Острiвський НВК "Загальноосвiтня школа I-III ступенiв-дитячий садок"
80051, с.Острiв, Тел.(03257)5-21-68
E-mail: ostriv--sсhool@ukr.net
Керiвник закладу: Дзьоба Андрiй Михайлович
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, вчитель iсторiї, Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет, 2002р
Педагогiчний стаж - 18 рокiв
Стаж керiвної посади - 5 рокiв
Звання -
Категорiя - вчитель вищої квалiфiкацiйної категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Возняк Ольга Степанiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, вчитель зарубiжної лiтератури, української мови та лiтератури, Чернiвецький державний унiверситет, 1981
Педагогiчний стаж - 39 рокiв
Стаж керiвної посади - 11 рокiв
Звання -
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Жолобович Iрина Михайлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, вчитель iсторiї,Тернопiльський державний педунiверситет iм. В.Гнатюка, 2004
Педагогiчний стаж - 19 рокiв
Стаж керiвної посади - 3 роки
Звання -
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи (дошкiльний пiдроздiл:) Живко Галина Богданiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, вчитель початкових класiв, Луцький iнститут розвитку людини вищого навчального закладу "Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"", 2010
Педагогiчний стаж - 33 рокiв
Стаж керiвної посади - 2 роки
Звання -
Категорiя I кв. категорiя

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 50
З них педагогiв - 33
- спецiалiст вищої категорiї - 7
- спецiалiст I категорiї - 13
- спецiалiст II категорiї - 2
- спецiалiст - 11
Педзвання "Вчитель-методист" -
Педзвання "Старший учитель" -

Проблема, над якою працює школа:
Використання IКТ для вдосконалення освiтнього процесу, розвитку здiбностей та iнтересiв школярiв до навчання.
Виховання особистостi - цiлiсної, всебiчно розвиненої й здатної до критичного мислення, патрiота з активною позицiєю, новатора, здатного змiнювати навколишнiй свiт та вчитися впродовж життя

Основнi завдання закладу:
- Створення умов для забезпечення формування ключових компетентностй учнiв, якi необхiднi кожнiй сучаснiй людинi для успiшного життя:вiльне володiння державною мовою; здатнiсть спiлкуватися рiдною та iноземними мовами; математична компетентнiсть; компетентностi у галузi природничих наук, технiки i технологiй; iнновацiйнiсть; екологiчна компетентнiсть; iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть; навчання впродовж життя; громадянськi та соцiальнi компетентностi, пов'язанi з iдеями демократiї, справедливостi, рiвностi, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвiдомленням рiвних прав i можливостей; культурна компетентнiсть; пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть.
- Впровадження iнновацiйних технологiй у навчальний процес;
- Забезпечення належного методичного рiвня викладання предметiв iз застосуванням ефективних форм i методiв для розвитку креативностi здобувачiв освiти;
- Активiзувати роботу iз здiбними учнями, залучаючи їх до участi у предметних офлайн та онлайн олiмпiадах, конкурсах, до написання науково-дослiдних робiт;
- Сприяти участi педагогiв у конкурсi "Учитель року";
- Удосконалювати форми методичної роботи в НВК з пiдвищенням в них активної участi учителiв;
- Сприяти пiдвищенню рiвня самоосвiти педагогiчних працiвникiв НВК;
- Створювати максимально сприятливi умови для морального, iнтелектуального, естетичного та фiзичного розвитку учнiвської спiльноти
- Удосконалення форм i методiв виховної роботи ;
- Вiдкритiсть та демократизацiя управлiнської дiяльностi.
- Забезпечення наступностi змiсту дошкiльної та початкової освiти, вiдповiдностi
- Базового компонента дошкiльної освiти вiковим особливостям дiтей старшого дошкiльного вiку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи, використання учителями пiд час першого (адаптацiйно-iгрового) циклу початкової освiти досвiду роботи педагогiв закладiв дошкiльної освiти зi старшими дошкiльниками


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради