Доступ до публічної інформації
      Надання публiчної iнформацiї виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради здiйснюється у вiдповiдь на iнформацiйний запит.
      Згiдно з законом, публiчною є вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'єктiв владних повноважень.
      Запит вiд особи на отримання iнформацiї складається у довiльнiй формi.
      При цьому необхiдно вказати:
      1). iм'я та прiзвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
      2). опис iнформацiї, яку запитувач хотiв би отримати. (вид, назву, реквiзити чи змiст документа, щодо якого зроблено запит)
      3). пiдпис i дату.
      
Для оформлення iнформацiйного запиту
      усно: телефон (249) 3-12-78, 3-23-46
      письмово: м. Червоноград, пр.Шевченка, 19, Загальний вiддiл (на конвертi вказувати "Публiчна iнформацiя");
       Форми для подання iнформацiйного запиту у письмовому видi:
      - Вiд фiзичної особи; (зразок)
      - Вiд юридичної особи або об'єднань громадян; (зразок)

      факс: (249) 3-23-50;
      електронна пошта: radachervonograd@groza.com.ua;

      Заповнити спецiальну форму iнформацiйного запиту на сторiнцi Червоноградської мiської ради.
      Форма для електронного iнформацiйного запиту
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради