Поздимирський НВК "Загальноосвiтня школа I-II ступенiв-дошкiльний заклад"
80216, с.Поздимир, Тел.068-925-27-37
E-mail: nvkpozdymyr@gmail.com
Керiвник закладу: Горбай Любов Василiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення -вища,Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка,1987
Педагогiчний стаж - 39 рокiв
Стаж керiвної посади - 25 роки
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Михалюк Емiлiя Теофiлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища,Луцький державний педагогiчний iнститут iм.Л.Українки,1983
Педагогiчний стаж - 52 роки
Стаж керiвної посади - 31 рiк
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 19
З них педагогiв -
- спецiалiст вищої категорiї - 11
- спецiалiст I категорiї - 1
- спецiалiст II категорiї - 1
- спецiалiст - 6
Педзвання "Вчитель-методист" - 1
Педзвання "Старший учитель" - 11

Проблема, над якою працює школа:
"Розвиток життєвих компетентностей учнiв шляхом модернiзацiї змiсту освiтнього процесу".

Основнi завдання закладу:
1. Формування мережi закладу вiдповiдно до реальних умов i актуальних проблем,що вказанi у вимогах по запобiганню поширення коронавiрусуCOVID-19;
2. Створення оптимальних умов для навчання i виховання дiтей, збереження i змiцнення їх здоров'я;
3. Формування в учнiв навичок здорового способу життя, потреби в руховiй активностi , свiдомого ставлення до збереження свого здоров'я та здоров'я оточуючих;
4. Дотримання вимог нормативних документiв про органiзацiю роботи з питань харчування, медичного обслуговування, iндивiдуального навчання учнiв та запобiгання дитячому травматизму;
5. Упровадження сучасних педагогiчних технологiй, що спрямованi на особистiсть дитини, на розкриття її iнтелектуальних, творчих здiбностей, на задоволення iнтересiв i потреб у самовизначеннi;
6. Створення умов для вiльного вивчення державної та iноземних мов;
7. Виокремлення як одного з головних напрямкiв виховної роботи патрiотичного виховання, яке є стратегiчним за своїм значенням завданням;
8. Повсякденне виховання поваги до Конституцiї України, законодавства, державних символiв;
9. Забезпечення системного психолого-педагогiчного супроводу всiх учасникiв навчально-виховного процесу;
10. Змiцнення матерiально-технiчної бази та благоустрiй територiї навчального закладу;
11. Оновлення шкiльних меблiв для учнiв 1 класу та придбання сучасних засобiв навчання, спортивного iнвентар`я та обладнання;
12. Забезпечення належного збереження та ефективного використання наявної комп'ютерної технiки.
13. Завершення реєстрацiї усiх учасникiв освiтнього процесу на єдинiй платформi GoogleWorkspace .
14. Використання у повному обсязi ресурси мережi iнтернет;
15. Спрямування методичної роботи з педагогiчними кадрами на пiдвищення IКТ-компетентностей та iнформацiйної культури;
16. Активiзацiя роботи з системного оновлення та iнформацiйного наповнення сайту навчального закладу;
17. Забезпечення матерiальних та соцiальних гарантiй професiйної самореалiзацiї педагогiв;
18. Забезпечення реалiзацiї програм державного рiвнiв.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради