Податкова - оголошення
У 2021 роцi РРО не застосовують платники єдиного податку другої - четвертої груп, але за певних умов

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що суб'єкти господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, зокрема фiзичнi особи - пiдприємцi, подiляються на такi групи платникiв єдиного податку:
      - перша група фiзичнi особи-пiдприємцi, обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 167 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (у 2021 роцi - 1 002 000 грн.);
      - друга група фiзичнi особи-пiдприємцi, обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 834 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (у 2021 роцi - 5 004 000 грн.);
      - третя група фiзичнi особи-пiдприємцi, обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 1167 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (у 2021 роцi - 7 002 000 грн.).
      Також з 1 сiчня 2021 року до 1 сiчня 2022 року реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фiзичними особами-пiдприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, незалежно вiд обраного виду дiяльностi (у 2021 роцi - 1 320 000 грн.), крiм тих, якi здiйснюють:
      - реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      - реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      - реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння.
      Пiдписуйтесь на канали iнформування ДПС:
      https://www.facebook.com/tax.lviv
      https://www.facebook.com/TaxUkraine
      https://t.me/tax_gov_ua
      Спiлкуйтесь з Податковою службою дистанцiйно за допомогою сервiсу "InfoTAX":
      https://t.me/infoTAXbot


Яка квитанцiя є пiдтвердженням про прийняття електронного документа в контролюючому органi?

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi наголошує, що пiдтвердженням про прийняття в контролюючому органi електронного документа є друга квитанцiя.
      Якщо суб'єкт господарювання надiслав декларацiю в останнiй день термiну для подання звiтностi, то отримання першої квитанцiї ще не означає, що звiтнiсть подана. Саме друга квитанцiя є пiдтвердженням про прийняття (реєстрацiю) в контролюючому органi електронного документа. Друга квитанцiя також може бути повiдомленням про неприйняття декларацiї з зазначенням причин такого неприйняття. Якщо, у нашому випадку, друга квитанцiя отримана вже пiсля термiну, то датою прийняття декларацiї вважається дата та час зазначенi у першiй квитанцiї.
      Пунктом 8 розд. II Порядку № 557 передбачено, що перша квитанцiя надсилається автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в iншому разi - протягом перших двох годин наступного операцiйного дня. У першiй квитанцiї, що формується за результатами автоматизованої перевiрки, повiдомляється про результати такої перевiрки. У разi негативних результатiв - повiдомляється про неприйняття електронного документа iз зазначенням причин. У такому випадку друга квитанцiя не формується. На першу квитанцiю накладається печатка контролюючого органу, здiйснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа.
      Вiдповiдно до п. 9 розд. II Порядку № 557, не пiзнiше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанцiї, формується друга квитанцiя. Друга квитанцiя є пiдтвердженням про прийняття або повiдомленням про неприйняття в контролюючому органi електронного документа. В другiй квитанцiї зазначаються реквiзити прийнятого або неприйнятого (iз зазначенням причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органi (дата та час прийняття) або неприйняття, реєстрацiйний номер, данi про автора та пiдписувача електронного документа та автора квитанцiї. На другу квитанцiю накладається печатка вiдповiдного контролюючого органу, здiйснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа.
      У разi наявностi другої квитанцiї про прийняття електронного документа датою та часом прийняття електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафiксованi у першiй квитанцiї.


Потрiбно проiнформувати ДПС про головного бухгалтера: як це зробити через Електронний кабiнет?

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що платники податкiв - юридичнi особи та їх вiдокремленi пiдроздiли можуть подати в електронному виглядi вiдомостi стосовно осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку.
      В приватнiй частинi Електронного кабiнету необхiдно в режимi "Введення звiтностi" обрати Заяву №1-ОПП (ф. №1-ОПП) (J1312101) з позначкою "Вiдомостi про особу, вiдповiдальну за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку".
      При цьому в заявi за ф. №1-ОПП необхiдно заповнити тiльки роздiл 10 з даними про особу, вiдповiдальну за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта, прiзвища, iм'я та по батьковi, дату призначення та контактнi телефони), пiдписати та надiслати таку заяву.
      Заява за ф. №1-ОПП опрацьовується повнiстю в автоматичному режимi та результат опрацювання заяви за ф. №1-ОПП вiдображається у Квитанцiї №2, яку можливо переглянути в режимi "Вхiднi/вихiднi документи".
      Крiм того, данi про особу, вiдповiдальну за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку, вiдображаються в режимi "Облiковi данi платника" Електронного кабiнету.
      Обов'язок подання до контролюючих органiв вiдомостей стосовно осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку юридичної особи, її вiдокремлених пiдроздiлiв, встановлений п. 66.4 ПКУ. Такi вiдомостi платники податкiв - юридичнi особи та їх вiдокремленi пiдроздiли зобов'язанi подати контролюючому органу у 10-денний строк з дня взяття їх на облiк чи виникнення змiн в облiкових даних платникiв податкiв.


Податковий календар - 22 березня 2021 року...

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за лютий 2021 року з розрахунком:
      - рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;
      - рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
      - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за лютий 2021 року у разi не подання податкової декларацiї на 2021 рiк.
      Останнiй день подання декларацiї акцизного податку за лютий 2021 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за лютий 2021 року.
      Останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств) за лютий 2021 року.


Щодо надання адмiнiстративних послуг в Червоноградськiй ДПI

      У Центрi обслуговування платникiв Червоноградської ДПI надається повний спектр адмiнiстративних, консультацiйних, iнформацiйних послуг та приймання звiтностi. За сiчень-лютий 2021 року послугами Центру обслуговування платникiв скористалися понад тисячу громадян.
      Фахiвцями центру обслуговування платникiв Червоноградської ДПI у сiчнi-лютому ц.р. надано вiдвiдувачам близько 614 безоплатних адмiнiстративних послуг.
      Так, за цей перiод платникам видано 332 карток платникiв податкiв та внесено до паспорта громадянина України даних про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв, за вiдповiдними запитами 66 громадянам виданi вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв.
      Протягом сiчня-лютого 2021 року, проведено реєстрацiю платниками єдиного податку 77 суб'єктiв господарювання, надано 62 витяги з реєстру платникiв єдиного податку.
      Крiм вищезазначеного, фахiвцi ДПI за цей перiод зареєстрували 15 реєстраторiв розрахункових операцiй, 24 програмних реєстраторiв розрахункових операцiй, та 21 книгу облiку розрахункових операцiй.
      Звертаємо увагу платникiв податкiв, що при вiдвiдуваннi Центру обслуговування платникiв необхiдно дотримуватись правил рекомендованих МОЗ та надавати перевагу отриманню послуг в онлайн-режимi використовуючи можливостi сервiсу "Електронний кабiнет".
      Вхiд до Електронного кабiнету платника здiйснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua.


Продаж товару без застосування РРО - штраф 10 вiдсоткiв вартостi товару

      Вiдповiдно до п. 1 ст. 17 Закону № 265, до суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї за товари (послуги), за рiшенням вiдповiдних контролюючих органiв застосовуються фiнансовi санкцiї у разi встановлення в ходi перевiрки факту, зокрема, невидачi (в паперовому виглядi та/або електроннiй формi) вiдповiдного розрахункового документа, що пiдтверджує виконання розрахункової операцiї, в таких розмiрах:
      - 100 % вартостi проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, товарiв (робiт, послуг) - за порушення, вчинене вперше;
      - 150 % вартостi проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, товарiв (робiт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.
      Водночас п. 11 розд. II "Прикiнцевi положення" Закону № 265 встановлено, що тимчасово до 01 сiчня 2022 року санкцiї, визначенi п. 1 ст. 17 Закону № 265, застосовуються в таких розмiрах:
      - за порушення, вчинене вперше - 10 % вартостi проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарiв (робiт, послуг);
      - за кожне наступне вчинене порушення - 50 % вартостi проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарiв (робiт, послуг).


Про застосування РРО/ПРРО сiмейними лiкарями

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi iнформує про порядок застосування РРО такою категорiєю платникiв як сiмейнi лiкарi. З 1 сiчня 2021, вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України, при проведеннi розрахункових операцiй за наданi платнi послуги у сферi охорони здоров'я, в обов'язковому порядку мають застосовуватися РРО або ПРРО.
      Разом з тим, законодавством передбачено, що РРО/ПРРО не застосовуються у разi здiйснення розрахункiв за наданi платнi послуги у сферi охорони здоров'я у безготiвковiй формi (з рахунку на рахунок), через банкiвськi установи, та виключно через сервiси переказу коштiв або за допомогою банкiвських систем дистанцiйного обслуговування.
      Тож, отримання сiмейним лiкарем коштiв на власний рахунок не потребує проведення такої операцiї через РРО або ПРРО.
      Пiдписуйтесь на канали iнформування ДПС:
      https://www.facebook.com/tax.lviv
      https://www.facebook.com/TaxUkraine
      https://t.me/tax_gov_ua
      Спiлкуйтесь з Податковою службою дистанцiйно за допомогою сервiсу "InfoTAX":
      https://t.me/infoTAXbot


Триває кампанiя декларування доходiв громадянами

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що триває кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2020 роцi. Рiчну податкову декларацiю про доходи за минулий рiк зобов'язанi заповнити i подати до 1 травня 2021 року громадяни, котрi отримали доходи, з яких в минулому роцi не сплачено податок на доходи фiзичних осiб.
      В зв'язку з карантинними обмеженнями, декларацiю про доходи краще подати в електронному виглядi. Потенцiйнi декларанти можуть зареєструватися в Електронному кабiнетi, попередньо отримавши квалiфiкований електронний пiдпис.
      Термiни подання декларацiї за звiтний (податковий) 2020 рiк:
      - для громадян, якi вiдповiдно до норм роздiлу IV Податкового кодексу України зобов'язанi подавати декларацiю, та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, - до 01 травня року, що настає за звiтним. Останнiй день - 30.04.2021;
      - для фiзичних осiб, якi декларують право на податкову знижку - по 31 грудня включно наступного за звiтним роком. Останнiй день - 31.12.2021.


ФОП перевищив обсяг 1320000 грн? Надалi РРО або лише безготiвка

      У 2020 роцi для незастосування РРО необхiдно було не перевищити 1 000 000 грн.
      У 2021 роцi ця межа пiднята до 1 320 000 грн. (220 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати). Пiсля перевищення цього лiмiту при здiйсненнi торгiвлi за готiвку пiдприємець на єдиному податку зобов'язаний застосовувати РРО (ПРРО). Якщо продовжувати здiйснювати торгiвельну дiяльнiсть у безготiвковiй формi, то РРО можна не реєструвати.
      Слiд також пам'ятати, що обов'язок застосування РРО у випадку перевищення зазначеного лiмiту продовжується в будь яких наступних перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      У 2021 роцi, незалежно вiд обсягiв, ФОП застосовує РРО, якщо здiйснює реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я, реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв.
      Детальнiше:
      п. 61 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ "Iншi перехiднi положення" ПКУ
      До 1 сiчня 2021 року реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення.
      З 1 сiчня 2021 року до 1 сiчня 2022 року реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння.
      У разi перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичною особою - пiдприємцем) в календарному роцi обсягу доходу, що не перевищує 220 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй починається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.


Про типи програмних РРО

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi iнформує суб'єктiв господарювання, що з метою заповнення роздiлу 4 "Данi щодо ПРРО" заяви про реєстрацiю програмних реєстраторiв розрахункових операцiй за ф. №1-ПРРО (далi - Заява №1), поняття тип програмного реєстратора розрахункових операцiй (далi - ПРРО) означає:
      - тип ПРРО "стацiонарний" означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстрацiйнiй Заявi №1;
      - тип ПРРО "пересувний" означає, що такий програмний РРО зареєстрований на конкретну господарську одиницю (наприклад автомобiль), але може використовуватися на всiй територiї України на такiй господарськiй одиницi;
      - тип ПРРО "каса самообслуговування" означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстрацiйнiй Заявi №1, при цьому його застосування не передбачає залучення касира (наприклад платiжний термiнал);
      - тип ПРРО "iнтернет торгiвля" означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю i використовується за адресою, зазначеною в реєстрацiйнiй Заявi №1, та при його застосуваннi можливе залучення касира (iнтернет-магазин (сайт).
      Нагадуємо, що суб'єкти господарювання можуть зареєструвати програмний РРО, скориставшись безкоштовним програмним рiшенням, яке розмiщено на веб-сайтi ДПС України у банерi "Програмнi РРО".


Надаєте майно в оренду? Сплатiть податки

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi, наголошує, що кожен громадянин, який не є пiдприємцем, але здає нерухоме майно (квартиру, будинок, кiмнату або ж нежитлове примiщення) в оренду iншiй фiзичнiй особi має задекларувати отриманий дохiд та сплатити до бюджету податок на доходи фiзичних осiб у розмiрi 18% та 1,5% вiйськового збору.
      Граничний термiн подання декларацiй про майновий стан i доходи - 30 квiтня. Подати декларацiю платникам необхiдно до податкової iнспекцiї за мiсцем своєї реєстрацiї.
      Звертаємо увагу, що дохiд вiд надання майна в лiзинг, оренду або суборенду включається до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку. Якщо орендар є фiзичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, вiдповiдальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому такий орендодавець самостiйно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановленi Податковим кодексом України для квартального звiтного (податкового) перiоду, а саме: протягом 40 календарних днiв, пiсля останнього дня такого звiтного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звiтного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року вiдображаються у рiчнiй податковiй декларацiї.
      Пiд час нарахування доходу фiзичною особою вiд надання нею в оренду об'єктiв нерухомостi необхiдно враховувати розмiр орендної плати, зазначений в договорi оренди, який має бути не меншим, нiж мiнiмальна сума орендного платежу за повний чи неповний мiсяць оренди.


Затверджено Порядок заповнення реквiзиту "Призначення платежу" для користувачiв єдиного рахунку

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.2020 № 847 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 липня 2015 року № 666", який зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15 лютого 2021 року за № 190/35812 та набуде чинностi з 26.02.2021, затверджено Порядок заповнення реквiзиту "Призначення платежу" розрахункових документiв на переказ у разi сплати (стягнення) податкiв, зборiв, платежiв на бюджетнi рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на небюджетнi рахунки, а також на єдиний рахунок (далi - Порядок заповнення документiв).
      Платники, включенi до реєстру платникiв, якi використовують єдиний рахунок, пiд час заповнення реквiзиту "Призначення платежу" розрахункового документа на переказ у разi сплати (стягнення) податкiв, зборiв, платежiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з використанням єдиного рахунку (далi - розрахунковi документи), мають керуватися вимогами роздiлу II Порядку заповнення документiв.
      Пiд час оформлення розрахункових документiв платником мають бути заповненi усi 14 обов'язкових полiв реквiзиту "Призначення платежу", роздiлених мiж собою знаком ";", кожне з яких мiстить належну iнформацiю або знак ";" як ознаку наявностi вiдповiдного поля у разi, коли таке поле не пiдлягає заповненню (останнє з 14-ти полiв завжди мiстить знак "#").
      Платники, якi сплачують кошти на єдиний рахунок, у реквiзитi "Призначення платежу" розрахункового документа можуть визначити напрям використання коштiв (одного чи кiлькох одержувачiв) або не визначити такий напрям.
      Суми платежiв за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено напрям використання коштiв, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежiв з єдиного рахунка в розрiзi окремого платника у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунка з урахуванням черговостi сплати, визначеної пунктом 35?.6 статтi 35?, пунктом 89.7 статтi 89 та пунктом 131.2 статтi 131 Податкового кодексу України (iз змiнами).
      Детальнiше: лист ДПС України вiд 23.02.2021 №4854/7/99-00-12-09-04-04
      Пiдписуйтесь на канали iнформування ДПС:
      https://www.facebook.com/tax.lviv
      https://www.facebook.com/TaxUkraine
      https://t.me/tax_gov_ua
      Спiлкуйтесь з Податковою службою дистанцiйно за допомогою сервiсу "InfoTAX":
      https://t.me/infoTAXbot


Актуальна iнформацiя для громадян, якi отримували доходи за кордоном!

      Червоноградська ДПI Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi, нагадує, якщо громадяни отримували "iноземнi" доходи у 2020 роцi, мають задекларувати їх до 1 травня 2021 року, тобто подати податкову декларацiю про майновий стан i доходи до органiв ДПС за своїм мiсцем реєстрацiї. Зазначенi доходи оподатковуються податком на доходи фiзичних осiб за ставкою 18% та вiйськовим збором за ставкою 1,5%. Задекларовану суму податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору платники мають сплатити до 1 серпня 2020 року.
      Одночасно, якщо громадянин отримував доходи за кордоном, а це особливо стосується українських заробiтчан, i сплатив податки там, у разi якщо з країнами, де вони працювали, пiдписанi угоди про уникнення подвiйного оподаткування, то за умови надання таких пiдтверджуючих документiв йому не доведеться сплачувати податки ще раз i в Українi. Таким громадянам необхiдно лише подати декларацiю про майновий стан i доходи i зазначити суми отриманих доходiв.
      Звертаємо увагу, що для отримання права на зарахування податкiв та зборiв, сплачених за межами України, особа зобов'язана отримати вiд державного органу країни, де отримувався такий дохiд (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довiдку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довiдка пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй країнi, вiдповiднiй закордоннiй дипломатичнiй установi України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.
      Пiдписуйтесь на канали iнформування ДПС:
      https://www.facebook.com/tax.lviv)
      https://www.facebook.com/TaxUkraine)
      https://t.me/tax_gov_ua
      Спiлкуйтесь з Податковою службою дистанцiйно за допомогою сервiсу "InfoTAX":
      https://t.me/infoTAXbot


Податковий календар - 22 лютого 2021 року...

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за сiчень 2021 року з розрахунком:
      - рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;
      - рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
      - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України.
      Останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на 2021 рiк.
      Останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з транспортного податку на 2021 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) на 2021 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за сiчень 2021 року у разi не подання податкової декларацiї на 2021 рiк.
      Останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств) за сiчень.
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за сiчень 2021 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за сiчень 2021 року.
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв IV групи.


Для ФОП I групи податковi канiкули до травня ц.р. включно

      Фiзичних осiб - пiдприємцiв першої групи звiльнено вiд сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня до травня 2021 року включно.
      Попри ненарахування та несплату єдиного внеску цей перiод буде включено до страхового стажу таких пiдприємцiв.
      Не пiдлягають сплатi єдиний податок за грудень 2020 року у сумi 210 грн, а також єдиний внесок за грудень - 1100 грн.
      Також єдиний податок не сплачується протягом сiчня - травня 2021 року, а ЄСВ за I квартал та квiтень - травень 2021 року.
      Отже, вперше такi пiдприємцi сплачуватимуть єдиний податок у сумi 227 грн. у червнi мiсяцi, а єдиний внесок у сумi 1320 грн. у липнi 2021 року.


Податкову звiтнiсть з прочерками можна не подавати!

      Ви не здiйснювали дiяльнiсть, як суб'єкт господарювання протягом звiтного перiоду i в податковому звiтi вiдсутнi будь якi показники?
      У цьому разi податкову декларацiю можна не подавати до контролюючого органу.
      Це передбачено ПКУ.
      Так вiдповiдно до п. 49.2 ст. 49 ПКУ платник податкiв зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звiтний перiод, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разi наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог цього Кодексу подавати податковi декларацiї щодо кожного окремого податку, платником якого вiн є. Цей абзац застосовується до всiх платникiв податкiв, в тому числi платникiв, якi перебувають на спрощенiй системi оподаткування облiку та звiтностi.
      Про це, а також про призупинення дiяльностi та подання звiту по ЄСВ в iндивiдуальнiй податковi консультацiї ДПС України №4334/IПК/99-00-05-05-02-06 вiд 21.10.2020 року.


Звiт по ЄСВ за сiчень 2021 року подавати не треба!

      За сiчень, лютий та березень 2021 року щомiсячнi звiти по єдиному внеску (Додаток 4) за старою формою вже не подаються. Платники ЄСВ звiтуватимуть за новою об'єднаною формою щоквартально.
      За I квартал 2021 р. звiтнiсть подаватиметься у складi звiтностi з податку на доходи фiзичних осiб (єдиного податку) за основним мiсцем облiку платника ЄСВ.
      Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далi - Розрахунок), за якою подається об'єднана звiтнiсть, затверджено наказом Мiнфiну вiд 15.12.2020 р. № 773 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13 сiчня 2015 року № 4" (далi - Наказ № 773).
      Також вiн мiстить iнформацiю щодо сум нарахованого ЄСВ (з розбивкою по мiсяцях звiтного кварталу).
      Розрахунок подається податковими агентами та платниками ЄСВ лише у разi нарахування сум зазначених доходiв платнику податку - фiзичнiй особi податковим агентом, платником ЄСВ протягом звiтного перiоду.


Податковий календар - 19 лютого 2021 року...

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за IV квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за IV квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за IV квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за IV квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за IV квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за IV квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за IV квартал 2020 року
      Останнiй день сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування I та II груп за лютий.
      Останнiй день сплати фiзичною особою - пiдприємцем податку на доходу фiзичних осiб та вiйськового збору за результатами подання рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи


Рiчна звiтнiсть по ЄСВ (додаток 5) вже за новою формою

      З 1 лютого 2021 року Звiт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування слiд подавати за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.11.2020 № 670 "Про затвердження Змiн до Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 23.12.2020 за № 1289/35572.
      Про це повiдомила начальник вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської ДПI Катерина-Руслана Тхiр.


Що необхiдно для отримання довiдки про заборгованiсть чи її вiдсутнiсть?
Для отримання Довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, платник подає заяву про надання довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи.
      Довiдка або вiдмова у наданнi Довiдки готуються контролюючим органом за основним мiсцем облiку платника, уповноваженим здiйснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зi сплати єдиного внеску, iншої заборгованостi з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, протягом п'яти робочих днiв з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.
      Строк дiї Довiдки становить десять календарних днiв з дати її формування. У Довiдцi обов'язково зазначається термiн її дiї.


ДО УВАГИ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ!

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi у зв'язку з набранням чинностi Закону України вiд 04 грудня 2020 року № 1072-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо соцiальної пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (далi - Закон № 1072) повiдомляє, що пiдлягають списанню несплаченi суми недоїмки станом на 01 грудня 2020 року суб'єктам господарської дiяльностi, якi зареєстрованi як фiзичнi особи - пiдприємцi, мають заборгованiсть з єдиного внеску та не здiйснюють дiяльностi.
      Законом № 1072 викладено в новiй редакцiї пункт 9 15 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464), а саме, пунктом 9 15 визначено, що несплаченi суми єдиного внеску станом на 1 грудня 2020 року, нарахованi платникам єдиного внеску - фiзичним особам - пiдприємцям (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування) та осiб, якi займаються незалежною професiйною дiяльнiстю, за перiод з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нарахованi на цi суми недоїмки пiдлягають списанню, у разi якщо такими платниками не отримано дохiд (прибуток) вiд їх дiяльностi, що пiдлягає оподаткуванню податком на доходи фiзичних осiб.
      Списання сум проводиться на пiдставi поданої заяви платника податкiв. Граничний термiн подання заяви на списання заборгованостi з єдиного внеску - до 1 березня 2021 року.

З повагою ГУ ДПС у Львiвськiй областi

Cеанс телефонного зв'язку "гаряча лiнiя" на тему "Застосування РРО та ПРРО"

      Днями за участi начальника вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської ДПI Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерини-Руслани Тхiр вiдбувся сеанс телефонного зв'язку "гаряча лiнiя" на тему: "Застосування РРО та ПРРО".
      Наводимо деякi запитання та вiдповiдi на них.
      Що потрiбно знати про типи програмних РРО?
      З метою заповнення роздiлу 4 "Данi щодо ПРРО" заяви про реєстрацiю програмних реєстраторiв розрахункових операцiй за ф. № 1-ПРРО (далi - Заява за ф. № 1-ПРРО), поняття тип програмного реєстратора розрахункових операцiй (далi - ПРРО) означає:
      - тип ПРРО "стацiонарний" означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстрацiйнiй Заявi за ф. № 1-ПРРО;
      - тип ПРРО "пересувний" означає, що такий програмний РРО зареєстрований на конкретну господарську одиницю (наприклад автомобiль), але може використовуватися на всiй територiї України на такiй господарськiй одиницi;
      - тип ПРРО "каса самообслуговування" означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстрацiйнiй Заявi за ф. № 1-ПРРО, при цьому його застосування не передбачає залучення касира (наприклад платiжний термiнал);
      - тип ПРРО "iнтернет торгiвля" означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю i використовується за адресою, зазначеною в реєстрацiйнiй Заявi за ф. № 1-ПРРО, та при його застосуваннi можливе залучення касира (iнтернет-магазин (сайт).
      Чи зобов'язанi застосовувати РРО та/або ПРРО фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку, якi здiйснюють надання платних послуг у сферi охорони здоров'я?
      Вiдповiдно до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) реєстратори розрахункових операцiй (далi - РРО) та ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
      Також з 01.01.2021 вiдповiдно до п. 61 пiдрозд. 10 розд. XX "Iншi перехiднi положення" ПКУ (у редакцiї Закону № 1017-IХ) з 01 сiчня 2021 року до 01 сiчня 2022 року РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють, зокрема, реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.
      Який порядок та термiн реєстрацiї ПРРО?
      Для реєстрацiї ПРРО складається Заява про реєстрацiю програмних реєстраторiв розрахункових операцiй за ф. №1-ПРРО (J/F 1316602) (далi - реєстрацiйна заява за ф. № 1-ПРРО). Реєстрацiйна заява за ф. №1-ПРРО в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв у сферi електронного документообiгу та використання електронних документiв подається до фiскального сервера засобами Електронного кабiнету (портального рiшення для користувачiв або програмного iнтерфейсу (API)) або засобами телекомунiкацiй.
      У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови у реєстрацiї ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фiскального сервера фiскального номера ПРРО iз внесенням даних до Реєстру ПРРО.
      Про реєстрацiю ПРРО суб'єкту господарювання направляється iнформацiя у другiй квитанцiї iз зазначенням присвоєного пiд час реєстрацiї фiскального номера ПРРО.
      Датою реєстрацiї ПРРО є дата формування фiскального номера ПРРО.
      Про результати обробки реєстрацiйної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб'єкту господарювання надається або направляється iнформацiя засобами Електронного кабiнету або засобами телекомунiкацiй:
      у день отримання реєстрацiйної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстрацiйна заява за ф. № 1-ПРРО, надiйшла не пiзнiше 16.00 робочого (операцiйного дня);
      не пiзнiше наступного робочого дня, якщо реєстрацiйна заява за ф. № 1-ПРРО надiйшла пiсля 16.00 робочого (операцiйного дня).
      Що таке електронний розрахунковий документ, створений ПРРО?
      Електронний розрахунковий документ, створений програмним реєстратором розрахункових операцiй - це документ, створений у момент проведення розрахункової операцiї та зареєстрований фiскальним сервером контролюючого органу iз присвоєнням йому фiскального номера фiскальним сервером контролюючого органу або присвоєнням йому фiскального номера iз дiапазону номерiв, сформованих фiскальним сервером, iнформацiя в якому зафiксована у виглядi електронних даних, включаючи обов'язковi реквiзити розрахункового документа за встановленою формою.
      Де контролюється час офлайн i як рахується?
      Нормативно-правовими актами передбачено вимоги до ПРРО, програмне рiшення якого пiд час роботи в режимi офлайн має забезпечувати контроль залишку часу протягом якого може тривати режим офлайн (36 годин пiдряд або 168 годин на мiсяць).
      Час, протягом якого ПРРО перебував у режимi офлайн, пiдраховується шляхом сумування таких перiодiв: вiд дати та часу, що зазначаються у повiдомленнi з вiдмiткою "початок переведення ПРРО в режим офлайн" до дати та часу, зазначених у повiдомленнi "завершення режиму офлайн".
      Вiд дати та часу, зазначених у повiдомленнi "завершення режиму офлайн" до дати та часу, зазначених у повiдомленнi "початок переведення ПРРО в режим офлайн", якщо в перiод мiж такими строками на фiскальному серверi Державної податкової служби (далi - фiскальний сервер) не реєструвались на фiскальному серверi у режимi онлайн-обмiну розрахунковi документи, отриманi вiд цього ПРРО.
      Яким чином здiйснюється скасування реєстрацiї ПРРО?
      Скасування реєстрацiї ПРРО здiйснюється на пiдставi Заяви про реєстрацiю програмних реєстраторiв розрахункових операцiй за формою № 1-ПРРО (iдентифiкатор форми J/F 1316602) з позначкою "Скасування реєстрацiї", яка подається засобами Електронного кабiнету чи засобами телекомунiкацiй, або на пiдставi Повiдомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцiй за формою № 2-ПРРО (iдентифiкатор форми J1316701) з позначками "несправнiсть" або "крадiжка пристрою чи компрометацiя ключа" шляхом виключення його з Реєстру програмних реєстраторiв розрахункових операцiй та закриття фiскального номера, який не пiдлягає використанню надалi.
      В окремих випадках реєстрацiя ПРРО скасовується автоматично фiскальним сервером.
      Нагадуємо, що суб'єкти господарювання можуть зареєструвати програмний РРО, скориставшись безкоштовним програмним рiшенням, яке розмiщено на веб-сайтi ДПС України у банерi "Програмнi РРО".


Про iндексацiю нормативної грошової оцiнки земель за 2020 рiк

      Державна служба України з питань геодезiї, картографiї та кадастру на виконання статтi 289 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) повiдомляє.
      Вiдповiдно до пункту 9 пiдроздiлу 6 роздiлу XX "Перехiднi положення" Кодексу iндекс споживчих цiн за 2017-2023 роки, що використовується для визначення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарських угiдь, земель населених пунктiв та iнших земель несiльськогосподарського призначення, застосовується iз значенням 100 вiдсоткiв.
      Значення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель i земельних дiлянок за 2020 рiк становить 1,0.
      Коефiцiєнт iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель застосовується кумулятивно залежно вiд дати проведення нормативної грошової оцiнки земель. Коефiцiєнти iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель становлять: 1996 рiк -1,703; 1997-й - 1,059; 1998-й - 1,006; 1999-й - 1,127; 2000-й - 1,182; 2001-й - 1,02; 2005-й - 1,035; 2007-й - 1,028; 2008-й - 1,152; 2009-й - 1,059; 2010-й - 1,0; 2011-й -1,0; 2012-й - 1,0; 2013-й - 1,0; 2014-й - 1,249; 2015 рiк - 1,433 (крiм сiльськогосподарських угiдь) та 1,2 - для сiльськогосподарських угiдь (рiлля, перелоги, сiножатi, пасовища, багаторiчнi насадження); 2016 рiк - для сiльськогосподарських угiдь (рiлля, багаторiчнi насадження, сiножатi, пасовища та перелоги) - 1,0; для земель несiльськогосподарського призначення - 1,06; 2017 рiк - 1,0, 2018-й - 1,0 та 2019 рiк - 1,0.
      Нормативна грошова оцiнка земель за 2002 рiк, 2003-й, 2004-й та 2006 рiк не iндексувалася.


Яка податкова соцiальна пiльга платнику податку, який утримує двох i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв у 2021 роцi

      Червоноградська ДПI Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що вiдповiдно до п.п. 169.1.1 Податкового кодексу України (далi - ПКУ), платник податку, який утримує двох чи бiльше дiтей вiком до 18 рокiв має право на податкову соцiальну пiльгу у розмiрi 100% суми пiльги, що у 2021 роцi складає 1135,0 гривень.
      Згiдно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ податкова соцiальна пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
      У 2021 роцi розмiр заробiтної плати, що дає право на податкову соцiальну пiльгу, становить - 3180,0 грн. (прожитковий мiнiмум на працездатну особу у розмiрi 2270,0 грн. х 1,4).
      При цьому граничний розмiр доходу, який дає право на отримання податкової соцiальної пiльги одному з батькiв у випадку та у розмiрi передбаченому п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзацi першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та вiдповiдної кiлькостi дiтей.
      Тобто, якщо сiм'я виховує двох дiтей, то розмiр доходу, який дає право на застосування ПСП, буде складати 3180 х 2 = 6360 гривень.


Надання адмiнiстративних послуг через Центри обслуговування платникiв

      За 2020 рiк в Центрах обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської, Жовкiвської, Радехiвської, Кам'янка-Бузької та Сокальської державних податкових iнспекцiй надано 17230 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-грудня мiсяця 2020 року надано 11 908.
      Видано 2 511 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв та внесено 25 вiдмiток до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 709 реєстраторiв розрахункових операцiй, 1 675 книг облiку розрахункових операцiй та 402 розрахункових книжок.
      Фахiвцi податкової служби у зв'язку з запровадженням в Українi карантину i з метою запобiгання поширення вiрусу COVID-19 рекомендують платникам податкiв утриматися вiд вiдвiдування центрiв обслуговування платникiв без нагальної потреби та користуватися електронними сервiсами ДПС для подання звiтностi, отримання адмiнiстративних послуг та сплати податкiв.


Важлива iнформацiя для ФОП - платникiв єдиного податку!

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi, повiдомляє, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк" з 01 сiчня 2021 року встановлено мiнiмальну заробiтну плату у мiсячному розмiрi: 6 000 гривень, з 01 грудня 2021 року - 6500 гривень.
      Прожитковий мiнiмум для працездатних осiб становить з 01 сiчня 2021 року - 2 270 гривень, з 01 липня 2021 року - 2379 гривень, з 01 грудня 2021 року - 2481 гривня.
      Виходячи з приведених показникiв, суми податкiв та внескiв для фiзичних осiб - пiдприємцiв - платникiв єдиного податку у 2021 роцi складатимуть:
      ФОП I групи:
      ЄСВ - з 01 сiчня складе 1 320 грн. (22% вiд мiнiмальної заробiтної плати),
      - з 01 грудня 2021 - 1430 грн.
      Єдиний податок - 227 грн. (10% вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб станом на 01 сiчня 2021року).
      ФОП II групи:
      ЄСВ - з 01 сiчня - 1320 грн. (22% вiд мiнiмальної заробiтної плати),
      - з 01 грудня 2021 - 1430 грн.
      Єдиний податок - 1200 гривень (20% вiд мiнiмальної заробiтної плати, встановленої Законом на 01 сiчня 2021 року).
      Нагадуємо, що ставки єдиного податку у вiдсотках (фiксованi ставки) встановлюються сiльськими, селищними, мiськими радами або радами об'єднаних територiальних громад.
      ФОП III група:
      ЄСВ - з 01 сiчня - 1320 грн. (22% вiд мiнiмальної заробiтної плати),
      - з 01 грудня 2021 - 1430 грн.
      Єдиний податок - 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.


Збiльшення граничних обсягiв доходiв для платникiв єдиного податку!

      Червоноградська ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу платникiв податкiв, що з 01 сiчня 2021 року змiнюються граничнi обсяги доходiв, що дають право перебувати на єдиному податку I - III груп, якi визначатимуться зважаючи на встановлений законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року розмiр мiнiмальної заробiтної плати.
      Зауважимо, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк" з 01 сiчня 2021 року встановлено мiнiмальну заробiтну плату 6 000,0 гривень у мiсяць.
      Отже, з 01 сiчня 2021 року обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати:
      I група - 1 002 000 грн.
      II група - 5 004 000 грн.
      III група - 7 002 000 грн.


Iз 1 сiчня 2021 року стартувала кампанiя декларування доходiв громадянами

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що рiчну податкову декларацiю про доходи за минулий рiк зобов'язанi заповнити i подати до 1 травня 2021 року громадяни, котрi отримали доходи, з яких торiк не сплачено податок на доходи фiзичних осiб.
      Враховуючи низку обмежень, зокрема i в роботi державних податкових iнспекцiй через карантиннi обмеження, декларацiю про доходи краще подавати в електронному виглядi.
      Потенцiйнi декларанти можуть зареєструватися в Електронному кабiнетi, попередньо отримавши квалiфiкований електронний пiдпис.
      Звертаємо увагу, що обов'язок громадянина подати рiчну податкову декларацiю передбачає Конституцiя України. Зокрема, стаття 67 Основного Закону нашої держави зобов'язує кожного сплачувати податки i збори в порядку i розмiрах, встановлених законом. Вiдповiдно до вказаної законодавчої норми "Усi громадяни щорiчно подають до податкових iнспекцiй за мiсцем проживання декларацiї про свiй майновий стан та доходи за минулий рiк у порядку, встановленому законом".
      Звертаємо увагу, що згiдно вимог Податкового кодексу України обов'язковому декларуванню пiдлягають:
      - доходи , з яких при нарахуваннi або виплатi ПДФО не утримувався;
      - доходи вiд особи, яка не є податковим агентом (в тому числi вiд здачi в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сiльгосппродукцiї фiзичним особам, тощо);
      - спадок вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого та другого ступеня спорiднення та подарунки вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого ступеня спорiднення;
      - доходи вiд продажу iнвестицiйних активiв;
      - iноземнi доходи.


До уваги фiзичних осiб - пiдприємцiв - платникiв єдиного податку першої - третьої груп!

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя ГУ ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що з 1 сiчня 2021 року згiдно з п.296.1 ст. 296 Податкового кодексу України для фiзичних осiб - пiдприємцiв - платникiв єдиного податку першої i другої груп та платникiв єдиного податку третьої групи, якi не є платниками податку на додану вартiсть, передбачено ведення облiку у довiльнiй формi шляхом помiсячного вiдображення отриманих доходiв.
      Для фiзичних осiб - пiдприємцiв - платникiв єдиного податку третьої групи, якi є платниками податку на додану вартiсть, передбачено ведення облiку у довiльнiй формi шляхом помiсячного вiдображення отриманих доходiв та витрат.
      При цьому визначено, що облiк доходiв i витрат може вестися за власним рiшенням платникiв єдиного податку в паперовому та/або електронному виглядi в довiльнiй формi.
      Водночас зазначаємо, що за бажанням платники першої - третьої груп єдиного податку можуть продовжувати вести облiк доходiв у книгах за попередньо визначеними формами.
      Одночасно повiдомляємо, що реєстрацiю книг у контролюючих органах з 01.01.2021 на пiдставi внесених змiн наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 листопада № 728 "Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 червня 2015 року № 579", який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України № 1240/35523 вiд 11 грудня 2020 року, скасовано.


До уваги платникiв податкiв! З 01.01.2021 запроваджено новi бюджетнi рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску

      Вiдповiдно до постанови Верховної Ради України вiд 17.07.2020 № 807-IХ "Про утворення та лiквiдацiю районiв" та наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1539 "Довiдник мiсцевих бюджетiв" (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2019 № 572) Державною казначейською службою України вiдкритi новi рахунки для зарахування податкiв, зборiв, платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв. Зазначенi бюджетнi рахунки вводяться в дiю з 01.01.2021 року.
      Звертаємо увагу, що кошти сплаченi платниками з 01.01.2021 на старi рахунки, зокрема кошти сплаченi за податковими повiдомленнями-рiшеннями, не будуть зараховуватись, а повертатимуться органами казначейства платникам, як нез'ясованi надходження.
      Додатково повiдомляємо, що реквiзити рахункiв розмiщенi на субсайтi ГУ ДПС у Львiвськiй областi в роздiлi ,,Бюджетнi рахунки" (https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/)


До уваги платникiв податкiв. Борг до 3060 грн. станом на 01.11.2020 р. буде списано

      Нормами Закону №1072 передбачено списання податкового боргу платника податкiв, сукупний розмiр якого за усiма податками i зборами не перевищує 3060 грн. що облiковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишався несплаченим станом на дату списання такого боргу.
      Це стосується i громадян, i суб'єктiв господарювання.
      Заяву на списання боргу подавати не потрiбно.
      Про списання боргу можна дiзнатись в приватнiй частинi Електронного кабiнету.


Податковий календар - 30 грудня

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за листопад
      Останнiй день сплати податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку за листопад
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за листопад 2020 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за листопад 2020 року
      Останнiй день сплати за листопад рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв єдиного податку першої групи - передбачено тимчасове звiльнення вiд сплати єдиного податку та єдиного внеску

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Законом України вiд 4 грудня 2020 року №1072-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо соцiальної пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої распiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-Co V-2", який набрав чинностi 10 грудня 2020 року передбачено:
       -звiльнення платникiв єдиного податку I групи вiд сплати цього податку за грудень 2020 року та сiчень - травень 2021 року;
      - звiльнення вiд нарахування, обчислення та сплати ЄСВ платникiв єдиного податку I групи в частинi сум, що пiдлягають нарахуванню, обчисленню та сплатi такими особами за перiоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 сiчня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе, та визначити, що такi перiоди включаються до страхового стажу;


Новацiї Закону 466: Змiнено вiдповiдальнiсть рiєлторiв

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що вiдповiдно до п.п. 170.1.6 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) суб'єкти господарювання, якi провадять посередницьку дiяльнiсть, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомостi (рiелтори), зобов'язанi надiслати iнформацiю про укладенi за їх посередництвом цивiльно-правовi договори (угоди) про оренду нерухомостi до контролюючого органу за мiсцем своєї реєстрацiї в строки, передбаченi для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.
       Вiдповiдно до внесених змiн Законом України вiд 16 сiчня 2020 року № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" iз змiнами до ПКУ, за порушення порядку та/або строкiв подання зазначеної iнформацiї рiєлтер несе вiдповiдальнiсть, передбачену ст. 119 ПКУ, а саме:
      - порушення суб'єктом господарювання, який провадить посередницьку дiяльнiсть, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомостi (рiєлтером), порядку та/або строкiв подання iнформацiї про укладенi за його посередництвом цивiльно-правовi договори (угоди) про оренду нерухомостi тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 680 гривень за кожне таке порушення (п. 119.2 ст. 119 ПКУ);
      - дiї, передбаченi п. 119.2 ст. 119 ПКУ, вчиненi суб'єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 1360 гривень за кожне таке порушення (п. 119.3 ст. 119 ПКУ).


До уваги платникiв податкiв. Так виглядатиме норма про незастосування РРО пiдприємцями

      До 1 сiчня 2022 року реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 МЗП гривень, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння.
      При умовi затвердження з 1 сiчня 2021 року МЗП 6000 грн. граничний обсяг для незастосування РРО становитиме 1.32 млн грн.


Майже 16 тисяч адмiнiстративних послуг надано через Центри обслуговування платникiв

      З початку 2020 року в Центрах обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської, Жовкiвської, Радехiвської, Кам'янка-Бузької та Сокальської державних податкових iнспекцiй надано 15 540 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-листопада мiсяця 2020 року надано 10 572.
      Видано 2 403 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв та внесено 20 вiдмiток до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 639 реєстраторiв розрахункових операцiй, 1 533 книг облiку розрахункових операцiй та 373 розрахункових книжок.
      Фахiвцi податкової служби у зв'язку з запровадженням в Українi карантину i з метою запобiгання поширення вiрусу COVID-19 рекомендують платникам податкiв утриматися вiд вiдвiдування центрiв обслуговування платникiв без нагальної потреби та користуватися електронними сервiсами ДПС для подання звiтностi, отримання адмiнiстративних послуг та сплати податкiв.


Податковий календар - 16 грудня

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему.
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Етапи застосування програмного РРО

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє , що з 01 серпня 2020 року суб'єкти господарювання розпочали застосовувати програмнi РРО пiд час здiйснення розрахункових операцiй. Вiдтепер як альтернатива касовим апаратам, застосовуються програмнi РРО, якi встановлюються на гаджети (смартфон, планшет, комп'ютер чи iнший будь-який гаджет, який має операцiйну систему та пiдключення до мережi Iнтернет).
      Наразi ДПС пропонує бiзнесу безкоштовнi програмнi РРО, якi розмiщенi на вебпорталi ДПС у вiдповiдному роздiлi банеру "Програмнi РРО".
      З 01 серпня 2020 року до застосування ПРРО мають можливiсть перейти за власним бажанням будь-якi суб'єкти господарювання, якi:
      застосовували класичнi РРО i вирiшили застосовувати програмнi РРО, у тому числi з причини закiнчення строку експлуатацiї класичних РРО або незручностей, пов'язаних iз застосуванням класичних РРО, наприклад у сферi Iнтернет-торгiвлi;
      не застосовували класичнi РРО, але досягли обсягiв або розпочали дiяльнiсть, при яких застосування реєстраторiв є обов'язковим, i обрали для застосування не класичний, а програмний РРО;
      учасники платiжних систем, якi застосовують програмно-технiчнi комплекси самообслуговування з приймання готiвки для подальшого її переказу, якi до цього мали вже застосовувати РРО i для яких з 01 серпня посиленi вимоги та встановлено, що використання ПТКС, не переведених у фiскальний режим (не обладнаних переведеними у фiскальний режим РРО та/або ПРРО), забороняється.
      Винятком є АЗС. Вони не можуть використовувати ПРРО.
      Законодавством не встановлено обмежень щодо використання суб'єктом господарювання нарiвнi з класичним РРО програмного реєстратора розрахункових операцiй.
      Звертаємо увагу, що у разi, якщо суб'єкт господарювання приймає рiшення використовувати ПРРО замiсть апаратного РРО, реєстрацiю апаратного РРО необхiдно скасувати.
      Другий етап розпочнеться з 1 сiчня 2021 року, коли буде розширено перелiк видiв дiяльностi, для яких використання РРО є обов'язковим, та запроваджено механiзм "кешбек".
      Пошук чекiв можна здiйснити через Електронний кабiнет (cabinet.tax.gov.ua).
      Обов'язкове використання РРО або ПРРО для ФОП - платникiв єдиного податку II, III, IV груп незалежно вiд видiв дiяльностi почнеться з 1 квiтня 2021 року.
      РРО та/або ПРРО не потрiбно використовувати платникам єдиного податку I групи, а також фiзичним особам, якi продають на ринку власнi вживанi речi або продукти власного пiдсобного господарства.


Новацiї Закону 466: Змiни в порядку надання податкової знижки

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року №466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" внесено змiни до Податкового кодексу України в частинi документального пiдтвердження витрат, що включаються до податкової знижки (п.166.2 ст.166 Податкового кодексу України). Особа, яка звертається за податковою знижкою до податкового органу окрiм податкової декларацiї про майновий стан i доходу має подати до податкового органу копiї документiв, якi пiдтверджують витрати, що включають до податкової знижки (платiжнi та розрахунковi документи, зокрема, квитанцiї, фiскальнi або товарнi чеки, прибутковi касовi ордери, що iдентифiкують продавця товарiв i особу, яка зверталася за податковою знижкою), а також копiї договорiв за їх наявностi, в яких обов'язково повинно бути вiдображено вартiсть таких товарiв i строк оплати за такi товари. При цьому, оригiнали вищевказаних документiв пiдлягають зберiганню платником податку.
      Витрати платник може пiдтвердити з 23.05.2020 електронним розрахунковим документом. При цьому, в податковiй декларацiї вiн зазначатиме лише реквiзити електронного розрахункового документа. Для пiдтвердження права такого платника на податкову знижку податковi органи використовуватимуть Державний сервiс перевiрки квитанцiй (check.gov.ua), який надає можливiсть перевiрити факт оплати за кодом квитанцiї.
      Податковою знижкою можуть скористатись громадяни України, якi отримують офiцiйну заробiтну плату або працюють за договорами цивiльно-правового характеру, якi сплачують податок з доходiв фiзичних осiб. Фiзичнi особи - пiдприємцi права на податкову знижку не мають, оскiльки податок з доходiв фiзичних осiб не сплачують. Для отримання податкової знижки громадянам необхiдно подати до контролюючого органу за мiсцем своєї реєстрацiї декларацiю про майновий стан i доходи. Термiн подання декларацiї для реалiзацiї права на податкову знижку - 31 грудня 2020 року. Не скориставшись правом на податкову знижку в цьому роцi, громадянин втрачає його в наступному роцi.


Податковий календар - 30 листопада

      Останнiй день сплати за жовтень рентної плати за: користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень
      Cплата єдиного внеску, нарахованого гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв за жовтень
      Останнiй день сплати податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв за жовтень, нарахованих у виглядi:
      - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок;
      - процентiв на вклади члена кредитної спилки
      Останнiй день сплати податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за жовтень, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2020 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2020 року


До уваги платникiв єдиного податку. 19 листопада - останнiй день

      Сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2020 року.
      Сплати єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за III квартал.


Податковий календар - 19 листопада

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за III квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за III квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за III квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за III квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за III квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2020 року.
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за III квартал 2020 року
      Останнiй день сплати частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за III квартал 2020 року.


Якщо податковий агент не сплатив ПДФО до бюджету, то фiзична особа не має права на податкову знижку

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу, що частиною другою ст. 78 Бюджетного кодексу України вiд 08 липня 2010 року № 2456-VI iз змiнами та доповненнями та Порядком iнформацiйної взаємодiї Державної фiскальної служби України, її територiальних органiв, Державної казначейської служби України, її територiальних органiв, мiсцевих фiнансових органiв у процесi повернення платникам податкiв помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пенi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.02.2019 № 60 встановлено, що поверненню з бюджету пiдлягають надмiру або помилково сплаченi суми грошових зобов'язань. Згiдно з п. 43.6 ст. 43 Податкового кодексу України повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань платникам податкiв здiйснюється з бюджету, у який такi кошти були зарахованi.
      Для розрахунку сум податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО), якi пiдлягають поверненню платнику ПДФО з бюджету у зв'язку з реалiзацiєю ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до вiдповiдного бюджету ПДФО, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.
      Отже, якщо податковий агент утримав, але не сплатив ПДФО до бюджету, то фiзична особа не має права на податкову знижку.


Новацiї Закону 466: Змiни в частинi пiдвищення вартiсного критерiю рiчного доходу для застосування рiчного звiтного перiоду

      В Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертають увагу, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року № 466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" внесено змiни до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) в частинi пiдвищення вартiсного критерiю рiчного доходу для незастосування рiзниць з 20 до 40 млн грн (набули чинностi 23.05.2020) та до п. 137.5 ст. 137 ПКУ у частинi пiдвищення вартiсного критерiю рiчного доходу для застосування рiчного звiтного перiоду (набудуть чинностi з 01.01.2021).
      Таким чином, платники податку на прибуток пiдприємств, у яких рiчний дохiд за 2020 звiтний рiк не перевищить 40 млн грн зможуть:
      - прийняти рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ, у Податковiй декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 2020 рiк;
      - застосовувати у 2021 роцi рiчний податковий (звiтний) перiод з податку на прибуток пiдприємств. При цьому у 2020 роцi рiчний податковий (звiтний) перiод з податку на прибуток пiдприємств застосовується платниками, у яких рiчний дохiд за 2019 звiтний рiк не перевищує 20 млн гривень.


Програмнi РРО

      В Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертають увагу, як розпочати працювати з програмним РРО (П-РРО)
      Крок 1. Оберiть програмне забезпечення, наприклад Cashalot (Кашалот) або COTA Каса.
      Крок 2. Отримайте квалiфiкований електронний пiдпис (КЕП) для вiдповiдальної особи, щоб пiдписувати (завiряти) фiскальний чек ПРРО.
      Зареєструйте касира на фiскальному серверi, вiдправивши Повiдомлення про надання iнформацiї щодо квалiфiкованого сертифiката вiдкритого ключа (форми J1391801 / F1391801) через Єдине вiкно подання електронної звiтностi або через М.Е.Doc
      До вiдома! Фiскальний чек ПРРО можна завiрити також електронною печаткою суб'єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО.
      Крок 3. Зареєструйте господарську одиницю, де буде використовуватися ПРРО. Для цього подайте форму №20-ОПП
      До вiдома! Господарська одиниця - це стацiонарний або пересувний об'єкт, у тому числi транспортний засiб, де реалiзуються товари чи надаються полуги та здiйснюються розрахунковi операцiї.
      Крок 4. Зареєструйте каси ( у кiлькостi, яка Вам потрiбна) на фiскальному серверi.
      Подайте Заяву про реєстрацiю програмного реєстратора розрахункових операцiй за формою № 1-ПРРО (форми J1316602/ F1316602)Для кожного ПРРО подається окрема заява.
      Пiсля чого фiскальний сервер ДПС присвоює йому фiскальний номер ПРРО, iз внесенням даних до реєстру ПРРО. Дата формування фiскального номера ПРРО i буде датою його реєстрацiї.
      От i все. Розпочати роботу з ПРРО - швидко та просто !!!


Новацiї Закону 466: Платник єдиного податку не зможе перебувати на спрощенiй системi оподаткування, якщо має податковий борг бiльше 1020 гривень

      В Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертають увагу платникiв єдиного податку, що з 23.05.2020 Законом України вiд 16.01.2020 № 466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" встановлено розмiр суми боргу при наявностi якої платники єдиного податку повиннi вiдмовитись вiд спрощеної системи оподаткування.
      Так, вiдповiдно до внесених змiн, платники єдиного податку у разi наявностi податкового боргу у розмiрi, що перевищує суму, визначену абзацом третiм п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу (шiстдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян), на кожне перше число мiсяця протягом двох послiдовних кварталiв зобов'язанi перейти на сплату iнших податкiв i зборiв в останнiй день другого iз двох послiдовних кварталiв. Нагадаємо, що податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податкiв у встановлений Податковим кодексом строк, та непогашеної пенi, нарахованої у порядку, визначеному Кодексом (п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). Тобто, якщо у фiзичної особи - пiдприємця - платника єдиного податку на кожне перше число мiсяця протягом двох послiдовних кварталiв наявним буде податковий борг в розмiрi бiльше 1020 грн. (60 х 17 грн.), у такому разi такий платник повинен в останнiй день другого iз двох послiдовних кварталiв перейти на загальну систему оподаткування.
      У разi не вчинення вищезазначених дiй у строки встановленi Податковим кодексом, податковий орган має право за своїм рiшенням виключити з реєстру платникiв єдиного податку такого боржника.
      Повернутися на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець матиме змогу тiльки пiсля погашення богу i тiльки пiсля закiнчення чотирьох послiдовних кварталiв з моменту прийняття рiшення податковим органом.


Необхiднi кроки для реєстрацiї програмного РРО

      В Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертають увагу, що суб'єкт господарювання, який має намiр зареєструвати програмний РРО, повинен перебувати на облiку в контролюючому органi. Також на облiку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб'єкт господарювання повiдомляє контролюючий орган вiдповiдно до вимог пункту 63.3 статтi 63 Податкового кодексу України.
      Реєстрацiя ПРРО здiйснюється на пiдставi заяви, що подається у електроннiй формi через Електронний кабiнет (портальне рiшення для користувачiв або програмного iнтерфейсу (АРI)) або засобами телекомунiкацiй.
      Пiсля включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторiв розрахункових операцiй такий ПРРО може використовуватись суб'єктом господарювання.
      Про сертифiкати електронних пiдписiв та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб'єкт господарювання повiдомляє згiдно з Порядком обмiну електронними документами з контролюючими органами, встановленим наказом Мiнфiну вiд 06.06.2017 № 557.
      Податкiвцi зазначають, що наразi застосування програмних РРО з 1 серпня 2020 року не розширило кiлькiсть суб'єктiв господарювання, на яких поширюється обов'язок використовувати РРО/ПРРО згiдно з вимогами Закону України про РРО та Податковим кодексом України. Такий обов'язок для переважної бiльшостi фiзичних осiб - пiдприємцiв - платникiв єдиного податку II-IV груп виникає лише з 1 квiтня 2021 року.
      До цiєї дати, крiм наданої можливостi використовувати безкоштовнi програмнi рiшення для фактичного проведення розрахункових операцiй, ДПС створено умови для тестування безкоштовних рiшень суб'єктами господарювання, якi мають намiр використовувати ПРРО пiсля 1 квiтня 2021 року.


Податковий календар - 30 жовтня

      Останнiй день сплати за вересень 2020 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      Останнiй день сплати за III квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи;
      Останнiй день сплати податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi:
       - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок;
      - процентiв на вклади члена кредитної спилки;
      Останнiй день сплати податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку за вересень;
      Останнiй день сплати акцизного податку за вересень 2020 року;
      Останнiй день сплати за вересень 2020 року рентної плати за:
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України


Податковий календар - 29 жовтня

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за III квартал 2020 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;
      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за III квартал транспортного податку.


До уваги платникiв податкiв. Запроваджено електронний сервiс ДПС, який надає доступ до iнтегрованих карток платника

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що в IТС "Електронний кабiнет" запроваджено електронний сервiс з використанням якого платники мають можливiсть доступу у режимi реального часу до даних iнтегрованих карток платникiв, а також отримання пiдтверджуючого документу щодо стану розрахункiв платника з бюджетом та фондами соцiального та пенсiйного забезпечення.
      Вхiд до електронного кабiнету здiйснюється за адресою:http://cabinet.tax.gov.ua.
      Вхiд до приватної частини (особистого кабiнету) здiйснюється пiсля проходження користувачем електронної iдентифiкацiї онлайн з використанням КЕП будь-якого квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг.
      Меню Стан розрахункiв з бюджетом надає користувачу електронного кабiнету доступ до своїх особистих рахункiв iз сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв. При зверненнi до зазначеного пункту меню вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення, що мiстить iнформацiю по кожному виду платежу.
      Червоним кольором позначенi суми податкового боргу чи заборгованостi зi сплати єдиного внеску, якi не сплаченi в строк та по яких iснує заборгованiсть до бюджету або фондiв соцiального та пенсiйного забезпечення.
      Крiм того, платникiв податкiв можуть отримати витяг щодо стану розрахункiв з бюджетами та фондами соцiального та пенсiйного забезпечення за даними органiв ДПС.


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградська податкова iнспекцiя Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу, що податковою знижкою можуть скористатись громадяни України, якi отримують офiцiйну заробiтну плату або працюють за договорами цивiльно-правового характеру, якi сплачують податок з доходiв фiзичних осiб. Фiзичнi особи - пiдприємцi права на податкову знижку не мають, оскiльки податок з доходiв фiзичних осiб не сплачують.
      Звертаємо увагу, що право на використання податкової знижки за наслiдками звiтного податкового року платник податку повинен використати до кiнця податкового року, наступного за звiтним. У разi, якщо до кiнця податкового року, наступного за звiтним платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслiдками звiтного податкового року, таке право на наступнi податковi роки не переноситься.
      Про своє право на нарахування податкової знижки та її пiдстави iз зазначенням конкретних сум платник зазначає у рiчнiй податковiй декларацiї про майновий стан i доходи та подає її до контролюючого органу за мiсцем своєї реєстрацiї.
      До податкової знижки включаються фактично здiйсненi протягом звiтного податкового року платником податку витрати, пiдтвердженi вiдповiдними платiжними та розрахунковими документами, зокрема: квитанцiями, фiскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що iдентифiкують продавця товарiв (робiт, послуг) i особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копiями договорiв за їх наявностi в яких обов'язково повинно бути вiдображено вартiсть таких товарiв (робiт, послуг) i строк оплати за такi товари (роботи, послуги).
      Копiї зазначених документiв надаються разом з податковою декларацiєю, а оригiнали цих документiв не надсилаються контролюючому органу, але пiдлягають зберiганню платником податку протягом строку давностi, встановленого Податковим кодексом України.


Податковий календар - 19 жовтня

      Останнiй день сплати авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, за III квартал;
      Останнiй день сплати єдиного внеску фiзичними особами - пiдприємцями, у тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування, особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, членами фермерських господарств за III квартал.


Програмнi РРО як альтернатива касовим апаратам

      Червоноградська державна податкова iнспекцiя Головного управлiння Державної податкової служби у Львiвськiй областi наголошує суб'єктам господарювання, що з першого серпня 2020 року впроваджено систему функцiонування ПРРО. Тобто для фiскалiзацiї розрахункових операцiй як альтернативу касовим апаратам можна застосовувати ПРРО, якi встановленi на гаджети.
      Здiйснити реєстрацiю ПРРО можна, подавши реєстрацiйну заяву в електроннiй формi, скориставшись засобами Електронного кабiнету, чи через Єдине вiкно подання електронної звiтностi використовуючи будь-яке наявне у платника податкiв програмне забезпечення, придатне для подання електронного документу до ДПС засобами телекомунiкацiйного зв'язку (Детальнiше на слайдах).
      Звертаємо увагу, що Державною податковою службою запропонованi бiзнесу безкоштовнi програмнi РРО, якi розмiщенi на вебпорталi ДПС у вiдповiдному роздiлi банеру "Програмнi РРО" за посиланнями: Детальнiше:


Новацiї Закону 466: Змiни для ФОП подання декларацiї у разi змiни системи оподаткування
Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" вiд 16.01.2020 №466-IХ, внесено змiни до п.п. 177.5.2 ст. 177, щодо подання фiзичною особою-пiдприємцем декларацiї у разi змiни системи оподаткування (набрали чинностi з 23.05.2020 року).
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi зареєстрованi протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, або перейшли iз спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, подають податкову декларацiю за результатами звiтного року, в якому розпочата така дiяльнiсть або вiдбувся перехiд на (перехiд iз) спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi (до змiн було за результатами звiтного кварталу).
      Платники податку розраховують та сплачують авансовi платежi у строки, визначенi п.п. 177.5.1 ст .177 ПКУ, що настануть у звiтному податковому роцi.
      Нагадаємо, що авансовi платежi з податку на доходи фiзичних осiб розраховуються платником податку самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня i до 20 жовтня). Авансовий платiж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (п.п. 177.5.1 ст .177 ПКУ).
      Отже, новостворена фiзична особа-пiдприємець або фiзична особа-пiдприємець, яка перейшла iз/на спрощену систему оподаткування, податкову декларацiю подає за звiтний (податковий) перiод, який дорiвнює календарному року.


Як отримати електроннi довiрчi послуги вiд Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг IДД ДПС

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що для отримання електронних довiрчих послуг вiд Квалiфiкованого надавача довiрчих послуг IДД ДПС слiд знати, що:
      1. Строк чинностi квалiфiкованих сертифiкатiв вiдкритих ключiв становить не бiльше 2 (двох) рокiв з моменту їх формування.
      2. Вiдповiдно до Регламенту Квалiфiкованого надавача ЕДП IДД ДПС квалiфiкованi сертифiкати вiдкритих ключiв надаються виключно в електронному виглядi шляхом їх розмiщення на офiцiйному iнформацiйному ресурсi Квалiфiкованого надавача ЕДП IДД ДПС (www.acskidd.gov.ua) (далi - Сайт Надавача).
      3. Згенерувати особистi ключi можливо:
      3.1. Безпосередньо у вiдокремлених пунктах реєстрацiї Квалiфiкованого надавача ЕДП IДД ДПС (далi - ВПР).
      3.2. На Сайтi Надавача за допомогою онлайн сервiсу "Генерацiя ключiв". Перед генерацiєю особистого ключа рекомендуємо переглянути "Вiдеоiнструкцiю з самостiйної генерацiї ключiв заявником".
      4. У зв'язку з тим, що в межах електронних довiрчих послуг не передбачено надання послуг з копiювання, друку та заповнення реєстрацiйних карток, бланкiв та iнших документiв, продаж або безоплатне надання носiїв ключової iнформацiї, генерацiя особистих ключiв виконується на носiї користувача (з'ємнi флеш-носiї, оптичнi носiї CD/DVD, захищенi носiї ключової iнформацiї тощо). Слiд зауважити, що кожен особистий ключ користувача повинен бути записаний на окремий носiй iнформацiї.
      5. Iдентифiкацiя особи, яка звернулася до Квалiфiкованого надавача ЕДП IДД ДПС, здiйснюється за паспортом громадянина України, а за його вiдсутностi паспортом громадянина iншої країни iз нотарiально засвiдченим перекладом на українську мову, посвiдкою на тимчасове/постiйне проживання, посвiдченням бiженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з вiдмiткою про постiйне мiсце проживання в iноземнiй державi.
      Щодо пiдготовки документiв та реєстрацiї, то необхiдно ознайомитись з Регламентом Квалiфiкованого надавача ЕДП IДД ДПС та умовами Договору про надання електронних довiрчих послуг та погодитись з порядком надання зазначених послуг.
      Переглянути та завантажити актуальнi форми реєстрацiйних документiв можливо у роздiлi "Отримання електронних довiрчих послуг" на офiцiйному iнформацiйному ресурсi Надавача https://acskidd.gov.ua
      Також для завантаження форм реєстрацiйних документiв та зразкiв їх заповнення, перегляду перелiку документiв, необхiдних для реєстрацiї, з наведеного нижче перелiку слiд обрати вiдповiдну вам категорiю та перейти за посиланням:
      електронна печатка для РРО (Юридична особа)
      електронна печатка для РРО (Фiзична особа)
      юридична особа
      фiлiї та представництва юридичної особи
      фiзична особа
      iноземнi представництва
      органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї державної форми власностi
      договiр про спiльну дiяльнiсть/договiр управлiння майном/угода про розподiл продукцiї
      технологiчнi сертифiкати
      Якщо заповнено реєстрацiйнi заяви, зiбрано необхiднi документи для реєстрацiї та отримання електронних довiрчих послуг, слiд звернутися до будь-якого представництва Квалiфiкованого надавача ЕДП IДД ДПС за такими адресами у Львiвськiй областi:
      м.Львiв
      Пункт працює за попереднiм записом. Телефон для запису та консультацiй: (032)297-35-05.
      м. Львiв, вул. Стрийська, буд. 35, каб. 136 тел.: (032) 297-35-05
      Реєстрацiя пн - чт з 10:00 до 17:00
      користувачiв: пт з 10:00 до 15:45
      обiдня перерва : з 12:00 до 12:45
      м. Дрогобич
      м. Дрогобич, вул. Шевченка, буд. 9, каб. 102 тел.: (032) 441-02-40
      Реєстрацiя пн - чт з 10:00 до 17:00
      користувачiв: пт з 10:00 до 15:45
      обiдня перерва з 12:00 до 12:45
      У разi виникнення запитань щодо наведеної вище iнформацiї їх можна надсилати на електронну поштову скриньку inform@acskidd.gov.ua, зателефонувати до Квалiфiкованого надавача ЕДП IДД ДПС за номером (044) 284-00-10 або звернутись до представництва у нашому регiонi.
      Повiдомляємо, що з метою виконання норм Закону України вiд 20 вересня 2019 року № 128-IX "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг", який набирає чинностi 01.08.2020, та створення належних умов для функцiонування реєстру програмних реєстраторiв розрахункових операцiй, на офiцiйному iнформацiйному ресурсi квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДПС у роздiлi "Отримання електронних довiрчих послуг, у тому числi для програмних РРО" розмiщено роз'яснення та новi зразки заповнення реєстрацiйних карток для отримання користувачами квалiфiкованих сертифiкатiв електронних печаток для програмних реєстраторiв розрахункових операцiй.


Новацiї Закону 466: у разi продажу чи обмiну бiльше нiж два транспортних засоби протягом року-сплатiть до бюджету податок

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Законом України вiд 16.01.2020 №466-IХ внесено змiни до Податкового кодексу України (далi - ПКУ), зокрема, щодо оподаткування доходу, отриманого вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року одного з об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда. Так, дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року одного з об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не пiдлягає оподаткуванню.
      Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року другого об'єкта рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда, пiдлягає оподаткуванню за ставкою 5%.
      Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року третього та наступних об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда або iншого транспортного засобу пiдлягає оподаткуванню за ставкою 18%.
      Вiдповiднi змiни до п.173.2 ст.173 ПКУ набрали чинностi з 23 травня 2020 року.


Переваги Електронного кабiнету

      У зв'язку з запровадженням в Українi карантину i з метою запобiгання поширення вiрусу COVID-19 Червоноградська ДПI Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi рекомендує платникам податкiв утриматися вiд вiдвiдування центрiв обслуговування платникiв без нагальної потреби та користуватися електронними сервiсами ДПС для подання звiтностi, сплати податкiв та для отримання адмiнiстративних послуг.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http:// cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      У приватнiй частинi Електронного кабiнету платник має змогу:
       -вiдправити до будь-якого контролюючого органу листа в електронному виглядi (меню "Листування з ДПС");
       -доступу до особистої iнформацiї, зокрема реєстрацiйних та облiкових даних (меню "Облiковi данi"), даних iнтегрованих карток (меню "Стан розрахункiв з бюджетом"), перелiку отриманих документiв та поданої звiтностi платника податкiв (меню "Вхiднi/вихiднi документи");
       -переглянути стан розрахунку з бюджетом (меню "Стан розрахункiв з бюджетом");
       -отримати витяг щодо стану розрахункiв з бюджетами та цiльовими фондами за даними органiв ДПС, надiславши запит на його отримання;
       -отримати довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;
       -надiслати запити на отримання iнформацiї, заяви на реєстрацiю платником окремих податкiв, отримати витяги з реєстрiв;
       -створювати та надсилати електроннi документи: податкової та статистичної звiтностi, звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;
      скористатися iншими електронними сервiсами та отримати корисну iнформацiю.


Штрафнi санкцiї за порушення при використаннi програмних РРО

      Законами України вiд 20.09.2019 № 128-IX "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" (iз змiнами) та № 129-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" (iз змiнами) запроваджено ряд новацiй у сферi застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (далi - РРО).
      Зокрема, у разi незастосування РРО або програмних РРО (ПРРО), застосування їх з порушенням встановлених вимог законодавством передбачаються штрафнi (фiнансовi) санкцiї.
      Разом з тим, Законом України вiд 17 березня 2020 року № 533-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" термiни застосування штрафних санкцiй було перенесено.
      Так, тимчасово з 01.08.2020 застосовується штраф у розмiрi 10 % (за перше порушення) i 50 % (за кожне наступне порушення) вартостi проданих з порушенням товарiв (робiт, послуг). З 01.01.2021 розмiр штрафу становитиме 100 % i 150 % вартостi проданих з порушенням товарiв (робiт, послуг) за перше та наступне порушення вiдповiдно.


Майже 85 млн. грн. надiйшло плати за землю вiд платникiв Червоноградського управлiння

      З початку 2020 року вiд платникiв Червоноградського управлiння до мiсцевих бюджетiв надiйшло 84,9 млн. грн. плати за землю, зокрема в серпнi перерахували 14,3 млн. гривень
      При цьому зазначимо, що 8,9 млн. грн. земельного податку сплатили юридичнi особи, а 5,4 млн. грн. плати за землю надiйшло вiд фiзичних осiб.
      Нагадуємо, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року №466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" встановлено, що з 1 липня 2020 року платники єдиного податку 1-3 груп сплачуватимуть земельний податок при наданнi земельної дiлянки та/або нерухомого майна, яке на нiй розташовано, в оренду (найм, позичку);


До мiсцевих бюджетiв, що контролюються Червоноградським управлiнням спрощенцями сплачено понад 158 млн. гривень

      Упродовж восьми мiсяцiв 2020 року суб'єкти господарювання, якi перебувають на спрощенiй системi оподаткування, спрямували до мiсцевих бюджетiв, що контролюються Червоноградським управлiнням ГУ ДПС у Львiвськiй областi 158,1 млн грн єдиного податку, що на 9,6 вiдсоткiв, або 13,9 млн. грн. бiльше, нiж за аналогiчний перiод минулого року. Тiльки в серпнi вiд ,,спрощенцiв" надiйшло майже 25 млн. гривень вказаного податку.
      Звертаємо увагу, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року №466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" встановлено, що у разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пiзнiше останнього дня кварталу, в якому вiдбулися такi змiни. Ранiше таку заяву необхiдно було подавати разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни.


Платники податкiв якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi перерахували понад 77 мiльйонiв гривень вiйськового збору

      З початку року 2020 року надходження вiйськового збору вiд платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi склали 77, 04 млн. гривень. Зокрема, в серпнi платники податкiв сплатили 11,6 млн. грн. вказаного платежу, що на 2,0 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      Слiд зазначити, що у разi змiни мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району, суб'єкт господарювання до закiнчення поточного бюджетного року подає звiтнiсть та сплачує вiйськовий збiр за попереднiм мiсцезнаходженням.


З початку року платники Червоноградського управлiння перерахували до Державного бюджету понад 43 млн. гривень

      Протягом сiчня - серпня 2020 року за платежами, що контролюються Червоноградським управлiнням ГУ ДПС у Львiвськiй областi, до Державного бюджету спрямовано 740,4 млн грн, що на 43,6 млн. грн, або на 6,2 вiдс. бiльше нiж за вiдповiдний перiод 2019 року.
      Мiсцевi бюджети отримали 1 119,9 млн грн. Це на 34 млн.грн, бiльше вiдповiдного показника минулого року.
      Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за вiсiм мiсяцiв становили 1061,7 млн. грн, що на 25,1 млн. грн. перевищують минулорiчнi надходження.


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що 1 вересня 2020 року набув чинностi наказ Мiнфiну №261.
      Тепер приєднання до Договору здiйснюється шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматi (стандартi) з дотриманням вимог законодавства.
      Пiдтвердженням про приєднання автора до Договору є отримання автором вiдповiдної квитанцiї про прийняття контролюючим органом такого документа.
      Фiзичнi особи, якi не є самозайнятими особами, автоматично вважаються суб'єктами електронного документообiгу (СЕД) та мають право подавати електроннi документи до контролюючих органiв виключно з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису.
      Детальнiше: наказ Мiнфiну вiд 01.06.2020 р. №261 "Про внесення змiн до Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами", зареєстровано в Мiнюстi 31 липня 2020 р. №723/35006.


До уваги платникiв єдиного податку

      18 вересня - останнiй день сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп за вересень;
      21 вересня - останнiй день подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи


Податковий календар - 21 вересня останнiй день

      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень у разi не подання податкової декларацiї на 2020 рiк.
      Останнiй день подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за роботодавцями за найманих працiвникiв за серпень.
      Останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств) за серпень.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за серпень 2020 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю.
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за серпень 2020 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за серпень з розрахунком:
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв податкiв. Створiть електронний пiдпис та користуйтеся Електронним кабiнетом

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу, що використовуючи електронний цифровий пiдпис платник податку може через електронний кабiнет подавати декларацiю про доходи та майновий стан, усю податкову звiтнiсть, здiйснювати листування, подавати заяву про надання довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi, зробити запит про отриманi доходи та багато iншого.
      Це зручно та вигiдно. А на час карантину ще й убереже Ваше здоров'я. Платники податкiв зможуть отримати майже весь спектр адмiнiстративних послуг не вiдвiдуючи особисто податкову.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
      Чи можна дiзнатись про наявнiсть боргу в Електронному кабiнетi?
      У приватнiй частинi Електронного кабiнету платники податкiв можуть скористатись сервiсом "Стан розрахункiв з бюджетом". У цьому роздiлi вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення, що мiстить данi по кожному виду платежу: нарахованi/зменшенi суми, суми сплаченi до бюджету, пенi, недоїмки, переплати, залишок несплаченої пенi, назва податку (платежу), платiж (код), МФО банку, бюджетний рахунок.
      Громадяни, якi не є суб'єктами господарювання теж можуть отримати iнформацiю про наявнiсть або вiдсутнiсть у них податкового боргу, використавши Електронний кабiнет. Адже громадян часто цiкавить iнформацiя щодо наявностi/вiдсутностi боргу з податку на нерухоме майно, транспортного податку, плати за землю.
      Зайти до Електронного кабiнету можна за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      Чи можна суб'єкту господарювання застосовувати програмний РРО поряд iз класичними РРО?
      З 01 серпня 2020 року кожен суб'єкт господарювання може обрати РРО, який йому зручнiше використовувати пiд час здiйснення розрахункових операцiй, - класичний РРО чи програмний РРО.
      Законодавчо не встановлено заборон та обмежень щодо застосування одним суб'єктом господарювання ПРРО поряд iз класичними РРО.
      Здiйснити реєстрацiю програмного РРО можна в електронному виглядi за допомогою електронного сервiсу "Електронний кабiнет" (код форми J/F 136602).
      Який порядок сплати ПДФО при продажу рухомого майна фiзичною особою iншiй фiзичнiй особi?
      При отриманi фiзичною особою протягом звiтного (податкового) року доходу вiд продажу iншiй фiзичнiй особi:
      другого об'єкта рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда, пiдлягає оподаткуванню за ставкою: для резидентiв - 5 вiдс., нерезидентiв - 18 вiдсоткiв;
      третього та наступних об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда або iншого транспортного засобу пiдлягає оподаткуванню за ставкою: для резидентiв та нерезидентiв - 18 вiдсоткiв.
      При цьому, податок на доходи фiзичних осiб сплачує фiзична особа - продавець самостiйно до нотарiального посвiдчення договору купiвлi-продажу за мiсцем нотарiального посвiдчення такого договору.
      В якi термiни подається повiдомлення за ф. № 20-ОПП та з якої дати визначається 10 - денний строк для подання повiдомлення: дати державної реєстрацiї (взяття на облiк) юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця або фiзичної особи, яка здiйснює незалежну професiйну дiяльнiсть, дати оформлення договору купiвлi-продажу, оренди (тощо) або iншої дати?
      Повiдомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть, за ф. № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днiв пiсля їх реєстрацiї, створення чи вiдкриття до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв.
      Початком перебiгу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо об'єкту оподаткування вiдповiдно до правовстановлюючих документiв чи документiв, що пiдтверджують право користування, розпорядження об'єктом оподаткування.


З 1 вересня 2020 року мiнiмальний розмiр єдиного соцiального внеску пiдвищено

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" вiд 25.08.2020 №822-IХ (опублiкований у виданнi "Голос України" 31.08.2020 №157) пiдвищено розмiр мiнiмальної заробiтної плати з 1 вересня 2020 року до 5 тисяч гривень.
      Вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" єдиний внесок встановлюється у розмiрi 22 вiдсотки до бази нарахування.
      У разi якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, його сума розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.
      Тобто, мiнiмальна ставка єдиного внеску встановлюється у розмiрi 22% вiд мiнiмальної заробiтної плати.
      Таким чином, з 1 вересня 2020 року мiнiмальний розмiр єдиного внеску становить 1100 грн. на мiсяць (5000 грн. х 22%) (3300 грн. за квартал).


На наступний рiк право на податкову знижку не переноситься

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу, що завершилася кампанiя декларування доходiв, отриманих у 2019 роцi. Обов'язок з подання рiчної декларацiї про майновий стан i доходи (далi - декларацiя) за 2019 рiк був у тих громадян, якi протягом минулого року отримували доходи у виглядi вартостi успадкованого чи отриманого у дарунок майна, доходи вiд операцiй з продажу (обмiну) об'єктiв рухомого та/або нерухомого майна, вiд надання майна в лiзинг, оренду (суборенду), житловий найм (пiднайм), iнвестицiйного прибутку, iноземних доходiв тощо. Термiн подання декларацiй було продовжено до 1 липня поточного року, а термiн сплати задекларованих сум податкiв - до 1 жовтня.
      Разом з тим, громадяни, якi мають право на податкову знижку, можуть подати декларацiю до 31 грудня 2020 року.
      Слiд зазначити, що податкова знижка надається виключно фiзичним особам, якi не є суб'єктами господарювання. Фактично, це документально пiдтверджена сума витрат громадянина у зв'язку з придбанням товарiв, робiт або послуг упродовж одного року, на яку дозволяється зменшення його загального рiчного оподатковуваного доходу, одержаного у виглядi заробiтної плати.
      Нагадуємо, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року №466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" уточнено перелiк документiв, якi пiдтверджують витрати, якi включаються до складу податкової знижки (детальнiше - пiдпункти 166.2.1 та 166.2.2 пункту 166.2 статтi 166 Податкового кодексу України).
      Податкова знижка надається виключно резиденту України, який має реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку, фiзичнiй особi, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовилась вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв i має про це вiдмiтку у паспортi.
      Скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за витратами попереднього року. На наступний рiк це право не переноситься.


Про змiни у застосуваннi реєстраторiв розрахункових операцiй з 01 серпня 2020 року

      Начальник Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко проiнформувала про новацiї у застосуваннi реєстраторiв розрахункових операцiй (РРО) з 1 серпня 2020 року, зокрема:
      Суб'єктам господарювання дозволено при здiйсненнi готiвкових розрахункiв iз споживачами застосовувати програмнi РРО, у якостi яких можливо застосовувати будь-який пристрiй (смартфон, планшет, комп'ютер тощо), який за допомогою спецiального програмного забезпечення може фiскалiзувати розрахунковi операцiї на серверi ДПС.
      До застосування програмних РРО можуть перейти за власним бажанням будь-якi суб'єкти господарювання, якi:
      - до цього застосовували класичнi РРО i вирiшили застосовувати програмнi РРО, у тому числi з причини закiнчення строку експлуатацiї класичних РРО або незручностей, пов'язаних iз застосуванням класичних РРО, наприклад Iнтернет-торгiвля;
      - до цього не застосовували класичнi РРО, але досягли обсягiв або розпочали дiяльнiсть, при яких застосування реєстраторiв є обов'язковим, i обрали не класичний, а програмний РРО;
      - учасники платiжних систем, якi застосовують програмно-технiчнi комплекси самообслуговування з приймання готiвки для подальшого її переказу, якi до цього мали вже застосовувати РРО i для яких з 1 серпня посиленi вимоги та встановлено, що використання ПТКС, не переведених у фiскальний режим (не обладнаних переведеними у фiскальний режим РРО та ПРРО), забороняється.
      Крiм того вiдбулося деяке збiльшення розмiру штрафних (фiнансових) санкцiй за непроведення розрахункових операцiй через РРО, зокрема, 10 вiдсоткiв i 50 вiдсоткiв (при повторному порушеннi протягом року) вартостi проданих з порушенням товарiв (робiт, послуг).
      Також, для суб'єктiв господарювання настав обов'язок зазначати у чеку РРО поряд з найменуванням пiдакцизних товарiв коди товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД (до цього було тiльки для пального).
      У разi проведення розрахункових операцiй через РРО та/або програмнi РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного пiдакцизного товару iз зазначенням коду товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, цiни товару та облiку його кiлькостi, вiдповiдно до ст. 17 Закону України "Про РРО" з 01.08.2020 року до суб'єктiв господарювання застосовуються фiнансовi санкцiї у розмiрi триста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (5100 гривень).


РРО та/або програмнi РРО: хто та коли застосовує

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України РРО та/або програмнi РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
      Водночас, п. 61 пiдрозд. 10 розд. XX "Iншi перехiднi положення" ПКУ передбачено, що до 01 сiчня 2021 року РРО та/або програмнi РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 грн., крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення.
      З 01 сiчня 2021 року до 01 квiтня 2021 року РРО та/або програмнi РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 грн., незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю товарiв (надання послуг) через мережу Iнтернет;
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;
      роздрiбну торгiвлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
      дiяльнiсть ресторанiв, кафе, ресторанiв швидкого обслуговування, якщо така дiяльнiсть є iншою, нiж визначена п. 11 ст. 9 Закону № 265;
      дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв;
      дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД);
      реалiзацiю текстилю (крiм реалiзацiї за готiвковi кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Електронний кабiнет - це зручно!

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увгу, що значно спрощує та покращує спiлкування платникiв податкiв з податковими органами використання Електронного кабiнету.
      Вхiд до Електронного кабiнету платники податкiв можуть здiйснити за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний портал ДПС (tax.gov.ua).
      У приватнiй частинi Електронного кабiнету платнику надано можливiсть:
      - вiдправити до будь-якого контролюючого органу листа в електронному виглядi (меню "Листування з ДПС");
      - доступу до особистої iнформацiї, зокрема реєстрацiйних та облiкових даних (меню "Облiковi данi"), даних iнтегрованих карток (меню "Стан розрахункiв з бюджетом"), перелiку отриманих документiв та поданої звiтностi платника податкiв (меню "Вхiднi/вихiднi документи");
      - переглянути стан розрахункiв з бюджетом (меню "Стан розрахункiв з бюджетом");
      - отримати витяг щодо стану розрахункiв з бюджетами та цiльовими фондами за даними органiв ДПС, надiславши запит на його отримання;
      - отримати довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;
      - надiслати запити на отримання iнформацiї, заяви на реєстрацiю платником окремих податкiв, отримати витяги з реєстрiв;
      - створювати та надсилати електроннi документи: податкової та статистичної звiтностi, звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;
      - скористатися iншими електронними сервiсами та отримати корисну iнформацiю.
      Для фiзичних осiб в Електронному кабiнетi об'єднано сервiси для громадян в окремий Е-кабiнет для громадян, який надає можливiсть:
      - доступу до реєстрацiйних даних та даних про об'єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, вiдомостi про якi надходять до ДПС з вiдповiдних реєстрiв iнших державних органiв);
      - доступу до сформованих податкових повiдомлень - рiшень щодо сум нарахованих податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, транспортного податку та плати за землю;
      - подання декларацiї про майновий стан i доходи;
      - отримання вiдомостей про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.


До уваги платникiв податкiв. 31 серпня 2020 року - граничний термiн подання фiзичними особами - пiдприємцями та самозайнятими особами заяв на списання сум заборгованостi з єдиного внеску

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що граничний термiн подання фiзичними особами - пiдприємцями та самозайнятими особами заяв на списання сум заборгованостi з єдиного внеску - 31 серпня 2020 року.
      Вiдповiдно до змiн, внесених Законом України вiд 13.05.2020 № 592-IX до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", списанню за заявою платника пiдлягають суми недоїмки, нарахованi платникам єдиного внеску фiзичним особам - пiдприємцям, крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та особам, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, за перiод 1 сiчня 2017 року до 3 червня 2020 року, а також штрафи та пеня, нарахованi на цi суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохiд (прибуток) вiд їх дiяльностi, що оподатковується податком на доходи фiзичних осiб.
      Фiзичнi особи-пiдприємцi, що перебувають на загальнiй системi оподаткування для списання заборгованостi з єдиного внеску, повиннi звернутись до державного реєстратора за мiсцем знаходження реєстрацiйної справи та написати заяву про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi, якщо така заява не подавалась ранiше. Крiм цього, вони повиннi подати звiтнiсть за 2017-2020 роки до податкового органу, якщо така звiтнiсть не подавалась ранiше та написати заяву довiльної форми про списання заборгованостi.
      Особам, якi проводили незалежну професiйну дiяльнiсть необхiдно подати до податкового органу за основним мiсцем облiку заяву про зняття з облiку як платника єдиного внеску та звiтнiсть єдиного внеску за перiод 2017-2020 роки, якщо вона не була подана ранiше.
      Податковий орган може вiдмовити в списаннi заборгованостi з єдиного внеску, якщо за результатами перевiрки буде встановлено, що платник податкiв отримав дохiд (прибуток) протягом перiоду з 01.01.2017 до 03.06.2020 року, або суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нарахованi на суми недоїмки, були в повному обсязi самостiйно сплаченi платником або стягнутi в порядку встановленому Законом.
      У разi якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нарахованi на суми недоїмки, були частково самостiйно сплаченi платником та/або стягнутi у порядку, передбаченому Законом, податковий орган приймає рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi у частинi, що залишилася несплаченою.
      На пiдставi змiн внесених Законом України вiд 13.05.2020 № 592-IX до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", пiсля отримання у встановленому законом порядку вiдповiдних вiдомостей вiд державного реєстратора або заяви про зняття з облiку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звiтностi (якщо вiдповiдна звiтнiсть не була подана ранiше) податковий орган протягом 15 робочих днiв проводить камеральну перевiрку. За результатами перевiрки може бути прийняте рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi або вмотивоване рiшення про вiдмову списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi.


Новацiї Закону 466: змiни щодо податкової знижки

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє щодо змiн, внесених до Податкового кодексу України, запроваджених Законом України вiд 16 сiчня 20020 року №446-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" щодо податкової знижки
      Так, вiдповiдно до Закону №466-IX:
      - уточнено перелiк документiв, якi пiдтверджують витрати, що включаються до складу податкової знижки (платiжнi та розрахунковi документи, зокрема, квитанцiї, фiскальнi або товарнi чеки, прибутковi касовi ордери, що iдентифiкують продавця товарiв (робiт, послуг) i особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копiї договорiв за їх наявностi, в яких обов'язково повинно бути вiдображено вартiсть таких товарiв (робiт, услуг) i строк оплати за такi товари (роботи услуги).
      - встановлено, що копiї зазначених документiв (крiм електронних розрахункових документiв) надаються разом з декларацiєю про майновий стан i доходи, а оригiнали цих документiв пiдлягають зберiганню платником податку протягом строку давностi, встановленого Податковим кодексом України.
      У разi, якщо вiдповiднi документи пiдтвердженi електронним розрахунковим документом, платник податкiв зазначає в податковiй декларацiї лише реквiзити електронного розрахункового документа.
      Нагадуємо, що громадяни, якi мають право на податкову знижку за результатами 2019 року, можуть подати декларацiю до 31 грудня 2020 року включно.


Понад 920 мiльйонiв гривень - надходження ЄСВ вiд роботодавцiв Червоноградського управлiння

      З початку 2020 року вiд страхувальникiв якi перебувають на облiку Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi до бюджету надiйшло 927,5 млн. грн, що на 20,7 млн. грн. бiльше вiд минулорiчних надходжень аналогiчного перiоду. Тiльки в липнi було перераховано 119,4 млн. гривень.
      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що Законом України вiд 13.05.2020 №592-IХ "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" щодо усунення дискримiнацiї за колом платникiв" передбачено списання суми недоїмки з єдиного внеску, а також штрафiв та пенi, нарахованих на цi суми недоїмки фiзичним особам - пiдприємцям на загальнiй системi оподаткування та фiзичним особам, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть, якщо такими платниками не отримано дохiд (прибуток) вiд їх дiяльностi, що пiдлягає оподаткуванню ПДФО.
      Для списання суми недоїмки з єдиного внеску необхiдно протягом 90 календарних днiв з дня набрання чинностi Законом № 592-IХ (з 03.06.2020 по 31.08.2020) подати заяву та здiйснити певнi кроки.


З початку року платники Червоноградського управлiння спрямували до зведеного бюджету понад 900 млн. грн ПДФО

      З початку року платники Червоноградського управлiння перерахували до бюджетiв усiх рiвнiв 902 мiльйони гривень ПДФО Таким чином до скарбницi країни спрямовано на 28,7 млн. грн. бiльше ПДФО, нiж минулого року. Зокрема у липнi поточного року надiйшло 124,8 млн. гривень.
      Звертаємо увагу, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року №466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi ? Закон № 466) передбачено наступнi змiни щодо податку на доходи фiзичних осiб (далi ? ПДФО):
      - оподаткування за основною ставкою 18 вiдсоткiв доходу, отриманого платником податку вiд продажу протягом звiтного податкового року третього та наступних об'єктiв нерухомостi (транспортних засобiв). Тобто, дохiд, отриманий платником податку вiд реалiзацiї першого на рiк об'єкта рухомого майна (транспортних засобiв) оподатковується за нульовою ставкою, дохiд вiд продажу протягом звiтного податкового року другого об'єкта рухомого майна оподатковується за ставкою 5%, а дохiд вiд продажу третього та наступних об'єктiв рухомого майна, отриманий протягом року, оподатковується за ставкою 18% ПДФО;
      - уточнення перелiку витрат для фiзичних осiб - пiдприємцiв в частинi витрат на сплату податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, за об'єкти нежитлової нерухомостi, витрат на реконструкцiю, модернiзацiю та iншi види полiпшення основних засобiв;
      - скасовується сплата податку на доходи фiзичних осiб з пенсiй, розмiр яких перевищує 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму;
      - звiльняється вiд сплати 5% ПДФО пiд час продажу об'єкта незавершеного будiвництва за умови перебування такого майна у власностi платника податку понад три роки.


Понад 133 млн, грн. єдиного податку сплатили платники Червоноградського управлiння

      Впродовж семи мiсяцiв 2020 року суб'єкти господарювання Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi, якi здiйснюють дiяльнiсть на спрощенiй системi оподаткування, сплатили до мiсцевих бюджетiв 133,4млн.грн. єдиного податку. Порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року сума надходжень зросла на 13,1млн. гривень.
      Зокрема у липнi ,,спрощенцi" перерахували 21,6 млн. грн., що на 10,2% бiльше аналогiчного перiоду 2019 року.
      Слiд зазначити, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року №466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" встановлено, що анулювання реєстрацiї єдиного податку можливе у разi наявностi податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.


Новацiї Закону 466: оподаткування спрощеної та загальної системи оподаткування

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє щодо змiн, внесених до Податкового кодексу України, запроваджених Законом України вiд 16 сiчня 20020 року №446-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" щодо оподаткування на спрощенiй та загальнiй системах оподаткування. Так, вiдповiдно до Закону №466-IX:
      - виключено вантажнi авто з об'єктiв, якi не пiдлягають амортизацiї фiзичними особами-пiдприємцями на загальнiй системi оподаткування;
      - зменшено з 15-ти до 10-ти днiв строк, до закiнчення якого платник єдиного податку третьої групи зi ставкою 5% може подати заяву про змiну ставки цього податку на 3%
       20% ПДВ;
      - обмежено поширення пiльги у виглядi земельного податку на платникiв єдиного податку 1-3 груп при наданнi нерухомого майна в оренду;
      - визначено, що анулювання реєстрацiї єдиного податку можливе у разi наявностi податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.


Податковий календар: 10 серпня

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за II квартал
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за II квартал;
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за II квартал;
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал;
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за пiврiччя 2020 року та фiнансової звiтностi за пiврiччя 2020 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Останнiй день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi до державного бюджету державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, за пiврiччя 2020 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за II квартал 2020 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем при переходi зi спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстрованi протягом II кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи за II квартал.


Новацiї Закону 466: Вiдповiдальнiсть платникiв за порушення строкiв подання iнформацiї про всi об'єкти оподаткування i об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), а також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об'єктiв оподаткування або об'єктiв, якi пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку).
      Об'єктами оподаткування i об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дiї, у зв'язку з якими у платника податкiв виникають обов'язки щодо сплати податкiв та зборiв. Платник податкiв зобов'язаний повiдомляти про всi об'єкти оподаткування i об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, контролюючi органи за основним мiсцем облiку згiдно з порядком облiку платникiв податкiв.
      Вiдповiдно до п. 117.1 ст. 117 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених законодавством, заяв або документiв для взяття на облiк у вiдповiдному контролюючому органi, реєстрацiї змiн мiсцезнаходження чи внесення iнших змiн до своїх облiкових даних, неподання виправлених документiв для взяття на облiк чи внесення змiн, подання з помилками чи у неповному обсязi, неподання вiдомостей стосовно осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського облiку та/або складення податкової звiтностi, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi - 340 гривень, на юридичних осiб, вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи чи юридичну особу, вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету пiд час виконання договору про спiльну дiяльнiсть, - 1020 гривень.
      У разi неусунення таких порушень або за тi самi дiї, вчиненi протягом року особою, до якої були застосованi штрафи за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 680 гривень, на юридичних осiб, вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи чи юридичну особу, вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету пiд час виконання договору про спiльну дiяльнiсть, - 2040 гривень.
      Вiдповiднi змiни до ст. 117 ПКУ внесенi Законом України вiд 16 сiчня 2020 року № 466 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi".


Новi умови анулювання реєстрацiї платника ПДВ

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що Законом України вiд 16 сiчня 2020 року № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi - Закон № 466) внесено ряд змiн до Податкового кодексу України (далi - ПКУ).
      Так, Законом № 466 п. 184.2 ст. 184 ПКУ доповнено абзацом другим, вiдповiдно якого, якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, внесено запис про державну реєстрацiю припинення юридичної особи (крiм перетворення) або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця (далi - ФОП) або якщо до реєстру платникiв єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, анулювання реєстрацiї проводиться контролюючим органом автоматично на пiдставi вiдповiдних вiдомостей, отриманих згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" або за даними реєстру платникiв єдиного податку.
      Крiм того, анулювання реєстрацiї платника ПДВ здiйснюється на дату, зокрема державної реєстрацiї припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi ФОП.


Змiни, запровадженi щодо стягнення боргу:

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що Законом України вiд 16.01.2020 року № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" внесено змiни щодо стягнення боргу:
      - встановлюється, що стягнення заборгованостi з частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань вiдтепер буде здiйснюватись у порядку, визначеному статтями 59-60 та 87-101 Кодексу;
      - скорочується строк, наданий для самостiйного погашення платником податкiв суми податкового боргу, з 60 до 30 календарних днiв з дня надiслання (вручення) такому платнику податкової вимоги, протягом яких не здiйснюється стягнення коштiв та продаж майна;
      - доповнюються пiдстави звiльнення майна платника податкiв - боржника з податкової застави, зокрема, з дня: отримання контролюючим органом пiдтвердження повного погашення сум розстрочених (вiдстрочених) грошових зобов'язань та процентiв за користування розстроченням (вiдстроченням) в установленому законодавством порядку; отримання платником податкiв згоди контролюючого органу на вiдчуження майна, що перебуває у податковiй заставi, вiдповiдно до статтi 92 цього Кодексу;
      - скорочується з двох до одного мiсяця строк, протягом якого платник податкiв, що має податковий борг, може самостiйно здiйснити оцiнку майна, яке перебуває у податковiй заставi, шляхом укладення договору з оцiнювачем;
      - передбачається щоденне (замiсть щомiсячного) оприлюднення iнформацiї щодо суб'єктiв господарювання, що мають податковий борг.


Змiни до оподаткування доходiв фiзичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що Законом України вiд 16.01.2020 року № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" внесено змiни до оподаткування доходiв фiзичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Зокрема, скасовується сплата податку на доходи фiзичних осiб з пенсiй, розмiр яких перевищує 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму (виключено пiдпункт 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 Податкового кодексу України (далi -ПКУ)).
      Попередня редакцiя цього пiдпункту передбачала, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсiй (включаючи суму їх iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом, якщо їх розмiр перевищує десять розмiрiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть (у розрахунку на мiсяць), встановленого на 1 сiчня звiтного податкового року, у частинi такого перевищення, а також пенсiй з iноземних джерел, якщо згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, такi пенсiї пiдлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країнi їх виплати.
      Також, звiльняється вiд сплати податку на доходи фiзичних осiб продаж об'єкта незавершеного будiвництва за умови перебування такого майна у власностi платника податку понад три року (пункт 172.1 статтi 172 ПКУ) (у попереднiй редакцiї продаж об'єктiв незавершеного будiвництва пiдлягав оподаткуванню).
      Зазнав змiн пiдпункт 177.4.6 пункту 177.4 статтi 177 ПКУ яким виключаються з перелiку об'єктiв, якi не пiдлягають амортизацiї, вантажнi авто фiзичних осiб - пiдприємцiв на загальнiй системi оподаткування. (попередня редакцiя не передбачала можливостi амортизувати вантажнi авто).


До уваги платникiв податкiв. Про необхiднiсть своєчасної сплати та погашення заборгованостi з ЄСВ

      Як повiдомила начальник Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець, що адмiнiстрування єдиного соцiального внеску регламентується спецiальним Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", яким визначено, що платники єдиного внеску зобов'язанi своєчасно та в повному обсязi нараховувати, обчислювати i сплачувати єдиний внесок, а контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог законодавства здiйснюється органами ДПС.
      Саме своєчасна сплата ЄСВ гарантує громадянам право на соцiальний захист. Як вiдомо, несвоєчасно сплаченi кошти в бюджет - це неотриманi пенсiї, недофiнансованi освiта, медицина, культура та iншi соцiальнi виплати громадянам
      Вiдповiдно до чинного законодавства ЄСВ пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника.
      За наявностi у платника одночасно зобов'язань зi сплати ЄСВ, зобов'язань по сплатi податкiв та iнших обов'язкових платежiв, передбачених законом, або зобов'язань перед iншими кредиторами - сплата єдиного внеску виконуються в першу чергу i має прiоритет перед усiма iншими, крiм зобов'язань з виплати заробiтної плати.
      До платникiв, якi не виконали обов'язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та стягнення, якi визначенi законодавством.
      Вiдповiдно до чинного законодавства, платнику, у якого виник борг, надсилається вимога про сплату недоїмки, яка є виконавчим документом.
      Якщо вказаний у вимозi борг з єдиного внеску протягом 10-денного термiну платником не сплачується, то вимога надсилається до органу державної виконавчої служби для вжиття заходiв стягнення за рахунок коштiв у банкiвських установах та рухомого або нерухомого майна боржника.
      Боржникам - приватним пiдприємцям слiд пам'ятати, що одним iз джерел погашення боргiв з ЄСВ є особисте майно приватного пiдприємця, що ставить пiд загрозу добробут власної сiм'ї.
      Звертаємо увагу, що саме вiд сплати єдиного соцiального внеску залежить своєчасне фiнансування пенсiй та соцiальної допомоги вiдповiдним верствам населення.


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що 30 червня 2020 року завершилась кампанiя декларування громадянами доходiв, отриманих у 2019 роцi.
      Нажаль, станом на 1 липня 2020 року залишилась значна кiлькiсть громадян, якi ще досi не подали декларацiї про майновий стан i доходи.
      У зв'язку з чим, нагадуємо, що громадяни, якi ще не задекларували отриманi доходи за
      2019 рiк, зобов'язанi подати декларацiю про майновий стан i доходи та самостiйно сплатити суму податкового зобов'язання.
      Cума податкового зобов'язання, зазначена в поданiй рiчнiй декларацiї за 2019 рiк, сплачується громадянами самостiйно до 1 жовтня 2020 року.
      У разi, коли фiзична особа не задекларує отриманi доходи, контролюючий орган приймає рiшення про проведення перевiрки та самостiйно визначає суму податкового зобов'язання. Одночасно, вказане порушення тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 25 вiдсоткiв суми визначеного податкового зобов'язання.


Оновлено довiдники пiльг станом на 01 липня 2020 року

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що ДПС України затвердила новi довiдники пiльг, наданих чинним законодавством по сплатi податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв станом на 01.07.2020. Зокрема це:
      - Довiдник № 99/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник № 99/2 iнших податкових пiльг.
      У довiдниках надано перелiк пiльг iз податку на прибуток пiдприємств, ПДВ, плати за землю, податку на нерухоме майно, акцизного податку, мiсцевих податкiв та зборiв.
      Нагадаємо, що з 2020 року скасовано подання окремого звiту про суми податкових пiльг. Облiк сум податкових пiльг, отриманих суб'єктами господарювання, здiйснюється контролюючими органами на пiдставi iнформацiї, наявної в поданих такими суб'єктами господарювання податкових декларацiях.


Податковий календар: 29 липня

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за II квартал податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;
      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за II квартал транспортного податку.


До уваги платникiв рентної плати. Звiтнiсть з рентної плати заповнюємо по новому

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 23 травня 2020 року набрали чинностi змiни, внесенi законом Закону України вiд 16.01.20250 №466-XI "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" щодо декларування податкових зобов'язань з рентної плати за II квартал 2020 року.
      З 23 травня 2020 року набрали чинностi змiни, внесенi законом, зокрема, у частинi змiни критерiїв застосування ставок рентної плати (п. 252.20 ст. 252 Податкового кодексу України, а також коригуючих коефiцiєнтiв до них та їх розмiру (п. 252.22 ст. 252 ПКУ).
      Зважаючи на те, що базовим звiтним перiодом для рентної плати є календарний квартал, то декларування податкових зобов'язань з рентної плати за II квартал 2020 року слiд здiйснювати шляхом складання окремих додаткiв до Податкової декларацiї з рентної плати, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 №719, у яких сума податкових зобов'язань з рентної плати за кожним вiдповiдним видом товарної продукцiї обчислюється:
      - за перiод з 01.04.2020 по 22.05.2020 - за обсяг товарної продукцiї видобутої за такий перiод iз застосуванням ставок рентної плати та коефiцiєнтiв до них, що дiяли до набрання чинностi законом;
      - за перiод з 23.05.2020 по 30.06.2020 - за обсяг товарної продукцiї видобутої за такий перiод iз застосуванням ставок рентної плати та коефiцiєнтiв до них, що визначенi законом.
      Звертаємо увагу, що умовою для застосування коефiцiєнта у разi видобування запасiв корисних копалин дiлянки надр iз дотримання кондицiй мiнеральної сировини дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення за рахунок власних коштiв, встановлено виконання платником рентної плати такої експертизи не ранiше нiж за 5 рокiв, а також змiнено розмiр такого коефiцiєнта з 0,7 до 0,95.
      За матерiалами листа ДПС України вiд 10.07.2020 №11410/7/99-99-04-03-03-07.


Сплатити єдиний соцiальний внесок фiзичнi особи - пiдприємцi мають до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу, що Законами України №533-IХ вiд 17.03.2020 та №591-IХ вiд 13.05.2020 було звiльнено вiд сплати ЄСВ "за себе" фiзичних осiб пiдприємцiв, незалежно вiд системи оподаткування, фiзичних осiб якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть та членiв фермерських господарств за березень, квiтень, травень.
      При цьому, такi платники єдиного внеску на власний розсуд вирiшують питання щодо застосування передбаченого звiльнення вiд єдиного внеску.
      Вони можуть прийняти рiшення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за вказанi перiоди в розмiрах та порядку, визначених Законом про ЄСВ. У такому разi iнформацiя про сплаченi суми зазначається у звiтностi про нарахування єдиного внеску за звiтний перiод, визначений для таких осiб цим Законом.
      Якщо платник вже здiйснив оплату внескiв за березень та квiтень 2020 року, до набрання чинностi Законом № 533, такi суми зараховуватимуться податковими органами (без будь-яких заяв платникiв єдиного внеску) у рахунок майбутнiх платежiв (за умови вiдсутностi у такого платника сум недоїмки, штрафних санкцiй та/або пенi по цьому внеску), вiдповiдно до Закону про ЄСВ, крiм випадкiв самостiйного визначення таким платником бази нарахування єдиного внеску за звiтний перiод у Звiтi.
      Тобто, за II квартал 2020 року мiнiмальна сума ЄСВ до сплати "за себе" у ФОП, незалежно вiд системи оподаткування i групи, буде становити 1039,06 гривень. Сплатити єдиний соцiальний внесок фiзичнi особи - пiдприємцi мають до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, тобто до 20 липня 2020 року.


Мiсцевi скарбницi отримали вiд "спрощенцiв" Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi понад 111 мiльйонiв гривень єдиного податку

      За шiсть мiсяцiв 2020 року до мiсцевих бюджетiв вiд платникiв податкiв Червоноградського управлiння, якi працюють за спрощеною системою оподаткування, надiйшло 111,8 млн. грн. єдиного податку. Незважаючи на карантиннi заходи. в червнi спрощенцi сплатили 6,6 млн. гривень.
      Найбiльший внесок у бюджети мiсцевих громад зробили фiзичнi особи - пiдприємцi, якi сплатили 96,4 млн, грн., юридичнi особи - спрощенцi 9,7 млн. грн., вiд сiльгосптоваровиробникiв надiйшло 5,7 млн. грн. єдиного податку.
      Нагадаємо, що у зв'язку з введенням в дiю Закону України вiд 16 сiчня 2020 року № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" до пункту 293.8 ст.293 Податкового кодексу України запроваджено ряд змiн, а саме: ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмiрi 3 вiдсотки, може бути обрана: платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмiрi 5 вiдсоткiв, у разi подання ним заяви щодо змiни ставки єдиного податку не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрацiї такого платника єдиного податку платником податку на додану вартiсть.


До мiсцевих бюджетiв вiд платникiв податкiв Червоноградського управлiння надiйшло майже 814 млн грн податкових платежiв

      Платники податкiв якi перебувають на облiку Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi за перше пiврiччя 2020 року сплатили до мiсцевих бюджетiв 813,9 млн. гривень. Доходи мiсцевих скарбниць порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року зросли на 28,4 млн. гривень.
      Зокрема, у розрiзi основних платежiв найбiльше надiйшло податку на доходи фiзичних осiб - 581,9 млн. грн., що на 31,4 млн грн перевищує надходження за аналогiчний перiод минулого року. Платники малого бiзнесу сплатили 111,8 млн грн єдиного податку, що перевищує минулорiчний результат на 11 вiдсоткiв. Власники землi та землекористувачi поповнили мiсцевi скарбницi на 57,3 млн. гривень.
      Крiм того, у сiчнi-червнi мiсцевi скарбницi отримали 19,7 млн.грн. екологiчного податку, майже 15 млн, грн. акцизниго податку з реалiзацiї суб"єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, 9,2 млн. грн.. податку на прибуток пiдприємств та 8,9 млн. грн.. податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки.


До уваги суб'єктiв господарювання. Розмiщено форми електронних документiв, якi мають застосовуватись суб'єктами господарювання - користувачами програмних РРО

      У банерi "Програмнi РРО" на вебпорталi ДПС у вкладцi "Форми ПРРО" розмiщено форми електронних документiв для програмних реєстраторiв розрахункових операцiй, якi застосовуються користувачами для реєстрацiї/перереєстрацiї/скасування реєстрацiї ПРРО, а також пiд час застосування ПРРО.
      Пропонуємо ознайомитись з цими формами усiм зацiкавленим суб'єктам господарювання - користувачам програмних РРО та розробникам комерцiйних програмних РРО.
      Банер "Програмнi РРО" (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/) також мiстить актуальну iнформацiю, пов'язану iз запровадженням програмних РРО вiдповiдно до вимог Закону України вiд 20 вересня 2019 року № 128-IX "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" (набуває чинностi з 01.08.2020).


З 1 сiчня 2021 року запроваджується Єдиний реєстр податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що 23 травня 2020 року набув чинностi Закон України вiд 16 сiчня 2020 року №466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi - Закон №466), яким внесено змiни до пунктiв 58.1 та 58.2 ст. 58 Податкового кодексу України (далi - ПКУ), вiдповiдно до яких з 01.01.2021 запроваджено Єдиний реєстр податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв надiсланих (вручених) платникам податкiв (далi - Реєстр). Технiчним адмiнiстратором Реєстру визначено Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.
      Так, вищезазначений Реєстр буде мiстити iнформацiю про:
      - дату складання, надiслання (вручення) та отримання платником податкiв податкового повiдомлення-рiшення;
      - дату вiдкликання або змiни податкового повiдомлення-рiшення;
      - дату настання граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначенi у них суми (нарахування/зменшення) грошового зобов'язання, зменшення суми бюджетного вiдшкодування, вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, стан їх узгодження та термiни сплати;
      - виникнення податкового боргу платника податкiв, дату та номер податкової вимоги;
      - оскарження податкового повiдомлення-рiшення в адмiнiстративному або судовому порядку.


Змiнено термiни подання звiтностi для ФОП- -"загальника" у випадку лiквiдацiї

      Законом України вiд 16.01.2020 р. № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" внесено змiни та доповнення до Податкового кодексу України.
      Зокрема, внесено змiни до п. 177.11 ст. 177 ПКУ, вiдповiдно до яких, у разi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзична особа пiдприємець, що перебуває на загальнiй системi оподаткування, подаватиме декларацiю про майновий стан i доходи у строки, встановленi Податковим кодексом для мiсячного податкового перiоду.
      Тобто подати таку податкову декларацiю необхiдно протягом 20 календарних днiв пiсля закiнчення мiсяця, у якому вiдбулося таке припинення (у попереднiй редакцiї п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу - протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi).


Змiни щодо порядку реєстрацiї податкових накладних

      З 23 травня 2020 року набув чинностi Закон України вiд 16 сiчня 2020 року № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" яким внесено змiни до термiну реєстрацiї податкових накладних / розрахункiв коригування, складених вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 та пункту 199.1 статтi 199 Кодексу.
      А саме, норму Податкового кодексу, якою встановлено термiни реєстрацiї в ЄРПН податкових накладних / розрахункiв коригування (пункт 201.10 статтi 201 Кодексу), доповнено новим абзацом, згiдно з яким для зведених податкових накладних та/або розрахункiв коригування до таких зведених податкових накладних, складених за операцiями, визначеними пунктом 198.5 статтi 198 та пунктом 199.1 статтi 199 Кодексу, встановлено граничний строк реєстрацiї в ЄРПН - протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем мiсяця, в якому вони складенi.
      Якщо граничний день реєстрацiї податкових накладних та/або розрахункiв коригування в ЄРПН припадає на вихiдний чи святковий день, то такий день вважається операцiйним, що забезпечує можливiсть реєстрацiї податкових накладних та/або розрахункiв коригування протягом перiоду з 8:00 до 20:00.
      Вiдповiдно до п. 1201.1 та п1201.2 ПКУ за несвоєчасну реєстрацiю, податкових накладних якi складенi на звiльненi вiд ПДВ операцiї, на операцiї, якi обкладаються ПДВ за ставкою 0 % , за якими нараховано компенсуючi ПДВ-зобов'язання за п. 198.5, ст. 199 ПК, або складенi на суму перевищення мiнiмальної бази над фактичною цiною постачання застосовується штрафна санкцiя у розмiрi 2% обсягу постачання, але не бiльше 1020 гривень. За не реєстрацiю таких податкових накладних застосовується штрафна санкцiя у розмiрi 5% обсягу постачання, але не бiльше 3040 гривень.


Уточнено перелiк суб'єктiв господарювання - платникiв податку на прибуток - змiни в законодавствi

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу суб'єктiв господарювання, що змiнами, внесеними Законом України вiд 16 сiчня 2020 року № 466 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" до пiдпункту 133.1.1 пункту 133.1 статтi 133 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), уточнено, що юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування, фiзичнi особи - пiдприємцi та фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, є платниками податку на прибуток при виплатi доходiв (прибуткiв) нерезиденту з джерелом їх походження з України.
      Для таких суб'єктiв, у разi виплати доходiв нерезидентам, змiнами до пункту 137.5 Кодексу (набирають чинностi з 01 сiчня 2021 року) передбачено застосування рiчного звiтного перiоду з податку на прибуток пiдприємств.
      Таким чином, у разi виплати доходiв нерезидентам у 2020 роцi юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, що обрали спрощену систему оподаткування, фiзичнi особи - пiдприємцi та фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, подають за звiтний 2020 рiк декларацiю з додатком ПН, у якому вiдображають такi доходи нерезидентiв та вiдповiднi суми податку.


З 1 липня оновлюються ознаки доходiв для форми № 1ДФ

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi наголошує, що 01.07.2020 набере чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.05.2020 № 241 "Про внесення Змiн до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку", що зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2020 за № 514/34797 (далi - Наказ № 241).
      Наказом № 241 внесено змiни до додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 № 4 (далi - Додаток). При цьому змiст форми № 1ДФ не змiниться.
      Так, у Роздiлi 1 "Довiдник ознак доходiв фiзичних осiб" Додатку чиннi назви ознак доходiв приводяться у вiдповiднiсть до норм Податкового кодексу України, а саме:
      -ознаку 153 "Основна сума поворотної фiнансової допомоги, наданої платником податку iншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фiнансової допомоги, що отримується платником податку" роздiлено на двi:
      153 "Сума поворотної фiнансової допомоги наданої платником податку iншим особам, яка повертається йому";
      197 "Сума поворотної фiнансової допомоги, що отримується платником податку";
      -роздiлено види доходiв з ознаки 106:
      106 "Надання земельної частки (паю) в лiзинг, оренду або суборенду";
      195 "Надання земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення, майнового паю в лiзинг, оренду суборенду, емфiтевзис";
      196 "Надання майна (крiм земельної частки (паю), земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення, майнового паю) в лiзинг, оренду або суборенду".


Про змiни в адмiнiструваннi частини чистого прибутку (доходу) та дивiдендiв на державну частку

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє про змiни в адмiнiструваннi частини чистого прибутку (доходу) та дивiдендiв на державну частку, внесенi законами України вiд 16 сiчня 2020 року N 466-IX "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi - Закон N 465) та N 466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi - Закон N 466), доведенi листом ДПС України вiд 09.06.2020 р. N 9109/7/99-00-05-05-01-07.
      Лист ДПС України вiд 09.06.2020 р. N 9109/7/99-00-05-05-01-07


До уваги платникiв ПДВ. Квартальний звiтний перiод для звiтностi з ПДВ скасовується

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Законом України вiд 16.01.2020 р. № 466-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (далi - Закон № 466) внесено змiни до статтi 202 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далi - ПКУ), вiдповiдно до яких встановлюється єдиний звiтний перiод для усiх категорiй платникiв податку на додану вартiсть, який дорiвнює календарному мiсяцю.
      Отже, для платникiв, якi перебувають на спрощенiй системi оподаткування, що передбачає реєстрацiю платником податку на додану вартiсть квартальний звiтний перiод для податкової звiтностi з ПДВ скасовується. Останнiм звiтним перiодом для платникiв податку, якi подавали звiтнiсть з ПДВ щоквартально, є II-й квартал 2020 року.
      Починаючи з липня 2020 року всi без виключення платники податку, в тому числi i тi, що перебувають на спрощенiй системi оподаткування, мають подавати податкову декларацiю щомiсячно.
      При цьому вiд'ємне значення рiзницi мiж податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, обчислене платниками податку в податкових декларацiях з ПДВ за II-й квартал 2020 року, переноситься до декларацiї за липень 2020 року.
      Платники податку, якi до внесення змiн Законом № 466-IХ подавали звiтнiсть щоквартально та до скасування квартального звiтного перiоду не подали звiтнiсть (квартальну) у визначенi ПКУ термiни, пiсля переходу на мiсячний звiтний перiод подають за такi попереднi звiтнi перiоди, якi дорiвнюють календарному кварталу, квартальну звiтнiсть.
      Уточнюючi декларацiї з ПДВ за звiтнi перiоди, за якi платники податку до внесення змiн Законом № 466 подавали квартальну звiтнiсть з ПДВ, також подаються за звiтний перiод, який дорiвнює календарному кварталу.


Змiнено термiни подання звiтностi для ФОП- -"загальника" у випадку лiквiдацiї

      Законом України вiд 16.01.2020 р. № 466-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" внесено змiни та доповнення до Податкового кодексу України.
      Зокрема, внесено змiни до п. 177.11 ст. 177 ПКУ, вiдповiдно до яких, у разi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзична особа пiдприємець, що перебуває на загальнiй системi оподаткування, подаватиме декларацiю про майновий стан i доходи у строки, встановленi Податковим кодексом для мiсячного податкового перiоду.
      Тобто подати таку податкову декларацiю необхiдно протягом 20 календарних днiв пiсля закiнчення мiсяця, у якому вiдбулося таке припинення (у попереднiй редакцiї п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу - протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi).


УВАГА! Змiнено режим роботи податкових органiв Львiвщини
На виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2020 року № 392 та наказу Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi вiд 23.06.2020 № 2291 з 24 червня 2020 року змiнено режим роботи податкових органiв Львiвщини.
      Вiдтак, на перiод дiї карантину початок робочого дня - о 8 год. 00 хв., перерва на обiд - з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., закiнчення робочого дня - о 17 год. 00 хв., у п'ятницю - о 15 год. 45 хв.
      Вiдповiдно до вказаної постанови КМУ надання адмiнiстративних послуг в центрах обслуговування платникiв розпочинається о 10 год. 00 хв.
      Прийом платникiв у ЦОП здiйснюється за попереднiм записом виключно для надання невiдкладних послуг. При гострiй необхiдностi в отриманнi послуг, платник податкiв може записатися за поданими нижче телефонами у консультанта-модератора, чи у спецiалiстiв за напрямками.
      Нагадуємо, що до ваших послуг дiють електроннi сервiси за посиланням: Електронний кабiнет https://cabinet.tax.gov.ua/


До уваги платникiв податкiв. Вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ надсилатимуть через Електронний кабiнет

      З 1 липня 2020 року в ст. 25 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" станеться ще одна змiна, яка стосується порядку надсилання платникам ЄСВ вимог про сплату недоїмки з цього внеску. Це здiйснюватиметься за правилами листування з платниками податкiв, установленими ст. 42 Податкового кодексу України.
      Це означає, зокрема, що платники, якi подають звiтнiсть в електронному виглядi та пройшли iдентифiкацiю онлайн в електронному кабiнетi, так само отримуватимуть у цьому кабiнетi й вимоги про сплату ЄСВ.
      Цi змiни внесено Законом України вiд 26.02.2020 р. № 465-IX "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi".


До завершення кампанiї декларування доходiв громадян залишився один тиждень

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує громадянам, що до завершення кампанiї декларування громадянами доходiв, отриманих у 2019 роцi, залишився один тиждень. Останнiй день подання декларацiї про майновий стан та доходи - 30 червня 2020 року.
      Cума податкового зобов'язання, зазначена в поданiй рiчнiй декларацiї, сплачується громадянами самостiйно до 1 жовтня 2020 року.
      Одночасно повiдомляємо, що неподання або несвоєчасне подання декларацiї про майновий стан i доходи тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 170 гривень (п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу України) та адмiнiстративну вiдповiдальнiсть в розмiрi вiд 3-ох до 8-ми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (ст. 164-1 КпАП).


Скористайтесь чатом <Контакт-центр Податкової> та отримайте вiдповiдi на запитання з оподаткування

До уваги платникiв податкiв. Застосування програмних РРО розпочнеться з 01 серпня 2020 року

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що Законом України вiд 17 березня 2020 року № 533-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" було вiдтермiновано:
      - з 19.04.2020 до 01.08.2020 - можливiсть застосування програмних реєстраторiв розрахункових операцiй i збiльшення розмiру штрафних (фiнансових) санкцiй;
      - з 01.10.2020 до 01.01.2021 - запровадження механiзму "Кешбек" та обов'язок застосування РРО фiзичними особами-пiдприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп, якi провадять ризиковi види дiяльностi;
      - з 01.01.2021 до 01.04.2021 - обов'язок застосування РРО усiма фiзичними особами-пiдприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп.
      Звертаємо увагу платникiв на переваги застосування програмних РРО.
      Перш за все, реєстрацiя програмних РРО буде вiдбуватися в режимi онлайн, в електронному кабiнетi, а користування РРО стане простiшим та дешевшим, а також швидшим для бiзнесу, адже користувачам програмних РРО буде забезпечено виключно онлайн реєстрацiю та онлайн передачу (отримання) даних. Передбачено автоматичний режим створення Z-звiту, що унеможливить ризик його не створення та загрозу застосування штрафних санкцiй до платника.
      З'являється альтернатива класичним РРО, обслуговування яких коштує щонайменше 200 грн. щомiсяця для кожного РРО.
      Можливiсть використовувати замiсть традицiйних (класичних) РРО спецiальнi програми, призначенi для реєстрацiї розрахункових операцiй. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет: ноутбук, планшет чи смартфон. При цьому закон прямо зобов'язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рiшення для використання суб'єктом господарювання, - безкоштовним буде не тiльки завантаження самої програми, але i її пiдтримка.
      Використовувати програмнi РРО можна буде з 01 серпня 2020 року.
      Акцентуємо увагу, що новi правила застосування РРО не стосуються спрощенцiв I групи, рiчний обсяг доходу яких не перевищує 1,0 млн.грн. та фiзичних осiб, якi продають на ринках вживанi речi та продукцiю власних пiдсобних господарств.


Податковий календар: 19 червня

      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп.


Податковий календар: 15 червня

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Майже 1700 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Центру обслуговування платникiв Червоноградської державної iнспекцiї

      З початку року в Центрi обслуговування платникiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями надано 1672 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, яких протягом сiчня-травня мiсяця надано 849. Карток платника податкiв видано 660 та внесено 1 вiдмiтку до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 29 реєстраторiв розрахункових операцiй, 102 книги облiку розрахункових операцiй та 31 розрахункову книжку.
      Нагадаємо, перелiк всiх адмiнiстративних послуг, якi надаються у Центрах обслуговування платникiв можна переглянути на iнформацiйних стендах, а також на офiцiйному порталi Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi.


За п'ять мiсяцiв 2020 року фахiвцями податкової надано понад 7000 адмiнiстративних послуг

      Надання адмiнiстративних послуг Червоноградським управлiнням Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi здiйснюється у 5-ти центрах обслуговування платникiв, зокрема Червоноградською державною податковою iнспекцiєю, Жовкiвською державною податковою iнспекцiєю, Радехiвською державною податковою iнспекцiєю, Кам'янка-Бузькою державною податковою iнспекцiєю та Сокальською державною податковою iнспекцiєю. Так, з початку року станом на 01.06.2020 року надано 7258 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-травня мiсяця 2020 року надано 4218. Видано 1923 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв та внесено 9 вiдмiток до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 277 реєстраторiв розрахункових операцiй, 709 книги облiку розрахункових операцiй та 122 розрахункових книжок.
      В Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадують, що до послуг платникiв дiють електроннi сервiси за посиланням: Електронний кабiнет https://cabinet.tax.gov.ua/


Платники податкiв Червоноградського управлiння ГУ ДПС У Львiвськiй областi перерахували на обороноздатнiсть країни понад 46 мiльйонiв гривень вiйськового збору

      За п'ять мiсяцiв поточного року платники податкiв, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi сплатили до бюджету 46,2 млн грн вiйськового збору. У травнi надiйшло 8,5 млн.гривень.
      Нагадаємо, вiйськовий збiр зараховується до Державного бюджету. Його платниками є податковi агенти (юридичнi особи, самозайнятi особи) та фiзичнi особи, якi отримують доходи вiд осiб, якi не є податковими агентами, та iноземнi доходи. Нарахованi на користь платника протягом звiтного податкового перiоду доходи оподатковуються за ставкою збору 1,5 вiдсотка.


Платники Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi перерахували до бюджету понад 660 мiльйонiв гривень єдиного внеску

      За сiчень-травень 2020року страхувальники Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi сплатили 662,3 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року надходження збiльшились на 57,5 млн. гривень. У травнi страхувальники перерахували 123,8 млн. грн. єдиного внеску, що на 23,7 вiдсоткiв бiльше вiдповiдного перiоду 2019 року.
      Нагадаємо, суб'єкти господарювання, якi використовують найману працю, сплачують нарахованi за вiдповiдний календарний мiсяць суми єдиного внеску не пiзнiше 20 числа наступного мiсяця (крiм гiрничих пiдприємств, якi сплачують єдиний внесок не пiзнiше 28 числа наступного мiсяця).
      Своєчасна сплата єдиного соцiального внеску гарантує громадянам право на соцiальний захист, соцiальнi гарантiї для кожного на випадок безробiття, нещасних випадкiв чи професiйних захворювань, достойне пенсiйне забезпечення.


Надходження вiд спрощенцiв Червоноградського управлiння у сiчнi-травнi склали понад 105 млн гривень

      З початку року платники єдиного податку, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi перерахували до мiсцевого бюджету 105,2 млн. грн., що на 11,2 млн.грн перевищили минулорiчнi надходження.
      При цьому юридичними особами за п'ять мiсяцiв 2020року перераховано мiсцевим громадам 9,2 млн грн, фiзичними особами, якi обрали спрощену систему оподаткування, - 90,4 млн грн, та с/г товаровиробниками - 5,6 млн. гривень.
      Зокрема, у травнi вiд спрощенцiв надiйшло 26,1 млн.грн єдиного податку.
      Незважаючи на карантиннi обмеження, за пiдсумками дiяльностi травня суб'єкти господарювання - спрощенцi показують зростання податкових надходжень. Так, проти аналогiчного перiоду минулого року надходження єдиного податку збiльшились на 3 млн. гривень.


До мiсцевих бюджетiв, що обслуговуються Червоноградським управлiнням ГУ ДПС у Львiвськiй областi надiйшло понад 12 млн гривень акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами

      Упродовж сiчня - травня 2020 року вiд платникiв податкiв якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi до мiсцевих бюджетiв надiйшло 12,4 млн грн акцизного податку з реалiзацiї роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв. Порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року надходження збiльшилися на 1,1 млн гривень. Зокрема, у травнi перераховано 2,2 млн. гривень.
      Зазначимо, що з кожної одиницi проданої алкогольної продукцiї чи тютюнового виробу п'ять вiдсоткiв акцизного податку надходять до скарбницi мiста або об'єднаної територiальної громади.
      За пять мiсяцiв поточного року до мiсцевих скарбниць сплачено 2,1 млн грн плати за лiцензiї на право оптової, роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами.


Платники податкiв Червоноградського управлiння сплатили майже 8 млн грн податку на нерухоме майно

      Власники нерухомостi якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi за п'ять мiсяцiв поточного року сплатили до мiсцевих бюджетiв 7,97 млн. грн. податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. Юридичнi особи сплатили 6,96 млн. грн., а фiзичнi особи - 1,01 млн. гривень. Юридичнi особи перевищили минулорiчний рiвень надходжень на 6 вiдсоткiв.
      Нагадаємо, Законом України вiд 30.03.2020 №540-IХ внесено змiни до Податкового кодексу згiдно з якими об'єкти нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, з 1 по 31 березня 2020 року не оподатковуються. Тобто, суб'єкти господарювання звiльняються вiд сплати податку на нерухоме майно на один мiсяць.
      При цьому платники податку (крiм фiзичних осiб), що вiдповiдно до пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу вже подали декларацiю, мають право надати уточнюючу податкову декларацiю та вiдобразити в нiй змiни податкового зобов'язання зi сплати податку на нерухоме майно за податковий перiод березень 2020 року.


Останнiй день подання декларацiї - 30 червня 2020 року

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що триває кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих протягом 2019 року. Вiдповiдно до змiн, запроваджених Законом України вiд 17.03.2020 №533-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID - 19)", громадяни мають право подати декларацiю за звiтний (податковий) 2019 рiк - до 1 липня 2020 року.
      Також, цим законом змiнено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов'язань. Цьогорiч задекларованi суми податкiв громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.
       Громадяни, якi хочуть скористатися правом на податкову знижку, мають право подавати декларацiї про майновий стан i доходи до 31 грудня 2020 року.


Новацiї у сферi застосування РРО

      Державна податкова служба України звертає увагу платникiв податкiв на ключовi новацiї законiв "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" (закони № 128-IX та № 129-IX вiд 20.09.2019).
      - РРО не потрiбно використовувати спрощенцям 1 групи (рiчний дохiд до 1 000 000 грн), а також фiзичним особам, якi продають на ринку власнi вживанi речi або продукти власного пiдсобного господарства.
      Водночас Законом України вiд 17 березня 2020 року №533-IХ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" (далi - Закон №533) було перенесено термiни набуття чинностi вiдповiдними нормами Закону №128 i Закону №129.
      Так, вiдповiдно до пп. 4 та 5 роздiлу I Закону №533 набрання чинностi Законами №№128 та 129 вiдтермiновується:
      - з 19.04.2020 до 01.08.2020 - можливiсть застосування програмних реєстраторiв розрахункових операцiй i збiльшення розмiру штрафних (фiнансових) санкцiй;
      - з 01.10.2020 до 01.01.2021 - запровадження механiзму "Кешбек" та обов'язок застосування РРО фiзичними особами-пiдприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп, якi провадять ризиковi види дiяльностi;
      - з 01.01.2021 до 01.04.2021 - обов'язок застосування РРО усiма фiзичними особами-пiдприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп.


Податковий календар: 29 травня

      Останнiй день сплати за квiтень рентної плати за:
      -користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень 2020 року;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2020 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за квiтень 2020 року;
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за попереднiй мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.


До уваги осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування!

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що внесеними змiнами до Закону України "Про запобiгання корупцiї" у 2020 роцi продовжено до 1 червня термiн подання щорiчних декларацiй та декларацiй пiсля звiльнення.
      Не дивлячись на те, що строк подання декларацiй продовжено, чинним законодавством передбачено кримiнальну та адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за декларування недостовiрної iнформацiї, або порушення вимог фiнансового контролю.
      Так, ст. 3661 Кримiнального кодексу України передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть за подання суб'єктом декларування завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбаченої Законом України ,,Про запобiгання корупцiї", або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларацiї.
      Санкцiя вказаної статтi передбачає покарання у видi штрафу вiд двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або громадськими роботами на строк вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
      Окрiм того, ч. 1 ст. 1726 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за несвоєчасне подання без поважних причин декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за яке передбачено покарання у виглядi накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.


Понад пiвтора тисячi послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      З початку року в Центрi обслуговування платникiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями надано 1558 адмiнiстративних послуг.
      Найчастiше запитуваною була послуга з видачi вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв. Всього за звiтний перiод було надано 838.
      Серед значимих була послуга з видачi картки платника податкiв та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв, яких з початку року видано 585
      Зареєстровано 19 реєстраторiв розрахункових операцiй, 84 книг облiку розрахункових операцiй та 31 розрахункова книжка.
      Звертаємо увагу, що у зв'язку зi спалахом та розповсюдженням коронавiрусу COVID-19 та попередженням iнфiкування i поширення вiрусних iнфекцiй Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертається з проханням менше надсилати паперових документiв, натомiсть користуватись засобами електронного зв'язку, а саме Електронним кабiнетом.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.


Мiсцевi бюджети отримали майже 80 мiльйонiв гривень єдиного податку вiд суб'єктiв господарювання, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi

      З початку року ,,спрощенцi", якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi, сплатили до мiсцевих скарбниць 79,2 млн. грн. єдиного податку. А це на 11,7 вiдсоткiв бiльше надходжень вiдповiдного перiоду 2019 року.
      При цьому юридичними особами, якi обрали спрощену систему оподаткування, протягом сiчня - квiтня 2020 року перераховано мiсцевим громадам 6,7млн грн, фiзичними особами - 67,2млн грн., платниками єдиного податку четвертої групи - 5,3млн.гривень.
      Зокрема, у квiтнi 2020 року вiд суб'єктiв господарювання надiйшло 17,7 млн. грн. єдиного податку, що на 1,1 млн. грн. бiльше минулорiчних надходжень аналогiчного перiоду.


Понад 36 мiльйонiв гривень плати за землю перерахували з початку року землекористувачi, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi

      Упродовж сiчня - квiтня 2020 року землекористувачi, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi спрямували до мiсцевих бюджетiв 36,3 млн. грн плати за землю, що становить майже 7 вiдсоткiв загальних надходжень. Тiльки в квiтнi до мiсцевих скарбниць надiйшло 4,6 млн. гривень.
      З початку року власники та орендарi земельних дiлянок - юридичнi особи сплатили до мiсцевих бюджетiв 31,5 млн. гривень.
      Землекористувачi - фiзичнi особи спрямували до бюджетiв територiальних громад 4,8 млн. грн земельної плати.
      Нагадаємо, що плата за землю - це обов'язковий платiж у складi податку на майно, що справляється у формi земельного податку та орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi. Земельний податок сплачується власниками земельних дiлянок та земельних паїв (часток), а орендна плата - землекористувачами - орендарями за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi, якi використовуються ними на пiдставi договорiв оренди.


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi наголошує роботодавцям щодо необхiдностi легалiзацiї трудових вiдносин з найманими працiвниками. Працiвник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повiдомлення про це територiального органу ДПС в термiни та за формою, визначеними Порядком повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року № 413.
      Офiцiйне працевлаштування для працiвника - це гарантоване Конституцiєю України право на працю, реалiзоване шляхом укладення трудового договору, це економiчнi, соцiальнi та трудовi гарантiї, передбаченi чинним законодавством України та належне пенсiйне забезпечення в майбутньому.
      Офiцiйне оформлення трудових вiдносин для роботодавця - це позитивний iмiдж та репутацiя надiйного партнера, що є запорукою процвiтання бiзнесу та примноження прибуткiв.


Працедавцi з початку року на соцiальнi потреби перерахували понад 538 млн грн єдиного внеску

      Упродовж чотирьох мiсяцiв поточного року платниками податкiв, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi сплачено 516,4 млн. грн. податку на доходи фiзичних осiб iз заробiтної плати, що на 32,1 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року. Зокрема, у квiтнi платниками перераховано податку на доходи фiзичних осiб 130,6 млн.грн, що на 3,8 млн. грн. бiльше поступлень квiтня 2019 року.
      За сiчень - квiтень 2020 року суб'єкти господарювання якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi спрямували на соцiальнi потреби 538,4 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Це перевищили минулорiчнi надходження на 33,7 млн. гривень. У квiтнi страхувальники перерахували 138,7 млн. грн. єдиного внеску, що на 6 вiдсоткiв бiльше вiдповiдного перiоду 2019 року.
      Єдиний внесок - це основа пенсiйних виплат та iнших соцiальних гарантiй. I тiльки за умови офiцiйного оформлення найманого працiвника та "бiлої" зарплати йому гарантуються право на вiдпустку, страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi i професiйних захворювань, оплата листкiв непрацездатностi та нарахування пенсiйного стажу.


Власники нерухомого майна, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi поповнили мiсцевi бюджети майже на 8 мiльйонiв гривень

      З початку року до мiсцевих бюджетiв надiйшло 7,7 млн. грн. податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. Тiльки у квiтнi 2020 року власники нерухомостi перерахували 2,7 млн, грн., що перевищило надходження за березень поточного року на 2,1 млн. гривень.
      Майже 84 вiдсотки податку на нерухомiсть сплатили з початку року юридичнi особи, а це понад 6 млн. грн. платежу.
      Слiд зазначити, що вiдповiдно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями платниками податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, є фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi нерезиденти, якi є власниками житлової та/або нежитлової нерухомостi.


Платники податкiв якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi сплатили майже 38 мiльйонiв гривень вiйськового збору

      Упродовж сiчня - квiтня 2020 року надходження вiйськового збору вiд платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi склали 37,7 млн. гривень. Зокрема, в квiтнi платники податкiв сплатили 9,5 млн. грн цього платежу.
      Нагадаємо, вiйськовий збiр, ставка якого становить 1,5 вiдсотка, утримується з отриманих доходiв, якi оподатковуються податком на доходи фiзичних осiб вiдповiдно до статтi 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробiтна плата, iноземнi доходи, суми винагород та iнших виплат, нарахованих вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, пасивнi доходи, у тому числi, роялтi, дивiденди, страховi виплати та iншi.


Центрами обслуговування платникiв Червоноградського управлiння з початку року надано майже 7 тисяч адмiнiстративних послуг

      Протягом сiчня-квiтня 2020 року в Центрах обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї, Жовкiвської державної податкової iнспекцiї, Радехiвської державної податкової iнспекцiї, Кам'янка-Бузької державної податкової iнспекцiї та Сокальської державної податкової iнспекцiї надано 6848 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-квiтня мiсяця 2020 року надано 3697. Видано 1882 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв та внесено 7 вiдмiток до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 181 реєстраторiв розрахункових операцiй, 567 книги облiку розрахункових операцiй та 114 розрахункових книжок.
      Звертаємо увагу, що у зв'язку з поширенням коронавiрусу, рекомендуємо платникам податкiв зайвий раз не вiдвiдувати податкову та максимально використовувати електроннi сервiси ДПС та Електронний кабiнет.


Податковий календар: 12 травня

      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за I квартал 2020 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2020 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за I квартал 2020 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2020 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за I квартал 2020 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за I квартал 2020 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами - пiдприємцями, якi вперше зареєстрованi протягом кварталу або перейшли iз спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування;
      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за I квартал 2020 року:
      - рентної плати за спецiальне використання води;


Майже двi тисячi адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї за перший квартал 2020року

      Упродовж першого кварталу 2020 року в Центрi обслуговування платникiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями надано 1535 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом трьох мiсяцiв надано 572. Видано 835 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв та внесено 1 вiдмiтку до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 17 реєстраторiв розрахункових операцiй, 79 книг облiку розрахункових операцiй та 31 розрахункову книжку.


Податковий календар: четвер -30 квiтня

      Останнiй день сплати за березень 2020 року рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати за I квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за березень 2020 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за березень 2020 року;
      Останнiй день сплати за березень 2020 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян).


Податковий календар: середа -29 квiтня

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за I квартал 2020 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;
      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за I квартал 2020 року транспортного податку.


Понад 6000 адмiнiстративних послуг надано з початку року податкiвцями Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi

      Протягом першого кварталу 2020 року в Центрах обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї, Жовкiвської державної податкової iнспекцiї, Радехiвської державної податкової iнспекцiї, Кам'янка-Бузької державної податкової iнспекцiї та Сокальської державної податкової iнспекцiї надано 6136 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких за сiчень - березень поточного року надано 3515. Видано 1864 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, також внесено 7 вiдмiток до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 145 реєстраторiв розрахункових операцiй, 491 книги облiку розрахункових операцiй та 114 розрахункових книжок.
      Звертаємо увагу, що у зв'язку з запровадженням загальнонацiонального карантину платники податкiв мають можливiсть подати податкову звiтнiсть наступним чином:
      - надiслати звiтнiсть поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;
      - подати засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.
      Поштова адреса Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi: 80100м. Червоноград, пл. Соборна 3


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi у зв'язку зi спалахом та розповсюдженням коронавiрусу СОVID-19 наполегливо рекомендує платникам утриматися вiд вiдвiдування центрiв обслуговування платникiв без нагальної потреби i отримувати адмiнiстративнi послуги дистанцiйно.
      З метою достовiрного вiдображення iнформацiї про доходи в декларацiях про майновий стан i доходи звертаємо увагу на можливiсть отримання вiдомостей про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв (далi - ДРФО) в електронному виглядi засобами електронного сервiсу ДПС України Електронний кабiнет.
      В Електронному кабiнетi можна сформувати запит на отримання вiдомостей iз ДРФО про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв iз використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, а також отримати вiдповiдь на такий запит протягом декiлькох хвилин.
      Нагадуємо, що вiдповiдно до Закону України вiд 17 березня 2020 року № 533-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" (далi - Закон № 533) пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (далi - ПКУ) доповнено новим п. 523, яким встановлено, що рiчна декларацiя про майновий стан i доходи за 2019 рiк, подається до 01 липня 2020 року, крiм випадкiв, передбачених роздiлом IV ПКУ, коли така декларацiя може бути подана пiзнiше цього строку.
      При цьому вимоги п.п. 49.18.4 ст. 49 ПКУ у 2020 роцi не застосовуються, тобто граничний строк подання декларацiї за 2019 рiк з термiну до 01 травня подовжується до 01 липня 2020 року.


До уваги платникiв єдиного внеску

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що 02.04.2020 набрав чинностi 30 березня 2020 року № 540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)", яким внесено змiни, зокрема до Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464).
      Пунктом 911.1 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону № 2464 встановлено, що тимчасово, штрафнi санкцiї, визначенi частиною 11 ст. 25 Закону № 2464 не застосовуються за наступнi порушення, вчиненi щодо перiодiв з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квiтня та з 01 по 31 травня 2020 року:
      - несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок);
      - неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв);
      - несвоєчасне подання звiтностi, передбаченої Законом № 2464, до контролюючих органiв. При цьому абзаци другий та третiй п. 7 частини 11 ст. 25 Закону № 2464 щодо такого порушення, вчиненого щодо перiодiв з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квiтня та з 01 по 31 травня 2020 року, не застосовується.
      Крiм того, протягом перiодiв з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квiтня та з 01 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цi перiоди пiдлягає списанню(п. 911.2 роздiлу VIII Закону № 2464).


Спрощенцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi за перший квартал 2020 року перерахували 61,5 млн. гривень єдиного податку

      З початку року суб'єкти малого i середнього пiдприємництва Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi сплатили до мiсцевих скарбниць 61,5 млн. грн. єдиного податку, що на 7,1 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      Зокрема, фiзичнi особи-пiдприємцi направили до бюджетiв 52,4 млн. грн., суб'єкти господарювання - юридичнi особи перерахували 5,3 млн. грн., а сiльгоспвиробники IV групи - 3,8 млн. гривень.
      Слiд зазначити, що Законом України вiд 30.03.2020 №540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (СОVID-19)" внесено змiни до пункту 291.4 Податкового кодексу України, вiдповiдно до яких збiльшено обсяги доходiв для фiзичних осiб - пiдприємцiв платникiв єдиного податку.
      Зокрема, для спрощенцiв I групи (пiдприємцi, якi не використовують працю найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж товарiв з торгiвельних мiсць на ринках та/або провадять господарську дiяльнiсть з надання побутових послуг населенню) обсяг доходу встановлено у розмiрi 1 млн. грн. замiсть 300 тис. грн.
      Для спрощенцiв II групи ( пiдприємцi, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з надання послуг, у т.ч. побутових платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарiв, дiяльнiсть у сферi ресторанного господарства, не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними в трудових вiдносинах одночасно не перевищує 10 осiб) - обсяг доходу встановлено у розмiрi 5 млн. грн. замiсть 1,5 млн. грн.
      Для спрощенцiв III групи (пiдприємцi, не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними в трудових вiдносинах, не обмежена та юридичнi особи
      - суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми) - обсяг доходу встановлено у розмiрi 7 млн. грн. замiсть 5 млн грн.
      Зазначенi змiни набрали чинностi з 2 квiтня 2020 року.


З початку року вiд платникiв Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi до бюджетної скарбницi надiйшло понад 28 млн. грн. вiйськового збору

      За перший квартал 2020 року платники податкiв, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi перерахували до Державного бюджету 28,2 млн. грн. вiйськового збору. Зокрема, у березнi надiйшло 10,8 млн. грн. вказаного податку, а це майже на 10% бiльше надходжень вiйськового збору за лютий поточного року.
      Нагадаємо, що платниками вiйськового збору є фiзичнi особи - резиденти та нерезиденти, якi отримують доходи в Українi. Вiдповiдальними за нарахування збору до бюджету (податковими агентами) є роботодавцi, що нараховують доходи у виглядi заробiтної плати на користь платника податкiв.


Оновлено довiдники пiльг станом на 01 квiтня 2020 року
Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що оновлено Довiдники пiльг, наданих чинним законодавством по сплатi податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв станом на 01.04.2020, а саме:
      -Довiдник № 97/1 - податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету
      -Довiдник № 97/2 - iнших податкових пiльг
      З вищезазначеними довiдниками платники мають можливiсть ознайомитись на офiцiйному вебпорталi ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html


Податковий календар: п'ятниця -17 квiтня

      Останнiй день сплати
      - ЄСВ фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, i членами фермерського господарства за I кварталi
      - авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування
      - авансового внеску з єдиного податку на квiтень платниками першої та другої груп


Подаємо звiтнiсть - поштою або електронкою

      У зв'язку з запровадженням загальнонацiонального карантину платники податкiв мають можливiсть подати податкову звiтнiсть наступним чином:
      - надiслати звiтнiсть поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;
      - подати засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.
      Поштова адреса Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi:
      80100м. Червоноград, пл. Соборна 3
      Пiдписанi та сканованi заяви та листи на електронну пошту: lv.ch@sfs.gov.ua.


До уваги платникiв єдиного податку

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що вiдповiдно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої i другої груп, якi не використовують працю найманих осiб, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки, а також за перiод хвороби, пiдтвердженої копiєю листка (листкiв) непрацездатностi, якщо вона триває 30 i бiльше календарних днiв.
      Фiзична особа - пiдприємець - платник єдиного податку першої або другої групи, яка не використовує працю найманих осiб, звiльняється вiд сплати єдиного податку на перiод її тимчасової втрати працездатностi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами лише за умови пiдтвердження такої непрацездатностi листком непрацездатностi.
      Звертаємо увагу, що з метою уникнення порушення термiнiв сплати авансових платежiв доцiльно подавати до податкової служби заяву щодо перiоду вiдпустки до початку вiдпустки.


З 1 березня до 30 квiтня п.р. власники землi та землекористувачi звiльненi вiд плати за землю

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляють, що власники землi та землекористувачi звiльненi вiд плати за землю за перiод з 1 березня по 30 квiтня 2020 року.
      Зокрема, не нараховується та не сплачується земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi за земельнi дiлянки, що перебувають у власностi або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичних або юридичних осiб, та використовуються ними в господарськiй дiяльностi за перiод з 1 березня по 30 квiтня поточного року.
      При цьому платники плати за землю (крiм фiзичних осiб), якi подали податкову декларацiю, мають право подати уточнюючу податкову декларацiю, в якiй вiдобразити змiни податкового зобов'язання iз сплати плати за землю за вiдповiднi мiсяцi.
      Фiзичним особам - платникам плати за землю перерахунок здiйснюється органами ДПС.
      Така норма передбачена Законом України вiд 17.03.2020 № 533-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)".


До уваги платникiв податкiв. Переваги застосування програмних реєстраторiв розрахункових операцiй

      Законом України вiд 20.09.2019 № 128-IX "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" з 19 квiтня 2020 року передбачено запровадження програмних реєстраторiв розрахункових операцiй.
      Зокрема, цим Законом передбачено можливiсть бiзнесу використовувати замiсть традицiйних касових апаратiв спецiальнi програми, призначенi для реєстрацiї розрахункових операцiй - програмнi РРО. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числi i на смартфон заощадивши кошти на придбання традицiйних РРО та їх обслуговування.
      Переваги застосування програмних реєстраторiв розрахункових операцiй:
      - виключно онлайн реєстрацiя та онлайн передача (отримання) даних;
      - Z-звiт створюється в автоматичному режимi, без ризику санкцiй за його не створення для платника;
      - З'являється альтернатива класичним РРО, якi коштують платникам мiнiмум 200 грн щомiсяця ля кожного РРО. Тепер користувачi зможуть користуватися безкоштовним рiшенням;
      - дозволяє працювати в режимi offline (до 36 годин разово та не бiльше 168 годин протягом календарного мiсяця), а потiм надiслати звiт до ДПС;
      - ДПС надаватиме iнформацiйну пiдтримку та допомогу у користуваннi новими програмними РРО;
      - суб'єкт господарювання на свiй власний вибiр може використовувати або класичний, або програмний РРО.
      Реєстрацiя програмного РРО вiдбуватиметься онлайн в електронному кабiнетi платника.
      Програмний РРО видаватиме електронний чек, який можна буде надiслати покупцю на електронну пошту, або основнi комунiкацiйнi месенджери за номером телефону.
      На сьогоднi триває тестування безкоштовного додатку, розробленого Державною податковою службою.
      Наразi додаток працює тiльки в режимi "онлайн".
      Програмне рiшення для смартфонiв та планшетiв з операцiйними системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальникiв.


До уваги платникiв податкiв! Графiк роботи ЦОП змiнюється

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з метою запобiгання розповсюдження вiрусних iнфекцiй режим роботи ЦОПiв змiнюється.
      На перiод карантину режим роботи ЦОП змiнюється з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обiдньою перервою та з технiчними перервами для санiтарної обробки щогодини на 10 - 15 хв., для невеликих ЦОП - з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. iз технiчними перервами для санiтарної обробки щогодини на 10 - 15 хвилин.
      Звертаємось з проханням до платникiв податкiв без нагальної необхiдностi не вiдвiдувати територiальнi органи податкової служби.
      Будьте обачнi. Користуйтеся електронними сервiсами ДПС.


Режим роботи контакт-центру ДПС у перiод карантину

      Контактний центр Державної податкової служби України продовжує надання консультативних послуг платникам податкiв. Отримати iнформацiйно-довiдковi послуги можна за телефоном 0 800 501 007 з 10.00 до 17.00 (крiм суботи, недiлi та святкових днiв).
      У неробочий час є можливiсть залишити запитання за допомогою сервiсу "Залиште питання - ми Вам зателефонуємо".
      Також надiслати запитання та повiдомлення можна на електронну адресу idd@tax.gov.ua.
      Звертаємо увагу, що за допомогою Загальнодоступного iнформацiйно-довiдкового ресурсу (ЗIР) платники мають змогу отримати вiдповiдi на питання, якi їх цiкавлять, у будь-який зручний для них час.
      Скористатись ЗIР можна через офiцiйний вебпортал ДПС або безпосередньо у мережi Iнтернет за адресою http://zir.tax.gov.ua/.
      Мобiльнi додатки ЗIР можна безкоштовно завантажити через iнтернет-магазини App Store та Google Play.
      За матрiалами пресслужби Державної податкової служби України.


До уваги платникiв податкiв. Задекларувати свої доходи за 2019 рiк громадяни можуть до 01 липня 2020 року

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що кампанiя декларування доходiв громадян продовжена до 01 липня 2020 року.
      Новий продовжений термiн подання декларацiй про майновий стан i доходи за 2019 рiк встановлено Законом України вiд 17 березня 2020 року № 533-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникнення i поширення короновiрусної хвороби (COVID-19)". Також, цим законом змiнено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов'язань. Цьогорiч задекларованi суми податкiв громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.
      Слiд нагадати, що платник податкiв може обрати зручний для себе спосiб подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи:
      - особисто або уповноваженою на це особою;
      - надiслати поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;
      - засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу.
      Громадяни, якi хочуть скористатися правом на податкову знижку, мають право подавати декларацiї про майновий стан i доходи до 31 грудня 2020 року.


До уваги платникiв податкiв. Декларацiю на податкову знижку можна подати в електронному виглядi i протягом усього 2020 року

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Лвiвськiй областi повiдомляє, якщо у Вас є пiдстави для нарахування податкової знижки, то декларацiю можна подати в перiод до 31 грудня 2020 року.
      Пiдстави для нарахування податкової знижки iз зазначенням конкретних сум вiдображаються платником податку у рiчнiй податковiй декларацiї про майновий стан i доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звiтним податкового року (пп. 166.1.2 ст. 166 ПКУ).
      При цьому за вибором платника декларацiя може бути подана в один iз таких способiв:
      - особисто або уповноваженою на це особою;
      - надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;
      - засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу.
      В Електронному кабiнетi можна заповнити та подати декларацiю про майновий стан i доходи платниками податкiв - фiзичними особами в електронному виглядi.
      На субсайтi ГУ ДПС у Львiвськiй областi (банер "Декларацiйна кампанiя - 2020" розмiщено електроннi форми декларацiї та приклади її заповнення.
      https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/


Майже 5 млн грн податку на нерухоме майно надiйшло до мiсцевих скарбниць вiд платникiв податкiв по територiї обслуговування Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi

      За пiдсумками двох мiсяцiв 2020 року власники нерухомостi якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi сплатили 4,48 млн грн податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. У порiвняннi з минулим роком надходження податку на нерухоме майно зросли понад на 10 вiдсоткiв.
      Нагадуємо, що вiдповiдно до податкового законодавства податкове повiдомлення - рiшення про сплату податку надсилається платнику за мiсцем його реєстрацiї. Iнформацiя щодо мiсця реєстрацiї - це iнформацiя внесена до iнформацiйних баз фiскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фiскальних органiв з метою отримання номера облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйного коду). Протягом мiсяця пiсля змiни мiсця реєстрацiї громадянин зобов'язаний повiдомити про такi змiни контролюючий орган, де вiн поставлений на облiк (подавши заяву за формою № 5 ДР). Якщо платник не повiдомляє ДПС про змiну мiсця реєстрацiї - податкове повiдомлення - рiшення надсилається на адресу, iнформацiя про яку мiститься в контролюючому органi, тобто стару адресу. Таким чином, платник не ознайомлений iз сумою проведених нарахувань податку. Внаслiдок чого виникає податковий борг, штрафнi санкцiї, арешт майна.


З початку року понад 5,5 мiльйонiв гривень акцизу з роздрiбної торгiвлi надiйшло до мiсцевих бюджетiв вiд платникiв податкiв Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi

      З почаку року платники, якi перебувають на облiку Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi перерахували до мiсцевих бюджетiв 5,52 млн грн акцизного податку. Зокрема, у лютому надiйшло 2,66 млн.грн., що на 60,2% перевищує надходження лютого 2019 року.
      Слiд зазначити, що платники акцизного податку з роздрiбної торгiвлi алкоголем, тютюновими виробами та пивом сплачують цей податок до мiсцевих бюджетiв територiальних громад, де розмiщенi пункти продажу пiдакцизних товарiв.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу податкового монiторингу Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерина Тхiр.
      Чи необхiдно роботодавцю повiдомляти податкову iнспекцiю про прийняття на роботу працiвника?
      Роботодавцi зобов'язанi подавати повiдомлення про прийняття працiвника на роботу до податкових iнспекцiй за мiсцем облiку їх як платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Зокрема, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй всiх форм власностi та фiзичнi особи-пiдприємцi, якi використовують найману працю працiвникiв мають надiслати таке повiдомлення до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором або контрактом.
      Повiдомлення можна подати такими способами:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п'ятьма особами.
      Форму повiдомлення про прийняття працiвника на роботу затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р.№ 413.
      Чи мають право платники податку, якi навчаються в iнтернатурi вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладiв на отримання податкової знижки за витратами, понесеними на користь закладу освiти за навчання?
      Суми коштiв, сплаченi платником податку на користь вищих медичних i фармацевтичних закладiв освiти для компенсацiї вартостi навчання такого платника податку, iншого члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення, у iнтернатурi, при додержаннi всiх норм ст. 166 Податкового кодексу України, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки такого платника податку за звiтний рiк.
      У яких випадках фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку не застосовують РРО з 19.04.2020?
      Законом України вiд 20 вересня 2019 року № 129-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (далi - Закон № 129) який набирає чинностi 19.04.2020, вносяться змiни до Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ), вiдповiдно до яких, зокрема, викладено в новiй редакцiї п. 296.10 ст. 296 ПКУ та доповнено п. 53 пiдрозд. 10 розд. XX "Iншi перехiднi положення" ПКУ. Дiє з 19.04.2020
      Реєстратори розрахункових операцiй (далi - РРО) та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй (далi - програмнi РРО) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
      Водночас, до 01 жовтня 2020 року РРО та/або програмнi РРО не застосовуються фiзичними особами пiдприємцями - платниками єдиного податку другої - четвертої груп незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 грн., крiм тих, якi здiйснюють: реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.


До уваги платникiв податкiв. Переваги застосування програмних реєстраторiв розрахункових операцiй

      Законом України вiд 20.09.2019 № 128-IX "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" з 19 квiтня 2020 року передбачено запровадження програмних реєстраторiв розрахункових операцiй.
      Зокрема, цим Законом передбачено можливiсть бiзнесу використовувати замiсть традицiйних касових апаратiв спецiальнi програми, призначенi для реєстрацiї розрахункових операцiй - програмнi РРО. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числi i на смартфон заощадивши кошти на придбання традицiйних РРО та їх обслуговування.
      Переваги застосування програмних реєстраторiв розрахункових операцiй:
      - виключно онлайн реєстрацiя та онлайн передача (отримання) даних;
      - Z-звiт створюється в автоматичному режимi, без ризику санкцiй за його не створення для платника;
      - З'являється альтернатива класичним РРО, якi коштують платникам мiнiмум 200 грн щомiсяця ля кожного РРО. Тепер користувачi зможуть користуватися безкоштовним рiшенням;
      - дозволяє працювати в режимi offline (до 36 годин разово та не бiльше 168 годин протягом календарного мiсяця), а потiм надiслати звiт до ДПС;
      - ДПС надаватиме iнформацiйну пiдтримку та допомогу у користуваннi новими програмними РРО;
      - суб'єкт господарювання на свiй власний вибiр може використовувати або класичний, або програмний РРО.
      Реєстрацiя програмного РРО вiдбуватиметься онлайн в електронному кабiнетi платника. Програмний РРО видаватиме електронний чек, який можна буде надiслати покупцю на електронну пошту, або основнi комунiкацiйнi месенджери за номером телефону.
      На сьогоднi триває тестування безкоштовного додатку, розробленого Державною податковою службою. Наразi додаток працює тiльки в режимi "онлайн".
      Програмне рiшення для смартфонiв та планшетiв з операцiйними системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальникiв.


Понад однiєї тисячi адмiнiстративних послуг з початку року надано фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї

      Упродовж двох мiсяцiв 2020 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi надано 1014 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-лютого мiсяця надано 471. Видано 449 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв та внесено 1 вiдмiтку до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Зареєстровано 8 реєстраторiв розрахункових операцiй, 61 книги облiку розрахункових операцiй та 24 розрахунковi книжки.
      Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадують, що до 1 травня 2020 року триває кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2019 роцi, а для громадян, якi мають право на податкову знижку - по 31 грудня 2020 року (включно).


Понад чотири тисячi адмiнiстративних послуг надано Центрами обслуговування платникiв Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi за два мiсяцi 2020 року

      З початку 2020 року в Центрах обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї, Жовкiвської державної податкової iнспекцiї, Радехiвської державної податкової iнспекцiї, Кам'янка-Бузької державної податкової iнспекцiї та Сокальської державної податкової iнспекцiї надано 4397 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких упродовж сiчня - лютого 2020 року надано 2910. Зокрема, видано 964 вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв i внесено 6 вiдмiток до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Крiм цього зареєстровано 68 реєстраторiв розрахункових операцiй, 353 книги облiку розрахункових операцiй та 96 розрахункових книжок.
      Слiд зауважити, що з 01 сiчня 2020 року розпочалася кампанiя декларування доходiв, одержаних протягом 2019 року, яка передбачає подання рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи. Податкова декларацiя про майновий стан i доходи подається платниками податкiв за мiсцем своєї податкової адреси до Центрiв обслуговування платникiв.


Страхувальники Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi спрямували на соцiальнi виплати майже 250 мiльйонiв гривень ЄСВ

      З початку року вiд страхувальникiв Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi надiйшло 248,25 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      При цьому, лише в лютому поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Державного казначейства майже 136,9 млн. гривень.
      Нагадуємо, що через несплату єдиного соцiального внеску найманi працiвники втрачають страховий стаж та можливiсть одержання заробленої пенсiї по вiку, по iнвалiдностi та в iнших випадках, передбачених законодавством, адже пенсiю буде призначено тiльки з офiцiйно нарахованої суми заробiтної плати.
      У випадку, коли роботодавець з якихось причин не сплачує внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за своїх найманих працiвникiв, зазвичай це вiдбувається, коли працiвнику платять зарплату "в конвертах" без сплати страхових внескiв, якщо роботодавець нарощує заборгованiсть як з виплати заробiтної плати, так i зi сплати страхових внескiв, то перiоди, за якi цi внески не сплаченi, "випадають" iз страхового стажу найманого працiвника та не включаються в заробiток для розрахунку розмiру пенсiї.


Спрощенцi перерахували до мiсцевих бюджетiв понад 54 млн. гривень єдиного податку

      Упродовж сiчня - лютого 2020 року вiд платникiв єдиного податку, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi до мiсцевих скарбниць надiйшло 54,17 млн. гривень.
      Левова частка надходжень належить фiзичним особам - пiдприємцям, якi сплатили 45,93 млн грн. єдиного податку. Зокрема, у лютому вiд пiдприємцiв - спрощенцiв надiйшло 27,49 млн. гривень, що на 9,06 млн. грн. бiльше сiчня поточного року.
      Вiд юридичних осiб - спрощенцiв 3 групи мiсцевi бюджети за два мiсяцi отримали 4,75 млн. грн. податкових надходжень, сiльськогосподарськi товаровиробники сплатили 3,49 млн. гривень.
      Звертаємо увагу, що 16 березня - останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему та подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Понад 17 мiльйонiв гривень вiйськового збору надiйшло за сiчень - лютий 2020 року

      З початку 2020 року платники, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi сплатили до бюджету 17,5 млн. грн. вiйськового збору. Зокрема, у лютому надiйшло майже 10 млн. грн. збору на розвиток вiйська, що на 30 вiдсоткiв бiльше сiчня поточного року.
      Нагадуємо, що згiдно з дiючим законодавством, платниками вiйськового збору є фiзичнi особи-резиденти, якi отримують доходи як в Українi, так i за її межами, фiзичнi особи-нерезиденти, якi отримують доходи в Українi, а також податковi агенти.
      Ставка вiйськового збору становить 1,5% вiд об'єкта оподаткування.


Бюджетнi надходження за два мiсяцi 2020 року

      За сiчень - лютий 2020 року платниками Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi мобiлiзовано до Зведеного бюджету 454,39 млн. грн. податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв). Зокрема у лютому надiйшло 260,51 млн. грн., що на 7,64 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду 2019 року.
      До Державного бюджету протягом двох мiсяцiв надiйшло 173,02 млн. грн., що на 10,72 млн. грн. бiльше показника минулого року.
      До мiсцевих бюджетiв з початку року надiйшло 281,37 млн. грн., що на 3,87 млн. грн. бiльше вiдповiдного перiоду 2019 року.
      Найбiльшу питому вагу надходжень складає податок на доходи фiзичних осiб - 52,6% ( 239,2 млн. грн.), податок на додану вартiсть - 14,7% (66,86 млн. грн.), єдиний податок - 11,9 % (54,17 млн. грн.).


До вiдома суб'єктiв господарювання

      16 березня - останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему.
      16 березня - останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Податковий календар - 10 березня 2020 року:

      Останнiй день сплати частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк;
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємства за 2019 рiк ;


Кому з громадян необхiдно задекларувати доходи за 2019 рiк

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що вже завершився другий мiсяць кампанiї декларування доходiв громадян ? 2020, яка стартувала 01 сiчня 2020 року.
      Податкова декларацiя про майновий стан i доходи за 2019 рiк подається громадянами за мiсцем реєстрацiї до 01 травня 2020 року.
      Зокрема, обов'язково подати рiчну декларацiю про майновий стан i доходи слiд громадянам, якi отримували:
      · доходи, з яких при їх нарахуваннi чи виплатi податок на доходи фiзичних осiб не утримувався, але якi не є звiльненими вiд оподаткування;
      · доходи вiд особи, яка не є податковим агентом, в тому числi:
      - вiд здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;
      - вiд продажу двох i бiльше об`єктiв рухомого майна;
      - вiд продажу власної сiльгосппродукцiї фiзичним особам, тощо;
      · спадщину (дарунок) вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого та другого ступеня спорiднення;
      · iнвестицiйнi доходи, отриманi вiд операцiй з iнвестицiйними активами;
      · вiд продажу спецтехнiки (комбайнiв, тракторiв, навантажувачiв та iншої спецтехнiки);
      · iноземнi доходи.
      Cума податкового зобов'язання, зазначена в поданiй рiчнiй декларацiї, сплачується громадянами самостiйно до 01 серпня 2020 року.


Про актуальне пiд час засiдання мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення

      Впродовж лютого вiдбулись засiдання мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участi керiвництва Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi.
      Пiд час засiдань було наголошено на неприпустимостi допуску до роботи працiвникiв без оформлення трудових вiдносин, про ризики та наслiдки незадекларованої працi.
      Платникiв податкiв проiнформували щодо змiни розмiрiв штрафiв та процедури їх накладення.
      Також присутнiх було проiнформовано про особливостi цьогорiчної кампанiї декларування доходiв громадян за минулий рiк та новацiї у сферi застосування РРО.


Податковий календар... 28 лютого 2020 року:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за сiчень 2020 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за сiчень 2020 року
      Останнiй день сплати за сiчень 2020 року рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за сiчень 2020 року.
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв


До уваги платникiв податкiв. Довiдку про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв можна отримати в Електронному кабiнетi

      Триває перiод подання декларацiй державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування. I традицiйно у цi днi зростає кiлькiсть користувачiв Електронного кабiнету. Сервiс дозволяє оперативно та у будь-який час отримати вiдомостi про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв, необхiднi для заповнення декларацiї. Лише за останнi три днi ДПС надано понад 32 тис. вiдповiдей на запити про доходи громадян.
      Щоб скористатися послугою "Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв", користувачу необхiдно мати квалiфiкований електронний пiдпис. Запит на отримання такої iнформацiї надсилається у приватнiй частинi Електронного кабiнету, вхiд до якої здiйснюється саме за допомогою такого електронного пiдпису.
      Скористатися цiєю послугою можуть державнi службовцi або члени їх сiмей при поданнi щорiчної декларацiї особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.
      Вiдомостi про отриманi доходи також можна отримати у паперовому виглядi. Для цього необхiдно звернутися до контролюючого органу.
      Звертаємо увагу, що 10 лютого був останнiм днем подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, а також сум утриманого з них податку, вiдповiдно до якого здiйснюється накопичення iнформацiї про доходи громадян в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв. Згiдно з Регламентом комп'ютерної обробки податкової звiтностi в контролюючих органах протягом дев'яти робочих днiв пiсля граничного строку подання звiту здiйснюється обробка таких вiдомостей, тобто останнiй день обробки звiтностi - 21 лютого 2020 року.


Для кого застосування РРО у 2020 роцi стане обов'язковим

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 19 квiтня 2020 року для фiзичних осiб - пiдприємцiв - платникiв єдиного податку 2-4 груп застосування РРО є обов'язковим:
      - незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищує 1 млн грн;
      - якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      - якi здiйснюють реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.
      Варто врахувати, що з жовтня 2020 року перелiк суб'єктiв господарювання, якi мають використовувати РРО, розшириться:
      - торгiвля або надання послуг через Iнтернет;
      - торгiвля ювелiрними виробами;
      - продаж уживаних товарiв в магазинах (група 47.79 КВЕД);
      - ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування (крiм продажу води, молока, квасу, олiї та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок i бiдонiв; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях i буфетах загальноосвiтнiх навчальних закладiв i професiйно-технiчних навчальних закладiв пiд час навчального процесу);
      - турагентства i туроператори; - готелi та мiсця тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД); - реалiзацiя текстилю (крiм реалiзацiї за готiвку на ринках); - реалiзацiя деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, який затвердить КМУ.


До уваги платникiв податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки.19 лютого 2020 року -

      Останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на 2020 рiк.
      Останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з транспортного податку на 2020 рiк.


Податковий календар: 19 лютого 2020 року - останнiй день

      сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за IV квартал 2019 року;
      сплати рентної плати за спецiальне використання води за IV квартал 2019 року;
      сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за IV квартал 2019 року;
      сплати екологiчного податку за IV квартал 2019 року;
      сплати туристичного збору за IV квартал 2019 року;
      сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за IV квартал 2019 року;
      сплати податку на додану вартiсть за IV квартал 2019 року;
      сплати платниками єдиного податку третьої групи за IV квартал 2019 року;


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє про граничнi строки сплати податкових зобов'язань, визначених у податковiй декларацiї про майновий стан i доходи у 2020 роцi, так:
      20 лютого 2020 року - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування);
      протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку подання декларацiї - для фiзичних осiб, стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування);
      31 липня 2020 - для громадян та осiб, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть.
      Платник податку - фiзична особа, який зобов'язаний подати декларацiю, визначити та сплатити свої податковi зобов'язання, сплачує за кодами бюджетної класифiкацiї:
      "11010500" - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами за результатами рiчного декларування";
      "11011001" - "вiйськовий збiр, що сплачується за результатами декларування".
      Платники податку - фiзичнi особи, якi вiдповiдно до роздiлу IV Податкового кодексу України зобов'язанi сплатити податок, але звiльненi вiд подання декларацiї (при нотарiальному посвiдченнi договорiв та/або при видачi свiдоцтв про право на спадщину тощо) сплачують по коду платежу:
      "11010501" - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами, якi не пiдлягають обов'язковому декларуванню";
      "11011000" - "вiйськовий збiр".
      Iнформацiя про реквiзити банкiвських рахункiв для сплати податкiв вiдповiдно до адмiнiстративно-територiального устрою України оприлюднена на офiцiйному вебпорталi ДПС у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (tax.gov.ua/byudjetni-rahunki).


Як розпiзнати псевдопрацiвника податкової

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi для упередження зловживання з боку шахраїв, а такi випадки були у минулому, нагадує як платнику податкiв розпiзнати псевдопрацiвника податкової, який може завiтати до платника податкiв на перевiрку.
      Так, вiдповiдно до норм п.81.1 ст.81 Податкового кодексу України посадовi особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевiрки, фактичної перевiрки за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надiслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документiв:
      - направлення на проведення такої перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування контролюючого органу, реквiзити наказу про проведення вiдповiдної перевiрки, найменування та реквiзити суб'єкта (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється) або об'єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), пiдстави, дата початку та тривалiсть перевiрки, посада та прiзвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевiрку. Направлення на перевiрку у такому випадку є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скрiплений печаткою контролюючого органу;
      - копiї наказу про проведення перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування контролюючого органу, найменування та реквiзити суб'єкта (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється) та у разi проведення перевiрки в iншому мiсцi ? адреса об'єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевiрка), пiдстави для проведення перевiрки, визначенi цим Кодексом, дата початку i тривалiсть перевiрки, перiод дiяльностi, який буде перевiрятися. Наказ про проведення перевiрки є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скрiплення печаткою контролюючого органу;
      - службового посвiдчення осiб, якi зазначенi в направленнi на проведення перевiрки. Непред'явлення або не надсилання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податкiв (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) цих документiв або пред'явлення зазначених документiв, що оформленi з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є пiдставою для недопущення посадових (службових) осiб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевiрки.
      Таким чином, у разi спроби проведення невiдомими особами пiд виглядом працiвникiв податкової служби перевiрок просимо невiдкладно повiдомляти про такi факти Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi.


З 03.02.2020 року знижено розмiри штрафiв за порушення трудового законодавства

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє про те, що 03.02.2020 набрав чинностi Закон України вiд 12 грудня 2019 року № 378-IХ "Про внесення змiн до Кодексу законiв про працю України", зокрема щодо зменшення штрафiв за порушення роботодавцями норм трудового законодавства (законопроект № 1233).
      Так, згiдно з положеннями цього закону, з 03.02.2020 року застосовуються новi розмiри штрафiв за порушення роботодавцями норм трудового законодавства, зокрема: за фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на пiдприємствi, а також виплату заробiтної плати без нарахування i сплати ЄСВ - штраф у розмiрi 10 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення (до 03.02.2020 року було ? 30); за повторне порушення протягом двох рокiв з дня виявлення першого порушення - штраф у розмiрi 30 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення;
      *Вийнятки. (Для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi є платниками єдиного податку I-III груп, за таке саме порушення, вчинене вперше, замiсть штрафу передбачається письмове попередження. За повторне впродовж двох рокiв з дня виявлення порушення - штраф у розмiрi 30 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення);
      за недотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi працi ? штраф у розмiрi 2 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення (до 03.02.2020 року було ? 10);
      за недотримання гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв передбачених законом України "Про вiйськовий обов'язок та вiйськову службу", "Про альтернативну (невiйськову) службу", "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" ? штраф у розмiрi 4 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення (до 03.02.2020 року було ? 10);
      *Вийнятки. (Для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi використовують найману працю, i є платниками єдиного податку 1-3 груп - попередження);
      за недопуск до проведення перевiрки з питань виявлення неоформлених працiвникiв та зарплати "у конвертах" ? штраф у розмiрi 16 мiнiмальних зарплат (до 03.02.2020 року було ? 100);
      за порушення iнших вимог трудового законодавства, окрiм передбачених абз. 2-7 ч.2 ст.265 Кодексу законiв про працю України - штраф у розмiрi 1 мiнiмальної зарплати за кожне таке порушення. За повторне впродовж року з дня виявлення порушення ? 2 розмiри мiнiмальної зарплати за кожне таке порушення.
      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi наголошує роботодавцям на необхiдностi легалiзацiї трудових вiдносин з найманими працiвниками, оскiльки працiвник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повiдомлення про це територiального органу ДПС в термiни та за формою, визначеними Порядком повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року № 413.


Податковий календар - 10 лютого:

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за IV квартал 2019 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за IV квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за 2019 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за 2019 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за IV квартал 2019 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.
      Подання рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем.
      Подання звiту з єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему.
      Сплата єдиного внеску, донарахованого за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, у тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за 2019 рiк.


Iнформацiйно-роз'яснювальний захiд з питань детiнiзацiї зайнятостi з платниками податкiв

      Нещодавно в примiщеннi Червоноградської мiської ради вiдбувся iнформацiйний захiд з суб'єктами господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi торгiвлi товарами та послугами, тимчасового розмiщування та органiзацiї харчування. В ходi заходу присутнiм наголосили щодо неприпустимостi допуску до роботи працiвникiв без оформлення трудових вiдносин.
      Повнiстю задекларована праця у тому разi, якщо роботодавець уклав з працiвником трудовий договiр, офiцiйно повiдомив про його працевлаштування державну податкову службу, офiцiйно i в повному розмiрi виплачує заробiтну плату, сплачує за працiвника єдиний соцiальний внесок
      Начальник Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець звернула увагу, що незадекларована праця має негативнi наслiдки як для працiвникiв, так i для роботодавцiв. Зазначила щодо введення з початку року нових рахункiв для сплати податкiв i зборiв та єдиного внеску. Повiдомила, що розпочалась кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2019 роцi та проiнформувала як будуть впроваджуватись новi правила у сферi застосування програмних РРО.


З 03 сiчня 2020 року новi бюджетнi рахунки

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу, що з 03 сiчня 2020 року змiнились реквiзити рахункiв для зарахування податкiв, зборiв, платежiв та iнших доходiв бюджету, рахунки в системi електронного адмiнiстрування ПДВ, реалiзацiї пального i спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, якi вiдкритi вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку в державному секторi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.2013 №1203 (iз змiнами i доповненнями).
      Iнформацiя щодо реквiзитiв бюджетних рахункiв, якi введенi в дiю з 03.01.2020 року, розмiщена на субсайтi Територiальних органiв ДПС у Львiвськiй областi офiцiйного веб-порталу ДПС України в роздiлi: "Бюджетнi рахунки" за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.


10 лютого останнiй день подання звiту з єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що фiзичнi особи - пiдприємцi, незалежно вiд обраної системи оподаткування зобов?язанi до 10 лютого подати звiт за 2019 рiк по єдиному внеску за себе.
      Рiчний звiт з єдиного соцiального внеску подається незалежно вiд тогo здiйснюють вoни чи нi пiдприємницьку дiяльнiсть.
      Форму звiту Додаток 5 можна знайти в Електронному кабiнетi https://cabinet.tax.gov.ua/form/view/F3000512


З 1 сiчня 2020 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати становить 4723 гривень

      Нещодавно пiд керiвництвом заступника мiського голови Володимира Коваля вiдбулося засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участi начальника Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Оксани Полтавець та представникiв Червоноградської мiської ради, Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, Червоноградської мiської фiлiї Львiвського обласного центру зайнятостi, Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) управлiння обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львiвськiй областi, мiського фiнансового управлiння, управлiння працi та соцiального захисту населення.
      Члени комiсiї заслухали суб'єктiв господарювання якi за результатами поданої звiтностi нарахували заробiтну плату нижче мiнiмально встановленого рiвня.
      В ходi засiдання особливу увагу звернули на належне оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий день та додержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi. Роботодавцям наголосили про збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати з 1 сiчня 2020 року - 4 723 гривень.
      Наприкiнцi зустрiчi платникiв податкiв проiнформували щодо новацiй у сферi застосування РРО та початку кампанiї декларування доходiв громадян за 2019 рiк.


До уваги платникiв ПДВ. Iнформацiю щодо реквiзитiв рахунку у системi електронного адмiнiстрування ПДВ можна переглянути в Електронному кабiнетi

      Червоноградське управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що iнформацiю щодо реквiзитiв рахунку у системi електронного адмiнiстрування ПДВ платники податкiв мають можливiсть переглянути в приватнiй частинi Електронного кабiнету у вкладцi "Данi про банкiвськi рахунки" режиму "Облiковi данi платника" та у вкладцi "Реєстр транзакцiй" режиму "Система електронного адмiнiстрування ПДВ".
      Електронний кабiнет забезпечує можливiсть реалiзацiї платниками податкiв прав та обов'язкiв, визначених положеннями Податкового кодексу України, зокрема шляхом перегляду в режимi реального часу iнформацiї про платника податкiв, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з облiком платникiв податкiв та адмiнiструванням податкiв, зборiв, данi системи електронного адмiнiстрування ПДВ.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.


Податковий календар - 30 сiчня 2020 року

      Останнiй день сплати за грудень 2019 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян).
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за грудень 2019 року.
      Останнiй день сплати акцизного податку за грудень 2019 року.
      Останнiй день сплати за грудень 2019 року рентної плати за:
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України.


Податковий календар - 29 сiчня 2020 року

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за IV квартал 2019 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки.
      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за IV квартал 2019 року транспортного податку.


Застосування РРО платниками єдиного податку у 2020 роцi

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що Законом України вiд
      20 вересня 2019 року№ 129-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (далi - Закон № 129) внесено змiни до Податкового кодексу України (далi - ПКУ).
      Зокрема пiдроздiл 10 роздiлу ХХ ПКУ доповнено пунктом 53, вiдповiдно до якого до 01 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй (далi - РРО та/або програмнi РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями (далi - ФОП)) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, крiм тих, якi здiйснюють:
      - реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      -реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.
      З 01 жовтня 2020 року до 01 сiчня 2021 року РРО та/або програмнi РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (ФОП), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють:
      -реалiзацiю товарiв (надання послуг) через мережу Iнтернет;
      - реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      - реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      - реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;
      - роздрiбну торгiвлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
      - дiяльнiсть ресторанiв, кафе, ресторанiв швидкого обслуговування, якщо така дiяльнiсть є iншою, нiж визначена п. 11 ст. 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";
      - дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв;
      - дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД);
      - реалiзацiю текстилю (крiм реалiзацiї за готiвковi кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      У разi перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (ФОП) в календарному роцi обсягу доходу 1 000 000 гривень, застосування РРО та/або програмного РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим.
      Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      Слiд зазначити, що З 1 сiчня 2021 року:
      - використання РРО стане обов'язковим для всiх платникiв єдиного податку II - IV груп.


До уваги платникiв податкiв: з 01 сiчня 2020 - новi довiдники податкових пiльг

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Державна податкова служба України затвердила новi довiдники податкових пiльг станом на 01.01.2020 року - №95/1 та №95/2.
      Довiдники мiстять перелiк пiльг iз податку на прибуток пiдприємств, податку на додану вартiсть, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, мiсцевих податкiв та зборiв, державного мита, а також початок та кiнець дiї пiльг.
      Наголошуємо, що при поданнi звiту за 2019 рiк слiд використовувати новi довiдники податкових пiльг.
      Звертаємо увагу, що Звiт про податковi пiльги за 2019 рiк подається востаннє, оскiльки з 01.01.2020 набирає чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2018 року № 891 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. № 1233", вiдповiдно до якої скасовується обов'язок складання та подання до контролюючого органу окремого звiту про суми податкових пiльг з 2020 року. Облiк сум податкових пiльг, отриманих суб'єктами господарювання, здiйснюватиметься контролюючими органами на пiдставi поданої суб'єктами господарювання податкової звiтностi.


Понад чотири тисячi послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Впродовж 2019 року в Центрi обслуговування платникiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями надано 4079 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом року надано 2039. Зареєстровано 73 реєстратори розрахункових операцiй, 360 книг облiку розрахункових операцiй та 103 розрахунковi книжки. Видано майже 1500 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, внесено 3 вiдмiтки до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Слiд зазначити, що для зручностi платникiв податкiв Державною фiскальною службою України запроваджено сервiс "Електронний кабiнет платника" (далi - ЕКП), скористатись ним можливо цiлодобово як з персональних комп'ютерiв так i з смартпристроїв, сервiс працює безкоштовно. За допомогою цього сервiсу можливо сформувати та надiслати до органiв ДПС електроннi документи, у тому числi податкову звiтнiсть, запити на отримання iнформацiї, заяви для реєстрацiї платниками окремих податкiв. Також платник може у режимi реального часу отримати доступ до особистої iнформацiї, а саме отримати вiдомостi про суми отриманих доходiв i утриманих податкiв, стан поданої звiтностi та iнше.


Розпочалась кампанiя декларування - 2019

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 1 сiчня 2020 року розпочалась кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2019 роцi. Рiчна податкова декларацiя про доходи подається до 1 травня 2020 року.
      Звертаємо увагу, що згiдно вимог Податкового кодексу України обов'язковому декларуванню пiдлягають:
      - доходи, з яких при нарахуваннi або виплатi податок на доходи фiзичних осiб не утримувався;
      - доходи вiд особи, яка не є податковим агентом (в тому числi вiд здачi в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сiльгосппродукцiї фiзичним особам тощо);
      - подарунки та спадок вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого та другого ступеня спорiднення;
      - доходи вiд продажу iнвестицiйних активiв;
      - iноземнi доходи.
      Щоб виконати свiй конституцiйний обов'язок i подати рiчну податкову декларацiю громадянам треба звернутися в Центри обслуговування платникiв, або ж у вiддiлення ДПI, що є у кожному з районних центрiв. Саме тут фахiвцi ДПС нададуть необхiднi консультацiї та допоможуть правильно заповнити декларацiю про отриманi доходи.-


До уваги платникiв податкiв. Новi рахунки для сплати ЄСВ

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 03 сiчня 2020 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки за балансовим рахунком 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соцiального внеску" за стандартом IBAN.
      Слiд звернути увагу, що кошти сплаченi платниками податкiв з 03.01.2020 на старi рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез'ясованi надходження.
      Переглянути новi реквiзити рахункiв можна на сайтi Територiальних органiв ДПС у Львiвськiй областi в роздiлi "Бюджетнi рахунки" за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
      Також платники податкiв можуть отримати реквiзити рахункiв звернувшись до Центрiв обслуговування платникiв при податкових iнспекцiях.


З 01.01.2020 буде введено в дiю новi рахунки для зарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв

      Державна казначейська служба України (далi - Казначейство) проiнформувала, що з 01.01.2020 при здiйсненнi операцiй з виконання державного та мiсцевих бюджетiв органами Казначейства застосовуватиметься План рахункiв бухгалтерського облiку в державному секторi, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.2013 р. № 1203, iз змiнами та доповненнями (далi - План рахункiв № 1203).
      Таким чином, з 01.01.2020 буде введено в дiю новi рахунки для зарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв, вiдкритi вiдповiдно до Плану рахункiв № 1203.


Податковий календар - 28 грудня 2019 року

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за листопад 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за листопад 2019 року;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за листопад;
      Останнiй день сплати за листопад рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


Застосування РРО платниками єдиного податкуз 1 сiчня 2021 року

      З 1 сiчня 2021 року РРО застосовуватимуть всi платники єдиного податку 2-4 групи, що здiйснюють торгiвлю чи надання послуг за готiвку.
      ФОП другої групи збiльшать лiмiт рiчного доходу
      З 1 сiчня 2021 року рiчний лiмiт доходу платникiв єдиного податку другої групи пiдвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.


До уваги платникiв податкiв

      Президент пiдписав Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк", який Верховна Рада ухвалила 14 листопада 2019 року.
      Мiнiмальна заробiтна плата у мiсячному розмiрi з 1 сiчня 2020 року - 4723 грн (ст.8 Закону України вiд 14.11.2019 №294-IХ "Про Державний бюджет України на 2020 рiк").
      Прожитковий мiнiмум для працездатної особи в розрахунку на мiсяць з 1 сiчня 2020 року - 2102 грн (ст.7 Закону України вiд 14.11.2019 №294-IХ "Про Державний бюджет України на 2020 рiк").
      I група єдиного податку - 210,20 грн (до 10% вiд прожиткового мiнiмуму працездатної особи) 1039,06 грн - ЄСВ (22% вiд мiнiмальної заробiтної плати)
      II група єдиного податку - 944,60 грн (до 20% вiд мiнiмальної заробiтної плати)1039,06 грн - ЄСВ (22% вiд мiнiмальної заробiтної плати)


До уваги платникiв єдиного податку

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 20 вересня 2019 року N 129-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (далi ? Закон № 129-IX) внесено змiни до Податкового кодексу України, вiдповiдно до яких:
      - до 01 жовтня 2020 року:
      реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту; реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.
      - З 01 жовтня 2020 року до 01 сiчня 2021 року:
      - реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю товарiв (надання послуг) через мережу Iнтернет;
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;
      роздрiбну торгiвлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД); дiяльнiсть ресторанiв, кафе, ресторанiв швидкого обслуговування, якщо така дiяльнiсть є iншою, нiж визначена пунктом 11 статтi 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв
      розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";
      дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв;
      дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД); реалiзацiю текстилю (крiм реалiзацiї за готiвковi кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      У разi перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичною особою - пiдприємцем) в календарному роцi обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй для такого платника єдиного податку є обов'язковим.
      Застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй починається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      - З 1 сiчня 2021 року:
      - використання РРО стане обов'язковим для всiх платникiв єдиного податку II - IV груп.


До уваги платникiв єдиного податку, податковий календар

      20 грудня 2019 року: Останнiй день сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп
      21 грудня 2019 року: Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук.
      Де на офiцiйному вебпорталi ДПС можна знайти iнформацiю щодо даних реєстру платникiв ПДВ?
      У вiдкритiй та приватнiй частинах Електронного кабiнету, розмiщеного на офiцiйному вебпорталi ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), платники податкiв мають доступ, зокрема до сервiсу "Данi реєстру платникiв ПДВ".
      Робота у приватнiй частинi здiйснюється з використанням електронного цифрового пiдпису (квалiфiкованого електронного пiдпису), що сертифiкований у будь-якого Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг.
      Для перевiрки даних про реєстрацiю платником ПДВ достатньо здiйснити пошук за податковим номером (серiєю та номером паспорта) або найменуванням/ПIБ платника податкiв.
      Чи мають можливiсть платники податкiв сплатити податки та збори через Електронний кабiнет?
      Меню "Стан розрахункiв з бюджетом" приватної частини Електронного кабiнету надає можливiсть фiзичним особам пiсля iдентифiкацiї за допомогою платiжної системи сплатити податки, збори, платежi за допомогою платiжної карти. Для юридичних осiб можливiсть сплати податкiв, зборiв та платежiв через Електронний кабiнет не реалiзована.
      З iнформацiєю щодо сплати податкiв, зборiв, платежiв фiзичними особами можна ознайомитись в меню "Стан розрахункiв з бюджетом" роздiлу "Допомога" Електронного кабiнету.
      Робота у приватнiй частинi Електронного кабiнету здiйснюється пiсля проходження електронної iдентифiкацiї онлайн з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, отриманого у квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг, вiдомостi щодо якого внесенi до Довiрчого списку, розташованого на офiцiйному вебсайтi Центрального засвiдчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist). Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      Якi дiї платникiв податкiв, якi провадили господарську дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, у разi втрати (знищення чи зiпсування) первинних документiв, на пiдставi яких здiйснюється облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань?
      Дiї платникiв податкiв, якi провадили господарську дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, у разi втрати (знищення чи зiпсування) первинних документiв, на пiдставi яких здiйснюється облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, визначено п.п. 38.11 п. 38 пiдрозд. 10 розд. ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.


Тиждень права в Червоноградськiй ДПI

      Днями, в рамках Всеукраїнського тижня права, фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi завiтали до однiєї з шкiл мiста Червонограда.
      Учнiв ознайомили з iсторiєю виникнення податкiв, про дiючi системи оподаткування, розмiри ставок основних податкiв та порядок їх справляння, характеристикою прав та обов'язкiв платникiв податкiв. Слухачiв було проiнформовано щодо оподаткування доходiв працюючих громадян. Звернули увагу, що громадяни мають право використовувати податковi пiльги, порядок застосування яких визначено податковим законодавством.
      В ходi зустрiчi школярiв було повiдомлено щодо функцiонування Центрiв обслуговування платникiв в територiальних органах ДПС, де надають широкий спектр адмiнiстративних послуг. Зокрема, можна отримати реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, дозвiльнi документи для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, тощо.
      Було зазначено, що в примiщеннi кожного ЦОПу можна скористатися мережею Iнтернет, щоб подати декларацiю в електронному виглядi з використанням електронного цифрового пiдпису.


До уваги платникiв податкiв. Право на податкову соцiальну пiльгу визначено Податковим кодексом України

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що будь-який платник податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги (далi - ПСП) у розмiрi, що дорiвнює 50 вiдсоткiв розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), встановленому законом на 1 сiчня звiтного податкового року.
      Норми визначенi п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України (далi - ПКУ). ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника ПДФО протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).
      У 2019 роцi ПСП дорiвнює 960,50 грн при граничному доходi 2 690,00 гривень.


Податковий календар - 16 грудня 2019 року

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Податковий календар - 29 листопада 2019 року

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2019 року
      Останнiй день сплати за жовтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв податкiв. Переваги подання звiтностi в електронному виглядi

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що для зручностi платникiв податкiв Державною фiскальною службою України запроваджено сервiс "Електронний кабiнет платника" (далi - ЕКП), скористатись ним можливо цiлодобово як з персональних комп'ютерiв так i з смартпристроїв, сервiс працює безкоштовно. За допомогою цього сервiсу можливо сформувати та надiслати до органiв ДПС електроннi документи, у тому числi податкову звiтнiсть, запити на отримання iнформацiї, заяви для реєстрацiї платниками окремих податкiв. Також платник може у режимi реального часу отримати доступ до особистої iнформацiї, а саме отримати вiдомостi про суми отриманих доходiв i утриманих податкiв, стан поданої звiтностi та iнше.
      До основних переваг подання електронної звiтностi можна вiднести такi, як:
      - економiя робочого часу платникiв податкiв i коштiв на придбання бланкiв звiтних документiв;
      - економiя часу на уникненнi черг пiд час подання звiтностi;
      - скорочення строкiв проведення перевiрки стосовно правомiрностi заявлених до вiдшкодування сум ПДВ i забезпечення своєчасного їх вiдшкодування платнику податкiв;
      - пiдтвердження доставки звiтностi;
      - гарантiя перевiрки звiтностi на наявнiсть арифметичних помилок;
      - оновлення версiй документiв звiтностi;
      - конфiденцiйнiсть iнформацiї;
      - оперативнiсть обробки отриманої iнформацiї.
      З питань отримання ключа електронного цифрового пiдпису з метою подання звiтностi в електронному виглядi, платники мають можливiсть звернутися до Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДПС, що знаходиться в примiщеннi за адресою: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, тел.: 297-39-85.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      До якого контролюючого органу повинна подавати заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець у разi змiни податкової адреси, пов'язаної зi змiною адмiнiстративного району?
      Фiзична особа - пiдприємець у разi змiни податкової адреси, пов'язаної iз змiною адмiнiстративного району, подає заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу за попереднiм мiсцем податкової адреси (неосновним мiсцем облiку) до закiнчення поточного бюджетного року, а починаючи з 01 сiчня наступного року - за новою податковою адресою (основним мiсцем облiку).
      Чи переноситься термiн подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи для новостворених фiзичних осiб - пiдприємцiв, якщо 10-ий день з дня державної реєстрацiї припадає на святковий або вихiдний день?
      Для новостворених фiзичних осiб - пiдприємцiв, у яких 10-ий день з дня їх державної реєстрацiї припадає на святковий або вихiдний день, термiн подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплати ПДВ, переноситься на перший робочий день, наступний за вихiдним або святковим днем.
      Яким чином через Електронний кабiнет платник податкiв може сформувати та вiдправити повiдомлення за ф. № 20-ОПП, заяви за ф. № 1-ОПП, ф. № 17-ОПП?
      Подання документiв засобами електронного зв'язку в електроннiй формi здiйснюється платниками вiдповiдно до норм Податкового кодексу України та Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.06.2017 № 557, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 03.08.2017 за № 959/30827 (далi - Порядок).
      Згiдно з пунктом 3 роздiлу II Порядку платник створює електроннi документи у строки та вiдповiдно до порядку, що визначенi законодавством для вiдповiдних документiв в електронному та паперовому виглядi, iз зазначенням всiх обов'язкових реквiзитiв.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      В вiдкритiй та приватнiй частинах Електронного кабiнету у роздiлi "Допомога" розмiщено покрокову iнструкцiю щодо створення електронних документiв за допомогою режиму "Введення звiтностi".
      Режим "Введення звiтностi" приватної частини Електронного кабiнету забезпечує можливiсть створення та подання до вiдповiдного контролюючого органу податкової, фiнансової, статистичної звiтностi, звiтностi з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, в тому числi повiдомлення за ф.№20-ОПП (J/F1312002) та заяв за ф. № 1-ОПП (J1312101), ф. №17-ОПП (J/F1312201).
      Чи є базою нарахування єдиного внеску суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (лiкарнянi) та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичною особою -пiдприємцем, в тому числi, фiзичною особою пiдприємцем - платниками єдиного податку, та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть?
      Суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi, тими якi обрали спрощену систему оподаткування, та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, не є базою нарахування єдиного внеску.


Новацiї у сферi застосування РРО

      Державна податкова служба України звертає увагу платникiв податкiв на ключовi новацiї законiв "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" (закони № 128-IX та № 129-IX вiд 20.09.2019).
      - РРО не потрiбно використовувати спрощенцям 1 групи (рiчний дохiд до 300 тис. грн), а також фiзичним особам, якi продають на ринку власнi вживанi речi або продукти власного пiдсобного господарства.
      - Новi закони про РРО вiдкрили можливiсть використовувати замiсть традицiйних спецiальнi програми призначенi, для реєстрацiї розрахункових операцiй. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числi i на смартфон. При цьому закон прямо зобов'язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рiшення для використання суб'єктом господарювання. Тобто, безкоштовним буде не тiльки скачування самої програми, але i її пiдтримка.
      - Використовувати програмнi РРО можна буде з 19 квiтня 2020 року.
      - З жовтня 2020 року використання РРО стане обов'язковим (крiм платникiв єдиного податку 1 групи) для фiзичних осiб платникiв єдиного податку ризикових сфер дiяльностi - продавцiв ювелiрних виробiв, медпрепаратiв i лiкiв, складних побутових приладiв, автозапчастин, магазинiв з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенцiї, готелi.
      - З 1 сiчня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фiзичних осiб платникiв єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно вiд видiв дiяльностi.


До уваги платникiв єдиного податку

      11 листопада - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2019 року;
      11 листопада - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи за III квартал.


Податковий календар - 11 листопада 2019 року

      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ;
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за III квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2019 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за III квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2019 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за три квартали 2019 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за III квартал 2019 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;


До уваги платникiв єдиного податку! Затверджено новi форми реєстрацiйних документiв для платникiв єдиного податку

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.07.2019 року №308 затверджено новi форми реєстрацiйних документiв для платникiв єдиного податку. Зокрема:
      - заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;
      -розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
      -запит про отримання витягу з реєстру платникiв єдиного податку;
      -витяг з реєстру платникiв єдиного податку.
      Зазначений наказ опублiковано в "Офiцiйному Вiснику" 22 жовтня 2019 року за №81 i цього ж дня набрав чинностi.
      Одночасно, вiдповiдно до вищевказаного наказу, втратив чиннiсть наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 грудня 2011 року N 1675 "Про затвердження форми свiдоцтва платника єдиного податку та порядку видачi свiдоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк".
      Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слiд застосовувати новi форми заяви. Також з цiєї дати для отримання витягу з Реєстру єдинникiв слiд застосовувати нову форму запиту.
      Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платникiв єдиного податку можна подавати в паперовiй формi або вiдправляти через Електронний кабiнет платника податкiв.


Де дiзнатися новi реквiзити рахункiв для сплати податкiв, якi дiють з 01.10.2019

      Нагадуємо, що з 1 жовтня у зв'язку з переходом Державної податкової служби України на мiжнароднi стандарти IBAN, Державною казначейською службою України вiдкрито новi бюджетнi рахунки для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв.
      Дiзнатися про новi реквiзити рахункiв для сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iнших платежiв до бюджету в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць України платник податкiв може з таких джерел:
      - на офiцiйному вебпорталi ДПС в рубриках:
      Головна/Бюджетнi рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/);
      Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування/Реєстр рахункiв для сплати єдиного внеску (з 01.10.2019) (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).
      - у приватнiй частинi Електронного кабiнету в меню "Стан розрахункiв з бюджетом" платник податкiв має доступ до своїх особових рахункiв зi сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв. При зверненнi до зазначеного меню вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення, що мiстить iнформацiю по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.
      Робота у приватнiй частинi Електронного кабiнету здiйснюється з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, отриманого у будь-якого Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг. Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      - у контролюючого органу ДПС за мiсцем реєстрацiї або мiсцем здiйснення дiяльностi.


До уваги платникiв єдиного внеску

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що з метою упередження помилкової сплати коштiв єдиного внеску на неналежнi рахунки сплата єдиного внеску по Червоноградськiй областi має вiдбуватись на рахунки, якi вiдкритi на iм'я Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi вiдповiдно до адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких зареєстрованi платники податкiв, за символами рахункiв 201 - 204, де:
      Cимвол "SSS"* Розмiр єдиного внеску
      201 Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми: заробiтної плати; винагороди за договорами ЦПХ; допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами
      202 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв
      203 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення батькiв-вихователiв у системi загальнообов'язкового пенсiйного страхування
      204 Єдиний внесок для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у т.ч. якi обрали спрощену систему оподаткування та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть
      * - символ звiтностi, що вiдповiдає коду класифiкацiї доходiв бюджету. Цей параметр кодується згiдно iз Довiдником вiдповiдностi символу звiтностi коду класифiкацiї доходiв бюджету, який затверджується наказом Казначейства України (пункт 1 Додатку 1 до Порядку вiдкриття аналiтичних рахункiв для облiку операцiй по виконанню бюджетiв в системi Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України вiд 27.12.2013 № 217).
      Детальна iнформацiя щодо рахункiв для сплати єдиного внеску, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної податкової служби України, що вступили в дiю з 01.10.2019, розмiщена га офiцiйному веб-порталi ДПС України.


Податковий календар - 30 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      податку на додану вартiсть за вересень 2019 року;
      акцизного податку за вересень 2019 року;
      за вересень 2019 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      за III квартал 2019 року єдиного податку платниками четвертої групи;
      за вересень 2019 року рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України.


Податковий календар - 29 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      юридичними особами авансового внеску за III квартал 2019 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;
      юридичними особами авансового внеску за III квартал 2019 року транспортного податку


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiку платежiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Як платник податкiв може повернути помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов'язання та пенi (крiм єдиного внеску)?
      Помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов'язання пiдлягають поверненню платнику, зокрема, вiдповiдно до ст. 43 Податкового кодексу України, крiм випадкiв наявностi у такого платника податкового боргу.
      У разi наявностi у платника податкiв податкового боргу, повернення помилково та/або надмiру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податкiв в установi банку або шляхом повернення готiвковими коштами за чеком, у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в банку, проводиться лише пiсля повного погашення такого податкового боргу платником податкiв.
      Обов'язковою умовою для здiйснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податкiв заяви про таке повернення (крiм повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку з доходiв фiзичних осiб, якi розраховуються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк шляхом проведення перерахунку за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днiв вiд дня виникнення помилково та/або надмiру сплаченої суми.
      Платник податкiв подає заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi у довiльнiй формi до територiального органу ДПС за мiсцем адмiнiстрування (облiку) помилково та/або надмiру сплаченої суми протягом 1095 днiв вiд дня її виникнення, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення у готiвковiй формi коштiв за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку.
      Який податковий (звiтний) перiод вважається останнiм для фiзичної особи-пiдприємця платника єдиного податку у разi змiни податкової адреси?
      Вiдповiдно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями у разi змiни податкової адреси фiзичної особи - пiдприємця - платника єдиного податку останнiм податковим (звiтним) перiодом за такою адресою вважається перiод, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо змiни податкової адреси.
      Чи змiнились рахунки для сплати єдиного соцiального внеску?
      Так. З 01 жовтня 2019 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм?я територiальних органiв Державної податкової служби України для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй за стандартом IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв),
      Зокрема, платники податкiв м.Червонограда, м.Соснiвки та смт.Гiрник здiйснюють платежi на наступнi рахунки:
      Єдиний соцiальний внесок за фiзичну особу - пiдприємця
      Код платежу 71040000
      Рахунок - UA058999980000037198204021313
      
      Єдиний соцiальний внесок за найманих працiвникiв
      Код платежу 71010000
      Рахунок - UA828999980000037191201021313


До уваги платникiв податкiв. Податкова соцiальна пiльга надається тiльки за одним мiсцем роботи

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадяни, якi отримують заробiтну плату та є платниками податку на доходи фiзичних осiб мають право на податкову соцiальну пiльгу.
      Так, вiдповiдно до норм Податкового кодексу України податкова соцiальна пiльга застосовується до нарахованого платнику податку мiсячного доходу у виглядi заробiтної плати та надається тiльки за одним мiсцем роботи. Якщо фiзична особа працює на кiлькох пiдприємствах, вона може обрати, де їй вигiднiше скористатися правом на пiльгу та подати роботодавцю письмову заяву.
      Нагадаємо, податкова соцiальна пiльга - це можливiсть платника зменшити нараховану суму мiсячної заробiтної плати на розмiр такої пiльги. Тобто зарплата зменшується на суму пiльги i лише пiсля цього оподатковується податком на доходи фiзичних осiб.
      Пiльга складає 50% мiсячного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня звiтного податкового року. У 2019 роцi це - 960 грн 50 коп. (50% вiд 1921 грн прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб станом на 1 сiчня 2019 року).
      Зауважимо, податкова соцiальна пiльга застосовується до нарахованої мiсячної зарплати, якщо її розмiр не перевищує суму, яка дорiвнює мiсячному прожитковому мiнiмуму, що дiє на 1 сiчня звiтного року для дiєздатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до 10 гривень. У 2019 роцi сума обмеження складає 2 690 гривень.


Акцизну звiтнiсть за новою формою подають за вересень

      Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.05.2019 №189 "Про затвердження Змiн до форми декларацiї акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку" (далi - Наказ №189) внесено змiни до форми податкової декларацiї акцизного податку, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.01.2015 №14.
      Згiдно з частиною другою п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) до визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), чиннi до такого визначення.
      Наказ №189 набрав чинностi з дня його офiцiйного опублiкування, тобто 09.08.2019 (опублiковано в офiцiйному виданнi Офiцiйний вiсник України 09.08.2019 №60).
      Крiм того, п. 49.20 ст. 49 ПКУ передбачено, якщо останнiй день строку подання податкової декларацiї припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем строку вважається операцiйний (банкiвський) день, що настає за вихiдним або святковим днем.
      Враховуючи викладене, платники акцизного податку вперше подають декларацiю акцизного податку з урахуванням змiн, внесених Наказом №189, не пiзнiше 21 жовтня 2019 року за звiтний перiод - вересень 2019 року.


Податковий календар - 18 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      - авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування;
      - авансового внеску з єдиного податку на жовтень платниками першої та другої груп;
      - ЄСВ фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть i членами фермерського господарства за III квартал;


До уваги платникiв податкiв!

      З 01 жовтня 2019 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм?я територiальних органiв Державної податкової служби України для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй за стандартом IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв)!!!
      За матерiалами прес-служби Державної податкової служби України.


Червоноградцi все частiше звертаються в центр обслуговування за отриманням адмiнiстративних послуг

      Обслуговування платникiв податкiв, надання якiсних адмiнiстративних послуг є на сьогоднiшнiй день одним iз прiоритетних завдань податкової служби. На Львiвщинi працює 24 Центри обслуговування платникiв та один структурний пiдроздiл Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв, який знаходиться у м.Львовi, якi забезпечують надання платникам широкого спектру адмiнiстративних послуг.
      Так, зокрема, в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом восьми мiсяцiв 2019 року надано 1556. Видано 1082 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв. Зареєстровано 44 реєстратори розрахункових операцiй, 239 книг облiку розрахункових операцiй, 57 розрахункових книжок.
      Фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi звертають увагу, що платники можуть отримати адмiнiстративнi послуги в Центрi обслуговування платникiв, а також шляхом отримання послуг засобами електронних сервiсiв - через Електронний кабiнет платника.


З 1 жовтня 2019 новi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що Державною Казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.12.2018 № 162 "Про запровадження мiжнародного номера банкiвського рахунка (IBAN) в Українi" здiйснено замiну дiючих рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв вiдповiдно до вимог стандарту IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв) iз збереженням номера рахунку аналiтичного облiку - не бiльше 14 цифрових символiв.
      Перехiд на мiжнароднi номери рахункiв при обслуговуваннi бюджетiв за доходами буде здiйснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Вiдповiдно, з 01 жовтня 2019 року будуть змiненi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, вiдкритих вiдповiдно до вимог стандарту IBAN.
      З iнформацiєю про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах Територiальних органiв ДПС та ДФС у Львiвськiй областi у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).


До вiдома пiдприємцiв

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує фiзичним особам - пiдприємцям, що єдиний соцiальний внесок сплачується до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. У разi несвоєчасної сплати ЄСВ виникає борг (недоїмка), на яку нараховується штрафна санкцiя та пеня.
      Cаме своєчасна сплата ЄСВ гарантує громадянам право на соцiальний захист: наприклад, захищенi соцiальнi гарантiї для кожного на випадок безробiття, нещасних випадкiв чи професiйних захворювань, гiдне пенсiйне забезпечення.
      Згiдно iз законодавством України за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ до платника застосовуються фiнансовi санкцiї. Строк давностi щодо стягнення сум недоїмки по ЄСВ, штрафiв та нарахованої пенi вiдсутнiй.
      Боржникам - фiзичним особам - пiдприємцям особливо слiд пам'ятати про те, що одним iз джерел погашення боргiв перед державою є особисте майно такої особи, що ставить пiд загрозу добробут власної сiм'ї.
      То ж у разi наявностi боргу - його термiново необхiдно сплатити.
      Якщо ж ви власник електронного цифрового пiдпису, то дiзнатися про суму заборгованостi можна на веб-порталi ДПС України, скориставшись сервiсом "Електронний кабiнет".


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала завiдувач сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Наталiя Козловська.
      У яких випадках фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку застосовують РРО?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку другої - четвертої груп, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi при продажу товарiв (наданнi послуг) зобов'язанi проводити розрахунковi операцiї на повну суму покупки через зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцiй з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв у разi:
      перевищення в календарному роцi незалежно вiд обраного виду дiяльностi обсягу доходу понад 1000000 гривень;
      здiйснення реалiзацiї технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, а також лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення незалежно вiд групи єдиного податку та обсягу рiчного доходу;
      здiйснення роздрiбного продажу паливно-мастильних матерiалiв в ємностях до 20 лiтрiв та дiяльностi, пов'язаної з роздрiбним продажем пива, сидру, перi (без додання спирту) та столових вин.
      Чи може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня)?
      Фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня), не може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування, оскiльки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному роцi.
      Разом з тим, така фiзична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 сiчня наступного року за умови вiдповiдностi вимогам ст. 291 Податкового кодексу України.
      Яким чином через Електронний кабiнет платник податкiв може сформувати та вiдправити повiдомлення за ф. № 20-ОПП, заяви за ф. № 1-ОПП, ф. № 17-ОПП?
      Подання документiв засобами електронного зв'язку в електроннiй формi здiйснюється платниками вiдповiдно до норм Податкового кодексу України та Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.06.2017 № 557, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 03.08.2017 за № 959/30827 (далi - Порядок).
      Згiдно з пунктом 3 роздiлу II Порядку платник створює електроннi документи у строки та вiдповiдно до порядку, що визначенi законодавством для вiдповiдних документiв в електронному та паперовому виглядi, iз зазначенням всiх обов'язкових реквiзитiв.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      В вiдкритiй та приватнiй частинах Електронного кабiнету у роздiлi "Допомога" розмiщено покрокову iнструкцiю щодо створення електронних документiв за допомогою режиму "Введення звiтностi".
      Режим "Введення звiтностi" приватної частини Електронного кабiнету забезпечує можливiсть створення та подання до вiдповiдного контролюючого органу податкової, фiнансової, статистичної звiтностi, звiтностi з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, в тому числi повiдомлення за ф.№20-ОПП (J/F1312002) та заяв за ф. № 1-ОПП (J1312101), ф. №17-ОПП (J/F1312201).


До уваги платникiв податкiв. Форма № 20-ОПП: оновлено Довiдник типiв об'єктiв оподаткування

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що 12 вересня 2019 року ДПС України оприлюднила оновлений Довiдник типiв об'єктiв оподаткування (станом на 11.09.2019).
      Перелiк доповнено одним об'єктом оподаткування, а саме: 711 - Дiлянка надр.
      Звертаємо увагу, що повiдомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, або через якi провадиться дiяльнiсть, за формою № 20-ОПП подаються протягом 10 робочих днiв пiсля їх реєстрацiї, створення чи вiдкриття до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв.
      Формою № 20-ОПП передбачено заповнення типу об'єкта оподаткування.
      З Довiдником типiв об'єктiв оподаткування можна ознайомитись на офiцiйному вебпорталi ДПС України за посиланням:


Податковий календар: 30 вересня 2019 року

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за серпень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за серпень 2019 року;
      Останнiй день подання звiту про контрольованi операцiї за 2018 рiк;
      Останнiй день сплати за серпень рентної плати за:
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв;
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за попереднiй мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
      Сплата податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi: - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок; - процентiв на вклади члена кредитної спiлки.


До уваги платникiв єдиного податку - 20 вересня

      Останнiй день подання заяви про вiдмову вiд спрощеної системи оподаткування з IV кварталу
      Останнiй день сплати авансового внеску з єдиного податку на вересень платниками першої та другої груп


Податковий календар: 20 вересня 2019 року - останнiй день подання

      - податкової декларацiї з ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      - декларацiї акцизного податку за серпень ;
      - звiту про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (форма № Д4 (мiсячна)) роботодавцями за серпень;
      - податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень у разi неподання податкової декларацiї на 2019 р;
      - податкової декларацiї з рентної плати за серпень з розрахунком: рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


Податковий календар - 16 вересня останнiй день

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


З 1 жовтня 2019 року будуть дiяти новi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдатимуть вимогам стандарту IBAN

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що Державною Казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.12.2018 № 162 "Про запровадження мiжнародного номера банкiвського рахунка (IBAN) в Українi" здiйснено замiну дiючих рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв вiдповiдно до вимог стандарту IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв) iз збереженням номера рахунку аналiтичного облiку - не бiльше 14 цифрових символiв.
      Перехiд на мiжнароднi номери рахункiв при обслуговуваннi бюджетiв за доходами буде здiйснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Вiдповiдно, з 01 жовтня 2019 року будуть змiненi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, вiдкритих вiдповiдно до вимог стандарту IBAN.
      З iнформацiєю про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах Територiальних органiв ДПС та ДФС у Львiвськiй областi у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради