Борятинський НВК "Загальноосвiтня школа I-II ступенiв-дошкiльний заклад"
80052, с.Борятин
E-mail: boriatyn_nvk@ukr.net
Директор: Комбель Вiталiй Володимироч:
Освiта-вища
Львiвський Нацiональний унiверситет iм.Iвана Франка , 2001р "Математик.Викладач"
Львiвський Нацiональний унiверситет iм.Iвана Франка , 2003р "Магiстр економiки"
Педагогiчний стаж -9рокiв
Стаж керiвної посади - 1 рiк
Звання -
Категорiя-спецiалiст

Заступник директора: Задолинна Марiя Петрiвна:
Освiта - вища
Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 2005 р. "Вчитель математики"
Педагогiчний стаж - 14 рокiв
Стаж керiвної посади - 1 мiсяць
Звання -
Категорiя- "Спецiалiст I категорiї"

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 26
З них педагогiв - 17 ( з них 3 в декретнiй вiдпустцi )
- спецiалiст вищої категорiї - 2
- спецiалiст I категорiї - 6
- спецiалiст II категорiї - 3
- спецiалiст - 3
Педзвання "Вчитель-методист" -
Педзвання "Старший учитель" -

Проблема, над якою працює школа:
"Розвиток креативностi молодших школярiв та впровадження проектних технологiй як засiб формування та розвитку життєвих компетентностей школярiв в умовах Нової Української Школи".

Основнi завдання закладу:
- Створення умов для реалiзацiї диференцiйованого пiдходу до навчання та врахування iндивiдуальної траєкторiї розвитку учнiв.
- Побудова освiтнього процесу з позицiї особистiсного пiдходу, формування в школярiв навичок самостiйно оволодiвати iнформацiєю та знаннями.
- Удосконалення професiйної компетентностi кожного вчителя, розвиток їх творчої iнiцiативи, вивчення та впровадження в практику досвiду роботи вчителiв-новаторiв.
- Пiдвищення рiвня якостi навчання учнiв шляхом удосконалення роботи по впровадженню iнновацiйних педагогiчних технологiй, забезпечення ефективного впровадження сучасних iнформацiйних технологiй.
- Продовження системної роботи колективу щодо забезпечення наступностi в навчаннi мiж початковою та середньою школою.
- Формування в учнiв нацiональної самосвiдомостi, високих людських якостей та почуттiв, готовностi до вибору мiсця в життi.
- Забезпечення системного психолого-педагогiчного супроводу всiх учасникiв навчально-виховного процесу.
- Приведення змiсту освiти та форм навчання у вiдповiднiсть з вiковими особливостями школярiв.
- Акцентування уваги на збереженнi здоров'я учнiв. Залучення школярiв до систематичних занять фiзичною культурою i спортом, спортивно-масової роботи в школi.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради