Порядок денний засідань виконавчого комітету
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 25 березня 2021 року 10-00 год.

      1.Про виконання мiської програми розвитку туризму.
            Доповiдає Процик Андрiй Миколайович - начальник вiддiлу культури.
      2.Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла.
            Доповiдає Мисак Микола Iванович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      3.Про корегування тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання КП "Червоноградтеплокомуненерго".
      4.Про затвердження проєктно-кошторисної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт покрiвлi будiвлi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради в м. Червоноград Львiвської областi".
      5.Про створення добровiльних пожежних дружин на територiї Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 3-5 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткових договорiв.
      7.Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
      8.Про забезпечення проведення конкурсiв з визначення автомобiльних перевiзникiв на маршрутах загального користування.
      9.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 12.05.2020 року № 55.
      10.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв.
            По питаннях 6-10 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      11.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            Доповiдає Земницька Надiя Миколаївна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      12.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Мазурак Оксана Степанiвна - спецiалiст першої категорiї вiддiлу у справах дiтей.
      13.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення.
      14.Про створення комiтету забезпечення доступностi людей з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури.
            По питаннях 13-14 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння архiтектури та мiстобудування.
      15.Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей дошкiльного, шкiльного вiку.
      16.Про закрiплення територiй обслуговування за закладами дошкiльної освiти мiста.
      1.7.Про закрiплення територiй обслуговування за закладами загальної середньої освiти.
            По питаннях 15-17 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      18.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      19.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 2 березня 2021 року

      1.Про проведення повiдомної реєстрацiї змiн до колективного договору.
      2.Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - червнi та жовтнi-груднi мiсяцi 2021 року
            Доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      3.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 22 лютого 2021 року

      1.Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2020 рiк та схвалення проєкту Програми Червоноградської територiальної громади на 2021 рiк.
            Доповiдає Мисак Микола Iванович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      2.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2020 рiк .
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3.Про затвердження розрахунку лiмiту вилучення технiки.
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      4.Про затвердження конкурсної документацiї для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград та смт. Гiрник.
            Доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      5.Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв.
            Доповiдає Мисак Микола Iванович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв.
      7.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
            По питаннях 6-8 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            Доповiдає Земницька Надiя Миколаївна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      11.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      12.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 28 сiчня 2021 року

      1.Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2020 роцi.
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      2.Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i бронювання вiйськовозобов'язаних i 2020 роцi та заходи щодо його покращення в 2021 роцi.
      3.Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2021 роцi.
            Доповiдає Заришняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      4.Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.
      5. Про корегування тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання КП "Червоноградтеплокомуненерго".
      6.Про визначення на 2021 р. видiв робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських (суспiльно корисних) робiт, засуджених до кримiнального покарання у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв, на яких порушники та засудженi виконуватимуть такi роботи.
      7.Про створення комiсiї з органiзацiї та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв на територiї Червоноградської мiської ради.
      8.Про внесення змiн в схему розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м. Червоноград, затверджену рiшенням Виконавчого комiтету № 161 вiд 28.08.2019р.
            По питаннях 4-8 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9.Про внесення змiн до складу робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради.
      10.Про створення комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади.
      11.Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення.
      12.Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат.
            По питаннях 9-12 доповiдає Мисак Микола Iванович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      13.Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      14.Про створення Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операцiї.
      15.Про створення спостережної комiсiї.
      16.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв, змiн та доповнень.
            По питаннях 13-16 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      17.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Мазурак Оксана Степанiвна - спецiалiст першої категорiї вiддiлу у справах дiтей
      18.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
            Доповiдає Земницька Надiя Миколаївна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      19.Про дозвiл на перевезення учнiв до закладiв загальної середньої освiти с.Борятин, с.Острiв, с.Сiлець, м.Червонограда.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      20.Про уповноваження управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради приймати рiшення про присвоєння, змiну, коригування та анулювання адрес об'єктам будiвництва та об'єктам нерухомого майна
      21.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 20-21 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      22.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      23.Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 28 грудня 2020 року

      1.Про зняття з квартирного облiку
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      4.Про видачу дублiката ордера на житлове примiщення.
      5.Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадян м.Соснiвки.
      6.Про утворення наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках та використання гуртожиткiв i прибудинкових територiй.
      7.Про видiлення службової квартири вiйськовослужбовцю вiйськової частини Т0200.
      8.Про створення комiсiї з обстеження стану зелених насаджень на територiї Червоноградської мiської ради
      9.Про затвердження посадового складу мiської комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй
            По питаннях 1-9 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10.Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян.
      11.Про затвердження Положення про порядок видачi посвiдчень реабiлiтованим, якi мають право на пiльги, передбаченi Законом України "Про реабiлiтацiю жертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму 1917-1991 рокiв".
      12.Про затвердження Порядку надання пiльг та допомог окремим категорiям населення.
      13.Про створення Мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян.
      14.Про створення Мiської комiсiї для розгляду питань, пов'язаних iз встановленням статусу учасника вiйни вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".
      15.Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла.
      16.Про створення Мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби.
      17.Про створення Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам.
      18.Про створення мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань запобiгання та протидiї домашньому насильству та насильству за ознакою статi, протидiї торгiвлi людьми та гендерної рiвностi.
      19.Про створення Мультидисциплiнарної групи з питань протидiї торгiвлi людьми.
      20.Про створення Координацiйної ради з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей.
      21.Про створення мiської комiсiї з призначеня житлових субсидiй та надання пiльг за мiсцем фактичного проживання
            По питаннях 8-18 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      22.Про внесення змiн в додаток до рiшення виконавчого комiтету мiської ради вiд 17.12.2020 №176.
            Доповiдає Земницька Надiя Миколаївна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      23.Про створення постiйно дiючої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      24.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      25.Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi.
      26.Про утворення комiсiї з питань нагородження.
      27.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 14 - 16 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      28.Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 17 грудня 2020 року

      1.Про схвалення проекту рiшення "Про бюджет Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк"
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      2.Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомунеенрго" на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергiї зi структурою на плановий перiод 2020 - 2021 р. р.
      3.Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування лiфтiв на 2021 р. по ПП "Сервiслiфт"
      4.Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi.
      5.Про створення комiсiї з питань обстеження матерiально - побутових умов сiм'ї
      6.Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї Червоноградської мiської ради
      7.Про створення громадської комiсiї з житлових питань
      8.Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      9.Про погодження питомих витрат комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго".
      10.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 12.05.2020року №44 "Про затвердження схем органiзацiї дорожнього руху у м.Червоноград"
            По питаннях 2-10 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      11.Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2021 рiк
      12.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв, змiн та доповнень.
            По питаннях 11-12 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      13.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      14.Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини.
            По питаннях 13- 14 доповiдає Мазурак Оксана Степанiвна -спецiалiст I категорiї вiддiлу у справах дiтей
      15.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      16.Про змiну форми органiзацiї харчування в закладах дошкiльної освiти, закладах загальної середньої освiти населених пунктiв м.Соснiвки, с.Борятин, с.Волсвин, с. Межирiччя, с.Острiв, с.Поздимир, с.Сiлець
      17.Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти населених пунктiв м.Соснiвки, с.Борятин, с.Волсвин, с. Межирiччя, с.Острiв, с.Поздимир.
            По питаннях 15 - 17 доповiдає Земницька Надiя Миколаївна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      18.Про надання дозволiв на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення
      19.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi
            По питаннях 18-19 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      20.Про затвердження Регламенту роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради
      21.Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2021 рiк
      22.Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян
      23.Про утворення адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      24.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 20-24 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      25.Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 листопада 2020 року

      1.Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки.
      2.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград.
            По питаннях 1-3 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      3.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Мазурак Оксана Степанiвна -спецiалiст I категорiї вiддiлу у справах дiтей
      4.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв, змiн та доповнень.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення.
      5.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      6.Про затвердження Положення про платнi послуги, якi надаються комунальним пiдприємством "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради".
            По питаннях 5-6 доповiдає Земницька Надiя Миколаївна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення.
      8.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 7-8 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      9.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 29.03.2018 №84 "Про деякi питання документування управлiнської дiяльностi у виконавчих органах Червоноградської мiської ради".
      10.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 9-10 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      11.Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 16 жовтня 2020 року

      1.Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 12.05.2020 р. № 39 "Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. Червонограда та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2020 -2021 р. р."".
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      2.Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2004 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату.
            Доповiдає Рiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про видiлення службової квартири.
      5.Про переоформлення особового рахунку на кiмнату в гуртожитку.
      6.Про уповноваження iнспекторiв з паркування управлiння ЖКГ Червоноградської мiської ради.
      7.Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергiї зi структурою на плановий перiод 2020 - 2021 рр.
      8.Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на опалювальний сезон 2020 - 2021 р. р. з структурою.
            По питаннях 3-8 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      9.Про затвердження тимчасових графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на час дiї карантину.
            Доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      11.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      12.Про надання соцiального житла.
            По питаннях 10-12 доповiдає Гейда Олександра Володимирiвна- начальник вiддiлу у справах дiтей
      13.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання(жовтень).
      14.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання (листопад).
            По питаннях 13-14 доповiдає Футиш Оксана Iванiвна - головний спецiалiст вiддiлу культури
      15.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв.
      16.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36.
            По питаннях 15-16 доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення.
      17.Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      18.Про надання дозволу на переведення житлової квартири та житлового примiщення у нежитловi примiщення.
      19.Про надання та скасування дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 18 -19 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      20.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      21.Рiзне
      =================================================================
            З ГОЛОСУ
      1.Про затвердження Положення про надання платних медичних послуг комунальним пiдприємством "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" та затвердження тарифiв на платнi послуги, якi надаються.
            Доповiдає Гринiв Свiтлана Анатолiївна - головний бухгалтер КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"
      2.Про видiлення квартир учасникам бойових дiй, якi приймали безпосередню участь в зонi проведення АТО.
            Доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      3.Про вiдмову у наданнi дозволу на переведення житлової квартири № 21 в житловому будинку № 3 на вулицi Шухевича в м. Червоноградi у нежитлове примiщення
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 вересня 2020 року

      1.Про хiд виконання рiшення виконкому №39 вiд 12.05.2020 року "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мiста Червонограда та смт.Гiрник в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року".
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      2.Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2004 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату
            Доповiдає Рiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про видiлення службової квартири
      5.Про переоформлення особового рахунку на кiмнату в гуртожитку.
      6.Про уповноваження iнспекторiв з паркування управлiння ЖКГ Червоноградської мiської ради
      7.Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергiї зi структурою на плановий перiод 2020 - 2021 рр.
      8.Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на опалювальний сезон 2020 - 2021 р. р. з структурою.
            По питаннях 3-8 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      9.Про затвердження тимчасових графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на час дiї карантину.
            Доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Гейда Олександра Володимирiвна- начальник вiддiлу у справах дiтей
      11.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            Доповiдає Процик Андрiй Миколайович - начальник вiддiлу культури
      12.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв.
      13.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36.
            По питаннях 12-13 доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення.
      14.Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      15.Про надання дозволу на переведення житлової квартири та житлового примiщення у нежитловi примiщення.
      16.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 12 -13 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      17.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      18.Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 серпня 2020 року

      1.Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2020/2021 навчального року.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про передачу квартири № 80 будинку № 9 по вул.В.Стуса в м.Червоноградi комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" та включення її до числа службових
      4.Про передачу кiмнати № 97 в гуртожитку по вул.Чорновола,23 в м.Червоноградi комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал"
      5.Про видачу ордерiв громадянам,якi проживають в гуртожитках, що знаходяться в комунальнiй власностi територiальної громади м.Червонограда.
      6.Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на опалювальний сезон 2020 - 2021 р. р.з структурою.
            По питаннях 2-6 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      7.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки .
      9.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв.
      10.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            По питаннях 7-10 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      11.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення
      12.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
      13.Про затвердження перспективного плану до 2025 року щодо забезпечення доступностi для осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до важливих об'єктiв соцiальної та транспортної iнфраструктури.
            По питаннях 11 -13 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      14.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету №132 вiд 20.06.2018 року.
      15.Про вiдведення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї.
      16.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 14 - 16 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      17.Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 23 липня 2020 року

      1.Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2020року .
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      2.Про утворення Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа
            Доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про погодження графiкiв погодинного та аварiйного вiдключення електроенергiї по Пiвнiчному РЕМ ПрАТ "Львiвобленерго" на 2020-2021 р.р.
      5.Про затвердження поточних iндивiдуальних технологiчних нормативiв використання питної води комунального пiдприємства "Червоноградводоканал"
            По питаннях 3-5 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      6.Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №7 iз заїздом в с.Межирiччя.
      7.Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №7 та укладення додаткового договору.
      8.Про затвердження тимчасових графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на час дiї карантину.
            По питаннях 6 - 8 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      10.Про проведення повiдомної реєстрацiї змiн колективного договору.
      11.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.10.2019 №204 "Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти ".
      12.Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2020 роцi
      13.Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин .
      14.Про встановлення тарифiв на платнi послуги, якi надає Комунальне пiдприємство "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"
      15.Про встановлення тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка
      16.Про затвердження протоколу засiдання Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа
            По питаннях 9 - 12 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      17.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      18.Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 червня 2020 року

      1.Про внесення змiн у Договiр вiд 14.05.2020р. на обслуговування автобусних маршрутiв регулярних спецiальних пасажирських перевезень та укладення додаткового договору.
      2.Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткових договорiв.
            Доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      3.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 18 червня 2020 року

      1.Про надання соцiальних гарантiй особам з iнвалiднiстю.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      2.Про органiзацiю роботи щодо формування та затвердження проєкту мiського бюджету м.Червонограда на 2021 рiк
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      3.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      4.Про передачу облiкових квартирних справ мешканцiв м.Соснiвки виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради.
      5.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград.
      6.Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення iз структурою на 2020 р.
      7.Про встановлення розмiру внескiв за обслуговування вузлiв комерцiйного облiку та їх розподiл мiж споживачами комунальних послуг, власниками (спiввласниками) примiщень, обладнаних iндивiдуальними системами опалення м. Червонограда для КП ?Червоноградтеплокомуненерго?.
            По питаннях 2-7 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      8.Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування.
            Доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      10.Про визначення осiб органу опiки та пiклування уповноважених складати адмiнiстративнi протоколи.
      11.Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки .
      12.Про затвердження порядку повiдомної реєстрацiї колективних договорiв та угод.
      13.Про проведення повiдомної реєстрацiї колективних договорiв, змiн та доповнень.
      14.Про внесення змiн до Порядку надання пiльг та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2020р. №33
      15.Про встановлення граничної вартостi путiвки у 2020 роцi.
      16.Про надання дозволу на демонтаж сцени.
      17.Про внесення змiн до плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2020 роцi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.01.2020№3
            По питаннях 9-17 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      18.Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей шкiльного вiку.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      19.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення.
      20.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 19-20 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      21.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      22.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 12 травня 2020 року

      1.Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мiста Червонограда та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2020 -2021 рокiв.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      2.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2020 р. № 20.
            Доповiдає Заришняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      3.Про затвердження посадового складу мiської комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй.
            Доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань НС та ЦЗН .
      4.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград .
      5.Про вжиття заходiв боротьби з омелою бiлою на територiї м.Червоноград.
      6.Про затвердження схем органiзацiї дорожнього руху у м.Червоноград.
      7.Про встановлення тарифiв на послуги банно-оздоровчого комплексу "Нептун" КП "Червонограджитлокомунсервiс".
      8.Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 226 ?Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi?.
      9.Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.05.2017 р. № 100 та вiд 30.05.2019р. № 107 "Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах ".
      10.Про встановлення розмiру внескiв за обслуговування вузлiв комерцiйного облiку та їх розподiл мiж споживачами комунальних послуг, власниками (спiввласниками) примiщень, обладнаних iндивiдуальними системами опалення м. Червонограда для КП ?Червоноградтеплокомуненерго? .
      11.Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 27.04.2017р. №79 "Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром".
      12.Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради мережi зовнiшнього електропостачання (II черга) житлово - будiвельним кооперативом ?Монастирський".
            По питаннях 4-12 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      13.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      14.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      15.Про утворення житлової комiсiї з облiку внутрiшньо перемiщених осiб та надання житлових примiщень для тимчасового проживання внутрiшньо перемiщеним особам при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      16.Про передачу облiкових квартирних справ мешканцiв м.Соснiвки виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради.
      17.Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло.
            По питаннях 13-17 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства.
      18.Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
      19.Про надання згоди на внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №7.
      20.Про затвердження положення про уповноважену особу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, визначення особи вiдповiдальної за органiзацiю та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та покладення на неї функцiї уповноваженої особи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
      21.Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.08.2015р. №164 "Про тимчасове закрiплення прилеглої до КП "Червоноградський ринок" територiї вздовж вулицi Сокальської вiд №5 до №7".
      22.Про затвердження складу мiської робочої групи для виявлення та припинення незаконної дiяльностi пов'язаної iз обiгом пiдакцизних товарiв, об'єктiв грального бiзнесу, вирубки та обiгу деревини.
            По питаннях 18-22 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      23.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      24.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      25.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      26.Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      27.Про затвердження порядку повiдомної реєстрацiї колективних договорiв та угод.
      28.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      29.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      30.Про затвердження заходiв щодо органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2020 роцi.
      31.Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      32.Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      33.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.01.2020р. №16 "Про створення Локальної команди впровадження проєкту з охорони психiчного здоров'я".
      34.Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2020 рiк.
      35.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №17.
      36.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №18.
      37.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23.
      38.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36.
      39.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 16.04.2019р. №80.
      40.Про створення мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
            По питаннях 23-40 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      41.Про тимчасовi призупинення освiтнього процесу у закладах освiти.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      42.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення .
      43.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 42-43 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      44.Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      45.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 44-45 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      46.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 19 березня 2020 року

      1.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград .
      2.Про вжиття заходiв боротьби з омелою бiлою на територiї м.Червоноград.
      3.Про затвердження схем органiзацiї дорожнього руху у м.Червоноград.
      4.Про встановлення тарифiв на послуги банно-оздоровчого комплексу "Нептун" КП "Червонограджитлокомунсервiс".
            По питаннях 1-4 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      5.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      6.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      7.Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 27.04.2017р. №79 "Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром".
      8.Про утворення житлової комiсiї з облiку внутрiшньо перемiщених осiб та надання житлових примiщень для тимчасового проживання внутрiшньо перемiщеним особам при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      9.Про передачу облiкових квартирних справ мешканцiв м.Соснiвки виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради.
      10.Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло.
            По питаннях 5-10 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства.
      11. Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
      12. Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 11-12 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      13.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      14.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      15.Про реєстрацiю колективних договорiв.
      16.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      17.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      18.Про затвердження заходiв щодо органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2020 роцi.
      19.Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      20.Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      21.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.01.2020р. №16"Про створення Локальної команди впровадження проєкту з охорони психiчного здоров'я".
      22.Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2020 рiк.
            По питаннях 13-22 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      23.Про тимчасовi призупинення освiтнього процесу у закладах освiти.
      24.Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв.
            По питаннях 23-24 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      25.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення .
      26.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 25-26 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      27.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      28.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 19 лютого 2020 року

      1.Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2019 рiк та схвалення проєкту Програми на 2020 рiк
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки
      2.Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - червнi та жовтнi-груднi мiсяцi 2020 року
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      3.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2019 рiк
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      4.Про затвердження Примiрного договору оренди торгового мiсця (площi) на територiї КП "Червоноградський ринок" з включенням послуг його обслуговування.
      5.Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до мiського бюджету м.Червонограда
            По питаннях 4-5 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      7.Про видiлення квартири вiйськовослужбовцю вiйськової частини Т0200 Державної спецiальної служби транспорту
            Доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      8.Про погодження iнвестицiйної програми КП ?Червоноградводоканал? на 2020 рiк
      9.Про встановлення форм розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги.
      10.Про погодження iнвестицiйної програми КП ?Червоноградтеплокомуненерго? на 2020 рiк.
      11.Про затвердження загальновиробничих норм питомих витрат палива, втрат теплової енергiї в тепломережi по КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2020 р
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович -начальник управлiння житлово-комунального господарства
      12.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      13.Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      14.Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      15.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      16.Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби.
      17.Про затвердження Порядку надання пiльг та допомог окремим категорiям населення.
      18.Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються комунальним пiдприємством "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" ( платнi медичнi огляди).
            По питаннях 11-17 доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      19.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      20.Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю.
      21.Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру об'єктiв (проектiв), якi фiнансуються з бюджету розвитку
      22.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 20-22 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      23.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 сiчня 2020 року

      1.Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2019 роцi
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу
      2. Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на територiї Червоноградської мiської ради в 2019 роцi та заходи щодо його покращення в 2020 роцi.
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      3.Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2020 роцi.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      4.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      5.Про зняття з квартирного облiку.
      6.Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.
      7.Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло
      8.Про надання соцiального житла.
            Доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      9.Про визначення на 2020 р. видiв робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських (суспiльно корисних) робiт, засуджених до кримiнального покарання у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв, на яких порушники та засудженi виконуватимуть такi роботи
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович -начальник управлiння житлово-комунального господарства
      10.Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №5/18 вiд 29.10.2018р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування
      11.Про розiрвання Договору №4/18 вiд 08.10.2018р про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №7.
            По питаннях 10-11 доповiдає Коваль Василь Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      12.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      13.Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      14.Про реєстрацiю колективних договорiв.
      15.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      16.Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      17.Про створення Локальної команди впровадження проєкту з охорони психiчного здоров'я
            По питаннях 12-17 доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      18.Про дозвiл на перевезення учнiв ЧСШ №8
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      19.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      20.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      21.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 27 грудня 2019 року о 10-00 год.

      1.Про затвердження висновку комiсiї з прав дитини.
            Доповiдає Мазурак Оксана Степанiвна - спецiалiст I категорiї вiддiлу у справах дiтей.
      2.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 19 грудня 2019 року

      1.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.10.2019 р. № 183.
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками.
      4.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград.
            По питаннях 2-4 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      5.Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк.
      6.Про забезпечення нагляду та контролю за утриманням примiщення за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв Майдану,16 комунальному пiдприємству "Комунальник".
      7.Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.11.2018р. № 223"Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок в новiй редакцiї".
            По питаннях 5-7 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      9.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      10.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      11.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
            По питаннях 8-11 доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      12.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.
      13.Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2020 рiк.
      14.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 12-14 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      15.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 28 листопада 2019 року

      1. Про стан виконання Програми надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, якi опинилися в складних життєвих ситуацiях на 2019 рiк.
            Доповiдає: Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      2.Про схвалення проекту рiшення "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2020 рiк".
            Доповiдає: Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      5.Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадянлiквiдованої шахти № 1 "Червоноградська" вiдокремленим пiдроздiлом Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт.
      6. Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки.
            По питаннях 3-6 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7.Про результати конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №8, №9 та №10 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 03.10.2019 року № 83-84.
      8.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради".
      9.Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк.
      10.Про реалiзацiю новорiчних ялинок на територiї м. Червонограда.
            По питаннях 7-10 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      11.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      12.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      13.Про реєстрацiю та внесення змiн до колективних договорiв.
      14.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      15.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      16.Про взаємодiю суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми, запобiгання нелегальнiй трудовiй мiграцiї та домашньому насильству.
      17.Про затвердження попереднього висновку стосовно вiдповiдностi iнтересам та потребам територiальної громади пропозицiї щодо iнiцiювання спiвробiтництва територiальних громад.
      18.Про внесення змiн в рiшення №203 вiд 24.10.2019р. "Про затвердження Плану заходiв з реалiзацiї на мiському рiвнi Нацiонального плану заходiв щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку та утворення мiської координацiйної мiжвiдомчої ради з питань профiлактики неiнфекцiйних захворювань".
            По питаннях 11-18 доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      19.Про несення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградськоїмiської ради № 204 вiд 24.10.2019 "Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти.
            Доповiдає: Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      20.Про внесення змiн в пункт 3 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської Ради народних депутатiв Львiвської областi вiд 20.06.1985р. № 222 "Про перезакрiплення земельних дiлянок, видiлених в гаражному кооперативi №5 пiд будiвництво цегляних гаражiв".
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      21.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      22.Рiзне.
            Рiшення внесене з голосу на засiдання виконавчого комiтету 28.11.2019 р.
      1.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.12.2017р. №243 "Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"".
            Доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 24 жовтня 2019 року

      1.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - вересень 2019 року.
      2.Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2003 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про визнання квартир службовими
      5.Про видiлення квартир вiйськовослужбовцям вiйськових частин Т0200 та Т0410 Державної спецiальної служби транспорту
      6.Про видiлення службової квартири.
      7.Про створення комiсiї з питань обстеження матерiально - побутових умов сiм'ї
      8.Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування ПП "Сервiслiфт"
      9.Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно - логiстичного комплексу, що находиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на опалювальний сезон 2019 - 2020 р. р. iз структурою
      10.Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"
      11.Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"
      12.Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення для споживачiв приватного сектору iз структурою
      13.Про затвердження Порядку формування та ведення мiського земельного кадастру
      14.Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №4/18 вiд 08.10.2018р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      15.Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору
      16.Про Про затвердження порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна територiальної громади м. Червонограда
      17.Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру iнвестицiйних об'єктiв, проектiв, iнвестицiйних договорiв
      18.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      19.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      20.Про реєстрацiю та внесення змiн до колективних договорiв
      21.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      22.Про затвердження плану заходiв з реалiзацiї на територiї Червоноградської мiської ради Нацiонального плану щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку
      23.Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти
      24.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення
      25.Про встановлення режиму експлуатацiї, реконструкцiї, капiтального ремонту, перепланування будинкiв на територiї Червоноградської мiської ради
      26.Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру (банку даних) мiсць розташування рекламних засобiв, заяв, дозволi, договорiв в м. Червоноградi.
      27.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      28.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 вересня 2019 року

      1.Про хiд виконання рiшення виконкому "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мiст Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник в осiнньо-зимовий перiод 2019-2020 року "
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про змiну договору найму житлового примiщення
      4.Про включення жилого примiщення до числа службового
      5.Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру (банку даних) мiсць розташування рекламних засобiв, заяв, дозволiв, договорiв
      6.Про затвердження Порядку формування та ведення мiського земельного кадастру
      7.Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру iнвестицiйних об'єктiв, проектiв, iнвестицiйних договорiв
            По питаннях 2-8 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8.Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5, №8, №9 та №10
      9.Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна
            По питаннях 9-10 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      10.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      11.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12.Про реєстрацiю колективного договору
      13.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      14.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки
      15.Про затвердження плану заходiв з реалiзацiї на територiї Червоноградської мiської ради Нацiонального плану щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку
            По питаннях 11-15 доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      16.Про встановлення режиму експлуатацiї, реконструкцiї, капiтального ремонту, перепланування будинкiв на територiї Червоноградської мiської ради
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      17.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.
      18.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 16-18 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      19.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 20 вересня 2019 року 10-00 год.

      1. Про створення Комiсiї з питань забезпечення житлом осiб з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування у м. Червоноградi
            Доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      2. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 серпня 2019 року

      1.Про затвердження протоколу засiдання Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа
      2.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини
            Доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      3.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 23 серпня 2019 року

      1.Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2019-2020 навчального року.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      2.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 06.02.2019 р. № 2
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - Червоноградський мiський вiйськовий комiсар, пiдполковник
      3.Про iнформацiю перевiзникiв, якi здiйснюють пасажирськi перевезення на мiських маршрутах загального користування щодо дотримання умов договорiв та надання якiсних послуг
      4.Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2018р. №108 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"
      5.Про затвердження мобiлiзацiйних завдань (замовлень) комунальним пiдприємствам м. Червоноград.
      6.Про заходи, щодо припинення дiяльностi незаконних АЗС.
            По питаннях 3-6 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7.Про затвердження схеми розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м.Червоноград.
      8.Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення ( для споживачiв приватного сектору та пiдприємств, якi не розмiщенi в житлових багатоповерхових будинках) iз структурою.
      9.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 7-9 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      10.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      11.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      13.Про утворення Комiсiї з питань формування потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа
            По питаннях 10-13 доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      14.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      15.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.
      16.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 15-16 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      17.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 01 серпня 2019 року

      1.Про заходи, щодо припинення дiяльностi незаконних АЗС.
            Доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      2.Про затвердження схеми розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м.Червоноград.
      3.Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення ( для споживачiв приватного сектору та пiдприємств, якi не розмiщенi в житлових багатоповерхових будинках) iз структурою.
            По питаннях 2-3 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      4.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 23 липня 2019 року

      1.Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2019 року
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      2.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - червень 2019 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.04.2018 року № 87 "Про видiлення квартири,учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу"
      4.Про змiну договору наймужитлового примiщення
      5.Про затвердження кiлькостi сiмей таодинакiв вiйськовослужбовцiв, якi перебувають на квартирномуоблiку в вiйськових частинах Т0200 та Т0410.
      6.Про перепоховання Тимонiна Юрiя Олександровича.
      7.Про облаштування автостоянки.
            По питаннях 3-7 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      9.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      10.Про реєстрацiю колективних договорiв.
            По питаннях 8 - 10 доповiдає Турко Наталiя Романiвна -заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      11.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi
      12.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.02.1983р. № 56 "Про видiлення земельних дiлянок пiд будiвництво цегляних гаражiв в районi молокозаводу"
      13.Про втрату чинностi рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.04.2013 р. № 53, вiд 29.08.2013 р. № 134 та уповноваження управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради приймати рiшення, згiдно наказу, про присвоєння та змiну адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна.
            По питаннях 11-13 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      14.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      15.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 червня 2019 року

      1.Про стан роботи центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Галах Юрiй Володимирович - начальник центру надання адмiнiстративних послуг.
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про погодження графiкiв погодинного та аварiйного вiдключення електроенергiї по Шахтному РЕМ на 2019-2020р.р.
      4.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград.
      5.Про роботу комiсiї з розгляду та вирiшення земельного спору в межах м.Червоноград, на вул.Травневiй,31 та 33.
            По питаннях 2-5 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян.
      7.Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 6 - 7 доповiдає Коваль Володимир Степанович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      9.Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      10.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      11.Про реєстрацiю колективних договорiв.
      12.Про утворення Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО (ООС).
            По питаннях 8 - 12 доповiдає Турко Наталiя Романiвна -заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      13.Про утворення мiських спецiалiзованих служб цивiльного захисту Червоноградської мiської ланки територiальної пiдсистеми Єдиної державної системи цивiльного захисту Львiвської областi.
            Доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи.
      14.Про погодження Плану роботи Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату щодо створення територiального центру комплектування та соцiальної пiдтримки на базi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату.
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      15.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi
      16.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення.
            По питаннях 15-16 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      17.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.
      18.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 17-18 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      19.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 травня 2019 року

      1.Про виконання мiської Програми розвитку фiзичної культури та спорту у 2018 роцi.
            Доповiдає Гаврилюк Валерiй Iванович - начальник вiддiлу фiзичної культури та спорту.
      2.Про внесення змiн до складу тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами до мiського бюджету м.Червонограда.
      3. Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2019 роцi.
      4. Про затвердження кiлькостi сiмей та одинакiв вiйськовослужбовцiв, якi перебувають на квартирному облiку в вiйськових частинах Т0200 i Т0410 .
      5. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 226 ?Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi?.
      6. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.05.2017 р. № 100 "Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах ".
      7. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 42.
      8. Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення.
            По питаннях 2-8 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.9.
      Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради.
      10.Про встановлення тарифiв на послуги з паркування транспортних засобiв, якi надає комунальне пiдприємство "Ринок"Левада"
      11.Про iнформацiю директора КП Червоноградський ринок щодо встановлених тимчасових споруд для провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї перед центральним входом в ринок
      12.Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун" .
            По питаннях 9 - 12 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      13.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      14.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      15.Пр затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      16.Про реєстрацiю колективних договорiв.
      17.Про внесення змiн до Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2019р. №15.
            По питаннях 13 - 17 доповiдає Турко Наталiя Романiвна -заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      18.Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей шкiльного вiку.
      19.Про тимчасове призупинення роботи закладiв дошкiльної освiти № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18,19 у лiтнiй перiод.
      20.Про створення комiсiї з передачi матерiальних цiнностей на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради .
            По питаннях 18-20 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      21.Про затвердження мобiлiзацiйного завдання (замовлення) з охоплення дiтей закладами загальної, середньої та дошкiльної освiти для забезпечення функцiонування нацiональної економiки в особливий перiод у м.Червоноград.
            Доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи.
      22.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi
      23.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення.
      24.Пр надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 22-24 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      25.Про звiт комiсiї з розгляду та вирiшення земельного спору в межах м. Червоноград, на вул. Травневiй, 31 та 33.
      26.Про вiд'єднання вiд централiзованих систем водопостачання та водовiдведення та демонтаж незаконно встановленої бетонної опори.
      27.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 22-27 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      28.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 16 квiтня 2019 року

      1.Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м. Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2019-2020 рокiв.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      2.Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень - березень 2019 року
      3.Про внесення змiн до складу тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами до мiського бюджету м. Червонограда
            По питаннях 2-3 доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      4.Про iнформацiю щодо самочинно встановлених тимчасових споруд для провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї м. Червонограда
      5.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      6.Про видiлення службової квартири
      7.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р.№ 7.
      8.Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин
      9.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.04.2016 № 99 "Про створення комiсiї з визначення збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю
      10.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 226 "Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi"
      11.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.05.2017 р. № 100 "Про створення комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах "
      12.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018р.№103.
      13.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р.№21.
      14.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 32 "Про створення постiйно дiючої комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi
            По питаннях 4-14 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      15.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      16.Про внесенная змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.01.2018р. № 25
      17.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям..
      18.Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      19.Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      20.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р.№18.
      21.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р.№19.
      22.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 22.
      23.Про внесення змiн до додатку 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2016р. № 128
      24.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36
      25.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2019р. № 16
      26.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №17
      27.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23
      28.Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №25
      29.Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та обов'язки.
      30.Про внесенная змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018 №114
      31.Про затвердження плану заходiв з реалiзацiї у 2019-2020 роках пiлотного проекту "Створення системи надання послуг раннього втручання" для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я i життя
            По питаннях 17 - 31 доповiдає Турко Наталiя Романiвна -заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      32.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi
      33.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення.
            По питаннях 32-33 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      34.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №244 вiд 22.12.2015 року
      35.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016року №3 "Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян"
      36.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 34-36 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      37.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 березня 2019 року

      1.Про оздоровлення та органiзацiю дозвiлля дiтей i молодi мiста у лiтнiй перiод 2019 року.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення.
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      4.Про надання дозволу на лiквiдацiю квартирного облiку шахти №1 "Червоноградська" ВП Захiдно -Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об'єднана компанiя " Укрвуглереструктуризацiя"
      5.Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення
            По питаннях 2-5 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"
      7.Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк.
      8.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради";
      9.Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткових договорiв.
            По питаннях 6-9 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      10.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
            Доповiдає Мазурак Оксана Степанiвна - спецiалiст I категорiї вiддiлу у справах дiтей.
      11.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12.Про реєстрацiю колективних договорiв , змiн та доповнень.
      13.Про створення Мультидисциплiнарної групи з питань протидiї торгiвлi людьми
            По питаннях 11-13 доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      14.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            Доповiдає Забава Тетяна Петрiвна - начальник вiддiлу культури
      15.Про створення комiсiї з питань взаємодiї суб'єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають у складних життєвих обставинах.
            Доповiдає Лобай Володимир Петрович - директор Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi
      16.Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та обов'язки.
            Доповiдає Войтович Людмила Миколаївна - директор мiського територiального центру соцiального обслуговування
      17.Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      18.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      19.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення.
      20.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 18-20 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      21.Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Нацiональної стратегiї сприяння розвитку громадянського суспiльства в Українi на 2019 рiк на територiї Червоноградської мiської ради.
      22.Про затвердження Плану заходiв щодо сприяння змiцненню нацiональної єдностi та консолiдацiї українського суспiльства, пiдтримку iнiцiатив громадськостi у цiй сферi
      23.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      24.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 19 лютого 2019 року

      1.Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2018 рiк та схвалення проекту Програми на 2019 рiк
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      2.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2018 рiк.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3.Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - червнi та жовтнi-груднi мiсяцi 2019 року.
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      4.Про надання кiмнати у гуртожитку.
      5.Про включення жилого примiщення до числа службового.
      6.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      7.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212 .
      8.Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно -логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на 2019р. iз структурою.
      9.Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв з сектору -I схеми санiтарної очистки м. Червонограда КП "Комунальник".
      10.Про створення комiсiї з врегулювання питання погодження меж сумiжними землекористувачами та вирiшення земельного спору в межах м. Червоноград, на вулицях Травневiй та Лемкiвськiй.
            По питаннях 4-10 доповiдає Балко Димтро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      11.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      12.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      13.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      14.Про створення мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi.
      15.Про встановлення меморiальної дошки.
            По питаннях 11-15 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      16.Про встановлення плати за харчування дiтей у ЗДО для батькiв або осiб, якi їх замiнюють
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      17.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      18.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення.
      19.Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi.
            По питаннях 17-19 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      20.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.
      21.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 20-21 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      22.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 31 сiчня 2019 року

      1.Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2018 роцi.
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      2.Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на територiї Червоноградської мiської ради в 2018 роцi та заходи щодо його покращення в 2019 роцi.
      3.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.08.2018 р. № 168.
            По питаннях 2-3 доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар
      4.Про зарахування на кватирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      5.Про зняття з квартирного облiку.
      6.Про зарахування кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.
      7.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212 .
      8.Про погодження iнвестицiйної програми КП ?Червоноградтеплокомуненерго? на 2019 р.
      9.Про визначення видiв оплачуваних суспiльно корисних робiт.
      10.Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiадмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт.
            По питаннях 4-10 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      11.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      12.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      13.Про реєстрацiю колективних договорiв , змiн та доповнень.
      14.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      15.Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      16.Про затвердження Порядку надання пiльг , компенсацiй та допомог окремим категорiям населення.
      17.Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби.
            По питаннях 11-17 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      18.Про формування попередньої мережi класiв у закладах загальної середньої освiти.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      19.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      20.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення.
            По питаннях 19-20 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      21.Про затвердження Перелiку умовних позначень - реєстрацiйних iндексiв для реєстрацiї кореспонденцiї.
      22.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 21-22 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      23.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 грудня 2018 року

      1.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212 .
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград.
      4.Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення.
      5.Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi.
      6.Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт спортивного покриття бiгових дорiжок i секторiв стадiону "Шахтар" iм.П.Олiйника КП СК Шахтар на вул.Героїв Майдану,2 у м.Червоноградi".
            По питаннях 1-6 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiльностi виконавчих органiв ради
      7.Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №4/18 вiд 08.10.2018 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору.
      8.Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №5/18 вiд 29.10.2018 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору.
      9.Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун".
            По питаннях 7-9 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      10.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      11.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12.Про реєстрацiю колективних договорiв , змiн та доповнень.
            По питаннях 10-12 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      13.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      14.Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2019 рiк.
      15.Про визначення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї.
      16.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 14-16 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      17.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 11 грудня 2018 року

      1.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212 .
            Доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiльностi виконавчих органiв ради
      2. Про схвалення проекту рiшення "Про мiський бюджет м. Червонограда на 2019 рiк."
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3.Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м. Червоноградi.
      4.Про органiзацiю робiт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметiв на адмiнiстративнiй територiї Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 3-4 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiльностi виконавчих органiв ради.
      5.Про затвердження висновкiв комiсiї з прав дитини.
      6.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      7.Про реєстрацiю колективних договорiв , змiн та доповнень.
      8.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            По питаннях 5-8 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
      10.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 9-10 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович -начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      11.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      12.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 листопада 2018 року

      1.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 211.
      2.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212 .
      3.Про встановлення на Вiчевiй площi м.Червонограда мiської новорiчної ялинки
            По питаннях 1-3 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      4.Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №4/18 вiд 08.10.2018 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору .
      5.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради".
      6.Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк.
      7.Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун".
      8.Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок в новiй редакцiї.
      9.Про порядок створення адмiнiстративно-територiальної пiдсистеми i структури замкнутого циклу функцiонування системи нормованого забезпечення населення на територiї мiста Червонограда.
            По питаннях 4-9 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiльностi виконавчих органiв ради
      10.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      11.Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини..
      12.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            По питаннях 10-12 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      13.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
      14.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 13-14 доповiдає Тимощук Юрiй Богданович - заступник начальника управлiння мiстобудування та архiтектури.
      15.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      16.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 13 листопада 2018 року

      1.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - жовтень 2018 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      4.Про внесення змiн до iнвестицiйної програми КП ,,Комунальник" на 2018-2019 р.р.
      5.Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя Бендюзького водозабору з встановленням обеззалiзнюючих установок (с.Бендюга Сокальського району".
            По питаннях 2-5 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про реалiзацiю новорiчних ялинок у передноворiчний перiод 2019 року на територiї м.Червонограда.
      7.Про укладання Договору з ТзОВ "Українськi геоiнформацiйнi системи" про послуги з забезпечення доступу до сервiсiв.
            По питаннях 6-7 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги.
      10. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      11. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            По питаннях 8-11 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      12.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
      13.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 12-13 доповiдає Тимощук Юрiй Богданович - заступник начальника управлiння мiстобудування та архiтектури.
      14Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      15.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 жовтня 2018 року

      1.Про оборонну та мобiлiзацiйну роботу у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань НС та ЦЗН.
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      3.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      4.Про скасування п.1 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд16.02.1995 року № 24
      5.Про скасування п.2 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 04.01.2013 року № 1
      6.Про утворення комiсiї по прийманню гуртожитку в м.Червоноградi по вул.I.Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс" .
      7.Про видалення зелених насаджень на територiй м.Червоноград.
      8.Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування лiфтiв по ПП "Сервiслiфт".
      9.Про внесення змiн до складу тендерного комiтету виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 2-9 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10.Про затвердження плану основних заходiв з органiзацiї викладання предмета "Захист Вiтчизни" у закладах загальної середньої освiти м.Червонограда, м.Соснiвки та с.м.т.Гiрник на 2018-2019 навчальний рiк.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      11.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      12.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги.
      13.Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      14.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      15.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 97 вiд 26.04.2018 р.
            По питаннях 11-15 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      16.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення.
      17.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 16-17 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      18.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      19.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 27 вересня 2018 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 26.04.2018р. №89 "Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначенням. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2018 -2019 р. р."
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      2. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.03.2018 р. № 82.
            Доповiдає Зарiшняк Владислав Семенович - вiйськовий комiсар.
      3. Про результати конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №2, №3, №4, №4а та №7 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 28.06.2018 року № 51-52.
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      4. Про закрiплення територiй обслуговування за закладами загальної середньої освiти мiста.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      5. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      6. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги.
      7. Про виключення учнiв з списку про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      9. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.11.2016р. № 242.
            По питаннях 5-9 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10. Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення .
      11. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      12. Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 10-12 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури.
      13. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      14. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 11 вересня 2018 року

      1.Про розгляд протоколу засiдання мiського конкурсного комiтету.
            Доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      2.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 серпня 2018 року

      1.Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2018-2019 навчального року.
      2.Про затвердження спискiв дiтей дошкiльного та шкiльного вiку.
            По питаннях 1-2 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      3.Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про затвердження акту приймання -передачi облiкових справ квартирного облiку по шахтi № 5 "Великомостiвська"
      5.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 квiтня 2015 року № 83.
      6.Про встановлення тарифiв КП ?Червоноградводоканал? на централiзоване водопостачання та водовiдведення, послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) iз структурою.
      7.Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)" коригування.
            По питаннях 3-7 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги.
      10.Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      11.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      12.Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та обов'язки.
      13.Про затвердження заходiв щодо профiлактики захворювання м.Червоноград, м.Соснiвки, смт.Гiрник на вiрусний гепатит А на 2018-2023 роки.
            По питаннях 8-13 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      14.Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення .
      15.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      16.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 14-16 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      17.Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2002 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату.
      18.Про забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 17-18 доповiдає Михайлов Вiталiй В'ячеславович - вiйськовий комiсар.
      19.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      20.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 липня 2018 року

      1.Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2018 року.
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      2.Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      4.Про затвердження Правил приймання стiчних вод до системи централiзованого водовiдведення м. Червоноград, м. Соснiвка, смт. Гiрник? та ?Порядку визначення розмiру плати, що справляється за понаднормативнi скиди стiчних вод до систем централiзованого водовiдведення?.
      5.Про створення комiтету забезпечення доступностi людей з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури.
      6.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград.
            По питаннях 2-6 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7.Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав дитини.
      8.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги.
      9.Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв.
            По питаннях 7-9 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10.Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення .
      11.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      12.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 10-12 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      13.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      14.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 13 липня 2018 року

      1.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2018 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      2.Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7.
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      3.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 03 липня 2018 року

      1.Про заборону торгiвлi у невстановлених мiсцях на територiї Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      2.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 20 червня 2018 року

      1.Про стан роботи архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Толмачова Iнна Миколаївна - начальник архiвного вiддiлу
      2. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3. Про погодження графiкiв погодинного та аварiйного вiдключення електроенергiї по Шахтному РЕМ на 2018-2019р.р.
            По питаннях 2-3 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      4. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №2, №3, №4, №4а та №7.
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      5. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      6. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям .
      7.Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень.
      8.Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2018 рiк.
            По питаннях 5-8 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9.Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      10.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      11.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 9-11 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      12. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2018 № 54 "Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi".
      13. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 12-13 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      14.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 травня 2018 року

      1.Про стан виконання Програми надання пiльг та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категорiям громадян м.Червонограда.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      2.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      3. Про змiну договору найму житлового примiщення
      4. Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомун- сервiс" на послуги з перевезення, захоронення (сортування) побутових вiд- ходiв
      5. Про демонтаж телекомунiкацiйного обладнання
            По питаннях 2-5 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi
      7.Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №1, №2, №3, №4, №4А та №7.
            По питаннях 6-7 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович -заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      10.Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв
      11.Про встановлення у 2018 роцi граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) за надання послуг iз санiтарно-курортного лiкування ветеранам вiйни та особам на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".
      12.Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла.
      13.Про створення мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
            По питаннях 8-13 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      14.Про тимчасове призупинення роботи закладiв дошкiльної освiти № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод.
      15.Про закрiплення територiй обслуговування за закладами дошкiльної освiти мiста.
      16.Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей дошкiльного та шкiльного вiку.
            По питаннях 14-16 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      17.Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      18.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна.
      19.Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 17-19 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      20.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      21.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 квiтня 2018 року

      1.Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2018-2019 рокiв.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      2.Про створення комiсiї по обстеженню лiсопильних об'єктiв.
      3.Про призначення автомобiльного перевiзника для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а та №7.
            По питаннях 2-3 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      4.Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з перевезення, сортування та захоронення.
      5.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      6.Про надання кiмнати у гуртожитку.
      7.Про видiлення квартири,учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу
      8.Про видiлення квартири, учаснику лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС, вiднесеному до I категорiї .
      9.Про видiлення квартири, iнвалiду вiйни III групи, Крючеку Юрiю Анатолiйовичу .
            По питаннях 4 - 9 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      10.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      11.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      12.Про реєстрацiю колективних договорiв.
      13.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      14.Про встановлення тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка".
            По питаннях 10-14 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      15.Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      16.Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17.Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
            По питаннях 15-17 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      18.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      19.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 12 квiтня 2018 року

      1.Призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м.Червоноградi.
            Доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      2.Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      3.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      4.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 березня 2018 року

      1.Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2018 роцi
            Доповiдає Турко Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi
      2.Про змiну договору найму житлового примiщення.
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2018 р.
      5.Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2018 р.
      6.Про погодження iнвестицiйної програми КП "Комунальник" на 2018 р.
      7.Про створення комiсiї з питань безоплатної передачi з балансу ТВП "IТК" у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради 104 м. магiстральної тепломережi, дiаметром 426 мм
      8.Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежитлових примiщень орендованих ФОП Юферов В.В. за адресою пр.Шевченка,15.
      9.Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда
            По питаннях 2 - 9 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10.Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"
      11.Про розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрут_ загального користування №2
      12.Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
      13.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2017р. №34 "Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"
      14.Про розiрвання Договору №1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а та №7
      15.Про розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №1.
            По питаннях 10 -15 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      16.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      17.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям .
      18.Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень.
      19.Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Нацiональної стратегiї сприяння розвитку громадського суспiльства в Українi на 2018 рiк у м.Червоноград
      20.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та обов'язки.
      21.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2018 року № 49 "Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради."
      22.Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
            По питаннях 16-22 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      23.Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
      24.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi
      25.Про скасування дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв в м. Червоноградi
            По питаннях 23-25 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      26.Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      27.Про деякi питання документування управлiнської дiяльностi у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      28.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 27-28 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      29.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 лютого 2018 року

      1. Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2017 рiк та схвалення проекту Програми на 2018 рiк .
      2. Про встановлення тарифiв на фiзкультурно-оздоровчi послуги в КП СК ,,Шахтар".
      3. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2017р. №34 "Про встановлення тимчасових цiн на послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червоноградський ринок"
            По питаннях 1 -3 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      4. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2017 рiк.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      5. Про надання кiмнати у гуртожитку.
      6. Про демонтаж тимчасової споруди.
      7. Про затвердження конкурсної документацiї для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м.Червоноград
            По питаннях 5 - 7 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      10. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень
      11. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      12. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та обов'язки.
      13. Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №25.
      14. Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      15. Про внесення змiн в рiшення вiд 25.02.2016 р. " Про створення Координацiйної ради з питань протидiї ВIЛ- iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально-небезпечним хворобам".
            По питаннях 8 -15 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      16. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      18. Про скасування дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв в м. Червоноградi.
            По питаннях 16 - 18 доповiдає Тимощук Юрiй Богданович - заступник начальника управлiння мiстобудування та архiтектури
      19. Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2017 роцi та заходи щодо його покращення в 2018 роцi.
            Доповiдає Михайлов Вiталiй В'ячеславович - вiйськовий комiсар.
      20. Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi
      21. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 20 - 21 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      22. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 сiчня 2018 року

      1.Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2017 роцi.
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      2.Про зняття з квартирного облiку.
      3.Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло.
      4.Про змiну договору найму житлового примiщення
      5.Про затвердження Положення про соцiальне житло для дiтей-сирiт,дiтей позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа.
      6.Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.
      7.Про проведення iнженерної пiдготовки територiї, розташованої на пiвнiч вiд стадiону "Гiрник" в м. Червоноградi.
      8.Про затвердження конкурсної документацiї для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград.
      9.Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)".
      10.Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2018 р.
      11.Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2018 роцi.
            По питаннях 2 - 11 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      12.Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради.
      13.Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
            По питаннях 12 -13 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      14.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      15.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      16.Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв.
      17.Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 20.
      18.Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення.
      19.Про створення мiжвiдомчої робочої групи з реформування системи iнституцiйного догляду та виховання дiтей у м. Червоноградi, м. Соснiвцi, смт. Гiрник.
      20.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      21.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2017 р. № 169.
            По питаннях 14 -21 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      22.Про встановлення вартостi харчування учнiв закладiв загальної середньої освiти .
      23.Про закрiплення територiй обслуговування за закладами загальної середньої освiти мiста.
      24.Про формування попередньої мережi класiв в закладах загальної середньої освiти м.Червонограда.
            По питаннях 22 -24 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      25.Про змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      26.Про скасування дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв в м. Червоноградi.
      27.Про подання на погодження проектiв розподiлу територiй кварталiв для визначення прибудинкових територiй багатоквартирної забудови в м. Червоноградi.
            По питаннях 25 - 27 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      28.Про затвердження Iнструкцiї про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю, у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      29.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 28 - 29 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      30.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 10 сiчня 2018 року

      1. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя спортивного комплексу "Шахтар" в м.Червоноградi Львiвської областi".
      2. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху будiвлi полiклiнiки для дорослих ЧЦМЛ з метою влаштування жiночої консультацiї за адресою вул..Iвасюка,2, м.Червоноград Львiвської областi".
      3. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт вул. Сокальська в м. Червоноград Львiвської областi".
      4. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху адмiнбудiвлi мiської ради з метою влаштування ЦНАП за адресою просп. Шевченка, 19, м. Червоноград Львiвської областi".
      5. Про внесення змiн у додаток № 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 211 ?Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання для бюджетних установ та iнших споживачiв КП ?Червоноградтеплокомуненерго? зi структурою.
      6. Про створення комiсiї з органiзацiї та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв на територiї мiста Червонограда.
            По питаннях 1 - 6 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 № 230''Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльних освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти''.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      8. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 20 грудня 2017 року

      1. Про роботу державних реєстраторiв речових прав на нерухоме майно i державних реєстраторiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiддiлу економiки Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      2. Про схвалення проекту рiшення " Про мiський бюджет м.Червонограда на 2018 рiк"
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4. Про зняття з квартирного облiку.
      5. Про надання жилих площ в гуртожитку по вул.Стуса,53 м.Червонограда комунальним пiдприємствам мiста.
      6. Про створення робочої групи з пiдготовки пропозицiй до Нацiонального плану управлiння вiдходами.
      7. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Футбольне поле зi штучним покриттям по вул.Героїв Майдану,12 м.Червоноград - реконструкцiя".
      8. Про затвердження проектних документацiї по об'єктах.
            По питаннях 3 - 8 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
      10. Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк
      11. Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун".
      12. Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування та укладення додаткових договорiв.
            По питаннях 9 -12 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      13. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      14. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      15. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв.
      16. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      17. Про затвердження плану заходiв щодо реалiзацiї Стратегiї забезпечення сталої вiдповiдi на епiдемiї туберкульозу, в тому числi хiмiорезистентного, та ВIЛ-iнфекцiї /СНIДу на перiод до 2020 року на територiї ЧЦМЛ.
      18. Про створення комiсiї з питань передачi у власнiсть територiальної громади м. Червонограда нежитлових примiщень загальною площею 896, 0 м2 за адресою: вул.Iвасюка, 4, м.Червоноград.
            По питаннях 13 -18 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      19. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      20. Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      21. Про затвердження схеми розташування iснуючих гаражiв та їх нумерацiї в гаражному кооперативi № 1 у м. Червоноградi.
            По питаннях 19 - 21 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      21. Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2018 рiк.
      22. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      23. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 листопада 2017 року

      1. Про роботу вiддiлу реєстрацiї Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Голько Вiра Юлiанiвна - начальник вiддiлу реєстрацiї.
      2. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3. Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду.
      4. Про розгляд видiлення житлової площi в гуртожитку на вул.Стуса,7 в м. Червоноградi Лiнинському В.Б.
      5. Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення, послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньо будинкових систем) зi структурою
      6. Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання для бюджетних установ та iнших споживачiв КП ?Червоноградтеплокомуненерго?зi структурою
      7. Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централiзованого опалення для потреб населення КП ?Червоноградтеплокомуненерго?зi структурою
      8. Про затвердження норм споживання теплової енергiї.
      9. Про затвердження Порядку видачi перепусток для проїзду автотранспортних засобiв на територiю парку культури та вiдпочинку iменi Т.Шевченка та Вiчеву площу м.Червонограда.
      10. Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин.
      11. Про затвердження мiсць розмiщення зон для вигулу домашнiх тварин.
      12. Про встановлення на Вiчевiй площi м. Червонограда мiської новорiчної ялинки
      13. Про застосування норм надання послуг з вивезення побутових вiдходiв в м.Червоноград та смт Гiрник.
      14. Про затвердження проектних документацiй по об'єктах.
            По питаннях 2 -14 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      15. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      16. Про внесення змiн у склад комiсiї з питань захисту прав дитини.
      17. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      18. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      19. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      20. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      21. Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23.
      22. Про змiну форми органiзацiї харчування в закладах дошкiльної освiти, якi знаходяться у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда.
            По питаннях 15-22 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      23. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      24. Про встановлення вартостi харчування учнiв дошкiльних закладiв освiти,закладiв загальної середньої освiти
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      25. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2017 р. № 169.
            Доповiдає Михайлов Вiталiй В'ячеславович - вiйськовий комiсар.
      26. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      27. Про Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм'ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi.
      28. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 27-28 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      29. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 жовтня 2017 року

      1. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 9 мiсяцiв 2017 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      2. Про погодження тарифiв на послуги по технiчному обслуговуванню та ремонту лiфтiв по ПП"Сервiслiфт"
      3. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень по вул. Сокальська, 1 (2-й поверх).
      4. Про створення наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках та використання гуртожиткiв i прибудинкових територiй.
      5. Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання,послугу з централiзованого опалення для потреб населення, бюджетних установ, та iнших споживачiв комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго".
      6. Про встановлення тарифiв КП ?Червоноградводоканал? на послуги з централiзованого постачання холодної води, вовiдведення (з використанням внутрiшньобудинквих систем) та на централiзоване водопостачання та водовiдведення зi структурою згiдно додатку.
            По питаннях 2 - 6 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      8. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень
      9. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      10. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      11. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоровя не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      12. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 31.01.2017 р. №22 "Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка".
      13. Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.03.2016 р. №75 .
      14. Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №14 .
      15. Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.03.2016 р. №77 .
            По питаннях 7-15 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      16. Про внесення змiн до складу тендерного комiтету виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      17. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      18. Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi.
            По питаннях 17 - 18 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      19. Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      20. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 19 - 20 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      21. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 вересня 2017 року

      1. Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 2001 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату.
            Доповiдає Михайлов Вiталiй В'ячеславович - вiйськовий комiсар.
      2. Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 27.04.2017 р. № 75 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2017-2018 р. р."
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
      5. Про перелiк платних послуг, якi надаються КП "Комунальник" юридичним та фiзичним особам на їх замовлення .
      6. "Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 25.07.2017 року № 140 " Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. В. Стуса 53 у м. Червоноградi".
      7. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилого примiщення нотарiальної контори за адресою вул. Тарнавського, 2 примiщення 20.
      8. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" за адресою вул. Миру, 37.
      9. Про закупiвлю енергосервiсу та затвердження базових рiвнiв споживання паливно-енергетичних ресурсiв та житлово-комунальних послуг.
      10. Про створення комiсiї по передачi у власнiсть Мiнiстерства оборони України нежитлових примiщень загальною площею 896,0 м? за адресою: вул. Iвасюка,4а в м. Червоноград з метою створення Вiйськового лiцею.
            По питаннях 2 - 9 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      11. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      12. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      13. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            По питаннях 10 -12 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      14. Про продовження урокiв плавання для учнiв 3 - 4 класiв ЗНЗ.
      15. Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2017/2018 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв.
            По питаннях 13- 14 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      16. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi.
      18. Про створення конкурсної комiсiї для пiдготовки i проведення конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв типу "бiлборд", "сiтi-лайт", "холдер" в м. Червоноградi та призначення дати проведення конкурсу.
            По питаннях 15 - 17 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      19. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      20. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 серпня 2017 року

      1.Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2017- 2018 навчального року.
      2.Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв.
      3.Про змiну штатного розпису iнформацiйно - методичного центру освiти.
      4.Про змiну штатних розписiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi та загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
            По питаннях 1- 4 доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      5.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      6.Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул. Львiвська,15 Львiвсько - Волинського воєнiзованого гiрничо - рятувального загону.
      7.Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
            По питаннях 5 - 7 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      10.Про реєстрацiю змiн i доповнень до колективних договорiв.
      11.Про внесення змiн до Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.02.2017р.№38.
      12.Про внесення змiн до додаткiв 1,2 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2016 №128
      13.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      14.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.      По питаннях 8-14 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      15.Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до мiського бюджету м.Червонограда
      16.Про введення в дiю рiшення конкурсного комiтету з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №5а.
            По питаннях 15-16 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      17.Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      18.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      19.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 липня 2017 року

      1. Про проведення у серпнi 2017 року призову громадян України на строкову вiйськову службу до Нацiональної гвардiї України.
            Доповiдає Михайлов Вiталiй В'ячеславович - вiйськовий комiсар.
      2. Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2017 року
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      3. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2017 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник фiнансового управлiння.
      4. Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку що знаходиться за адресою вул. В.Стуса, 53 у м. Червоноградi.
      5. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
            По питаннях 4-5 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      6. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства.
      7. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      8. Про реєстрацiю колективного договору.
      9.Про розгляд проекту Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 роцi.
      10. Про заходи щодо усунення недолiкiв виявлених при перевiрцi функцiонування системи вiйськового облiку громадян України в органах державної влади, iнших державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на адмiнiстративнiй територiї Червоноградської мiської ради
            По питаннях 7-10 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      11. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      12. Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      13. Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв м. Червоноградi
            По питаннях 11-13 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      14. Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку.
            Доповiдає Кардинал Iван Петрович - в.о. начальника вiддiлу освiти.
      15. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Загорська Наталя Григорiвна - в.о. керуючого справами виконавчого комiтету
      16. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 22 червня 2017 року

      1. Про соцiальне забезпечення громадян України, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi i соцiального захисту населення.
      2. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2017 р. № 6 "Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник".
      3. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень магазину промислових товарiв за адресою вул.В.Стуса, 25 примiщення 108.
      4. Про вiдведення секторiв №12 та №13 на Червоноградському мiському кладовищi для почесних поховань.
      5. Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд" в м.Червоноградi по вул.В.Стуса,53 в комунальну власнiсть територiальної громади.
      6. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
            По питаннях 2-6 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7. Про затвердження протоколу засiдання Мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi i соцiального захисту населення.
      8. Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування.
      9. Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      10. Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      11. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу, укладання договору з переможцем конкурсута затвердження кошторису витрат, пов'язаних з виконанням функцiй робочого органу.
      12. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5а, №6 та №6а.
            По питаннях 8-12 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      13. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      14. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      15. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      16. Про встановлення граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) у 2017 роцi.
      17. Про затвердження Положення про мiську призовну комiсiю.
            По питаннях 13-17 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      18. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      19. Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
            По питаннях 18-19 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      20. Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної органiзацiї "Релiгiйна громада УПЦ КП парафiї Святого Архiстратига Михаїла у м.Червоноградi Львiвської областi".
      21. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 року № 25 "Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
      22. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 20-22 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      23. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 18 травня 2017 року

      1. Про стан роботи вiддiлу фiзичної культури та спорту.
            Доповiдає Гаврилюк Валерiй Iванович - начальник вiддiлу фiзичної культури та спорту.
      2. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2017 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3. Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах.
      4. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
            По питаннях 3-4 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      5. Про скасування п.3 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 17.05.2001 року №34
      6. Про затвердження кiлькостi сiмей,якi перебувають на квартирному облiку по шахтi №5"Великомостiвська"вiдокремленого пiдроздiлу Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об?єднана Компанiя "Укрвуглереструктуризацiя".
            По питаннях 5-6 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства.
      7. Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      8. Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
            По питаннях 7-8 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      10. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      11. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      12. Про створення Мiжвiдомчої комiсiї з питань органiзацiї вiдпочинку, оздоровлення дiтей, учнiвської та студентської молодi влiтку 2017 року .
      13. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
            По питаннях 9-13 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      14. Про надання дозволу на переведення житлового примiщення у нежитлове примiщення.
      15. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 14-15 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      16. Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      17. Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади УПЦ КП парафiї Святого Юрiя у м.Червоноградi.
      18. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      19. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 27 квiтня 2017 року

      1. Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      2.Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград.
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про зняття з квартирного облiку.
      5.Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд'їзної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ ,,Концерн"Хлiбпром".
            По питаннях 2-5 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      6.Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      8.Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      9.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      10.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      11.Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2017 рiк.
      12.Про затвердження комплексних заходi з попередження масового поширення грипу i гострих респiраторних iнфекцiй серед населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2021 роки.
            По питаннях 7-12 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      13.Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      14.Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi та внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 р. № 191.
      15.Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
            По питаннях 13-15 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      16.Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку.
      17.Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста .
            По питаннях 16-17 доповiдає Кардинал Iван Петрочич - заступник начальника вiддiлу освiти.
      18.Про припинення дiяльностi громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону вiдокремленого пiдроздiлу "Вантажно-транспортне управлiння" ДП "Львiввугiлля" шляхом примусового розпуску.
            Доповiдає Дмитрiв Юрiй Миколайович - начальник сектору превенцiї Червоноградського ВП ГУНП у Львiвськiй областi.
      19.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      20.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 березня 2017 року

      1. Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2017 роцi.
            Доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      2. Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова" .
      3. Про встановлення вартостi послуг з паркування транспортних засобiв, якi надає комунальне пiдприємство "Левада" .
      4. Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi.
      5. Про розiрвання Договору №4/16 вiд 12.07.2016р. та призначення автомобiльного перевiзника для обслуговування автобусного маршруту №2 Автовокзал - вул. Львiвська, вул. Св. Володимира (Автопарк).
      6. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
            По питаннях 2-6 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      8. Про зняття з квартирного облiку.
      9. Про затвердження кiлькостi сiмей,якi перебувають на квартирному облiку по шахтi № 1 "Червоноградська" в пiдроздiлi Захiдно-Української дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Центрально-Захiдна компанiя "Вуглеторфреструктуризацiя".
      10. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi
      11. Про погодження iнвестицiйної програми КП ,,Червоноградводоканал" на 2017 рiк.
      12. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт скидного колектора очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львiвської областi на дiлянцi вiд КОС м.Червонограда до автодороги Червоноград-Сокаль".
      13. Про встановлення цiн на спортивно-оздоровчi послуги, в спорткомплексi "Шахтар" КП "Червонограджитлокомунсервiс".
            По питаннях 7-13 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      14. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      15. Про реєстрацiю колективних договорiв,змiн та доповнень.
      16. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      17. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
            По питаннях 14-17 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      18. Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      19. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      20. Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi.
            По питаннях 18-20 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      21. Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м. Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      22. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      23. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 02 березня 2017 року

      1. Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки
      2. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 лютого 2017 року

      1.Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2016 рiк та затвердження Програми на 2017 рiк.
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки.
      2.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2016 рiкДоповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4.Про зняття з квартирного облiку.
      5.Про внесення змiн в рiшення № 40 вiд 28.01.2016 "Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда"
      6.Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
      7.Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда.
      8.Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху адмiнбудiвлi мiської ради з метою влаштування ЦНАП за адресою просп. Шевченка, 19, м. Червоноград Львiвської областi".
      9.Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення.
      10.Про внесення змiн до "Типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок та надання додаткових послуг".
      11.Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
            По питаннях 3-11 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      12.Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      13.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      14.Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення.
      15.Про реєстрацiю колективних договорiв, угоди та змiн.
      16.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      17.Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2017 роцi.
      18.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 17.03.2016 року №82 "Про затвердження Положення та складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
      19.Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 31.01.2017 р. №22 "Про встановлення тимчасових тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка".
            По питаннях 12-19 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      20.Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      21.Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      22.Про затвердження схеми розташування та адрес земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд на вул. Гоголя в м. Червоноградi.
      23.Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням виконавчого комiтету мiської ради вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" ( зi змiнами, внесеними згiдно рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 22.10.2015 р. № 204, 30.08.2016 р. № 166, 26.10.2016 р. № 218 ).
            По питаннях 20-23 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      24.Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2017 роцi.
            Доповiдає Нємков Iгор Ярославович - в.о. вiйськового комiсара.
      25.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      26.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 31 сiчня 2017 року

      1. Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2016 роцi
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу.
      2. Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4. Про зняття з квартирного облiку.
      5. Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт.
      6. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 227 "Про затвердження тарифiв , якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"
      7. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.06.2011 р. № 108 " Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов'язкових послуг, перiодичностi їх надання КП "Червонограджитлокомунсервiс".
      8. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
            По питаннях 2-8 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      9. Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство ,,Нептун".
            Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10. Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються Червоноградською центральною мiською лiкарнею ( платнi медичнi огляди).
            Доповiдає Мiрошнiк Олександр Пантелеєвич - заступник головного лiкаря з полiклiнiчної роботи.
      11. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      13. Про реєстрацiю колективних договорiв
      14. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      15. Про створення комiсiї з питань передачi з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi майнового комплексу стоматологiчної полiклiнiки та матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка".
            По питаннях 11-15 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      16. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення.
            По питаннях 16-17 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      18. Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi
            Доповiдає Тимощук Юрiй Богданович - заступник начальника управлiння мiстобудування та архiтектури.
      19. Про звiльнення комунальних пiдприємств вiд вiйськово-транспортного обов'язку.
      20. Щодо усунення недолiкiв виявлених при перевiрцi вiйськового облiку на територiї Львiвської областi комiсiєю Генерального штабу Збройних Сил України.
            По питаннях 19-20 доповiдає Горбань Андрiй Ярославович - головний спецiалiст з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи .
      21. Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2017 рiк
      22. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 21-22 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      23. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 14 грудня 2016 року

      1. Про роботу вiддiлу культури Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Забава Тетяна Петрiвна - начальник вiддiлу культури
      2.Про схвалення проекту рiшення " Про мiський бюджет м.Червонограда на 2017 рiк"
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4. Про зняття з квартирного облiку.
      5. Про погодження акту приймання-передачi спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник" ДП "Львiввугiлля"разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради.
      6. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (III-тя черга)".
            По питаннях 3-6 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      7. Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2017 рiк.      Доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      8. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      9. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.      По питаннях 8-9 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      10. Про затвердження схеми розташування та тимчасової нумерацiї земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд в проектованому кварталi iндивiдуальної житлової забудови, розташованому на пiвнiч вiд вул. Яворницького в м. Червоноградi.
      11. Про присвоєння адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
      12. Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
      13. Про надання дозволу на переведення власної частки нежитлового примiщення №157 на вул. Мазепи,15 в м. Червоноградi у житлову квартиру.
            По питаннях 10-13 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      14. Про встановлення плати за харчування дiтей у ДНЗ для батькiв або осiб, якi їх замiнюють.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти.
      15. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      16. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 листопада 2016 року

      1. Про стан виконання Програми по соцiальному захисту окремих категорiй населення на 2016 рiк.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення.
      2. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      4. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 квiтня 2015 року №83.
      5. Про зняття з квартирного облiку.
      6. Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник", який знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"
      7. Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi.
      8. Про затвердження тарифiв , якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник".
            По питаннях 2-8 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      9. Про вартiсть харчування вихованцiв ДНЗ.
      10. Про вартiсть харчування учнiв ЗНЗ.
            По питаннях 9-10 доповiдає Кардинал Iван Петрович - заступник начальника вiддiлу освiти.
      11. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 року №37 "Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна".
      12. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 року №38 "Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна".
      13. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
      14. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради".
      15. Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №4/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      16. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк.
      17. Про реалiзацiю новорiчних ялинок у передноворiчний перiод 2017 року на територiї м. Червонограда.
      18. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. № 21.
      19. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.06.2016р. №121 "Про утворення тендерного комiтету та затвердження положення про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради".
            По питаннях 11-19 доповiдає Гаманюк Вiталiй Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      20. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини
      21. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      22. Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень.
      23. Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016р. № 15 "Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат" .
      24. Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв членiв сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв та iнвалiдiв про виплату грошової компенсацiї
      25. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      26. Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 25.
      27. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            По питаннях 20-27 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      28. Про скасування та надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi.
      29. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення.
      30. Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 28-30 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович -начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      31. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.09.2016 р. № 194
            Доповiдає Олещенко Руслан Олександрович - вiйськовий комiсар.
      32. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      33.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 жовтня 2016 року

      1. Про виконання мiського бюджету за 9 мiсяцiв 2016 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      2. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      3. Про скасування п.6 рiшення бюро приватизацiї КП ,,Червонограджитлокомунсервiс" вiд 12.03.2007 року №20.
      4. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      5. Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок та надання додаткових послуг.
      6. Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда.
      7. Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв з сектору II КП "Червонограджитлокомунсервiс"
      8. Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. В. Стуса,7 у м. Червоноградi
            По питаннях 2-8 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      9. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      10. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      11. Про реєстрацiю колективного договору.
      12. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      13. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
            По питаннях 9-13 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      14. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення.
      15. Про затвердження схеми розташування та нумерацiї земельних дiлянок для ведення iндивiдуального садiвництва на вул. Промисловiй, 5 "г" у м. Червоноградi
      16. Про присвоєння та змiну адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда".
      18. Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
            По питаннях 14-18 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович -начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      19. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      20. Рiзне


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 вересня 2016 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 20.04.2016 р. № 84 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2016-2017 р. р."
      2. Про затвердження норм споживання теплової енергiї.
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4. Про передачу квартири Службi безпеки України у Львiвськiй областi
      5. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради".
      6. Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      7. Про розiрвання Договору №1/16 та №2/16 в_д 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №6 та №6а.
      8. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №6 та №6а.
      9. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк.
            По питаннях 1-9 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      10. Про ринок працi м. Червонограда, Соснiвки та смт . Гiрник та створення координацiйного комiтету сприяння зайнятостi та професiйної орiєнтацiї населення.
            Доповiдає Борис Тетяна Василiвна - директор Червоноградського мiського центру зайнятостi.
      11. Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2016/2017 навчальний рiк i подiлу класiв на групи при вивченнi навчальних предметiв та спецкурсiв.
      12. Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник", який знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради
            По питаннях 11-12 доповiдає Гомонко Iгор Iванович -начальник вiддiлу освiти.
      13. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 27.07.2016 року №140.
      14. Про реєстрацiю колективних договорiв змiн та доповнень
      15. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      16. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      17. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      18. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 17.03.2016 року №82 "Про затвердження Положення та складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
            По питаннях 13-18 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      19. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      20. Про затвердження схеми розмiщення земельних дiлянок для будiвництва гаражiв та їх нумерацiю в пiвденнiй частинi гаражного кооперативу № 4 на вул. Бiчнiй Промисловiй, 41.
      21. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення.
            По питаннях 19-21 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович -начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      22. Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 2000 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату.
            Доповiдає Олещенко Руслан Олександрович - вiйськовий комiсар.
      23. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 28.01.2016року №3 "Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян"
      24. Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення.
      25.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 23-25 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      26.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 серпня 2016 року

      1. Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2016-2017 навчального року.
      2. Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв.
            По питаннях 1-2 доповiдає Гомонко Iгор Iванович -начальник вiддiлу освiти.
      3. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"
      4. Про попередження ТзОВ "Авто-Вест" щодо розiрвання Договору №2/16 вiд 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      5. Про попередження ТзОВ "Авто-Вест" щодо розiрвання Договору №1/16 вiд 10.06.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      6. Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
            По питаннях 3-6 доповiдає Сиротюк Мирослава Ярославiвна - заступник начальника вiддiлу економiки
      7. Про затвердження Протоколу засiдання мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      10. Про реєстрацiю колективного договору та змiн.
      11. Про внесення змiн до складу робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї.
      12. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
            По питаннях 8-12 доповiдає Турко Наталя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      13. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      14. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      15. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення.
      16. Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда".
      17. Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м.Червоноградi.
            По питаннях 14-17 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович -начальника управлiння мiстобудування та архiтектури
      18. Про органiзацiю оповiщення призовникiв та вiйськовозобов'язаних у м.Червоноградi.
      19. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, фiзичної особи пiдприємця Шабали Л.М за адресою вул.Ст.Бандери,14.
      20. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
      21. Про внесення змiн до складу Комiтету забезпечення доступностi iнвалiдiв та iнших мало мобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури.
      22. Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi.
      23. Про внесення змiн в рiшення № 40 вiд 28.01.2016 "Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда".
            По питаннях 18-23 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      24. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 27 липня 2016 року

      1.Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2016 року.
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу виконавчого комiтету.
      2.Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2016 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння.
      3.Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 ,,Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради".
            Доповiдає Кашуба Володимир Володимирович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      4.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки .
            Доповiдає Войтович Людмила Миколаївна - директор територiального центру
      5.Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян.
      6.Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначеня житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      7.Про реєстрацiю змiн до колективного договору.
            По питаннях 5-7 доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      8.Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку.
            Доповiдає Кардинал Iван Петрович - заступник начальника вiддiлу освiти
      9.Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      10.Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi.
      11.Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення.
            По питаннях 9-11 доповiдає Тимощук Юрiй Богданович - заступник начальника управлiння мiстобудування та архiтектури
      12.Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя пр.Шевченка iз влаштуванням майданчику для паркування в м.Червоноградi Львiвської областi".
      13.Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
      14.Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      15.Про внесення змiн до рiшення Виконавчого комiтету №41 вiд 26.02.2015 року "Про змiну нумерацiї квартир в гуртожитку по вул. Львiвськiй,19 м. Червонограда"
            По питаннях 12-15 доповiдає Балко Дмитро Iгорович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      16.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Загорська Наталя Григорiвна - в.о. керуючого справами виконавчого комiтету
      17.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 червня 2016 року

      1.Про роботу Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) за 2015 рiк
      2.Про утворення тендерного комiтету та затвердження положення про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
      3.Про розгляд проекту рiшення Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi"
      4.Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №1 та №2 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 28.04.2016 року № 33-34
      5.Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      6.Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      7.Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадян лiквiдованої шахти № 5 "Великомостiвська" вiдокремленим пiдроздiлом Захiдно-УкраїнськоЇ виконавчоЇ дирекцiї з лiквiдацiї шахт
      8.Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      9.Про реєстрацiю колективного договору.
      10. Про створення мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам
      11.Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста.
      12.Про впровадження науково-педагогiчного проекту "Iнтелект України" у практику роботи ЧСШ № 8, ЧЗШ № 9.
      13.Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 2,4,7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод
      14.Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ №1,10 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда
      15.Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      16.Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
      17.Про затвердження схеми розташування та нумерацiї земельних дiлянок в садiвничому кооперативi "Автотранспортник" на вул. Бiчнiй Промисловiй, 45 у м. Червоноградi
      18.Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №1 .
      19.Про затвердження Порядку встановлення та обслуговування замково-переговорних пристроїв (домофонiв) у багатоквартирних житлових будинках м. Червонограда
      20.Про погодження акту приймання - передачi гуртожитку ДП "Львiввугiлля" по вул.В.Стуса,7 в м.Червоноград у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червоноград
      21.Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      22.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 19 травня 2016 року

      1. Про затвердження результатів конкурсу з визначення автомобільних перевізників на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №6 та №6а оголошеного в газеті „Новини Прибужжя” від 24.03.2016 року № 23-24.
      2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2015р. №47 «Про встановлення тарифів на проїзд в пасажирському транспорті загального користування на території Червоноградської міської ради».
      3. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк.
      4. Про створення міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
      5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №242 від 22.12.2015р. «Про затвердження нового складу Комітету з конкурсних торгів та Положення про комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Червоноградської міської ради».
            По питаннях 1-5 доповідає Кашуба Володимир Володимирович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
      6. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2016 року.
            Доповідає Сементух Леся Іванівна- начальник міського фінансового управління
      7. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповідає Грицишин Мирослава Михайлівна – спеціаліст І-ї категорії відділу у справах дітей, секретар комісії з питань захисту прав дитини
      8. Про зарахування на квартирний облік та зняття з квартирного обліку при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради.
            Доповідає Красуляк Любов Юріївна – головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства
      9. Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      10. Про реєстрацію колективного договору.
      11. Про створення міської комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятного знака на могилах загиблих під час АТО.
            По питаннях 9-11 доповідає Шмирко Ірина Іванівна – начальник управління праці та соціального захисту населення
      12. Про утворення координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
            Доповідає Гомонко Ігор Іванович – начальник відділу освіти
      13. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
            Доповідає Фігар Юрій Орестович – начальник управління містобудування та архітектури
      14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 20.04.2016 р. № 102
            Доповідає Олещенко Руслан Олександрович – військовий комісар Червоноградського МВ
      15. Про прийняті розпорядження міського голови.
            Доповідає Тимчишин Георгій Ростиславович – керуючий справами виконавчого комітету.
      16. Різне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 20 квітня 2016 року

      1. Про затвердження заходів по підготовці житлового фонду, об'єктів комунального і соціально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснівки та смт Гірник до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.
            Доповідає Думич Андрій Степанович – начальник управління житлово-комунального господарства
      2. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповідає Грицишин Мирослава Михайлівна – спеціаліст І-ї категорії відділу у справах дітей, секретар комісії з питань захисту прав дитини
      3. Про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради.
            Доповідає Красуляк Любов Юріївна – головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства
      4. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №1 та №2.
      5. Про уповноваження адміністраторів центру надання адміністративних послуг Червоноградської міської ради складати протоколи про адміністративні правопорушення.
            Доповідає Кашуба Володимир Володимирович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
      6. Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      7. Про реєстрацію доповнення до колективного договору.
      8. Про затвердження плану першочергових заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2016 рiк.
            По питаннях 6-8 доповідає Шмирко Ірина Іванівна – начальник у правління праці та соціального захисту населення
      9. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            Доповідає Футиш Оксана Іванівна - в.о.начальника відділу культури
      10. Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку
            Доповідає Гомонко Ігор Іванович – начальник відділу освіти
      11. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
            Доповідає Фігар Юрій Орестович – начальник управління містобудування та архітектури
      12. Про створення комісії з приймання-передачі картотек з питань реєстрації фізичних осіб від підприємств з обслуговування житлового фонду, адресних карток осіб, карток реєстрації особи з Червоноградського сектору ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області, органу ведення Державного реєстру виборців інформації на електронному носії за запитом до відділу реєстрації Червоноградської міської ради.
      13. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету №41 вiд 28.01.2016р. «Про створення постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання в м. Червоноград».
      14. Про погодження графiкiв погодинного вiдключення електричної енергiї по Шахтному РЕМ по чергах 1, 2, 3.
      15. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
      16. Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю.
            По питаннях 12-16 доповідає Балко Дмитро Ігорович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
      17. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. №1
      18. Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2016 року .
      19. Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник.
            По питаннях 17-19 доповідає Олещенко Руслан Олександрович – військовий комісар Червоноградського МВ
      20 Про організацію громадських робіт виконавчим комітетом Червоноградської міської ради
            Доповідає Борис Тетяна Василівна – директор Червоноградського міського центру зайнятості
      21. Про прийняті розпорядження міського голови.
            Доповідає Тимчишин Георгій Ростиславович – керуючий справами виконавчого комітету.
      22. Різне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 17 березня 2016 року

      1. Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
      2. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      3. Про оголошення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №6 та №6а.
            По питаннях 1-3 доповідає Кашуба Володимир Володимирович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
      4. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповідає Грицишин Мирослава Михайлівна – спеціаліст І-ї категорії відділу у справах дітей, секретар комісії з питань захисту прав дитини
      5. Про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради
            Доповідає Красуляк Любов Юріївна – головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства
      6. Про затвердження висновків комісії з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки та скерування подання в Червоноградський міський суд.
            Доповідає Войтович Людмила Миколаївна – директор міського територіального центру
      7. Про звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання.
      8. .Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      9. Про реєстрацiю колективних договорiв.
      10. Про міську міжвідомчу Координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї та гендерної рівності.
      11. Про створення Координаційної ради з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції.
      12. Про створення Координаційної ради з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей.
            По питаннях 8-12 доповідає Турко Наталія Романівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
      13. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
            Доповідає Фігар Юрій Орестович – начальник управління містобудування та архітектури
      14. Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету вiд 29.06.2011 р. № 108 та вiд 30.07.2015 р. № 151.
      15. Про складання та видачу актів КП «Червонограджитлокомунсервіс» та КП «Комунальник».
            По питаннях 14-15 доповідає Балко Дмитро Ігорович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
      16. Про затвердження плану заходів з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради на 2015-2017 роки.
      17. Про прийняті розпорядження міського голови.
            По питаннях 16-17 доповідає Тимчишин Георгій Ростиславович – керуючий справами виконавчого комітету.
      18. Різне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 лютого 2016 року

      1. Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2015 рiк та схвалення проекту Програми на 2016 рiк
            Доповідає Кашуба Володимир Володимирович - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконкому.
      2. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2015 рiк
            Доповідає Сементух Леся Іванівна – начальник міського фінансового управління
      3. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"
      4. Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"
            По питаннях 3-4 Доповідає Орлова Ореста Ярославівна - начальник відділу економіки
      5. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповідає Грицишин Мирослава Михайлівна – спеціаліст І-ї категорії відділу у справах дитини, секретар комісії з питань захисту прав дитини
      6. Про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради
      7. Про зміну договору найму житлового приміщення.
            По питаннях 6-7 доповідає Красуляк Любов Юріївна – головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства
      8. Про затвердження протоколу міської комісії по призначенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      9. Про реєстрацiю колективних договорiв та змін .
            По питаннях 8-9 доповідає Шмирко Ірина Іванівна – начальник управління праці і соціального захисту населення
      10. Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення.
      11. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 10-11 доповідає Фігар Юрій Орестович – начальник управління містобудування та архітектури
      12. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014року №193
      13. Про Про створення Координаційної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам
            По питаннях 12-13 доповідає Турко Наталя Романівна- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконкому
      14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 26.03.2015р. №58 «Про створення комісій з питань передачі у комунальну власність територіальної громади м. Червонограда дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на балансі ДП «Львіввугілля»
            Доповідає Гомонко Ігор Іванович – начальник відділу освіти
      15. Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi
      16. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда мережi зовнiшнього електропостачання житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"
            По питаннях 15-16 доповідає Думич Андрій Степанович – начальник управління житлово-комунального господарства
      17. Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України в 2016 роцi
            Доповідає Олещенко Руслан Олександрович – військовий комісар Червоноградського МВ
      18. Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      19. Про прийняті розпорядження міського голови.
            По питаннях 18 - 19 доповідає Тимчишин Георгій Ростиславович – керуючий справами виконавчого комітету.
      20. Різне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 28 сiчня 2016 року

      1. Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2015 роцi .
      2. Про утворення постiйно дiючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      4. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      5. Про затвердження спискiв громадян, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.
      6. Про створення громадської комiсiї з житлових питань.
      7. Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожитку з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"
      8. Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул. Стуса, 53 та Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс".
            По питаннях 4-8 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      9. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      10. Про реєстрацiю колективних договорiвзмiн i доповнень
      11. Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2016 роцi
      12. Про створення мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      13. Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби
      14. Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат
      15. Про створення комiтету забезпечення доступностi iнвалiдiв та iнших мало мобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури.
      16. Про створення робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї
      17. Про створення Мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян.
      18. Про створення Мiської комiсiї з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї.
      19. Про створення Мiської комiсiї по розгляду заяв громадян щодо надання одноразової грошової допомоги.
      20. Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян
      21. Про створення мiського штабу з питань, пов'язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщаються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення антитерористичної операцiї
      22. Про створення Мiської комiсiї по розгляду питань, пов'язаних iз встановленням статусу учасника вiйни
            По питаннях 9-22 доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi i соцiального захисту населення
      23. Про створення комiсiї з питань взаємодiї суб'єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають в складних життєвих обставинах
            Доповiдає Лобай Володимир Петрович - начальник ЦСССДМ
      24. Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки
            Доповiдає Войтович Людмила Миколаївна - начальник територiального центру
      25. Про пiльговi умови оплати харчування дiтей у ЗНЗ.
      26. Про пiльговi умови оплати харчування дiтей у ДНЗ.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович -начальник вiддiлу освiти
      27. Про вартiсть дня харчування дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування у професiйно-технiчних навчальних закладах
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      28. Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi
            Доповiдає Турко Наталя Романiвна- заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, член виконкому
      29. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
            Доповiдає Мащак Iгор Осипович - начальник вiддiлу культури
      30. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення.
      31. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      32. Про створення постiйно дiючої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
            По питаннях 30-32 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      33. Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору №2/15 вiд 06.11.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      34. Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування.
      35. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"
      36. Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2016 рiк.
      37. Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна.
      38. Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна.
            По питаннях 33-38 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки
      39. Про створення комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах
      40. Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда
      41. Про створення постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання в м. Червоноград
      42. Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
            По питаннях 39- 42 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      43. Про мiську комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй
      44. Про затвердження посадового складу мiської евакуацiйної комiсiї
            По питаннях 43-44 доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи
      45. Про утворення комiсiї з питань нагородження.
      46. Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2016 рiк
      47. Про затвердження Регламенту виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради
      48. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            По питаннях 45-48 доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету.
      49. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 22 грудня 2015 року

      1. Про мiський бюджет м.Червонограда на 2016 рiк.
      2. Про роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради.
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      4. Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини.
      5. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      6. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв.
      7. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      8. Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      9. Про погодження акту приймання-передачi ДНЗ № 2, 4 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда.
      10. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      11. Про затвердження акту приймання-передачi квартири придбаної для сiм'ї загиблого вiйськовослужбовця.
      12. Про видiлення квартири сiм'ї загиблого вiйськовослужбовця, який брав участь в антитерористичнiй операцiї.
      13. Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду.
      14. Про затвердження нового складу комiтету з конкурсних торгiв та Положення про комiтет з конкурсних торгiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
      15. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      16. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво пiдприємства промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м. Червонограда, Соснiвки i смт Гiрник" (I-III черга).
      17. Про утворення адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      18. Про прийнятi розпорядження мiського голови
      19. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 листопада 2015 року

      1. Про результати державного фiнансового аудиту виконання бюджету м.Червонограда за 2012-2014 роки та I пiврiччя 2015 року.
      2. Про надання громадянам рiзних видiв державних допомог, компенсацiй, житлових субсидiй.
      3. Про створення робочої групи з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї
      4. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      5. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв
      6. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      7. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      8. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
      9. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      10. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.07.2015р. №143 "Про вiдкриття автобусного маршруту загального користування №11 АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)
      11. Про встановлення тарифу на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на маршрутi №11
      12. Про вартiсть харчування учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
      13. Про вартiсть харчування учнiв вихованцiв дошкiльних навчальних закладiв.
      14. Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста.
      15. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      16. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтепло комуненерго" в новiй редакцiї
      17. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї.
      18. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року".
      19. Про забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї Червоноградської мiської ради (ДСК)
      20. Про прийнятi розпорядження мiського голови
      21. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 22 жовтня 2015 року

      1. Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 9 мiсяцiв 2015 року
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      2. Про роботу Центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Галах Юрiй Володимирович - начальник ЦНАП
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      4. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      5. Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера назакрiплене житло.
            Доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      6. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      7. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      8. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            Доповiдає Футиш Оксана Iванiвна - головний спецiалiст вiддiлу культури
      9. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
            Доповiдає Войтович Людмила Мколаївна директор територiального центру
      10. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради".
      11. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 27.08.2015 року № 69-70.
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки
      12. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      13. Про надання дозволу на переведення нежитлового примiщення № 153 у житлову квартиру на вул. Мазепи,15 в м. Червоноградi.
      14. Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок затверджений рiшенням вiд 20.01.2015р. №11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда"
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      15. Про створення комiсiї з визначення та вiдшкодування збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушень законодавства про землю.
            Доповiдає Кравець Надiя Володимирiвна головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      16. Про створення комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах..
      17.Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi.
      18.Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, КП "Елегант" за адресою вул.Сокальська, 1.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      19. Про прийнятi розпорядження мiського голови
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      20. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 24 вересня 2015 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 24.04.2014р. № 66 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2015-2016 р.р.".
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович- начальник управлiння
      2. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"
            Доповiдає Лисак Микола Вiкторович - ТВО вiйськового комiсара Сокальсько -Червоноградського ОРВК
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      4. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      5. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв
      6. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
            Доповiдає Корнат Iгор Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      7. Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв
      8. Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2015/2016 навчальний рiк
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      9. Про розiрвання Договору вiд 25.07.2013р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №2 Автовокзал - вул.Львiвська - вул.Св.Володимира (Автопарк) та призначення автомобiльного перевiзника для забезпечення пасажирських перевезень на автобусному маршрутi загального користування №2
            Доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки
      10. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      11. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      12. Про визнання квартири службовою.
      13. Про видiлення службової квартири
      14. Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (придбання) житла для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, а також для iнвалiдiв I-II групи з числа вiйськовослужбовцiв, якi брали участь у зазначенiй операцiї, та потребують полiпшення житлових умов.
      15. Про затвердження Порядку взяття громадян на соцiальний квартирний облiк, їх перебування на такому облiку, зняття з нього та надання соцiального житлового фонду для осiб, якi потребують соцiального захисту
      16. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї
      17. Про затвердження норм споживання теплової енергiї
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович- начальник управлiння житлово-комунального господарства
      18. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту
            Доповiдає Павлюк Петро Степанович - Начальник вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй.
      19. Про стан здiйснення заходiв з пiдготовки до проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв 25 жовтня 2015 року на територiї Червоноградської мiської ради
      20. Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади євангельських християн Церкви "Нове поколiння" у м.Червоноград Львiвської областi
      21. Про прийнятi розпорядження мiського голови
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      22. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 20 серпня 2015 року

      1. Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2015-2016 навчального року.
            Доповiдає: Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      2. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4. Про видiлення службової квартири.
      5. Про виключення житлових примiщень iз числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло.
      6. Про передачу квартири Червоноградському мiському суду
            По питаннях 3-6 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      7. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      8. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
            Доповiдає Корнат Iгор Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      9. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №11.
      10. Про внесення змiн в пункт 1, рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"".
      11. Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору вiд 25.07.2013р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      12. Про закрiплення прилеглої до КП "Червоноградський ринок" територiї вздовж вулицi Сокальської вiд №5 до №7.
            По питаннях 9-12 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки
      13. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      14. Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
            По питаннях 11-12 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      15. Про визначення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв друкованих агiтацiйних матерiалiв.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      16. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Проведення робiт по недопущенню пiдтоплень приватних садиб i припинення руйнування дороги по вул.Головна, №40-№60 в м.Червоноград Львiвської областi (реконструкцiя липневої каналiзацiї)"
      17. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту.
      18. Про затвердження проектних документацiй по об'єктах.
            По питаннях 16-18 доповiдає Павлюк Петро Степанович - начальник вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй.
      19. Про прийнятi розпорядження мiського голови
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      20. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 липня 2015 року

      1. Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2015 року.
            Доповiдає: Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу
      2. Про виконання мiського бюджету за перше пiврiччя 2015 року.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      4. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      5. Про видiлення службової квартири.
      6. Про виключення житлових примiщень iз числа службових та видачi ордерiв на закрiплене житло.
            По питаннях 3-6 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      7. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      8. Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.01.2015 р. № 5.
      9. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.12.2010 р. № 310.
      10. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ади вiд 23.10.2014 р. №193.
      11. Про внесення змiн до додатку 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2011р. № 20
            По питаннях 7-11 доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      12. Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      13. Про затвердження Положення щодо реєстрацiї помiчника фiзичнiй дiєздатнiй особi, яка за станом здоров'я не може самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      14. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      15. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 року №181 "Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини"
            По питаннях 12-15 доповiдає Корнат Iгор Володимирович - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      16. Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального.
      17. Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна.
      18. Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"".
      19. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №3, №4, №4а, №7 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 11.06.2015 року №47-48.
      20. Про попередження ПП "Авто-Транс-Сервiс" щодо розiрвання Договору вiд 25.07.2013р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування.
      21. Про закрiплення прилеглої до КП "Червоноградський ринок" територiї вздовж вулицi Сокальської вiд №5 до №7.
            По питаннях 16-21 доповiдає Орлова Ореста Ярославiвна - начальник вiддiлу економiки
      22. Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку
            Доповiдає Кардинал Iван Петрович - заступник начальника вiддiлу освiти
      23. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      24. Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
            По питаннях 23-24 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      25. Про мiську комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй.
      26. Про затвердження складу мiської евакуацiйної комiсiї
            Доповiдає Горбань Андрiй Ярославович - головний спецiалiст вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй та мобiлiзацiйної роботи
      27. Про погодження графiка аварiйного вiдключення споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2015 - 2016 р.р.
      28. Про затвердження поточних iндивiдуальних технологiчних нормативiв використання питної води комунального пiдприємства "Червоноградводоканал".
      29. Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться за адресою вул. Чорновола,23 у м. Червоноградi.
      30. Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "ЧЖКС" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення, сортування та захоронення).
            По питаннях 25-28 доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
      31. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Проведення робiт по недопущенню пiдтоплень приватних садиб i припинення руйнування дороги по вул.Головна, №40-№60 в м.Червоноград Львiвської областi (реконструкцiя липневої каналiзацiї)"
      32. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту.
      33. Про затвердження проектних документацiй по об'єктах.
            По питаннях 31-33 доповiдає Павлюк Петро Степанович - начальник вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй.
      34. Про прийнятi розпорядження мiського голови
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      35. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 24 червня 2015 року

      1. Про вирiшення вiдповiдно до законодавства питань про повне утримання дiтей-сирiт i дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, у школах - iнтернатах, дитячих будинках, у тому числi сiмейного типу, професiйно - технiчних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осiб, якi мають вади у фiзичному чи розумовому розвитку i не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спецiальних навчальних закладах, про надання громадянам пiльг на утримання дiтей у школах - iнтернатах, iнтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дiтей у школах (групах з продовженим днем).
      2. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- травень 2015 року
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      4. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      5. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      6. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      7. Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнень.
      8. Про затвердження Положення щодо призначення та реєстрацiї помiчника фiзичнiй дiєздатнiй особi, яка за станом здоров'я не може самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки
      9. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки
      10. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 31.07.2014р. № 130 "Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради"
      11. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.03.2015р. №58 " Про створення комiсiй з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля"".
      12. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      13. Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
      14. Про затвердження статуту комунального пiдприємства " Червоноградводоканал" в новiй редакцiї.
      15. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку №6 на вул.. Св. Володимира в м. Червоноградi Львiвської областi" .
      16. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      17. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 28 травня 2015 року

      1. Про органiзацiю роботи у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою та призовом громадян на строкову вiйськову службу до лав ЗС України
            Доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення
      2. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"
            Доповiдає Лисак Микола Вiкторович - ТВО вiйськового комiсара Сокальсько -Червоноградського ОРВК
      3. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради.
      4. Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      5. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №3, №4, №4а, №7.
      6. Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"".
      7. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк
            По питаннях 3-7 доповiдає Сиротюк Мирослава Ярославiвна - заступник начальника вiддiлу економiки
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      9. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      10. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      11. Про визнання квартири службовою.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      12. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      13. Про реєстрацiю колективного договору та змiни.
      14. Про розгляд проекту Мiської комплексної програми правового захисту, соцiальної пiдтримки i реабiлiтацiї людей з iнвалiднiстю на 2015-2018 роки
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      15. Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      16. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про втрату чинностi рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2011 року № 187 "Про видачу будiвельних паспортiв управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      18. Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва та iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї.
      19. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi".
      20. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єктах.
      21. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дитячого майданчика, дорiг та тротуарiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський".
      22. Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 9 та вул. Паркова, 4 у м. Червоноградi.
            Доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      23. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      24. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 24 квiтня 2015 року

      1. Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрникдо роботи в осiнньо-зимовий перiод 2015-2016 р.р
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      2. Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2015 року.
            Доповiдає Сементух Деся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      3. Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник
            Доповiдає Лисак Микола Вiкторович - в.о. вiйськового комiсара Сокальсько -Червоноградського ОРВК
      4. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради".
      5. Про розгляд протоколу розбiжностей до Договору на обслуговування автобусних маршрутiв регулярних спецiальних пасажирських перевезень вiд 07.04.2015року.
      6. Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2014р. №29 "Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)".
      7. Про затвердження акту про готовнiсть автобусного маршруту загального користування №11 (АС м. Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)) та призначення автомобiльного перевiзника ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" для забезпечення пасажирських перевезень на автобусному маршрутi загального користування №11
            По питаннях 4-7 доповiдає Сиротюк Мирослава Ярославiвна - заступник начальника вiддiлу економiки
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      9. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      10. Про змiну договору найму житлового примiщення.
            Доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      11. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12. Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнення.
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      13. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.
            Доповiдає Мащак Iгор Осипович - начальник вiддiлу культури
      14. Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      15. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      16. Про затвердження результатiв конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноград.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      17. Про змiну назви об'єкта будiвництва.
      18. Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул. Стуса, 53 та Богуна,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджит -локомунсервiс"
            Доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      19. Про створення конкурсної комiсiї для проведення конкурсу з надання супутнiх послуг, пов'язаних з наданням адмiнiстративних послуг.
      20. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      21. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 березня 2015 року

      1. Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2015 роцi.
            Доповiдає Гриб Святослав Мирославович - начальник вiддiлу у справах сiм'ї та молодi
      2. Про роботу вiддiлу культури Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Мащак Iгор Осипович - начальник вiддiлу культури
      3. Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2015 року.
            Доповiдає Лисак Микола Вiкторович - ТВО вiйськового комiсара Сокальсько -Червоноградського ОРВК
      4. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      5. Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради
      6. Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
      7. Про оголошення конкурсу н право оренди комунального майна.
            По питаннях 5-7 доповiдає Денисенко Ольга Петрiвна - начальник вiддiлу економiки
      8. Про затвердження календарного плану мiських спортивно-масових заходiв на 2015 рiк.
            Доповiдає Гаврилюк Валерiй Iванович - начальник вiддiлу з питань фiзичної культури та спорту
      9. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      10. Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло.
            По питаннях 9-10 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      11. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12. Про реєстрацiю колективного договору.
      13. Про затвердження плану першочергових заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2015 рiк .
      14. Про затвердження протоколу мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв-пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд автомобiльному транспортi.
            По питаннях 11-14 доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      15. Про встановлення тарифiв на медичнi послуги Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi, що надаються в стоматологiчнiй полiклiнiцi
            Доповiдає Рачкевич Юрiй Людомирович - головний лiкар стоматологiчної полiклiнiки
      16. Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля".
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      17. Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення.
      18. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
            По питаннях 17-18 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      19. Про погодження актiв приймання-передачi гуртожиткiв ДП "Львiввугiлля" в м. Червоноградi по вул.Iвасюка, 9, вул.Чорновола, 23, вул. Парковiй, 4 в комунальну власнiсть територiальної громади
      20. Про створення комiсiї з питання безоплатної передачi загальнобудинкових приладiв облiку тепла з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго".
      21. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитло- комунсервiс" в новiй редакцiї.
      22. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi
            По питаннях 19-22 доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      23. Про запровадження додаткових весняних канiкул у 2014-2015 н.р. у ЗНЗ.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      24. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      25. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 лютого 2015 року

      1. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2014 рiк
      2. Про виконання календарного плану мiських i обласних спортивно-масових заходiв у 2014 роцi та основнi напрямки роботи в галузi фiзичної культури та спорту на 2015 рiк
      3. Про роботу вiддiлу у справах сiм'ї та молодi
      4. Про забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв пiд час часткової мобiлiзацiї у 2015 роцi на територiї Червоноградської мiської ради (ДСК).
      5. Про забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї Червоноградської мiської ради (ДСК)
      6. Про проведення вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi i прийому до вищих вiйськових навчальних закладiв та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв на 2015 рiк .
      7. Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2015 роцi.
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9. Про змiну договору найму житлового примiщення
      10. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      11. Про зняття з квартирного облiку.
      12. Про визнання квартири службовою.
      13. Про видiлення службової квартири.
      14. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      15. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень
      16. Про створення мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв-пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд автомобiльному транспортi .
      17. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      18. Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда дошкiльних навчальних закладiв, якi знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" .
      19. Про створення конкурсної комiсiї для пiдготовки i проведення конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноградi та призначення дати проведення конкурсу .
      20. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      21. Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi.
      22. Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2014 рiк та затвердження Програми на 2015 рiк
      23. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк.
      24. Про надання згоди на внесення змiн у Договiр №3/14 вiд 19.12.2014 року про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладання додаткового договору.
      25. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитло- комунсервiс" в новiй редакцiї.
      26. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi
      27. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.11.2013р. № 194 "Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi приладiв облiку теплової енергiї"
      28. Про погодження актiв обстеження зелених насаджень , що пiдлягають видаленню на територiї м. Червонограда.
      29. Про змiну нумерацiї квартир в гуртожитку по вул. Львiвськiй,19 м. Червонограда
      30. Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      31. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      32. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 20 сiчня 2015 року

            20 сiчня 2015 року 10-00 год.
      1. Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2014 роцi .
            Доповiдає Мартенс Тетяна Олексiївна - начальник загального вiддiлу
      2. Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2014 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2015 роцi
            Доповiдає Лисак Микола Вiкторович ТВО вiйськового комiсара Сокальсько -Червоноградського ОРВК
      3. Про мiський бюджет м.Червонограда на 2015 рiк.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      4. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      5.Про створення мiської комiсiї з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      6. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
            Доповiдає Мащак Iгор Йосипович - начальник вiддiлу культури
      7. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 26.12.14р. № 239
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      8. Про змiну договорiв найму житлових примiщень
      9. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      10. Про лiквiдацiю квартирного облiку шахти №5 "Великомостiвська" Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт.
            По питаннях 8-10 доповiдає Красуляк Любов Юрiївна - головний спецiалiст управлiння житлово-комунального господарства
      11. Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда.
      12. Про присвоєння та змiну адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      13. Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi
            По питаннях 11-13 доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      14. Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку, що знаходиться по вул. Львiвська,19 у м. Червоноградi
      15. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi
      16. Про створення мiської комiсiї з поновлення картотеки мешканцiв гуртожитку за адресою м Червоноград, вул.Львiвська 19.
      17. Про погодження iнвестицiйних програм КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2014рiк та на 2015рiк.
            По питаннях 14-17 доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      18. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      19. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 грудня 2014 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2013 року № 27 "Про затвердження плану заходiв з питань запобiгання та протидiї корупцiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
      2. Про фiнансування видаткiв з мiського бюджету м.Червонограда у I кварталi 2015 року.
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      4. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      5. Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2015 роцi.
      6. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору.
      7. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      8. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      9. Про зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      10. Про змiну договору найму житлових примiщень.
      11. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      12. Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi
      13. Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк.
      14. Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      15. Про внесення змiн в додаток 6 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"
      16. Про вартiсть харчування учнiв ( вихованцiв ) у ДНЗ та ЗНЗ.
      17. Про погодження актiв обстежень зелених насаджень, що пiдлягають видаленню на територiї м.Червонограда.
      18. Про погодження графiкiв регульованих вiдключень споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2014-2015р.р.
      19. Про погодження балансу розподiлу граничної величини споживання електричної потужностi встановленої Львiвськiй фiлiї ДП "Регiональнi електричнi мережi"на сiчень 2015р.
      20. Про внесення змiн до додатку №1 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.10.2010р. №301.
      21. Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград.
      22. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт дороги по вул. Iвасюка в м.Червоноград Львiвської областi" .
      23. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Автоматизацiя насосних станцiй подачi води в ЦТП №1; ЦТП №2; ЦТП №8; ЦТП №10; ЦТП №12; ЦТП №20 КП "Червоноградтеплокомуненерго" Капiтальний ремонт".
      24. Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2015 рiк.
      25. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      26. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 27 листопада 2014 року

      1. Про роботу архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради .
      2. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      3. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      4. Про реєстрацiю колективних договорiв.
      5. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      6. Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Львiвськiй,19 в комунальну власнiсть територiальної громади
      7. Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"
      8. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.07.2014 року № 136
      9. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      10. Про змiну договору найму житлового примiщення
      11. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      12. Про змiну статусу квартир двоквартирних житлових будинкiв в м. Червоноградi
      13. Про затвердження схем розташування гаражiв та їх нумерацiї у м. Червоноградi
      14. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №8,№9, №10 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 09.10.2014 року №41.
      15. Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014 р. №95"Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради".
      16. Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 27.02.2014р. №29 "Про утворення комiсiї з обстеження дорiг та дорожнiх об'єктiв щодо готовностi вiдкриття нового автобусного маршруту загального користування АС м.Червоноград - АС м.Соснiвка (через с.Волсвин)".
      17. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна,
      18. Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун".
      19. Про змiни в до роботи ЗНЗ у 2014-2015 н.р.
      20. Про внесення змiн в додаток №1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №207 вiд 06.12.2012 р.
      21. Про внесення доповнень до п. 2 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 108 вiд 29.06.2011 р. ? Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов`язкових послуг, перiодичностi їх надання КП ?Червонограджитлокомунсервїс".
      22. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, за адресою вул.Шевченка, 11/104.
      23. Про видiлення сектору № 5 на Червоноградському кладовищi с. Бендюга Сокальського району для почесних поховань.
      24. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда мережi зовнiшнього газопроводу житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський",
      25. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водогону "Бендюга - Застава - Соснiвка" в р-нi с.Городище Сокальського р-ну Львiвської областi.
      26. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя технологiчного обладнання насосної станцiї II-го пiдйому Соснiвського водозабору м.Соснiвка Львiської областi".
      27. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт водопровiдних насосних станцiй 1-го пiдйому (встановлення лiчильникiв облiку води) Правдинського водозабору в м.Червоноград Львiвської областi".
      28. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      29. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 23 жовтня 2014 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 26.03.2013 р.№ 45 "Про затвердження заходiв щодо посилення соцiального захисту колишнiх полiтичних в'язнiв, репресованих та членiв їх сiмей на перiод до 2015 року" .
      2. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      4. Про утворення комiсiї з питань захисту прав дитини.
      5. Про змiну договорiв найму житлових примiщень
      6. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      7. Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi.
      8. Про переведення нежитлових примiщень в житловi квартири в м. Червоноградi.
      9. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      10. Про перезатвердження проектної документацiй по об'єкту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй".
      11. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї.
      12. Про уповноваження посадових осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення.
      13. Про затвердження перелiку №5 дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi
      14. Про затвердження норм споживання теплової енергiї.
      15. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      16. Про створення спостережної комiсiї.
      17. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      18. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 вересня 2014 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 17.04.2014р. № 62 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2014-2015 р.р."
      2. Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 1998 року народження до призовної дiльницi Сокальсько - Чероноградського об'єднаного вiйськового комiсарiату
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      4. Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення в м. Червоноградi
      5. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      6. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №8, №9, №10
      7. Про внесення змiн в додаток 7 до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"
      8. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      9. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору
      10. Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2014 /2015 навчальний рiк
      11. Про змiни до режиму роботи ЗНЗ у 2014-2015 н.р.
      12. Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв
      13. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      14. Про затвердження проектної документацiй по об'єкту "Будiвництво каналiзацiйних насосних станцiй №1 та №2 по вул.Кристинопiльська в м.Червоноградi Львiвської областi".
      15. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi"
      16. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      17. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 серпня 2014 року

      1. Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2014-2015 навчального року .
      2. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      3. Про зняття з квартирного облiку.
      4. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      5. Про затвердження схем з тимчасовою нумерацiєю земельних дiлянок, якi можуть бути наданi для будiвництва та обслуговування iндивiдуальних житлових будинкiв.
      6. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      7. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      8. Про перезатвердження проектної документацiй по об'єкту: "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй".
      9. Про затвердження проектної документацiї по об'єктах: "Будiвництво каналiзацiйних насосних станцiй №1 та №2 по вул.Кристинопiльська в м.Червоноградi Львiвської областi", "Реконструкцiя водопроводу по вул. Олеся в м.Червоноград Львiвської областi".
      10. Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi
      11. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      12. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 31 липня 2014 року

      1. Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2014 року .
      2. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2014 року
      3. Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради
      4. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №5А, №6, №6а у м. Червоноградi, оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 05.06.2014р. №23
      5. Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради.
      6. Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      7. Про змiну договорiв найму житлових примiщень.
      8. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      9. Про зняття з квартирного облiку.
      10. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29 сiчня 2014 року № 10
      11. Про затвердження комiсiй по прийманню гуртожиткiв з державної форми власностi ДП "Львiввугiлля" територiальнiй громадi м.Червонограда на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"
      12. Про виведення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло.
      13. Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоноградi
      14. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      15. Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi
      16. Про надання дозволу на переведення нежитлового примiщення на другому поверсi на вул. Купчинського , 9 в м. Червоноградi у житловi квартири шляхом його реконструкцiї 16а. Про надання дозволу на переведення непридатного для проживання житлового будинку на вул. Мишуги, 12 в м. Червоноградi у нежитлову будiвлю з метою його реконструкцiї пiд офiс.
      17. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      18. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      19. Про реєстрацiю колективних договорiв змiн та доповнень
      20. Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку
      21. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, магазину №7 СП "Київ-Захiд" у формi ТзОВ за адресою вул.Ст.Бандери, 14
      22. Про затвердження нормативiв питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням, яке обслуговується КП "Червоноградводоканал"
      23. Про уповноважених осiб складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення
      24. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджит -локомунсервiс" в новiй редакцiї.
      25. Про перезатвердження проектної документацiй по об'єкту: "Капiтальний ремонт дороги по вул. Й.Слiпого в м.Червоноград Львiвської областi"
      26. Про затвердження проектної документацiї по об'єктах: "Будiвництво каналiзацiйних насосних станцiй №1 та №2 по вул. Кристинопiльська в м.Червоноградi Львiвської областi", "Реконструкцiя водопроводу по вул. Олеся в м.Червоноград Львiвської областi".
      27. Про створення комiсiї по обстеженню земельної дiлянки i розташованого на нiй незавершеного будiвництва
      28. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      29. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 червня 2014 року

      1. Про забезпечення дотримання санiтарного та ветеринарного законодавства на ринках.
      2. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      3. Про змiну договорiв найму житлових примiщень.
      4. Про зняття з квартирного облiку.
      5. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      6. Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi
      7. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      8. Про реєстрацiю колективних договорiв змiн i доповнень
      9. Про утворення комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна.
      10. Про утворення конкурсної комiсiї для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна
      11. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, орендованих фiзичною особою пiдприємцем Шмигельською Н.М за адресою вул.Шептицького, 12 .
      12. Про створення комiсiї з питання надання у 2014 р. субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв"язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування
      13. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      14. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 травня 2014 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 21.02.2013 року №26 "Про затвердження плану заходiв з виконання в мiстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi профiлактики правопорушень на перiод до 2015 року".
      2. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строковувiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2014 року" вiд 27 лютого 2014 року № 31".
      3. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2014 року
      4. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.12.2013 року №199.
      5. Про розподiл мiж перевiзниками обсягу субвенцiї з державного бюджету на здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в м.Червоноградi
      6. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу, укладання договору з переможцем конкурсу та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з виконанням функцiй робочого органу.
      7. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi.
      8. Про призначення автомобiльного перевiзника ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" для забезпечення пасажирських перевезень на автобусному маршрутi загального користування №5А у м.Червоноградi.
      9. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №5А, №6, №6А у м.Червоноградi..
      10. Про замовлення регулярних спецiальних перевезень певної категорiї пасажирiв
      11. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2014 рiк.
      12. Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради
      13. Про змiну договорiв найму житлових примiщень.
      14. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      15. Про зняття з квартирного облiку
      16. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      18. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям .
      19. Про реєстрацiю колективних договорiв змiн i доповнень.
      20. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19
      21. Про закрiплення територiй обслуговування за дошкiльними навчальними закладами мiста
      22. Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод
      23. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень, ПП "Iмiдж-Люкс" за адресою: вул.Сокальська, 2 .
      24. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда основних засобiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський" .
      25. Про погодження актiв приймання-передачi гуртожиткiв ДП "Львiввугiлля" в м.Червоноградi по вул.Iвасюка, 3,11 в комунальну власнiсть територiальної громади.
      26. Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка,3 та вул. Iвасюка, 11 у м.Червоноградi.
      27. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2013р. №80
      28. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.06.2013р. №107.
      29. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщення для влаштування центру надання адмiнпослуг"
      30. Про надання згоди на реалiзацiю проекту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй".
      31. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      32. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 17 квiтня 2014 року

      1. Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду , об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвка та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2014-2015 р.р.
      2. Про схвалення проекту рiшення мiської ради "Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк"
      3. Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2014 роцi
      4. Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування.
      5. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 25.12.2013р. №199 "Про органiзацiю спецiальних перевезень жителiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
      6. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      7. Про змiну договорiв найму житлових примiщень.
      8. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      9. Про затвердження спискiв квартирного облiку пiдроздiлу Захiдно-Української дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Центрально-Захiдна компанiя "Вуглеторфреструктуризацiя"
      10. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29 сiчня 2012 року № 10.
      11. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      12. Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення
      13. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям .
      14. Про реєстрацiю колективного договору змiн i доповнень.
      15. Про затвердження плану заходiв задоволення потреб ветеранiв
      16. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки.
      17. Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку.
      18. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19
      19. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень, перукарнi "Лаванда" за адресою: вул.Сокальська,30 .
      20. Про створення комiсiї з питань проведення iнвентаризацiї основних засобiв та товарно - матерiальних цiнностей об'єктiв теплопостачання з цiллю передачi їх в оренду чи концесiю.
      21. Про погодження тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 3 та вул. Iвасюка, 11 у м. Червоноградi.
      22. Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв.
      23. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитло-комунсервiс" в новiй редакцiї
      24. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      25. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 27 березня 2014 року

      1. Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2014 роцi .
      2. Про вiдбiр громадян України на службу у вiйськовому резервi Збройних Сил України.
      3. Про заходи щодо забезпечення мобiлiзацiйної готовностi технiки пiдприємств, установ, органiзацiй м. Червонограда на 2014 рiк
      4. Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м.Соснiвки та смт. Гiрник .
      5. Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв.
      6. Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування.
      7. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      9. Про змiну договору найму житлових примiщень.
      10. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетiЧерваоноградької мiської ради.
      11. Про зняття з квартирного облiку.
      12. Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення в м. Червоногадi .
      13. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      14. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      15. Про реєстрацiю колективного договору змiн i доповнень
      16. Про затвердження заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2014 рiк.
      17. Про створення комiсiї з розгляду питань щодо проведення безоплатного капiтального ремонту власних житлових будинкiв i квартир осiб, що мають право на таку пiльгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинкiв i квартир осiб, якi мають на це право.
      18. Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград
      19. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      20. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 27 лютого 2014 року

      1. Про стан надання рiзних видiв допомог, компенсацiй особам, постраждалим внаслiдок аварiї на ЧАЕС.
      2. Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2013 рiк та схвалення проекту Програми на 2014 рiк.
      3. Пропiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2014 року .
      4. Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України в 2014 роцi .
      5. Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2013 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2014 роцi .
      6. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      7. Про затвердження комiсiї по прийняттю гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Iвасюка,3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс".
      8. Про затвердження комiсiї по прийняттю гуртожитку в м. Червоноградi по вул.Iвасюка,11 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс".
      9. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      10. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi примiщення .
      11. Про скасування дозволу на розмiщення рекламного засобу в м. Червоноградi
      12. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      13. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      14. Про реєстрацiю колективних договорiв та доповнень
      15. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19
      16. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї
      17. Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї .
      18. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      19. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 30 сiчня 2014 року

      1. Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi .
      2. Про мiський бюджет на 2014 рiк.
      3. Про створення комiсiї з питань упорядкування юридичних осiб.
      4. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      5. Про видiлення квартири iнвалiду вiйни, закупленої за державною програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"
      6. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      7. Про зняття з квартирного облiку.
      8. Про визнання квартир службовими.
      9. Про видiлення службових квартир.
      10. Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожитку в м.Червоноградi по вул.Львiвськiй,19 в комунальну власнiсть мiста на баланс комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс".
      11. Про надання дозволу на переведення житлових примiщень (квартир) у нежитловi
      12. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      13. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      14. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень
      15. Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2014 роцi.
      16. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання .
      17. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки
      18. Про органiзацiю довезення учнiв 3-х класiв ЧЗШ № 4 .
      19. Про внесення змiн до додатку 1 рiшення вiд 24.12.2010 р. № 310.
      20. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19.
      21. Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитло -комунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (збирання, перевезення, сортування та захоронення) .
      22. Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв.
      23. Про затвердження видiв безоплатних суспiльно - корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт.
      24. Про внесення змiн до додатку №1 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.10.2010 р. №301.
      25. Про створення комiсiї з приймання-передачi картотек реєстрацiйного облiку мiсця проживання/ перебування фiзичних осiб вiд пiдприємств з обслуговування житлового фонду до Червоноградського сектору ГУ Державної мiграцiйної ГУ Державної мiграцiйної служби України у Львiвськiй областi
      26. Про затвердження проектної документацiї та внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.09.2013 р. № 163.
      27. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      28. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 грудня 2013 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 25.10.2012 року № 168 "Про роботу вiддiлу у справах дiтей щодо захисту прав та законних iнтересiв дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування".
      2. Про фiнансування видаткiв з мiського бюджету м. Червонограда у I кварталi 2014 року.
      3. Про органiзацiю спецiальних перевезень жителiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв.
      4. Щодо розподiлу мiж перевiзниками обсягу субвенцiї з державного бюджету на здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в м.Червоноградi.
      5. Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2014 рiк.
      6. Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i навчальних закладах, мiськiй та селищнiй радах, що знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради в 2013 роцi та заходи щодо його полiпшення в 2014 роцi.
      7. Про зняття з квартирного облiку.
      8. Про передачу квартири Червоноградському мiському суду.
      9. Про передачу квартири Червоноградському мiському вiддiлу Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх спав України у Львiвськiй областi.
      10. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      11. Про переведення житлових примiщень ( квартир) в нежитловi в м.Червоноградi.
      12. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      13. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      14. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання .
      15. Про реєстрацiю колективних договорiв та змiн .
      16. Про вiдхилення подання прокурора м.Червонограда вiд 05.08.2013р. № 51-2575 вих. "Про усунення порушень вимог Закону України "Про метро- логiю та метрологiчну дiяльнiсть", причин та умов, що їм сприяли, скасування нормативно-правового акту.
      17. Про створення комiсiї з питань погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги водопостачання та водовiдведення, затверджених для населення
      18. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї.
      19. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитло-комунсервiс" в новiй редакцiї.
      20. Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград
      21. Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградськоїмiської ради на 2014 рiк
      22. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      23. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 28 листопада 2013 року

      1. Про стан надання пiльг особам, якi мають право на них вiдповiдно до Законiв України
      2. Про розгляд подання першого заступника прокурора Львiвської областi, державного радника юстицiї 3 класу про усунення порушень вимог законодавства при органiзацiї перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом загального користування у м.Червоноградi вiд 11.11.2013 року №07/2/2-7135-13.
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини .
      4. Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку
      5. Про внесення змiн у додатки 1 i 2 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25 жовтня 2012 року №173.
      6. Про виключення житлових примiщень з числа службових.
      7. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      8. Про надання дозволу Червоноградськiй мiськiй органiзацiї полiтичної партiї "УДАР Вiталiя Кличка" на встановлення iнформацiйного стенду на проспектi Шевченка, 15 в м. Червоноградi.
      9. Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста
      10. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      11. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання
      12. Про створення робочої групи щодо реалiзацiї заходiв для встановлення пам'ятних знакiв та меморiальних хрестiв борцям за волю України на територiї Червоноградської мiської ради
      13. Про реєстрацiю колективних договорiв змiн та доповнень14. Про затвердження протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення твердих побутових вiдходiв КП "Комунальник"
      15. Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi приладiв облiку теплової енергiї.
      16. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.09.2013р. №162 "Про затвердження проектних документацiй"
      17. Про уповноваження Пелеха I.С. на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення .
      18. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      19.Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 24 жовтня 2013 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 21.06.2012 р. № 101"Про забезпечення розвитку i вдосконалення надання медичної допомоги населенню м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник"
      2. Про погодження тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування .
      3. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
      4. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини .
      5. Про створення комiсiї з питань передачi житла закупленого для iнвалiдiв вiйни за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв".
      6. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      7. Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м.Червоноградi
      8. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      9. Про переведення не житлового примiщення в житлове ( квартиру) в м.Червоноградi
      10. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      11. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання .
      12. Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв
      13. Про внесення змiн до статуту Комунального пiдприємства "Червоноградводоканал".
      14. Про затвердження проектної документацiї.
      15. Про затвердження заходiв з проведення у 2013 роцi Всеукраїнського тижня права.
      16. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      17. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 вересня 2013 року

      1. Про хiд виконання рiшення виконкому вiд 18.04.2013р. № 48 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2013-2014рр."
      2. Про пiдготовку та проведення прописки юнакiв 1997 року народження до призовної дiльницi Сокальсько-Червоноградського об'єднаного районного вiйськового комiсарiату
      3. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна
      4. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини .
      5. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      6. Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м.Червоноградi
      7. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      8. Про змiну статусу квартир двоквартирного житлового будинку в м.Червоноградi
      9. Про внесення змiн до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами у м.Червоноградi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.05.2004 р. № 164 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженого рiшенням виконкому вiд 26.09.03 року № 356"
      10. Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2013 /2014 навчальний рiк
      11. Про внесення змiн до штатних розписiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв i затвердження штатної чисельностi працiвникiв
      12. Про затвердження Плану заходiв на адмiнiстративнiй територiї м.Червонограда з виконання цiльової програми протидiї захворюванням на туберкульоз на 2013-2016 роки.
      13. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      14. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах эстетичного виховання.
      15 Про реєстрацiю колективних договорiв
      16. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт дороги по вул. Й.Слiпого в м. Червоноград Львiвської областi"
      17. Про затвердження проектних документацiй.
      18. Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт покриття дорiг на територiї лiкарняного мiстечка з встановленням дорожнiх знакiв по вул.Iвасюка,2 в м. Червоноградi Львiвської областi".
      19. Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград
      20. Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг зi збирання твердих побутових вiдходiв.
      21. Про порядок створення адмiнiстративно-територiальної пiдсистеми i структури замкнутого циклу функцiонування системи нормованого забезпечення населення на територiї мiста Червонограда (ДСК)
      22. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      23. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 29 серпня 2013 року

      1. Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2013-2014 навчального року
      2. Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку
      3. Про змiну договору найму житлових примiщень.
      4. Про зняття з квартирного облiку.
      5. Про внесення змiн до Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.04.2013 р. № 53 "Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi"
      6. Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi
      7. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      8. Про змiну статусу квартир двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi
      9. Про внесення змiн в рiшення виконкому.
      10. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      11. Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання .
      12. Про створення спецiальної комiсiї для вжиття заходiв щодо запобiгання рiзкому зростанню безробiття пiд час масового вивiльнення працiвникiв
      13. Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень.
      14. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї.
      15. Про затвердження проектної документацiї об'єкту "Реконструкцiя самоплинного каналiзацiйного колектора на очисних спорудах м.Червонограда .
      16. Про затвердження Регламенту взаємодiї мiж центром поштового зв'язку (м.Червоноград)та виконавчими органами Червоноградської мiської ради щодо забезпечення спрощеного доступу громадян, суб'єктiв господарювання до адмiнiстративних послуг.
      17. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      18. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 липня 2013 року

      1. Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I- му пiврiччi 2013 року
      2. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2013 року
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини .
      4. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      5. Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло .
      6. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
      7. Про створення комiсiї з питань розподiлу коштiв, передбачених у державному бюджетi для забезпечення житлом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи .
      8. Про переведення житлових примiщеннь (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi
      9. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      10. Про змiну статусу квартир двоквартирного житлового будинку в м. Червоноградi
      11. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      12. Про затвердження Основних напрямiв запобiгання бездомностi до 2017 року.
      13. Про затвердження плану заходiв на 2013- 2016 роки щодо реалiзацiї стратегiї реформування системи надання соцiальних послуг.
      14. Про реєстрацiю колективного договору
      15. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19.
      16. Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград .
      17. Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення нежилих примiщень, орендованих виробничо-комерцiйною фiрмою "ВIСА" за адресою: вул.Шептицького,12 .
      18. Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi
      19. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комiнтех" в новiй редакцiї.
      20. Про перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi
      21. Про впорядкування стихiйної торгiвлi плодоовочевою продукцiєю.
      22. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      23. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 червня 2013 року

      1. Про дотримання ветеринарно - санiтарного законодавства на ринках.
      2. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      3. Про змiну договорiв найму житлових примiщень.
      4. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      5. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      6. Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi.
      7. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      8. Про затвердження заходiв з профiлактики травматизму невиробничого характеру у мiстi Червоноградi на 2013 рiк .
      9. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 № 19.
      10. Про створення робочої групи.
      11. Про реєстрацiю колективних договорiв.
      12. Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв №12,13,17,18 у лiтнiй перiод.
      13. Про створення робочої групи з координацiї та вирiшення проблемних питань з пiдготовки житлово-комунального господарства та об'єктiв соцiальної сфери до роботи та осiнньо - зимовий перiод i входження в опалювальний сезон 2013/14 року.
      14. Про надання дозволу на переведення адмiнбудiвлi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго по вул.Промисловiй, 1 на автономне опалення.
      15. Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж централiзованого теплопостачання та влаштування системи автономного опалення адмiнбудiвель за адресою: вул.. Шевська, 1а та вул.Коновальця, 3.
      16. Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж централiзованого опалення нежилих примiщень магазину продовольчих товарiв за адресою проспект Шевченка, 23.
      17. Про внесення змiн до складу комiсiї з питань передачi в комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда стадiону по вул. Хмельницького, 24 ТзОВ "Сокме".
      18. Про внесення змiн до складу комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда позамайданчикових газових мереж та споруд ТзОВ "Мебель-Сервiс" .
      19. Про внесення змiн до складу комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда розподiльного газопроводу вiд ПП "Майдан" та передачу його на баланс фiлiї Червоноградське УЕГГ ПАТ "Львiвгаз" .
      20. Про надання дозволу на перепоховання останкiв померлого Кравця Вiталiя Миколайовича.
      21. Про внесення змiн до складу комiтету з конкурсних торгiв
      22. Про створення комiсiї з питань погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги водопостачання та водовiдведення, затверджених для населення
      23. Про затвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi.
      24. Про створення комiсiї по передачi об'єктiв незавершеного будiвництва в комунальну власнiсть.
      25. Про затвердження Плану заходiв, щодо iнтеграцiї бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового захисту, в українське суспiльство на перiод до 2020 року
      26. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      27. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 23 травня 2013 року

      1. Про стан роботи щодо реалiзацiї державної полiтики в галузi фiзкультури та спорту.
      2. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини
      3. Про змiну договору найму житлового примiщення
      4. Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло
      5. Про переведення нежитлового примiщення в житлове (квартиру) в м. Червоноградi.
      6. Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м. Червоноградi.
      7. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      8. Про органiзацiю логопедичних пунктiв при загальноосвiтнiх навчальних закладах
      9. Про внесення змiн до штатного розпису IМЦО м.Червонограда
      10. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      11. Про порядок реєстрацiї колективних договорiв та угод.
      12. Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень.
      13. Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки .
      14. Про створення комiсiї по передачi технiчної документацiї вiд комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради з подальшою передачею вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради
      15. Про затвердження перелiку мiсць встановлення дорожнiх знакiв в м.Червоноград
      16. Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення.
      17. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      18. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 18 квiтня 2013 року

      1. Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2013-2014рр.
      2. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      3. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради .
      4. Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi.
      5. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 25.10.2001 року № 394.
      6. Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна у м. Червоноградi.
      7. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      8. Про вiдмову у присвоєннi адреси об'єкту нерухомого майна в м. Червоноградi
      9. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013 рiк.
      !0. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.
      11. Про надання грошової та натуральної допомоги одиноким, одинокопроживаючимнепрацездатним громадянам, iнвалiдам та малозабезпеченим громадянам, якi перебувають на облiку в територiальному центру.
      12. Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку.
      13. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      14. Про внесення змiн в додаток 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2011р. №21 "Про створення громадської комiсiї щодо вивчення справ безробiтних, котрi перебувають у станi довготривалого чи родинного безробiття"
      15. Про затвердження тарифiв КП "Комунальник" на послуги з вивезення побутових вiдходiв
      16. Про затвердження та перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi.
      17. Про з перезатвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi.
      18. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м..Червонограда позамайданчикових газових мереж та споруд ТзОВ "Мебель-Сервiс".
      19. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда розподiльного газопроводу вiд ПП "Майдан" та передачу його на баланс фiлiї Червоноградське УЕГГ ПАТ "Львiвгаз"
      20. Про внесення змiн в додаток №1.2 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.10.2012 р. №173 "Про затвердження комiсiї по прийманню гуртожиткiв у комунальну власнiсть м.Червонограда".
      21. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      22. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 26 березня 2013 року

      1. Про органiзацiю лiтнього оздоровлення та дозвiлля дiтей i молодi у лiтнiй перiод 2013 року
      2. Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв,професiйно-технiчних закладiв м.Червонограда, м. Соснiвки та смт Гiрник.
      3. Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом.
      4. Про органiзацiю вiдбору кандидатiв для вступу у ВВНЗ МО України на 2013 рiк
      5. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      6. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради та зняття з квартирного облiку.
      7. Про змiну договорiв найму житлових примiщень.
      8. Про видачу ордера на пiдставi рiшення суду.
      9. Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло.
      10. Про затвердження актiв приймання-передачi квартир придбаних управлiнням капiтального будiвництва Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"
      11. Про видiлення квартир iнвалiдам вiйни закуплених за державною програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни"
      12. Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi.
      13. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      14. Про змiну нумерацiї житлових будинкiв котеджного типу ТзОВ "Сокме"
      15. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 20.03.1986 року № 129
      16. Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      17. Про затвердження заходiв щодо посилення соцiального захисту колишнiх полiтв'язнiв, репресованих та членiв їх сiмей на перiод до 2015 року..
      18. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      19. Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї.
      20. Про перезатвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi.
      21. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      22. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 21 лютого 2013 року
1. Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2012 рiк та схвалення проекту Програми на 2013 рiк .
      2. Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2012 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2013 рiк.
      3. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      4. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      5. Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м. Червоноградi.
      6. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi
      7. Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi.
      8. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      9. Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi засобiв облiку теплової енергiї.
      10. Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi.10а. Про створення комiсiї з питань передачi майнового комплексу швидкої медичної допомоги Червоноградської ЦМЛ на баланс Львiвського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в довгострокову оренду.
      11. Про затвердження плану заходiв з виконання в мiстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi профiлактики правопорушень на перiод до 2015 року.
      12. Про затвердження плану заходiв з питань запобiгання i протидiї корупцiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      13. Про програму правової освiти населення мiста Червонограда на 2013-2015 роки..
      14. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      15. Рiзне.


Порядок денний засiдання виконавчого комiтету 25 сiчня 2013 року

      1. Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi.
      2. Про заходи щодо забезпечення мобiлiзацiйної готовностi технiки пiдприємств, установ, органiзацiй м.Червонограда на 2013 рiк ( ДСК).
      3. Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi-травнi та жовтнi-листопадi мiсяцi 2013 року.
      4. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
      5. Про присвоєння поштової адреси гаражу на вул. Грушевського в м. Червоноградi
      6. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      7. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2013 рiк .
      8. Про внесення змiн в додаток до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2012р. № 239 .
      9. Про затвердження схеми санiтарної очистки м.Червонограда.
      10. Про визначення виконавця послуг зi збирання, перевезення, сортування, утилiзацiї, перероблення та захоронення побутових вiдходiв .
      11. Про затвердження норм утворення твердих побутових вiдходiв та їх щiльнiсть для м.Червонограда.
      12. Про створення комiсiї з питань передачi житла закупленого для iнвалiдiв вiйни за програмою "Забезпечення житлом iнвалiдiв вiйни".
      13. Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї.
      14. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
      15. Рiзне.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради