у в м.Червоноградi

26.04.2012 №72Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

26.04.2012 №71Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

26.04.2012 №70Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

26.04.2012 №69Про стан об'єктiв мiста, придорожнього сервiсу та виконання пiдготовчих заходiв до проведення Чемпiонату Євро 2012

26.04.2012 №68Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2012-2013 р.р.

29.03.2012 №67Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

29.03.2012 №66Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

29.03.2012 №65Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

29.03.2012 №64Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

29.03.2012 №63Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

29.03.2012 №62Про встановлення тарифiв на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

29.03.2012 №61Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

29.03.2012 №60Про затвердження результатiв конкурсу по визначенню робочого органу-пiдприємства

29.03.2012 №59Про видачу дублiката свiдоцтва про право власностi наадмiнiстративно-побутовий корпус по вул.Бiчнiй Промисловiй,29 в м.Червоноградi

29.03.2012 №58Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

29.03.2012 №57Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення в м.Червоноградi

29.03.2012 №56Про оформлення права власностi на садовий будинок в м.Червоноградi

29.03.2012 №55Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

29.03.2012 №54Про оформлення права власностi на житлову квартиру в м. Червоноградi

29.03.2012 №53Про проведення iнвентаризацiї самочинно збудованих балконiв та прибудов до багатоквартирних будинкiв на територiї м.Червонограда, м. Соснiвки та с.м.т.Гiрник

29.03.2012 №52Про присвоєння поштових адрес квартирам двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi

29.03.2012 №51Про присвоєння поштових адрес об'єктам будiвництва в м. Червоноградi

29.03.2012 №50Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi

29.03.2012 №49Про змiну договору найму житлового примiщення

29.03.2012 №48Про зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.03.2012 №47Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

29.03.2012 №46Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м. Червонограда, м. Соснiвки та смт Гiрник

29.03.2012 №45Про органiзацiю лiтнього оздоровлення та дозвiлля дiтей i молодi у лiтнiй перiод 2012 року

23.02.2012 №43Про доповнення до складу спостережної комiсiї

23.02.2012 №42Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

23.02.2012 №41Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

23.02.2012 №40Про стан виконання заходiв щодо дотримання законодавства у сферi захисту суспiльної моралi у 2011 роцi

23.02.2012 №39Про внесення змiн до додатку до рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2009р. №34 "Про затвердження та обладнання зупинок мiського автомобiльного транспорту"

23.02.2012 №38Про виконання показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м.Червонограда за 2011 рiк та схвалення проекту Програми на 2012 рiк

23.02.2012 №37Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 16.10.1986р.№462 та вiд 23.12.2011р. №232

23.02.2012 №36Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

23.02.2012 №35Про оформлення права власностi на житловий будинок

23.02.2012 №34Про оформлення права власностi на реконструйованi квартири

23.02.2012 №33Про оформлення права власностi на кооперативну квартиру в м.Червоноградi

23.02.2012 №32Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi

23.02.2012 №31Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi

23.02.2012 №30Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

23.02.2012 №29Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

23.02.2012 №28Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

23.02.2012 №27Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2012 року

23.02.2012 №26Про створення умов для розвитку культури, сприяння вiдродженню осередкiв традицiйної народної творчостi, нацiонально-культурних традицiй населення, художнiх промислiв i ремесел на територiї Червоноградської мiської ради

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради