Межирiчанський НВК "Загальноосвiтня школа I-II ступенiв-дитячий садок"
80084, с.Межирiччя, Тел.(965)7-51
Керiвник закладу: Вiра Любов Петрiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Бродiвське педучилище,1980; Львiвський державний унiверситет iм.I.Франка,1985р.
Педагогiчний стаж - _44_ роки
Стаж керiвної посади - 14 рокiв
Звання - немає
Категорiя-I категорiя

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Старченко Марiя Григорiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Володимир-Волинське педучилище iм.А.Ю.Кримського,2005, Волинський iнститут економiки та менеджменту,2010
Педагогiчний стаж - _15_ рокiв
Стаж керiвної посади - _8_ рокiв
Звання -немає
Категорiя-I категорiя

Рiвеньквалiфiкацiїпедагогiчнихпрацiвникiв:
Всього працiвникiв - 23
З них педагогiв - 16
- спецiалiст вищої категорiї - 3
- спецiалiст I категорiї - 5
- спецiалiст II категорiї - 3
- спецiалiст-3
-молодший спецiалст - 2
Педзвання "Вчитель-методист" - 0
Педзвання "Старший учитель" -1

Проблема, над якою працює школа:
"Вдосконалення навчально-виховного процесу через впровадження iнтерактивних технологiй навчання"

Основнi завдання закладу:
- рiзнобiчний розвиток iндивiдуальностi дитини на основi виявлення її задаткiв i здiбностей, формування цiннiсних орiєнтацiй, задоволення iнтересiв i потреб через мережу факультативних занять, курсiв за вибором, гурткiв, спортивних секцiй тощо;
- збереження i змiцнення морального, фiзичного i психiчного здоров'я вихованцiв через створення сприятливого морально-психологiчного клiмату в школi та розвиток матерiально-технiчної бази;
- виховання школяра як патрiота школи i свого села, громадянина України, нацiонально свiдомої, вiльної демократичної, життєво i соцiально компетентної особистостi, здатної здiйснювати самостiйний вибiр i приймати вiдповiдальнi рiшення у рiзноманiтних життєвих ситуацiях через розвиток учнiвського самоврядування, залучення вихованцiв до вирiшення актуальних питань життєдiяльностi шкiльного колективу та громади ОТГ;
- формування у школярiв бажання i умiння вчитися упродовж усього життя, вироблення умiнь практичного i творчого застосування здобутих знань;
- становлення в учнiв цiлiсного наукового свiтогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологiчної, комунiкативної i соцiальної компетентностей на основi засвоєння системи знань про природу, людину, суспiльство, культуру, виробництво, оволодiння засобами пiзнавальної i практичної дiяльностi;
- виховання в учнiв любовi до працi, забезпечення умов для їх життєвого i професiйного самовизначення;
- виховання школяра як людини моральної, вiдповiдальної, людини культури з розвиненим естетичним i етичним ставленням до навколишнього свiту i самої себе.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради