Протидія домашньому насильству
     Питання про попередження насильства в сiм’ї та надання допомоги постраждалим вiд насильства, в першу чергу жiнкам i дiтям, є одним з основних прiоритетiв дiяльностi органiв державної влади та громадськостi.
     Координатором з питань здiйснення заходiв у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству i насильству за ознакою статi, забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на адмiнтериторiї м. Червонограда є Турко Наталiя Романiвна, заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
    Контактний телефон: (03249) 3-21-46.
    У ситуацiї домашнього насильства головне не мовчати!
    Також можна зателефонувати:
Сокальська районна мобiльна бригада соцiально-психологiчної допомоги (з охопленням мiста Червоноград) м.Сокаль, вул. Шептицького, 61 Щовiвторка з 9:00 до 17:00 063 954 81 27
066 279 64 57
м.Червоноград, вул. Миру, 5 Щосереди з 9:00 до 17:00
“Гарячi” лiнiї з питань протидiї насильству, торгiвлi людьми та ґендернiй дискримiнацiї
Нацiональна дитяча "гаряча" лiнiя,
яка працює за безкоштовним номером 0 800 500 225 (зi стацiонарного телефону) та безкоштовним коротким номером 116 111 (з мобiльного телефону).
Лiнiя працює по будням з 12:00 до 20:00 та в суботу - з 12:00 до 16:00.
Нацiональна "гаряча" лiнiя з попередження домашнього насильства, торгiвлi людьми та ґендерної дискримiнацiї,
яка працює за безкоштовним номером 0 800 500 335 (зi стацiонарного телефону) та безкоштовним коротким номером 116 123 (з мобiльного телефону).
Лiнiя працює цiлодобово.
Нацiональна безкоштовна ’’гаряча’’ лiнiя з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв,
спецiалiсти якої надають консультацiї iноземцям, якi перебувають в Українi та українцям, якi планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону: 0 800 505 501 (зi стацiонарного телефону) та безкоштовний короткий номер 527 (з мобiльного телефону).
Лiнiя працює по будням з 10:00 до 21:00 та в суботу - з 10:00 до 18:00.
ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО?
    Домашнє насильство – дiяння (дiї або бездiяльнiсть) фiзичного, сексуального, психологiчного або економiчного насильства, що вчиняються в сiм’ї чи в межах мiсця проживання або мiж родичами, або мiж колишнiм чи теперiшнiм подружжям, або мiж iншими особами, якi спiльно проживають (проживали) однiєю сiм’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних вiдносинах чи у шлюбi мiж собою, незалежно вiд того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому мiсцi, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких дiянь (ст.1 Закону України «Про запобiгання та протидiю домашньому насильству).
   Ознаки рiзних видiв насильства:
Фiзичне насильство Психологiчне насильство
• Ляпаси
• Потиличники
• Кусання
• Здушування
• Припiкання
• Штовхання
• Примус пити або їсти те, що шкодить здоров’ю (зокрема алкоголь, наркотики…)
• Побиття
• Незаконне позбавлення волi
• Мордування
• Залишення в небезпецi
• Не надання допомоги
• Заподiяння смертi
• Словеснi образи, крики
• Приниження, безпiдставна критика
• Залякування, погрози
• Шантажування, переслiдування
• Iзоляцiя
• Прийняття одним членом сiм’ї рiшень, якi не обговорюються
• Навiювання почуття провини, невпевненостi
• Заборона бачитися/спiлкуватися iз рiдними чи близькими людьми
• … тощо…
Сексуальне насильство
Економiчне насильство
• Примус до статевих контактiв у небажанiй ситуацiї або час
• Примус до небажаних форм статевих контактiв
• Примус до спостереження за статевим контактом кривдника з iншими
• Пiдглядання
• Залучення до порно-iндустрiї чи секс- бiзнесу
• Зґвалтування
• Обмеження у доступi до власних коштiв
• Утиски свободи використання коштiв
• Позбавлення житла, їжi, одягу та iншого майна чи коштiв, на якi людина має законне право
• Заборона навчатися або обирати мiсце роботи (працювати)
• … тощо…
    Норми Закону України «Про запобiгання та протидiю домашньому насильству суттєво розширюють «коло осiб», насильство мiж якими вважається домашнiм насильством, а саме:
     1) незалежно вiд факту спiльного проживання: подружжя; колишнє подружжя; нареченi; мати (батько) або дiти одного з подружжя (колишнього подружжя) та iнший з подружжя (колишнього подружжя); особи, якi спiльно проживають (проживали) однiєю сiм’єю, але не перебувають (не перебували) у шлюбi мiж собою, їхнi батьки та дiти; особи, якi мають спiльну дитину (дiтей); батьки (мати, батько) i дитина (дiти); дiд (баба) та онук (онука); прадiд (прабаба) та правнук (правнучка); вiтчим (мачуха) та пасинок (падчерка); рiднi брати i сестри; iншi родичi: дядько (тiтка) та племiнник (племiнниця), двоюрiднi брати i сестри, двоюрiдний дiд (баба) та двоюрiдний онук (онука); дiти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осiб, якi мають спiльну дитину (дiтей), якi не є спiльними або всиновленими; опiкуни, пiклувальники, їхнi дiти та особи, якi перебувають (перебували) пiд опiкою, пiклуванням; прийомнi батьки, батьки-вихователi, патронатнi вихователi, їхнi дiти та прийомнi дiти, дiти-вихованцi, дiти, якi проживають (проживали) в сiм’ї патронатного вихователя.
     2) за умови спiльного проживання – iншi родичi, iншi особи, якi пов’язанi спiльним побутом, мають взаємнi права та обов’язки.
     Вiдтепер постраждалою дитиною вважається не лише дитина, стосовно якої вчинено тi чи iншi правопорушення (коли насильство спрямоване безпосередньо на дитину), а й дитина, яка стала свiдком (очевидцем) такого насильства.
      В.о. начальника управлiння О. ШЕРЕМЕТА
ПРОТИДIЯ НАСИЛЬСТВУ В СIМ’Ї
    Питання про попередження насильства в сiм’ї та надання допомоги постраждалим вiд насильства, в першу чергу жiнкам i дiтям, є одним з основних прiоритетiв дiяльностi органiв державної влади та громадськостi. Важливим напрямом державної полiтики в цьому питаннi є просвiта широкої громадськостi та формування у громадян стiйкого неприйняття насильства в будь-якiй формi. Якщо ранiше за домашнє насильство була виключно адмiнiстративна вiдповiдальнiсть, то тепер вводиться кримiнальна вiдповiдальнiсть. .
    Багато з тих, хто страждає вiд насильства, не заявляють про пережите приниження через страх помсти, брак коштiв для самостiйного iснування, емоцiйну залежнiсть, турботу про дiтей, побоювання, що до їхнiх слiв поставляться скептично або з недовiрою.
    Наслiдки насильства в сiм’ї – це стреси i велика кiлькiсть психологiчних проблем, в тому числi психiчнi розлади, психосоматичнi захворювання, аж до наркоманiї i суїциду, зруйнованi сiм’ї i покалiченi долi. I дуже часто такi злочини залишаються безкарними.
    У випадку вчинення будь-якого виду домашнього насильства постраждалi мають право звернутися iз вiдповiдною заявою (повiдомленням) як до полiцiї за мiсцем свого проживання (перебування), так i до виконавчих комiтетiв сiльських i селищних рад, органiв опiки та пiклування, навчальних закладiв (якщо постраждалi — дiти), закладiв охорони здоров’я. Аби отримати захист, достатньо звернутися до будь-якого з цих органiв. Постраждалi мають право одразу або в подальшому звернутися до суду зi заявою про видачу обмежувального припису щодо кривдника. До того ж постраждалi мають право користуватися безоплатними послугами адвокатiв Центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а за подання таких заяв до суду – судовий збiр не сплачується.
    Безумовно, подолання такого негативного явища, як насильство в родинi, можливе лише за умови об’єднання зусиль i державних органiв та установ, i громадських органiзацiй, i кожного громадянина.
Алгоритм дiй для жiнок, якi потерпають вiд домашнього насильства
    Для жiнок, якi потерпають вiд домашнього насильства, у кожнiй конкретнiй ситуацiї алгоритм дiй може бути рiзним i вiн залежить вiд багатьох факторiв, зокрема вiд того, наскiльки ризикованою є ситуацiя для жiнки та її дiтей, вiд вiку дiтей, мiсця проживання тощо. Але у будь-якому випадку є декiлька основних дiй, якi жiнка може вчинити для захисту вiд насильства:
    1. При можливостi забезпечити собi та дитинi безпечне мiсце перебування, наприклад, залишити житло, покликати сусiдiв чи родичiв, закритися в кiмнатi тощо. Пiсля чого викликати полiцiю.
    2. Повiдомте полiцiю про вчинення насильства вiдносно себе, а також вiдносно дiтей, якщо дiти були свiдками насильства. Це повiдомлення може бути зроблене шляхом виклику полiцiї безпосередньо у момент вчинення насильства, або пiсля того, коли ви знайдете безпечне мiсце i зможете викликати полiцiю. Або можете написати заяву безпосередньо у вiддiленнi полiцiї чи письмову заяву надiслати поштою.
    3. За наявностi тiлесних ушкоджень (синцi, подряпини i т.д.), навiть якщо вас били по головi i видимих тiлесних ушкоджень нема, зазначайте про це у своїй заявi i одразу ж у цей день або на наступний, не чекаючи скерування полiцiї, звертайтеся у травмпункт i повiдомляйте, що вас побив чоловiк. Пiсля написання заяви у полiцiю призначається слiдчий. Вiд нього ви можете отримати скерування на проходження експертизи з метою визначення ступеня тяжкостi тiлесних ушкоджень.
    4. Полiцiя, приїхавши на виклик, за наявностi для цього пiдстав, може затримати кривдника максимум на 3 години, тому за цей час подбайте про власну безпеку та безпеку своїх дiтей. Наприклад, ви можете покинути житло, якщо маєте таку можливiсть або можете вжити заходiв, щоб не допустити кривдника до житла.
    5. У випадку вчинення вiдносно вас сексуального насильства, зателефонуйте на 102 i повiдомте про зґвалтування. Важливо, щоб ви дочекалися полiцiї, не милися та нiчого не рухали у квартирi до моменту прибуття полiцiї, оскiльки необхiдно буде пройти медичну експертизу.
    6. Якщо насильство вiдбувалося у присутностi дiтей або вiдносно них, у тому числi якщо це психологiчне насильство, а саме образи, приниження, погрози, звинувачення тощо, напишiть заяву в службу у справах дiтей.
    7. Якщо ви вирiшили розлучитися i припинити будь-якi вiдносини iз кривдником, звернiться до юриста з метою визначення подальших крокiв. Наприклад, подання заяви про розiрвання шлюбу, стягнення алiментiв на утримання дiтей, визначення мiсця проживання дiтей, подiл майна тощо.
    8. У ситуацiї домашнього насильства найчастiше страждають дiти, оскiльки вiдповiдно до Сiмейного кодексу України батько i мати мають рiвнi права щодо спiлкування з дiтьми, побачення з ними та проживання. Тому якщо насильство в сiм’ї вiдбувалося у присутностi дiтей, внаслiдок чого дiти мають психологiчнi травми, ви маєте право не давати кривдниковi бачитися та спiлкуватися з дiтьми, поки рiшенням суду не буде визначеного способу участi батька у вихованнi дiтей та призначено днi, години та визначено умови побачень. Вiдповiдно до статтi 159 Сiмейного кодексу України суд має право вирiшити, що побачення з дiтьми може вiдбуватися лише у присутностi третiх осiб, зокрема психолога, соцiального працiвника тощо.
    9. Звертайтеся за допомогою до Центрiв безоплатної правової допомоги, якi є у ваших мiстах. Працiвники та працiвницi Центрiв обiзнанi з проблемами домашнього насильства i можуть вам допомогти. Також ви можете звернутися до Центрiв соцiальних служб для сiмї, дiтей та молодi, якi мають психологiв та вiдповiдних фахiвцiв.
Новий закон про домашнє насильство: якi змiни чекають на українцiв
    70% українських жiнок пiддаються рiзним формам знущань та принижень. Це жахлива статистика, яку має виправити закон про кримiналiзацiю домашнього насильства, що набув чинностi 11 сiчня цього року.
    Для бiльшостi жiнок та чоловiкiв домашнє насильство – це побої. Пiсля ухвалення нового закону домашнiм насильством вважаються не лише побої, а й факти психологiчного та економiчного тиску. Проте, щоб довести цi факти потрiбно щоб над членом сiм’ї систематично знущались (подiя вiдбулась понад три рази) i з’явились психологiчнi наслiдки. Власне, все це потрiбно буде доводити шляхом проведення численних експертиз.
    Змiнює закон i перелiк тих, кого можна вважати жертвами домашнього насильства. Вiдтепер, це не лише чоловiк та дружина, а й батько, мати, нареченi, колишнє подружжя, брати та сестри, нерiднi батьки, опiкуни, прийомнi дiти, дiти-вихователi та iншi родичi аж до двоюрiдного ступеня зв’язку. Також це можуть бути жiнки та чоловiки, якi спiльно мешкали однiєю сiм’єю, але не перебували у шлюбi. А от постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свiдок подiї.
    Згiдно з законом розширено й коло тих, хто має реагувати на випадки домашнього насилля. Це можуть бути: центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, прокуратура, уповноваженi з питань пробацiї, суди i полiцiя.
    Полiцейським надали право контролювати поведiнку домашнього кривдника. Це робиться задля того щоб не допустити повторних випадкiв насильства. Передбачається, що полiцейськi зможуть увiйти у приватне житло без вмотивованого рiшення суду. Проте це можливо лише у невiдкладних ситуацiях, коли потрiбно термiново протистояти агресоровi та захистити його жертв. Також полiцейськi отримали право анулювати дозволи на право купiвлi, носiння, зберiгання зброї та боєприпасiв до неї. Водночас, вони можуть вилучати зброю, якщо вона використовується не для захисту, а для агресiї.
    За насильство над рiдними вiдтепер каратимуть громадськими роботами вiд 150 до 240 годин або позбавленням волi термiном до двох рокiв.
Соцiальнi вiдео-ролики про трудову експлуатацiю всерединi країни, сексуальну експлуатацiю, купiвлю-продаж дитини, втягнення у жеребкування, безпечне працевлаштування закордоном
     Зазначенi ролики можна скачати за посиланнями:
- https://mega.nz/?fbclid=IwAR3SvAxtNIUwOxqhZgwNq3DOrbq1hURIqBVMZxjbajUj6ba6F4S9tQTVBo8#!33B3FSpR!vrfK41P86Or3Q4R45hzYfGz3NJ930AhQbF3qrIAjKKk
- https://mega.nz/?fbclid=IwAR0CsvtZY9FNHdjoi80i3RrEvQP07H9TGJgqOWVdrL-i5Qudz8x-Zlbn9UU#!Xm4UGKbA!Ff5KDGj-FEIGbioKVgD9KdU6Llm1gezW_d1Co8tBHDI
- https://mega.nz/?fbclid=IwAR0AtZBr9bhawLbq9dtA-o2MJsm_-yvMcPSY9o6fq37v3t7mkynuqSTWZRQ#!u7gGDIYT!LPkPSO5AXpZd34rChkxnOqDSj9NlWpeGcBpGkGz5xs0
- https://mega.nz/?fbclid=IwAR0xc0vVugTyx9rPUoy_vRoX9A9N0iHjkMRywCb2XLqGcDNL_siVjMGAsaM#!2ygkAS6L!PcKWCb3wfLIYFynZv-XP7zI9wnbP4cXqlk1IqE2HF3w
- https://mega.nz/?fbclid=IwAR2vqBKKjOCB_kqX3IFBQ-zFLqP6xEsqH_WyaUYZ49fkl9Lh8Q58VxD_5u4#!S25RhISB!UUpu4txXn0nawJZ6oPeGMcE_YB7zv86vUTowfLjhq4c
Iнформацiя про загальнi та спецiалiзованi служби пiдтримки осiб, постраждалих вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою статi, та «гарячi лiнiї»
     - Державний кол-центр з питань запобігання домашньому насильству 15-47, працює цілодобово;
     - Національна «гаряча лінія» з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0-800-500-335, або з мобільного 116 123, працює цілодобово;
     - Дитяча «гаряча лінія» 0-800-500-225, 116-111 з мобільного;
     - Урядовий кол-центр 15-45;
     - «Гаряча лінія» Координаційного центру з надання правової допомоги 0-800-213-103;
     - Оперативна лінія Національної поліції України 102;
     - «Гаряча лінія» Львівської області 112;
     - Інформаційно-консультаційна лінія громадської організації «Центр «Жіночі перспективи» 2-962-962, або з мобільного 067-674-07-70;
     - Телефон Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 032-261-09-42. З
Cуб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на адмінтериторії м. Червонограда
     І. Національна поліція
    • Червоноградський ВП ГУНП в Львівській області
    80100, м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 8А, тел. 102, (03249) 2-24-93
    ІІ. Соціальні служби
    • Управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради
    80100, м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, тел. (03249) 4-11-00, (03249) 4 10 70 Електронна адреса: socza1305@gmail.com
    • Червоноградський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
    80100, м. Червоноград, вул. Миру, 5, тел. (03249) 3-18-44 Електронна адреса: 4centre@ukr.net
    • Відділ у справах дітей Червоноградської міської ради
    80100, м. Червоноград, про-т Шевченка, 19, тел. (03249) 3-12-63 Електронна адреса: vusd_chmvk@ukr.net
    • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
    80100, м. Червоноград, вул. Клюсівська, 22, тел. (03249) 4-25-87 Електронна адреса: tercentr1305@gmail.com
    ІІІ. Освіта
    • Відділ освіти Червоноградської міської ради
    80100, м. Червоноград, про-т Шевченка, 19, тел. (03249) 2-11-75 Електронна адреса: chervosvita@ukrpost.ua
    ІV. Медична допомога
    • КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда”
    80100, м. Червоноград, вул. Івасюка, 8, тел. 063 400 5448
    • КП “Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради”
    80100, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 тел. (03249) 3-21-06
    V. Правова допомога
    • Червоноградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
    80100, м. Червоноград, про-т Шевченка, 25, тел. (03249) 3-11-33, (03249) 3-17-22 Електронна адреса: chervonohrad.lviv@legalaid.lviv.ua
Для всіх охочих проведуть онлайн-тренінги про партнерську взаємодію
     На Львівщині у режимі онлайн проводитимуть тренінги, які створені на основі комплексної програми корекційної роботи з людьми, які вчиняють домашнє насильство та схильні до агресивної поведінки.
   Громадська організація "Осоння" за підтримки департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації розпочинає набір на безкоштовні онлайн-тренінги для осіб, які вчиняють домашнє насильство. Тренінги засновані на базі комплексної програми корекційної роботи з людьми, які вчиняють насильство та схильні до агресивної поведінки. Ця програма працює на теренах Львівщини з листопада 2019 року, відколи департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації закуплено соціальну послугу: проходження корекції поведінки для чоловіків-кривдників, які вчинили домашнє насильство. Карантин, ізоляція, втрата роботи ще більше загострюють проблеми партнерської взаємодії у стосунках та домашнього насильства. Для деяких з нас бути вдома зовсім не так безпечно і спокійно, як здається. Якщо Ви розумієте, що небезпека виходить від Вас самих та/або хочете пропрацювати такі питання, як конструктивне розв'язання конфліктів та партнерська взаємодія, усвідомлення почуттів, власних потреб, подолання страхів, контроль над власною агресивністю та гнівом, емоційна рівновага та гармонійні стосунки, то ці тренінги саме для Вас!
   Зустрічі будуть проходити онлайн, один раз на тиждень (в період карантину може бути два рази за потребою) та повністю безкоштовно. Склад групи: 6-8 людей. Ведучі групи - працівники ГО "Осоння", сертифіковані психологи, спеціалісти з програми корекції агресивної поведінки, які проводять відповідні групи, тренінги та індивідуальні консультації:
    • психолог Львів - Віктор Баландін;
    • психолог Львів - Каріна Амбарцумова.
    Запис за телефонами: 067 899 0362, 067 322 5865.
    За інформацією Львівської ОДА https://loda.gov.ua/news?id=50792&fbclid
    Заступник начальника управління М. МИХАЛЮК

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради