Анонси
Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград та смт. Гiрник

      На виконання рiшення Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №25 вiд 22.02.2021 року "Про затвердження конкурсної документацiї для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград та смт. Гiрник", керуючись Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 13.06.2016 №150, оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград та смт. Гiрник
      1. Органiзатор конкурсу - виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради Львiвської областi, код ЄДРПОУ 04055920 (мiсце знаходження органiзатора конкурсу: Львiвська обл., Червоноградський р-н., мiсто Червоноград, пр. Шевченка, 19).
      2. Прiзвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здiйснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Балко Дмитро Iгорович, перший заступник мiського голови, голова конкурсної комiсiї, тел. (03249)3-14-34, zk78@ukr.net Думич Андрiй Степанович, начальник управлiння житлово-комунального господарства Червоноградської мiської ради, заступник голови конкурсної комiсiї, телефон (03249) 3-24-87, email: kvd78@ukr.net.
      3. Об'єктом конкурсу є:
      група будинкiв м. Червонограда в кiлькостi 390 багатоквартирних будинкiв;
      група будинкiв смт. Гiрник в кiлькостi 39 багатоквартирних будинкiв.
      4. Критерiї оцiнки та методика оцiнювання конкурсних пропозицiй:
      Детальнiше...


Як оформити альтернативну службу?

      Згiдно ст. 2 Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання вiйськового обов'язку, користування зброєю, суперечить їхнiм релiгiйним переконанням. За умови, якщо вони належать до дiючих релiгiйних органiзацiй з вiдповiдними доктринами та належать до вiдповiдного Перелiку релiгiйних органiзацiй.
            Порядок направлення на альтернативну службу наступний.
      Для вирiшення питання про направлення на альтернативну службу громадяни, пiсля взяття на вiйськовий облiк       (але не пiзнiше нiж за два календарнi мiсяцi до початку призову), особисто подають до вiдповiдного структурного пiдроздiлу мiсцевої державної адмiнiстрацiї мотивовану письмову заяву.
      Заява розглядається в адмiнiстрацiї протягом календарного мiсяця пiсля її надходження у присутностi громадянина. До заяви додаються наступнi документи:
      - довiдка релiгiйної органiзацiї;
      - копiя документа про освiту;
      - довiдка з мiсця роботи або навчання;
      - копiя паспорта;
      - копiя приписного свiдоцтва;
      - копiя повiстки ОРВК.
      У разi порушення громадянином установленого строку подання заяви у нiй мають бути зазначенi причини її несвоєчасного подання.
            Прийняття рiшення про проходження альтернативної служби
      Рiшення мiсцевої держадмiнiстрацiї про направлення громадянина на альтернативну службу, або про вiдмову в направленнi надається заявниковi протягом п'яти календарних днiв та надсилається у вiйськовий комiсарiат, у якому громадянин перебуває на вiйськовому облiку.
      Пiдставою для вiдмови у направленнi на альтернативну службу може бути вiдсутнiсть пiдтвердження iстинностi релiгiйних переконань та неявка громадянина без поважних причин до вiдповiдного структурного пiдроздiлу мiсцевої держадмiнiстрацiї.
            Строк альтернативної служби
      Строк альтернативної служби становить 27 мiсяцiв, а для осiб, якi мають повну вищу освiту, тобто закiнчили вищi заклади освiти III та IV рiвня акредитацiї (iнститут, консерваторiю, академiю, унiверситет з освiтньо - квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра), - 18 мiсяцiв.
            Для довiдки
      Якими нормативними документами надається право проходження альтернативної служби:
      1.Конституцiя України (стаття 35);
      2.Закон України "Про альтернативну (невiйськову) службу";
      3.Положення про порядок проходження альтернативної (невiйськової) служби, затверджене Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження нормативно-правових актiв щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" вiд 10.11.1999 року № 2066.
      Заява, щодо проходження альтернативної служби з вiдповiдними документами, подається в 213 каб. виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (м. Червоноград, просп. Шевченка, 19). За детальною iнформацiєю можна звертатись в управлiння працi та соцiального захисту населення: телефон (03249) 4 10 70 .

В.о. начальника управлiння Оксана ШЕРЕМЕТА

До вiдома батькiв учнiв Червоноградської спецiалiзованої школи I-III ступенiв № 8 Червоноградської мiської ради Львiвської областi, якi проживають у с. Добрячин
Iнформуємо, що Червоноградською мiською радою Львiвської областi з 21 грудня 2020 року буде органiзовано пiльговий проїзд учнiв Червоноградської спецiалiзованої школи I-III ступенiв № 8 Червоноградської мiської ради Львiвської областi, якi проживають у с.Добрячин, до мiсця навчання та у зворотному напрямку.

Час не владний над людською пам'яттю i вдячнiстю лiквiдаторам, котрi ризикуючи своїм життям та здоров'ям, приймали участь у лiквiдацiї страшної трагедiї - аварiї на Чорнобильськiй АЕС

      У рамках вiдзначення 14 грудня - Дня вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, надаємо iнформацiю щодо соцiального захисту вказаної категорiї.
      На облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 249 громадян з числа осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iз них 89 учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС.
      На виконання державних програм соцiального захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, через управлiння проводиться виплата компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування, щорiчної допомоги на оздоровлення.
      Управлiння проводить вiдшкодування витрат пiдприємствам, органiзацiям, установам за надання лiквiдаторам додаткової вiдпустки, пiльг з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку, аптецi - за безкоштовний вiдпуск лiкiв за рецептами лiкарiв та Червоноградськiй мiськiй стоматологiчнiй полiклiнiцi за безоплатне зубопротезування.
      Крiм того, управлiнням проводиться оплата санаторно-курортних путiвок на оздоровлення постраждалих громадян. Так в 2020 роцi оздоровлено 11 постраждалих, iз них 8 путiвок за кошти державного бюджету та 3 путiвки за кошти мiсцевого бюджету.
      За рахунок коштiв мiського бюджету, до рiчницi Чорнобильської катастрофи, разову грошову допомогу на загальну суму 64,5 тис.грн. виплачено постраждалим 1 i 2 категорiї та учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС 3 категорiї.

Начальник управлiння Iрина ШМИРКО

1 грудня - День боротьби зi СНIДом

      1 грудня, у всьому свiтi вiдзначають День боротьби зi СНIДом. Метою Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом є пiдвищення глобальної поiнформованостi про ВIЛ / СНIД i демонстрацiя мiжнародної солiдарностi перед обличчям пандемiї.
      Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вперше вiдзначали 1 грудня 1988 року з iнiцiативи Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я, пiсля того, як на зустрiчi мiнiстрiв охорони здоров'я всiх країн прозвучав заклик до соцiальної терпимостi i розширення обмiну iнформацiєю щодо ВIЛ/СНIД.
      Iз того часу Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вiдзначається щорiчно. Головна мета Всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом - звернути увагу суспiльства на цю проблему.
      Сьогоднi ВIЛ - це не вирок. Люди, якi живуть з вiрусом iмунодефiциту людини, можуть жити звичайним життям, народжувати дiтей, працювати, подорожувати тощо. Достатньо вчасно вживати лiки. Завдяки успiшним державним закупiвлям через мiжнароднi органiзацiї, Україна повнiстю забезпечує лiкування усiх хворих на ВIЛ антиретровiрусною терапiєю (АРТ). Якщо ВIЛ-iнфекцiя дiагностується вчасно, вiдразу розпочинається АРТ i надається необхiдне лiкування пацiєнту, а вiдтак людинi гарантується якiсне та повноцiнне життя.
      Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом - це важлива нагода для пiдняття поiнформованостi молодi, широких верств населення про проблеми ВIЛ/СНIДу, проблеми людей, якi живуть з ВIЛ/СНIДом, звiльнення вiд наркотичної та алкогольної залежностi.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

ВСЕУКРАЇНСЬКА IНФОРМАЦIЙНА КАМПАНIЯ "16 ДНIВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА"

      Мiжнародна спiльнота щорiчно пiдтримує акцiю "16 днiв проти насильства". Тисячi громадян та сотнi державних i громадських органiзацiй з бiльш нiж 100 країн свiту активiзують з 25 листопада до 10 грудня свої зусилля заради об'єднуючої мети: збiльшити розумiння та обiзнанiсть про всi форми насильства, створити соцiальний простiр, вiльний вiд насильства.
      Офiцiйно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 роцi, але вiдзначатися вiн почав з 1981 року в пам'ять про трагiчну загибель трьох сестер Мiрабаль, якi були жорстоко вбитi пiд час диктатури домiнiканського правителя Рафаеля Трухiльо в 1960 роцi.
      Щорiчна акцiя "16 днiв проти насильства" iнiцiйована Першим всесвiтнiм iнститутом жiночого лiдерства у 1991 роцi. Власне тодi визначився зв'язок мiж насильством стосовно жiнок та правами людей. Дати акцiї символiчно наголошують на цьому зв'язку:
      25 листопада - Мiжнародний день боротьби за лiквiдацiю насильства щодо жiнок, 10 грудня - Мiжнародний день прав людини.
      У цей шiстнадцятиденний перiод входять й iншi важливi для демократичної спiльноти дати: 1 грудня - Мiжнародний день боротьби зi СНIДом, 2 грудня - Мiжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня - Мiжнародний день осiб з iнвалiднiстю, 5 грудня - Мiжнародний день волонтера, 6 грудня - рiчниця iнциденту в Монреалi.
      Безумовно, подолання такого негативного явища, як насильство в родинi, можливе лише за умови об'єднання зусиль i державних органiв та установ, i громадських органiзацiй, i кожного громадянина. I кожен з нас має сказати "Нi! Насильству" у власнiй родинi. Адже сiм'я - це саме те мiсце, яке має бути свiтлим затишком, острiвцем безпеки i комфорту у нашому життi. Мiсце, де тебе розумiють i поважають, де можна нiкого не боятися i почуватися вiльно кожному: i маленькiй людинi, i дорослому, i особi лiтнього вiку. Пошана один до одного, взаєморозумiння, орiєнтування на мирне рiшення конфлiкту можуть забезпечити благополуччя i згоду в сiм'ї, а вiдповiдно i добробут держави в цiлому.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

До уваги громадян, якi бажають отримати соцiальнi послуги

      На виконання Закону України "Про соцiальнi послуги", департаментом соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї у 2020 роцi, закуплено такi соцiальнi послуги:
      - "Проведення корекцiї поведiнки для осiб, якi вчинили домашнє насильство". Згiдно договору про надання соцiальних послуг, послуги надає громадська органiзацiя "Осоння" (контакти: м.Львiв, вул. Б. Хмельницького, 40, тел: 098 699 03 62).
      - "Надання тимчасового притулку для осiб, якi зазнали домашнього насильства та їхнiх дiтей". Згiдно договору про надання соцiальних послуг, послуги надає громадська органiзацiя "Центр "Жiночi перспективи" (контакти: тел: 067 674 0770).
      - "Надання психологiчної пiдтримки та подолання наслiдкiв травмуючих подiй учасникiв АТО (ООС) в частинi надання послуг алко-, наркозалежним". Згiдно договору про надання соцiальних послуг, послуги надає благодiйний фонд "Назарет" (контакти: Дрогобицький район, с. Добрiвляни, тел: 099 661 66 78, 067 679 05 06).
      Для отримання зазначених соцiальних послуг зацiкавленi особи звертаються особисто до вищезазначених органiзацiй за вказаними телефонами (детальну iнформацiю можна отримати в управлiннi працi та соцiального захисту населення, тел. (03249) 4 10 70).

Начальник управлiння I. ШМИРКО

ОГОЛОШЕННЯ!
В зв'язку з ремонтними роботами на Бендюзькому водозаборi буде припинено водопостачання
04.11.2020 р. з 0000 год. до 2200 в зв'язку з ремонтними роботами на Бендюзькому водозаборi буде припинено водопостачання по
            вул. Набережна 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
            вул. Корольова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
            вул. Iвасюка 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22
            вул. Ст. Бандери 2, 2а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
            вул. Мазепи 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
            вул. Стуса 33а, 35, 35а, 37, 43, 43а, 45а, 53
            вул. Клюсiвська 18, 18в, 20, 22, 26
      Бiля пiд'їздiв будинкiв, на якi буде припинено водопостачання розмiщено iнформацiйнi повiдомлення.
            Графiк пiдвозу технiчної води
            04.11.2020р.
      ЦТП 19 Клюсiвська 18 900 - 1000 ; 1300 - 1400
      ЦТП 14 Набережна 9 900 - 1000 ; 1300 - 1400
      ЦТП 15 Набережна 15 1000 - 1100 ; 1300 - 1400
      ЦТП 16 Корольова 14а 1100 - 1200 ; 1400 - 1500
      ЦТП 8 Мазепи 8 1000 - 1100 ; 1300 - 1400
      ЦТП 9 Ст. Бандери4 1100 - 1200 ; 1400 - 1500
      ЦТП 10 Мазепи 14 1200 - 1300 ; 1500 - 1600
      ЦТП 20 Мазепи 16 1300 - 1400 ; 1600 - 1700
      ЦТП 7 Стуса 45 1200 - 1300 ; 1500 - 1600


18 ЖОВТНЯ - ЄВОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГIВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

      18 жовтня європейська спiльнота вiдзначає Європейський день боротьби з торгiвлею людьми. Його започатковано у 2007 роцi Європейським парламентом як день консолiдацiї дiяльностi з пiдвищення рiвня обiзнаностi щодо феномену торгiвлi людьми та небайдужостi громадськостi до цього явища.
      Україна була серед перших країн у Європi, яка у 1998 роцi встановила кримiнальну вiдповiдальнiсть за торгiвлю людьми. У Кримiнальному кодексi України покарання за торгiвлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає цi злочиннi дiї як вербування, перемiщення, переховування, передача або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацiї, з використанням примусу, або шляхом пiдкупу третьої особи, яка контролює потерпiлого, для отримання згоди на його експлуатацiю. Тому покарання злочинцiв, якi здiйснюють торгiвлю людьми, є ще одним важливим завданням держави. А вона пропонує повний спектр допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми. Людина, яка постраждала вiд цього злочину, звернувшись до мiсцевої державної адмiнiстрацiї, має право на отримання вiдповiдного статусу, i це дає їй можливiсть отримати одноразову матерiальну допомогу, а також отримати повний спектр допомоги: медичної, правової, соцiальної, а також одноразової матерiальної допомоги.
      Пам'ятайте: стати жертвою торгiвлi людьми може кожен, незалежно вiд статi, вiку, рiвня освiти чи квалiфiкацiї!
      Станом на сьогоднi вже 35 осiб з Львiвщини отримали статус особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми. З них: 10 - жiнки, 22 - чоловiки, 3 - дiти (2 дiвчат, 1 хлопчик).
      Загалом в Українi Мiнiстерством соцiальної полiтики України статус особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми, встановлено 1003 особам. Основними країнами призначення (експлуатацiї) є Росiйська Федерацiя, Україна, Польща, Туреччина. Найчастiше постраждалi особи пiддавались трудовiй та сексуальнiй експлуатацiї.
      Кожен постраждалий має право на допомогу!
      Для отримання допомоги чи консультацiї звертайтесь до найближчого управлiння соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiї або департаменту соцiального захисту населення Львiвської ОДА, а також телефонуйте за вказаними телефонами:
      -- 527; 0 800 505 501 - Нацiональна гаряча лiнiя з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв;
      -- 112 - гаряча лiнiя Львiвської областi;
      -- (032) 255 47 96 - вiддiл сiмейної полiтики департаменту соцiального захисту населення ЛОДА.
      -- (032) 494 10 70 - вiддiл з питань працi, сiмейної полiтики та постраждалих внаслiдок аварiї на ЧАЕС УПСЗН Червоноградської мiської ради
      Також для пошуку контактної iнформацiї про суб'єктiв, якi здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми у Львiвськiй областi, пропонуємо скористатись дорожньою мапою щодо отримання допомоги в ситуацiях, пов'язаних з торгiвлею людьми, за посиланням: https://sites.google.com/view/lviv-slavery-victims-help . Мапу створено на замовлення ГО "Центр "Жiночi перспективи" в рамках Програми Представництва МОМ в Українi з протидiї торгiвлi людьми.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Соцiальний захист населення при оплатi житлово-комунальних послуг

      Головним механiзмом соцiального захисту населення при оплатi житлово-комунальних послуг є Програма житлових субсидiй, яка вже дiє понад 20 рокiв.
      Завдяки програмi житлових субсидiй малозабезпеченi громадяни оплачують не повну вартiсть житлово-комунальних послуг, а лише частину платежу, яка залежить вiд розмiру середньомiсячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.
      Що меншi доходи домогосподарства, то меншою є частка обов'язкової плати за житлово-комунальнi послуги. Вiдповiдно до норм Положення про порядок призначення житлових субсидiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.1995 №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива"(зi змiнами), житлова субсидiя призначається за наявностi рiзницi мiж розмiром плати за житлово-комунальнi послуги в межах соцiальної норми житла, соцiальних нормативiв користування житлово-комунальними послугами i розмiром обов'язкового вiдсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Для призначення житлової субсидiї особа подає до органу соцiального захисту населення заяву про призначення та надання житлової субсидiї у грошовiй формi та декларацiю про доходи i витрати осiб, якi звернулися за призначенням житлової субсидiї, за встановленими формами. Заява та декларацiя можуть бути поданi органу соцiального захисту населення особисто, або надiсланi поштою чи в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Мiнсоцполiтики.
      Вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 14 Положення житлова субсидiя не призначається (у тому числi на наступний перiод), якщо структурними пiдроздiлами з питань соцiального захисту населення отримано iнформацiю про наявнiсть простроченої понад три мiсяцi (на дату надання такої iнформацiї пiдприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг) заборгованостi з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управлiння багатоквартирним будинком, строк позовної давностi якої не минув i загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (340 грн.) на день звернення за призначенням житлової субсидiї. До суми такої заборгованостi за послугу з постачання та розподiлу природного газу не включається заборгованiсть, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рiшення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разi вiдсутностi лiчильникiв газу та у зв'язку з приведенням об'єму використаного побутовими споживачами природного газу у вiдповiднiсть до стандартних умов при здiйсненнi вiдповiдних комерцiйних розрахункiв, а також заборгованiсть, що виникла у зв'язку з тим, що управитель багатоквартирного будинку, об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ ,,Ощадбанк" (його установами) для перерахування сум житлових субсидiй у грошовiй безготiвковiй формi. Разом з тим, за наявностi заборгованостi житлову субсидiю може бути призначено на наступний перiод за рiшенням комiсiї, утвореної органами мiсцевого самоврядування, на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов домогосподарства, з урахуванням обставин, що склалися. Таким чином, найбiльш вразливi категорiї населення забезпечуються державною пiдтримкою.
      Крiм того, iснує механiзм реструктуризацiї заборгованостi споживачiв з оплати житлово-комунальних послуг на пiдставi укладеного договору з надавачами цих послуг.
      Також, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2020 № 247 ,,Про особливостi надання житлових субсидiй", на перiод карантину передбачено додатковi заходи щодо соцiального захисту осiб (зазначених у частинi першiй статтi 22 Закону України " Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття"), яких звiльнено з роботи у зв'язку з карантином, зокрема: пiд час призначення житлової субсидiї враховується допомога по безробiттю замiсть заробiтної плати, яку вони отримували за попереднiм мiсцем роботи.
      Iнформацiю з питань призначення субсидiї можна отримати звернувшись по телефону "гарячої" лiнiї 4-10-55.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

До уваги громадян, якi бажають отримати соцiальнi послуги

      На виконання Закону України "Про соцiальнi послуги", департаментом соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї у 2020 роцi, закуплено такi соцiальнi послуги:
      -"Проведення корекцiї поведiнки для осiб, якi вчинили домашнє насильство". Згiдно договору про надання соцiальних послуг, послуги надає громадська органiзацiя       "Осоння" (контакти: м.Львiв, вул. Б. Хмельницького, 40, тел: 098 699 03 62).
      - "Надання тимчасового притулку для осiб, якi зазнали домашнього насильства та їхнiх дiтей". Згiдно договору про надання соцiальних послуг, послуги надає громадська органiзацiя       "Центр "Жiночi перспективи"(контакти: тел: 067 674 0770).
      - "Надання психологiчної пiдтримки та подолання наслiдкiв травмуючих подiй учасникiв АТО (ООС) в частинi надання послуг алко-, наркозалежним". Згiдно договору про надання соцiальних послуг, послуги надає благодiйний фонд       "Назарет" (контакти: Дрогобицький район, с. Добрiвляни, тел: 099 661 66 78, 067 679 05 06).
      Для отримання зазначених соцiальних послуг зацiкавленi особи звертаються особисто до вищезазначених органiзацiй за вказаними телефонами (детальну iнформацiю можна отримати в управлiннi працi та соцiального захисту населення, тел. (03249) 4 10 70).

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Iнформацiя для учасникiв АТО/ООС та членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО/ООС щодо проведення змагань з легкоатлетичного кросу та скандинавської ходьби
Змагання з легкоатлетичного кросу та скандинавської ходьби, у рамках проведення всеукраїнського патрiотичного забiгу в пам'ять про загиблих воїнiв "ШАНУЮ ВОЇНIВ, БIЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ"
      Детальнiше...


ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ЧОЛОВIКIВ-КРИВДНИКIВ, ЯКI ВЧИНИЛИ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

      На виконання Законiв України "Про запобiгання та протидiю домашньому насильству" та "Про соцiальнi послуги" департаментом соцiального захисту населення закуплено соцiальну послугу: "Проходження корекцiї поведiнки для чоловiкiв-кривдникiв, якi вчинили домашнє насильство".
      Програма для кривдника - комплекс заходiв, що формується на основi результатiв оцiнки ризикiв та спрямований на змiну насильницької поведiнки кривдника, формування у нього неагресивної психологiчної моделi поведiнки у приватних стосунках, вiдповiдального ставлення до своїх вчинкiв та їх наслiдкiв, у тому числi до виховання дiтей, на викорiнення дискримiнацiйних уявлень про соцiальнi ролi та обов'язки жiнок i чоловiкiв.
      Програму для кривдника особа, яка вчиняє домашнє насильство, може вiдвiдувати за власною iнiцiативою на добровiльнiй основi. Законодавчо закрiплена можливiсть добровiльного проходження програми для кривдникiв є надзвичайно важливою, адже самостiйне прийняття кривдником рiшення про проходження програми свiдчить про його усвiдомлення проблеми i є першим кроком до її подолання.
      Департаментом соцiального захисту населення укладено договiр про надання соцiальної послуги: "Проходження корекцiї поведiнки для чоловiкiв-кривдникiв, якi вчинили домашнє насильство" з громадською органiзацiєю "Осоння".
            Контакти громадської органiзацiї "Осоння": м. Львiв, вул. Б. Хмельницького, 40, тел.: 098 699 03 62

Начальник управлiння I. ШМИРКО

До уваги отримувачiв житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг!

      З 1 серпня 2020 року в Українi вiдкрито ринок природного газу для побутових споживачiв, що надає можливiсть громадянам самостiйно обирати постачальника газу.
      Для розрахунку розмiру житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, щомiсяця органи соцiального захисту населення отримують вiд виконавцiв послуг вiдомостi про забезпеченiсть громадян послугами та про розмiр цiн i тарифiв на житлово-комунальнi послуги i платежiв за такi послуги, у тому числi постачання та розподiл природного газу .
      Зазначенi вiдомостi отримуються органами соцiального захисту населення на пiдставi отриманої вiд пiльговикiв та отримувачiв житлових субсидiй iнформацiї про набiр отримуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про данi пiдприємств - надавачiв цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).
      Своєчасне надання громадянами iнформацiї органам соцiального захисту населення про змiну виконавцiв житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розмiру житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг.
      З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязi надання громадянам передбачених законодавством соцiальних гарантiй, звертаємося з проханням до пiльговикiв та отримувачiв житлових субсидiй в найкоротшi термiни повiдомляти органи соцiального захисту населення про змiну виконавцiв житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб.

В.о.начальника управлiння О.ШЕРЕМЕТА

Заява про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки Проекту змiн до генерального плану мiста Червонограда Львiвської областi

24 серпня 2020 року в м.Львовi вiдбудуться урочистостi з нагоди 29-ої рiчницi Незалежностi України

            Програма заходiв:
      10.00 - 10.05 год. - Покладання квiтiв та лампадок до могил воїнiв АТО/ООС на Полi почесних поховань №76 на Личакiвському кладовищi.
      10.05- 10.25 год. - Проведення молитви на Полi почесних поховань №76 на Личакiвському кладовищi.
      10.25-10.30 год. - Перехiд учасникiв заходу з Поля поховань №76 до поля почесних поховань № 67.
      10.30-10.35 год. - Покладання квiтiв до могил Героїв Небесної Сотнi на Полi почесних Поховань № 67 на Личакiвському кладовищi.
      10.35 - 11.00 год. - Проведення молитви на Полi почесних поховань №67 на Личакiвському кладовищi.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Повiдомлення про оприлюднення проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул. Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку

            1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змiсту:
      Проект змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня вул. Перемоги ), Iвасюка, Грушевського ( дамба ) в м. Червоноградi ( далi - Проект змiн до ДПТ ) .
            У Проектi змiн до ДПТ мiститься iнформацiя про : замовника та розробника; сучасний стан використання територiї; перспективи мiстобудiвного розвитку територiї та iнша iнформацiя згiдно вимог Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та Порядку розроблення мiстобудiвної документацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства № 290 вiд 16.11.2011 р.
            У звiтi про стратегiчну екологiчну оцiнку мiститься iнформацiя про: замовника СЕО та виконавця, змiст та основнi цiлi Проекту змiн до ДПТ, характеристику поточного стану довкiлля та прогнознi змiни цього стану, екологiчнi проблеми, зобов'язання у сферi охорони довкiлля та iнша iнформацiя згiдно ст. 11 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку".
            2. Орган, що прийматиме рiшення про затвердження документа державного планування: Червоноградська мiська рада.
            3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числi :
      а) згiдно зi ст. 12 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку" та ст. 21 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" громадське обговорення проекту документа державного планування та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку розпочато з дня їх оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради - http://www.chervonograd-city.gov.ua/ на головнiй сторiнцi веб-сайту i в роздiлi АНОНСИ та опублiкування повiдомлення у двох друкованих засобах масової iнформацiї, а саме з 20.08.2020 р. по 18.09.2020 р. включно ;
      б) громадськiсть в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовiй формi (в тому числi в електронному виглядi) зауваження та пропозицiї до проекту змiн до ДПТ та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку ;
      в) громадськi слухання вiдбудуться 03.09.2020 р. о 1000 год за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, Червоноградська мiська рада, мала сесiйна зала;
      г) ознайомитись iз проектом змiн до ДПТ та звiтом про стратегiчну екологiчну оцiнку можна в управлiннi мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000 , 38293 ) та на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради - http://www.chervonograd-city.gov.ua ;
      д) подати пропозицiї та зауваження до проекту змiн до ДПТ та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку можна до Червоноградської мiської ради за адресою: ( 80100, м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : radachervonograd@groza.com.ua ) в термiн з 20.08.2020 р. до 18.09.2020 р. Пропозицiї i зауваження, поданi пiсля встановленого строку, не розглядаються ;
      е) наявна екологiчна iнформацiя, у тому числi пов'язана зi здоров'ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться в управлiннi мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000 , 38293 ) та на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради - http:// www.chervonograd-city.gov.ua.
            4. Проведення транскордонних консультацiй щодо проекту документа державного планування не передбачено.


Iнформацiя для багатодiтних сiмей, якi виховують п'ятеро i бiльше дiтей

      В обласному бюджетi передбачено кошти на придбання навчального приладдя дiтям iз багатодiтних сiмей. Право на отримання коштiв мають багатодiтнi сiм'ї, у яких виховуються п'ятеро i бiльше дiтей шкiльного вiку та дiтей, якi навчаються в закладах загальної середньої, професiйної ( професiйно-технiчної) та вищої освiти на деннiй формi навчання (до 23 рокiв), якi зареєстрованi на територiї м.Червонограда та смт. Гiрник.
      Для отримання допомоги представнику багатодiтної сiм'ї необхiдно подати в управлiння працi та соцiального захисту населення (м.Червоноград, вул. Сокальська 1, III - поверх, каб.310, т. 4-10-65), такi документи:
      - заяву;
      - копiї сторiнок паспорта заявника, на яких зазначено прiзвище, iм'я, по- батьковi та мiсце реєстрацiї;
      - копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв заявника;
      - копiю свiдоцтва про шлюб ( за потреби);
      - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
      - копiї посвiдчень дiтей з багатодiтної сiм'ї;
      - реквiзити особового банкiвського рахунку.
      Пiд час подання документiв, заявники надають їх оригiнали для огляду та засвiдчення.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

30 липня - Всесвiтнiй день боротьби з торгiвлею людьми

      2013 року Генеральна Асамблея Органiзацiї Об'єднаних Нацiй проголосила 30 липня Всесвiтнiм днем протидiї торгiвлi людьми. Ключовим завданням цього дня є пiдвищувати рiвень поiнформованостi громадян про глобальну проблему торгiвлi людьми i привертати увагу до тяжкого становища жiнок, чоловiкiв i дiтей, якi постраждали вiд цього злочину.
      Вiдповiдно до законодавства, торгiвля людьми - здiйснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, перемiщення, переховування, передача або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацiї, у тому числi сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матерiальної чи iншої залежностi вiд iншої особи, що вiдповiдно до Кримiнального кодексу України визнаються злочином.
      Боротьба з торгiвлею людьми є одним iз прiоритетних напрямiв дiяльностi Уряду України у сферi захисту прав людини. Верховна Рада України 20 вересня 2011 року ухвалила Закон України "Про протидiю торгiвлi людьми", в якому визначено основнi напрями реалiзацiї державної полiтики, спрямованої на протидiю торгiвлi людьми. Торгiвля людьми карається законом України за статтею 149 Кримiнального кодексу України.
      Протягом 2012-2020 рокiв Мiнiстерством було встановлено статус особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми, 975 громадянам (966 громадянам України i 9 iноземцям). З них 368 - це жiнки, 519 - чоловiки, 88 - дiти (32 хлопчика та 56 дiвчат). Зокрема у Львiвськiй областi протягом аналогiчного перiоду було встановлено статус особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми, 34 громадянам України, з них 10 - це жiнки, 21 - чоловiки, 3 - дiти (1 хлопчик, 2 дiвчинки).
      Основними країнами, в яких експлуатують громадян України залишаються Росiйська Федерацiя, Україна, Республiка Польща, Республiка Туреччина, ОАЕ тощо.
      Слiд пам'ятати, що жертвами стають як жiнки, так i чоловiки, а також неповнолiтнi дiти. Якщо Ви або Вашi знайомi вирiшили поїхати за кордон:
      - перевiрте запропонований контракт на працевлаштування або навчання за кордоном у спецiалiста;
      - зробiть декiлька фотокопiй паспорту, вiзи та iнших документiв, пов'язаних iз поїздкою, для Вас та Ваших близьких;
      - пiдтримуйте постiйний зв'язок з родичами пiд час перебування за кордоном;
      - довiряйте документи лише уповноваженим особам (працiвникам прикордонних служб, полiцiї тощо), нi в якому разi не залишайте свiй паспорт у якостi застави або "для реєстрацiї".
            Нацiональна безкоштовна ''гаряча'' лiнiя з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв, спецiалiсти якої надають консультацiї iноземцям, якi перебувають в Українi та українцям, якi планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону: 0 800 505 501 (зi стацiонарного телефону) та безкоштовний короткий номер 527 (з мобiльного телефону). Лiнiя працює по будням з 10:00 до 21:00 та в суботу - з 10:00 до 18:00.
            Нацiональна дитяча "гаряча" лiнiя, яка працює за безкоштовним номером 0 800 500 225 (зi стацiонарного телефону) та безкоштовним коротким       номером 116 111 (з мобiльного телефону). Лiнiя працює по будням з 12:00 до 20:00 та в суботу - з 12:00 до 16:00.
            Нацiональна "гаряча" лiнiя з попередження домашнього насильства, торгiвлi людьми та _ендерної дискримiнацiї, яка працює за безкоштовним номером 0 800 500 335 (зi стацiонарного телефону) та безкоштовним коротким номером       116 123 (з мобiльного телефону). Лiнiя працює цiлодобово.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Оголошення про намiр встановити тарифи на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опаення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м.Червоноград, вул.Копернiка, 1 на опалювальний сезон 2020-2021 р.р. iз структурою

Заява про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул. Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi

            1.Замовник: Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
            2. Вид та основнi цiлi детального плану територiї, його зв'язок з iншими документами державного планування
      Детальний план територiї - мiстобудiвна документацiя, що визначає планувальну органiзацiю та розвиток територiї.
      Пiдставою для розроблення проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул. Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi (далi проект змiн до ДПТ) є:
      - Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019 р. № 1297 "Про надання дозволу на розроблення проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул. Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi".
      - лист виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до ДП ДIПМ "Мiстопроект" вiд 20.07.2020 р. № 3/13-4840/1-16.
            Метою проекту змiн до ДПТ є:
      - визначення планувально-просторової структури територiї для розмiщення парафiяльної установи соцiального забезпечення та служiння для соцiально незахищених верств населення на мiсцi багатоквартирного житлового будинку та розмiщення торгiвельного комплексу на мiсцi автосалону та об'єкту торгiвлi i побутового обслуговування, враховуючи забудову на прилеглiй територiї;
      - визначення параметрiв земельних дiлянок для обслуговування парафiяльної установи та торгiвельного комплексу.
      - визначення мiстобудiвних умов та обмежень для забудови i використання дiлянок.
      При розробцi ДПТ врахованi мiстобудiвна документацiя та проекти:
      - Генеральний план м. Червоноград, розроблений ДП ДIПМ "Мiстопроект" (м. Львiв), затверджений у 2007 роцi;
      - Детальний план територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул.Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi, розроблений ДП ДIПМ "Мiстопроект" (м. Львiв) зi змiнами, затверджений у 2012 роцi;
      - План зонування територiї мiста Червоноград, розроблений ДП ДIПМ "Мiстопроект" (м. Львiв) зi змiнами, затверджений у 2015 роцi.
            ДПТ виконано у вiдповiдностi з дiючими законодавчими та нормативними документами, серед яких основнi:
      - Закон України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi",
      - Земельний кодекс України,
      - ДБН Б. 1.1-14:2012 "Склад та змiст детального плану територiї",
      - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування i забудова територiй",
      - ДБН В.2.3-5:2018 "Вулицi та дороги населених пунктiв",
      - ДСП № 173-96 "Державнi санiтарнi правила планування та забудови населених пунктiв".
            3. Iнформацiя про те, якою мiрою ДПТ визначає умови для реалiзацiї видiв дiяльностi або об'єктiв, щодо яких законодавством передбачено здiйснення процедури оцiнки впливу на довкiлля (у тому числi щодо визначення мiсцезнаходження, розмiру, потужностi або розмiщення ресурсiв)
      Проектом змiн до ДПТ визначається деталiзацiя планувальної структури та типу забудови на проектованiй територiї, яка вiднесена до сельбищних утворень, що включає житлову i громадську забудову.
      Тут заплановано:
      - розмiщення парафiяльної установи соцiального забезпечення та служiння для соцiально незахищених верств населення;
      - розмiщення торгiвельного комплексу на мiсцi автосалону та об'єкту торгiвлi i побутового обслуговування;
      - розвиток вуличної мережi та iнженерної iнфраструктури;
      - формування благоустрою.
      ДПТ не передбачається розмiщення першої та другої категорiй видiв планованої дiяльностi та об'єктiв, стосовно яких законодавством передбачено здiйснення процедури оцiнки впливу на довкiлля, вiдповiдно до ст. 3 ЗУ "Про оцiнку впливу на довкiлля".
            4. Ймовiрнi наслiдки для довкiлля (у тому числi для здоров'я населення) та для територiй з природоохоронним статусом
            а) для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення
      Збiльшення негативного впливу на здоров'я населення внаслiдок реалiзацiї рiшень проекту змiн до ДПТ не очiкується, оскiльки викиди, скиди, утворення та поводження з небезпечними речовинами, а також збiльшення рiвня шуму, вiбрацiї, iонiзуючого випромiнювання не передбачаються.
      Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря будуть виключно в процесi будiвництва вiд автотранспорту та будiвельної технiки, що цiлком вiдповiдає звичайним процесам будiвництва та ремонтам дорiг i мостiв в Українi.
      Негативний вплив на клiматичнi фактори, у тому числi змiна клiмату та викиди парникових газiв, є незначний, звичайний для мiста. Внаслiдок реалiзацiї рiшень проекту змiн до ДПТ додатковi викиди парникових газiв очiкуються виключно вiд автотранспорту та у звичайних для проведення будiвельних робiт концентрацiях.
            б) для територiй з природоохоронним статусом:
      В межах проекту змiн до ДПТ та на прилеглих територiях об'єкти ПЗФ вiдсутнi.
            5. Виправданi альтернативи, якi необхiдно розглянути, у тому числi якщо ДПТ не буде затверджено
      Проект змiн до ДПТ розробляється для визначення параметрiв нового будiвництва:
      - парафiяльної установи, враховуючи iнiцiативу замовника - виконкому Червоноградської мiської ради та намiри та клопотання настоятеля (адмiнiстратора парафiї) Греко-Католицької Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України в м. Червоноградi;
      - торгiвельного комплексу на мiсцi автосалону та об'єкту торгiвлi i побутового обслуговування, враховуючи iнiцiативу замовника - виконкому Червоноградської мiської ради та iнтереси потенцiйних iнвесторiв
      Альтернативою пропозицiй проекту ДПТ є рiзнi варiанти розмiщення нової забудови, трасування проектованих проїздiв та розмiщення гостьових автостоянок, якi мають бути розглянутi на громадських слуханнях.
      В разi не затвердження ДПТ i, вiдповiдно, заперечення нового будiвництва виключається ефективне використання територiй мiста, створення нового об'єкту громадського призначення для соцiально незахищених верств населення та створення умов для потенцiйних iнвесторiв.
            6. Дослiдження, якi необхiдно провести, методи i критерiї, що використовуватимуться пiд час стратегiчної екологiчної оцiнки
      Пiд кожний об'єкт будiвництва або реконструкцiї необхiдно попередньо виконувати iндивiдуальнi iнженерно-геологiчнi вишукування.
      Основним критерiєм пiд час стратегiчної екологiчної оцiнки проекту мiстобудiвної документацiї є її вiдповiднiсть будiвельним i санiтарним нормам, законодавству у сферi мiстобудiвної дiяльностi, охорони iсторичної спадщини, навколишнього середовища тощо. Для розробки звiту зi стратегiчної екологiчної оцiнки передбачається використовувати статистичну iнформацiю, данi монiторингу стану довкiлля, оцiнку впливу на довкiлля планової дiяльностi та об'єктiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля, пропозицiї щодо змiни iснуючого функцiонального використання територiї.
            7. Заходи, якi передбачаються розглянути для запобiгання, зменшення та пом'якшення негативних наслiдкiв виконання ДПТ
      Негативнi наслiдки виконання проекту можуть мати тимчасовий характер (етап будiвництва) - шум, вiбрацiя, пил та утворення будiвельного смiття пiд час будiвництва парафiяльної установи, прокладання iнженерних мереж та проїздiв. Тому необхiдно передбачити заходи для органiзацiї будiвельного процесу.
      Санiтарна очистка територiї забудови має бути планово-регулярною i здiйснюватися органами ЖКГ або iншими службами. Сухе побутове смiття, твердi побутовi вiдходи та вуличне смiття повиннi вивозитися на полiгон твердих побутових вiдходiв (ТПВ) населеного пункту.
      Згiдно з характером намiченого використання i планувальної органiзацiї територiї передбачити здiйснення заходiв по iнженернiй пiдготовцi територiї, а саме: вертикальне планування територiї та поверхневе водовiдведення. Схему iнженерної пiдготовки територiї та вертикального планування розробити на топопiдосновi масштабу 1:500 (1:1000). На схемi нанести напрямки i величини проектованих ухилiв вулиць i проїздiв, а також проектованi та iснуючi вiдмiтки по осi проїзної частини на перехрестях та в мiсцях основних перегинiв поздовжнього профiлю.
            8. Пропозицiї щодо структури та змiсту звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку:
      Пропонується наступна структура звiту СЕО, сформована з урахуванням змiсту i рiвня деталiзацiї документа державного планування, сучасних знань i методiв :
      1. змiст та основнi цiлi проекту змiн до ДПТ, його зв'язок з iншими документами державного планування ;
      2. характеристика поточного стану довкiлля, у тому числi здоров'я населення, та прогнознi змiни цього стану, якщо проект змiн до ДПТ не буде затверджено ;
      3. характеристика стану довкiлля, умов життєдiяльностi населення та стану його здоров'я на територiях, якi ймовiрно зазнають впливу ;
      4. екологiчнi проблеми, у тому числi ризики впливу на здоров'я населення, якi стосуються проекту змiн до ДПТ, зокрема щодо територiй з природоохоронним статусом ;
      5. зобов'язання у сферi охорони довкiлля, у тому числi пов'язанi iз запобiганням негативному впливу на здоров'я населення, встановленi на мiжнародному, державному та iнших рiвнях, що стосуються проекту змiн до ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов'язань пiд час пiдготовки проекту ;
      6. заходи, що передбачається вжити для запобiгання, зменшення та пом'якшення негативних наслiдкiв виконання проекту змiн до ДПТ ;
      7. об_рунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здiйснювалася стратегiчна екологiчна оцiнка, у тому числi будь-якi ускладнення (недостатнiсть iнформацiї та технiчних засобiв пiд час здiйснення такої оцiнки) ;
      8. заходи, передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв виконання проекту змiн до ДПТ, для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення ;
      9. резюме нетехнiчного характеру iнформацiї.
            9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозицiї, та строки їх подання.
      Зауваження та пропозицiї громадськостi до заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки подаються у письмовiй формi ( в тому числi в електронному виглядi ) до Червоноградської мiської ради ( 80100, Львiвська область, мiсто Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : radachervonograd@groza.com.ua ).
      Строк подання зауважень та пропозицiй становить 15 календарних днiв з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки, тобто з 23.07.2020 р. до 08.08.2020 р.


Львiвська обласна державна адмiнiстрацiязапрошує суб'єктiв малого пiдприємництва - юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв до участi у конкурсi в рамках Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi (далi Програма)

      У рамках Програми проводиться конкурс на надання ваучерiв - безповоротної фiнансової допомоги для малого бiзнесу у розмiрi:
      ваучери на маркетинговi послуги - до 50 тис. грн.;
      ваучери на консалтинговi послуги - до 50 тис. грн.;
      iнновацiйнi ваучери - до 100 тис. грн.
      Спiвфiнансування на усi види ваучерiв повинно становити не менше 30% вiд загальної вартостi проєкту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати:
      1. Проєкт розвитку бiзнесу. Форма проєкту (додаток 1);
      2. Декларацiю доброчесностi (додаток 2);
      3. Довiдку з Державної фiскальної служби про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв;
      4. Комерцiйну пропозицiю вiд однiєї iз преквалiфiкованих компанiй. Готується преквалiфiкованою компанiєю у довiльнiй формi, але iз обов'язковим вказанням назви суб'єкта господарювання, якому вона надана, описом та вартiстю послуг, якi можуть бути наданi за рахунок ваучера.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 419 до 21 серпня 2020року.
      Перелiк преквалiфiкованих компанiй, якi мають право надавати послуги за рахунок ваучера розмiщено в додатку 3. Новi компанiї на преквалфiкацiю можуть подати документи до 31 липня 2020 року.
      Бiльше iнформацiї про умови надання ваучерної пiдтримки за посиланням:https://loda.gov.ua/news?id=52494
      Бiльше iнформацiї про умови надання ваучерної пiдтримки в додатку 4 i додатку 5.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 299-92-79, 261-26-65, 261-29-40.


Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат проводить вiдбiр кандидатiв на вiйськову службу за контрактом

      Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат проводить вiдбiр кандидатiв на вiйськову службу за контрактом громадян України. Щомiсячне грошове забезпечення: вiд 10 000 до 12 000 грн. Додаткова щомiсячна виплата за участь в операцiї об`єднаних сил (ООС) до 17 000 грн. Термiни контракту: на 3 роки - для осiб рядового складу, на 6 мiсяцiв - для вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби та вiйськовослужбовцiв призваних пiд час особливого перiоду. Збереження мiсця роботи, посади та середньомiсячної заробiтної плати за рахунок державного бюджету при укладаннi контракту. За детальною iнформацiєю звертатись за адресою: м. Червоноград, вул. Шевська 36, Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат тел. 8(03249) 3-90-09.

Вiйськовий комiсар Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату пiдполковник В.ЗАРИШНЯК

До вiдома учасникiв АТО/ООС та членiв їх сiмей

      За iнформацiєю Мiнiстерства у справах ветеранiв України у Соцiально - психологiчному центрi мiста Славутича Київської областi майже шiсть рокiв працює "Телефон довiри" - служба безоплатної психологiчної та правової допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сiмей.
      Соцiально - психологiчний центр м.Славутича - це державна установа, заснована Мiнiстерством у справах ветеранiв вiйни України.
      Номери телефонiв служби:
            0959456940
            0678509116
      "Телефон Довiри" працює з понедiлка по п'ятницю з 900 до 1800.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Управлiння житлово-комунального господарства iнформує...

Оголошення про конкурс соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради

      Вiдповiдно до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 14.05.2020 року № 1626 "Про проведення конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2020 роцi" оголошується конкурс пiдтримки iнновацiйних проектiв, спрямованих на вирiшення проблем мiста та його розвиток.
      Мiнiмальний розмiр фiнансової пiдтримки на реалiзацiю соцiально-культурного проекту становить 5000 грн., максимальний - до 10 000 грн. Конкурсна комiсiя обере з надiсланих пропозицiй найперспективнiшi проекти, якi отримають фiнансування в межах коштiв, передбачених мiським бюджетом.
      Бюджет конкурсу 50 000 грн.
      Детальнiше...


Iнформацiя про необхiднiсть неухильно додержуватися державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiв

      Iнформуємо мешканцiв мiста про необхiднiсть неухильно додержуватися державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiв. Повiдомляємо, що вiдповiднi правила встановленi, зокрема, Законом України "Про благоустрiй населених пунктiв" та "Правилами благоустрою територiї м. Червонограда", затвердженими рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 19.06.2014 року № 615.
      Особливо звертаємо увагу на недопущеннi самовiльного забруднення дорiг будiвельним смiттям, зокрема битою цеглою, уламками шиферу тощо та самовiльного влаштування заїздiв.
      Нагадуємо, що перелiк земляних та/або ремонтних робiт, для проведення яких необхiдно отримати дозвiл, визначено Додатком 3 до Типового порядку видачi дозволiв на порушення об'єктiв благоустрою або вiдмови в їх видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання дозволiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Українивiд 30 жовтня 2013 р. № 870.
      Водночас, проведення наведених у Додатку 3 робiт без вiдповiдного дозволу є порушенням абз. 1 п. 12.1 роздiлу ХII "Правилами благоустрою територiї м. Червонограда". Вiдповiдальнiсть за дане правопорушення передбачена ст. 152 КУпАП, вiдповiдно до якої порушення державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiвтягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Адмiнiстративна комiсiя при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

Вiртуальна платформа емоцiйної пiдтримки

      В Українi запрацювала Вiртуальна платформа емоцiйної пiдтримки Монiторингового центру КМДА з протидiї COVID-19 (moncenter.eduhub.in.ua).
      В рамках цього проекту кожен українець має можливiсть безкоштовно отримати iндивiдуальнi консультацiї вiд сертифiкованих психологiв та тренерiв-практикiв з емоцiйного iнтелекту Освiтнього Хабу мiста Києва, якi дозволять зберегти та змiцнити позитивний емоцiйний та психологiчний стан людей протягом всього часу дiї карантину, а також навчитись онлайн м'яким навичкам (soft skils ), якi потрiбнi кожному, незважаючи на вiк та професiю.
      З метою дiї на упередження, даний проект надає можливiсть людям безкоштовно отримувати: позитивнi емоцiї, психологiчну пiдтримку та кориснi знання пiд час вимушеного перебування на карантинi " в чотирьох стiнах".

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Звернення Органiзацiйного комiтету з пiдготовки та проведення Дня охорони працi в Українi у 2020 роцi

      Згiдно з Указом Президента України вiд 18.08.2006 № 685/2006 щороку 28 квiтня в Українi вiдзначають День охорони працi. Цьогорiч Україна вкотре долучилася до iнiцiативи Мiжнародної органiзацiї працi та мала намiр провести заходи до Всесвiтнього дня охорони працi за тематикою, що присвячена вирiшенню проблеми насильства i домагань у сферi працi.
      Однак запланованому завадила надзвичайна подiя - спалах коронавiрусної iнфекцiї COVID-19, яка розпочалася в Китаї, згодом охопила Пiвденну Корею, Iран, країни захiдної Європи, а сьогоднi вже панує у всьому свiтi. Тож темою Всесвiтнього дня охорони працi-2020 стала боротьба з пандемiєю смертельно небезпечної недуги.
            ШАНОВНI КОЛЕГИ!
      У процесi пiдготовки до вiдзначення Дня охорони працi в Українi, яка фактично збiглася в часi з першими проявами "коронакризи", стало зрозумiлим, що перед усiм українським суспiльством постав досi нечуваний виклик, який вимагає особливих заходiв та зусиль.
      Першi випадки захворювання було зафiксовано у груднi 2019 року, а вже 11 березня 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я оголосила про пандемiю через спалах коронавiрусної iнфекцiї. Зокрема генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан Гебреiсус заявив: "Це не просто криза охорони здоров'я, це криза, яка торкнеться кожного сектору. Тому кожен сектор i кожна людина повиннi бути залученi в боротьбу". Того ж дня постановою КМУ вiд 11.03.2020 № 211 в Українi було запроваджено карантиннi заходи, якi в подальшому уряд подовжив i посилив.
      З повним текстом можна ознайомитися в додатку.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Карантин - не привiд для насильства
Безпека людини понад усе!

Чорнобиль... Тридцять чотири роки трагедiї

      34 роки тому вогонь Чорнобильської катастрофи опалив землю та душi мiльйонiв українцiв.
      Незважаючи на значну вiдстань вiд трагiчного 26 квiтня 1986 року, чорнобильськi проблеми не втрачають своєї гостроти i актуальностi.
      На облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 270 громадян з числа осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      На виконання державних програм соцiального захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи через управлiння проводяться виплати постраждалим компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування (1 та 2 категорiї) та щорiчної допомоги на оздоровлення. З початку року профiнансовано виплат на загальну суму 137,8 тис.грн.
      За пiльговий вiдпуск лiкiв постраждалим аптечнiй установi з початку року вiдшкодовано 32,0 тис.грн., за надання послуги безоплатного зубопротезування постраждалих КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" вiдшкодовано 2,7 тис.грн.
      Пiльгами з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку користується 114 постраждалих.
      За рахунок коштiв мiського бюджету, до рiчницi Чорнобильської катастрофи, разову грошову допомогу на загальну суму 64,5 тис. грн. виплачено постраждалим 1 i 2 категорiї та учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС 3 категорiї.

Заступник начальника управлiння М.МИХАЛЮК

Виплата щорiчної разової грошової допомоги ветеранам вiйни

      Управлiнню працi та соцiального захисту населення видiлено 2 085 840 гривень ( кошти державного бюджету ) для виплати щорiчної разової грошової допомоги ветеранам вiйни до 5 травня.
      Станом на 16.04.2020 року, виплату проведено 2053 ветеранам вiйни на загальну суму 2 085 790 грн. ( в.т.ч. 424 ветеранам АТО на загальну суму 598 180 грн.).

В.о. начальника управлiння М.МИХАЛЮК

Соцiальний захист внутрiшньо перемiщених осiб в перiод карантину

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. № 266 (чинна з 11.04.2020р.) визначено надання соцiальних гарантiй для внутрiшньо перемiщених осiб (надалi - ВПО) в перiод дiї карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних з поширенням гострої респiраторної хвороби COVID - 19, а саме:
      - в перiод карантину та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни забороняється прийняття рiшення про скасування дiї довiдки ВПО (ПКМУ вiд 01.10.2014р. № 509);
      - комiсiя з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат ВПО приймає рiшення про призначення (вiдновлення) або вiдмову в призначеннi (вiдновленнi) соцiальних виплат, без акта обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї (ПКМУ вiд 08.06.2016р. №365);
      - у разi коли закiнчення поточного шестимiсячного строку виплати грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг, вiдбулося в перiод дiї карантину та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни, призначення грошової допомоги на наступний шестимiсячний строк здiйснюється без подання вiдповiдної заяви та документiв у такому ж розмiрi, в якому вона виплачувалась в поточний шестимiсячний строк (ПКМУ вiд 01.10.2014р. № 505);
      - перiод дiї карантину та 30 днiв з дня його вiдмiни не зараховується у перiод перебування на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях, Автономнiй Республiцi Крим i м. Севастополi.
            Довiдково iнформуємо: в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 90 одержувачiв щомiсячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг, передбаченої постановою КМУ вiд 01.10.2014р. № 505. На перiод карантину, вiдповiдно до законодавства, 19 одержувачам адресної грошової допомоги та двом одержувачам допомоги на дiтей одиноким матерям з числа ВПО, виплата ранiше призначених допомог продовжена до 01.06.2020р., без подання необхiдних документiв. Двом одержувачам субсидiї на оплату житлово-комунальних послуг, пiсля закiнчення строку її отримання (в травнi 2020р.) житлова субсидiя буде перерахована автоматично, без подання заяв про призначення житлових субсидiй.

Заступник начальника управлiння М. МИХАЛЮК

Протидiй торгiвлi людьми...

Для всiх охочих проведуть онлайн-тренiнги про партнерську взаємодiю

      На Львiвщинi у режимi онлайн проводитимуть тренiнги, якi створенi на основi комплексної програми корекцiйної роботи з людьми, якi вчиняють домашнє насильство та схильнi до агресивної поведiнки.
      Громадська органiзацiя "Осоння" за пiдтримки департаменту соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї розпочинає набiр на безкоштовнi онлайн-тренiнги для осiб, якi вчиняють домашнє насильство. Тренiнги заснованi на базi комплексної програми корекцiйної роботи з людьми, якi вчиняють насильство та схильнi до агресивної поведiнки. Ця програма працює на теренах Львiвщини з листопада 2019 року, вiдколи департаментом соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї закуплено соцiальну послугу: проходження корекцiї поведiнки для чоловiкiв-кривдникiв, якi вчинили домашнє насильство. Карантин, iзоляцiя, втрата роботи ще бiльше загострюють проблеми партнерської взаємодiї у стосунках та домашнього насильства. Для деяких з нас бути вдома зовсiм не так безпечно i спокiйно, як здається. Якщо Ви розумiєте, що небезпека виходить вiд Вас самих та/або хочете пропрацювати такi питання, як конструктивне розв'язання конфлiктiв та партнерська взаємодiя, усвiдомлення почуттiв, власних потреб, подолання страхiв, контроль над власною агресивнiстю та гнiвом, емоцiйна рiвновага та гармонiйнi стосунки, то цi тренiнги саме для Вас!
      Зустрiчi будуть проходити онлайн, один раз на тиждень (в перiод карантину може бути два рази за потребою) та повнiстю безкоштовно. Склад групи: 6-8 людей. Ведучi групи - працiвники ГО "Осоння", сертифiкованi психологи, спецiалiсти з програми корекцiї агресивної поведiнки, якi проводять вiдповiднi групи, тренiнги та iндивiдуальнi консультацiї:
      -психолог Львiв - Вiктор Баландiн;
      -психолог Львiв - Карiна Амбарцумова.
            Запис за телефонами: 067 899 0362, 067 322 5865.
            За iнформацiєю Львiвської ОДА https://loda.gov.ua/news?id=50792&fbclid

Заступник начальника управлiння М. МИХАЛЮК

Надання державних соцiальних допомог на перiод карантину

      Чинним законодавством (Закон України вiд 30.03.2020р. № 540-IX, чинний з 02.04.2020р.) внесено змiни до законiв України, якими врегульовано питання надання соцiальних допомог в перiод карантину зокрема, до:
            1. Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" яким передбачено, що       строк виплати державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям, яким вона була призначена ранiше (тобто на 6 мiсяцiв), продовжується без подання необхiдних документiв на перiод карантину, з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої державної соцiальної допомоги на пiдставi заяви та необхiдних документiв, поданих пiсля закiнчення термiну дiї заходiв, передбачених карантином.
            2. Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю" яким передбачено, що у разi пропуску в перiод карантину строку переогляду особою з iнвалiднiстю з дитинства або дитиною з iнвалiднiстю       виплата державної соцiальної допомоги не зупиняються до закiнчення термiну дiї карантину з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої державної соцiальної допомоги на пiдставi заяви та результатiв переогляду особи з iнвалiднiстю з дитинства або дитини з iнвалiднiстю.
            3. Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" яким передбачено, що строки звернення за призначенням допомог (допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, при народженнi дитини, на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування, на дiтей одиноким матерям, при усиновленнi дитини, допомога особi, яка доглядає за хворою дитиною) продовжуються на перiод карантину та один мiсяць пiсля дати його завершення.
            4. Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю" яким передбачено що      строки звернення за допомогою продовжуються на перiод карантину та на один мiсяць пiсля дати його завершення.
      У разi пропуску, в перiод карантину,       строку переогляду особою з iнвалiднiстю виплата державної соцiальної допомоги не зупиняється до закiнчення термiну дiї карантину з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої державної соцiальної допомоги на пiдставi заяви та результатiв переогляду особи з iнвалiднiстю.
      Для внутрiшньо перемiщених осiб законодавством визначено, що на перiод карантину та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни       продовжується виплата, призначених до перiоду встановлення карантину, соцiальних виплат (пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання), довiчних державних стипендiй, усiх видiв соцiальної допомоги та компенсацiй, матерiального забезпечення, надання соцiальних послуг, субсидiй та пiльг за рахунок коштiв державного бюджету та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування).
      Крiм того, Постановою КМУ вiд 01.04.2020р. № 251 передбачено виплату одноразової грошової допомоги в сумi 1000 грн. для:
      - одержувачiв державної соцiальної допомоги особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю (крiм осiб з їх числа, якi одночасно з такою допомогою отримують пенсiю у зв'язку з втратою годувальника або державну соцiальну допомогу дитинi померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю");
      - одержувачiв державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю;
      - одержувачiв тимчасової державної соцiальної допомоги непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату.
      Зазначенi перерахунки та виплати буде здiйснено управлiнням без звернення громадян.

Начальник управлiння I. Шмирко

Cуб'єкти, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству та насильству за ознакою статi на адмiнтериторiї м. Червонограда

            I. Нацiональна полiцiя
      Червоноградський ВП ГУНП в Львiвськiй областi
      80100, м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 8А,
      тел. 102, (03249) 2-24-93
            II. Соцiальнi служби
      -Управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради
      80100, м. Червоноград, вул. Сокальська, 1,
      тел. (03249) 4-11-00, (03249) 4 10 70
      Електронна адреса: socza1305@gmail.com
      -Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм`ї, дiтей та молодi
      80100, м. Червоноград, вул. Миру, 5,
      тел. (03249) 3-18-44
      Електронна адреса: 4centre@ukr.net
      -Вiддiл у справах дiтей Червоноградської мiської ради
      80100, м. Червоноград, про-т Шевченка, 19,
      тел. (03249) 3-12-63
      Електронна адреса: vusd_chmvk@ukr.net
      -Територiальний центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)
      80100, м. Червоноград, вул. Клюсiвська, 22,
      тел. (03249) 4-25-87
      Електронна адреса: tercentr1305@gmail.com
            III. Освiта
      -Вiддiл освiти Червоноградської мiської ради
      80100, м. Червоноград, про-т Шевченка, 19,
      тел. (03249) 2-11-75
      Електронна адреса: chervosvita@ukrpost.ua
            IV. Медична допомога
      -КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда"
      80100, м. Червоноград, вул. Iвасюка, 8,
      тел. 063 400 5448
      -КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"
      80100, м. Червоноград, вул. Iвасюка, 2
      тел. (03249) 3-21-06
            V. Правова допомога
      -Червоноградський мiсцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
      80100, м. Червоноград, про-т Шевченка, 25,
      тел. (03249) 3-11-33, (03249) 3-17-22
      Електронна адреса: chervonohrad.lviv@legalaid.lviv.ua


Iнформацiя про загальнi та спецiалiзованi служби пiдтримки осiб, постраждалих вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою статi, та "гарячi лiнiї"

      -Державний кол-центр з питань запобiгання домашньому насильству 15-47, працює цiлодобово;
      -Нацiональна "гаряча лiнiя" з питань запобiгання домашнього насильства, торгiвлi людьми та гендерної дискримiнацiї 0-800-500-335, або з мобiльного 116 123, працює цiлодобово;
      -Дитяча "гаряча лiнiя" 0-800-500-225, 116-111 з мобiльного;
      -Урядовий кол-центр 15-45;
      -"Гаряча лiнiя" Координацiйного центру з надання правової допомоги 0-800-213-103;
      -Оперативна лiнiя Нацiональної полiцiї України 102;
      -"Гаряча лiнiя" Львiвської областi 112;
      -Iнформацiйно-консультацiйна лiнiя громадської органiзацiї "Центр "Жiночi перспективи" 2-962-962, або з мобiльного 067-674-07-70;
      -Телефон Львiвського обласного центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi 032-261-09-42.


Управлiння працi та соцiального захисту населення працює в дистанцiйному режимi

      У зв'язку iз запровадженням карантину управлiння працi та соцiального захисту населення працює в дистанцiйному режимi.
      Консультацiї надаються за телефонами:
            4-10-55 - тел.гарячої лiнiї (допомоги, субсидiї, компенсацiї)
            4-11-00 - приймальня
            4-65-93 - з питань пiльг
            4-10-65 - з питань сiмейної полiтики, ЧАЕС, багатодiтнi
            4-78-19 - з питань соц.гарантiй особам з iнвалiднiстю, виплата допомог.


Щорiчна разова грошова допомога до 5 травня ( ветеранам вiйни )

      У 2020 роцi ветеранам вiйни, вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" та прийнятою Кабiнетом Мiнiстрiв України постановою "Деякi питання виплати у 2020 роцi разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" i "Про жертви нацистських переслiдувань" виплату щорiчної разової грошової допомоги передбачено у таких розмiрах:
      4120 грн. - особам з iнвалiднiстю I групи ;
      3640 грн. - особам з iнвалiднiстю II групи ;
      3160 грн. - особам з iнвалiднiстю III групи ;
      1390 грн. - учасникам бойових дiй, постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi;
      900 грн. - членам сiмей загиблих та дружинам ( чоловiкам ) померлих осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, дружинам ( чоловiкам ) померлих учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни, якi не одружилися вдруге; -
      570 грн. - учасникам вiйни .
      Вiйськовослужбовцям, полiцейським, особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, особам начальницького i рядового складу Державної кримiнально - виконавчої служби, якi проходять службу ( крiм пенсiонерiв ), виплата грошової допомоги проводиться шляхом перерахування коштiв управлiнням працi та соцiального захисту населення на спецiальнi рахунки вiйськових частин, установ, органiзацiй за мiсцем їх служби.
      Особи, якi не отримали грошової допомоги, зокрема тi, що набули згiдно iз статтями 6,7,9,10 i 11 Закону України ""Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" вiдповiдний статус до 5 травня 2020року включно, мають право звернутися за нею до органу соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї та отримати її до 30 вересня 2020 року.
      До 23 березня 2020 року до управлiння працi та соцiального захисту населення подають перелiк осiб, якi мають право на отримання грошової допомоги:
      Мiнiстерство оборони, Мiнiстерство внутрiшнiх справ, Нацiональна гвардiя, Нацiональна полiцiя, Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацiй, Служба безпеки, Служба зовнiшньої розвiдки, Мiнiстерство юстицiї, Управлiння державної охорони, Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби, Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, Державна спецiальна служба транспорту, Офiс Генерального прокурора, iншi утворенi вiдповiдно до законiв вiйськовi формування, пiдприємства, установи, органiзацiї - щодо осiб, якi не перебувають на облiку в органах Пенсiйного фонду України ;
      Пенсiйний Фонд України - щодо осiб, якi перебувають на облiку в його органах

Начальник управлiння I.ШМИРКО

До вiдома учасникiв бойових дiй

      Управлiння полiцiї охорони у Львiвськiй областi запрошує мешканцiв Львова та областi на службу в полiцiю на посади:
      - полiцейський ( грошове забезпечення вiд 11500 грн.);та на роботу на цивiльнi посади:
      - охоронникiв об'єктiв усiх форм власностi ( заробiтна плата вiд 7000 грн.);
      - водiїв автотранспортних засобiв груп реагування ( заробiтна плата вiд 7500 грн.);
      - електромонтерiв охоронно - пожежної сигналiзацiї ( заробiтна плата вiд 8000 грн.).
            Вимоги до кандидатiв:
      повна загальна середня освiта,
      фiзичне здоров'я,
      позитивне проходження професiйно - психологiчного вiдбору,
      вiдсутнiсть судимостi.
            Звертатись за адресою:
      м.Львiв, вул.Липинського, 44,
      вiддiл кадрового забезпечення,
      телефони ( 032 ) 252 - 33 - 07, ( 067 ) 320 - 15 -92

Начальник управлiння I.ШМИРКО

До вiдома добровольцiв...

Ти можеш усе! Можливостi безмежнi!

До вiдома внутрiшньо перемiщених осiб

      Громадська органiзацiя "Донбас СОС" надає консультацiйнi послуги iнформацiйного та правового характеру щодо широкого кола питань стосовно реалiзацiї та захисту прав, свобод та iнтересiв громадян, постраждалих вiд збройної агресiї Росiйської Федерацiї та тимчасово окупованих територiй держави, в тому числi внутрiшньо перемiщених осiб та цивiльного населення, яке проживає на тимчасово окупованих територiях Донецької та Луганської областей та Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя. Зокрема, телефоннi консультацiї надаються з питань соцiального та пенсiйного забезпечення, перетину лiнiї розмежування, доступу до освiтнiх, медичних та житлових програм, а також, програм працевлаштування тощо.
      Консультацiї надаються за номером телефону       безкоштовної "гарячої лiнiї" 0-800-309-110 ГО "Донбас СОС".

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Конкурс "Благодiйна Україна 2019"

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

Проведення Нацiонального конкурсу "Благодiйна Україна - 2019

      Мiнiстерством соцiальної полiтики України оголошено старт нового етапу Нацiонального конкурсу "Благодiйна Україна - 2019", в якому можуть брати участь благодiйники/волонтери, якi надавали благодiйну допомогу для вирiшення актуальних суспiльних проблем у перiод з 1 сiчня по 31 грудня 2019 року. Переможцiв визначатимуть у п'ятнадцяти колективних, трьох iндивiдуальних i чотирьох спецiальних номiнацiях.
      Оголошення результатiв Конкурсу вiдбуватиметься на пiдсумковiй пресконференцiї, а оголошення переможцiв - пiд час урочистої церемонiї, яка вiдбувається щорiчно у м. Києвi навеснi цього року.
      Кiнцевий термiн подання заявок для участi у Конкурсi - 1 березня 2020 року. Додаткова iнформацiя знаходиться на сайтi: www.blagoukraine.org або в Оргкомiтетi Конкурсу. Вiдповiдальна особа: виконавчий директор Асоцiацiї благодiйникiв України Лобко Оксана, ел. пошта: konkurs.blago@gmail.com.".

В.о. начальника управлiння О. ШЕРЕМЕТА

Комплексна навчальна програма "Академiя громадянина для кримчан у м. Львовi"

      Академiя розрахована на внутрiшньо перемiщених осiб з Автономної Республiки Крим якi проживають у Львiвськiй областi та спрямована на пiдготовку вiдповiдальних громадян, якi в подальшому стануть провiдниками змiн у своїх громадах. В рамках академiї пройдуть три навчальнi сесiї: I сесiя - 24-26 сiчня, II сесiя - 8-9 лютого, III сесiя - 21-23 лютого. Органiзатор заходу забезпечить комфортнi умови навчання, харчування, безпеки, а також проїзд та проживання в м.Львовi.
      Зареєструватися для участi в Академiї можна на сайтi Мiжнародного республiканського iнституту за посиланням https://www.iri.org.ua/kalendar-podiy/akademiya-gromadvanina-dlya-krimchan-u-m-lviv
      Контактний телефон: 067-328102.
      Детальнiше www.iri.org.ua.

В.о. начальника управлiння О.ШЕРЕМЕТА

5 грудня - Мiжнародний день волонтера

      5 грудня - Мiжнародний день волонтера. Це свято вiдзначається щорiчно з 1985 року, коли Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам вiдзначати саме цей день, як день добровольця. 1859 рiк вважається роком виникнення волонтерського руху в свiтi. В Українi волонтерство з'явилося на початку 90-х рокiв минулого столiття, а офiцiйно воно визнано Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р., яким також затверджено "Положення про волонтерську дiяльнiсть у сферi надання соцiальних послуг".Волонтери - багатство народiв. Волонтерство _рунтується на добровiльностi, спiвчуттi, солiдарностi з потребами та iдеями iнших, а також глибокiй повазi до всiх людей. Свiй вiльний час волонтери присвячують суспiльних справ, беручи участь у всiляких акцiях, програмах соцiальної взаємодопомоги, культурного просвiтництва тощо. Також цей день можна вважати святом людей, якi допомагають персоналу дитячих будинкiв, будинкiв престарiлих, лiкарень швидкої допомоги i т. д. Досить часто волонтери ризикують своїм життям, беручи участь у лiквiдацiї наслiдкiв глобальних катастроф та природних катаклiзмiв чи iнших надзвичайних ситуацiй.
      Волонтер - це покликання, спосiб життя. Сьогоднi волонтери сприяють перемозi України i збереження її державностi, не чекаючи за це винагороди.
      Волонтерська дiяльнiсть як прояв милосердя i доброчинностi буде iснувати доти, доки iснує потреба людей у тiй чи iншiй допомозi та обмежена державна участь у задоволеннi потреб своїх громадян, їхнiй соцiальнiй пiдтримцi.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

16 днiв протидiї гендерному насильству

      25 листопада - 10 грудня перiод акцiї охоплює наступнi важливi дати:
      25 листопада - Мiжнародний день лiквiдацiї насильства проти жiнок
      29 листопада - Мiжнародний день захисту прав жiнок
      1 грудня - Мiжнародний день боротьби зi СНIДом
      2 грудня - Мiжнародний день за вiдмiну рабства
      3 грудня - Мiжнародний день людей з обмеженими фiзичними можливостями
      5 грудня - Мiжнародний день волонтера
      6 грудня - вшанування пам'ятi студенток, розстрiляних у Монреалi
      9 грудня - мiжнародний день боротьби з корупцiєю
      10 грудня - Мiжнародний день захисту прав людини
      Метою акцiї є привернення уваги громадськостi до актуальних проблем насилля (фiзичного, сексуального, психологiчного, економiчного); попередження насилля в родинi та суспiльствi; популяризацiя здорових цiнностей сiм'ї; формування ненасильницької iдеологiї в суспiльствi. Мiжнародна спiльнота щорiчно пiдтримує акцiю "16 днiв проти насильства". Тисячi громадян та сотнi державних i громадських органiзацiй з бiльш нiж 100 країн свiту активiзують з 25 листопада по 10 грудня свої зусилля заради об'єднуючої мети: збiльшити розумiння та обiзнанiсть про всi форми насильства. Щорiчна акцiя "16 днiв проти насильства" iнiцiйована Першим всесвiтнiм iнститутом жiночого лiдерства 1991 року. Власне тодi визначився зв'язок мiж насильством стосовно жiнок та правами людей. Таким чином, майже кожний день вiд 25 листопада до 10 грудня означений фактами та аргументами стосовно того, що будь-якi форми насильства (у громадськiй чи приватнiй сферах) є порушенням прав людини.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Iнформацiя щодо заходiв у м.Львовi до Дня Гiдностi та Свободи

      21 листопада 2019 року вiдбудуться урочистостi з нагоди Дня Гiдностi та Свободи i шостої рiчницi Революцiї Гiдностi.
      Програма заходiв:
      08.30 год - Покладання квiтiв та запалення лампадок на могилах борцiв за незалежнiсть України на полi почесних поховань №67 Личакiвського кладовища.
      Проведення чину екуменiчної панахиди на полi почесних поховань № 67 Личакiвського кладовища.
      14.00 год - Церемонiал вшанування пам'ятi Героїв Небесної Сотнi: запалення лампадок керiвництвом областi та мiста, громадськiстю на Меморiалi пам'ятi Героїв Небесної Сотнi у м.Львовi.
      15.00 год - Вiдзначення Дня Гiдностi та Свободи на площi бiля пам'ятника Т.Шевченку.
      15.30- 19.00 год - "Мiй Майдан: учора, сьогоднi, завтра." Акцiя Меморiального музею Гiдностi у м.Львовi на площi перед колишнiм кiнотеатром "Дзвiн." Презентацiя проекту "Мiй Майдан".
      16.00 год - Презентацiя мистецької iнсталяцiї викладача Львiвської нацiональної академiї мистецтв, художника Iгоря Мiкули "Понад усе" на площi перед колишнiм кiнотеатром "Дзвiн".
      16.30 год - Вiдкриття виставки - флешмобу " Принеси фото з Майдану" на площi перед колишнiм кiнотеатром "Дзвiн".
      17.30 год - Листопад -2013 у фото i вiдео просто неба на площi перед колишнiм кiнотеатром "Дзвiн".
      20.00 год - Мистецька акцiя "Музика Майдану" на Меморiалi пам'ятi Героїв Небесної Сотнi у м.Львовi ( вул. Максима Кривоноса ).

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Iнформацiю для ветеранiв АТО

Новi умови придбання житла для учасникiв АТО ( ООС ) на умовах спiвфiнансування

Гендерна нерiвнiсть: п'ять порушень прав жiнок в Українi

      Рiвнiсть є основою демократичного суспiльства, яке прагне до соцiальної справедливостi та поваги до прав людини. Але, на жаль, в силу тих чи iнших причин, жiнки зазнають дискримiнацiї практично в усiх сферах життєдiяльностi. За Iндексом гендерної нерiвностi, який вiдображає такi аспекти людського розвитку, як репродуктивне здоров'я, економiчний статус та розширення прав i можливостей жiнок у порiвняннi з чоловiками, -Україна посiдає 83-тє мiсце зi 150 країн.
      Найбiльш поширенi порушення прав жiнок в Українi:
            1. Жертви домашнього насильства. Найбiльшим кричущим порушенням прав жiнок в Українi залишається домашнє насильство. За даними МВС, щороку вiд рук кривдникiв гине близько 600 українок.
      90% наших громадян, якi потерпають вiд насильства, це жiнки. Причини - стереотипи, що жiнка - "берегиня дому", її функцiя - приготування їжi та догляд за дiтьми. I щойно вона починає заявляти про свої права, то одразу ж пiддається насильству - чи економiчному, чи психологiчному, чи фiзичному, чи сексуальному.
      Попри масштаби домашнього насильства в Українi, проблема перебуває переважно "в тiнi". Ба бiльше, поширений принцип - "сама винна", вiдтак жертви намагаються замовчувати страждання. Показовим є те, що 68% українок не вважають проявом насильства приниження. Лише для 49% жiнок насильство - це побої, а для 56% - з_валтування. Такi результати опитування Українського iнституту соцiологiчних дослiджень.
            2. Отримують меншу зарплатню. Жiнки в Українi зароблять, у середньому, на 28% менше, нiж чоловiки. Такими є данi Державної статистики. Однiєю з причин цього є те, що окрiм оплачуваної роботи на плечi жiнки лягає домашня праця, тому жiнки обирають менш оплачувану роботу, але з бiльш гнучкими умовами. Жiнки не допускаються на вищi посади з вищою зарплатнею, а працюють переважно в тих сферах, де нижчий прибуток.
      Зiбравши iнформацiю по 217 країнах, дослiдники пiдрахували, що домашня робота i догляд за родиною займає в життi жiнки 23 роки.
            3. Мають меншiсть у владi. Вiдповiдно до аналiтичного звiту комiсiї Ради Європи з питань гендерної рiвностi за 2018 рiк, Україна перебуває в групi країн iз найнижчим представництвом жiнок у владi.
      Український парламент на 20,52 % складається iз жiнок. Попри те, що цей показник є рекордним за всi попереднi скликання, вiн досi залишається низьким, порiвняно з практикою демократичних країн, наголошують експерти. Так, у країнах ЄС жiнок у парламентах в середньому удвiчi бiльше - 26%. А у Швецiї, Фiнляндiї, Iспанiї - понад 40%. Не набагато краща ситуацiя i в регiонах України.
      "В Українi є дуже чiткий тренд: чим вищий орган влади, тим менше там жiнок. За результатами останнiх нацiональних виборiв, 46% жiнок потрапило у селищнi i сiльськi ради. В обласнi - вже 28%. В ради великих мiст, обласних центрiв -15%. На останнiх виборах в парламент потрапило 87 жiнок, що складає 20.52% депутатiв вiд фактичної кiлькостi депутатiв.
            4. Обмеженi у кар'єрi. Важливим кроком на шляху до гендерної рiвностi стало скасування розподiлу професiй на "жiночi" i "чоловiчi". Наприклад, у вiйську досi є низка "нежiночих" професiй, затвердженi наказами iз грифом "з обмеженим доступом".У нас є забороненi професiї i цивiльного характеру, i в секторi безпеки й оборони. I справа не в кiлькостi, а в їхньому iснуваннi.
      В оголошеннях про вакансiю до жiнок висуваються такi вимоги, як вiк, зовнiшнi данi, хоча робота, яку пропонується виконувати, абсолютно не потребує таких характеристик. За пiдрахунками експертiв Всесвiтнього економiчного Форуму в Давосi, подолати рiзницю в можливостях працевлаштування та оплатi працi для чоловiкiв i жiнок свiт зможе через 170 рокiв.
            5. Заручницi стереотипiв. "Жiнка-берегиня", "господарка", "для "жiночого щастя" потрiбнi "кохання" i "родина" - такi стереотипи про жiнку закрiпилися у свiдомостi українцiв.
      Поширеними є випадки сексизму в рекламi, образливих, таких, що базуються на патрiархальнiй моделi суспiльства висловлювань щодо жiнок вiд публiчних осiб, у тому числi представникiв державної влади.Традицiйним залишається покладення переважно на жiнок турботи про дiтей та iнших членiв родини, якi потребують сторонньої допомоги, виконання домашньої роботи.

Заступник начальника управлiння М.МИХАЛЮК

До вiдома постраждалих внаслiдок аварiї на ЧАЕС, учасникiв бойових дiй в зонi АТО, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО щодо можливостi отримання безоплатної квалiфiкацiйної медичної допомоги

Торгiвля людьми - величезне порушення прав людини

      Торгiвля людьми - це дуже складна проблема. Українськi i мiжнароднi державнi та недержавнi органiзацiї докладають максимум зусиль, аби запобiгти та зупинити цей злочин. За оцiнками експертiв, незаконний прибуток вiд торгiвлi людьми є третiм в свiтi пiсля торгiвлi зброєю i наркотиками. Цей злочин зазвичай є результатом дiяльностi мiжнародних злочинних угруповань, його непросто виявити. Жертви часто заляканi i бояться звертатись до органiв правопорядку.
      Якщо говорити про Україну, то наша держава одна з перших країн Європи, яка ще у кiнцi дев'яностих рокiв кримiналiзувала цей злочин, за нього передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть - це стаття 149 Кримiнального кодексу. Також прийнятий базовий закон "Про протидiю торгiвлi людьми в Українi", який визначає вiдповiдальним координатором цiєї проблеми мiнiстерство соцiальної полiтики, в нас є державна програма, яка передбачає реагування за кiлькома напрямками. Це попередження та проведення iнформацiйних кампанiй. Проводяться великi iнформацiйнi кампанiї в країнi 30 липня у Мiжнародний день протидiї торгiвлi людьми i 18 жовтня, у Європейський день протидiї торгiвлi людьми.
      Якщо говорити про обсяги проблеми, то мiжнароднi органiзацiї говорять, що за усi роки незалежностi понад 230 тисяч осiб постраждали в результатi торгiвлi людьми. Наше законодавство передбачає надання допомоги людям, якi постраждали. Передбачена одноразова матерiальна допомога у розмiрi трьох прожиткових мiнiмумiв, медична допомога, правова допомога. Дуже важливо попереджати цю проблему, iнформувати громадян, що, наприклад, коли вони їдуть за кордон, то нi в якому випадку не повиннi вiддавати паспорт нiкому. Це вже є ознакою того, що їх втягують в незаконну дiяльнiсть. Також необхiдно працевлаштовуватись офiцiйно, це буде запорукою, принаймi, можливостi захистити свої права.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

До уваги роботодавцiв та професiйних спiлок!

      14 травня 2019 року всеукраїнськими об'єднаннями органiзацiй роботодавцiв, всеукраїнськими об'єднаннями професiйних спiлок та Кабiнетом Мiнiстрiв України пiдписано Генеральну угоду про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2019-2021 роки.
      Положення Генеральної угоди є обов'язковими для всiх суб'єктiв, що перебувають у сферi дiї сторiн, у тому числi пiд час розроблення та укладанння галузевих (мiжгалузевих), територiальних угод та колективних договорiв.
            Рекомендованi положення Генеральної угоди на 2019-2021 роки
            У сферi оплати працi
            Сторони рекомендують включати до колективних договорiв норми щодо:
      2.34. Темпiв зростання середньої заробiтної плати та розмiру мiнiмальних ставок (окладiв) заробiтної плати, мiжпосадових, мiжквалiфiкацiйних спiввiдношень, фонду оплати працi та умов його формування на пiдприємствах.
      2.35. Умов оплати працi висококвалiфiкованих працiвникiв основних професiй.
            У сферi охорони та умов працi
            Сторони рекомендують пiд час укладання колективних договорiв включати до них положення та механiзми їх реалiзацiї щодо:
      3.21. Оздоровлення працiвникiв, якi працюють у шкiдливих та важких умовах працi.
      3.22. Органiзацiї для працiвникiв та уповноважених представникiв профспiлок з охорони працi на пiдприємствi, в органiзацiї чи установi навчання з питань охорони працi, звiльнення їх вiд основної роботи на строк навчання, визначений колективним договором, iз збереженням для них за рахунок роботодавця середнього заробiтку.
      3.23. Органiзацiї своєчасного i квалiфiкованого надання першої домедичної та невiдкладної медичної допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i аварiй на виробництвi.
      3.24. Права працiвникiв вiдмовитися вiд виконання роботи, яка становить безпосередню i серйозну небезпеку для їх життя чи здоров'я, життя та здоров'я iнших людей.
      3.25. Здiйснення заходiв, спрямованих на полiпшення умов працi та приведення їх у вiдповiднiсть з вимогами законодавства про охорону працi.
      3.26. Органiзацiї спiльної профiлактичної роботи сторiн соцiального дiалогу для попередження виробничого травматизму i професiйних захворювань.
      3.28. Проведення медичних оглядiв працiвникiв та своєчасного i повного виконання рекомендацiй заключного акта за результатами перiодичного медичного огляду працiвникiв.
      3.29. Перелiку i порядку пiдтвердження випадкiв, коли працiвники можуть скористатися правом вiдмови вiд виконання дорученої їм роботи через не створення на робочому мiсцi належних безпечних умов працi.
            У сферi соцiального захисту працюючих, гуманiтарних питань, молодiжної полiтики, задоволення духовних потреб населення
            Сторони рекомендують пiд час укладання колективних включати до них зобов'язання щодо:
      3.46. Додаткового соцiального захисту ветеранiв працi та людей похилого вiку, малозабезпечених та iнших вразливих категорiй осiб.
      3.47. Консультацiй з представниками профспiлкових органiзацiй пiдприємств з питань фiнансування та розвитку соцiальної сфери пiдприємства.
      3.62. Проведення пiдприємствами, установами, органiзацiями гендерного аудиту та за його результатами складення планiв гендерної рiвностi.
      3.63. Оздоровлення та вiдпочинку дiтей, у тому числi збереження мережi та вiдновлення роботи дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку.
      3.64. Збiльшення чисельностi працевлаштованих на перше робоче мiсце випускникiв закладiв освiти.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

18 ЖОВТНЯ - ЄВОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГIВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

      Європейський день боротьби з торгiвлею людьми започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолiдацiї дiяльностi з пiдвищення рiвня обiзнаностi щодо феномену торгiвлi людьми та небайдужостi громадськостi до цього явища.
      Торгiвля людьми є глобальним злочинним бiзнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця дiяльнiсть є найшвидше зростаючою кримiнальною дiяльнiстю у свiтi. За оцiнками Мiжнародного центру iз запобiгання злочинностi ООН, щорiчний грошовий обсяг за даний транснацiональний злочин становить 30 мiльярдiв доларiв на рiк, що робить його другим за величиною пiсля торгiвлi наркотиками.
      Iснує чимало рiзноманiтних видiв експлуатацiї: усиновлення (удочерiння) у комерцiйних цiлях, використання в порнобiзнесi, використання у вiйськових конфлiктах, залучення до злочинної дiяльностi, трансплантацiя чи насильницьке донорство, примус до заняття проституцiєю, рабство i ситуацiї, подiбнi до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу.
      На жаль, це ганебне явище iснує i в Українi. Наша країна є країною походження (звiдки вивозять постраждалих вiд торгiвлi людьми), транзиту (через Україну везуть постраждалих в iншi країни) та призначення (постраждалих експлуатують в Українi). За оцiночними даними Мiжнародної органiзацiї з мiграцiї, за роки незалежностi України вiд торгiвлi людьми постраждали понад 230 тисяч осiб. Українцi потерпають сучасного рабства як усерединi країни, так i за кордоном.
      Україна була серед перших країн у Європi, яка у 1998 роцi встановила кримiнальну вiдповiдальнiсть за торгiвлю людьми. У Кримiнальному кодексi України покарання за торгiвлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає цi злочиннi дiї як вербування, перемiщення, переховування, передачу або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацiї, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.
      Iз загостренням полiтичної та економiчної ситуацiї у 2013-2015 рр. та розгортанням збройного конфлiкту на сходi України, мiграцiйнi настрої, а з ними i вразливiсть до торгiвлi людьми, посилилися. Зростає кiлькiсть людей, готових прийняти ризикованi пропозицiї працевлаштування за кордоном. У вiдповiдь на бажання громадян втекти вiд збройного протистояння до iнших країн активнiсть торговцiв людьми посилюється, з'являються новi шахрайськi схеми.
      Проблема торгiвлi людьми є глобальною й потребує комплексного пiдходу та злагоджених дiй усiх причетних вiдомств до її вирiшення.
      Нацiональним координатором у сферi протидiї торгiвлi людьми в Українi є Мiнiстерство соцiальної полiтики, яке взяло на себе обов'язки формування та реалiзацiї державної полiтики у цiй сферi. Мiнiстерство вже досягнуло значних результатiв у посиленнi спiвпрацi всiх причетних до цiєї проблеми мiнiстерств, вiдомств, мiжнародних та громадських органiзацiй.
      У 2018 роцi органами соцiального захисту виявлено 286 осiб, якi постраждали вiд торгiвлi людьми, з них Мiнсоцполiтики встановило статус особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми, 221 громадянину, що на 11,6% перевищує показник 2017 року (198 осiб) та вдвiчi бiльше за показник 2016 року (110 осiб).
      Протягом 2012-2019 рокiв Мiнiстерством було встановлено статус особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми, 818 громадянам (811 громадянам України i 7 iноземцям). З них 316 - це жiнки, 420 - чоловiки, 82 - дiти (30 хлопчикiв та 51 дiвчинка).
      Органами Нацiональної полiцiї вже у 2019 роцi виявлено 189 кримiнальних правопорушень (проти 163 за аналогiчний перiод 2018 року), передбачених статтею 149 (Торгiвля людьми) КК України.
      Основними країнами, в яких експлуатують громадян України залишаються Росiйська Федерацiя, Україна, Республiка Польща, Республiка Туреччина, ОАЕ тощо.
      Щороку весь свiт прикутий до проблеми сучасного рабства та докладає значних зусиль для того, що люди не потрапляли в тенета торгiвлi людьми.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Стартує соцiальний проект "Дельта Милосердя"!

      Повiдомляємо, що благодiйнi фонди та громадськi органiзацiї Червонограду мають можливiсть виграти грант на реалiзацiю свого проекту 30 000 гривень в рамках соцiального проекту "Дельта Милосердя" . Проект створено для пiдтримки благодiйних фондiв України.
      В межах цього проекту фонд або органiзацiя має змогу виграти грант в таких номiнацiях:
      - в номiнацiї "Благодiйний проект" - грант у 20 000 грн на його реалiзацiю або спiвфiнансування;
      - в номiнацiї "Вiзитка Фонду" - 10 000 грн на адмiнiстративнi потреби.
      Участь безкоштовна!
      5 вересня у Всесвiтнiй День Благодiйностi вiдбулась прес-конференцiя з приводу старту цього соцiального проекту.
      Ознайомитися можна за посиланням....
      Для участi необхiдно:
      1. Подати заявку на участь у конкурсi (обов`язково).
      2. Розмiстити на сайтi БФ або ГО новину про те, що вони беруть участь у проектi "Дельта Милосердя" з активним посиланням на сторiнку грантонадавача з умовами конкурсу .(обов`язково)
      3 Пiдготувати благодiйний проект, у межах бюджету гранта, чи "вiзитку" свого фонду (в залежностi вiд вашого вибору у номiнацiях).
      Взяти аплiкацiйнi форми для проекту або "вiзитки" та ознайомитися детальнiше з умовами проекту можна на сторiнцi проекту https://deltabank-online.com.ua/delta-miloserdya/
      Контактна особа - Юлiя - менеджер проекту "Дельта Милосердя"
      тел.: 38 067 622 62 82
      email: grant@deltabank-online.com.ua


Оголошення про намiр здiйснити коригування дiючих тарифiв на ритуальнi послуги

Оголошення про намiр встановити тарифи на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно - логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1на опалювальний сезон 2019 - 2020 р. р. iз структурою

      ТзОВ "Верде-Iнвест" повiдомляє про намiр здiйснити встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги з централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу ТзОВ "ОК Ест-Iнвест".
      ТзОВ "Верде-Iнвест" проводить господарську дiяльнiсть з виробництва та постачання теплової енергiї споживачу офiсно-логiстичному центру ТзОВ "Ок Ест-Iнвест" за адресою м. Червоноград, вул. Копернiка, 1-1Б в орендованому примiщеннi котельнi i з наявним у ньому котельним обладнанням.
      Споживач ТзОВ "Ок Ест Iнвест" належить до категорiї споживачiв - iншi.
      Згiдно поданих розрахункiв, тариф на централiзованогоопалення складатимуть:
      - централiзоване опалення - 3600,80 грн. за 1Гкал з ПДВ.
      Пропозицiї та зауваження щодо встановлення тарифу на послуги централiзованого опалення приймаються протягом 10 календарних днiв з дня опублiкування цього оголошення за адресами та телефонами:
       -ТзОВ "Верде-Iнвест": 79053, м. Львiв, а/с 404, т.м. (097)473-64-23
      - Червоноградська мiська рада: 80100, пр.Шевченка,19, м.Червоноград, Львiвська обл., тел. (03249) 3-23-46.

Директор ТзОВ "Верде-Iнвест" Гасюк А.В.

Оголошення про намiр здiйснити коригування дiючих тарифiв на послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення для споживачiв приватного сектору

      Пiдприємство "Червоноградводоканал" повiдомляє про намiр здiйснити коригування дiючих тарифiв на послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення для споживачiв приватного сектору.
      Тарифи на послуги з постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), а саме для споживачiв багатоповерхових будинкiв залишаються без змiн.
      Вiдповiдно до п.7 Порядку формування тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на формування житлово-комунальних послуг" вiд 1 червня 2011 року № 869, проводиться перерахунок тарифiв шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифiв за якими вiдбулися цiновi змiни в бiк збiльшення.
      Дiючi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення для споживачiв приватного сектору встановленi пiдприємству "Червоноградводоканал" рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 155 вiд 30 серпня 2018 року, наступнi::
      - централiзоване водопостачання - 10,06 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 8,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ.
      У зв'язку з тим, що з 1 сiчня 2019 року змiнилася цiна на електроенергiю, з 1 липня вiдбулось чергове зростання вартостi електроенергiї, з 1 липня зрiс прожитковий мiнiмум для працюючої категорiї населення КП "Червоноградводоканал" вимушене коригувати дiючi тарифи. Коригування дiючих тарифiв проводиться тiльки зi складових витрат електроенергiя та заробiтна плата, обсяги iнших витрат, пов'язаних iз провадженням лiцензованої дiяльностi залишилися без змiн.
      У дiючих тарифах розрахунки витрат зi статтi "Витрати на електроенергiю" вартiсть електроенергiї становила 2,23473 грн./кВт. год (без ПДВ), з 1 сiчня 2019 року - 2,39102 грн./кВт. год (без ПДВ), з 1 липня - 2,73845 грн./кВт. год (без ПДВ), з 1 вересня - 2,3781 грн./кВт. год (без ПДВ).
      Зросли витрати на оплату працi (рiст прожиткового мiнiмуму та коефiцiєнти спiввiдношень до заробiтної плати).
      Заробiтна плата врахована до тарифiв в установленому порядку iз забезпеченням мiнiмальної заробiтної плати та iнших гарантiй з оплати працi, передбачених законодавством, з урахуванням положень Територiальної та Галузевої угод, Колективного договору.
      Згiдно поданих розрахункiв, скорегованi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення складатимуть:
      - централiзоване водопостачання - 12,38 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 12,14 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      Пропозицiї та зауваження щодо встановлення тарифу на послуги централiзованого опалення приймаються протягом 10 календарних днiв з дня опублiкування цього оголошення, зокрема:
      - 80100 м. Червоноград, п-т. Шевченка,19, тел.(249)3-8427
      - 80100 м. Червоноград, вул. Шевська,1, тел. (249)39113

Адмiнiстрацiя пiдприємства.

На Львiвщинi оголосили конкурс з визначення iнститутiв громадянського суспiльства з метою надання їм фiнансової пiдтримки

      Департамент соцiального захисту населення Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї оголошує конкурс з визначення iнститутiв громадянського суспiльства з метою надання їм фiнансової пiдтримки за рахунок коштiв обласного бюджету для створення соцiальних пiдприємств.
      Конкурс проводиться вiдповiдно до розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 1 жовтня 2019 року № 1031/0/5-19 "Про затвердження Порядку надання та використання коштiв обласного бюджету на фiнансову пiдтримку iнститутiв громадянського суспiльства для створення соцiальних пiдприємств", Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектiв, заходiв), розроблених iнститутами громадянського суспiльства (громадськими органiзацiями та творчими спiлками), для виконання (реалiзацiї) яких надається фiнансова пiдтримка, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011 № 1049 та з метою сприяння розвитку соцiального пiдприємництва у Львiвськiй областi i реалiзацiї заходiв Комплексної програми соцiальної пiдтримки окремих категорiй громадян у Львiвськiй областi на 2018-2020 роки у 2019 роцi.
      Конкурснi пропозицiї подаються на розв'язання таких прiоритетних завдань:
      1. Вирiшення соцiальних потреб та проблем iнститутiв громадянського суспiльства шляхом створення соцiальних пiдприємств.
      Органiзацiя та здiйснення пiдприємницької дiяльностi з метою забезпечення комерцiйного пiдходу до самофiнансування соцiальних заходiв або послуг iнститутiв громадського суспiльства.
      2. Створення нових робочих мiсць для соцiально-вразливих верств населення з пiдтверджуючим статусом, якi не можуть на рiвних конкурувати на ринку працi.
      Забезпечення створення на соцiальному пiдприємствi не менше як 70% нових робочих мiсць для соцiально вразливих груп населення, якi мають пiдтверджений статус. Загальна чисельнiсть працiвникiв на соцiальному пiдприємствi пiсля трьох рокiв дiяльностi не має бути меншою за чисельнiсть працiвникiв за пiдсумками першого року дiяльностi соцiального пiдприємства.
      Конкурсна пропозицiя складається державною мовою та має мiстити:
      - заяву про участь у конкурсi за формою встановленого зразка, за пiдписом керiвника або уповноваженої особи iнституту громадянського суспiльства, скрiпленим печаткою iнституту (у разi наявностi);
      - короткий опис об_рунтування використання бюджетних коштiв, необхiдних для реалiзацiї програми (бiзнес-плану, проєкту, заходiв) за формою встановленого зразка;
      - програму (бiзнес-план, проєкт, заходи) щодо створення соцiального пiдприємства iз обов'язковим зазначенням мети i завдання, потреби у фiнансуваннi, об_рунтування доцiльностi закупiвлi обладнання, устаткування, iнших основних засобiв виробничого призначення, детального розрахунку витрат та джерел фiнансування, фiнансових результатiв, iнформацiї про термiни повернення коштiв фiнансової пiдтримки, результатiв соцiальної ефективностi дiяльностi соцiального пiдприємства, можливих ризикiв та шляхiв їх мiнiмiзацiї, способiв iнформування громадськостi про хiд виконання (реалiзацiї) програми (бiзнес-плану, проєкту, заходу) тощо;
      - iнформацiю про дiяльнiсть iнституту громадянського суспiльства, виконання (реалiзацiю) програм (бiзнес-планiв, проєктiв, заходiв) протягом останнiх двох рокiв за рахунок бюджетних коштiв та iнших джерел фiнансування, джерела фiнансування iнституту громадянського суспiльства, його матерiально-технiчну базу та кадрове забезпечення;
      - довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi перед бюджетом (довiдка про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi зi сплати податкiв i зборiв, довiдка про вiдсутнiсть несплачених фiнансових санкцiй за порушення податкового законодавства, довiдка про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування).
      Конкурснi пропозицiї подаються у друкованiй та електроннiй формi.
      Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у конкурснiй пропозицiї, несе учасник конкурсу - iнститут громадянського суспiльства.
      Конкурснi пропозицiї можуть подаватися iнститутами громадянського суспiльства, зареєстрованими в установленому порядку не пiзнiше нiж за 2 роки до оголошення проведення конкурсу i якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї Львiвської областi.
      Члени Комiсiї з конкурсного вiдбору iндивiдуально оцiнюватимуть конкурснi пропозицiї шляхом проставлення балiв вiд 0 до 5 за такими критерiями:
      - соцiальна спрямованiсть дiяльностi соцiального пiдприємства на вирiшення чи пом'якшення соцiальних потреб i проблем;
      - ефективнiсть використання бюджетних коштiв;
      - самоокупнiсть i фiнансова стiйкiсть (наявнiсть власних коштiв, матерiально-технiчної бази, незалежнiсть вiд зовнiшнього фiнансування);
      - наявнiсть/залучення iнших джерел фiнансування, ресурсiв;
      - чисельнiсть залучених до працевлаштування соцiально вразливих верств населення з пiдтвердженим статусом;
      - перiод повернення коштiв шляхом сплати соцiальним пiдприємством всiх загальнообов'язкових зборiв та платежiв (не бiльше як три роки).
      Поданi конкурснi пропозицiї не повертаються учасниковi конкурсу.
      Iнститут громадянського суспiльства може подавати на конкурс кiлька конкурсних пропозицiй.
      Конкурснi пропозицiї приймаються з дня опублiкування оголошення до 30 жовтня 2019 року включно щоденно, крiм суботи, недiлi та святкових днiв, з 9-00 до 18-00 год. за адресою: м. Львiв, вул. Митрополита Андрея, 10, каб. 110. Контактна особа - Жук Любов Iванiвна, заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу оплати працi, охорони працi та соцiально-трудових вiдносин департаменту соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї, контактний телефон (032) 261-31-07, e-mail: dszn.oplatapraci@gmail.com
      Конкурс проводиться до 30 листопада 2019 року.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вiдповiдно до рiшення вiд 26.09.2019 року №177 оголошує конкурс з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5, №8, №9 та №10

      Функцiї робочого органу для органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв здiйснює пiдприємство ТзОВ Науково-виробничий центр "Євроiнвестсервiс".
      УМОВИ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВIЗНИКIВ НА ПРАВО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРIВ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
      Детальнiше...


До вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, керiвникiв пiдприємств та органiзацiй!

      Вiддiл економiки iнформує. 16 жовтня 2019 року в Києвi вiдбудеться ключова подiя в сферi кiберзахисту - II мiжнародний форум "Кiбербезпека. Захисти свiй бiзнес!". Форум вiдбудеться за пiдтримки Ради Нацiональної безпеки та оборони України. Органiзатори форуму - Торгово-промислова палата України та Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України. Форум є головною подiєю Мiсячника кiбербезпеки в Українi та має на метi обговорення поточного стану в сферi кiберзахисту в Українi, обговорення ефективних механiзмiв захисту, представлення крокiв iз створення Нацiональної екосистеми кiбербезпеки. Доповiдачами Форуму стануть понад 30 профiльних експертiв з державних установ та бiзнесу з України, США, Нiмеччини та Iзраїлю. Бiльш детальну iнформацiю про Форум мiститься на сайтi: https://cybersecurity.ciseventsgroup.com .
      Участь у Форумi безкоштовна за умови попередньої реєстрацiї на сайтi Форуму. В рамках Форуму вiдбудеться спецiалiзована виставка "Кiбербезпека" за участю державних i приватних компанiй, якi представляють свої розробки в сферi кiбербезпеки та захисту.


Змiни щодо соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. № 788 внесено змiни до Порядку призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам, затвердженому постановами КМУ вiд 08.06.2016р. № 365 "Деякi питання здiйснення соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам" та вiд 05.11.2014р. № 637 "Про здiйснення соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам".
      Вiдтепер для призначення, вiдновлення та продовження виплати пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання) не потрiбно мати рiшення комiсiй з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам, якi створено районними, районними у мiстах Києвi i Севастополi державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад.
      Призначення, вiдновлення та продовження виплат пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання) внутрiшньо перемiщеним особам, здiйснюється територiальними органами Пенсiйного фонду на пiдставi вiдомостей, що мiстяться в Єдинiй iнформацiйнiй базi про внутрiшньо перемiщених осiб.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

ДО УВАГИ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛIДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

      Нормами чинного законодавства передбачено, що для санаторно-курортного лiкування у наступному роцi заяви подаються до 15 жовтня поточного року.
      Право на санаторно-курортне лiкування мають:
      - громадяни, вiднесенi до категорiї 1, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
      - дiти з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
      Прийом заяв проводиться управлiнням працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул. Сокальська,1, каб.312 (III поверх), телефон 4-10-70.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

До вiдома пiдприємств, установ i органiзацiй
Внесено змiни в Порядок повiдомної реєстрацiї галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. №768 внесено змiни до Порядку повiдомної реєстрацiї галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв.
            На повiдомну реєстрацiю подається один примiрник колективної угоди (договору), змiн та доповнень до них разом iз додатками та супровiдним листом.
            На вибiр сторiн угод, договорiв (залежно вiд їхнiх можливостей) пропонується три варiанти подання документiв реєструючому органу:
      1) оригiнал паперового документа з прошитими i пронумерованими сторiнками;
      2) оригiнал електронного документа з пов'язаними з ним квалiфiкованими електронними пiдписами;
      3) електронна копiя оригiналу паперового документа (фотокопiя), засвiдчена квалiфiкованою електронною печаткою.
      Перелiк протестованих систем електронного документообiгу, iнтеграцiйну взаємодiю яких з Системою електронної взаємодiї органiв виконавчої влади пiдтверджено, мiститься на офiцiйному веб-сайтi Державного пiдприємства "Державний центр iнформацiйних ресурсiв України": http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/perelik-protestovan-system-electr/.
      З метою посилення iнформування заiнтересованих суб'єктiв       реєструючий орган оприлюднює:
      -       реєстр колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
      -       текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
      - власнi       рекомендацiї       щодо приведення угоди (договору) у вiдповiднiсть з вимогами законодавства (у разi їх наявностi);
      -       перелiк пiдприємств, установ, органiзацiй      , для яких є обов'язковими положення колективної угоди (у разi подання такого перелiку сторонами угоди).
      Слiд зазначити, що достатньо зручним для користування є варiант оприлюднення реєстру угод (договорiв), змiн i доповнень до них iз активними посиланнями на текст вказаних вище документiв.
      Важливо враховувати, що текст колективного договору, змiн i доповнень до нього оприлюднюється за винятком iнформацiї, доступ до якої обмежено його сторонами вiдповiдно до закону або за їхнiм рiшенням.
            Реєструючий орган письмово iнформує про реєстрацiю угоди (договору), змiн i доповнень до них суб'єкта, який подав на реєстрацiю цей документ. Реєструючий орган       зберiгає поданий примiрник документу       до замiни новою угодою (договором).

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Запрошуємо представникiв бiзнесу, учасникiв АТО(ООС) до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi та ознайомитися зi змiнами до Програми, затверджених рiшенням обласної ради вiд10 вересня 2019 року №866

      Конкурс iнвестицiйних проектiв триватиме до 17 жовтня 2019 року.
      Додаток:
      змiни до Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi (додаток № 4 до рiшення обласної ради вiд 10.09.2019р. №866); Детальнiше...
      презентацiя до Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi. Детальнiше...


Боротьба з торгiвлею людьми

      Торгiвля людьми є одним iз найсерйознiших злочинiв проти людини, який має як економiчнi, так i соцiальнi, педагогiчнi, психологiчнi причини.
      Причини, з яких люди потрапляють до рабства - низький рiвень життя, бажання заробити, а також нездатнiсть адекватно оцiнити пропозицiї роботи вiд прихованих "работорговцiв". лочин "торгiвля людьми" зазвичай прихований. Його жертви не хочуть згадувати й переповiдати пережитi ними жахiття. I все-таки постраждалим жiнкам психологiчно дещо простiше, нiж чоловiкам, розповiсти, що з ними сталося. А постраждалих чоловiкiв, стає дедалi бiльше, але вони соромляться звертатися до спецiальних служб.
      Серед постраждалих не лише молодь. Тут немає вiкових обмежень. У бродяжництво та жебракування, наприклад, втягують як дiтей, так i лiтнiх людей. Поняття "торгiвля людьми" набуває нового змiсту. Якщо ранiше йшлося здебiльшого про сексуальне рабство, то сьогоднi воно увiбрало в себе широкий спектр форм: вiд трудової експлуатацiї до нелегальної трансплантацiї органiв. Пiд експлуатацiєю людини в цiй статтi слiд розумiти всi форми сексуальної експлуатацiї, використання в порнобiзнесi, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї подiбнi до рабства, пiдневiльний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органiв, проведення дослiдiв над людиною без її згоди, усиновлення (удочерiння) з метою наживи, примусову вагiтнiсть, втягнення у злочинну дiяльнiсть.
      Як правило, злочин починається з того, що торгiвцi людьми пропонують своїм майбутнiм жертвам привабливi можливостi працевлаштування. У багатьох випадках особа дiзнається про дiйснi "умови договору" лише пiсля своєї появи в мiсцi призначення, коли в неї вiдбирають паспорт, вдаються до фiзичного та психiчного насильства щодо неї, вимагають вiдробити грошi, витраченi на оформлення документiв, вiз та проїзних квиткiв.
      Вiдповiдно до сучасного визначення "торгiвлi людьми" вона визначається i без ознаки перетинання державних кордонiв. Адже є велика кiлькiсть випадкiв "внутрiшньої" торгiвлi людьми, що вiдбувається пiд час перемiщення людей з одного регiону в iнший у межах однiєї країни. Такi особи страждають вiд насильства не менше тих, кому доводиться перетинати кордон.
      Аби уникнути бiди в майбутньому та не потрапити в рабство, слiд дослухатись до порад фахiвцiв:
      - нiкому не довiряйте паспорт. Документи, що засвiдчують особу, завжди повиннi знаходитись тiльки у Вас;
      - залиште вдома, своїм друзям чи близьким детальну iнформацiю про своє перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копiю свого закордонного паспорту i контракту;
      - якщо плануєте взяти шлюб з iноземним громадянином (громадянкою), скористайтеся порадами юриста чи фахiвцiв посольств країни, в якiй плануєте жити, стосовно Ваших прав та прав Ваших дiтей, народжених за кордоном та в Українi. А також пам'ятайте, що фiктивний шлюб - порушення закону. Це може стати причиною ув'язнення або депортацiї з країни;
      - не забудьте з'ясувати номери телефонiв українських посольств та консульських представництв у країнi, до якої виїжджаєте. Якщо Ви опинилися у скрутнiй ситуацiї, залишилися без паспорту або Вам хтось загрожує, - звертайтесь до представникiв посольств своєї країни;
      - скористайтесь послугами неурядових органiзацiй та служб, якi активно працюють в зарубiжних країнах, надаючи допомогу особам, якi опинились у складному становищi;
      - звернiть увагу на те, що термiн перебування на територiї iноземної держави зазначений у Вашiй вiзi. Порушення вiзового режиму унеможливлює наступний виїзд за кордон;
      - не забувайте, що знання хоча б елементарних слiв iноземної мови значно полегшить перебування за кордоном.
      Торгiвля людьми не визнає державних кордонiв, не зважає на вiдмiнностi мiж розвинутими державами i державами, що розвиваються. Вона легко адаптується як до бiдностi, так i до розкошi, є актуальною майже для всiх народiв. Отже, боротьба iз цим злочином, порушенням прав людини в сучасному свiтi вимагає об'єднання зусиль мiжнародної спiльноти та громадськостi кожної країни.
            Контакти для консультацiй до вiд'їзду за кордон для працевлаштування чинавчання i пiд час перебування за кордоном.
            Нацiональна безкоштовна гаряча лiнiя з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв
      527 та 0 800 505 501 - номери гарячої лiнiї, спецiалiсти якої надають консультацiї iноземцям, якi перебувають в Українi та українцям, якi планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону. Консультацiї надаються безкоштовно та конфiденцiйно! 527.org.ua - електроннi консультацiї
            Нацiональна "гаряча лiнiя" з попередження домашнього насильства, торгiвлi людьми та _ендерної дискримiнацiї
      0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобiльного) - надання консультацiй з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дiтей.
            Всеукраїнська Асоцiацiя з мiжнародного працевлаштування
      0 800 309 875 - call-center.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Форум iнвестицiйної привабливостi...

До вiдома учасникiв АТО ( ООС )

      З метою забезпечення належного iнформування учасникiв антитерористичної операцiї ( операцiї Об'єднаних сил ) Львiвщини про новини у ветеранськiй сферi, актуальнi державнi та обласнi програми пiдтримки, змiни у законодавствi, гранти та анонси заходiв створено Telegram -канал "Iнформпортал АТО Львiвщини".
      Сайт Telegram -каналу :https://t.me/loda sector ato

В.о начальника управлiння О.ШЕРЕМЕТА

Конкурс iнвестицiйних проектiв...

      Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      
            Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв, який розпочався з 1 серпня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп "Роздiлу 13 "Текстильне виробництво", Роздiлу 14 "Виробництво одягу", Роздiлу 15 "Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
      
            Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО (ООС) розпочався Львiвською облдержадмiнiстрацiєю з 1 серпня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв, який розпочався з 1 серпня 2019 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО(ООС) зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО(ООС) ;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


Ризики нелегального працевлаштування за кордоном

      Часто наслiдком нелегального працевлаштування стає торгiвля людьми.
      Основнi причини потрапляння громадян у ситуацiю торгiвлi людьми - це бiднiсть, привабливiсть "кращого" життя за кордоном, безробiття, органiзована злочиннiсть, незахищенiсть вiд неї, полiтична нестабiльнiсть, збройнi конфлiкти та iн.
      Задля уникнення ризику потрапити у ситуацiю торгiвлi людьми необхiдно працевлаштовуватись легально.
      Для легального працевлаштування або навчання за кордоном необхiдно мати вiдповiдну вiзу, бо туристична або гостьова вiза права на роботу та навчання не дає.
      Агенцiя з працевлаштування за кордоном повинна мати лiцензiю на таку дiяльнiсть як посередництво у працевлаштуваннi за кордоном за обраною Вами спецiалiзацiєю саме в тiй країнi, куди Вам пропонують поїхати. Крiм лiцензiї, фiрма-посередник повинна мати свiдоцтво про державну реєстрацiю та договiр з iноземною фiрмою-роботодавцем.
      На сайтi Мiнiстерства соцiальної полiтики України є перелiк лiцензованих компанiй.
      Згiдно з умовами лiцензування Мiнсоцполiтики, рекрутери, якi працевлаштовують українцiв за кордон, не можуть брати грошi за працевлаштування - пiдбiр роботи. Можуть брати кошти за проїзд, оформлення документiв (вiзовий збiр), але не за те, що знайдуть роботу. Вимога передоплати за консультацiю, пересилання документiв роботодавцю тощо є iндикатором нечесного агентства.
      Якщо вам пiдшукують роботу за кордоном i дають лише загальну iнформацiю про компанiю, в якiй потенцiйно будете працювати, - не називають точну назву компанiї, загальними фразами пояснюють сферу її дiяльностi i так само описують вашi майбутнi обов'язки, - будьте впевненi в спланованому обманi. Ви маєте право знати повну iнформацiю про майбутнього роботодавця, графiк роботи, розмiр оплати працi, умови проїзду та проживання, порядок медичного i соцiального страхування.
      Не пiдписуйте документи наослiп, уважно читайте договiр, який, до речi, має бути перекладено на рiдну мову. Нiколи не ставте пiдпис на порожньому аркушi паперу, не пiддавайтеся на вмовляння укладення "подвiйного" трудового договору (чорнового варiанту з бiльш низькими сумами оплати працi тощо) i контракту, який мiстить умови: "та iншi види робiт", "всi види робiт на вимогу роботодавця".
      Переконайтесь, що договiр на навчання або роботу абсолютно зрозумiлий i перекладений коректно. Переклад має бути нотарiально завiрений.
      Не поспiшайте пiдписувати будь-якi документи без консультацiї юриста.
      Не вiддавайте оригiнал паспорта потенцiйним роботодавцям чи третiм особам за жодних умов! Копiя паспорта потрiбна при оформленнi документiв, оригiнал паспорта особисто показуєте прикордонникам при перетинi кордону. Нiяких причин комусь вiддавати оригiнал немає i бути не може. Прохання вiддати оригiнал документiв для збереження до прибуття до мiсця роботи або формулювання "це обов'язкова умова" повиннi вас насторожити.
            Контакти для консультацiй до вiд'їзду за кордон для працевлаштування чи навчання i пiд час перебування за кордоном.
            Нацiональна безкоштовна гаряча лiнiя з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв
      527 та 0 800 505 501 - номери гарячої лiнiї, спецiалiсти якої надають консультацiї iноземцям, якi перебувають в Українi та українцям, якi планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону. Консультацiї надаються безкоштовно та конфiденцiйно! 527.org.ua - електроннi консультацiї
            Нацiональна "гаряча лiнiя" з попередження домашнього насильства, торгiвлi людьми та _ендерної дискримiнацiї
      0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобiльного) - надання консультацiй з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дiтей.
            Всеукраїнська Асоцiацiя з мiжнародного працевлаштування
      0 800 309 875 - call-center.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Не буде газу...

      Червоноградське вiддiлення АТ "Львiвгаз" повiдомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робiт на розподiльних газопроводах середнього тиску в мiстi Червоноградi буде припинено подачу газу споживачам з 9.00 год. 8-го серпня.
      Вiдновлення газопостачання буде здiйснюватись з 17.00 год. 8-го серпня.


30 липня - Всесвiтнiй день боротьби з торгiвлею людьми

      2013 року Генеральна Асамблея Органiзацiї Об'єднаних Нацiй проголосила 30 липня Всесвiтнiм днем протидiї торгiвлi людьми. Ключовим завданням цього дня є пiдвищувати рiвень поiнформованостi громадян про глобальну проблему торгiвлi людьми i привертати увагу до тяжкого становища жiнок, чоловiкiв i дiтей, якi постраждали вiд цього злочину.
      Вiдповiдно до законодавства, торгiвля людьми - здiйснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, перемiщення, переховування, передача або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацiї, у тому числi сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матерiальної чи iншої залежностi вiд iншої особи, що вiдповiдно до Кримiнального кодексу України визнаються злочином.
      Боротьба з торгiвлею людьми є одним iз прiоритетних напрямiв дiяльностi Уряду України у сферi захисту прав людини. Верховна Рада України 20 вересня 2011 року ухвалила Закон України "Про протидiю торгiвлi людьми", в якому визначено основнi напрями реалiзацiї державної полiтики, спрямованої на протидiю торгiвлi людьми. Торгiвля людьми карається законом України за статтею 149 Кримiнального кодексу України.
      У червнi 2017 року Державний департамент США оприлюднив 17-й Звiт про торгiвлю людьми, в якому, враховуючи досягнення нашої держави у сферi протидiї торгiвлi людьми, Україну виведено з Контрольного списку другої групи, де вона перебувала протягом чотирьох рокiв поспiль, та переведено в Другу групу.
      Слiд пам'ятати, що жертвами стають як жiнки, так i чоловiки, а також неповнолiтнi дiти. Якщо Ви або Вашi знайомi вирiшили поїхати за кордон:
      - перевiрте запропонований контракт на працевлаштування або навчання за кордоном у спецiалiста;
      - зробiть декiлька фотокопiй паспорту, вiзи та iнших документiв, пов'язаних iз поїздкою, для Вас та Ваших близьких;
      - пiдтримуйте постiйний зв'язок з родичами пiд час перебування за кордоном;
      - довiряйте документи лише уповноваженим особам (працiвникам прикордонних служб, полiцiї тощо), нi в якому разi не залишайте свiй паспорт у якостi застави або "для реєстрацiї".
            НАЦIОНАЛЬНА БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛIНIЯ З ПИТАНЬ ПРОТИДIЇ ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ МIГРАНТIВ
            527 та 0 800 505 501 - номери телефону Нацiональної безкоштовної гарячої лiнiї з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв, спецiалiсти якої надають консультацiї iноземцям, якi перебувають в Українi та українцям, якi планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону.
      Консультацiї надаються безкоштовно та конфiденцiйно! Якщо ви хочете повiдомити про злочин, звертайтеся до правоохоронцiв за телефоном 102 або в найближче до вас вiддiлення полiцiї.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

До вiдома учасникiв АТО ( ООС )

      З метою забезпечення належного iнформування учасникiв антитерористичної операцiї ( операцiї Об'єднаних сил ) Львiвщини про новини у ветеранськiй сферi, актуальнi державнi та обласнi програми пiдтримки, змiни у законодавствi, гранти та анонси заходiв створено Telegram -канал "Iнформпортал АТО Львiвщини".
      Сайт Telegram -каналу : https://t.me/loda sector ato

Начальник управлiння I.ШМИРКО

До вiдома пiльговикiв...

      З метою пiдготовки до реалiзацiї з 01.10.2019р. надання пiльг на оплату житлово - комунальних послуг у грошовiй формi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.04.2019р. № 373, особи якi мають право на пiльги мають надати iнформацiю про мобiльнi телефони пiльговика. Вiдповiдна iнформацiя буде внесена до Єдиного державного автоматизованого реєстру осiб, якi мають право на пiльги.
      Iнформацiю необхiдно надати в управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою вул. Сокальська,1, м.Червоноград, каб.404 ( при собi мати паспорт та посвiдчення, яке дає право на пiльги ).
      Режим роботи : понедiлок-четвер з 8:00 до 17:15, п'ятниця - з 8:00 до 16:00.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Протидiя домашньому насильству

      Соцiальнi вiдео-ролики про трудову експлуатацiю всерединi країни, сексуальну експлуатацiю, купiвлю-продаж дитини, втягнення у жеребкування, безпечне працевлаштування закордоном.
      Зазначенi ролики можна скачати за посиланнями:
      https://mega.nz/?fbclid=IwAR3SvAxtNIUwOxqhZgwNq3DOrbq1hURIqBVMZxjbajUj6ba6F4S9tQTVBo8#!33B3FSpR!vrfK41P86Or3Q4R45hzYfGz3NJ930AhQbF3qrIAjKKk
      https://mega.nz/?fbclid=IwAR0CsvtZY9FNHdjoi80i3RrEvQP07H9TGJgqOWVdrL-i5Qudz8x-Zlbn9UU#!Xm4UGKbA!Ff5KDGj-FEIGbioKVgD9KdU6Llm1gezW_d1Co8tBHDI
      https://mega.nz/?fbclid=IwAR0AtZBr9bhawLbq9dtA-o2MJsm_-yvMcPSY9o6fq37v3t7mkynuqSTWZRQ#!u7gGDIYT!LPkPSO5AXpZd34rChkxnOqDSj9NlWpeGcBpGkGz5xs0
      https://mega.nz/?fbclid=IwAR0xc0vVugTyx9rPUoy_vRoX9A9N0iHjkMRywCb2XLqGcDNL_siVjMGAsaM#!2ygkAS6L!PcKWCb3wfLIYFynZv-XP7zI9wnbP4cXqlk1IqE2HF3w
      https://mega.nz/?fbclid=IwAR2vqBKKjOCB_kqX3IFBQ-zFLqP6xEsqH_WyaUYZ49fkl9Lh8Q58VxD_5u4#!S25RhISB!UUpu4txXn0nawJZ6oPeGMcE_YB7zv86vUTowfLjhq4c

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Оголошення про намiр здiйснити коригування дiючих тарифiв на послуги з централiзоване водопостачання, водовiдведення

      Пiдприємство "Червоноградводоканал" повiдомляє про намiр здiйснити коригування дiючих тарифiв на послуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення для споживачiв приватного сектору, бюджетних пiдприємств та iнших пiдприємств (крiм пiдприємств,якi розмiщенi в багатоповерхових будинках).
      Тарифи на послуги з постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) , а саме для споживачiв багатоповерхових будинкiв залишаються без змiн.
      Вiдповiдно до п.7 Порядку формування тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на формування житлово-комунальних послуг" вiд 1 червня 2011 року № 869, проводиться перерахунок тарифiв шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифiв за якими вiдбулися цiновi змiни в бiк збiльшення.
      Дiючi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення для всiх категорiй споживачiв встановленi пiдприємству "Червоноградводоканал" рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 155 вiд 30 серпня 2018 року, наступнi::
      - централiзоване водопостачання - 10,06 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 8,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      У зв'язку з тим, що з 1 сiчня 2019 року змiнилася цiна на електроенергiю, з 1 липня зросте прожитковий мiнiмум для працюючої категорiї населення ми вимушенi коригувати дiючi тарифи. Коригування дiючих тарифiв проводиться тiльки зi складових витрат електроенергiя та заробiтна плата, обсяги iнших витрат, пов'язаних iз провадженням лiцензованої дiяльностi залишилися без змiн.
      У дiючих тарифах розрахунки витрат зi статтi "Витрати на електроенергiю" вартiсть електроенергiї становила 2,23473 грн./кВт. год (без ПДВ), з 1 сiчня 2019 року - 2,39102 грн./кВт. год (без ПДВ).
      Iндекс змiни розмiру вартостi електроенергiї 2,39102/2,23473 грн = 1,07
      Зросли витрати на оплату працi (рiст прожиткового мiнiмуму та коефiцiєнти спiввiдношень до заробiтної плати ).
      Заробiтна плата врахована до тарифiв в установленому порядку iз забезпеченням мiнiмальної заробiтної плати та iнших гарантiй з оплати працi, передбачених законодавством, з урахуванням положень Територiальної та Галузевої угод, Колективного договору.
            Згiдно поданих розрахункiв, скорегованi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення складатимуть:
      - централiзоване водопостачання - 12,38 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 12,14 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      Пропозицiї та зауваження щодо встановлення шляхом коригування тарифiв на послуги централiзованого водопостачання, водовiдведення приймаються протягом 10 календарних днiв з дня опублiкування цього оголошення.

Адмiнiстрацiя пiдприємства

Психологiчна реабiлiтацiя для учасникiв АТО та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi

      На виконання Порядку проведення психологiчної реабiлiтацiї постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, учасникiв антитерористичної операцiї та осiб, якi здiйснювали заходи iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, затвердженого ПКМ України вiд 27.12.2017р. № 1057, для надання послуг iз психологiчної реабiлiтацiї визначено наступнi установи:
            ДП "Пiвдень-Курорт Сервiс" на базi санаторiю "Орiзонт"
      Санаторiй "Орiзонт" - розташований в центрi курорту смт. Сергiївка (вул. Гагарiна, 1а), Одеської обл. Територiя санаторiю включає в себе парк, поле для мiнi-футболу, двi волейбольнi та баскетбольний майданчики та автостоянку. До послуг вiдпочиваючих: кiно-концертний зал, комп'ютерний клуб, бiблiотека, перукарня, косметичний кабiнет. Розмiщення в 2,3,4-мiсних кiмнатах з усiма зручностями. Наявнiсть безкоштовного безпровiдного доступу до мережi Wi-Fi.
      В санаторiї є обладнана в сучасному стилi їдальня з роздiльними кабiнками. Харчування вiдпочиваючих 5-ти разове, науково збалансоване, в нього входить i дiєтичне харчування.
      Послуги з психологiчної реабiлiтацiї передбачають: психологiчну просвiту; iндивiдуальне консультування; психологiчну дiагностику; пiдбiр методик психологiчної реабiлiтацiї; психологiчну допомогу (терапiя); групову терапiю; психологiчну корекцiю та проектування майбутнього; профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини.
      Комплекс корекцiйних заходiв запропонований психологами ДП "Пiвдень-Курорт Сервiс" включає в себе: комплексне психодiагностичне обстеження, спрямоване на виявлення осiб з глибокими особистiсними порушеннями, комплексом поведiнкових розладiв, суїцидальними тенденцiями, що входять до групи пiдвищеного ризику.
      Водночас з програмою комплексного психодiагностичного обстеження та проведення психокорекцiйних заходiв з вiйськовослужбовцями, виведеними з мiсць бойових дiй, план психологiчної реабiлiтацiї учасникiв АТО передбачає участь бiйцiв у культмасових заходах санаторiю, поїздки на екскурсiї.
            ТОВ "Санаторiй "Токарi"
      Санаторiй розташований у селi Токарi (вул. Санаторна, 96), Сумської областi, у сосновому лiсi на березi рiчки Псел. Заклад пропонує цiлий комплекс методик, iнструментiв, прийомiв та заходiв з психологiчної реабiлiтацiї. Розмiщення у 2-мiсних номерах з усiма комунальними зручностями. В кожному номерi є телевiзор та холодильник. Пропонується чотириразове харчування. За необхiдностi, в особливих випадках, призначається iндивiдуальне харчування.
      Послуги з психологiчної реабiлiтацiї в зазначеному санаторiї передбачають iндивiдуальне консультування, психологiчну дiагностику, пiдбiр методiв психологiчної реабiлiтацiї, психологiчну допомогу (терапiю), профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини, психологiчна корекцiя та проектування майбутнього, тощо.
      Також створенi всi умови для органiзацiї дозвiлля, проводяться вечори вiдпочинку, органiзовуються виїзнi автобуснi екскурсiї тощо. На територiї санаторiю функцiонує тренажерний зал, реабiлiтацiйне вiддiлення в якому розмiщений комплексний басейн, спортивна зала для проведення занять лiкувальної фiзкультури, столом для настiльного тенiсу. Також наявний спортивний майданчик, який обладнаний для занять на свiжому повiтрi, волейбольна та баскетбольна площадки, футбольне поле.
      Санаторний заклад визначає види послуг iз психологiчної реабiлiтацiї з урахуванням iндивiдуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологiчної дiагностики, проведеної фахiвцем або фахiвцями, в разi потреби. Заняття з психологами складають не менше 40 годин рiвномiрно протягом 18 календарних днiв, та не бiльше 180 хвилин на день. Психологiчна дiагностика проводиться у вiдповiдностi до стандарту та протоколiв її проведення, що затверджуються Мiнсоцполiтики.
            Фiлiя "Клiнiчний санаторiй "Великий Луг" ПрАТ "Приазовкурорт"
      Фiлiя "Клiнiчний санаторiй "Великий Луг" приватного акцiонерного товариства "Приазовкурорт" - реабiлiтацiйний заклад цiлорiчного функцiонування. Санаторiй розташований на одному з найкрасивiших мiсць козацького краю, на березi рiчки Днiпро, в екологiчно чистiй зонi i має унiкальнi природнi фактори, що у сполученнi з м'яким клiматом, хвойно-листяним дiсом, степом, утворюють цiлющий озоновий колодязь та сприятливi умови для санаторно-курортного лiкування.
      Санаторiй забезпечує розмiщення осiб у 2-х мiсних номерах, якi укомплектованi достатнiми для комфортного проживання меблями. Щоденне 3-х разове харчування повною мiрою забезпечує органiзму норми харчових речовин. Якщо особа має супутнi захворювання органiв травлення здiйснюється замовна система дiєтичного харчування.
      Послуги з психологiчної реабiлiтацiї передбачають: психологiчну просвiту iндивiдуальне консультування, психологiчну дiагностику, пiдбiр методик психологiчної реабiлiтацiї, психологiчну допомогу (терапiя), групову терапiюЮ психологiчну корекцiю та проектування майбутнього, профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини.
      Комплекс корекцiйних заходiв запропонований психологами Фiлiї "Клiнiчний санаторiй "Великий Луг" ПрАТ "Приазовкурорт" включає в себе: комплексне психодiагностичне обстеження, спрямоване на виявлення осiб з глибокими особистими порушеннями, комплексом поведiнкових розладiв, суїцидальними тенденцiями, що входять до групи пiдвищеного ризику. На пiдставi отриманих результатiв вживається комплекс корекцiйних заходiв, спрямованих на консультування, що носить рекомендацiйний характер, базується на спiльному виявленнi причин та недолiкiв iснуючих станiв. Консультування здiйснюється в iндивiдуальнiй формi та у формi групової терапiї, сеансiв релаксацiї, тренiнгових форм роботи, освiтянських лекцiй, а також таких форм реабiлiтацiї, як фiзiологiчнi (глибокий сон, вiдпочинок, тощо), аутогеннi (аутотренiнг, саморегуляцiя, медитацiя), медикаментознi та психотерапевтичнi.
      У санаторiї створенi всi умови для органiзацiї дозвiлля, участь у культмасових заходах, безкоштовне вiдвiдування кiнозалу та iн..
            Для отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї учасник АТО, постраждалий учасник Революцiї Гiдностi подає до управлiння працi та соцiального захисту населення:
      - заяву;
      - копiю пiльгового посвiдчення;
      - копiю документа, що пiдтверджує безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї або забезпеченнi її проведення з безпосереднiм перебуванням в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення.
      При поданнi копiй вищезазначених документiв пред'являються їх оригiнали.
            За бiльш детальною iнформацiєю стосовно отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї необхiдно звертатись до Управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул. Сокальська,1 , тел.4-10-65.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв Остап Семерак вiдвiдає з робочим вiзитом Львiвську область

            АНОНС
            В п'ятницю, 21 червня 2019 року
      Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв Остап Семерак вiдвiдає з робочим вiзитом Львiвську область.
      Зокрема, в       мiстi Сокаль проведе нараду з органами мiсцевого самоврядування, керiвникам ОТГ щодо екологiчних проблем регiону.
      Пiд час наради буде проаналiзовано виконання реформи управлiння вiдходами в Українi на мiсцях, стан водних ресурсiв басейну Захiдного Бугу.
      Мiсце проведення:       м.Сокаль вул.Шептицького 26 Сокальська районна рада Сесiйна зала, 3 поверх
      Початок:11.00
      Також Остап Семерак вiзьме учать у зустрiчi освiтянами, яка вiдбудеться за участi Мiнiстра освiти i науки України Лiлiї Гриневич в мiстi Червоноград.
      На зустрiчi буде обговорено реформу освiти в Українi та розвиток екологiчної освiти як важливої складової запровадження еко культури серед українцiв та сталого споживання та розвитку країни.
      Початок: 14.30.
      Мiсце проведення:       м. Червоноград, зала Червоноградського гiрничо-економiчний коледж вул. Василя Стуса, 17
      Також заплановано брифiнг.
      Акредитацiя ЗМI за телефоном: (097) 54 54 514.


Переваги офiцiйного працевлаштування

      Офiцiйне працевлаштування працiвника - гарантоване Конституцiєю України право на працю, реалiзоване шляхом укладання трудового договору. При укладеннi трудового договору iснують певнi вимоги до його форми: трудовий договiр укладається, як правило, в письмовiй формi. Додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема у випадках, коли на цьому наполягає працiвник.
      Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу.
      Саме дотримання письмової форми трудового договору при працевлаштуваннi дає працiвнику можливiсть здiйснювати захист своїх трудових прав в разi невиплати або затримки у виплатi заробiтної плати, а також iнших порушеннях трудового законодавства з боку роботодавця.
      Нелегальним працевлаштуванням слiд вважати наймання працiвника на роботу без офiцiйного працевлаштування, тобто без укладання трудового договору.
      Юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у разi:
      - фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
      - оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час;
      - виплати заробiтної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв.
      У такому випадку на роботодавця накладається штраф у тридцятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, а це на сьогоднi складає 125 190 грн, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.
      Також за фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) встановлено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi використовують найману працю, вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      У разi якщо роботодавець використовує найману працю особи, допускає її до робочого мiсця, однак вiдмовляється укласти трудовий договiр, з цим питанням необхiдно звернутись до:
      1.Територiального органу Державної служби України з питань працi
      2.Суду
      Для встановлення факту трудових вiдносин в судовому порядку, рекомендовано мати докази, якi пiдтверджують факт того, що працiвник дiйсно працював на користь роботодавця - це можуть бути будь-якi письмовi, фото -, вiдео -, аудiо докази, покази свiдкiв. В разi задоволення позову, роботодавець буде зобов'язаний оформити трудовi вiдносини та зробити записи до трудової книжки.
      Неофiцiйне працевлаштування та отримання заробiтної плати у "конвертi" позбавляють гарантованого права на захист з боку держави у тому числi, права на отримання житлових субсидiй, державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям, права на пенсiйне забезпечення та матерiальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi у разi вiдсутностi страхового стажу.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Пiдтримка реiнтеграцiї ветеранiв конфлiкту на сходi України та їх сiмей

            Грант до 400 євро на навчання та переквалiфiкацiю для ветеранiв/ок з Київської, Львiвської та Днiпропетровської областей
      Запрошуємо ветеранiв/ок з Київської, Львiвської та Днiпропетровської областей взяти участь в проектi, який дасть можливiсть отримати грант до 400 євро на проходження професiйних курсiв iз пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї в навчальних закладах України.
            Що пропонує проект?
      - 2-деннi тренiнги про те, як iнтегрувати вiйськовий досвiд у цивiльну професiю
      - iндивiдуальнi гранти на навчання та переквалiфiкацiю у розмiрi до 400 євро
      - 1-деннi тренiнги iз розвитку навичок самопрезентацiї, лiдерства, фiнансової грамотностi, ведення переговорiв та ефективного дiалогу, тайменеджменту тощо
      - поради персонального кар'єрного консультанта, який допоможе розробити iндивiдуальну стратегiю працевлаштування
      Для участi заповнiть, будь ласка, анкету: https://ee.humanitarianresponse.info/x/#kcvY2NrA
      Проект впроваджується Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї за фiнансування Європейського Союзу. ГО "Центр зайнятостi Вiльних людей" є Виконавчим партнером проекту та реалiзує його в Київськiй, Днiпропетровськiй та Львiвськiй областi.


Вiдбулася Координацiйна рада з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей

      07 червня 2019 року пiд головуванням заступницi мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Н.Турко вiдбулося засiдання Координацiйної ради з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей, на якому розглядалися питання пiдбору та направлення дiтей, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки, до дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку пiд час оздоровчої кампанiї 2019 року ( за кошти всiх бюджетiв).
      З початку року, за рахунок коштiв державного та обласного бюджетiв, оздоровлено 33 дiтей, з числа пiльгових категорiй.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Вiзит делегацiї представництва ЕС 19-21 червня 2019 року

Iнформуємо, що у вiвторок, 11 червня, о 15:00 год. у малiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО (ООС)

            Порядок денний:
      1.Про виконання Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi i надану допомогу учасникам АТО (ООС) за перiод з сiчня по 10 червня 2019 року.
      2.Щодо реалiзацiї проекту "Пiдтримка реiнтеграцiї ветеранiв конфлiкту на сходi України та їхнiх сiмей" i подальших крокiв у рамках проекту.
      3.Рiзне.

Секретар Координацiйної ради М.Г. Ткаченко

Щодо розрахунку пiдприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг невикористаних сум житлових субсидiй та повернення їх до бюджету

      Мiнiстерство соцiальної полiтики роз'яснює, що вiдповiдно до Положення про порядок призначення житлових субсидiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.1995р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива" (зi змiнами) в редакцiї, яка дiяла до 1 травня 2019 року (далi - Положення), житловi субсидiї на оплату житлово - комунальних послуг до грудня 2018 р. / сiчня 2019 р. включно надавалися громадянам не у грошовiй формi за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам шляхом перерахування коштiв на рахунки надавачiв послуг.
      Пунктом 18 Положення було передбачено, що сума житлової субсидiї, яка надається не у грошовiй формi та не використана домогосподарством унаслiдок економного споживання послуги, зараховується виконавцем комунальної послуги на наступнi розрахунковi перiоди протягом сезону, в якому призначено житлову субсидiю, як оплата таких послуг.
      Виконавець комунальної послуги був зобов'язаний щомiсяця зазначати у платiжних документах одержувачiв житлової субсидiї суму переплати.
      Пiсля закiнчення опалювального сезону невикористана сума житлової субсидiї, яка надавалася не у грошовiй формi, повертається виконавцем комунальних послуг до державного бюджету з урахуванням вищезазначених норм на пiдставi акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум житлової субсидiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Механiзм розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидiї для вiдшкодування витрат на оплату послуг iз централiзованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води i водовiдведення, послуг з газо- та електропостачання визначено Порядком розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидiї для вiдшкодування витрат на оплату комунальних послуг, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.08.2016р. № 534 "Деякi питання надання субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату комунальних послуг" (зi змiнами) (далi -Порядок).
      У 2019 роцi надавачi послуг мають проводити розрахунок загального обсягу невикористаних сум житлової субсидiї, яка надавалася не у грошовiй формi, i яка повертається до державного бюджету, за перiод отримання житлової субсидiї з жовтня 2018 року по грудень 2018 року / сiчень 2019 року, якщо станом на 01.05.2019 облiковується переплата за послугу.
      Таким чином, громадяни, на особових рахунках в пiдприємств-надавачiв комунальних послуг яких станом на 01.01.2019 / 01.02.2019 була наявна переплата у виглядi зекономлених сум субсидiй за попереднi перiоди мали право скористатися нею протягом лютого-квiтня 2019 року, зменшуючи за рахунок неї розмiр фактичної суми сплати за спожитi комунальнi послуги.
      Наразi Порядок є дiйсним i залишиться таким до моменту внесення вiдповiдних законодавчих змiн i скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.08.2016р. № 534 "Деякi питання надання субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату комунальних послу_", проте стосується вiн виключно житлової субсидiї, яка надавалася громадянам не у грошовiй формi.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Переваги офiцiйного працевлаштування

      Офiцiйне працевлаштування працiвника - гарантоване Конституцiєю України право на працю, реалiзоване шляхом укладання трудового договору. При укладеннi трудового договору iснують певнi вимоги до його форми: трудовий договiр укладається, як правило, в письмовiй формi. Додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема у випадках, коли на цьому наполягає працiвник. Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу.
      Саме дотримання письмової форми трудового договору при працевлаштуваннi дає працiвнику можливiсть здiйснювати захист своїх трудових прав в разi невиплати або затримки у виплатi заробiтної плати, а також iнших порушеннях трудового законодавства з боку роботодавця. Нелегальним працевлаштуванням слiд вважати наймання працiвника на роботу без офiцiйного працевлаштування, тобто без укладання трудового договору.
      Юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у разi:
      -фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
      -оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час;
      -виплати заробiтної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв.
      У такому випадку на роботодавця накладається штраф у тридцятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, а це на сьогоднi складає 125 190 грн, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.
      Також за фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) встановлено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi використовують найману працю, вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Крiм того, за грубе порушення законодавства про працювстановлено також кримiнальну вiдповiдальнiсть, зокрема, за:
      -незаконне звiльнення працiвника з роботи з особистих мотивiв чи у зв'язку з повiдомленням ним про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншою особою;
      -iнше грубе порушення законодавства про працю.
      У разi якщо роботодавець використовує найману працю особи, допускає її до робочого мiсця, однак вiдмовляється укласти трудовий договiр, з цим питанням необхiдно звернутись до:
      1.Територiального органу Державної служби України з питань працi
      2.Суду
      Для встановлення факту трудових вiдносин в судовому порядку, рекомендовано мати докази, якi пiдтверджують факт того, що працiвник дiйсно працював на користь роботодавця - це можуть бути будь-якi письмовi, фото -, вiдео -, аудiо докази, покази свiдкiв. В разi задоволення позову, роботодавець буде зобов'язаний оформити трудовi вiдносини та зробити записи до трудової книжки.
      Неофiцiйне працевлаштування та отримання заробiтної плати у "конвертi" позбавляють гарантованого права на захист з боку держави у тому числi, права на отримання житлових субсидiй, державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям, права на пенсiйне забезпечення та матерiальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi у разi вiдсутностi страхового стажу.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

ПРОТИДIЯ НАСИЛЬСТВУ В СIМ'Ї

      Питання про попередження насильства в сiм'ї та надання допомоги постраждалим вiд насильства, в першу чергу жiнкам i дiтям, є одним з основних прiоритетiв дiяльностi органiв державної влади та громадськостi. Важливим напрямом державної полiтики в цьому питаннi є просвiта широкої громадськостi та формування у громадян стiйкого неприйняття насильства в будь-якiй формi. Якщо ранiше за домашнє насильство була виключно адмiнiстративна вiдповiдальнiсть, то тепер вводиться кримiнальна вiдповiдальнiсть.
      Багато з тих, хто страждає вiд насильства, не заявляють про пережите приниження через страх помсти, брак коштiв для самостiйного iснування, емоцiйну залежнiсть, турботу про дiтей, побоювання, що до їхнiх слiв поставляться скептично або з недовiрою.
      Наслiдки насильства в сiм'ї - це стреси i велика кiлькiсть психологiчних проблем, в тому числi психiчнi розлади, психосоматичнi захворювання, аж до наркоманiї i суїциду, зруйнованi сiм'ї i покалiченi долi. I дуже часто такi злочини залишаються безкарними.
      У випадку вчинення будь-якого виду домашнього насильства постраждалi мають право звернутися iз вiдповiдною заявою (повiдомленням) як до полiцiї за мiсцем свого проживання (перебування), так i до виконавчих комiтетiв сiльських i селищних рад, органiв опiки та пiклування, навчальних закладiв (якщо постраждалi - дiти), закладiв охорони здоров'я. Аби отримати захист, достатньо звернутися до будь-якого з цих органiв. Постраждалi мають право одразу або в подальшому звернутися до суду зi заявою про видачу обмежувального припису щодо кривдника. До того ж постраждалi мають право користуватися безоплатними послугами адвокатiв Центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а за подання таких заяв до суду - судовий збiр не сплачується.
      Безумовно, подолання такого негативного явища, як насильство в родинi, можливе лише за умови об'єднання зусиль i державних органiв та установ, i громадських органiзацiй, i кожного громадянина.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Як оформити альтернативну службу?

      Згiдно зi ст. 2 Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання вiйськового обов'язку, користування зброєю, суперечить їхнiм релiгiйним переконанням. За умови, якщо вони належать до дiючих релiгiйних органiзацiй з вiдповiдними доктринами та належать до вiдповiдного Перелiку релiгiйних органiзацiй.
            Порядок направлення на альтернативну службу наступний.
      Для вирiшення питання про направлення на альтернативну службу громадяни, пiсля взяття на вiйськовий облiк       (але не пiзнiше нiж за два календарнi мiсяцi до початку призову), особисто подають до вiдповiдного структурного пiдроздiлу мiсцевої державної адмiнiстрацiї мотивовану письмову заяву.
      Заява розглядається в адмiнiстрацiї протягом календарного мiсяця пiсля її надходження у присутностi громадянина. До заяви додаються наступнi документи:
      - довiдка релiгiйної органiзацiї;
      - копiя документа про освiту;
      - довiдка про склад сiм'ї;
      - довiдка з мiсця роботи або навчання;
      - копiя паспорта;
      - копiя приписного свiдоцтва;
      - копiя повiстки ОРВК.
      У разi порушення громадянином установленого строку подання заяви у нiй мають бути зазначенi причини її несвоєчасного подання.
            Прийняття рiшення про проходження альтернативної служби
      Рiшення мiсцевої держадмiнiстрацiї про направлення громадянина на альтернативну службу, або про вiдмову в направленнi надається заявниковi протягом п'яти календарних днiв та надсилається у вiйськовий комiсарiат, у якому громадянин перебуває на вiйськовому облiку.
      Пiдставою для вiдмови у направленнi на альтернативну службу може бути вiдсутнiсть пiдтвердження iстинностi релiгiйних переконань та неявка громадянина без поважних причин до вiдповiдного структурного пiдроздiлу мiсцевої держадмiнiстрацiї.
            Строк альтернативної служби
      Строк альтернативної служби становить 27 мiсяцiв, а для осiб, якi мають повну вищу освiту, тобто закiнчили вищi заклади освiти III та IV рiвня акредитацiї (iнститут, консерваторiю, академiю, унiверситет з освiтньо - квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра), - 18 мiсяцiв.
            Для довiдки
      Якими нормативними документами надається право проходження альтернативної служби
      1.Конституцiя України (стаття 35);
      2.Закон України "Про альтернативну (невiйськову) службу"
      3.Положення про порядок проходження альтернативної (невiйськової) служби, затверджене Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження нормативно-правових актiв щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" вiд 10.11.1999 року № 2066.
      Заява, щодо проходження альтернативної служби з вiдповiдними документами, подається в 213 каб. виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (м. Червоноград, просп. Шевченка, 19). За детальною iнформацiєю можна звертатись в 311 каб. управлiння працi та соцiального захисту населення (м. Червоноград, вул. Сокальська, 1).

Начальник управлiння I. ШМИРКО

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОЇ ПОЛIТИКИ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
iнформує про проведення 14 червня 2019 року у м. Київ Форуму бiзнес- i IТ-лiдерiв

            (лист вiд 24.05.2019р. № 5/33-430/0/2-19)
      14 червня 2019 року у м. Київ вiдбудеться Форум бiзнес- i IТ-лiдерiв.
      На Форумi зберуться понад 4000 учасникiв для бiзнес-спiлкування, якi зможуть розширити коло дiлових контактiв, знайти нових клiєнтiв i партнерiв.
      Також у рамках Форуму буде працювати експозона, де всi учасники зможуть ознайомитися з продуктами в галузi BPM- i CRM-систем.
      Програма Форуму складається з десяти тематичних секцiй:
      BUSINESS: пошук нових точок для прискорення бiзнесу
      - #accelerate - стратегiї та пiдходи найбiльших компанiй, якi допомагають швидко розвиватися з урахуванням змiн зовнiшнього середовища.
      - #thecustomer - кейси впровадження iнновацiй в маркетингу, продажах i клiєнтському сервiсi.
      - #transformation - способи швидкої трансформацiї в умовах надшвидкостей: досвiд експертiв з рiзних галузей бiзнесу.
      TECHNOLOGY: глибоке занурення в цифровi технологiї i практику їх використання
      - #everyone-a-developer - епоха low-code: як автоматизувати будь-якi бiзнес-iдеї за лiченi хвилини.
      - #process-excellence - передовi практики управлiння бiзнес-процесами та застосуван-ня BPM-технологiй для пiдвищення продуктивностi команди.
      - #tech-point - як отримати бiзнес-результат вiд чат-ботiв, AI, RPA та iнших сучасних технологiй.
      ACADEMY: лише перевiренi методики пiдвищення ефективностi органiзацiї
      - #how-to - практика побудови процесiв B2B-продажiв, лiдогенерацiї, управлiння проектами по Agile.
      - #best-practice - методологiї пiдвищення ефективностi продажiв, управлiння IТ-сервiсами, побудови процесного офiсу, управлiння знаннями.OPEN STAGE: iнтерактивний майданчик для нетворкiнгу та пошуку нових рiшень
      - #it-ecosystem - знайомство з готовими технологiчними рiшеннями, якi допоможуть виконувати завдання рiзної складностi.
      - #braindates - клуб для спiлкування i знайомства з гостями та спiкерами заходу в форматi "Business speed dating".
      Бiльш детальну iнформацiю про Форум бiзнес- i IТ-лiдерiв можна отримати вiд працiвникiв компанiї Terrasoft за телефоном:
      380(044)363-31-33, а також за гiперпосиланням:
      https://www.terrasoft.ua/global-tour-2019/kiev?activity=ijigroup_pr_globaltour-2019-kiev&utm_source=ijigroup&utm_medium=pr&utm_campaign=globaltour-2019-kiev .
      Мiсце проведення: м. Київ, Спортивна площа, 1.
      Умови участi: безкоштовно (обов'язкова попередня онлайн реєстрацiя).


Варто знати - пiльги у грошовiй формi

      З 1 жовтня 2019 року запроваджують монетизацiю пiльг на оплату житлово -комунальних послуг. Вiдповiдно до ухваленого рiшення уряду, паралельно функцiонуватимуть двi системи надання пiльг у грошовiй формi - готiвкова i безготiвкова.
      Пiльги у безготiвковiй формi призначатимуть усiм пiльговикам в автоматичному режимi за прикладом безготiвкового надання субсидiй через Ощадбанк. Для цього Ощадбанк вестиме у вiдповiдних автоматизованих системах облiку банку персонiфiкований облiк пiльговикiв та коштiв, якi надходитимуть на рахунок для виплати пiльг, для кожного пiльговика iндивiдуально. Пiсля того Ощадбанк переказуватиме кошти на рахунки управителiв, об'єднань, виконавцiв комунальних послуг на пiдставi договорiв, укладених мiж ними та АТ "Ощадбанк" .
      Такий механiзм розроблено для забезпечення максимальної зручностi тих категорiй громадян, якi мають право на пiльгу i не можуть витрачати сили i час на оплату житлово - комунальних послуг. Iдеться про людей похилого вiку, якi звикли до установленого алгоритму дiй i не бажають його змiнювати.
      Пiльги у готiвковiй формi призначатимуть усiм охочим пiльговикам на пiдставi заяв, поданих особисто до органiв соцiального захисту населення, якi формуватимуть щомiсяця до 25 числа реєстри пiльговикiв для виплати пiльг у готiвковiй формi й передаватимуть їх до Мiнсоцполiтики.
      Пiсля цього фахiвцi мiнiстерства, опрацювавши отриманi реєстри, надсилатимуть їх до Ощадбанку та переказуватимуть йому кошти для монетизованих пiльг.
      Так кошти надходитимуть на особистi рахунки пiльговикiв, якi зможуть зняти їх будь-коли у зручний для себе час.
      Упровадження цих механiзмiв має на метi поєднати максимальну зручнiсть для громадян зi створенням необхiдних умов розвитку ринку надання житлово - комунальних послуг.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Оголошення
Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв. Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

            Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв, який триватиме до 20 червня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп "Роздiлу 13 "Текстильне виробництво", Роздiлу 14 "Виробництво одягу", Роздiлу 15 "Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї до 20 червня 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
            Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО (ООС) розпочався Львiвською облдержадмiнiстрацiєю та триватиме до 20 червня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв, який триватиме до 20 червня 2019 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО(ООС) зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО(ООС) ;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї до 20 червня 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


Причини та передумови торгiвлi людьми...

      Багато людей знають про проблему торгiвлi людьми - з повiдомлень у пресi, соцiальної реклами на телебаченнi, бiл-бордiв: Але мало хто усвiдомлює її масштаби, а тим бiльше може припустити, що це станеться саме з ним.
      Торгiвля людьми - це злочин, жертвами якого можуть виявитися чоловiки, жiнки, дiти як з метою примусової працi, так i сексуальної експлуатацiї. Чоловiки, жiнки та дiти потрапляють до рук торговцiв людьми як в своїх країнах, так i за кордоном. При цьому страждають всi країни, будь то країна походження, транзиту або призначення.
      Україна здебiльшого була країною постачання або транзиту жертв торгiвлi людьми, проте в сьогоднiшнiх умовах Україна є також країною призначення з високими ризиками внутрiшньої експлуатацiї. Воєнний конфлiкт, який вибухнув в Українi, як i в аналогiчних ситуацiях в iнших країнах, сприяє поширенню торгiвлi людьми в рiзних її формах.
      Тому при працевлаштуваннi за кордоном необхiдно пам'ятати наступнi рекомендацiї:
      1. Нiколи нiкому у жодному разi, окрiм офiцiйних службовцiв, не вiддавайте свої iдентифiкацiйнi документи! Завжди отримуйте та сплачуйте за свiй закордонний паспорт, вiзи та проїзнi документи самi. Це врятує Вас вiд боргової кабали та стане на перешкодi торгiвцям людьми використати Вашi документи для вчинення iнших злочинiв.
      2. Обов'язково вiзьмiть iз собою копiю внутрiшнього та закордонного паспортiв. В разi необхiдностi цi копiї можуть спростити процедуру отримання документiв на повернення в Україну.
      3. Ви можете отримати додаткову iнформацiю, зателефонувавши до громадських органiзацiй, що протидiють торгiвлi людьми в Українi.
      4. Переговори про працевлаштування за кордоном, навчання, туристичнi подорожi чи шлюб не ведiть наодинцi з агентом. Запросiть взяти участь у переговорах свою довiрену особу, члена сiм'ї чи близьку людину. Перевiрте, чи має агент або фiрма лiцензiю на посередництво у працевлаштуваннi за кордоном. Таку iнформацiю можна перевiрити в Державному центрi зайнятостi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України.
      5. З метою працевлаштування за кордоном необхiдно укласти трудовий договiр зрозумiлою для вас мовою. Такий договiр оформляють у двох примiрниках, один з яких залишається у Вас.
      6. Якщо Ви їдете за кордон законно працювати, необхiдно отримати робочу вiзу. Туристична або гостьова вiза не дає права на роботу. Ви можете стикнутися з нелегальним становищем, експлуатацiєю та принизливою депортацiєю iз країни.
      7. Термiн законного перебування на територiї iноземної держави вказаний у вiзi. Не користуйтесь послугами незнайомцiв, якi пропонують послуги щодо подовження цього термiну.
      8. Залиште своїм родичам та друзям декiлька копiй наступних документiв: внутрiшнього паспорту України, закордонного паспорту, вiзи, контракту, свiдоцтва про народження, проїзних документiв та фотографiї. До того ж, повiдомте їм телефоннi номери свого роботодавця, своїх друзiв за кордоном, консульства (посольства) України та мiсця потенцiйного проживання.
      9. Якщо за кордоном Ви потрапили у важку ситуацiю, звернiться по допомогу до посольства або консульства України в країнi перебування або зателефонуйте до Мiнiстерства закордонних справ України.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Сплата ЄСВ - обов'язок кожного роботодавця

      Своєчасна й повна сплата ЄСВ, а також забезпечення заробiтною платою працiвникiв не менше мiнiмальних соцiальних стандартiв - це обов'язок кожного роботодавця щодо соцiального захисту своїх працiвникiв.
      Право на матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi, на соцiальне страхування у випадку безробiття, у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, охорону життя та здоров'я мають застрахованi особи.
      Своєчаснiсть та повнота сплати єдиного соцiального внеску роботодавцем має безпосереднiй вплив на розмiр пенсiї майбутнiх та сьогоднiшнiх пенсiонерiв. За нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" у страховий стаж для вирахування розмiру пенсiї включаються перiоди, за якi щомiсячно сплаченi страховi внески в сумi не менше мiнiмального страхового внеску, розрахованого вiд мiнiмальної заробiтної плати. У разi, якщо пiдприємство має борг по сплатi нарахованого єдиного внеску, перiод, за який така заборгованiсть повнiстю не погашена, не зараховується до страхового стажу працiвникiв, а нарахована їм за цей перiод заробiтна плата не включається в розрахунок пенсiї. Тобто тiльки пiсля повного розрахунку роботодавця з державою цi мiсяцi будуть зарахованi до страхового стажу застрахованої особи та зможуть реалiзовуватись пенсiйнi права найманих працiвникiв.
      Також несплата єдиного внеску позбавляє застраховану особу на соцiальний захист у сферi соцiального страхування, в першу чергу, в разi втрати роботи, на соцiальне страхування у випадку безробiття. Перiод роботи без сплати єдиного внеску не зараховується до страхового стажу, вiдповiдно цей перiод не враховується для обчислення допомоги по безробiттю.
      Керiвники пiдприємств та приватнi пiдприємцi повиннi вчасно сплачувати єдиний соцiальний внесок та забезпечувати право на соцiальнi гарантiї своїм найманим працiвникам.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

"Реабiлiтацiя дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу"

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019 №309 затверджено Порядок використання у 2019 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення реабiлiтацiї дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу (далi - Порядок), яким передбачено спрямування бюджетних коштiв на вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних заходiв для дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу закладам охорони здоров'я будь-якої форми власностi та органiзацiйно-правової форми або їх вiдокремленим пiдроздiлам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основi вiдповiдної лiцензiї та професiйної дiяльностi медичних (фармацевтичних) працiвникiв, а також реабiлiтацiйним установам, пiдприємствам, закладам, у т.ч. їх вiддiленням, структурним пiдроздiлам незалежно вiд форми власностi, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики.
      Перелiк закладiв охорони здоров'я, реабiлiтацiйних установ формується Фондом соцiального захисту iнвалiдiв (далi - Фонд) згiдно iз заявницьким принципом та оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах Мiнсоцполiтики, Фонду, для можливостi ознайомлення законних представникiв дiтей з перелiком цих установ та обрання iз зазначеного перелiку закладу, до якого вони можуть звернутися з питань забезпечення дитини з iнвалiднiстю внаслiдок ДЦП реабiлiтацiйними заходами.
      Заяву закладу охорони здоров'я, реабiлiтацiйної установи для внесення в перелiк слiд надсилати на електронну адресу secretarfszi@ukr.net. Затверджений, на даний час, перелiк додається.
      Для забезпечення дитини реабiлiтацiйними заходами один iз батькiв дитини чи її законний представник подає до мiсцевого органу соцiального захисту заяву про направлення дитини до реабiлiтацiйної установи у довiльнiй формi iз зазначенням iнформацiї про вибрану реабiлiтацiйну установу разом з копiями:
      - паспорта громадянина України та/або свiдоцтва про народження, та/або iншого документа, що посвiдчує особу дитини;
      - iндивiдуальної програми реабiлiтацiї, що видана лiкарсько-консультативною комiсiєю лiкувально-профiлактичного закладу;
      - виписки з медичної карти амбулаторного (стацiонарного) хворого (форма № 027/о).
      Гранична вартiсть реабiлiтацiйних заходiв не перевищує для однiєї дитини, яка вiдповiдно до iндивiдуальної програми реабiлiтацiї за бiльшiстю основних категорiй життєдiяльностi має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень
            Контактний телефон УПСЗН: (03249) 4 78 19
      Додаток: 3 арк. (перелiк установ в ел. варiантi)

Заступник начальника управлiння М. МИХАЛЮК

Вiдбулася нарада присвячена Дню охорони працi пiд девiзом "Безпечне та здорове майбутнє працi"
  
      Щороку 28 квiтня, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 18.08.2006 №685/2006, у нашiй країнi вiдзначають День охорони працi.
      Цьогорiч Україна долучилася до iнiцiативи Мiжнародної органiзацiї провести заходи до Всесвiтнього дня безпеки та гiгiєни працi пiд гаслом "Безпечне та здорове майбутнє працi".
      23 квiтня 2019 року в Народному домi вiдбулася нарада присвячена Дню охорони працi пiд девiзом "Безпечне та здорове майбутнє працi", у якiй взяли участь представники освiти, культури, iнженери з охорони працi пiдприємств, установ, органiзацiй.
      На нарадi розглядалися питання Європейського пiдходу до управлiння охороною працi на пiдприєиствах, установах, органiзацiях, пiдготовка учнiв лiцею з охорони працi до майбутньої роботи на пiдприємствах, а також присутнi були ознайомленi iз Зверненням Органiзацiйного комiтету з пiдготовки та проведення у 2019 роцi Дня охорони працi в Українi.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Оголошення про конкурс соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради

      Вiдповiдно до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 18.04.2019 року № 1216 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу з визначення громадських органiзацiй, громадських спiлок, яким буде надаватись фiнансова пiдтримка на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв за рахунок бюджетних коштiв на 2019 рiк" Червоноградська мiська рада оголошує конкурс пiдтримки iнновацiйних проектiв, спрямованих на вирiшення проблем мiста та його розвиток.
      Мiнiмальний розмiр фiнансової пiдтримки на реалiзацiю соцiально-культурного проекту становить 5000 грн., максимальний - до 10 000 грн. Конкурсна комiсiя обере з надiсланих пропозицiй найперспективнiшi проекти, якi отримають фiнансування в межах коштiв, передбачених мiським бюджетом.
      Бюджет конкурсу 50 000 грн.
            Прiоритетнi напрямки програми
      - урбанiстика (розвиток живого, сталого, безпечного i здорового мiського середовища; розвиток громадських просторiв та велоiнфраструктури; формування креативного мiського середовища; розроблення проектiв);
      - культура (культурний розвиток громади через заходи з iнновацiйною складовою; проведення iнтерактивних заходiв на вiдкритих громадських територiях, якi iнiцiюватимуть активну участь мешканцiв у розвитку мiста, заходи зi збереження пам'яток культури; проведення до дня мiста художнiх пленерiв);
      - освiта (розвиток неформальної освiти; нацiонально-патрiотичне виховання молодi, лiтнi мовнi табори);
      - туризм (розвиток туристичної iнфраструктури мiста; заходи спрямованi на промоцiю мiста);
      - соцiальна сфера (пiдвищення соцiальної iнтеграцiї людей з iнвалiднiстю, внутрiшньо перемiщених осiб, ветеранiв АТО (ООС); iнклюзивнiсть мiського середовища; робота з узалежненими особами, робота щодо ресоцiалiзацiї та адаптацiї осiб, якi повернулися з мiсць ув'язнення, надання послуг з iнтеграцiї бездомних осiб, пiдтримка розвитку у мiстi послуг соцiальної допомоги, залучення до вирiшення цих завдань благодiйникiв, громадських органiзацiй, волонтерiв);
      - iнформацiйнi технологiї та iнновацiї;
      - розвиток громади (сприяння розвитку громадянського суспiльства; сприяння розвитку мiсцевого самоврядування: впровадження iнформацiйних технологiй, впровадження нових форм та рiшень щодо залучення iнвестицiй у рiзнi сфери мiського розвитку, управлiння якiстю та прозорiсть дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування; розвиток адмiнiстративних та соцiальних послуг, орiєнтованих на громадян; розширення зв'язкiв та спiвпрацi на мiжрегiональному та мiжнародному рiвнях; сприяння прозоростi бюджетних процесiв);
      - спорт (пропаганда здорового способу життя).
            Ключовi дати проведення конкурсу:
      Початок прийому заявок -       24 квiтня 2019 р.
      Кiнець прийому заявок -       23 травня 2019 р.
      Оголошення переможцiв -       14 червня 2019 р.
      Реалiзацiя -       липень - листопад 2019 р.
      Звiтування -       грудень 2019 р.
            Документи конкурсної пропозицiї:
      Для участi у конкурсi соцiально-культурних проектiв громадськi органiзацiї, громадськi спiлки протягом термiну, вказаного в оголошеннi про конкурс, подають у вiддiл культури такi документи конкурсної пропозицiї:
      1. заявку на участь у конкурсi встановленого зразка, засвiдчену печаткою органiзацiї, спiлки ;
      2. опис та кошторис витрат соцiально-культурного проекту (додаток 3) встановленого зразка, засвiдченi печаткою органiзацiї, спiлки та його електронну копiю;
      3. копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю громадської органiзацiї, громадської спiлки (або виписку з ЄДРПОУ), засвiдчену печаткою органiзацiї;
      4. копiю рiшення про включення громадської органiзацiї, громадської спiлки до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, пiдписану керiвником i засвiдчену печаткою громадської органiзацiї, громадської спiлки;
      5. копiю статуту органiзацiї, спiлки, засвiдчену печаткою громадської органiзацiї, громадської спiлки;
      6. копiю лiцензiї - у разi, якщо виконання конкретного соцiально-культурного проекту потребує здiйснення видiв дiяльностi, що лiцензуються, а також iншi документи, якi пiдтверджують вiдповiднiсть органiзацiї, спiлки квалiфiкацiйним вимогам;
      7. копiю податкового звiту громадської органiзацiї, громадської спiлки за попереднiй рiк;
      8. iнформацiю про дiяльнiсть органiзацiї, спiлки за попереднiй рiк;
      9. листи-пiдтвердження вiд iнших партнерiв, залучених до виконання проекту (за наявностi).
      Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть документiв, якi подаються на розгляд, покладається на керiвника громадської органiзацiї, громадської спiлки.
      Конкурснi пропозицiї складаються державною мовою.
      Конкурснi пропозицiї можуть подаватися лише громадськими органiзацiями, громадськими спiлками, якi є юридичними особами, зареєстрованими в установленому законом порядку до оголошення конкурсу.
      Громадська органiзацiя, громадська спiлка може подавати на конкурс кiлька конкурсних пропозицiй.
            Подати заявку
      Для подання заявки слiд заповнити документи Завантажити додатки...
      Всi документи мають бути заповненi українською мовою.
      Документи подаються як в паперовому, так i в електронному виглядi.
      Електронну копiю реєстрацiйної картки, опису та кошторису соцiально-культурного проекту необхiдно надiслати у doc-форматi на e-mail: cherviddilkulture@ukr.net з надписом у темi " Конкурс ГО 2019".
      Паперовий варiант проекту необхiдно подавати у вiддiл культури Червоноградської мiської ради за адресою: м.Червоноград, вул.Грушевського,11, з примiткою "Конкурсна заявка 2019" (Усi додатки повиннi бути засвiдченi пiдписом керiвника та печаткою органiзацiї).
      Якщо ви хочете додати супровiднi матерiали до проекту, їх слiд також подати на паперi та в електронному виглядi. Всi матерiали повиннi бути об'єднанi в один PDF-документ розмiром не бiльше 20 МБ. Якщо є вiдео-файли, тодi на них подається гiпер-посилання.


Переваги офiцiйного працевлаштування та використання легальної працi

      Конституцiєю України визначено, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку вiльно погоджується. Загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням гарантований соцiальний захист громадян за рахунок страхових внескiв (з 01.01.2011 - єдиного соцiального внеску).
      Небезпека "тiньової" зайнятостi, як i "тiньової" заробiтної плати, полягає не стiльки в тому, що бюджет недоотримує кошти у виглядi несплачених податкiв та вiдрахувань до Пенсiйного фонду, а й у тому, що громадяни ризикують в першому випадку втратити право на пенсiю, а в другому - її частину, оскiльки при її обчисленнi враховується розмiр зарплати.
      Працiвникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою працi "у конвертi", перш, нiж погодитися на дану пропозицiю, варто зважати на переваги офiцiйного працевлаштування, серед яких:
      - сплаченi iз заробiтної плати страховi внески - це гiдна пенсiя в майбутньому, страховi виплати в зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю (оплата лiкарняних листiв, вiдпустки по вагiтностi та пологах), у зв'язку з настанням нещасного випадку на виробництвi, у зв'язку з настанням безробiття;
      - можливiсть реалiзувати свої здiбностi в продуктивнiй та творчiй працi, проявити себе, закрiпити за собою позитивну репутацiю, а також мотивацiя до удосконалення навикiв та перспектива кар'єрного зросту;
      - гарантiї з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалостi робочого часу, надання оплачуваної вiдпустки, створення належних умов працi на робочому мiсцi, вирiшення питань охорони працi i т.д.;
      - можливiсть захисту законом прав та iнтересiв працiвникiв та розгляду трудових спорiв, що виникають мiж працiвником та роботодавцем, у судовому порядку.
      Законодавством заборонено платити працiвнику менше за мiнiмальну заробiтну плату.
      Тому багато людей отримує офiцiйно мiнiмальну платню, i з неї здiйснюють вiдповiднi вiдрахування, а решта суми заробiтної плати за домовленiстю мiж працiвником i роботодавцем сплачується неофiцiйно "в конвертi". Це поширений спосiб тiнiзацiї заробiткiв - часткове вiдображення зарплати. Здавалося б, що такий вид розрахунку на користь як роботодавцю, так i працiвнику. Наймана особа офiцiйно працевлаштована, їй щомiсячно нараховується мiнiмальна заробiтна плата, з якої сплачено внески, а решта заробiтку виплачується "в конвертi", без сплати податкiв i внескiв. Але такий спосiб оплати працi гарантує тiльки мiнiмальний розмiр пенсiї, на яку важко прожити, враховуючи нинiшнє соцiально-економiчне становище в державi. А тому про гiдну старiсть потрiбно подбати вже сьогоднi, вимагаючи вiд роботодавця декларувати заробiтну плату в повному обсязi i вiдповiдно сплачувати єдиний внесок.
      Офiцiйне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантiєю соцiального захисту найманих працiвникiв, кадрової стабiльностi та налагодженої роботи усiх учасникiв трудового процесу з метою досягнення позитивного результату.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Безпечне та здорове майбутнє. Звернення Органiзацiйного комiтету з пiдготовки та проведення у 2019 роцi заходiв з нагоди Дня охорони працi в Українi

Чорнобиль... Тридцять три роки трагедiї

      33 роки тому вогонь Чорнобильської катастрофи опалив землю та душi мiльйонiв українцiв. У пам'ятi багатьох людей 26 квiтня 1986 року закарбувалося "чорною датою". Ця дата позначає одну з найтяжчих трагедiй в iсторiї народу, яка провела у людськiй свiдомостi болiсну межу, що роздiляє наше життя на до i пiслячорнобильське. На лiквiдацiю наслiдкiв аварiї пiднялася вся Україна, низько схиляємо голови перед усiма, хто пiшов тодi в ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцiю смертi. Вклоняємося тим, хто жертовно вiддав своє життя, виконавши найвищий синiвський обов'язок перед рiдною землею i перед рiдним народом. Минають роки, але час не владний над нашою па'мяттю i вдячнiстю героям, якi цiною власного життя та здоров'я рятували не тiльки Україну, а й увесь свiт.
      Незважаючи на значну вiдстань вiд трагiчного 26 квiтня 1986 року, чорнобильськi проблеми не втрачають своєї гостроти i актуальностi. Саме люди, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, їхня доля, життя i здоров'я, соцiальний, медичний захист були, є i ще довго будуть об'єктом особливої уваги i турботи нашої держави.
      Станом на 01.04.2019р. на облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 321 громадянин з числа осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      На виконання державних програм соцiального захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи через управлiння проводиться виплата:
      - компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування (з початку року виплачено 133 постраждалим на загальну суму 107,2 тис. грн.);
      - щорiчної допомоги на оздоровлення (з початку року виплачено 59 постраждалим на загальну суму 22,1 тис. грн.);
      - вiдшкодування вартостi проїзду один раз на рiк до будь-якого пункту України i назад (з початку року вiдшкодовано 1 постраждалому на загальну суму 614,8 грн.)
      Управлiння проводить вiдшкодування витрат:
      - пiдприємствам, органiзацiям, установам за надання додаткової вiдпустки (з початку цього року вiдшкодовано 3 пiдприємствам на загальну суму 18,6 тис. грн.);
      - аптекам за безкоштовний вiдпуск лiкiв за рецептами лiкарiв (з початку цього року кошти в сумi 25,5 тис. грн.);
      - КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" вiдшкодовано 1,5 тис. грн. за безкоштовне зубопротезування 1 постраждалого;
      Крiм того, через управлiння постраждалi забезпечуються послугами з санаторно-курортного лiкування чи оздоровлення. У минулому роцi, за кошти державного бюджету оздоровлено 11 постраждалих. Згiдно поданих заяв в 2019 роцi за кошти державного бюджету планується оздоровити 8 постраждалих та 1 дитину з iнвалiднiстю на загальну суму 72,9 тис.грн.
      За кошти мiсцевого бюджету в 2019 роцi буде оздоровлено 4 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 29,2 тис. грн. (У 2018 роцi аналогiчно)
      Вiдповiдно до Програми соцiального захисту окремих категорiй громадян м. Червонограда на 2019 рiк, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 21.02.2019р. №1148, до 33-ї рiчницi аварiї на ЧАЕС 146-ом постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмiрi 500 грн.(130 постраждалим I та II категорiї та 16 лiквiдаторам III категорiї), та 1 дитинi з iнвалiднiстю до 18 рокiв - 1000 грн., на загальну суму 74 тис. грн.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

До уваги ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя!

      16 квiтня 2019 року з 10 до 13 години у примiщеннi прокуратури Львiвської областi (м. Львiв, проспект Тараса Шевченка, 17/19) заступником прокурора Автономної Республiки Крим Коцурою Анатолiєм Васильовичем буде проводитись виїзний прийом громадян, якi перемiстились з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя.
      Виїзний прийом громадян буде проводитись вiдповiдно до статтi 22 Закону України "Про звернення громадян", зокрема, з метою виявлення порушень конституцiйних прав i свобод громадян України - вимушених переселенцiв з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, фактiв серйозних порушень мiжнародного гуманiтарного права та грубих порушень прав людини.
      Попереднiй запис та довiдка за телефоном (044) 596 73 57
      Попереднiй запис не є обов'язковим.
      Медична Реабiлiтацiя для працюючих учасникiв АТО
      Медико-психологiчна реабiлiтацiя учасникiв АТО за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування України
      Як допомогти в боротьбi з наслiдками психологiчної травми тим, хто нещодавно стояв на захистi України, - це питання щоденної роботи всiх державних структур.
      З початку цього року запрацював новий механiзм отримання за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування "України реабiлiтацiйного лiкування працiвникам, в тому числi особами, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї.
      Учасники АТО, якi повернулися до щоденної роботи на пiдприємства, установи та органiзацiї, за рахунок коштiв Фонду можуть у супроводi членiв своєї сiм'ї (чоловiк/дружина, неповнолiтнi дiти) вiдновити своє здоров'я в умовах санаторно-курортного закладу один раз пiсля демобiлiзацiї. Пiдставою для реабiлiтацiйного лiкування є висновок лiкарсько-консультативної комiсiї медичного закладу за профiлем медико-психологiчна реабiлiтацiя (порушення адаптацiї, розлади, пов'язанi зi споживанням їжi, неорганiчнi розлади сну, соматоформнi розлади, неврастенiя).
      Реабiлiтацiя вiдбувається вiдповiдно до медичних показань у провiдних оздоровницях України за вибором самої особи. Перелiк санаторiїв затверджується наказом виконавчої дирекцiї Фонду та оприлюднюється для ознайомлення на його офiцiйному веб-сайтi. Термiн лiкування визначається лiкуючим лiкарем та ЛКК, але не може бути бiльше 24 днiв.
      Механiзм отримання реабiлiтацiйного лiкування такий: на пiдставi iнформацiї вiд закладу охорони здоров'я про потребу в подальшiй реабiлiтацiї учасник'а АТО орган Фонду надсилає санаторно-курортному закладу заяву цiєї особи для узгодження можливостi прийому його в санаторiй. У разi отримання згоди укладається тристороннiй договiр (мiж застрахованою особою, органом Фонду та санаторiєм). Пiсля завершення курсу лiкування Фонд перераховує санаторiю вартiсть фактично наданих послуг iз реабiлiтацiї (дiагностичнi та лiкувальнi послуги, послуги з харчування та проживання).
      Слiд зазначити, що учасники АТО можуть отримати реабiлiтацiю в супроводi членiв їх сiм'ї: чоловiка або дружини та неповнолiтнiх дiтей, за яких Фонд вiдшкодовує санаторiю витрати на проживання та харчування (без лiкування).
      Як i ранiше, на весь перiод стацiонарного та реабiлiтацiйного лiкування видається листок непрацездатностi, який iз шостого дня непрацездатностi оплачується також за рахунок коштiв Фонду.
            Контакти Червоноградського вiддiлення Фонду соцiального страхування факс 4-10-68, тел. 4-11-35 вул. С.Бандери, 41


Попередження ризикiв працевлаштування за кордоном

      Нелегальна праця взаємопов'язана з таким жахливим явищем як торгiвля людьми та трудова експлуатацiя. Оскiльки нелегальнi працiвники - це потенцiйнi жертви трудової експлуатацiї та торгiвлi людьми. При цьому слiд зазначити, що до загроз нелегального працевлаштування за кордоном також належать: обмеження свободи пересування; вiдсутнiсть вибору та можливостi припинити роботу; вилучення паспорту та iнших документiв; погроза силою або її застосування; боргова кабала; невиплата обiцяної винагороди повнiстю або частково; залякування депортацiєю; погрози повiдомити правоохоронним органам про нелегальний статус; поганi соцiально-побутовi умови; вiдсутнiсть вихiдних.
      Якщо Ви все-таки вирiшили працювати за кордоном, то потрiбно перевiрити всю необхiдну iнформацiю про потенцiйного iноземного роботодавця. Не слiд користуватися послугами "неофiцiйних посередникiв" та незнайомих осiб, якi пропонують свої послуги з працевлаштування.
      Необхiдно з'ясувати чи є у посередника лiцензiя на працевлаштування за кордоном. Перевiрити список можна на сайтi Мiнiстерства соцiальної полiтики у роздiлi "Трудова мiграцiя". Водночас слiд зазначити, що лiцензiат зобов'язаний надавати клiєнтам, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуваннi за кордоном, iнформацiю з питань правового i соцiального захисту.
      Про порушення посередниками лiцензiйних умов просимо звертатися до Мiнiстерства соцiальної полiтики України. Проконсультуватися можна за телефоном (044) 289-53-12, (044) 289- 87-83. Також консультацiйну допомогу можна отримати:
      - Нацiональна безкоштовна гаряча лiнiя з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв 527 та 0 800 505 501 - номери гарячої лiнiї, спецiалiсти якої надають консультацiї iноземцям, якi перебувають в Українi та українцям, якi планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону. Консультацiї надаються безкоштовно та конфiденцiйно!
      - Нацiональна "гаряча лiнiя" з попередження домашнього насильства, торгiвлi людьми та _ендерної дискримiнацiї 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобiльного) - надання консультацiй з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дiтей.
      - Всеукраїнська Асоцiацiя з мiжнародного працевлаштування 0 800 309 875 - call-center.
      Якщо вас обдурили, звертайтеся в найближчий полiцейський вiддiлок. Ви маєте повне право на захист з боку мiсцевих органiв влади, перебуваючи в країнi на легальних пiдставах по робочiй вiзi.


На Львiвщинi розпочала роботу регiональна комiсiя з реабiлiтацiї

            9 квiтня розпочала дiяльнiсть комiсiя, що працюватиме над реабiлiтацiєю громадян, якi були репресованi комунiстичним тоталiтарним режимом.
      Саме регiональна комiсiя прийматиме заявки на реабiлiтацiю та здiйснюватиме попереднiй розгляд документiв. Подаватиме об_рунтованi висновки до Нацiональної комiсiї з реабiлiтацiї, яка прийматиме остаточне рiшення.
      Пiд час першого засiдання обрали       голову комiсiї. Ним став кандидат iсторичних наук, генеральний директор Нацiонального музею-меморiалу жертв окупацiйних режимiв "Тюрма на Лонцького" у Львовi       Руслан Забiлий, заступником голови обрали кандидата iсторичних наук, завiдувача вiддiлу новiтньої iсторiї Iнституту українознавства iм. I. Крип'якевича НАН України       Михайла Романюка. Секретарем комiсiї обрали заступник начальника управлiння пiдтримання державного обвинувачення в судi прокуратури Львiвської областi       Юрiя Подiка.
      Наступне засiдання комiсiї заплановано       на 15 травня.
            Заяви до регiональної комiсiї приймають за адресою:
            м. Львiв, вул. Винниченка, 18, к. 403. Деталi за телефоном 2999106.


Алгоритм дiй для жiнок, якi потерпають вiд домашнього насильства

      Для жiнок, якi потерпають вiд домашнього насильства, у кожнiй конкретнiй ситуацiї алгоритм дiй може бути рiзним i вiн залежить вiд багатьох факторiв, зокрема вiд того, наскiльки ризикованою є ситуацiя для жiнки та її дiтей, вiд вiку дiтей, мiсця проживання тощо. Але у будь-якому випадку є декiлька основних дiй, якi жiнка може вчинити для захисту вiд насильства:
      1. При можливостi забезпечити собi та дитинi безпечне мiсце перебування, наприклад, залишити житло, покликати сусiдiв чи родичiв, закритися в кiмнатi тощо. Пiсля чого викликати полiцiю.
      2. Повiдомте полiцiю про вчинення насильства вiдносно себе, а також вiдносно дiтей, якщо дiти були свiдками насильства. Це повiдомлення може бути зроблене шляхом виклику полiцiї безпосередньо у момент вчинення насильства, або пiсля того, коли ви знайдете безпечне мiсце i зможете викликати полiцiю. Або можете написати заяву безпосередньо у вiддiленнi полiцiї чи письмову заяву надiслати поштою.
      3. За наявностi тiлесних ушкоджень (синцi, подряпини i т.д.), навiть якщо вас били по головi i видимих тiлесних ушкоджень нема, зазначайте про це у своїй заявi i одразу ж у цей день або на наступний, не чекаючи скерування полiцiї, звертайтеся у травмпункт i повiдомляйте, що вас побив чоловiк. Пiсля написання заяви у полiцiю призначається слiдчий. Вiд нього ви можете отримати скерування на проходження експертизи з метою визначення ступеня тяжкостi тiлесних ушкоджень.
      4. Полiцiя, приїхавши на виклик, за наявностi для цього пiдстав, може затримати кривдника максимум на 3 години, тому за цей час подбайте про власну безпеку та безпеку своїх дiтей. Наприклад, ви можете покинути житло, якщо маєте таку можливiсть або можете вжити заходiв, щоб не допустити кривдника до житла.
      5. У випадку вчинення вiдносно вас сексуального насильства, зателефонуйте на 102 i повiдомте про з_валтування. Важливо, щоб ви дочекалися полiцiї, не милися та нiчого не рухали у квартирi до моменту прибуття полiцiї, оскiльки необхiдно буде пройти медичну експертизу.
      6. Якщо насильство вiдбувалося у присутностi дiтей або вiдносно них, у тому числi якщо це психологiчне насильство, а саме образи, приниження, погрози, звинувачення тощо, напишiть заяву в службу у справах дiтей.
      7. Якщо ви вирiшили розлучитися i припинити будь-якi вiдносини iз кривдником, звернiться до юриста з метою визначення подальших крокiв. Наприклад, подання заяви про розiрвання шлюбу, стягнення алiментiв на утримання дiтей, визначення мiсця проживання дiтей, подiл майна тощо.
      8. У ситуацiї домашнього насильства найчастiше страждають дiти, оскiльки вiдповiдно до Сiмейного кодексу України батько i мати мають рiвнi права щодо спiлкування з дiтьми, побачення з ними та проживання. Тому якщо насильство в сiм'ї вiдбувалося у присутностi дiтей, внаслiдок чого дiти мають психологiчнi травми, ви маєте право не давати кривдниковi бачитися та спiлкуватися з дiтьми, поки рiшенням суду не буде визначеного способу участi батька у вихованнi дiтей та призначено днi, години та визначено умови побачень. Вiдповiдно до статтi 159 Сiмейного кодексу України суд має право вирiшити, що побачення з дiтьми може вiдбуватися лише у присутностi третiх осiб, зокрема психолога, соцiального працiвника тощо.
      9. Звертайтеся за допомогою до Центрiв безоплатної правової допомоги, якi є у ваших мiстах. Працiвники та працiвницi Центрiв обiзнанi з проблемами домашнього насильства i можуть вам допомогти. Також ви можете звернутися до Центрiв соцiальних служб для сiмї, дiтей та молодi, якi мають психологiв та вiдповiдних фахiвцiв.
      У ситуацiї домашнього насильства головне не мовчати! Також ви можете зателефонувати:
      Сокальська районна мобiльна бригада (з охопленням мiста Червоноград) 063 954 81 27, 066 279 64 57:
      м.Сокаль, вул. Шептицького, 61 - Щовiвторка з 9:00 до 17:00
      м.Червоноград, вул. Миру, 5 - Щосереди з 9:00 до 17:00


Гранти МОМ на професiйну освiту для ветеранiв

УВАГА! ВПЕРШЕ! Оголошується конкурс стартап-проектiв для учасникiв АТО та ООС, на реалiзацiю якого Львiвською облдержадмiнiстрацiєю надається фiнансова пiдтримка в розмiрi 30 тис. грн.

            Конкурс триватиме з 27 березня по 27 квiтня 2019 року.
            Прес-служба Львiвської облдержадмiнiстрацiї повiдомляє, щодепартамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi(      змiни до Програми внесенi рiшенням обласної ради вiд 12.03.2019р. №780) задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС)       оголошує конкурс стартап-проектiв в частинi придбання устаткування, обладнання, iнших засобiв виробництва.
      Пiдприємцi-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фiнансування витрат (частини витрат) на реалiзацiю стартап-проекту шляхом укладання договору з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на реалiзацiю стартап-проекту повиннi:
      - мати статус фiзичної особи-пiдприємця;
      - мати статус учасника АТО (ООС);
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - подати стартап-проект на придбання устаткування, обладнання, iнших засобiв виробництва;
      -заповнити заявку в письмовому виглядi або в он-лайн режимi за посиланням.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати стартап - проект з такими роздiлами:
      1.Змiст iдеї. Опис проекту, суспiльна значимiсть, вид економiчної дiяльностi, якому вiдповiдає проект.
      2. Конкретний напрямок використання наданих коштiв.
      3. Очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї стартап-проекту.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
      Розмiр видаткiв на реалiзацiю стартап-проекту для однiєї фiзичної особи-пiдприємця не може перевищувати 30 тис. грн i надається не частiше 1 разу на два роки (24 мiсяцi).
      Також продовжують дiяти iншi роздiли Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi (рiшення обласної ради вiд 14.02.2017р. №364 iз змiнами та доповненнями),вiдповiдно до якої пiдприємцi зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами,       отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.       Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить       750 тис грн, для учасникiв АТО -       300 тис грн термiном на 3 роки.       Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурсi визначенi Програмою пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефоном: 299-92-79.


Переваги офiцiйного працевлаштування

      Конституцiєю України визначено, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку вiльно погоджується. Урядом України прийнято низку програм, спрямованих, серед iншого, на розвиток ринку працi. Серед них: середньостроковий план дiй Уряду до 2020 року, державна цiльова соцiальна програма "Молодь України на 2016-2020 роки", стратегiя розвитку малого i середнього пiдприємництва в Українi на перiод до 2020 року, стратегiя подолання бiдностi, державна соцiальна програма забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року.
      Проте дiяльнiсть певної категорiї роботодавцiв побудована на тiньових схемах з використанням працi без належного оформлення та оплати працi "у конвертi".
      Працiвникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою працi "у конвертi", перш, нiж погодитися на дану пропозицiю, варто зважати на переваги офiцiйного працевлаштування, серед яких:
      - сплаченi iз заробiтної плати страховi внески - це гiдна пенсiя в майбутньому, страховi виплати в зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю (оплата лiкарняних листiв, вiдпустки по вагiтностi та пологах), у зв'язку з настанням нещасного випадку на виробництвi, у зв'язку з настанням безробiття;
      - можливiсть реалiзувати свої здiбностi в продуктивнiй та творчiй працi, проявити себе, закрiпити за собою позитивну репутацiю, а також мотивацiя до удосконалення навикiв та перспектива кар'єрного зросту;
      - гарантiї з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалостi робочого часу, надання оплачуваної вiдпустки, створення належних умов працi на робочому мiсцi, вирiшення питань охорони працi i т.д.;
      - можливiсть захисту законом прав та iнтересiв працiвникiв та розгляду трудових спорiв, що виникають мiж працiвником та роботодавцем, у судовому порядку.
      Iснують переваги використання легальної працi i для роботодавцiв:
      - офiцiйно працевлаштованi працiвники - це згуртований, злагоджений колектив iз постiйних, надiйних, творчих та iнiцiативних особистостей, в якому всi працюючi спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кiнцевого результату роботи i збiльшення прибуткiв;
      - гарантiя матерiальної вiдповiдальностi працiвника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матерiальних цiнностей та iн.;
      - трудова дисциплiна;
      - можливiсть скористатися механiзмом вiдшкодування державою витрат роботодавця по сплатi єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за кожного офiцiйно працевлаштованого працiвника.
      Офiцiйне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантiєю соцiального захисту найманих працiвникiв, кадрової стабiльностi та налагодженої роботи усiх учасникiв трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас, для роботодавця - це i позитивний iмiдж та репутацiя надiйного партнера.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Ризики працевлаштування за кордоном

      Українцi, якi їдуть на заробiтки до Європи та працюють там нелегально, ризикують зiткнутися з низкою проблем. Їм можуть платити заниженi зарплати, не забезпечувати належних умов працi, не забезпечувати медичними послугами та соцiальним захистом. Крiм того, такого працiвника можуть вислати з країни та заборонити на кiлька рокiв в'їжджати до ЄС.
      Потенцiйним мiгрантам потрiбно знати, що агенцiя, яка надає посередницькi послуги з питань працевлаштування за кордоном, повинна мати свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта господарської дiяльностi, лiцензiю, видану Мiнiстерством соцiальної полiтики України, та договори з пiдприємствами чи урядовими установами iноземних країн. На сайтi Мiнiстерства соцiальної полiтики України розмiщений i щомiсячно оновлюється перелiк лiцензованих компанiй.
      Послуги фiрми-посередника, окрiм оплати за проїзд та оформлення документiв (вiзовий збiр), є безкоштовними. Вимагання передоплати за консультацiю або пересилання документiв - першi ознаки нечесного агентства. Особа, котра має намiр виїхати на роботу за кордон, повинна володiти iнформацiєю про майбутнього працедавця, графiк роботи, розмiр оплати працi, умови проїзду та проживання, порядок медичного та соцiального страхування, а договiр про працевлаштування повинен бути їй абсолютно зрозумiлим, коректно перекладений та нотарiально завiрений. За жодних обставин не можна вiддавати оригiнал паспорта потенцiйним працедавцям чи третiм особам. Прохання залишити комусь документи для збереження - це ще один iндикатор, який свiдчить про неправомiрнiсть дiй фiрми.
      Також нелегальний працiвник ризикує постраждати вiд торгiвлi людьми i потрапити у трудове рабство.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Увага! Боржники податку на майно!

Пропозицiя щодо працевлаштування учасникiв бойових дiй1

      З урахуванням вимог законодавства України щодо соцiального захисту учасникiв бойових дiй Управлiнням полiцiї охорони у Львiвськiй областi започатковано роботу з працевлаштування учасникiв бойових дiй.
      З метою надання додаткового соцiального захисту працездатному населенню Львiвщини, його своєчасного працевлаштування, Управлiння полiцiї охорони у Львiвськiй областi запрошує на роботу ( службу в полiцiї ) у пiдроздiли Управлiння охорони у Львiвськiй областi ( як у м. Львiв, так i областi ), на посади:
      - полiцейських;
      - охоронникiв об'єктiв всiх форм власностi ;
      - електромонтерiв охоронно - пожежної сигналiзацiї;
      - чергових пульта пункту централiзованого спостереження;
      - водiїв автотранспортних засобiв;
      - iнженерiв технiчної охорони, iнженерiв - програмiстiв
      За додатковою iнформацiєю можна звертатися за адресою: 79019, м.Львiв, вул. Липинського, 44, вiддiл кадрового забезпечення, телефони: ( 032 ) 252-33-07, ( 067 )320 15 92. ( лист Управлiння полiцiї охорони у Львiвськiй областi вiд 22.01.2019р. № 246/43/33/01-2019 ).


Навчання з охорони працi...

Державне регулювання зовнiшньої трудової мiграцiї

      Зовнiшня трудова мiграцiя стала однiєю з основних тенденцiй та проблем України останнього часу. Таке явище стало наслiдком внутрiшнiх труднощiв у країнi та браку вiри у покращення економiчних перспектив. До того ж, українськi мiгранти впливають й на сусiднi країни, через що можуть виникнути асиметрiї на їх ринках працi та мати мiсце iншi негативнi наслiдки. Тому виникає необхiднiсть оцiнити масштаби мiграцiї української робочої сили та перспективи такого процесу як для України, так i для "приймаючих" країн.
      З метою мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв вiд зовнiшньої трудової мiграцiї, детiнiзацiї процесу трудових мiграцiй та посилення соцiального та правового захисту громадян України, якi працюють за її межами, Верховною Радою України 05.11.2015р. прийнято Закон України № 761-VIII "Про зовнiшню трудову мiграцiю".
      Задля створення умов для повернення громадян України, якi працюють за кордоном, та збереження трудового потенцiалу України розпорядженням Уряду вiд 12.04.2017 № 257 затверджено План заходiв щодо забезпечення реiнтеграцiї в суспiльство трудових мiгрантiв i членiв їх сiмей. Розпорядженням Уряду вiд 12.07.2017 № 482 схвалено Стратегiю державної мiграцiйної полiтики України на перiод до 2025 року, положення якої, серед iншого, передбачають зниження адмiнiстративних бар'єрiв для свободи пересування населення України; зменшення негативних наслiдкiв емiграцiї України та збiльшення її позитивного впливу на розвиток держави; сприяння легальнiй мiграцiї тощо.
      З урахуванням ситуацiї на ринку працi, на сьогоднi державна полiтика спрямована, в першу чергу, на задоволення потреб вiтчизняної економiки в квалiфiкованих кадрах. Прiоритетними напрямами є розширення масштабiв навчання i перепiдготовки кадрiв, розвиток навичок працiвникiв вiдповiдно до потреб роботодавцiв, впровадження системи навчання впродовж життя, стимулювання внутрiшньої мiграцiї, трудової iнклюзiї великих груп населення, що не залученi до ринку працi, але не мають статусу безробiтних.
      Зважаючи на зростаючу кiлькiсть українських мiгрантiв та на можливiсть посилення негативних наслiдкiв не тiльки для України, але й для приймаючих країн, слiд звернути увагу на наступне:
      - Iдея пiдписання двостороннiх угод про працю та мiгрантiв має великий потенцiал, беручи до уваги диверсифiкацiю можливостей та досвiд. Крiм того, це, ймовiрно, зменшить кiлькiсть "неконтрольованої" мiграцiї i таким чином, країни будуть "готовi" до змiн на ринку працi та потокiв робочої сили.
      - В сучасних умовах, враховуючи основнi статтi витрат бюджету України, ринок працi та його пiдтримка залишаються без уваги. Тому необхiдна чiтка стратегiя держави, в т.ч. i щодо стимулювання та пiдтримки економiчно активного населення, створення цiльових програм розвитку країни, бiзнесу, забезпечення спецiалiстiв та пiдготовки необхiдних кадрiв.
      - Орiєнтацiя на продукцiю з бiльшою доданою вартiстю, подальше забезпечення економiчного зростання та стимулювання пiдвищення заробiтної плати згiдно темпiв економiчного зростання, збiльшенням частки працi у вартостi продукцiї, подальше впровадження практик корпоративної соцiальної вiдповiдальностi, забезпечення "бiлих" заробiтних плат, соцiальних пакетiв, переквалiфiкацiї тощо.
      У довгостроковiй перспективi, стабiлiзацiя ситуацiї та безкризовий розвиток дозволять молодим фахiвцям i трудовим ресурсам вiдчувати впевненiсть у своїй країнi та її пiдтримку, що призведе до уповiльнення вiдтоку кадрiв i до уникнення прояву негативних наслiдкiв для країн-сусiдiв України.

Заступник начальника управлiння М. МИХАЛЮК

Заборгована заробiтна плата: права працiвникiв на оплату працi

      Право кожного працiвника на своєчасне одержання винагороди за працю захищає стаття 43 Конституцiї України. Таке право на пiдставi укладеного трудового договору реалiзується також вiдповiдно до ст. 21 Закону України "Про оплату працi".
      У випадку затримки виплати заробiтної плати працiвник має право вiдповiдно до ст. 34 Закону "Про оплату працi" звернутись до роботодавця з вимогою компенсувати втрату частини заробiтної плати у зв'язку iз порушенням строкiв її виплати вiдповiдно до iндексу зростання цiн на споживчi товари й тарифiв на послуги.
      При отриманнi вiдмови вiд роботодавця виплатити заробiтну плату або iншi виплати, працiвник може звернутись до суду з позовною заявою про стягнення заборгованої заробiтної плати та вiдшкодування завданої її невиплатою шкоди.
      Примусове стягнення заборгованостi з виплати заробiтної плати та iнших витрат, пов'язаних iз трудовими правовiдносинами, здiйснюється органами державної виконавчої служби на пiдставi виконавчих документiв (виконавчих листiв та наказiв, що видаються судами на пiдставi судових рiшень) у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
      Пiсля отримання судового рiшення про стягнення заборгованої заробiтної плати працiвникам необхiдно звернутись у мiсцевi вiддiли державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi за мiсцем реєстрацiї пiдприємства-боржника для вiдкриття виконавчого провадження.
      Тiльки у цьому випадку, якщо буде вiдкрито виконавче провадження, стягнення заборгованої заробiтної плати на користь заявника буде вiдбуватись у першочерговому порядку.
            Важливо знати! Працiвники за позовами про стягнення заробiтної плати чи заявою про видачу судового наказу звiльняються вiд сплати витрат на вчинення виконавчих дiй.

Заступник начальника управлiння М.МИХАЛЮК

Пробацiя - можливостi для змiн

      ПРОБАЦIЯ - ЦЕ ... - забезпечення безпеки суспiльства (громади) шляхом запобiгання вчиненню правопорушень;
      - надання суду iнформацiї, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рiшення (складення досудової доповiдi);
      - органiзацiя виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волi;
      - пробацiйний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на пiдтримку такої особи в суспiльствi (консультацiї, мотивування до змiн, сприяння у вирiшеннi проблемних питань);
      - допомога особi, яка готується до звiльнення з мiсць позбавлення волi, в адаптацiї до життя в суспiльствi.
      Детальнiше...


До уваги роботодавцiв!

      Вiдповiдно до вимог ч. 2, 3 ст. 119 КЗпП України, працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України"Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу"i"Про альтернативну (невiйськову) службу","Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", надаються гарантiї та пiльги вiдповiдно до цих законiв.
      За працiвниками, призваними на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятими на вiйськову службу за контрактом, у тому числi шляхом укладення нового контракту на проходження вiйськової служби, пiд час дiї особливого перiоду на строк до його закiнчення або до дня фактичного звiльнення зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi i у фiзичних осiб - пiдприємцiв, у яких вони працювали на час призову.
      Названа норма передбачає, що мiж працiвником, призваним на вiйськову службу в особливий перiод, та роботодавцем зберiгаються трудовi вiдносини, а вiн лише увiльняється вiд виконання повноважень.
      За зверненням працiвника, як правило, у письмовiй формi, та доданої повiстки, роботодавець зобов'язаний забезпечити виконання вимог законодавства про працю, в частинi гарантiй працiвникам на час виконання державного обов'язку щодо захисту Вiтчизни, незалежностi та територiальної цiлiсностi України.
      За недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України, вiдповiдно до вимог статтi 265 КЗпП України, роботодавцевi доведеться сплатити штраф у 10-ти кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Сiмейний вiдпочинок для поранених учасникiв АТО (ООС), членiв сiмей загиблих/померлих

      Розпорядженням голови ЛОДА вiд 29.12.2018р. № 1448/0/5-18) затверджено Порядок компенсацiї вартостi наданих послуг з органiзацiї сiмейного вiдпочинку поранених учасникiв АТО (ООС) (у тому числi поранених бiйцiв-добровольцiв АТО) та членiв їх сiмей, батькiв, дружин i дiтей загиблих та померлих учасникiв АТО (ООС), що зареєстрованi та проживають у Львiвськiй областi, яким розширено коло осiб, якi мають право на сiмейний вiдпочинок, а саме:
      - учасники АТО (ООС), якi отримали поранення (контузiю, травму, калiцтво) або захворювання пiд час участi в антитерористичнiй операцiї (операцiї Об'єднаних сил), а також бiйцi-добровольцi АТО, якi проходили лiкування в закладах охорони здоров'я вiд початку проведення АТО (ООС), та члени їх сiмей;
      - особи, визнанi бiйцями-добровольцями АТО вiдповiдно до рiшення Львiвської обласної ради вiд 13.09.2016р. № 203 "Про визнання бiйцiв-добровольцiв, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на сходi України", якi отримали поранення (контузiю, травму, калiцтво) або захворювання пiд час участi в АТО (ООС), а також бiйцi добровольцi АТО, якi проходили лiкування в закладах охорони здоров'я вiд початку проведення АТО (ООС), члени їх сiмей: дружина (чоловiк) та дiти бiйця-добровольця АТО вiком до 18 рокiв;
      - особи, якi визнанi членами сiмей загиблих бiйцiв-доброовольцiв АТО вiдповiдно до рiшення Львiвської обласної ради вiд 13.09.2016 р. № 203 "Про визнання бiйцiв-добровольцiв, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на сходi України";
      - батьки, дiти яких загинули в зонi проведення антитерористичної операцiї (операцiї Об'єднаних сил) або внаслiдок захворювання, пов'язаного з виконанням ними обов'язкiв вiйськової служби або iз захистом Батькiвщини, батьки Героїв Небесної Сотнi та батьки померлих учасникiв АТО (ООС);
      - дружини (чоловiки), якi не одружилися вдруге, чоловiки (дружини) яких загинули в зонi проведення антитерористичної операцiї (операцiї Об'єднаних сил) або внаслiдок захворювання, пов'язаного з виконанням ними обов'язкiв вiйськової служби або iз захистом Батькiвщини, дружини Героїв Небесної Сотнi та дружини (чоловiки) померлих учасникiв АТО (ООС);
      - дiти, батьки яких загинули в зонi проведення антитерористичної операцiї (операцiї Об'єднаних сил) або внаслiдок захворювання, пов'язаного з виконанням ними обов'язкiв вiйськової служби або iз захистом Батькiвщини, дiти Героїв Небесної Сотнi та дiти померлих учасникiв АТО (ООС).
      Розмiр компенсацiї становить не бiльше 1200 грн. з розрахунку на одну особу за весь перiод, яка перераховується закладам вiдпочинку за наданi послуги.
      Одержувачi послуг самостiйно обирають заклад на територiї Львiвської областi та оплачують проїзд до мiсця призначення в обидвi сторони. У разi надання обраним закладом послуг, вартiсть яких перевищує розмiр компенсацiї, одержувачi послуг здiйснюють доплату вартостi за рахунок власних коштiв.
      Одержувач послуг, орган соцiального захисту, укладають iз обраним одержувачем послуг закладом тристороннiй договiр про компенсацiю вартостi наданих послуг з органiзацiї сiмейного вiдпочинку.
      Останнiй день перiоду перебування одержувача послуг у закладi - 10 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду iз закладу.
      Для отримання послуг iз сiмейного вiдпочинку необхiдно подати до управлiння працi та соцiального захисту населення, за мiсцем реєстрацiї або за мiсцем фактичного проживання, письмову заяву з вiдповiдним пакетом документiв.
      За бiльш детальною iнформацiєю необхiдно звертатись до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, тел. 4 10 65, каб.309.

Начальника управлiння I.ШМИРКО

Новий закон про домашнє насильство: якi змiни чекають на українцiв

      70% українських жiнок пiддаються рiзним формам знущань та принижень. Це жахлива статистика, яку має виправити закон про кримiналiзацiю домашнього насильства, що набув чинностi 11 сiчня цього року.
      Для бiльшостi жiнок та чоловiкiв домашнє насильство - це побої. Пiсля ухвалення нового закону домашнiм насильством вважаються не лише побої, а й факти психологiчного та економiчного тиску. Проте, щоб довести цi факти потрiбно щоб над членом сiм'ї систематично знущались (подiя вiдбулась понад три рази) i з'явились психологiчнi наслiдки. Власне, все це потрiбно буде доводити шляхом проведення численних експертиз.
      Змiнює закон i перелiк тих, кого можна вважати жертвами домашнього насильства. Вiдтепер, це не лише чоловiк та дружина, а й батько, мати, нареченi, колишнє подружжя, брати та сестри, нерiднi батьки, опiкуни, прийомнi дiти, дiти-вихователi та iншi родичi аж до двоюрiдного ступеня зв'язку. Також це можуть бути жiнки та чоловiки, якi спiльно мешкали однiєю сiм'єю, але не перебували у шлюбi. А от постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свiдок подiї.
      Згiдно з законом розширено й коло тих, хто має реагувати на випадки домашнього насилля. Це можуть бути: центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, прокуратура, уповноваженi з питань пробацiї, суди i полiцiя.
      Полiцейським надали право контролювати поведiнку домашнього кривдника. Це робиться задля того щоб не допустити повторних випадкiв насильства. Передбачається, що полiцейськi зможуть увiйти у приватне житло без вмотивованого рiшення суду. Проте це можливо лише у невiдкладних ситуацiях, коли потрiбно термiново протистояти агресоровi та захистити його жертв. Також полiцейськi отримали право анулювати дозволи на право купiвлi, носiння, зберiгання зброї та боєприпасiв до неї. Водночас, вони можуть вилучати зброю, якщо вона використовується не для захисту, а для агресiї.
      За насильство над рiдними вiдтепер каратимуть громадськими роботами вiд 150 до 240 годин або позбавленням волi термiном до двох рокiв.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Вiдбудеться зустрiч з представниками малого бiзнесу, учасниками АТО та представниками банкiв i Львiвської облдержадмiнiстрацiї з метою пiдтримки пiдприємницької дiяльностi

      На виконання Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi 14 лютого 2019р. о 10.00 год. в примiщеннi малої сесiйної зали Червоноградської мiської ради (4 пов.) вiдбудеться зустрiч з представниками малого бiзнесу, учасниками АТО та представниками банкiв i Львiвської облдержадмiнiстрацiї з метою пiдтримки пiдприємницької дiяльностi (часткове вiдшкодування з обласного бюджету вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках -14 % рiчних).
            Запрошуємо зацiкавлених осiб прийняти участь у зустрiчi!
      Детальну iнформацiю можна отримати за телефоном:       3-21-74; 3-22-60


Шановний керiвник пiдприємства !

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що Верховною Радою України прийнято Закон України ,,Про Державний бюджет України на 2019 рiк" вiд 23.11.2018 р. № 2629 - VIII, яким встановлено, що з 1 сiчня 2019 року мiнiмальна заробiтна плата - 4 173 гривень.
      Згiдно статтi 3 Закону України "Про оплату працi" вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР, iз внесеними змiнами та доповненнями, мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.
      Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов'язковою на всiй територiї України для пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i господарювання та фiзичних осiб, якi використовують працю найманих працiвникiв, а будь - якою системою оплати працi.
      Вiдповiдно до ст.8 Закону України вiд 8 липня 2010 року № 2464-VI ,,Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", якщо працiвник за мiсяць отримує дохiд, розмiр якого не перевищує рiвня мiнiмальної заробiтної плати i при цьому вiн оформлений за основним мiсцем працi, єдиний соцiальний внесок розраховується, як добуток мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на ставку єдиного внеску. У 2019 роцi - це 918,06 гривень, а саме 4 173 грн. * 22 вiдсотки.
      Крiм цього, повiдомляємо, що у зв'язку iз збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати з сiчня 2019 року посилено фiнансову вiдповiдальнiсть за виплату заробiтної плати у ,, конвертах ", або не оформлення трудових вiдносин з найманими працiвниками та недотримання мiнiмальних гарантiй оплати працi. Зокрема, за допуск працiвника до роботи без оформлення трудових вiдносин - 125 190 грн., несвоєчасну виплату зарплати - 12 519 гривень.
      Враховуючи вищенаведене просимо Вас врахувати змiни до чинного законодавства в частинi оплати працi та оформлення трудових вiдносин з найманими працiвниками.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Торгiвля людьми - величезне порушення прав людини

      Торгiвля людьми - це дуже складна проблема. Українськi i мiжнароднi державнi та недержавнi органiзацiї докладають максимум зусиль, аби запобiгти та зупинити цей злочин. За оцiнками експертiв, незаконний прибуток вiд торгiвлi людьми є третiм в свiтi пiсля торгiвлi зброєю i наркотиками. Цей злочин зазвичай є результатом дiяльностi мiжнародних злочинних угруповань, його непросто виявити. Жертви часто заляканi i бояться звертатись до органiв правопорядку.
      Якщо говорити про Україну, то наша держава одна з перших країн Європи, яка ще у кiнцi дев'яностих рокiв кримiналiзувала цей злочин, за нього передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть - це стаття 149 Кримiнального кодексу. Також прийнятий базовий закон "Про протидiю торгiвлi людьми в Українi", який визначає вiдповiдальним координатором цiєї проблеми мiнiстерство соцiальної полiтики, в нас є державна програма, яка передбачає реагування за кiлькома напрямками. Це попередження та проведення iнформацiйних кампанiй. Проводяться великi iнформацiйнi кампанiї в країнi 30 липня у Мiжнародний день протидiї торгiвлi людьми i 18 жовтня, у Європейський день протидiї торгiвлi людьми. Минулого року в усiх областях проведено потужнi iнформацiйнi кампанiї та вуличнi акцiї щодо протидiї торгiвлi людьми.
      Якщо говорити про обсяги проблеми, то мiжнароднi органiзацiї говорять, що за усi роки незалежностi понад 230 тисяч осiб постраждали в результатi торгiвлi людьми. Наше законодавство передбачає надання допомоги людям, якi постраждали. Передбачена одноразова матерiальна допомога у розмiрi трьох прожиткових мiнiмумiв, медична допомога, правова допомога. Дуже важливо попереджати цю проблему, iнформувати громадян, що, наприклад, коли вони їдуть за кордон, то нi в якому випадку не повиннi вiддавати паспорт нiкому. Це вже є ознакою того, що їх втягують в незаконну дiяльнiсть. Також необхiдно працевлаштовуватись офiцiйно, це буде запорукою, принаймi, можливостi захистити свої права.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Конкурс iнвестицiйних проектiв

      Оголошення!
      Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      
            Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв, який триватиме з 23 сiчня по 23 лютого 2019 року.
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп "Роздiлу 13 "Текстильне виробництво", Роздiлу 14 "Виробництво одягу", Роздiлу 15 "Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 23 сiчня по 23 лютого 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
      
            Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО розпочинається з 23 сiчня 2019 року та триватиме напротязi року.
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв з 23 сiчня 2019 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 23 сiчня 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


Результати вирiшення колективних трудових спорiв, конфлiктних ситуацiй у Львiвськiй областi у 2018 роцi

      Упродовж 2018 року дiяльнiсть вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi (далi - вiддiлення НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)", "Про соцiальний дiалог в Українi", а саме: здiйснення сприяння у вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв), полiпшення стану соцiально-трудових вiдносин у трудових колективах пiдприємств, установ, органiзацiй областi, прогнозування та запобiгання виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв), сприяння забезпеченню здiйснення соцiального дiалогу, проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi профспiлок та органiзацiй роботодавцiв.
      З метою виконання своїх завдань та функцiй вiддiлення НСПП взаємодiє з органами виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, профспiлками, органiзацiями роботодавцiв, правоохоронними та контролюючими органами, керiвниками та профактивом пiдприємств, установ, органiзацiй областi, громадськими органiзацiями та спiвпрацює з 24 пiдготовленими НСПП трудовими арбiтрами, 4 посередниками.
      У районних центрах та мiстах обласного значення на громадських засадах дiють 29 iнформацiйно-консультацiйних центрiв НСПП для монiторингу стану соцiально-трудових вiдносин та надання сторонам роз'яснень та консультацiй з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
      На виконання завдань i функцiй НСПП вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi упродовж 2018 року сприяло вирiшенню 83 колективних трудових спорiв (конфлiктiв) (далi - КТС(К)), з них 80 (96,4%) на виробничому рiвнi, 3 (3,6%) на територiальному рiвнi. Безпосереднiми учасниками зазначених спорiв стали 12780 найманих працiвникiв 52 пiдприємств, установ, органiзацiй областi.
      Загалом у зазначених КТС(К) найманими працiвниками було висунуто 199 вимог, з яких: 135 або 67,8% вiд загальної кiлькостi - щодо невиконання вимог законодавства про працю; 39 (19,6%) - щодо виконання колективного договору, угоди; 19 (9,5%) - щодо встановлення нових або змiни iснуючих соцiально-економiчних умов працi та виробничого побуту; 6 (3,0%) - щодо укладення або змiни колективного договору, угоди.
      У зазначеному перiодi вiддiлення НСПП здiйснювало заходи по запобiганню виникнення КТС(К) по 18 випадках ускладнення стану соцiально-трудових вiдносин (далi - СТВ) та монiторинг стану СТВ у 26 конфлiктогенних пiдприємствах, органiзацiях та установах областi, на яких проведена вiдповiдна рекомендацiйно-роз'яснювальна робота.
      За сприяння та координацiї вiддiлення НСПП в 2018 роцi було проведено 340 примирних процедур, спрямованих на вирiшення КТС(К) та запобiгання їх виникнення, у т.ч. 13 засiдань примирних комiсiй та 327 узгоджувальних зустрiчей.
      Загалом у зазначеному перiодi у результатi вирiшення КТС (К) та запобiгання їх виникненню погашено заборгованiсть з виплати заробiтної плати на загальну суму 103,1 млн. грн. або 95,2% вiд загальної суми боргу - 108,3 млн. грн, що стала основною причиною виникнення КТС (К) та випадкiв ускладнення стану СТВ.
      У 2018 роцi спостерiгалося значне ускладнення стану соцiально-трудових вiдносин у галузi освiти, охорони здоров'я, вугiльнiй галузi, переробнiй промисловостi областi, що призвело до виникнення колективних трудових спорiв, конфлiктних ситуацiй. Основними, найбiльш поширеними причинами виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та протестної активностi найманих працiвникiв є порушення чинного законодавства з працi, зокрема про оплату працi.
      У результатi здiйснених заходiв упродовж 2018 року врегульовано та знято з реєстрацiї 13 КТС(К), вирiшено 57 вимог найманих працiвникiв. За сприяння вiддiлення НСПП та за участю органiв влади, профспiлок вирiшено КТС (К) у ПАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат", ЛКП "Львiвелектротранс", ПАТ "Миколаївцемент", ТОВ "Унiверсальна бурильна технiка" та iншi. Продовжується розгляд та вирiшення КТС(К) у ДП "Львiввугiлля", ДП ЛДЗ "ЛОРТА", закладах охорони здоров'я мiст Дрогобича та Стебника, КНП "Центральна мiська лiкарня м. Борислава", КЗ Самбiрська центральна районна лiкарня, у навчально-виховних закладах м. Нового Роздолу та iнших.
      Вiддiленням НСПП вiдповiдно до компетенцiї упродовж 2018 року здiйснювався монiторинг акцiй соцiального протесту, надавались роз'яснення сторонам соцiального дiалогу щодо врегулювання розбiжностей, що виникли. У зазначеному перiодi найманими працiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй областi проведено 23 акцiї соцiального протесту (далi - АСП), пов'язанi з ускладненням стану СТВ, у яких взяли участь 4607 найманих працiвникiв 195 пiдприємств, установ, органiзацiй областi.
      Iз загальної кiлькостi (23 АСП), у 8 АСП або 34,8% вiд загальної кiлькостi АСП найманими працiвниками висувались вимоги щодо погашення боргу з заробiтної плати та своєчасної виплати поточної заробiтної плати. Таким чином, однiєю з основних найбiльш поширених причин протестної активностi найманих працiвникiв є порушення чинного законодавства з працi, зокрема щодо погашення боргу з заробiтної плати.
      Вiддiленням НСПП здiйснюються також заходи щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про соцiальний дiалог в Українi", вiдповiдно до якого на НСПП покладено функцiї щодо проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi (пiдтвердження репрезентативностi) сторiн соцiального дiалогу.
      Серед основних принципiв, вiдповiдно до яких здiйснюється соцiальний дiалог, Законом України "Про соцiальний дiалог в Українi" визначено принцип репрезентативностi i правомочностi сторiн та їх представникiв. Тому, згiдно статтi 4 зазначеного Закону для участi у колективних переговорах з укладення колективних договорiв i угод, тристороннiх або двостороннiх органах соцiального дiалогу та у мiжнародних заходах склад суб'єктiв профспiлкової сторони та сторони роботодавцiв на нацiональному, галузевому та територiальному рiвнях визначається за критерiями репрезентативностi.
      На локальному рiвнi вiдповiдно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первиннi профспiлковi органiзацiї при укладеннi колективних договорiв є репрезентативними i не потребують проходження процедури оцiнки критерiям репрезентативностi та її пiдтвердження.
      Вiдповiдно до рiшень вiддiлення НСПП визнано такими, що вiдповiдають критерiям репрезентативностi (пiдтвердили репрезентативнiсть) на територiальному рiвнi для участi у колективних переговорах з укладення територiальних угод та для делегування представникiв до вiдповiдних органiв соцiального дiалогу 29 суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв Львiвської областi. Реєстр репрезентативних суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв областi розмiщено на сайтi вiддiлення НСПП.
      Iнформацiя про дiяльнiсть НСПП та вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi публiкується в офiцiйному виданнi НСПП - Бюлетенi НСПП, розмiщена на офiцiйному сайтi НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сайтi вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi (www.nspp-lviv.at.ua).

Цюпа В. П., завiдувач iнформацiйно-консуль-тацiйним центром НСПП у м. Червоноградi, начальник юридичного вiддiлу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

Роботодавцям про вiдповiдальнiсть за несвоєчасну та не в повному обсязi виплату заробiтної плати!

      Вiдповiдно до норм законодавства, зокрема ст.115 Кодексу законiв України про працю, заробiтна плата має виплачуватись регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв ? представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата.
      У разi затримки з виплатою заробiтної плати працiвники мають право на пiдставi вимог ст. 34 Закону України "Про оплату працi" на отримання компенсацiйних виплат у зв'язку з порушенням строкiв її виплати.
      За несвоєчасну виплату заробiтної плати бiльш як за один мiсяць або виплату її не в повному обсязi, статтею 265 Кодексу законiв про працю для юридичних та фiзичних осiб ? пiдприємцiв, якi використовують найману працю, передбачено вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (абз. 3 ч. 2 ст. 265 Кодексу законiв про працю )
      Окрiм цього, чинним законодавством передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть за невиплату заробiтної плати.
      Згiдно ст.175 ч.1 Кримiнального кодексу України безпiдставна невиплата заробiтної плати, бiльш як за один мiсяць, вчинена умисно керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї незалежно вiд форми власностi чи громадянином - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
            НАГАДУЄМО!
            Несвоєчасна виплата заробiтної плати є грубим порушенням конституцiйних прав Ваших працiвникiв на оплату працi!

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Отримуєш соцiальнi виплати i їдеш за кордон - повiдом органи соцiального захисту

      Конституцiя України гарантує кожному громадянину соцiальний захист. Водночас законодавство передбачає вiдповiдальнiсть за подання неправдивих даних пiд час декларування вiдомостей при зверненнi за призначенням державної соцiальної допомоги.
      Усi види державних соцiальних виплат призначаються громадянам,       якi постiйно проживають на територiї України.
      Одним iз видiв виплат, якi призначає управлiння соцiального захисту населення, вiдповiдно до постанови КМУ вiд 26.07.1996 року № 832 "Про пiдвищення розмiрiв державної допомоги окремим категорiям громадян", є щомiсячна компенсацiйна виплата непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядає за особою з iнвалiднiстю I групи, або за особою, яка досягла 80-рiчного вiку.
      Припинення вказаних компенсацiйних виплат здiйснюється за таких умов:
      - працевлаштування одержувача, в т. ч. реєстрацiя ФОП;
      - смертi;
      - не здiйснення одержувачем допомог догляду, в т.ч. перебування його за межами України, та iнше.
      Фiзичнi особи, якi одержують компенсацiю, зобов'язанi повiдомляти органи соцiального захисту про обставини, якi можуть вплинути на умови її призначення та виплату.
      З метою попередження нерацiонального витрачання бюджетних коштiв управлiнням проводиться робота по виявленню осiб, якi зареєстрованi як отримувачi зазначеного виду виплати, щодо їх перебування на територiї України та здiйснення ними догляду, шляхом запрошення одержувачiв компенсацiї не менше нiж одного разу протягом 60 днiв.
      У разi, якщо пiд час вибiркового обстеження матерiальних умов домогосподарства державним соцiальним iнспектором буде виявлено ознаки порушення норм законодавства, в тому числi фактiв, що впливають на визначення права на допомогу (виїзд за кордон), особi буде припинено надання ранiше призначеної допомоги та вирiшуватиметься питання про повернення безпiдставно виплачених бюджетних коштiв.
      Для попередження випадкiв нерацiонального витрачання бюджетних коштiв просимо осiб, якi перебувають на облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради та отримують державнi соцiальнi виплати, завчасно iнформувати про факти, якi впливають на отримання допомог,       в тому числi щодо виїзду ними чи членами їхнiх сiмей за кордон (на тривале перебування).

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Прожитковий мiнiмум та мiнiмальна заробiтна плата у 2019 роцi

      Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi. Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах.
      Верховна рада України ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2019р." Законом установлено у 2019 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2019 року - 1853 грн., з 1 липня - 1936 грн., з 1 грудня - 2027 грн., а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:
      - дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2019 року - 1626 грн., з 1 липня - 1699 грн., з 1 грудня - 1779 грн.;
      - дiтей вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2019 року - 2027 грн., з 1 липня - 2118 грн., з 1 грудня - 2218 грн.;
      - працездатних осiб: з 1 сiчня 2019 року - 1921 грн., з 1 липня - 2007 грн., з 1 грудня - 2102 грн.;
       - осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2019 року - 1497 грн., з 1 липня - 1564 грн., з 1 грудня - 1638 грн.
      Законом установлено мiнiмальну заробiтну плату у 2019 роцi;
      - у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 4 173 грн.,
      - у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 25,13 грн.

Начальник управлiння I. I. Шмирко

Все про мiнiмальнi гарантiї в оплатi працi

      Мiнiмальними державними гарантiями в оплатi працi є не лише мiнiмальна зарплатня, але й норми i гарантiї в оплатi працi, якi передбаченi частиною першою статтi 12 Закону України "Про оплату працi". А саме:
      - норми оплати працi за роботу в надурочний час;
      у святковi, неробочi та вихiднi днi;
      у нiчний час;
      за час простою, який мав мiсце не з вини працiвника;
      при виготовленнi продукцiї, що виявилася браком не з вини працiвника; працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв, при скороченiй тривалостi їх щоденної роботи тощо.
      - гарантiї в оплатi працi для працiвникiв - оплата щорiчних вiдпусток;
      за час виконання
      Державних обов'язкiв; для тих, як i направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, на обстеження в медичний заклад;
      для переведених за станом здоров'я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на iншу роботу у зв'язку з виробничою необхiднiстю; для вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, переведених на легшу роботу; при рiзних формах виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших спецiальностей; для донорiв, тощо.
      - гарантiї та компенсацiї працiвникам в разi переїзду на роботу до iншої мiсцевостi, службових вiдряджень, роботи у польових умовах тощо.
      Водночас звертаємо увагу суб'єктам господарювання на необхiдностi нарахування та виплати iндексацiї заробiтної плати, яка також є мiнiмальною гарантiєю в оплатi працi та пiдлягає обов'язковому проведенню у встановленому законодавством порядку.
      За недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi передбачено застосування щодо суб'єкта господарювання штрафної санкцiї у десятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати за кожного працiвника щодо якого вчинено порушення. При цьому, заходи щодо притягнення до вiдповiдальностi за таке порушення вживаються незалежно вiд факту його усунення в ходi iнспекцiйного вiдвiдування та не звiльняють роботодавцiв вiд обов'язку усунення такого порушення.
      За iнформацiєю Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, за 11мiсяцiв 2018 року за недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi на Львiвщинi оштрафовано 63 суб'єкти господарювання на загальну суму понад 13,6 млн. грн.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Гендерна полiтика в Українi
Гендерна рiвнiсть - це чутливий iндикатор, який демонструє, наскiльки розвинутою i демократичною є держава та одна з ознак правової держави, що зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених мiжнародним законодавством.
      На нацiональному рiвнi гендерна рiвнiсть гарантована, передусiм, Конституцiєю України, Кодексом законiв про працю України, а також Законом України''Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв'', Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Державної соцiальної програми забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року" та iншими законодавчими актами.
      Яким є становище жiнок в Українi на сьогоднiшнiй день? Основною проблемою є декларативний характер гендерної рiвностi та формальнiсть прав жiнок. Реальна ситуацiя багато в чому є прямо протилежною правовим нормам.
      Чинники, якi перешкоджають встановленню гендерної рiвностi в Українi:
      - стереотипи (багато хто i зараз розглядає жiнку як слабку у порiвняннi з чоловiком iстоту, яка є другорядною в суспiльному, полiтичному та економiчному життi);
      - криза в економiцi (гостро стоїть питання безробiття, яке часто штовхає жiнок на заробiтчанство, що нерiдко призводить до продажу жiнок та подальшої сексуальної експлуатацiї) та переважаючий на ринку працi попит на працiвникiв-чоловiкiв, а не жiнок;
      - слаборозвинуте громадянське суспiльство, у тому числi пасивнiсть жiночих органiзацiй та окремих жiнок у вiдстоюваннi своїх законних прав та свобод;
      - вiдсутнiсть нацiонального механiзму щодо забезпечення рiвних прав i можливостей жiнок i чоловiкiв в усiх сферах суспiльного життя.
      Прагнучи запровадити нацiональний механiзм щодо забезпечення рiвностi прав чоловiкiв та жiнок, уряд затвердив Державну соцiальну програму забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року, якою передбачено: удосконалення нормативно-правової бази, урахування гендерного компонента в програмах економiчного та соцiального розвитку, удосконалення механiзму проведення гендерно-правової експертизи, удосконалення механiзмiв реалiзацiї права на захист вiд дискримiнацiї за ознакою статi. До реалiзацiї Програми, крiм органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, передбачається залучити мiжнароднi органiзацiї та громадськi об'єднання, дiяльнiсть яких спрямовується на забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв.

В.о. начальника управлiння О.ШЕРЕМЕТА

Оголошення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi

      1. Найменування, мiсцезнаходження органiзатора конкурсу:
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради; 80100, Львiвська область, мiсто Червоноград, проспект Шевченка, 19.
      2. Пiдстава для проведення конкурсу: Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.12.2018р. № 1108.
      3. Мiсце i час проведення конкурсу: кабiнет першого заступника мiського голови (голова комiсiї) - № 215; -       12.02. 2019 року о 15:00 год.
      4. Контактнi телефони для здiйснення зв'язку з учасниками конкурсу: (03249) 3-16-12 ( секретар комiсiї).
      5. Кiнцевий строк подання конкурсних пропозицiй:       11.02.2019р. 10.00.год.
      6.       Характеристика територiї, де повиннi надаватися послуги з вивезення побутових вiдходiв:
      - територiя iндивiдуальної забудови м.Червонограда (сектор I) ;
      - середня вiдстань вiд об'єкта утворення побутових вiдходiв до полiгону з вiдходами ТПВ - 6 км.;
      - пiд'їзднi шляхи до полiгону - тверде асфальто-бетонне покриття.
            з житлового сектору iндивiдуальної забудови :
      - кiлькiсть житлових будинкiв - 1284 шт.;
      - кiлькiсть мешканцiв - 3245 осiб;
      - орiєнтовний рiчний обсяг побутових вiдходiв вiд мешканцiв - 1500,0 тн.
            з сектору вiд пiдпрємств, установ та органiзацiй :
      - кiлькiсть пiдприємств та органiзацiй - 65 од.;
      - кiлькiсть бюджетних установ - 8 од.;
      - орiєнтовний рiчний обсяг побутових вiдходiв вiд установ - 1600,0 тн.
      7. Для участi у конкурсi учасники подають оригiнали або засвiдченi в установленому законодавством порядку копiї наступних документiв:
      7.1 заява про участь у конкурсi;
      7.2 реєстрацiя учасникiв конкурсу в єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб;
      7.3 довiдки вiдповiдних органiв державної податкової служби i Пенсiйного фонду України про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсiйного фонду України;
      7.4 завiрена копiя Статуту;
      7.5 балансовий звiт суб'єкта господарювання за останнiй звiтний перiод;
      7.6 наявнiсть достатньої кiлькостi спецiально обладнаних транспортних засобiв для збирання та перевезення побутових вiдходiв;
      7.7 технiчнi паспорти на спецiально обладнанi транспортнi засоби та довiдки про проходження ними технiчного огляду;
      7.8 можливiсть проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водiїв у належним чином обладнаному медичному пунктiв;
      7.9 вартiсть надання послуг з вивезення побутових вiдходiв;
      7.10 досвiд роботи з надання послуг з вивезення побутових вiдходiв;
      7.11 наявнiсть у працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї;
      7.12 способи поводження з побутовими вiдходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергiї; захоронення побутових вiдходiв;
      7.13 наявнiсть контейнерiв;
      7.14 перiодичнiсть вивозу твердих побутових вiдходiв;
      7.15 можливiсть здiйснювати щоденний контроль за технiчним станом транспортних засобiв власними силами, виконання регламентних робiт з технiчного обслуговування та ремонту спецiально обладнаних транспортних засобiв;
      7.16 пiдтримання належного санiтарного стану спецiально обладнаних транспортних засобiв для збирання та перевезення побутових вiдходiв;
      7.17 можливiсть забезпечити зберiгання та охорону спецiально обладнаних транспортних засобiв для перевезення побутових вiдходiв на пiдставi та у порядку, встановленому законодавством;
      7.18 наявнiсть системи контролю руху спецiально обладнаних транспортних засобiв пiд час збирання та перевезення побутових вiдходiв;
      7.19 наявнiсть угоди на здiйснення утилiзацiї та захоронення твердих побутових вiдходiв або наявнiсть на балансi Пiдприємства промислової переробки побутових вiдходiв чи наявнiсть полiгона по захороненню ТПВ;
      7.20 провадження системи роздiльного збирання побутових вiдходiв;
      8. Конкурсна документацiя надається учасникам конкурсу протягом 3 робочих днiв пiсля надходження вiд учасника заявки про участь у конкурсi.
      9. Усi документи, якi надаються для участi у конкурсi, мають бути пiдписанi уповноваженою особою та завiренi печаткою пiдприємства та подаються претендентом у закритому конвертi (пакетi), з помiткою "Заява на участь у конкурсi".
            Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради.

Начальник управлiння ЖКГ А.Думич

Iндустрiальний бiзнес-парк


До уваги роботодавцiв

      Статтею 119 Кодексу законiв про працю України визначено гарантiї для працiвникiв на час виконання державних або громадських обов'язкiв так, якщо за чинним законодавством України цi обов'язки можуть здiйснюватись у робочий час, працiвникам гарантується збереження мiсця роботи (посади) i середнього заробiтку.
      Працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" i "Про альтернативну (невiйськову) службу", "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", надаються гарантiї та пiльги вiдповiдно до цих законiв.
      За працiвниками, призваними на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятими на вiйськову службу за контрактом, у тому числi шляхом укладення нового контракту на проходження вiйськової служби, пiд час дiї особливого перiоду на строк до його закiнчення або до дня фактичного звiльнення зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi i у фiзичних осiб - пiдприємцiв, у яких вони працювали на час призову. Таким працiвникам здiйснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштiв Державного бюджету України вiдповiдно до Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей".
      Гарантiї, визначенi у частинi третiй цiєї статтi, зберiгаються за працiвниками, якi пiд час проходження вiйськової служби отримали поранення (iншi ушкодження здоров'я) та перебувають на лiкуваннi у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнанi безвiсно вiдсутнiми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на вiйськовий облiк у районних (мiських) вiйськових комiсарiатах пiсля їх звiльнення з вiйськової служби у разi закiнчення ними лiкування в медичних закладах незалежно вiд строку лiкування, повернення з полону, появи їх пiсля визнання безвiсно вiдсутнiми або до дня оголошення судом їх померлими.
      Гарантiї, визначенi у частинi третiй цiєї статтi, в частинi збереження мiсця роботи, посади не поширюються на осiб, якi займали виборнi посади в органах мiсцевого самоврядування та строк повноважень яких закiнчився.
      За недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України, вiдповiдно до вимог статтi 265 КЗпП України, роботодавцевi доведеться сплатити штраф у 10-ти кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Мiжнародний ЕКСПО-Конгрес "Бiзнес для розумних мiст"

            Мiському, селищному, сiльському головi Iнформацiйний лист
            29-31 сiчня 2019 року у м. Києвi (НСК "Олiмпiйський") вiдбудеться       мiжнародний ЕКСПО-Конгрес "Бiзнес для розумних мiст".
      Захiд проводиться за пiдтримки Мiнiстерства економiчного розвитку та торгiвлi України, Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунальних послуг України та Київської мiської державної адмiнiстрацiї.       Асоцiацiя мiст України є партнером заходу.
      ЕКСПО-Конгрес захiд носить глобальний характер та збере у нашому мiстi провiдних свiтових експертiв, керiвникiв мiжнародних проектiв, представникiв мiст та потужного бiзнесу.
      В рамках заходу заплановано проведення двох конгресiв; шести тематичних конференцiй; виставкова експозицiя проектiв розвитку мiст, реалiзованих з залученням приватного бiзнесу, а також низки локальних подiй/семiнарiв/майстер-класiв, органiзованих для обговорення нових свiтових трендiв у сферi трансформацiї мiст у Сталi та Розумнi.
      У ЕКСПО Конгресi вiзьмуть участь вiдомi в усьому свiту спiкери та регiональнi лiдери, якi будуть розповiдати про реальнi проекти й механiзми їх практичної реалiзацiї. Серед спiкерiв нашого заходу мер Барселони у 2006-2011 роках ДжордiХереу, який розпочав реалiзацiю проекту створення Розумної Барселони; Керiвник Iнфраструктурної полiтики та пiдготовки проектiвЄБРР Метью Джордан-Танк; керiвник Мiської iнiцiативи МФК в EMENA ПатрiкАвато; Директор GlobalInfrastructureHub Данiель Федсон; Президент Мiжнародної асоцiацiї наукових паркiв та iнновацiйних територiй IASP та вiце-президент Iспанської мережi наукових паркiв APTE ЙозепМiкельПiкє; Генеральний секретар Органiзацiї мiжнародних економiчних вiдносин OiER, засновник i виконавчий директор Програми "UnitedSmartCities" Карi Айна Ей та iншi.
      Захiд вiдкриє перший вiце-прем'єр Мiнiстр України Степан Кубiв, модератором конгресiв виступить Головний редактор Проекту BBC WorldService 2020, перед цим - Голова Європейської служби BBC WorldService Артем Лiс.
      Програма заходiв, спiкери та iнша корисна iнформацiя доступнана веб-сайтi ЕКСПО-Конгресу,що постiйно оновлюється, https://www.businessforsmartcities.com.
      Зважаючи на те, що на ЕКСПО будуть представленi стенди мiст та вiдомих в свiтi компанiй, що пропонують свої рiшення для трансформацiї мiст у сталi та розумнi, а також планується багато вiдвiдувачiв з країн Європи, Америки та Азiї, звертаємось до Вас з пропозицiєю розглянути можливiсть       участi у заходi представникiв мiсцевої влади та бiзнесу вашого мiста, а також       органiзацiї стенду, який демонструватиме досягнення вашого мiста у цiй сферi.
      Iнформуємо Вас, що       членам Асоцiацiї надається 50% знижка на отримання базового 3-х денного квiтка на ЕКСПО-Конгрес для перших 300 учасникiв, що зареєструються на цей захiд.
            Реєстрацiя здiйснюється на сайтi https://www.businessforsmartcities.com з використанням коду       KievSmart.
      Додатково повiдомляємо, що в рамках ЕКСПО-Конгресу проводитиметься низка семiнарiв (круглих столiв, мастер класiв) з рiзної тематики. Участь у кожному з цих заходiв можуть взяти 25-30 осiб, 20 з яких обиратиметься Асоцiацiєю мiст серед тих осiб, що зареєструвалися для участi в ЕКСПО-Конгресi, виявили зацiкавленiсть взяти участь у тому чи iншому заходi, належать до цiльової аудиторiї вiдповiдного заходу. Вибiр учасникiв цих заходiв вiдбуватиметься за принципом першої реєстрацiї. Додаткової оплати за участь у цих заходах не встановлюється.
      У додатку до цього листа мiститься iнформацiя щодо двох таких заходiв, що вже пiдтверджено.

Асоцiацiя мiст України

Як вiдрiзнити торгiвлю людьми вiд iнших злочинiв?

      Торгiвля людьми - це злочин проти людини на вiдмiну вiд нелегальної мiграцiї та контрабанди мiгрантiв, якi є злочинами проти держави.
            Характернi ознаки торгiвлi людьми:
      - Обмеження свободи пересування;
      - Вiдсутнiсть вибору та можливостi припинити роботу;
      - Вилучення паспорту та iнших документiв;
      - Погроза силою або її застосуванням;
      - Боргова кабала, невиплата обiцяної винагороди за роботу повнiстю або частково;
      - Залякування депортацiєю, погрози повiдомити правоохоронним органам про нелегальний статус перебування в країнi.
            Форми торгiвлi людьми:
      Сексуальна експлуатацiя, примушування до проституцiї, використання у порнобiзнесi;
      Трудова експлуатацiя;
      Примусове жебрацтво;
      Примусове втягнення у злочинну дiяльнiсть;
      Торгiвля людьми з метою вилучення органiв.
            Хто може постраждати вiд торгiвлi людьми?
      Будь-яка особа може постраждати вiд торгiвлi людьми, незалежно вiд вiку, статi, освiти чи соцiального статусу.
      Серед постраждалих осiб, наймолодшiй було лише три роки, а найстаршiй - 73. Жiнки та чоловiки стають жертвами сексуальної та трудової експлуатацiї. Дiтей змушують красти, жебракувати, використовують для проституцiї, виготовлення порнографiчної продукцiї, та навiть використовують з метою вилучення органiв.
      Останнiми роками фiксується все бiльше випадкiв торгiвлi чоловiками з метою трудової експлуатацiї в рiзних країнах, серед яких Росiйська Федерацiя, Польща, Чеська Республiка, Iталiя та iншi країни
      Потрапити у пастку торгiвцiв людьми можна i в межах своєї країни!
      Людину можуть ошукати, продати та пiддати жорстокiй експлуатацiї в межах своєї власної країни. Найбiльш поширеним є перевезення людей iз сiльської мiсцевостi та з невеличких мiстечок до великого мiста чи до курортних територiй з метою трудової чи сексуальної експлуатацiї або примусу до жебракування.
            Як вербують торгiвцi людьми?
      Вербувальники зазвичай використовують особистi зв'язки або фальшивi рекламнi оголошення у мiсцевiй пресi, нелегальнi кадровi агенцiї та веб-сайти з працевлаштування. Посередниками у вербуваннi можуть стати i тi, кому Ви довiряєте - знайомi, приятелi, сусiди, а iнколи навiть друзi або родичi . Часом вони й самi не знають, якими насправдi можуть бути наслiдки Вашої подорожi. Умови, що пропонують вербувальники, є зазвичай дуже привабливими та можуть здатися правдоподiбними, як-то фiнансова допомога та пiдтримка в органiзацiї поїздки, оформлення всiх необхiдних документiв тощо.
            Найчастiше обiцяють:
      Легальне працевлаштування, укладання трудового контракту;
      Оформлення вiзи, проїзних документiв;
      Неважку та високооплачувану роботу без вимог знання iноземної мови (наприклад, роботу офiцiанткою, домогосподаркою, прибиральницею для жiнок; роботу на будiвництвi або у сiльському-господарствi для чоловiкiв).
            Що може трапитися насправдi:
      Нелегальне працевлаштування;
      Обмеження свободи пересування та контактiв iз зовнiшнiм свiтом, з близькими та друзями;
      Позбавлення паспорту, iнших документiв;
      Фiзичне та психологiчне насильство або погрози його застосування,
      Нав'язування боргу, який потрiбно "вiдробити";
      Погрози покарання за порушення мiграцiйного законодавства країни у разi звернення до полiцiї або мiграцiйної служби;
      Шантаж та манiпулювання (наприклад, погроза насильства над членами сiм'ї).
      Завжди ретельно вивчайте будь-яку пропозицiю працевлаштування, навчання або вiдпочинку, навiть якщо Ви довiряєте тому, хто її пропонує!

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Легалiзацiя заробiтної плати - основа стабiльного майбутнього

      У нинiшнiх умовах проблемною залишається легалiзацiя зайнятостi населення та заробiтної плати, реалiзацiя гарантiй оплати працi та органiзацiя заходiв по недопущенню виникнення заборгованостi з виплати заробiтної плати. Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни-суб'єкти пiдприємницької дiяльностi при виплатi заробiтної плати повиннi дотримуватись вимог чинного законодавства, нести вiдповiдальнiсть за навмисне порушення норм законодавства щодо виплати заробiтної плати.
      На жаль, бiльшiсть працiвникiв iнодi свiдомо погоджуються на пропозицiю роботодавцiв отримувати офiцiйну (зазвичай мiнiмальну) заробiтну плату, а решту у виглядi так званої доплати - неофiцiйно (розмiр якої значно перевищує мiнiмальну). З великою кiлькiстю працiвникiв роботодавцi взагалi не укладають трудовi договори задля мiнiмiзацiї понесених витрат. Працiвники, якi одержують заробiток "у конвертах", є заручниками самих себе, адже, отримуючи нелегальну винагороду в результатi домовленостi з роботодавцем, вони позбавляють себе соцiальних виплат та гарантiй, а отже - стабiльного та забезпеченого майбутнього. З огляду на це, посилюється вiдповiдальнiсть роботодавцiв за порушення законодавства про працю, а саме: за допуск працiвника до роботи без укладання трудового договору (контракту); оформлення працiвника на неповний робочий час у разi виконання роботи повного робочого часу, установленого на пiдприємствi; виплату зарплати без нарахування та сплати єдиного соцiального внеску; недотримання встановлених законодавством мiнiмальних державних соцiальних гарантiй в оплатi працi.
      Серед негативних наслiдкiв "тiньової" зайнятостi є i такi, що стосуються суспiльної небезпеки, адже всi ми є споживачами послуг у сферi громадського харчування, торгiвлi, транспорту, будiвництва тощо, тож необхiдна їх висока якiсть. Нелегальна зайнятiсть сприяє поширенню захворювань, пiдвищенню рiвня аварiйностi на дорогах, зростанню ризику виникнення нещасних випадкiв на виробництвi, адже з офiцiйно неоформленим працiвником не проводиться навчання з технiки безпеки, охорони працi, вiн не проходить вчасно, а то i взагалi, передбаченого нормативними документами перiодичного медичного огляду.
      Людям треба чiтко усвiдомити, що згода отримувати зарплату "в конвертах" може зiграти з ними злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всiх соцiальних гарантiй.
      Нiхто не зможе краще змусити роботодавцiв чесно платити заробленi грошi, як самi працiвники, якi повиннi просто не погоджуватися на роботу за невигiдними для себе умовами.
      Роботодавцям слiд пам'ятати, що легалiзацiя заробiтної плати - це надiйний засiб залучення висококвалiфiкованих, порядних, не байдужих до майбутнього країни людей та ефективний спосiб боротьби iз конкуренцiєю на ринку працi.
      На сьогоднi ще є час проявити вiдповiдальне ставлення як до працюючих, так i до законiв нашої держави i легалiзувати працю усiх найманих працiвникiв. Патрiотизм та повага до держави i людей залежатиме у першу чергу вiд свiдомостi кожного роботодавця та працiвника.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Вiдбудеться семiнар-навчання "Оплата працi: теорiя i практика"


14 грудня - День лiквiдатора

      З 2006 року 14 грудня в Українi вiдзначається день вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС - людей, якi цiною свого життя i здоров'я змогли здолати страшну трагедiю 20 столiття, що сталася 26 квiтня 1986 року на Чорнобильськiй АЕС. Саме 14 грудня було офiцiйно повiдомлено про завершення будiвництва саркофага над зруйнованим, в результатi вибуху, четвертим енергоблоком.
      На облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 326 громадян з числа осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iз них 112 учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї.
      На виконання державних програм соцiального захисту постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи через управлiння проводиться:
      - виплата компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування, щорiчної допомоги на оздоровлення, компенсацiї вартостi проїзду один раз на рiк до будь-якого пункту України i назад. На вказанi виплати у 2018 роцi використано 433,4 тис. грн.
      - вiдшкодування органiзацiям, пiдприємствам, установам за надання додаткової вiдпустки постраждалим, двом аптекам (КП "Аптека №114" та ТзОВ "Алтея" Аптека №3) за безкоштовний вiдпуск лiкiв за рецептами лiкарiв, КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" за безоплатне зубопротезування. У 2018 роцi вiдшкодовано кошти на загальну суму 165,8 тис. грн.
      У 2018 роцi забезпечено санаторно-курортним лiкуванням 11 потерпiлих, iз них 10 дорослих та 1 дитина з iнвалiднiстю внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      За кошти мiсцевого бюджету одноразову грошову допомогу виплачено 153 постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 89,5 тис. грн., за 4 учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС з числа осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдшкодовано санаторiям 27,3 тис. грн. за отриманi послуги iз санаторно-курортного лiкування.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

6 грудня - вшанування пам'ятi студенток, розстрiляних у Монреалi

      Ненависть до жiнок, якi виступають за рiвнi можливостi, стала причиною вбивства 14 студенток i поранень ще 9 жiнок i 4 чоловiкiв в Монреальськiй iнженернiй школi в 1989 роцi.
      Убивця-антифемiнiст написав у передсмертнiй записцi, як вiн ненавидить жiнок, якi почали здобувати iнженерну освiту, та iнших видатних жiнок свого часу. Пiсля цiєї шокуючої подiї групи жiнок по всiй країнi почали органiзовувати маршi, акцiї на пiдтримку освiтнiх програм органiзацiй, що борються за лiквiдацiю всiх форм насильства над жiнками, були встановленi меморiали на честь загиблих. У 1991 роцi Канадський уряд проголосив 6 грудня Нацiональним днем поминання жертв Монреальської бiйнi. Кiлька матерiв загиблих дiвчат створили групи з лобiювання обмеження законiв, якi дозволяють зберiгання зброї, i щодо пiдвищення обiзнаностi суспiльства про проблему насильства по вiдношенню до жiнок. З 1991 року стартувала кампанiя "Бiла стрiчка", iнiцiйована канадськими чоловiками. Зараз вона проводиться в 57 країнах, i її основне завдання полягає в пiдтримцi зусиль чоловiкiв i юнакiв в боротьбi проти насильства над жiнками.


5 грудня - Мiжнародний день волонтера

      
      5 грудня - Мiжнародний день волонтера. Це свято вiдзначається щорiчно з 1985 року, коли Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам вiдзначати саме цей день, як день добровольця. 1859 рiк вважається роком виникнення волонтерського руху в свiтi. В Українi волонтерство з'явилося на початку 90-х рокiв минулого столiття, а офiцiйно воно визнано Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р., яким також затверджено "Положення про волонтерську дiяльнiсть у сферi надання соцiальних послуг".
      Волонтери - багатство народiв. Волонтерство _рунтується на добровiльностi, спiвчуттi, солiдарностi з потребами та iдеями iнших, а також глибокiй повазi до всiх людей. Свiй вiльний час волонтери присвячують суспiльних справ, беручи участь у всiляких акцiях, програмах соцiальної взаємодопомоги, культурного просвiтництва тощо. Також цей день можна вважати святом людей, якi допомагають персоналу дитячих будинкiв, будинкiв престарiлих, лiкарень швидкої допомоги i т. д. Досить часто волонтери ризикують своїм життям, беручи участь у лiквiдацiї наслiдкiв глобальних катастроф та природних катаклiзмiв чи iнших надзвичайних ситуацiй.
      Волонтер - це покликання, спосiб життя. Сьогоднi волонтери сприяють перемозi України i збереження її державностi, не чекаючи за це винагороди. Волонтерська дiяльнiсть як прояв милосердя i доброчинностi буде iснувати доти, доки iснує потреба людей у тiй чи iншiй допомозi та обмежена державна участь у задоволеннi потреб своїх громадян, їхнiй соцiальнiй пiдтримцi.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

2 грудня - Мiжнародний день боротьби за скасування рабства

      
      - Вiдзначення цього дня приурочили прийняттю Генеральною Асамблеєю ООН Конвенцiї про боротьбу з торгiвлею людьми.
      - Сьогоднi нагадують усiм людям про те, що вони повиннi вiдстоювати своє право на свободу.
      2 грудня, у всьому свiтi вiдзначають Мiжнародний день боротьби за скасування рабства. Вiн з'явився у день прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Конвенцiї про боротьбу з торгiвлею людьми i з експлуатацiєю проституцiї третiми особами. Її пiдписали 2 грудня 1949 року.
      Це глобальна проблема, яка потребує нагального вирiшення. Саме тому в цей день привертають увагу до цього питання шляхом проведення низки заходiв, конференцiй та обговорень. Рабство може здатися застарiлим поняттям, адже в бiльшостi колонiй воно було скасовано ще в XIX столiттi. Однак вважати, що рабство в сучасному свiтi повнiстю викоренено, буде помилкою. Iснують сучаснi форми рабства, такi як сексуальна експлуатацiя, торгiвля людьми, продаж наречених, шлюби з примусу, ряд форм дитячої працi, насильницьке вербування дiтей для використання у збройних конфлiктах i передача вдiв у спадок.
      На сьогоднiшнiй день в рабствi живуть бiльше 20 мiльйонiв чоловiкiв, жiнок i дiтей, позбавлених людських прав i гiдностi. Завдання Мiжнародного дня боротьби за скасування рабства - заохотити об'єднання зусиль урядiв, громадянського суспiльства та приватного сектора, спрямованих на викорiнення всiх сучасних форм рабства.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

1 грудня - День боротьби зi СНIДом

      
      Щорiчно 1 грудня вiдповiдно до рiшенням Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я (ВООЗ) та рiшенням Генеральної Асамблеї ООН, прийнятими в 1988 роцi, вiдзначається Всесвiтнiй день боротьби з синдромом набутого iмунодефiциту (World AIDS Day). Цей день - перший з Всесвiтнiх днiв боротьби з якими-небудь захворюваннями, i на сьогоднi пов'язанi з ним заходи проводяться в бiльш нiж в 190 країнах.
      До всесвiтнього дня боротьби зi СНIДом на Львiвщинi стартувала iнформацiйно-просвiтницька профiлактична кампанiя щодо активного виявлення хворих на ВIЛ-iнфекцiю/СНIД. Акцiя триватиме з 26 листопада по 17 грудня 2018 року. Головна мета - привернути увагу суспiльства до цiєї проблеми. За словами директорки Львiвського обласного центру громадського здоров'я, за 9 мiсяцiв поточного року в областi взято на облiк 365 ВIЛ-позитивних людей. Станом на 01.10.2018 р. у закладах охорони здоров'я областi перебуває на облiку 3703 ВIЛ-позитивних, у тому числi 1269 хворих на СНIД. Спостерiгається пiзнє звертання ВIЛ-позитивних людей за медичною допомогою. Слiд зазначити, що однiєю з основних причин смертностi вiд СНIДу є пiзнє звертання ВIЛ-iнфiкованих до лiкаря, i як наслiдок, пiзня дiагностика та призначення адекватного лiкування.
      Сьогоднi ВIЛ-iнфекцiя є хронiчним захворюванням, яке не приводить до смертi, а ВIЛ-iнфiкованi особи можуть жити повноцiнним життям, працювати, народжувати здорових дiтей. Сьогоднi ВIЛ-iнфiкованими є переважно тi люди, якi ведуть активний спосiб життя, якi навчаються, працюють на престижних роботах.
      Якщо 5 чи 10 рокiв тому переважна бiльшiсть пацiєнтiв - це були активнi споживачi iн'єкцiйних наркотикiв, то сьогоднi ВIЛ-iнфекцiя вийшла iз загального середовища. Пацiєнтами є абсолютно соцiально адаптованi групи населення, тобто, це люди, якi не вживають наркотики, а iнфiкувалися статевим шляхом, оскiльки не використовували засоби захисту.
      Специфiчних проявiв ВIЛ-iнфекцiї немає, тому запiдозрити, що людина хвора - складно. Єдине на що людина повинна опиратися, коли вирiшує здати тест на ВIЛ-iнфекцiю - це на епiзоди небезпечної поведiнки в минулому.
      Ми також сподiваємося, що одного разу можна буде сказати - зi СНIДом покiнчено! Висловлюємо почуття глибокого спiвчуття всiм, хто втратив своїх близьких i друзiв вiд цiєї вiроломної хвороби. Бажаємо пiдбадьорення i надiї всiм, хто переносить цю хворобу на собi!

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Як не потрапити у трудову кабалу?

      
      Прагнучи достойно заробляти на життя, українцi шукають кращої долi закордоном i нерiдко стають жертвами торговцiв людьми, надовго потрапляючи у трудове рабство. Характерними ознаками торгiвлi людьми є: обмеження свободи пересування, вiдсутнiсть вибору та можливостi припинити роботу, вилучення паспорта та iнших документiв, погроза силою або її застосування.
      Останнiм часом чимало українцiв потрапляють навiть не в сексуальне, а в трудове рабство. Також з кожним роком зростає кiлькiсть представникiв сильної статi, котрi стають жертвами работоргiвлi. Пiд приводом набору чоловiкiв на будiвельнi або ремонтнi роботи, трудовi агентства "продають" наших спiввiтчизникiв у звичайну кабалу. Основний механiзм "закрiпачення" - вiдбирання документiв або стягнення боргу, наприклад за те, що необережно розлив фарбу, розбив вiкно, зiпсував прилад i т. п. Здебiльшого примусова праця дуже низько оплачується та є доволi важкою.
      Щоб не потрапити у тенета трудового рабства, треба пам'ятати про кiлька основних моментiв. По-перше, слiд дуже детально перевiряти iнформацiю про майбутнього працедавця. В умовах сьогодення всю необхiдну iнформацiю можна дiзнатися за допомогою Iнтернету. За жодних обставин не треба вiддавати свiй паспорт, бо всi данi з нього працедавець може отримати з копiї документа. I головне, на що треба звернути увагу, це - ретельно ознайомитися з умовами договору, який ви пiдписуєте, i пам'ятати, що у Вас має бути один його примiрник. Особи, котрi постраждалi вiд торгiвлi людьми, можуть отримати допомогу через мережу громадських органiзацiй, що працюють в Українi. Для цього треба зателефонувати на нацiональну гарячу лiнiю з протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв.
            Кориснi телефони:
      - департамент боротьби з торгiвлею людьми Нацiональної полiцiї України: (063) 195 00 58; (098) 481 03 45; (050) 023 46 78;
      - нацiональна гаряча лiнiя з протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв: 0-800-505-501 (безкоштовно зi стацiонарних телефонiв в Українi); 527 (безкоштовно з номерiв Київстар, МТС, Vodafone та Llifecell );
      - гаряча лiнiя МЗС України для громадян України, якi опинилися в надзвичайних ситуацiях за кордоном: (044) 238 16 57;
      - департамент боротьби зi злочинами, що пов'язанi з торгiвлею людьми МВС України: (044) 374 37 79 (пн. - сб. з 09:00 до 18:00).
      В екстрених випадках та для розшуку осiб, що зникли за кордоном, можна цiлодобово звертатися на гарячу лiнiю Укрбюро Iнтерполу: (044) 254 98 36.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Вiдбулось засiдання Координацiйної ради у справах осiб з iнвалiднiстю

      
      
      27.11.2018р., пiд головуванням заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Турко Н. Р., вiдбулось засiдання Координацiйної ради у справах осiб з iнвалiднiстю, на якому обговорювались питання щодо стану виконання у 2018р. мiської комплексної програми соцiальної пiдтримки людей з iнвалiднiстю, облаштування елементами доступностi об'єктiв рiзного призначення, рiзне.
      За результатами засiдання напрацьовано шляхи подальшої спiвпрацi з громадськими органiзацiями осiб з iнвалiднiстю у вирiшеннi питань соцiального захисту людей з особливими потребами.


25 ЛИСТОПАДА - МIЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА ЛIКВIДАЦIЮ НАСИЛЬСТВА НАД ЖIНКАМИ

      25 листопада в свiтi вiдзначають Мiжнародний день боротьби за лiквiдацiю насильства щодо жiнок. У цей же день розпочинається Мiжнародна акцiя "16 днiв проти насильства".
      Метою акцiї є привернення уваги громадськостi до актуальних для українського суспiльства проблем подолання насильства в сiм'ї та забезпечення рiвних прав жiнок i чоловiкiв. Подiбнi заходи широко поширенi по всьому свiту. Щорiчна акцiя "16 днiв проти насильства" була iнiцiйована Першим всесвiтнiм iнститутом жiночого лiдерства у 1991 роцi. З того часу понад 1000 органiзацiй та осiб з понад 100 країн щорiчно проводять акцiї в рамках однойменної кампанiї, закликаючи до припинення усiх форм насильства проти жiнок. З 2000 року цю iнiцiативу пiдтримує i Україна.
      Питання про попередження насильства в сiм'ї та надання допомоги постраждалим вiд насильства, в першу чергу жiнкам i дiтям, є одним з основних прiоритетiв дiяльностi органiв державної влади та громадськостi. Важливим напрямом державної полiтики в цьому питаннi є просвiта широкої громадськостi та формування у громадян стiйкого неприйняття насильства в будь-якiй формi.
      Щороку 600 представниць слабкої статi гинуть в Українi вiд домашнього насильства. Лише 10 % з 1 млн жiнок, якi пiддаються насильству, вирiшуються говорити. Кожен день полiцiя фiксує 348 фактiв домашнього насильства, i в 70-80 % випадкiв його жертвами стають жiнки. Багато з тих, хто страждає вiд насильства, не заявляють про пережите приниження через страх помсти, брак коштiв для самостiйного iснування, емоцiйну залежнiсть, турботу про дiтей, побоювання, що до їхнiх слiв поставляться скептично або з недовiрою.
      Наслiдки насильства в сiм'ї - це стреси i велика кiлькiсть психологiчних проблем, в тому числi психiчнi розлади, психосоматичнi захворювання, аж до наркоманiї i суїциду, зруйнованi сiм'ї i покалiченi долi. I дуже часто такi злочини залишаються безкарними.
      Безумовно, подолання такого негативного явища, як насильство в родинi, можливе лише за умови об'єднання зусиль i державних органiв та установ, i громадських органiзацiй, i кожного громадянина. I кожен з нас має сказати "Нi! Насильству" у власнiй родинi. Адже сiм'я - це саме те мiсце, яке має бути свiтлим затишком, острiвцем безпеки i комфорту у нашому життi. Мiсце, де тебе розумiють i поважають, де можна нiкого не боятися i почуватися вiльно кожному: i маленькiй людинi, i дорослому, i особi лiтнього вiку. Пошана один до одного, взаєморозумiння, орiєнтування на мирне рiшення конфлiкту можуть забезпечити благополуччя i згоду в сiм'ї, а вiдповiдно i добробут держави в цiлому.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Вiдбулася Координацiйна рада з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей

      22 листопада 2018 року пiд головуванням заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Н.Турко вiдбулося засiдання Координацiйної ради з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей , на якому розглядалися пiдсумки та проблемнi питання оздоровчої кампанiї 2018 року.
      З початку року, за рахунок коштiв державного, обласного та мiсцевого бюджетiв, оздоровлено 146 дiтей, з числа тих, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки.

Заступник начальника управлiння М.МИХАЛЮК

Повiдомлення про коригування тарифу на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централiзованого опалення

Живи та працюй в Українi

      
      
      
      


Шановнi ветерани!

      
      Запрошуємо Вас взяти участь у проектi "Ветерани: вiд дiалогу до працевлаштування".
      Проект реалiзується за фiнансової пiдтримки Мiнiстерства соцiальної полiтики України, органiзатор - ВГО "Об'єднання дружин i матерiв бiйцiв учасникiв АТО".
      Проект надасть ветеранам АТО чудову можливiсть поспiлкуватися з топовими роботодавцями українського ринку та пройти перше iнтерв'ю. Протягом 3 днiв у всiх учасникiв буде унiкальна можливiсть вiдвiдати мотивуючи лекцiї вiд успiшних ветеранiв, отримати навички якiсного спiлкування з працедавцями, пiдготувати себе до спiвбесiди та зрозумiти очiкування працедавцiв.
      Участь у проектi безкоштовна. Витрати на проживання та харчування iногороднiх покриваються органiзаторами.
      Реєстрацiя за посиланням: https://goo.gl/forms/ZDGXtBrWznZeXlG23
      Бiльш детально про проект можна прочитати тут: http://familyato.org/ua/proekty/pratsevlashtuvannya-veteraniv.html
      З усiх питань, що виникають з приводу участi у проектi, звертайтесь на електронну адресу info.familyato@gmail.com
            (лист ДСЗН ЛОДА вiд 30.10.2018 № 24-8511).
            Довiдково:
      В мiстi Львовi навчання вiдбуватиметься 27, 28, 29 листопада.
      Бажаючi вiдвiдати заходи до 22 листопада включно подають на електронну адресу органiзацiї info.familyato@gmail.com чи телефоном 0637053134 у виглядi iмен з контактами особи або шляхом заповнення реєстрацiйної заяви за посиланням https://goo.gl/forms/gQB0jpNzIYtIIiBg1


Львiвською обласною радою прийнято рiшення "Про мораторiй на публiчне використання росiйськомовного культурного продукту на територiї Львiвської областi"

До уваги боржникiв

      З метою недопущення втрат та збiльшення надходжень до мiського бюджету м.Червонограда виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради надає перелiк фiзичних осiб, якi станом на 01.09.2018 року мають заборгованiсть з земельного податку, орендної платиз землi, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, якi є власниками об"єктiв житлової та нежитлової нерухомостi, поданий ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
      В зв'язку з дефiцитом коштiв на заробiтну плату працiвникам бюджетних установ та iншi захищенi статтi видаткiв бюджету виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради просить боржникiв термiново погасити заборгованiсть по податках.
      Детальнiше...


ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРIВНИКА КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ"

      Вiдповiдно до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 18.10.2018 р. № 1016 оголошується конкурс на зайняття посади керiвника комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради".
      Мiсцезнаходження пiдприємства: 80100, Україна, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Iвасюка,2.
      Основною метою дiяльностi комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради". є надання якiсної квалiфiкованої вторинної (спецiалiзованої) медичної допомоги населенню в стацiонарних та амбулаторних умовах, вiдповiдних спецiалiзацiй.
      Структура лiкувального закладу КП "ЦМЛ ЧМР" завантажити:.
      Статут КП "ЦМЛ ЧМР" завантажити:
      Кошториснi призначення для фiнансового забезпечення дiяльностi закладу;на 2018 рiк на утримання комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" передбаченi видатки в сумi 32 793,3 тис.грн., в тому числi: загальний фонд - 30 843,1 тис. грн., спецiальний фонд - 1 950,2 тис. грн..
            Документи вiд кандидатiв приймаються за адресою: каб. 213, пр. Шевченка, 19 м.Червоноград, Львiська обл., 80100 з 20.10.2018 по 11.11.2018р.Iнформацiя для довiдок за тел. (03249) 3-21-46, 3-85-07, 78ksv@ukr.net.
            Квалiфiкацiйнi вимоги до претендента на зайняття посади директора КП "ЦМЛ ЧМР":
      1. Повна вища освiта (спецiалiст, магiстр) за напрямом пiдготовки "Медицина".
      2. Проходження iнтернатури за однiєю iз спецiальностей медичного профiлю з наступною спецiалiзацiєю з "Органiзацiї i управлiння охороною здоров'я".
      3. Пiдвищення квалiфiкацiї (курси удосконалення, стажування, передатестацiйнi цикли тощо).
      4. Наявнiсть сертифiката лiкаря-спецiалiста та посвiдчення про присвоєння (пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї з цiєї спецiальностi.
      5. Стаж роботи за фахом - не менше 5 рокiв.
      Умови оплати працi керiвника закладу iз зазначенням iстотних умов контракту;
            Для участi у конкурсi особа подає особисто або надсилає поштою конкурснiй комiсiї у визначений в оголошеннi строк такi документи:
      1) копiю паспорта громадянина України;
      2) письмову заяву про участь у конкурсi iз зазначенням основних мотивiв для зайняття посади за формою згiдно з додатком 1;
      3) резюме у довiльнiй формi;
      4) автобiографiю (у випадках, визначених законодавством);
      5) копiю (копiї) документа (документiв) про освiту, науковий ступiнь, вчене звання, квалiфiкацiйну категорiю, пiдвищення квалiфiкацiї, якi пiдтверджують вiдповiднiсть претендента квалiфiкацiйним вимогам до керiвника закладу охорони здоров'я, а також копiю трудової книжки або iнших документiв, що пiдтверджують досвiд роботи;
      6) згоду на обробку персональних даних згiдно з додатком 2;
      7) конкурсну пропозицiю обсягом не бiльше 15 сторiнок друкованого тексту в паперовiй та електроннiй формi;
      Конкурсна пропозицiя може мiстити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п'ять рокiв), в якому передбачаються:
      - план реформування закладу протягом одного року;
      - заходи з виконання завдань закладу i результати аналiзу можливих ризикiв, пропозицiї з полiпшення економiчних та фiнансових показникiв закладу, пiдвищення ефективностi його дiяльностi, запобiгання корупцiї;
      - пропозицiї щодо залучення iнвестицiй для розвитку закладу;пропозицiї (вiдомостi) щодо очiкуваної динамiки полiпшення основних показникiв дiяльностi закладу.
      8) довiдку МВС про вiдсутнiсть судимостi;
      9) медичнi довiдки про стан здоров'я, щодо перебування особи на облiку у психоневрологiчному та наркологiчному закладi охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;
      10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобiгання корупцiї" вимог та обмежень, пiдписане претендентом на посаду, за формою згiдно з додатком 3;
      11) заяву про вiдсутнiсть у дiях особи конфлiкту iнтересiв згiдно iз додатком 4;
      12) пiдтвердження подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк (вiдповiдно до абзацу першого частини третьої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї").
      Документи, крiм заяви про участь у конкурсi, подаються в запечатаному виглядi.
      Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсi, може подавати додатковi документи стосовно досвiду роботи, професiйної компетентностi i репутацiї (характеристики, рекомендацiї, науковi публiкацiї та iншi).
      Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе претендент.
            Дата i мiсце проведення конкурсу: 12 листопада 2018 року, 13.00 год у великiй сесiйнiй залi Червонограської мiської ради.


18 ЖОВТНЯ - ЄВОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГIВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

      
      Європейський день боротьби з торгiвлею людьми започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолiдацiї дiяльностi з пiдвищення рiвня обiзнаностi щодо феномену торгiвлi людьми та небайдужостi громадськостi до цього явища.
      Торгiвля людьми є глобальним злочинним бiзнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця дiяльнiсть є найшвидше зростаючою кримiнальною дiяльнiстю у свiтi. За оцiнками Мiжнародного центру iз запобiгання злочинностi ООН, щорiчний грошовий обсяг за даний транснацiональний злочин становить 30 мiльярдiв доларiв на рiк, що робить його другим за величиною пiсля торгiвлi наркотиками.
      Україна була серед перших країн у Європi, яка у 1998 роцi встановила кримiнальну вiдповiдальнiсть за торгiвлю людьми. У Кримiнальному кодексi України покарання за торгiвлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає цi злочиннi дiї як вербування, перемiщення, переховування, передачу або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацiї, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.
      Iснує чимало рiзноманiтних видiв експлуатацiї: усиновлення (удочерiння) у комерцiйних цiлях, використання в порнобiзнесi, використання у вiйськових конфлiктах, залучення до злочинної дiяльностi, трансплантацiя чи насильницьке донорство, примус до заняття проституцiєю, рабство i ситуацiї, подiбнi до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу.
      За оцiночними даними Представництва МОМ в Українi за час незалежностi 230 тис. українцiв постраждали вiд торгiвлi людьми. Українцi потрапляють в тенета цього злочину не лише в Українi, але й у Росiї, Польщi, iнших країнах Європи, Туреччинi, США, країнах Центральної Азiї та Близького Сходу.
      Держава вживає заходiв з попередження торгiвлi людьми та боротьби з нею, притягнення до вiдповiдальностi злочинцiв та надання допомоги постраждалим.
      Слiд зазначити, що Україна докладає багато зусиль у сферi протидiї торгiвлi людьми, особливо в частинi поширення Нацiонального механiзму взаємодiї суб'єктiв, якi здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми.
      Статистичнi данi на 2018 рiк наступнi:
      - Кiлькiсть осiб, яким встановлено статус особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми становить 141 особа (станом на 12/08/2018 згiдно статистики Мiнiстерства соцiальної полiтики України). Зокрема з Львiвщини - 28 осiб.
      - Кiлькiсть осiб, якi потерпiли вiд злочинiв, передбачених ст. 149 КК України становить 179 осiб (станом на 31/08/2018 згiдно статистики Генеральної прокуратури України).
      Попри статистику оцiнити реальнi масштаби торгiвлi людьми в Українi важко, ураховуючи доволi високий рiвень латентностi цих злочинiв.
      Таким чином, виявлення i розслiдування злочинiв про торгiвлю людьми та iдентифiкацiя ймовiрно постраждалих вiд торгiвлi людьми вимагає глибоких знань та свiдомого ставлення кожного громадянина України до протидiї торгiвлi людьми.

Начальник управлiння I. ШМИРКО

Вiдбудеться семiнар-навчання на тему: "Новацiї щодо порядку здiйснення розрахунку та фiнансування листкiв непрацездатностi та особливостi їх оформлення"


Отримуй державнi соцiальнi виплати вiдповiдально

      
      На сьогоднiшнiй день в областi близько 300 тисяч громадян отримують державну соцiальну пiдтримку шляхом одержання житлових субсидiй, соцiальних виплат та компенсацiй. Мета такої пiдтримки є фiнансове забезпечення соцiально незахищених верств населення.
      Проте, як показує практика, є непоодинокi випадки, коли особа користується державною соцiальною пiдтримкою, компенсацiями, отримує субсидiю та iншi державнi соцiальнi виплати i одночасно працює тривалий час за кордоном, не декларуючи отриманi доходи.
      Усi державнi соцiальнi допомоги виплачуються за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податкiв громадян, якi офiцiйно працюють на теренах нашої держави.
      Органами соцiального захисту населення здiйснюються перевiрки на предмет виїзду та тривалого перебування за кордоном одержувачiв державних допомог. Якщо одержувач державних соцiальних виплат тривалий час перебуває та неофiцiйно працевлаштований за кордоном - вказанi виплати припиняються та скасовуються.
      До прикладу, у одному iз районiв Львiвщини понад 270 особам, припинено компенсацiйнi виплати на догляд за iнвалiдом I групи або престарiлими особами старше 80 рокiв, у зв'язку з їх перебуванням за кордоном. По даному факту вiдкрито кримiнальне провадження.
      Тому, усiм одержувачам державних соцiальних допомог варто знати, що будь-яка iнформацiя про неофiцiйне працевлаштування за кордоном є вагомою пiдставою для повернення одержаних державних соцiальних виплат та подальшого скеровування такої iнформацiї до правоохоронних органiв.


Соцiальна пiдтримка та нелегальне працевлаштування за кордоном

      Тема трудової мiграцiї населення та наслiдкiв зовнiшньої нелегальної трудової мiграцiї для економiки областi є надзвичайно актуальною.
      Обласною державною адмiнiстрацiєю вживається низка заходiв з метою запобiгання нелегальному працевлаштуванню за кордоном та попередженнi трудового рабства та iнших неприємних ситуацiй, у яких може опинитися трудовий мiгрант.
      Важливо наголосити що iснують випадки, коли тривалий час особа працює за кордоном, не сплачує жодних податкiв, проте, користується державною соцiальною пiдтримкою, компенсацiями, отримує субсидiю та iншi державнi соцiальнi виплати за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податкiв громадян, якi офiцiйно працюють на теренах нашої держави.
      Найперше це стосуються компенсацiйних виплат на догляд за iнвалiдом I групи або престарiлими старше 80 рокiв. Громадяни оформляють згадану виплату, але догляд не здiйснюють, оскiльки, до прикладу, перебувають на заробiтках за кордоном.
      Обов'язковими умовами одержання зазначених виплат є умова перебування згаданих осiб на територiї України, оскiльки це є пiдставою здiйснення фактичного догляду при одержаннi компенсацiї та чинником, який визначає статус малозабезпеченої сiм'ї.
      Аналогiчна умова присутня у механiзмi призначення житлової субсидiї на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, житлову субсидiю не може бути призначено у разi, коли член домогосподарства або член сiм'ї iз складу домогосподарства перебуває неофiцiйно за кордоном сукупно бiльше 60 днiв протягом перiоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидiї. До 60-денного перiоду перебування за кордоном не включаються днi службового вiдрядження, лiкування або навчання за кордоном, що пiдтверджується вiдповiдними документами.
      Також слiд зазначити про допомогу малозабезпеченим сiм'ям, яка надається сiм'ям, якi з поважних або незалежних вiд неї причин мають низькi доходи. Зазначене допомога призначається i виплачується у грошовiй формi малозабезпеченим сiм'ям, якi постiйно проживають на територiї України.
      Варто знати, що якщо одержувач зазначених виплат i субсидiй перебуває та працевлаштований за кордоном - вказанi виплати припиняються та скасовуються.
      Слiд вiдмiтити, що органами соцiального захисту населення постiйно проводиться перевiрка щодо виїзду за кордон одержувачiв допомог. Зокрема, здiйснюються запити до державної прикордонної служби, здiйснюються акти обстеження стосовно факту здiйснення догляду тощо. Також iнформацiя про неофiцiйне працевлаштування за кордоном є важливим фактором що призводить до поверненню одержаних коштiв їх у добровiльному або судовому порядку та подальше скеровування такої iнформацiї до правоохоронних органiв.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

ЩОДО СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦIАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДIЇ

      Вiдповiдно до Положення про порядок призначення житлових субсидiй, що затверджене ПКМУ вiд 21.10.1995 № 848 (в редакцiї ПКМУ вiд 27.04.2018 № 329), житлова       субсидiя не призначається (у тому числi на наступний перiод), якщо у складi домогосподарства або у складi сiм'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-рiчного вiку станом на початок перiоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидiї (далi - працездатнi особи), i в цьому перiодi за iнформацiєю ДФС, Пенсiйного фонду України, у них взагалi вiдсутнi доходи, або вони отримували середньомiсячний сукупний дохiд менший, нiж розмiр мiнiмальної заробiтної плати, та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрi, не меншому нiж мiнiмальний, сумарно протягом трьох мiсяцiв у перiодi, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидiї.
      Статтею 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" передбачена добровiльна сплата єдиного внеску.
      У разi звернення за призначенням субсидiї непрацюючих працездатних осiб, якi (за яких) не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрi, не меншому нiж мiнiмальний, сумарно протягом трьох мiсяцiв у перiодi, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидiї, можуть звернутися до органiв ДФС для укладання типового договору про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного страхування.
      Законом передбачено два види таких договорiв: договiр про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування та договiр про одноразову сплату у системi загальнообов'язкового державного страхування.
      Iнструкцiя про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 № 449 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 07 травня 2015 р. за № 508/26953) (зi змiнами) Детальнiше...
      Форма Типового договору про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування Детальнiше...
      Форма Типового договору про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) Детальнiше...


СIМЕЙНИЙ ВIДПОЧИНОК ДЛЯ ПОРАНЕНИХ УЧАСНИКIВ АТО, БАТЬКIВ ЗАГИБЛИХ УЧАСНИКIВ АТО

      На виконання Комплексної програми соцiальної пiдтримки у Львiвськiй областi учасникiв АТО та їхнiх родин, бiйцiв-добровольцiв АТО, а також родин Героїв Небесної Сотнi на 2018-2020 р.р., розпорядженням голови ЛОДА вiд 05.07.2018р. № 668/0/5-18 затверджено Порядок компенсацiї вартостi наданих послуг з органiзацiї сiмейного вiдпочинку поранених учасникiв АТО (ООС) (у тому числi поранених бiйцiв-добровольцiв АТО), батькiв загиблих учасникiв АТО (ООС).
      Правом скористатися послугами "сiмейного вiдпочинку" мають громадяни, якi зареєстрованi та проживають у Львiвськiй областi, а саме:
      1) учасники АТО (ООС), якi отримали поранення пiд час участi в антитерористичнiй операцiї i члени їх сiмей: чоловiк (дружина) та дiти учасника АТО (ООС) вiком до 18 рокiв;
      2) бiйцi-добровольцi АТО, якi отримали поранення пiд час участi в антитерористичнiй операцiї i члени їх сiмей: чоловiк (дружина) та дiти учасника АТО (ООС) вiком до 18 рокiв;
      3) батьки, дiти яких загинули в зонi проведення АТО або внаслiдок захворювання, пов'язаного з виконанням ними обов'язкiв вiйськової служби та/або iз захистом Батькiвщини;
      4) особи, якi визнанi членами сiмей загиблих бiйцiв-добровольцiйв АТО, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на сходi України.
      Одержувачi послуг самостiйно обирають заклад на територiї Львiвської областi та оплачують проїзд до мiсця призначення в обидвi сторони. У разi надання обраним закладом послуг, вартiсть яких перевищує розмiр компенсацiї (1200 грн.), одержувачi послуг здiйснюють доплату вартостi власними коштами.
      Одержувач послуг, орган соцiального захисту, укладають iз обраним одержувачем послуг закладом тристороннiй договiр про компенсацiю вартостi наданих послуг з органiзацiї сiмейного вiдпочинку.
      Останнiй день перiоду перебування одержувача послуг у закладi - 10 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду iз закладу.
      Для отримання послуг iз "сiмейного вiдпочинку" необхiдно подати до органу соцiального захисту, за мiсцем реєстрацiї або мiсцем фактичного проживання, письмову заяву з вiдповiдним пакетом документiв (зокрема       копiю довiдки ВЛК, або       висновку лiкаря, виданого вiйськовим або цивiльним закладом охорони здоров'я,       де засвiдчується проходження лiкування вiйськослужбовцем вiд поранень (контузiї, травми, калiцтва), захворювання).
      За наявною в Управлiннi працi та соцiального захисту населення ЧМР iнформацiєю, послуги з сiмейного вiдпочинку надають такi установи:
      - ВП ОЛК "Ровесник" (с. Комарiв, Сокальський р-н),
      - ПРАТ СГК "Днiпро-Бескид" (м. Трускавець),
      - ДП Санаторiй "Либiдь" (м. Трускавець).
            За бiльш детальною iнформацiєю необхiдно звертатись до Управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул. Сокальська,1 , тел.4-10-65.


ПСИХОЛОГIЧНА РЕАБIЛIТАЦIЯ УЧАСНИКIВ АТО ТА ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКIВ РЕВОЛЮЦIЇ ГIДНОСТI

      На виконання Порядку проведення психологiчної реабiлiтацiї учасникiв антитерористичної операцiї та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, затвердженого постановою КМУ вiд 27.12.2017 року №1057, для надання послуг iз психологiчної реабiлiтацiї визначено наступнi установи:
            ДП "Пiвдень-Курорт Сервiс" на базi санаторiю "Орiзонт"
      Санаторiй "Орiзонт" - розташований в центрi курорту смт. Сергiївка (вул. Гагарiна, 1а), Одеської обл. Територiя санаторiю включає в себе парк, поле для мiнi-футболу, двi волейбольнi та баскетбольний майданчики та автостоянку. До послуг вiдпочиваючих: кiно-концертний зал, комп'ютерний клуб, бiблiотека, перукарня, косметичний кабiнет. Розмiщення в 2,3,4-мiсних кiмнатах з усiма зручностями. Наявнiсть безкоштовного безпровiдного доступу до мережi Wi-Fi.
      В санаторiї є обладнана в сучасному стилi їдальня з роздiльними кабiнками. Харчування вiдпочиваючих 5-ти разове, науково збалансоване, в нього входить i дiєтичне харчування.
      Послуги з психологiчної реабiлiтацiї передбачають: психологiчну просвiту; iндивiдуальне консультування; психологiчну дiагностику; пiдбiр методик психологiчної реабiлiтацiї; психологiчну допомогу (терапiя); групову терапiю; психологiчну корекцiю та проектування майбутнього; профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини.
      Комплекс корекцiйних заходiв запропонований психологами ДП "Пiвдень-Курорт Сервiс" включає в себе: комплексне психодiагностичне обстеження, спрямоване на виявлення осiб з глибокими особистiсними порушеннями, комплексом поведiнкових розладiв, суїцидальними тенденцiями, що входять до групи пiдвищеного ризику.
      Водночас з програмою комплексного психодiагностичного обстеження та проведення психокорекцiйних заходiв з вiйськовослужбовцями, виведеними з мiсць бойових дiй, план психологiчної реабiлiтацiї учасникiв АТО передбачає участь бiйцiв у культмасових заходах санаторiю, поїздки на екскурсiї.
            ТОВ "Санаторiй "Токарi"
      Санаторiй розташований у селi Токарi (вул. Санаторна, 96), Сумської областi, у сосновому лiсi на березi рiчки Псел. Заклад пропонує цiлий комплекс методик, iнструментiв, прийомiв та заходiв з психологiчної реабiлiтацiї. Розмiщення у 2-мiсних номерах з усiма комунальними зручностями. В кожному номерi є телевiзор та холодильник. Пропонується чотириразове харчування. За необхiдностi, в особливих випадках, призначається iндивiдуальне харчування.
      Послуги з психологiчної реабiлiтацiї в зазначеному санаторiї передбачають iндивiдуальне консультування, психологiчну дiагностику, пiдбiр методiв психологiчної реабiлiтацiї, психологiчну допомогу (терапiю), профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини, психологiчна корекцiя та проектування майбутнього, тощо.
      Також створенi всi умови для органiзацiї дозвiлля, проводяться вечори вiдпочинку, органiзовуються виїзнi автобуснi екскурсiї тощо. На територiї санаторiю функцiонує тренажерний зал, реабiлiтацiйне вiддiлення в якому розмiщений комплексний басейн, спортивна зала для проведення занять лiкувальної фiзкультури, столом для настiльного тенiсу. Також наявний спортивний майданчик, який обладнаний для занять на свiжому повiтрi, волейбольна та баскетбольна площадки, футбольне поле.
      Санаторний заклад визначає види послуг iз психологiчної реабiлiтацiї з урахуванням iндивiдуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологiчної дiагностики, проведеної фахiвцем або фахiвцями, в разi потреби. Заняття з психологами складають не менше 40 годин рiвномiрно протягом 18 календарних днiв, та не бiльше 180 хвилин на день. Психологiчна дiагностика проводиться у вiдповiдностi до стандарту та протоколiв її проведення, що затверджуються Мiнсоцполiтики.
            Для отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї учасник АТО, постраждалий учасник Революцiї Гiдностi подає до управлiння працi та соцiального захисту населення:
      - заяву;
      - копiю пiльгового посвiдчення;
      - копiю документа, що пiдтверджує безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї або забезпеченнi її проведення з безпосереднiм перебуванням в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення.
      При поданнi копiй вищезазначених документiв пред'являються їх оригiнали.
            За бiльш детальною iнформацiєю стосовно отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї необхiдно звертатись до Управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул. Сокальська,1 , тел.4-10-65.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Львiвський обласний форум сiм'ї

      13 вересня у Львiвському нацiональному унiверситетi iм. Iвана Франка (м. Львiв, вул. Унiверситетська, 1, актова зала) вiдбудеться Львiвський обласний форум сiм'ї "Українська сiм'я: виклики та завдання".
      Метою Форуму є консолiдацiя зусиль представникiв органiв влади, мiсцевого самоврядування, громадських органiзацiй, зокрема молодiжних, церков та релiгiйних органiзацiй, закладiв освiти та охорони здоров'я задля популяризацiї сiмейних цiнностей та впливу на формування державної сiмейної полiтики.
      До участi у Форумi запрошено представникiв Уряду, керiвництво областi, науковцiв, журналiстiв, освiтян, представникiв громадськостi, Церков i релiгiйних органiзацiй з усiх регiонiв Львiвської областi.
      В рамках Форуму вiдбуватимуться пленарнi засiдання та робота по тематичних секцiях (законодавчi iнiцiативи та формування сiмейної полiтики; потенцiал церков та релiгiйних органiзацiй; виклики i завдання молодi та сучасних сiмей; проблематика батькiвства).
      Додаток: в 1 прим.на 3 арк.( програма форуму)


Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє суб'єктiв господарювання

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє суб'єктiв господарювання, що на виконання п.2.7.2. протокольного рiшення вiд 16 липня 2018 року №15 засiдання обласної комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй Львiвської ОДА Управлiння державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства Головного управлiння Держпродспоживслужби у Львiвськiй областi направило       ПАМ'ЯТКУ для операторiв ринку з виробництва та обiгу харчових продуктiв у закладах ресторанного господарства, кулiнарних цехах супермаркетiв, закладах громадського харчування, якi спецiалiзуються на виготовленнi та реалiзацiї страв швидкого приготування (шаурми, хотдоги, кебаби) щодо профiлактики спалахiв харчових отруєнь та гострих кишкових iнфекцiйних захворювань
      Просимо провести вiдповiднi заходи щодо забезпечення належного санiтарно-технiчного стану виробництва, дотримання технологiчних та температурних режимiв пiд час виготовлення, зберiгання та реалiзацiї харчової продукцiї з метою недопущення ускладнення санiтарно-епiдемiчної ситуацiї щодо захворюваностi на гострi кишковi iнфекцiї та харчовi отруєння на територiї Червоноградської мiської ради
            ПАМ'ЯТКА
      для операторiв ринку з питань профiлактики спалахiв харчових отруєнь та гострих кишкових iнфекцiйних захворювань у закладах ресторанного господарства, кулiнарних цехах супермаркетiв при здiйсненнi господарської дiяльностi, пов'язаної з виробництвом та обiгом харчових продуктiв
      1. В асортиментi закладу ресторанного господарства повиннi бути включенi страви та кулiнарнi вироби, для приготування яких у даному закладi є вiдповiднi умови, тобто вiдповiдно до типу закладу (пiдприємства), його забезпеченiстю вiдповiдним набором виробничих примiщень, оснащенням холодильним та технологiчним обладнанням. З метою недопущення групових спалахiв гострих кишкових iнфекцiй та харчових отруєнь серед вiдвiдувачiв в асортиментi закладу ресторанного господарства слiд обмежити приготування небезпечних в епiдемiчному вiдношеннi страв у теплий перiод року (протягом травня-вересня): приготування заливних з м'яса, птицi, риби, холодцiв, паштетiв, млинцiв та пирiжкiв з м'ясним та лiверним фаршем, м'ясних салатiв, заправлених майонезом, салатiв зi сметаною, приготування фаршированої риби та птицi, кремових кондитерських виробiв, ковбас та м'ясокопченостей домашнього виготовлення, кров'янок, паштетiвок, сальтисонiв тощо. Не допускати приготування небезпечних в епiдемiчному вiдношеннi страв з яєць: яєчня-глазуня, соусiв з добавлянням сирих яєць, кондитерських виробiв, десертiв з добавлянням в оздоблювальнi напiвфабрикати сирих яєць (сир маскарпоне). Не дозволяти реалiзацiю в закладах ресторанного господарства страв, кондитерських та кулiнарних виробiв, якi готувались у домашнiх умовах.
      2. У р.VII Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" вiд 22.07.2014 р.№ 1602-VII викладенi загальнi гiгiєнiчнi вимоги щодо поводження з харчовими продуктами (надалi Закон).
      З метою недопущення виробництва небезпечних в епiдемiчному вiдношеннi готових страв та кулiнарних виробiв у закладi ресторанного господарства       необхiдно дотримуватись технологiї їх приготування:
      2.1 Дотримання вимог окремої обробки продовольчої сировини та готових харчових продуктiв з метою недопущення вторинного iнфiкування готової продукцiї. (п.3 ст.49 Закону). Для цього обробка сировини та готової продукцiї повинна проводитись окремо у спецiально обладнаних цехах. На невеликих пiдприємствах без цехового подiлу допускається обробка сировини та готової продукцiї в одному примiщеннi, але на рiзних виробничих столах. Для обробки повинен використовуватись окремий виробничий iнвентар (обробнi дошки та ножi), промаркований за призначенням;
      2.2.Дотримання вимог дефростацiї м'ясних напiвфабрикатiв та риби, тушок птицi, субпродуктiв (п.8 ст. 49 Закону). Розморожування м'яса здiйснювати поступово у дефростерi (при температурi вiд 0 до
      6 град С) або на виробничому столi, не допускати розморожування бiля плити або у водi. Розморожування риби допускається на повiтрi або у холоднiй пiдсоленiй водi при температурi не вище 20 град С);
      2.3.Дотримання режимiв термiчної обробки напiвфабрикатiв з рубленого м'яса, м'яса птицi та порцiйних кускiв риби, приготування омлету (п.2 ст.51 Закону). Напiвфабрикати з сiченого м'яса та м'яса птицi пiсля попереднього обсмажування повиннi проходити обов'язкове доготування в жаровiй шафi протягом 5-7 хв. при температурi 250-280 град С. Допускається смаження напiвфабрикатiв у жаровiй шафi без попереднього обсмажування при температурi 250-270 град протягом 20-25 хв. або ж у пароконвекторi (в режимi "пар", "жар") при температурi 180 град С протягом 30-35 хв. Ступiнь готовностi кулiнарних виробiв з м'яса, птицi визначають кухарською вилкою (органолептично безколiрний сiк при проколюваннi). Окрiм цього, для контрою температури всерединi кулiнарного виробу пiд час його термiчної обробки у тепловому обладнаннi (пароконвектори, жаровi шафи) повиннi бути встановленi пристрої (термощупи) або ж повиннi бути в наявностi стилетнi термометри. (п.3 ст.51 Закону);
      2.4.Проведення повторної термiчної обробки вiдвареного м'яса, птицi, субпродуктiв для перших та других страв, холодцiв з метою запобiгання вторинному забрудненню харчового продукту пiд час його переробки ( пiдпункту 2 п.2 ст.51 Закону);
      2.5 При проведеннi обробки харчових продуктiв у закладi ресторанного господарства необхiдно придiляти увагу питанню санiтарної обробки яєць iз застосуванням миючих та сучасних дезiнфiкуючих засобiв: наявнiсть вiдповiдного мiсця та видiленого для цього окремого iнвентарю з метою недопущення можливого забруднення напiвфабрикатiв та готової продукцiї сальмонелами (п.3 ст.49 Закону). Приготування омлетiв необхiдно здiйснювати в жаровiй шафi при температурi 180-200 град С протягом 8-10 хв., товщина яєчної сумiшi на деко не повинна бути бiльше 3 см.
      3.Пiд час зберiгання продовольчої сировини та харчових продуктiв, в т.ч. кулiнарних виробiв та готових страв, у закладi ресторанного господарства слiд дотримуватись термiнiв реалiзацiї продукцiї, температурних умов зберiгання, а також вимог товарного сусiдства при зберiганнi продовольчої сировини та харчових продуктiв у складських примiщеннях та в холодильному обладнаннi (п.3, п.5 ст.49 Закону).
      4.Поступлення харчових продуктiв та продовольчої сировини у заклад ресторанного господарства повинно здiйснюватись за наявностi вiдповiдних документiв, що посвiдчують їх безпечнiсть та якiсть, в т.ч. товаро-транспортних накладних згiдно вимог ст.37 Закону.
      Оператор ринку повинен дотримуватись вимог стосовно простежуваностi за принципом "крок назад" у вiдповiдностi до ст.22 Закону.
      5.Постачання продовольчої сировини та харчових продуктiв у заклади ресторанного господарства необхiдно здiйснювати транспортними засобами, якi вiдповiдають гiгiєнiчним вимогам (з iзотермiчним (охолоджувальним) кузовом), проходять вiдповiдну санiтарну обробку та дезiнфекцiю. Продукти транспортуються у вiдповiднiй транспортнiй тарi з дотриманням вимог товарного сусiдства з метою недопущення можливого забруднення харчових продуктiв. (ст.44 Закону).
      6.У закладах ресторанного господарства повиннi бути створенi вiдповiднi умови для дотримання санiтарно-гiгiєнiчного режиму виробництва продукцiї:
      6.1.Наявнiсть протiчної холодної та гарячої води гарантованої якостi у вiдповiдностi до вимог Державних санiтарних норм та правил "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом МОЗ України вiд 12.05.2010 р. № 400. У разi пiдключення закладу ресторанного господарства до власної системи водопостачання (локальний водопровiд), необхiдно проводити двiчi на рiк (весна, осiнь) профiлактичне очищення та дезiнфекцiю вододжерела, а також ємностей (резервуарiв) для запасу водопровiдної води, а також у разi невiдповiдностi якостi водопровiдної води мiкробiологiчним нормативам за результатами проведених лабораторних дослiджень. Окрiм цього, необхiдно дотримуватись вимог до зон санiтарної охорони вододжерела локального водопроводу з метою недопущення забруднення води вододжерела.
      6.2.З метою недопущення вторинного забруднення готової продукцiї на всiх стадiях їх виробництва та обiгу у закладi ресторанного господарства повиннi функцiонувати внутрiшнi мережi каналiзацiї (пiдпункт 3, п.1 Закону).
      6.3.Обладнання, iнвентар та посуд повиннi проходити належну санiтарну обробку (миття та дезiнфекцiя) згiдно гiгiєнiчних вимог з метою недопущення мiкробного, забруднення готової продукцiї (пiдпункт 1 п.1 ст.45 Закону). У закладi повинен бути створений необхiдний запас миючих та дезiнфiкуючих засобiв, дозволених до використання МОЗ України, якi слiд зберiгати у маркованому посудi (пiдпункт 9 п.1 ст.49 Закону).
      7.Працiвники закладу ресторанного господарства зобов'язанi проходити профiлактичнi медичнi огляди, щоденний огляд на наявнiсть гнiйничкових захворювань. Не допускати до роботи для контакту з готовою продукцiєю осiб з гнiйничковими захворюваннями шкiри, нагноєними порiзами, опiками, а також з катарами верхнiх дихальних шляхiв. Працiвники закладу ресторанного господарства повиннi повiдомляти адмiнiстрацiю закладу про випадки захворювання кишковими iнфекцiями у них та членiв їх сiмей.
      Працiвники закладу повиннi проходити навчання з гiгiєнiчних вимог до виробництва та обiгу харчових продуктiв. Перiодичнiсть навчання встановлюється оператором ринку. (ст.48 Закону).
      8.З метою дотримання правил особистої гiгiєни працiвниками закладу ресторанного господарства повиннi бути створенi вiдповiднi умови (наявнiсть умивальникiв, мила, одноразових рушникiв, дезiнфiкуючих засобiв для обробки рук, дозволених до застосування) як на робочих мiсцях, так в санiтарно-побутових примiщеннях. З метою недопущення iнфiкування харчових продуктiв у процесi виробництва, зберiгання оператор ринку повинен забезпечити проведення централiзованого прання санiтарного одягу (п.3 ст.49 Закону).
      9.Оператор ринку повинен забезпечити проведення у закладi ресторанного господарства дератизацiйних, дезiнсекцiйних заходiв згiдно укладених угод зi спецiалiзованими пiдприємствами, а також наявнiсть актiв виконаних робiт. (п. 4 ст.49 Закону України № 1602-VII). Для боротьби з мухами, переносниками збудникiв кишкових iнфекцiй, проводити затягування марлею або сiткою дверей та вiкон у теплий перiод року. З метою недопущення розповсюдження тарганiв необхiдно зберiгати харчовi вiдходи в бачках з кришками та забезпечити якомога швидше їх видалення з примiщень закладу харчування (пiдпункт 1 п.1 ст.46 Закону).
      10.З метою недопущення розмноження мух у закладi ресторанного господарства слiд забезпечити належний збiр, зберiгання та утилiзацiю твердих побутових та харчових вiдходiв. Для вивезення вiдходiв повиннi бути укладенi вiдповiднi угоди зi спецiалiзованими пiдприємствами, а також обов'язкова наявнiсть документiв, якi пiдтверджують її дiєвiсть (акти виконання робiт). (пiдпункти 2,3 п.1 ст.46 Закону).
      11.У разi реалiзацiї кулiнарної продукцiї за межами закладу харчування у тимчасових потужностях (лiтнi майданчики, кiоски, палатки) необхiдно дотримуватись наступних вимог згiдно ст.43 Закону:
      - забезпеченiсть потужностi холодною та гарячою протiчною водою гарантованої якостi у необхiднiй кiлькостi (п.5);
      - забезпеченiсть холодильним обладнанням, засобами контролю температурного режиму (термометри) (п.7);
      - дотримання вимог товарного сусiдства при зберiганнi харчових продуктiв у холодильному обладнаннi (п.8);
      - наявнiсть вiдповiдних умов для дотримання правил особистої гiгiєни працiвникiв (умивальники, мило, одноразовi рушники, дез. засоби для обробки рук) (п.3);
      - наявнiсть вiдповiдних товаросупровiдних документiв (накладна, забiрний лист) з вiдмiткою про дату та годину закiнчення технологiчного процесу виробництва кулiнарної продукцiї, термiну її реалiзацiї, кiнцевого термiну реалiзацiї.

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

УКРАЇНА, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ, ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРIШНЬОЇ ТА IНФОРМАЦIЙНОЇ ПОЛIТИКИ
Щодо участi у спортивному квестi

      13-14 серпня 2018 року у с. Березина вiдбудеться спортивний квест для делегатiв молодi iз районiв Львiвської областi.
      Команда повинна включати одного дорослого (вчитель, керiвник гуртка, громадський активiст, який працює з дiтьми та молоддю) та троє дiтей - учнi школи, члени громадської органiзацiї, колективу, гуртка вiком 12-16 рокiв.
      Для того щоб стати учасником квесту необхiдно заповнити електронну форму зголошення: https://goo.gl/9vFVq5, отримати пiдтвердження на електронну адресу, а також телефонний дзвiнок, приїхати самостiйно у с. Березина Миколаївського району Львiвської областi (органiзатори не вiдшкодовують транспортнi витрати). Мати з собою власний спальний мiшок та особистий посуд (горнятко, ложку i миску - металевi, не керамiчнi).
      У програмi: шнурова школа, каякiнг, волейбол, скелелазiння, перегони на байдарках чи катамаранах Днiстром, здорова польова кухня, ватра знайомств, а також сюрприз вiд органiзаторiв. Попереднiй досвiд не обов'язковий.
      Захiд вiдбувається за пiдтримки департаменту внутрiшньої та iнформацiйної полiтики Львiвської ОДА в рамках конкурсу молодiжних проектiв Обласної програми "Молодь Львiвщини" на 2016-2020 роки.
      Як доїхати? Зi Львова, з автобусного вокзалу на Стрийськiй, автобусом № 234 (курсує кожних 30 хв) або 736. Автобус № 555 (з автобусного вокзалу на Стрийськiй) також їде до с. Березина, однак треба йти пiшки вiд початку села 20 хвилин.
      Адреса: с. Березина, вул. Сiчових Стрiльцiв, 27а (Сайт:)
       Детальнiше за посиланням:
      Враховуючи вищезазначене, звертаємося з проханням забезпечити участь делегацiй вашого району, мiста i об'єднаної територiальної громади та iнформувати молодь про участь у заходi, а також розмiстити iнформацiю на офiцiйних сайтах районних державних адмiнiстрацiй та iнших iнформацiйних ресурсах.
      Контактна особа: Анастасiя, 097 690 63 72 та 063 87 99 577.

Т.в.о. директора О.М. Березюк

Обгрунтуванн перегляду тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення на 2018 рiк

      На змiну тарифiв для Комунального пiдприємства "Червогноградводоканал" вплинули в першу чергу наступнi чинники:
      1.У 2017 роцi зменшилися обсяги реалiзацiї, що врахованi в дiючих тарифах, а саме:
      - на 1,8 % на централiзоване водопостачання ;
      - на 5,2 %, з централiзованого водовiдведення.
      Обсяги реалiзацiї на 2018 рiк визначенi рiчним планом лiцензованої дiяльностi з централiзованого водопостачання та водовiдведення, який узгоджений головою Червоноградської мiської ради. Рiчний план розрахований вiдповiдно до iндивiдуальних технологiчних нормативiв використання питної води, погоджених заступником директораДепартаменту охорони навколишнього природного середовища Львiвської ОДА та начальником управлiння водних ресурсiв у Львiвськiй областi, затверджених виконкомом Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
      2. Зросли витрати на оплату працi (рiст прожиткового мiнiмуму та коефiц.спiввiдношень до мiн.тарифної ставки):
      - на 31.4 % з централiзованого водопостачання;
      - на 33.4 % з централiзованого водовiдведення.
      Заробiтна плата врахована до тарифiв в установленому порядку iз забезпеченням мiнiмальної заробiтної плати та iнших гарантiй з оплати працi, передбачених законодавством, з урахуванням положень Генеральної та Галузево їугод, Колективного договору.
      3. Зросли витрати на амортизацiйнi вiдрахування, розрахованi згiдно з Податковим кодексом України:
      - на 148.0 тис. грн. або на 14.4 % з централiзованого водопостачання;
      - на 59.1 тис. грн. або на 7.0 % з централiзованого водовiдведення,у зв'язку з введенням в експлуатацiю нових об'єктiв.
      4. Вiдбулося зростання вартостi електричної енергiї на 18,0 % 2 класу, при цьому запланованi фiзичнi обсяги (квт) використання електричної енергiї зменшенi вiдносно дiючої структури тарифiв:
      - на 177.3 тис.кВт або на 5,2 % з централiзованого водопостачання;
      - на 122.1 тис.кВт або на 6,5 % з централiзованого водовiдведення.
      Врахованi обсяги споживання електричної енергiї не перевищують обсяги, що розрахованi вiдповiдно до норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсiв, погоджених заступником голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї.
      5.Збiльшились нормативи збору та порядок обчислення по податках , а саме :
      - рентна плата за спецiальне використування води зросла на 868,4 тис.грн.
      - рентна плата за користування надрами зросла на 141,0 тис.грн.
      Iншi витрати також зросли у зв'язку з пiдвищенням вартостi реагентiв, витрат на ремонти, паливо-мастильнi матерiали, тощо.
      В результатi росту витрат та спаду обсягiв реалiзацiї за 1-ше пiврiччя 2018 року збитки вiд реалiзацiї послуг складають 726,2 тис. грн..
      Тариф з водопостачання покрив вартiсть послуг на 95,37%, з водовiдведення - 98,2%.

Директор КП "Червоноградводоканал" Солдат В.Б.

30 липня - Всесвiтнiй день боротьби з торгiвлею людьми

      
            Щороку, починаючи з 2014 року, 30 липня свiтова спiльнота вiдзначає Всесвiтнiй день протидiї торгiвлi людьми, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 роцi з метою пiдвищення iнформованостi громадськостi про цю глобальну проблему i привернення уваги до тяжкого становища мiльйонiв жiнок, чоловiкiв i дiтей з усiх куточкiв свiту, якi стали жертвами торгiвлi людьми, а також заохочення людей активно допомагати i протидiяти цьому злочину.
      Торгiвля людьми є надзвичайно глобальною та прибутковою злочинною iндустрiєю в свiтi. За рiвнем доходiв вона поступається лише продажам наркотикiв та зброї.
      За перiод з 1991 року по 2016 рiк в Українi за даними Мiжнародної органiзацiї з мiграцiї вiд торгiвлi людьми постраждало понад 120 000 українцiв.
      Україна здебiльшого була країною постачання або транзиту жертв торгiвлi людьми, проте в сьогоднiшнiх умовах Україна є також країною призначення з високими ризиками внутрiшньої експлуатацiї. Воєнний конфлiкт, який вибухнув в Українi, як i в аналогiчних ситуацiях в iнших країнах, сприяє поширенню торгiвлi людьми в рiзних її формах.
      Складне матерiальне становище громадян спонукає їх до пошукiв заробiтку за межами України, де в мiру своєї необiзнаностi вони теж можуть стати жертвами торгiвлi людьми.
      Жертвами цього злочину стають i жiнки, i чоловiки, i дiти, якi потерпають вiд його рiзноманiтних форм, серед яких примусова праця, сексуальна експлуатацiя, примусове жебрацтво, вилучення органiв тощо.
      За даними Групи експертiв Ради Європи з питань боротьби з торгiвлею людьми (_РЕТА), в Українi вiдбувається значне зростання кiлькостi випадкiв торгiвлi людьми з метою трудової експлуатацiї, починаючи з 2010 року. Серед осiб, якi постраждали вiд торгiвлi людьми, збiльшується кiлькiсть осiб чоловiчої статi, значною залишається кiлькiсть неповнолiтнiх. Також для України залишається актуальною проблема сексуальної експлуатацiї дiтей. Кiлькiсть неповнолiтнiх осiб, якi надають в Українi сексуальнi послуги за плату, сягає 15 тис.
      Отже, аналiз ситуацiї щодо торгiвлi людьми в Українi доводить, що складна економiчна ситуацiя в країнi та брак можливостей працевлаштування спонукає значну частину населення до виїзду зi свого регiону, часто за кордон, у пошуках прибуткової дiяльностi, адже особи у складнiй економiчнiй ситуацiї можуть прийняти майже будь-яку пропозицiю без обговорення деталей працевлаштування, яку отримують з неперевiрених джерел, що часто робить їх легкою здобиччю для торговцiв людьми.
            Якщо Ви потрапили у ситуацiю, коли:
      1.Вас позбавляли вiльного пересування та спiлкування з родиною, вiдiбравши Вашi документи;
      2.Вам пообiцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Українi), а потiм не заплатили обiцяних грошей;
      3.Вас примушували вiдробляти неiснуючi борги;
      4.Вас втягнули у злочинну дiяльнiсть щляхом примусу, шантажу або насильства -       є пiдстави вважати, що ви стали жертвою торгiвлi людьми.
      Законодавством України таким особам гарантується комплексна допомога (психологiчна, соцiально-педагогiчна, соцiально-медична, юридична, допомога у працевлаштуваннi та переквалiфiкацiї, тощо), виходячи з особистих потреб постраждалої особи, в тому числi i одноразова матерiальна виплата.
      Консультацiю з питань протидiї торгiвлi людьми можна отримати також, звернувшись на Нацiональну безкоштовну гарячу лiнiю з протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв 0800-505-501 (зi стацiонарних телефонiв) та "527" (для абонентiв Київстар, Vodafone UA, Life).

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо встановлення мораторiю на публiчне використання росiйськомовного культурного продукту на територiї Львiвської областi

            (згiдно листа департаменту економiчної полiтики Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.06.2018 року № 11-44/0/18)
      З метою уникнення ескалацiї напруги в суспiльствi та недопущення розпалювання мiжнацiональної ворожнечi; задля захисту українського iнформацiйного простору вiд гiбридних впливiв держави - агресора та подолання наслiдкiв тривалої мовної русифiкацiї; враховуючи звернення Львiвської обласної ради вiд 17 квiтня 2018 року, прийняте рiшенням Львiвської обласної ради вiд 17 квiтня 2018 року №687 та доручення голова Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 19.06.2018р. № 38/0/6-18 щодо встановлення мораторiю на публiчне використання росiйськомовного культурного продукту на територiї Львiвської областi, беручи до уваги численнi звернення громадських органiзацiй патрiотичного спрямування просимо керiвникiв закладiв ресторанного господарства, клубiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, перевiзникiв громадського транспорту, закладiв культури незалежно вiд форм власностi       про припинення публiчного вiдтворення аудiовiзуальних творiв росiйських артистiв, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України.


ДО УВАГИ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПIЛОТНИЙ ПРОЕКТ "РУКА ДОПОМОГИ"

      
      Проект "Рука допомоги" заохочує мiсцевий бiзнес до створення робочих мiсць шляхом працевлаштування (на новi робочi мiсця) двох учасникiв проекту, з числа:
      - членiв малозабезпечених сiмей;
      - внутрiшньо перемiщених осiб;
      - осiб, звiльнених з вiйськової служби пiсля участi в антитерористичнiй операцiї.
      Пiдприємства будь-якого масштабу, у разi працевлаштування не менше як двох осiб iз зазначених категорiй, строком не менше нiж на два роки, можуть отримати вiд держави безвiдсотковi кредити на закупiвлю нового обладнання (мiкрокредит до       40 прожиткових мiнiмумiв, що в 2018 роцi становить       70480 грн)
      Для отримання фiнансової допомоги суб'єкту господарювання необхiдно звернутись до:
      - базового центру зайнятостi з вiдповiдною заявою та документами (м. Червоноград, вул. Паркова, 4а, кон. тел. 4 74 36).


Iнформацiя про намiр здiйснити перегляд дiючих тарифiв на централiзоване водопостачання, водовiдведення та централiзоване постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем)

      Дiючi тарифи переглядались НКРЕКП в березнi 2017 року . Рiшенням виконавчого комiтету ЧМР № 210 вiд 30.11.2017р. тарифи переглянуто в частинi виключення зi складової тарифу витрат на встановлення, замiну та повiрку приладiв облiку у зв'язку iз набранням чинностi Закону "Про комерцiйний облiк теплової енергiї та водопостачання" з 8 грудня 2017 року.
            Дiючi тарифи:
      - централiзоване водопостачання - 7,85 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 6,19 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване постачання холодної води (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 8,28 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 6,53 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      Причиною перегляду тарифiв стало збiльшення вартостi електроенергiї, ПММ, рiст розмiру мiнiмальної заробiтної плати, ставки податкiв та зборiв, вартiсть матерiалiв, запчастин.
            Проект тарифiв
      - централiзоване водопостачання - 10.44 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 8.53 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;)
      - централiзоване постачання холодної води (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 10,95 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 8,93 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      Пропозицiї та зауваження приймаються протягом 14 календарних днiв ,що наступають за днем виходу даного оголошення.
      Пропозицiї та зауваження подавати до КП "Червоноградводоканал" за адресою: Львiвська обл.,м.Червоноград вул..Шевська,1а.

Адмiнiстрацiя КП "Червоноградводоканал"

Щоодо можливостi отримання освiтнього ступеня магiстра зi спецiальностi "Публiчне управлiння та адмiнiстрування" за кошти Нацiонального агентства України з питань державної служби

3 ЛИПНЯ 2018 Р. ВIДБУДЕТЬСЯ СЕМIНАР-НАВЧАННЯ НА ТЕМУ "ОПЛАТА ПРАЦI: ТЕОРIЯ I ПРАКТИКА"


ПОВIДОМЛЕННЯ ВIД ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО МIСЬКОГО ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦIАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Червоноградський мiський територiальний центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) повiдомляє про те що , телефонна лiнiя за номером (03249) 28237 не функцiонує. Звернутись в територiальний центр можна за номерами телефонiв:
      (03249)42587 - м. Червоноград;
      (03249)40890 - м. Соснiвка


Раннє втручання - це система допомоги дiтям вiд народження до 4 рокiв

      Якщо Ви стурбованi розвитком своєї дитини, програма Раннього втручання допоможе виявити порушення малюка та провести консультування з приводу виявленої проблеми.
      В рамках проекту Twinning "Пiдтримка органiв влади України в розробцi законодавчих та адмiнiстративних засад для запровадження системи раннього втручання та реабiлiтацiї дiтей з iнвалiднiстю i дiтей, якi мають ризик отримати iнвалiднiсть", кожна сiм'я має можливiсть пройти он-лайн скринiнг розвитку своєї дитини на сайтi www.goo.gl/L1RdTK


Iнформацiя про намiр здiйснити змiну дiючих тарифiв на централiзоване водопостачання, водовiдведення та централiзоване постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) по КП "Червоноградводоканал"

            червень 25, 2018
      У зв'язку зi збiльшенням вартостi електроенергiї, збiльшенням розмiру мiнiмальної заробiтної плати, росту ставок зборiв, податкiв, вартостi матерiалiв пiдприємство "Червоноградкводоканал" надало на розгляд плановi розрахунки тарифiв.
      Формування тарифiв на централiзоване водопостачання, водовiдведення та тарифiв на централiзоване постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) здiйснюється вiдповiдно до рiчних планiв лiцензованої дiяльностi, економiчно об_рунтованих планованих витрат, технiко-економiчних розрахункiв, розрахункiв з урахуванням ставок податкiв i зборiв, цiн на матерiальнi ресурси та послуги у планованому перiодi.
      Дiючi тарифи переглядались НКРЕКП в березнi 2017 року . Рiшенням виконавчого комiтету ЧМР № 210 вiд 30.11.2017р. тарифи переглянуто в частинi виключення зi складової тарифу витрат на встановлення, замiну та повiрку приладiв облiку у зв'язку iз набранням чинностi Закону "Про комерцiйний облiк теплової енергiї та водопостачання" з 8 грудня 2017 року.
            Дiючi тарифи:
      - централiзоване водопостачання - 7,85 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 6,19 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване постачання холодної води (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 8,28 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 6,53 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      Причиною перегляду тарифiв стало збiльшення вартостi електроенергiї, ПММ, рiст розмiру мiнiмальної заробiтної плати, ставки податкiв та зборiв, вартiсть матерiалiв, запчастин.
      Зростання тарифу вiдбулося за рахунок таких основних складових тарифу:
      - витрат на електроенергiю у зв'язку iз зростанням тарифiв на електроенергiю на 18,0%;
      - витрат на матерiали (засувки, електроди та iн.) на 10%;
      - витрат на паливно-мастильнi матерiали у зв'язку iз зростання цiн на бензин в середньому на 36,85%, дизпаливо - на 21,5 % , газ - 34,8%.;
      - витрат на оплату працi у зв'язку iз зростання мiнiмальної заробiтної плати на 18,4%.
      - витрат на податки та збори .
            Проект тарифiв
      - централiзоване водопостачання - 9,96 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення - 7,93 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;)
      - централiзоване постачання холодної води (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 10,44 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      - централiзоване водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем ) - 8,30 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
      Пропозицiї та зауваження приймаються протягом 14 календарних днiв ,що наступають за днем виходу даного оголошення.
      Пропозицiї та зауваження подавати до КП "Червоноградводоканал" за адресою: Львiвська обл.,м.Червоноград вул..Шевська,1а.

Адмiнiстрацiя КП "Червоноградводоканал"

ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ...

      Форма подачi iнформацiї про незадекларовану працю, що розмiщена на сайтi Державної служби України з питань працi ()https://sites.google.com/view/undeclared-work.
      За додатковою iнформацiєю звертатись у сектор взаємодiї зi ЗМI, мiжнародних зв'язкiв та з питань Євроiнтеграцiї Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, тел. 235-56-00.

Завiдувач сектору взаємодiї зi ЗМI, мiжнародних зв'язкiв та з питань Євроiнтеграцiї Г. Iльницька

ПРО ВIДЗНАЧЕННЯ ДНЯ СКОРБОТИ I ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТI ЖЕРТВ ВIЙНИ В УКРАЇНI

      На виконання листiв заступника глави Адмiнiстрацiї Президента України вiд 08.06.2018р. № 43-01/471 та керуючого справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.06.2018р. № 3/20-4777/6-2 щодо вiдзначення Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi, просимо забезпечити 22 червня 2018 року:
      - приспущення Державного Прапора України з чорною стрiчкою на будинках i спорудах органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ i органiзацiй, iнших спорудах;
      - обмеження в цей день проведення розважальних заходiв, внесення вiдповiдних змiн до програм теле- та радiомовлення.

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради В.ГАМАНЮК

Безкоштовнi курси англiйської, французької, iспанської, нiмецької мов

      Iформуємо про те, що з 22 липня по 1 серпня у м.Червоноградi перебуватиме делегацiя iз Захiдної Європи.
      Мета приїзду молодих жiнок з Автрiї, Бельгiї, Швейцарiї - допомога українцям на шляху до євроiнтеграцiї: соцiальне служiння, допомога сiм'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, проведення мовних курсiв для дiтей та молодi.
      Безкоштовнi курси англiйської, французької, iспанської, нiмецької мов проводитимуть студенти з 22.08 по 27.08 та 30-31.08 на базi ЧЗШ №5. Подати заявку можна, заповнивнши анкету на сайтi Червоноградської мiської ради або за тел. 3-23-46. Вiк учасникiв - вiком вiд 8 рокiв.
      Зазначити iм"я, прiзвище, вiк, мову (англiйська, французька, iспанська, нiмецька) та рiвень(початковий, середнiй). Формуються групи для дорослих.
      Аплiкацiйна форма...


Вiдбулася Координацiйна рада з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей

      07 червня 2018 року пiд головуванням заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Н.Турко вiдбулося засiдання Координацiйної ради з питань органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2018 роцi, на якому розглядалися питання пiдбору дiтей пiльгових категорiй до дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку, путiвки до яких закупленi за кошти обласного бюджету, та органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей влiтку 2018 року за кошти мiського бюджету.
      Основну увагу члени Координацiйної ради придiлили пiдбору дiтей, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки, до дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку вiдповiдно до Порядку направлення дiтей, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки, до дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку за рахунок коштiв обласного бюджету.


Меморандум про спiвпрацю i взаємодiю мiж Львiвською обласною державною адмiнiстрацiєю, Львiвським обласним осередком Всеукраїнської Громадської Органiзацiї "Всеукраїнська асоцiацiя автомобiльних перевiзникiв",Львiвською обласною органiзацiєю роботодавцiв транспорту, Львiвською обласною органiзацiєю профспiлки працiвникiв автомобiльного транспорту та шляхового господарства України

Соцiальний проект "Рука допомоги" - новiтнiй механiзм боротьби iз бiднiстю

      
      Для працездатних непрацюючих членiв малозабезпечених сiмей, внутрiшньо перемiщених осiб та суб'єктiв господарювання створено iнiцiативу "Рука допомоги" - пiлотний проект Мiнiстерства соцiальної полiтики України, який реалiзується за пiдтримки Свiтового банку в рамках бiльш широкої стратегiї модернiзацiї системи соцiальної пiдтримки населення. Мета проекту - допомогти вимушеним переселенцям та членам малозабезпечених сiмей позбутися залежностi вiд соцiальних виплат, отримати достойну роботу або заснувати власний бiзнес.
      Для тих, хто потребує стабiльного заробiтку, базовi центри зайнятостi пропонують допомогу у працевлаштуваннi. Якщо бажаної вакансiї на момент звернення немає - запропонують рiзноманiтнi варiанти тимчасових оплачуваних робiт на користь громади.
      Але найголовнiше - учасники, якi давно мрiяли про власну справу, мають змогу отримати безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу (мiкрокредит до 40 прожиткових мiнiмумiв, що в 2018 роцi становить 70480 грн) на обладнання та матерiали для започаткування бiзнесу. При цьому сума до повернення зменшується на суму сплачених за три роки податкiв, а в разi працевлаштування двох малозабезпечених осiб, внутрiшньо перемiщених або учасникiв АТО кошти взагалi повертати не потрiбно.
      "Рука допомоги" заохочує мiсцевий бiзнес до створення робочих мiсць: в разi працевлаштування двох учасникiв проекту, пiдприємства будь-якого масштабу можуть отримати вiд держави безвiдсотковi кредити на закупiвлю нового обладнання.
      Соцiальний супровiд учасникiв даного проекту здiйснює управлiння працi та соцiального захисту населення та Червоноградська мiська фiлiя Львiвського обласного центру зайнятостi.
      Для участi в пiлотному проектi членам малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщеним особам необхiдно звернутись до:
      - управлiння соцiального захисту населення за мiсцем фактичного проживання/перебування з вiдповiдною заявою та документами, що пiдтверджують статус таких осiб (вул. Сокальська, 1 каб. 310, кон.тел. 4 10 65).
      Для отримання фiнансової допомоги суб'єкту господарювання необхiдно звернутись до:
      - базового центру зайнятостi з вiдповiдною заявою та документами (м. Червоноград, вул. Паркова, 4а, кон. тел. 4 74 36).


Як отримати заборговану заробiтну плату у судовому порядку

      В умовах сучасної економiки має мiсце негативне явище - заборгованiсть з виплати заробiтної плати. На жаль, є випадки, коли роботодавцi тривалий час затримують заробiтну плату, не проводять повного розрахунку з працiвником у день звiльнення, що є порушенням конституцiйних прав громадян України.
      Стаття 43 Конституцiї України захищає право кожного працiвника на своєчасне одержання винагороди за працю. Окрiм цього, таке право на пiдставi укладеного трудового договору реалiзується вiдповiдно до ст. 21 Закону України "Про оплату працi".
      Згiдно зi статтею 115 Кодексу законiв про працю України заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата.
      У разi виникнення затримки виплати заробiтної плати працiвник має право звернутися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою.
      Примусове стягнення заборгованостi з виплати заробiтної плати та iнших витрат, пов'язаних iз трудовими правовiдносинами, здiйснюється органами державної виконавчої служби на пiдставi виконавчих документiв (виконавчих листiв та наказiв, що видаються судами на пiдставi судових рiшень) у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
      Пiсля отримання судового рiшення про стягнення заборгованої заробiтної плати працiвникам необхiдно звернутись у мiсцевi вiддiли державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi за мiсцем реєстрацiї пiдприємства-боржника для вiдкриття виконавчого провадження.
      Тiльки у цьому випадку, якщо буде вiдкрито виконавче провадження, стягнення заборгованої заробiтної плати на користь заявника буде вiдбуватись у першочерговому порядку.
            ВАЖЛИВО!
      Працiвники за позовами про стягнення заробiтної плати чи заявою про видачу судового наказу звiльняються вiд сплати витрат на вчинення виконавчих дiй.


Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО розпочинається з 04 травня 2018р.

      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв       з 04 травня 2018 року .
      Пiдприємцi-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї       з 04 травня 2018 року по 04 червня 2018 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв

      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв. Вiн триватиме       з 04 травня 2018 року по 04 червня 2018 року.
      Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп Роздiлу 10 "Виробництво харчових продуктiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї       з 04 травня 2018 року по 04 червня 2018 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.


Iнформацiя про надання гранту для студентiв Львiвської область для сплати навчання
До уваги студентiв м.Червоноград, що навчаються у вищих навчальних закладах України, очної та заочної форми навчання.
      Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсi, переможець якого отримає грант (стипендiю) на сплату одного року навчання в українському вищому навчальному закладi.
      Участь у конкурсi безкоштовна.
      Оплачується навчання як в державних, так i в комерцiйних вищих навчальних закладах.
      Наразi є два гранти, в залежностi вiд спецiалiзацii навчання. Ознайомитися з завданням та умовами можна за наступними посиланнями:
      https://www.cybershark.com.ua/scholarship-ua/
      https://deltabank-online.com.ua/scholarship-ua/
      Запитання та роботи можно надсилати через сайт або на пошту: grant@deltabank-online.com.ua або grant@cybershark.com.ua

З повагою,оргкомiтет проекту Scholarship в Українi"

Чорнобиль... Тридцять два роки трагедiї

      32 роки тому вогонь Чорнобильської катастрофи опалив землю та душi мiльйонiв українцiв. У пам'ятi багатьох людей 26 квiтня 1986 року закарбувалося "чорною датою". Ця чорна дата, що позначає одну з найтяжчих трагедiй в iсторiї народу, провела у людськiй свiдомостi болiсну межу, що роздiляє наше життя на до i пiслячорнобильське. На лiквiдацiю наслiдкiв аварiї пiднялася вся Україна, низько схиляємо голови перед усiма, хто пiшов тодi в ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцiю смертi. Вклоняємося тим, хто жертовно вiддав своє життя, виконавши найвищий синiвський обов'язок перед рiдною землею i перед рiдним народом. Минають роки, але час не владний над нашою па'мяттю i вдячнiстю героям, якi цiною власного життя та здоров'я рятували не тiльки Україну, а й увесь свiт.
      Незважаючи на значну вiдстань вiд трагiчного 26 квiтня 1986 року, чорнобильськi проблеми не втрачають своєї гостроти i актуальностi. Саме люди, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, їхня доля, життя i здоров'я, соцiальний, медичний захист були, є i ще довго будуть об'єктом особливої уваги i турботи нашої держави.
      Станом на 01.04.2018р. на облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 336 громадян з числа осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      На виконання державних програм соцiального захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи через управлiння проводиться виплата:
      - компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування (з початку цього року виплачено 136 постраждалим на загальну суму 149,8 тис. грн.);
      - щорiчної допомоги на оздоровлення (з початку цього року виплачено 67 постраждалим на загальну суму 8,7 тис. грн.);
      - вiдшкодування вартостi проїзду один раз на рiк до будь-якого пункту України i назад (з початку цього року вiдшкодовано 1 постраждалому на загальну суму 81,6 грн.)
       Управлiння проводить вiдшкодування витрат:
      - пiдприємствам, органiзацiям, установам за надання додаткової вiдпустки (з початку цього року вiдшкодовано 4 пiдприємствам на загальну суму 15,5 тис. грн.);
      - аптекам за безкоштовний вiдпуск лiкiв за рецептами лiкарiв (з початку цього року кошти в сумi 34,8 тис. грн.);
      - КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" вiдшкодовано 6,1тис. грн. за безкоштовне зубопротезування постраждалих;
      - надавачам житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку за наданi пiльги постраждалим.
      Крiм того, через управлiння постраждалi забезпечуються послугами з санаторно-курортного лiкування чи оздоровлення. У минулому роцi, за кошти державного бюджету оздоровлено 14 постраждалих. Згiдно поданих заяв в 2018 роцi за кошти державного бюджету планується оздоровити 10 постраждалих та 1 дитину з iнвалiднiстю на загальну суму 81,8 тис.грн.
      За кошти мiсцевого бюджету в 2018 роцi буде оздоровлено 4 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 27,3 тис. грн.
      Вiдповiдно до Програми соцiального захисту окремих категорiй громадян м. Червонограда на 2018 рiк, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018р. №771, до 32-ї рiчницi аварiї на ЧАЕС 153-ом постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи виплачено одноразову грошову допомогу в розмiрi 500 грн., на загальну суму 76,5 тис. грн.


Призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м. Червоноград

      Вiдповiдно до Закону України "Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку" та Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 13 червня 2016 року № 150, виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м. Червоноград, в яких не створено ОСББ, спiввласники яких не прийняли рiшення про форму управлiння багатоквартирним будинком. За результатами проведеного конкурсу прийнято рiшення №85 вiд 12.04.18р. "Про призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м.Червоноград", вiдповiдно до якого призначено комунальне пiдприємство "Червонограджитлокомунсервiс", в особi директора - Кукоби Юрiя Михайловича, тел.(03249) 2-23-59 управителем для наступних багатоквартирних будинкiв:
      Детальнiше...


Соцiальний проект "Рука допомоги" - новiтнiй механiзм боротьби iз бiднiстю

      
      Щороку близько мiльйона українцiв отримують державну допомогу як малозабезпеченi. При цьому в третинi таких сiмей є хоча б один дорослий працездатного вiку, який не працює, а для деяких сiмей державна допомога - це єдине джерело доходiв. I чим довше триває перiод безробiття, тим важче знайти роботу та реалiзувати себе. В таких умовах легко втратити мотивацiю до роботи та надiю на краще життя, i соцiальна пiдтримка держави це не виправляє.
      Так само важко буває знайти роботу вимушеним переселенцям, яким довелося залишити свої домiвки та роботу через вiйну i почати нове життя в чужому, незнайомому мiсцi.
      Саме для таких людей було створено iнiцiативу       "Рука допомоги" - пiлотний проект Мiнiстерства соцiальної полiтики України, який реалiзується за пiдтримки Свiтового банку в рамках бiльш широкої стратегiї модернiзацiї системи соцiальної пiдтримки населення. Наша мета - допомогти вимушеним переселенцям та членам малозабезпечених сiмей позбутися залежностi вiд соцiальних виплат, отримати достойну роботу або заснувати власний бiзнес.
      Проект передбачає повернення громадян до економiчної активностi з урахуванням особливостей та прагнень кожного з них. Це абсолютно новий механiзм для України, який, проте, вже довiв свою ефективнiсть в країнах Євросоюзу.
      Для тих, хто потребує стабiльного заробiтку, ми пропонуємо допомогу у працевлаштуваннi. Якщо бажаної вакансiї на момент звернення немає - запропонуємо рiзноманiтнi варiанти тимчасових оплачуваних робiт на користь громади.
      Але найголовнiше - учасники, якi давно мрiяли про власну справу, мають змогу отримати безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу (мiкрокредит) на обладнання та матерiали для започаткування бiзнесу.
      Сума такого мiкрокредиту може складати до       40 прожиткових мiнiмумiв, що у 2018 роцi складає близько 70 тис. гривень. Фiндопомога надається згiдно бiзнес-плану, який затверджується комiсiєю при облдержадмiнiстрацiї, у формi оплати рахункiв на закупiвлю обладнання i матерiалiв для започаткування власної справи. Це робиться для того, щоб учасники проекту витрачали грошi за призначенням, а не "проїдали" їх. При цьому сума до повернення зменшується на суму сплачених за три роки податкiв, а в разi працевлаштування двох малозабезпечених осiб, внутрiшньо перемiщених або учасникiв АТО кошти взагалi повертати не потрiбно. Окрiм фiнансування, учасники проекту на стартi своєї пiдприємницької дiяльностi отримують консультацiйну пiдтримку та супровiд у пiдготовцi бiзнес-плану.
            "Рука допомоги" заохочує мiсцевий бiзнес до створення робочих мiсць: в разi працевлаштування двох учасникiв проекту, пiдприємства будь-якого масштабу можуть отримати вiд держави безвiдсотковi кредити на закупiвлю нового обладнання.
      Учасниками проекту стали близько трьох тисяч українцiв з числа малозабезпечених та внутрiшньо перемiщених осiб, з них понад 110 вже отримали фiнансову допомогу та стали пiдприємцями. Вчорашнi безробiтнi й переселенцi вiдкривають заклади харчування та торгiвлi, мiнi-ферми, iнтернет-магазини, виготовляють меблi, промисловi пральнi машинi i сушарки, продукти харчування, вирощують сiльськогосподарськi культури, надають послуги з ремонту авто, тощо.
      Досвiд пiлотного проекту стане пiдгрунтям для розробки нового закону. Пiсля його прийняття новiтнi механiзми боротьби iз бiднiстю будуть запровадженi на всiй територiї України на постiйнiй основi. Це дозволить ефективно повертати до економiчної активностi тривалих безробiтних громадян, сприятиме кращiй адаптацiї вимушених переселенцiв, створенню нових робочих мiсць, а також посилить економiчне становище мiст i сiл за рахунок розвитку малого бiзнесу.
      Соцiальний супровiд учасникiв даного проекту здiйснює управлiння працi та соцiального захисту населення та Червоноградська мiська фiлiя Львiвського обласного центру зайнятостi.
      Для участi в пiлотному проектi       членам малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщеним особам необхiдно звернутись до:
      - управлiння соцiального захисту населення за мiсцем фактичного проживання/перебування з вiдповiдною заявою та документами, що пiдтверджують статус таких осiб (вул. Сокальська, 1 каб. 310, кон.тел. 4 10 65).
      Для отримання фiнансової допомоги       суб'єкту господарювання необхiдно звернутись до:
      - базового центру зайнятостi з вiдповiдною заявою та документами (м. Червоноград, вул. Паркова, 4а, кон. тел. 4 74 36).

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Вiдбудеться брифiнг з ректором Вищої школи здоров'я та соцiальної працi Святої Ельжбети (Словачиина)

      
      Iнформуємо, що в суботу, 7 квiтня, о 9 год.30 хв. у малiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради вiдбудеться брифiнг з ректором Вищої школи здоров'я та соцiальної працi Святої Ельжбети (Словачиина) Владiмiром Крчмерi та проф. унiверситету Беатою Ачовою щодо умов навчання українських студентiв у Вищiй школi Святої Ельжбети. Запрошуємо журналiстiв а також всiх, хто має бажання здобути вищу освiту у Словаччинi.


ПIЛОТНИЙ ПРОЕКТ "РУКА ДОПОМОГИ" ДЛЯ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

      
      Для забезпечення роботою учасникiв пiлотного проекту з числа непрацюючих працездатних членiв малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщених осiб, зокрема шляхом створення для них нових робочих мiсць, фiнансова допомога може надаватися суб'єктам господарювання, якi працевлаштують не менш як двох iз числа зазначеної категорiї осiб, або осiб, звiльнених з вiйськової служби пiсля участi в антитерористичнiй операцiї, строком не менше нiж на два роки за направленням базових центрiв зайнятостi.
      З метою отримання фiнансової допомоги уповноважений представник суб'єкта господарювання звертається до базового центру зайнятостi з вiдповiдною заявою та документами, якi пiдтверджують:
      -державну реєстрацiю (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань);
      -вiдсутнiсть заборгованостi перед бюджетом (довiдки про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв, довiдки про вiдсутнiсть несплачених фiнансових санкцiй за порушення податкового законодавства, довiдки про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування);
      -вiдсутнiсть обтяжень рухомого та нерухомого майна (витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
      -вiдсутнiсть провадження у справi про банкрутство (довiдка з Єдиного реєстру пiдприємств, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство).


Чергове засiдання конкурсної комiсiї з проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади директора комунального пiдприємства Спортивний комплекс "Шахтар"
Iнформуємо про те, що чергове засiдання конкурсної комiсiї з проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади директора комунального пiдприємства Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради вiдбудеться 02.04.2018р. о 16.00 год у примiщеннi Червоноградської мiської ради (каб №214).
Секретар комiсiї Гаврилюк В.I.

Затверджено порядок надання грошової допомоги внутрiшньо перемiщеним особам

      Розпорядженням голови ЛОДА вiд 19.03.2018р. № 217/0/5-18 затверджено порядок надання грошової допомоги внутрiшньо перемiщеним особам ( надалi - ВПО ) з числа учасникiв АТО на вирiшення матерiально - побутових проблем.
      Право на отримання допомоги мають ВПО, якi є громадянами України, перебувають на територiї Львiвської областi на законних пiдставах та якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї.
      Для одержання допомоги заявник подає до управлiння працi та соцiального захисту населення за мiсцем облiку ( Червоноград, вул. Сокальська,1, IV поверх, каб.№ 404 ):
      -заяву ( встановленої форми );
      -копiю посвiдчення "учасника бойових дiй" або бiйця - добровольця АТО;
      -копiю довiдки взяття на облiк ВПО;
      -копiю документа, який пiдтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї у районах її проведення;
      -копiї сторiнок паспорта, на яких зазначено його прiзвище,iм'я, по батьковi та мiсце реєстрацiї;
      -копiю iдентифiкацiйного номера;
      -реквiзити особового банкiвського рахунку.
      Допомога надається один раз на рiк в розмiрi 8000 ( вiсiм тис.).гривень на одну особу.

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО розпочинається з 21 березня 2018р.

      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв з 21 березня 2018 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 21 березня по 21 квiтня 2018 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв

      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв. Вiн триватиме з 21 березня по 21 квiтня 2018 року.Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп Роздiлу 10 "Виробництво харчових продуктiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 21 березня по 21 квiтня 2018 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.


На Львiвщинi працюють 4 мобiльних бригади для допомоги жертвам домашнього насильства

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м. Червоноград, в яких не створено ОСББ, спiввласники яких не прийняли рiшення про форму управлiння багатоквартирним будинком

Затверджено склад конкурсної комiсiї з проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади директора комунального пiдприємства Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради

      Вiдповiдно до розпорядження мiського голови № 35-р вiд 21.02.2018 р. "Про утворення конкурсної комiсiї" затверджено склад конкурсної комiсiї з проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади директора комунального пiдприємства Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради.
      Перше засiдання конкурсної комiсiї вiдбудеться 28.02.2018р. о 15.30 год у примiщеннi Червоноградської мiської ради (каб №116).


Статус для учасникiв Революцiї Гiдностi

      Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" доповнено роздiлом щодо статусу постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, пiльг та гарантiй їх соцiального захисту, який набирає чинностi з 24.02.2018р.
      Встановлено, що постраждалими учасниками Революцiї Гiдностi визнаються особи, якi на виконання Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцiй громадського протесту та членам їх сiмей" включенi до перелiку осiб, якi пiд час участi в масових акцiях громадського протесту отримали тiлеснi (тяжкi, середньої тяжкостi, легкi), але такi ушкодження не призвели до iнвалiдностi, та звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.
      Такi особи мають право на пiльги та iншi соцiальнi гарантiї, визначенi статтею 12 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", тобто як учасники бойових дiй, на пiдставi посвiдчення, яке видаватиметься органами соцiального захисту, пiсля затвердження Порядку його видачi, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi, якi мають право на одночасне отримання посвiдчення учасника бойових дiй, iнвалiда вiйни, учасника вiйни та постраждалого учасника Революцiї Гiдностi, видається лише одне посвiдчення за їхнiм вибором.
      Проте дiя вищезазначеної статтi не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу в правоохоронних органах спецiального призначення, вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ, Збройних сил України та iнших вiйськових формувань, якi отримали тiлеснi ушкодження (тяжкi, середньої тяжкостi, легкi) пiд час виконання службових обов'язкiв, пов'язаних з подiями Революцiї Гiдностi.

Заступник начальника управлiння Михалюк М. М.

Львiвська обласна рада оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв

      Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв з 1 лютого по 1 березня 2018 року.
      Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Детальнiше:


Шановнi роботодавцi!

Вiдбудуться черговi Всесвiтнi Iгри Нескорених (INVICTUS GAMES) для поранених вiйськовикiв

      20-27 жовтня 2018 року в мiстi Сiдней (Австралiя) вiдбудуться черговi Всесвiтнi Iгри Нескорених (INVICTUS GAMES) для поранених вiйськовикiв. Збiрна команди України вдруге вiзьме участь у таких мiжнародних змаганнях. Очiкується, що до складу нацiональної збiрної команди України увiйдуть 15 осiб. Зареєструватися на вiдкритi спортивнi тестування та на участь в нацiональних Iграх Нескорених-2018 можуть ветерани та дiючi вiйськовослужбовцi Збройних сил України, Нацiональної гвардiї України, Державної прикордонної служби України, Нацiональної полiцiї України, Служби безпеки України, а також представники добровольчих формувань, якi були пораненi, травмованi або захворiли пiд час або внаслiдок виконання службових обов'язкiв в зонi бойових дiй або в ходi миротворчих операцiй за участю України.
      Спортивнi тестування для вiдбору у нацiональну збiрну України вiдбудуться у шести спецiально адаптованих спортивних дисциплiнах: легка атлетика (бiг та штовхання ядра), стрiльба з луку, плавання, пауерлiфтинг, веслування на тренажерах, велоспорт-шосе.
      Воїнам, якi виявлять бажання взяти участь у Всесвiтнiх Iграх Нескорених-2О18 необхiдно заповнити особистi заявки на офiцiйному сайтi INVICTUS GAMES SIDNEY 2018 за покликом: http://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman
      Наголошуємо, що збiр заявок триватиме       ДО 25 ЛЮТОГО 2018 РОКУ.
      Згiдно графiку вiдбору до Нацiональної збiрної Iгор Нескорених-2018 спортивне тестування у мiстi Львовi вiдбудеться       10 березня 2018 року. Нацiональний етап Iгор Нескорених у м. Києвi вiдбудеться       12-13 травня 2018 року.

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Оголошення про намiр закупiвлi послуги з встановлення та обслуговування системи вiдео наглядуна територiї м. Червоноград, м. Соснiвка та смт. Гiрник

      Виконавчий комiтет Червоноградська мiська має намiр закупити послугуз встановлення та обслуговування системи вiдео нагляду на територiї м. Червоноград, м. Соснiвка та смт. Гiрник.
      1. Замовник:Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради, пр. Шевченка 19, м. Червоноград, обл. Львiвська, 80100, Україна.
      2. Посадова особа замовника для здiйснення зв'язку з учасниками - Гаманюк Вiталiй Володимирович тел./факс. 38(03249)32375, Е-mail: zam_ek@ukr.net
      3. Строк поставки надання послуг - протягом 2018 року
      4. Технiчнi вимоги до закупiвлi додаються.
      5. За результатами цiнових пропозицiй будуть внесенi змiни у мiський бюджет та оголошена закупiвля. Кiлькiсть та їх розмiщення камер що обслуговуються за кошт мiської ради може бути скореговано, враховуючи рiшення Червоноградської мiської ради "Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк" та з погодженням постiйної депутатської комiсiї з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйноїполiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї але не менше чим 34 камери.
      6. Цiновi та технiчнi пропозицiї подавати до 10 лютого 2018 року на адресу: zam_ek@ukr.net або пр. Шевченка 19, м. Червоноград, обл. Львiвська, 80100

Голова тендерного комiтету Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради В.В. Гаманюк

Шановнi пiдтриємцi, якi охочi розмiстити однотипнi дерев'янi торгiвельнi павiльйони (кiоски)

      В рамках проведення "Рiздвяної ярмарки", охочi розмiстити однотипнi дерев'янi торгiвельнi павiльйони (кiоски) в кiлькостi не менше 5 одиниць, звертатись у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради за телефоном 3-12-75 та 3-22-60.


Прожитковий мiнiмум та мiнiмальна заробiтна плата у 2018 роцi

      Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi. Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах.
      Верховна рада України ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2018р." Законом установлено у 2018 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2018 року - 1700 грн., з 1 липня - 1777 грн., з 1 грудня - 1853 грн., а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:
      - дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1492 грн., з 1 липня - 1559 грн., з 1 грудня - 1626 грн.;
      - дiтей вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1860 грн., з 1 липня - 1944 грн., з 1 грудня - 2027 грн.;
      - працездатних осiб: з 1 сiчня 2018 року - 1762 грн., з 1 липня - 1841 грн., з 1 грудня - 1921 грн.;
      - осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2018 року - 1373 грн., з 1 липня - 1435 грн., з 1 грудня - 1497 грн.
      Законом установлено мiнiмальну заробiтну плату у 2018 роцi:
      - у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 3723 грн.,
      - у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 22,41 грн.Начальник управлiння I.I. Шмирко


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ РIШЕННЯ МIСЬКОЇ РАДИ "ПРО МIСЬКИЙ БЮДЖЕТ М.ЧЕРВОНОГРАДА НА 2018 РIК"

День вшанування учасникiв лiквiдацiї Чорнобильськiй АЕС
14 грудня вiдзначається день вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС - людей, якi цiною свого життя i здоров'я змогли здолати страшну стратегiя 20 столiття, що сталась 26 квiтня 1986 року на Чорнобильськiй АЕС. Саме 14 грудня було офiцiйно повiдомлено про завершення будiвництва саркофага над зруйнованим у результатi вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зараз День вшанування лiквiдаторiв наслiдкiв аварiї на ЧАЕС багато хто просто називає просто днем лiквiдатора.
      Станом на даний час на облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 336 громадян з числа осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iз них 116 учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС.
      На виконання       державних програм соцiального захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи через управлiння проводиться виплата:
      - компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування (за 11 мiсяцiв цього року виплачено 137 постраждалим на загальну суму 403,7 тис. грн.);
      - щорiчної допомоги на оздоровлення (за 11 мiсяцiв цього року виплачено 154 постраждалим на загальну суму 20,8 тис. грн.);
      - вiдшкодування вартостi проїзду один раз на рiк до будь-якого пункту України i назад (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано 7 постраждалим на загальну суму 2,2 тис. грн.)
      Управлiння проводить вiдшкодування витрат:
      - пiдприємствам, органiзацiям, установам за надання додаткової вiдпустки (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано 12 пiдприємствам на загальну суму 36,4 тис. грн.);
      - аптекам за безкоштовний вiдпуск лiкiв за рецептами лiкарiв (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано кошти в сумi 115 тис. грн.);
      - надавачам житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку за наданi пiльги постраждалим (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано кошти за надання пiльг 155 сiм'ям на загальну суму 259 тис.грн.).
      Крiм того, через управлiння постраждалi забезпечуються послугами з санаторно-курортного лiкування чи оздоровлення. В 2017 роцi 14 постраждалих було направлено на санаторно-курортне лiкування вiдповiдного профiлю.
      За бюджетнi кошти (державного, обласного та мiсцевого бюджетiв) оздоровлено 8 потерпiлих дiтей iз багатодiтних, малозабезпечених сiмей, та сiмей, батьки, яких загинули в антитерористичнiй операцiї.
      За кошти       мiсцевого бюджету одноразову грошову допомогу виплачено 159 постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 88,9 тис. грн.

Начальник управлiння I.I. Шмирко

16 ДНIВ ПРО НАСИЛЬСТВА

      24 листопада в Українi розпочалася Мiжнародна акцiя "16 днiв проти насильства", покликана привернути суспiльну увагу до проблеми насильства над дiвчатами та жiнками. Цi 16 днiв проти _ендерно зумовленого насильства - мiжнародна кампанiя, пiдтримана Україною з 2001 року. Акцiя починається з вечора 24 листопада, в переддень 25 листопада - Мiжнародного дня боротьби за лiквiдацiю насильства щодо жiнок, - i триватиме до 10 грудня, Дня прав людини.
      Цей перiод об'єднує низку мiжнародних дат, пов'язаних iз захистом прав людини та прав жiнок:
            25 листопада- Мiжнародний день проти насильства щодо жiнок
      У цей день свiт вiдзначає день лiквiдацiї насильства щодо жiнок. Офiцiйно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 роцi, але вiдзначатиметься вiн почав з 1981 року в пам'ять про трагiчну загибель сестер Мiрабаль, якi були по-звiрячому вбито за наказом домiнiканського правителя Рафаеля Трухильо в Домiнiканськiй Республiцi в 1960 роцi.
      - понад сто тисяч випадкiв домашнього насильства реєструється в Українi щорiчно i його жертвами є переважно жiнки;
      - до трьох мiльйонiв дiтей щороку стає свiдками або жертвами домашнього насильства;
      - бiльшiсть шлюбiв - 95% (!) розпадається через домашнє насильство, i лише 5% пошлюблених розлучаються iз iнших причин.
      - бiльшiсть безхатченкiв - бiля 80%, пiшли iз дому через домашнє насильство;
      - в родинах учасникiв бойових дiй, якi страждають на посттравматичний синдром, значно пiдвищуються ризики домашнього насильства.
            1 грудня - Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом
      Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вперше вiдзначався 1 грудня 1988 року з iнiцiативи Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я пiсля того, як на зустрiчi мiнiстрiв охорони здоров'я всiх країн пролунав заклик до соцiальної терпимостi i розширення обмiну iнформацiєю щодо ВIЛ/СНIДу.
      Iз того часу Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вiдзначається щорiчно. Головна мета - звернути увагу суспiльства на цю проблему.
      У країнах, де активно поширюється ВIЛ-iнфекцiя, особливо уразливими до iнфiкування ВIЛ є дiти та молодь, оскiльки, за результатами рiзних дослiджень, рiвень застосування ризикованих практик серед них є вищим, нiж серед дорослих.
      У 2016 роцi майже 60% людей, у яких була виявлена ВIЛ-iнфекцiя, iнфiкувалися статевим шляхом. Бiльшiсть випадкiв iнфiкування ВIЛ в Українi сьогоднi реєструються серед молодих людей вiком вiд 15 до 30 рокiв.
      В Українi з ВIЛ живуть 5500 пiдлiткiв, а 123500 пiдлiткiв знаходяться у групi ризику.
      Тестування на ВIЛ є першим кроком у подоланнi епiдемiї. Знання статусу дозволяє людинi своєчасно стати на облiк та отримати життєво необхiдне лiкування. Тестування на ВIЛ є вiдправною точкою для початку багатьох заходiв профiлактики ВIЛ-iнфiкування та має важливе значення для забезпечення доступу до своєчасної допомоги та лiкування.
      Всього з 1987 року в Українi офiцiйно зареєстровано 288551 нових випадкiв ВIЛ-iнфекцiї, вiд СНIДу в Українi померло 39933 людини.
            2 грудня - Мiжнародний день боротьби за скасування рабства
      Дата встановлена на честь дня прийняття вiдповiдної Конвенцiї в 1949 роцi. Метою цього заходу є викорiнення сучасних форм рабства.
      Мiжнародний день боротьби за скасування рабства вiдзначається вiдповiдно до рiшення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/317(IV). Дата обрана не випадково, саме 2 грудня 1949 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцiю про боротьбу з торгiвлею людьми.
      За даними Органiзацiї Об'єднаних нацiй, станом на 2016 рiк в свiтi налiчувалося понад 40 мiльйонiв рабiв. За даними Global Slavery Index, цей показник склав 46 мiльйонiв чоловiк, причому, згiдно з попереднiм дослiдженням, вiн збiльшився на 10 мiльйонiв чоловiк. Чверть людей, якi знаходяться в рабствi - дiти.
      Дослiдниками виносяться чiткi критерiї щодо визначення категорiї рабського стану людини по вiдношенню до навколишнього соцiуму. Це i люди, якi були загнанi в тому числi i в сексуальне рабство. У категорiю рабiв входять тi, хто працює з примусу, за борги або проти своєї волi. До рабiв, на жаль (i це реалiї сучасного свiту!), вiдносяться i тi, хто народився в неволi.
      Згiдно з результатами дослiдження, проведеного Мiжнародною органiзацiєю працi (МОП), що входить до складу ООН, примушували до працi у 2016 роцi майже 21 мiльйонiв осiб, серед них 11,4 мiльйона жiнок i дiвчаток i 9,5 мiльйона чоловiкiв i хлопчикiв.
      Шлюб проти власної волi також пiдпадає пiд критерiї рабства, i цей показник склав бiльше 15 мiльйонiв чоловiк.
      Сучасний свiт не є "оригiнальним". Рабська праця використовується в будiвництвi та промисловостi, риболовецькiй галузi та сiльському господарствi. Раби до цього часу використовуються зловмисниками в якостi домашньої прислуги. Примусова праця приносить зловмисникам 150 мiльярдiв доларiв на рiк.
      Процеси скасування рабства без широкого мiжнародного розголосу, схоже, мають тенденцiю повертатися назад. Ця тема не повинна залишатися без уваги i Мiжнародний день боротьби за скасування рабства - хороший привiд провести об'єктивну самооцiнку нинiшнього стану людства.
            3 грудня - Мiжнародний день людей з iнвалiднiстю
      У груднi 1992 року Генеральна Асамблея Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (ООН) проголосила 3 грудня Мiжнародним днем людей з iнвалiднiстю.
      Iсторiя його виникнення починалася у 80-х роках минулого сторiччя, коли ООН оголосила 1983-1992 рр. "десятилiттям iнвалiдiв". У цей перiод проводилися роботи з метою розробки заходiв, направлених на полiпшення становища людей з iнвалiднiстю i забезпечення їм рiвних можливостей для подальшого життя в суспiльствi.
      Iнвалiднiсть - це не вирок. Люди з обмеженими фiзичними можливостями є повноцiнними i високо ефективними членами суспiльства, вiдмiнними фахiвцями, соцiально активними i життєствердними людьми, якi надихають багатьох, в тому числi i абсолютно здорових членiв нашого суспiльства.
      З метою активiзацiї роботи по забезпеченню всебiчної та ефективної участi людей з обмеженими фiзичними можливостями у економiчному, соцiальному, культурному i полiтичному життi, Генеральна Асамблея ООН 13 грудня 2006 р. прийняла Конвенцiю про права осiб з iнвалiднiстю, яка була вiдкрита для пiдписання 30 березня 2007 року (пiдписали 82 держави).
      Основними принципами цiєї Конвенцiї є:
      - повага до властивої людинi гiдностi, її особистої самостiйностi, включаючи свободу робити свiй власний вибiр i незалежностi;
      - недискримiнацiя;
      - повне i ефективне залучення i включення у суспiльство;
      - повага до особливостей людей з iнвалiднiстю та їх прийняття як компоненту людського рiзноманiття i частини людства;
      - рiвнiсть можливостей;
      - доступнiсть;
      - рiвнiсть чоловiкiв i жiнок;
      - повага до здiбностей дiтей з iнвалiднiстю, що розвиваються, i повага до права дiтей з iнвалiднiстю зберiгати свою iндивiдуальнiсть.
            5 грудня - Мiжнародний день волонтера
      Рiшення про це свято було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 роцi. Добровольцi (а в останнi роки все частiше можна почути трансформоване з англiйської - волонтери) - це люди, якi витрачають свiй вiльний час на благо суспiльства. Вони присвячують суспiльству свiй талант, час, енергiю, не чекаючи винагороди. Такi люди добровiльно зголошуються допомагати прибирати громадську територiю, поширювати плакати чи брошури соцiальної кампанiї, готовi безкоштовно проводити екскурсiї рiдним мiстом, бути перекладачами на великих мiжнародних спортивних змаганнях. Бiльш того, добровольцi допомагають персоналу в дитячих будинках i будинках престарiлих, поспiшають на допомогу при лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних лих.
      Згiдно статистичних даних, оприлюднених Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй, по всьому свiтовi нараховується близько 140 мiльйонiв волонтерiв.
      Волонтер - покликання, спосiб життя. Сьогоднi волонтери сприяють перемозi України та збереженню її державностi, не чекаючи за це винагороди. Волонтерська дiяльнiсть, як прояв милосердя i доброчинностi, буде iснувати доти, доки iснує потреба людей у тiй чи iншiй допомозi та обмежена державна участь у задоволеннi потреб своїх громадян, їхнiй соцiальнiй пiдтримцi.
            6 грудня - Рiчниця iнциденту в Монреалi
      В 1989 роцi в Монреальському унiверситетi 25-рiчний чоловiк вiдкрив стрiлянину з автомата, в результатi чого 14 жiнок загинули, 13 - були пораненi. Невиннi жертви стали символом несправедливостi по вiдношенню до жiнок. В 1991 роцi уряд Канади визначив 6 грудня Нацiональним Днем пам'ятi та боротьби з насильством над жiнками.
            10 грудня - Мiжнародний день прав людини
      У 1950 роцi Генеральна Асамблея ООН запропонувала усiм державам святкувати 10 грудня як День прав людини, бо саме в цей день в 1948 роцi цiєю ж органiзацiєю було прийнято Загальну декларацiю прав людини, якою задекларовано наступнi принципи: рiвнiсть людей- усi люди народжуються вiльними та рiвними в правах, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканiсть; заборона рабства и торгiвлi людьми; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб'єктнiсть; рiвнiсть усiх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовiльних арештiв; презумпцiя невинностi та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибiр мiсця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володiти майном; право на свободу переконань; право на мирнi збори; право на участь в управлiннi громадськими та державними справами; право на працю тощо.
      Загальна декларацiя прав людини спонукала людство до розробки та укладення численних конвенцiй, декларацiй та протоколiв з прав людини: у 1948 р. було ухвалено Конвенцiю про попередження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949 р. - Женевськi конвенцiї про захист прав людини пiд час збройних конфлiктiв, 1950 р. - Європейську Конвенцiю захисту прав людини та основних свобод, 1959 - Декларацiю прав дитини, в 1966 р. - пакти про права людини тощо. Також було створено рiзноманiтнi установи та посади для бiльш об'єктивного дотримання державами прав людини - Комiсiя ООН з прав людини та Уповноважений з прав людини.


СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БАГАТОДIТНИХ СIМЕЙ

      Вiдповiдно до чинного законадавства України (Закон України ''Про охорону дитинства'') право на отримання статусу багатодiтної сiм'ї мають сiм'ї, в яких подружжя (чоловiк та жiнка) перебувають у зареєстрованому шлюбi, разом проживають та виховують трьох i бiльше дiтей, у тому числi кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома i бiльше дiтьми та самостiйно їх виховує.
      Документами, що пiдтверджують статус багатодiтної сiм'ї i дiтей з такої сiм'ї та їх право на отримання пiльг є посвiдчення батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї , якi видаються згiдно норм Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2010 р. № 209 .
      Посвiдчення видаються безкоштовно одному з батькiв вiдповiдно до мiсця реєстрацiї.
      Для отримання статусу багатодiтної сiм'ї до управлiння працi та соцiального захисту населення необхiдно подати наступнi документи:
      1. Копiї сторiнок паспортiв батькiв з даними про прiзвище, iм'я, по - батьковi, дату видачi паспорта та мiсце реєстрацiї.
      2. Копiї свiдоцтв про народження дiтей.
      3. Довiдка про склад сiм'ї.
      4. Копiя свiдоцтва про одруження батькiв (якщо батьки одруженi), копiя свiдоцтва про розлучення (якщо батьки розлученi).
      5. Довiдка структурного пiдроздiлу, виконавчого органу мiської ради про те, що за мiсцем реєстрацiї батька (матерi) посвiдчення не видавалися ( у разi, коли зареєстроване мiсце проживання батькiв рiзне).
      6. Довiдка з навчального закладу, про те, що дитина дiйсно навчається. (В разi якщо одна чи кiлька дiтей вiд 18- до 23 рокiв навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах) .
      7. Довiдка про реєстрацiю мiсця проживання або перебування особи пiд час навчання ( для осiб вiд 18 до 23 рокiв, якi навчаються за денною формою навчання).
      8. Фотографiї 3 х 4 см (батькiв та дiтей ).
      Дiтям з багатодiтної сiм'ї посвiдчення видаються з 6 рокiв.
      У разi досягнення дитиною 14-рiчного вiку в посвiдчення вклеюється нова фотокартка.
      9. Копiя довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи ( у разi коли за посвiдченням звертаються внутрiшньо перемiщенi особи).
      У разi народження або навчання дитини за межами України додається копiя свiдоцтва про народження дитини або довiдка з навчального закладу з перекладом на українську мову, вiрнiсть якого засвiдчена нотарiусом.
      У разi коли нотарiус не володiє вiдповiдною мовою, переклад документiв може бути зроблено перекладачем, справжнiсть пiдпису якого засвiдчує нотарiус,
      Про втрату посвiдчення батьки або дiти з багатодiтної сiм'ї, якi досягли 14 рокiв, повiдомляють управлiння працi та соцiального захисту населення.
      У разi пошкодження, втрати посвiдчення, замiни прiзвища, iменi та по батьковi, встановлення розбiжностей у записах та у зв'язку зi змiнами у складi сiм'ї видається нове посвiдчення пiсля подання всiх документiв, передбачених законодавством для його видачi.
      З питань отримання посвiдчень батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї необхiдно звертатися до управлiння працi та соцiального захисту населення (вул. Сокальська, 1, каб.310) в робочi днi. Телефон для довiдок: 4-10-65.


Пiлотний проект "Рука допомоги" для непрацюючих працездатних членiв малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщених осiб

      
      Мiнiстерство соцiальної полiтики України в рамках проекту "Модернiзацiя системи соцiальної пiдтримки населення України" за пiдтримки Свiтового банку розпочало пiлотний проект з працевлаштування безробiтних одержувачiв державної соцiальної допомоги та внутрiшньо перемiщених осiб "Рука допомоги".
      Головна мета - вивести малозабезпеченi сiм'ї та внутрiшньо перемiщених осiб iз стану бiдностi шляхом допомоги у працевлаштуваннi або у започаткуваннi власної справи. Проект дасть можливiсть безробiтним взяти на себе вiдповiдальнiсть за власну долю i долi своїх сiмей. Управлiння соцiального захисту населення i центри зайнятостi нададуть їм всебiчну адмiнiстративну та юридичну допомогу.
      Учасниками проекту можуть стати :
      - непрацюючi працездатнi особи, якi отримують державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям;
      - непрацюючi працездатнi внутрiшньо перемiщенi особи
      Для участi в пiлотному проектi зазначеним особам необхiдно звернутись до управлiння соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, III поверх, каб. 310, тел.: 4 10 65, за мiсцем фактичного проживання/перебування та подати вiдповiдну заяву.
      Додаток: iнформацiйнi матерiали в електронному варiантi.


Повiдомлення, щодо необхiдностi отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря

      Департамент екологiї та природних ресурсiв Львiвської обладмiнiстрацiї повiдомляє.
      Вiдповiдно до ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря" викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами       можуть здiйснюватися пiсля отримання дозволу.
      Згiдно з п.2 "Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян - пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2002р. №302, дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами - це офiцiйний документ, який дає право пiдприємствам, установам, органiзацiям та громадянам-пiдприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повiтря забруднюючi речовини або їх сумiшi, за умови дотримання встановлених вiдповiдних нормативiв граничнодопустимих викидiв та вимог до технологiчних процесiв у частинi обмеження викидiв забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволi термiну.
      Окрiм цього, згiдно з Iнструкцiєю про змiст та порядок складання звiту проведення iнвентаризацiї викидiв забруднюючих речовин на пiдприємствi, затвердженої наказом Мiнекобезпеки вiд 10.02.1995р. №7, "стацiонарне джерело забруднення атмосфери" - пiдприємство, цех, агрегат, установка або iнший нерухомий об'єкт, що зберiгає свої просторовi координати протягом певного часу i здiйснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
      У випадку, якщо       суб'єкт господарювання використовує автономну систему опалення (котли, конвектори, тощо); здiйснює виробничу дiяльнiсть в результатi якої в атмосферне повiтря потрапляють       забруднюючi речовини вiдповiдно до технологiчного регламенту пiдприємства, необхiдно отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами.
      Водночас,вiдповiдно до ст. 10 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря", суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, зобов'язанi своєчасно i в повному обсязi сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища.
      Також, вiдповiдно до роздiлу VIII Податкового кодексу України ст. 243 Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни-пiдприємцi зобов'язанi сплачувати податковий збiр за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Екологiчний податок - загальнодержавний обов'язкiв платiж, що справляється з фактичних обсягiв викидiв у атмосферне повiтря. За вiдсутностi дозволу на викиди не можна провести сплату через невстановленiсть показникiв масової витрати та обсягiв викидiв забруднюючих речовин, якi викидаються в атмосферне повiтря, що є грубим порушенням чинного законодавства.
            При несвоєчасному отриманнi дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, подальше здiйснення господарської дiяльностi пiдприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
      Iнформацiю щодо отримання дозволу можна отримати на сайтi департаменту в мережi Iнтернет за адресою: www.ekologia.lviv.ua в роздiлi "Дозвiльна дiяльнiсть".
      Про вжитi заходи просимо повiдомляти департамент екологiї та природних ресурсiв Львiвської облдержадмiнiстрацiї.


Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради проводить збiр цiнових пропозицiй на встановлення систем спостереження у мiстi

      Зацiкавлених осiб просимо подавати заявки на електронну адресу radachervonograd@groza.com.ua або на факс (03249) 3-23-50.
      


16 ДНIВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

      25 листопада в Українi розпочинається акцiя "16 днiв проти насильства"
      Мiжнародна спiльнота щорiчно пiдтримує акцiю "16 днiв проти насильства". Тисячi громадян та сотнi державних i громадських органiзацiй з бiльш нiж 100 країн свiту активiзують з 25 листопада по 10 грудня свої зусилля заради об'єднуючої мети: збiльшити розумiння та обiзнанiсть про всi форми насильства у спiввiтчизникiв, створити в конкретному регiонi або окремiй державi соцiальний простiр, вiльний вiд насильства.
      Щорiчна акцiя "16 днiв проти насильства" (25 листопада - 10 грудня) iнiцiйована Першим всесвiтнiм iнститутом жiночого лiдерства 1991 року. Власне тодi визначився зв'язок мiж насильством стосовно жiнок та правами людей. Дати акцiї символiчно наголошують на цьому зв'язку:
      25 листопада - Мiжнародний день проти насильства щодо жiнок, 10 грудня - Мiжнародний день прав людини.
      У цей шiстнадцятиденний перiод входять й iншi важливi для демократичної спiльноти дати: 1 грудня - Мiжнародний день боротьби зi СНIДом, 2 грудня - Мiжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня - Мiжнародний день iнвалiдiв, 5 грудня - Мiжнародний день волонтера, 6 грудня - рiчниця iнциденту в Монреалi.
      Таким чином, майже кожний день вiд 25 листопада до 10 грудня означений фактами та аргументами стосовно того, що будь-якi форми насильства (у громадськiй чи приватнiй сферах) є порушенням прав людини.
      Україна приєдналася до акцiї "16 днiв проти насильства" 2001 року. Через рiк заходи та iнiцiативи акцiї, проголошеної другим Всеукраїнським конгресом жiнок, пройшли вже у 20 регiонах України, об'єднали 75 всеукраїнських громадських органiзацiй та широке коло представникiв державних структур. Подiбна активнiсть свiдчить про актуальнiсть проблеми подолання насильства в нашiй державi, пошук в громадах та владних структурах оптимального механiзму реагування як на спiльнi соцiальнi проблеми, так i на конкретну людську бiду.
      Основнi завдання акцiї "16 днiв проти насильства":
      - привернути увагу громадськостi до актуальної для українського суспiльства проблеми подолання насильства в сiм'ї;
      - активiзувати партнерський рух громадських органiзацiй та державних органiв щодо попередження насильства та захисту прав жiнок в Українi;
      - сприяти утвердженню ненасильницької iдеологiї в територiальних громадах та в українському суспiльствi в цiлому.


Порiвняльна таблиця змiни цiни на основнi складовi частини тарифу

"Повiдомлення про намiр КП "Червоноградтеплокомуненерго" здiйснити змiну тарифу на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централiзованого опалення"

КП "Червоноградводоканал" iнформує про намiр здiйснити перегляд тарифiв на послуги з водопостачання та водовiдведення

Бюджет-2018 - черговий виклик для мiсцевого самоврядування

Аналiз законопроектiв "Про Державний бюджет України на 2018 рiк" (№7000) та "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" (№7116) у питаннях мiжбюджетних вiдносин та мiсцевих бюджетiв

Про припинення дiй, якi мiстять ознаки порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї

14-17 вересня 2017 р. для лiтнiх людей "Благодiйна акцiя" Третiй вiк: задоволення вiд читання"

До вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi!

      Для отримання дозволу на оренду окремого елемента благоустрою для розмiщення пересувного елементу вуличної торгiвлi пiд час святкування Дня Незалежностi 24.08.17р. та Дня Шахтаря 27.08.17р., просимо Вас звертатися iз заявою, на iм'я мiського голови, за формою, згiдно з додатком 4 рiшення вiд 25.04.2017 року № 506 "Про затвердження Порядку користування окремими елементами благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда", до якої додаються:
      - копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю заявника як юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця або копiю паспорта для фiзичної особи ;
      - перелiк атракцiонiв, у тому числi iграшкових машинок, електро-вело-мобiлiв, кiлькiсть батутiв тощо (у разi розмiщення атракцiонiв) ;
      - копiя режиму роботи об'єкта ресторанного господарства погодженого вiддiлом економiки Червоноградської мiської ради (у разi розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика) ;
      - документ, що посвiдчує право власностi або оренди примiщення стацiонарного закладу ресторанного господарства, бiля якого буде розмiщений вiдкритий лiтнiй майданчик (лише для розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика) ;
      - копiя договору оренди земельної дiлянки, на якiй планується розмiстити лiтнiй майданчик, за наявностi (у разi розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика) ;
      - фотофiксацiя пропонованого мiсця розмiщення атракцiону або луна-парку, або цирку-шапiто, або вiдкритого лiтнього майданчика розмiрами, або ПЕВТ не менше 10,0 см х 15,0 см ;
      - схема розмiщення атракцiону або луна-парку, або цирку-шапiто, або вiдкритого лiтнього майданчика, або ПЕВТ в масштабi М 1:200 ;
      - креслення фасадiв вiдкритого лiтнього майданчика з кольоровим вирiшенням, план, розгортка в ув'язцi з фасадом, обладнання майданчика, пропозицiї з його озеленення та освiтлення (у разi розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика), у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради ( кiм. 306, тел.3-21-74) .

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Д.I. Балко

До вiдома суб'єктiв господарювання!!!

      16.08.2017 року о 15-00 год. у великiй сесiйнiй залi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (iV поверх) за iнiцiативи головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi вiдбудиться семiнар на тему: "Легалiзацiя зайнятостi. Мiнiмальнi гарантiї в оплатi працiї". Просимо взяти участь.


Вiйськова служба за контрактом в Збройних Силах України

      Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат проводить вiдбiр кандидатiв на вiйськову службу за контрактом громадян України, демобiлiзованих з лав ЗСУ, якi мають вищу, професiйно-технiчну освiту, повну або базову загальну середню освiту, якi проходили строкову службу i громадяни якi не проходили строкову вiйськову службу у       Високомобiльнi десантнi вiйська:
      - вiком вiд 18 до 60 рокiв (термiн на 3 чи 5 рокiв);
      - вiком вiд 18 до 60 (короткостроковий контракт, до закiнчення особливого перiоду або до оголошення рiшення про демобiлiзацiю)
      - при короткостроковому контрактi зберiгається мiсце роботи середня заробiтна плата i стаж роботи також запрошуються колишнi контрактники.
      Бажаючi отримати всю iнформацiю з питань прийняття на вiйськову службу за контрактом, умов проходження, вимог до кандидата можуть звернутися за адресою:
            м.Червоноград вул.Iвасюка 4а, Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат, кабiнет № 16, тел.8(249) 2-00-55


Переваги легального працевлаштування

Iнформацiя для багатодiтних сiмей

      В обласному бюджетi видiлено кошти на придбання навчального приладдя дiтям iз багатодiтних сiмей . Право на отримання коштiв мають багатодiтнi сiм'ї, у яких виховуються четверо i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв (дiти, якi навчаються до 23 рокiв), зареєстрованi на територiї м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
      Для отримання допомоги представнику багатодiтної сiм'ї необхiдно до 01.9.2017 року подати в управлiння працi та соцiального захисту населення (вул. Сокальська 1, III - поверх, каб.310, т. 4-10-65), такi документи:
      - заяву;
      - копiю паспорта одного з батькiв;
      - копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера одного з батькiв;
      - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
      - копiї посвiдчень дiтей з багатодiтної сiм'ї чи iнших документiв, що пiдтверджують статус багатодiтної сiм'ї;
      - номер поточного рахунка в установi банку одержувача допомоги;
      - довiдка з навчального закладу ( для дiтей старше 18 рокiв ).
      Пiд час подання копiї документiв, заявники надають їх оригiнали для огляду та засвiдчення.


30 липня в Українi вiдзначається Всесвiтнiй день протидiї торгiвлi людьми

      
      У сучасному свiтi торгiвля людьми є одним з найбiльш масових порушень прав i свобод людини. Складна економiчна ситуацiя в країнi, високий рiвень безробiття, недосконалiсть законодавства та правова необiзнанiсть громадян є основними умовами, що сприяють розвитку цього явища.
      Боротьба з торгiвлею людьми визначена одним з прiоритетних напрямкiв роботи Уряду України у сферi захисту прав людини.
      Мiнiстерством соцполiтики виготовлено вiдеоролики з протидiї торгiвлi людьми, якi мають статус соцiальної реклами, зокрема, вiдеоролик iз протидiї дитячому жебракуванню "Зупинимо дитяче жебрацтво разом!" та вiдеоролик iз проблематики торгiвлi людьми всерединi країни "Зупинимо торгiвлю людьми разом!", якi можна знайти за посиланням: https://oldbrowser.files.fm/u/2mmf872x. Документальний фiльм MTV EXIT "Життя на продаж", де описанi три реальнi iсторiї українцiв, якi стали жертвами торгiвлi людьми, доступний за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3yGUs-F_4cE.


В селищi Ватутiно буде припинено подачу води

      27.07.2017р. з 10:00 - 17:00 в селищi Ватутiно буде припинено подачу води в зв'язку з замiною водопроводу.
      КП "Червоноградводоканал" просить вибачення за тимчасовi незручностi.


Навчальний захiд з питань публiчних закупiвель 27.07.2017

      
      У четвер 27.07.2017 о 13.00 в сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради (4 поверх, пр.Шевченка, 19) вiдбудеться навчальний захiд з питань публiчних закупiвель та вирiшення проблемних питань у замовникiв, пов'язаних з проведенням процедур закупiвель в системi ProZorro.
      Навчання буде проводити координатор Центру компетенцiї та представник електронної системи державних закупiвель Prozorro у Львiвськiй обл. Сiмка Мирослав Олегович.


Про зустрiч з представниками Ватикану

      З 25 липня до 5 серпня 2017 року в м. Бориславi вiдбудеться мiжнародна молитовна зустрiч зi стигматиком Iллею Катальдо, представником Ватикану о.Марком Беладеллi - духовником згромадження " Апостоли Божi " i Фiореллою Туроллi - журналiстом ватиканського журналi "Обсерваторе Романум".
      На зустрiч запрошують вiйськовослужбовцiв, поранених бiйцiв.
            ( лист департаменту соцiального захисту населення ЛОДА вiд 04.07.2017р. № 5327, розпорядження голови ЛОДА вiд 26.06.2017р. № 574/0/5-17р ).

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Про забезпечення осiб з iнвалiднiстю 1 та II груп по зору засобами медичної реабiлiтацiї з мовним виводом

      Керуючись Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 03.04.2017 року №260/0/5-17 iз змiнами вiд 21.06.2017 року №549/0/5-17, наказом Департаменту соцiального захисту населення ЛОДА вiд 25.04.2017 року № 33, забезпечення осiб з iнвалiднiстю I та II груп по зору, дiтей з iнвалiднiстю по зору засобами медичної реабiлiтацiї з мовним виводом та очними протезами здiйснюється через органи соцiального захисту населення.
      До вказаних засобiв належать:
      - тонометри з мовним виводом;
      - глюкометри з мовним виводом;
      - термометри з мовним виводом.
      Для взяття на облiк особа з iнвалiднiстю, дитина з iнвалiднiстю або їх законнi представники подають до управлiння працi та соцiального захисту населення (м. Червоноград, вул. Сокальська 1, III поверх, каб. 306):
      - заяву (за встановленою формою);
      - паспорт або свiдоцтво про народження (для дiтей вiком до 16 рокiв);
      - висновок МСЕК про встановлення iнвалiдностi для осiб з iнвалiднiстю (для дiтей з iнвалiднiстю - висновок ЛКК);
      - виписка з медичної картки амбулаторного (стацiонарного) хворого (форма№027/0) з вiдбитком печатки закладу охорони здоров'я та комiсiї ЛКК;
      - копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, у якому зазначено реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв;
      Законний представник особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю подає документи, якi пiдтверджують його особу та повноваження.
      Забезпечення осiб з iнвалiднiстю I та II груп по зору, дiтей з iнвалiднiстю по зору технiчними засобами реабiлiтацiї здiйснюється у межах бюджетних призначень, передбачених департаменту соцiального захисту населення обласної державної адмiнiстрацiї в обласному бюджетi на вiдповiдний рiк .
      Контактний телефон: 4-78-19


Хакатон соцiальних проектiв для мiста: Iнiцiативи мiста

Iнформацiя щодо питань безвiзу

Iнформацiя щодо формування символiв об'єднаних територiальних громад

Iнформацiя для проведення спiвбесiд-нарад з СГД, якi ведуть свою дiяльнiсть без спецдозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, дозволiв на спецводокористування!

Пiдтримка пiдприємницьких iнiцiатив...

Про проведення Молодiжного фестивалю "Зашкiв" у 2017 роцi

      Детальнiше


До уваги внутрiшньо перемiщених осiб та непрацюючих членiв малозабезпечених сiмей

      20 червня 2017 року о 10 год. в примiщеннi Червоноградського мiського центру зайнятостi вiдбудуться спiльнi iнформацiйнi заходи департаменту соцiального захисту населення Львiвської ОДА та Львiвського обласного центру зайнятостi щодо реалiзацiї пiлотного проекту iз залучення до роботи членiв малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщених осiб.


До уваги суб'єктiв господарювання та фiзичних осiб-пiдприємцiв, що провадять господарську дiяльнiсть у торговельнiй сферi та галузi будiвництва

      14 та 21 червня 2017 року о 15 год. в примiщеннi великої сесiйної зали Червоноградської мiської ради вiдбудуться семiнари на тему "Легалiзацiя зайнятостi населення. Мiнiмальнi гарантiї в оплатi працi." Семiнари поводитимуть представники Держпрацi, Сокальського об'єднаного управлiння пенсiйного фонду та Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi.


На Львiвщинi стартував пiлотний проект Мiжнародної органiзацiї працi

      Державна служба України з питань працi спiльно з Мiжнародною органiзацiєю працi впродовж квiтня - серпня 2017 року проводить пiлотну iнспекцiйну кампанiю щодо виявлення фактiв незадекларованої працi у чотирьох областях України, зокрема i у Львiвськiй областi.
      Пiлотна iнспекцiйна кампанiя проводиться з тим, щоб поширити дiяльнiсть Держпрацi ( в частинi iнспекцiї працi) на неформальну економiку. Ця робота здiйснюватиметься на основi спiвпрацi з iншими органами державної влади та соцiальними партнерами.
      Основною метою проекту є не лише виявлення фактiв неофiцiйного працевлаштування, але й з'ясування причин, якi його зумовлюють.
      Насамперед, Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi проводитиметься iнформацiйна складова Пiлотної iнспекцiйної кампанiї, яка передбачає роз'яснювальну роботу щодо iнформування роботодавцiв, працiвникiв та iнших груп населення про намiр проведення iнспекцiйної кампанiї та видiлення певного часу на те, щоб роботодавцi та працiвники оформили належним чином трудовi вiдносини.
      Про семiнари та iншi заходи, якi вiдбудуться в межах iнформацiйної кампанiї, повiдомлятиметься на сайтi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi.
      Також реалiзовуватиметься iнспекцiйний блок, в межах якого проводитимуться iнспекцiйнi вiдвiдування пiдприємств галузi будiвництва та сфери торгiвлi з метою виявлення фактiв незадекларованої працi. Для iнспектувань було обрано саме такi галузi, оскiльки, як показали дослiдження, на Львiвщинi переважає нелегальна зайнятiсть саме у будiвництвi та у сферi торгiвлi.
      До слова, iнспекцiйнi вiдвiдування здiйснюватимуться вiдповiдно до нового Порядку здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2017. № 295 та набув чинностi 16.05.2017.
      ПОСТАНОВА Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2017 р. № 295 "Деякi питання реалiзацiї статтi 259 Кодексу законiв про працю України та статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" "
      (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 25.05.2017 №6021/4/16-06 ).

Начальник управлiння Шмирко I.I.

Задекларована праця...

Вiдбудеться концерт фестивалю "Кристинопiль-Червоноград: 325 рокiв музики"
В недiлю, 11 червня в палацi Потоцьких вiдбудеться черговий - третiй - концерт фестивалю "Кристинопiль-Червоноград: 325 рокiв музики".
      Номiнант International Classical Music Awards, лютнiст Бернгард Гофштьоттер з Австрiї гiсть червневого концерту. 2016 року Б. Гофштьоттер у спiвпрацi з лейблом Brilliant Classics записав диск "The Baroque Lute in Vienna". Виконавська манера Бернгарда Гофштьоттера поєднує в собi "технiчну легкiсть iз майстерним чуттям фрази" (Lute Society of America) i вiдкриває "витончену ритмiчну вразливiсть та проникливiсть" (International Record Review). Згiдно з думкою Gramophone, аудiозаписи музики вiртуоза-лютнiста i композитора Леопольда Вайса у виконаннi Б.Гофштьоттера, належать до найцiкавiших i найгарнiших, серед усiх, здiйснених дотепер.
      Цей концерт - перша кооперацiя Фестивалю Давньої музики у Львовi та проекту "Музика палацу Потоцьких" Фактично це можливiсть червоноградцям побувати на вiдкриттi Львiвського фестивалю не виїжджаючи з Червонограда.
      Квитки можна придбати в трьох точка мiста:
      Нова шахтарська: Ветаптека, Центр: кафе "Дрiмпарк", Старе Мiсто: ПАБ, вул. св.Володимира, 1 цiна квитка вiд 60 до 90 грн. в день концерту вiд 70 до 100 грн. для учнiв мистецьких закладiв мiста - 30 гр. для перших 10 учасникiв Мюзiк Кемп Червоноград - квитки безкоштовнi за умови реєстрацiї та отримання квитка за тел. 099 193 39 85.
           

Органiзатор Фестивалю - проект "Музика палацу Потоцьких" Фундацiї розвитку Червонограда

Представлено експозицiю арт-об'єктiв VI щорiчного Всеукраїнського Фестивалю писанок

            Шановнi червоноградцi та гостi мiста!
      З Софiївської площi на Львiвщину, до Вашої уваги представлено експозицiю арт-об'єктiв VI щорiчного Всеукраїнського Фестивалю писанок. Цi 100 авторських писанок є частиною перфомансу "374 художники" i створювались митцями з цiлої України.
      29-30 травня виставка перебуватиме у м. Червоноград на Вiчевiй площi.
      Органiзатори бажають Вам гарного настрою, приємних вражень вiд перегляду та натхнення на добрi справи.
      Органiзаторами виставки в м.Червоноград є Червоноградська мiська рада та Благодiйний фонд Христини Замули "Перспектива Нова". А органiзатором самого Фестивалю є FolkUkraine.
      Захiд вiдбувається за пiдтримки Депутата Верховної ради України Олега Мусiя.


Iнформацiя для замовникiв та потенцiйних учасникiв, якi здiйснюють закупiвлi в системi Prozorro

      
      Iнформуємо Вас, що департамент економiчної полiтики ЛОДА спiльно з Центром компетенцiї Prozorro надають консультацiї щодо проведення публiчних закупiвель та роботи у системi Prozorro для замовникiв та учасникiв закупiвель.
      Консультацiї проходитимуть щосереди протягом травня - червня 2017р. з 11.00-13.00 год. в каб.418. (м. Львiв, вул. В. Винниченка, 18).
      За бiльш детальною iнформацiєю звертатись у вiддiл тендерної полiтики за тел. 261-22-00.


КП "Червоноградводоканал" просить вибачення за тимчасовi незручностi

      В зв'язку з проведенням профiлактично - ремонтних робiт, 17.05.2017р. в м. Червоноград можливе тимчасове погiршення якостi води i понижений тиск води з 0:00 до 5:00.
      КП "Червоноградводоканал" просить вибачення за тимчасовi незручностi.


Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО

      Iнформуємо Вас, що у вiвторок, 16 травня, о 15:00 год. у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО за участi представникiв Львiвської облдержадмiнiстрацiї. Запрошуються учасники бойових дiй усiх хвиль демобiлiзацiї та члени їхнiх сiмей.


Пiдтримуємо пiдприємницьку iнiцiативу учасникiв АТО

Програма пiдтримки малого та середнього бiзнесу

      Iнформуємо про реалiзацiю європейської програми пiдтримки малого та середнього бiзнесу Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) в рамках спiвпрацi Уряду України з Європейським Союзом.
      COSME - це набiр тематичних проектiв та програм на перiод з 2014 по 2020 роки iз загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Перелiк програм, що визначаються Європейською комiсiєю, щороку змiнюється та викладається в окремому документi - Робочiй програмi.
            Якi можливостi це вiдкриває для українського МСП?
      Доступна для України Робоча програма на 2017-й рiк складається iз 22 пiдпрограм, якi класифiковано за трьома напрямками:
      - полегшення виходу на зовнiшнi ринки;
      -полiпшення умов для конкурентоспроможностi;
      -формування культури ведення бiзнесу.
      У вiдповiдних роздiлах Робочої програми мiститься перелiк iз детальним описом пiдпрограм, їх цiлями та завданнями, що фiнансуються коштом COSME, а також очiкуваними результатами, видiленим бюджетом та строками подачi проектiв.
      Робочу програму можна знайти тут: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21624
      Перелiк актуальних конкурсiв та кiнцевi термiни для подання заявок: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
      Звертаємо вашу увагу на те, що заповнення форм для будь-якого конкурсу в рамках COSME має бути виключно англiйською мовою.
      Детальнiшу iнформацiю про умови участi та процедури можна отримати в контактних центрах EEN.
      European Enterprise network (EEN) - найбiльша пiдпрограма COSME - Європейська мережа пiдприємств. Мережа EEN створена у 2008 та працює за пiдтримки проекту COSME.
      Надавати заявки та брати участь в EEN можна через членiв консорцiуму.
      Детальнiша iнформацiя про Програму, перелiк членiв консорцiуму в Українi, а також контактнi данi за покликанням:
      http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv


Фестиваль "Lviv Family Fest. Територiя розвитку стосункiв"

      1-2 травня з нагоди Мiжнародного дня сiм'ї в НУ "Львiвська полiтехнiка" (корпус №4) на вул. Митрополита Андрея, 3 вiдбудеться унiкальна подiя у сферi розвитку iнституту сiм'ї та сiмейних цiнностей - "Lviv Family Fest. Територiя розвитку стосункiв".
      Протягом двох днiв в межах фестивалю вiдбудеться 40 майстер-класiв вiд провiдних спецiалiстiв у сферi сiмейного консультування. Психологи, священики, сiмейнi консультанти, лiкарi даватимуть вiдповiдi на сотнi запитань, що стосуються побудови та розвитку стосункiв в парi, в родинi та мiж її членами.
      За детальною iнформацiєю щодо фестивалю звертатись до Ольги Матвiйчук - спiворганiзатора "Lviv Family Fest" (тел. 067 77 62 930).

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Роботодавець зобов'язаний iнформувати працiвника про розмiр заробiтної плати та її складовi

      Обов'язком керiвника, а не його правом, є iнформувати працiвникiв про розмiр нарахованої їм заробiтної плати. У ст. 110 Кодексу законiв про працю України зазначено, що при кожнiй виплатi заробiтної плати власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника про загальну суму заробiтної плати з розшифровкою за видами виплат; розмiри i пiдстави вiдрахувань та утримань iз заробiтної плати, а також суму заробiтної плати, що належить до виплати.
      Водночас у ст. 116 КЗпП зазначено, що про нарахованi суми, належнi працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повiдомити працiвника перед виплатою зазначених сум.
      Окрiм цього, у Конвенцiї про захист заробiтної плати, яку ухвалила Мiжнародна органiзацiя працi, зазначено, що якщо є потреба, то має бути вжито ефективних заходiв, щоб у зручний i легко зрозумiлий спосiб iнформувати працiвникiв про умови нарахування належної їм заробiтної плати до того, як вони стануть на роботу, i щоразу, коли цi умови змiнюватимуться.
      Звертаємо увагу роботодавцiв, що звернення з питань заробiтної плати є пiдставою для проведення позапланової перевiрки. ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi надає всебiчну iнформацiйно - роз'яснювальну допомогу з питань застосування законодавства про працю, зокрема щодо оплати працi, належного оформлення трудових вiдносин тощо. З метою отримання фахової консультацiї звертайтесь у Громадську приймальню за адресою м. Львiв, вул. Валова, 31, або телефонуйте на гарячу лiнiю Держпрацi Львiвщини за номером (032) 235-48-42. Також з метою отримання роз'яснення можна вiдправити запит на електронну адресу 13lv@dsp.gov.ua.
      (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 13.04.2017 № 4131/4/16-06).

В.о. начальника управлiння Шеремета О.I.

Товариству доведеться сплатити 320 тисяч гривень за недопуск iнспектора Держпрацi до перевiрки

      До ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi надiйшла ухвала Яворiвського районного суду в рамках кримiнального провадження по ст. 172 КК України про призначення проведення позапланової перевiрки на ТзОВ "Еней" щодо додержання трудового законодавства, а також з питань укладення трудових вiдносин.
      На виконання рiшення суду iнспектори ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi спiльно з оперуповноваженими Яворiвського вiддiлу полiцiї вiдвiдали фактичне мiсце здiйснення дiяльностi ТзОВ "Еней" з метою проведення перевiрки. Однак, товариство вiдмовило у допуску до проведення перевiрки.
      Вiдтак, 16 березня ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi вiдповiдно до ст. 265 КЗпП України за недопущення до проведення перевiрки з питань оформлення трудових вiдносин винесено постанову про застосування штрафної санкцiї у стократному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати - 320 тисяч гривень.
      Зазначимо, що ГУ Держпрацi для виконання покладених на нього завдань має право безперешкодно проводити перевiрки виробничих, службових, адмiнiстративних примiщень та об'єктiв виробництва фiзичних та юридичних осiб, якi використовують найману працю та у разi виявлення фiксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого вiднесено до повноважень ГУ Держпрацi.
      Наголошуємо суб'єктам господарювання, що iнспектор ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi має право на проведення перевiрки за наявностi у нього службового посвiдчення та направлення на перевiрку. При цьому суб'єкти господарювання на вимогу iнспектора повиннi надати необхiднi для перевiрки документи.       ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi закликає роботодавцiв неухильно дотримуватись вимог трудового законодавства з метою уникнення випадкiв застосування штрафних санкцiй та захисту прав найманих працiвникiв.
            (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 21.03.2017 №2988/4/16-06 ).
Начальник управлiння Шмирко I.I.

Що потрiбно знати про зарплату?

      Виплата заробiтної плати здiйснюється працiвникам не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв та не пiзнiше 7 днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата. Якщо день виплати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, то заробiтну плату виплачують напередоднi.
      Виплату заробiтної плати за час вiдпустки, так званi "вiдпускнi", працiвник має право отримати не пiзнiше, нiж за три днi до її початку. Разом з тим, за письмовою згодою працiвника, вiдпускнi роботодавець може виплатити i при першiй виплатi заробiтної плати, яка здiйснюватиметься пiсля настання вiдпустки.
      У перiод мiж пiдняттям, заробiтна плата працiвникiв пiдлягає iндексацiї у встановленому законодавством порядку. Наголошуємо, що iндексацiю повиннi проводити всi пiдприємства, незалежно вiд форм власностi, а також фiзичнi особи-пiдприємцi за рахунок власних коштiв.
      Законом України вiд 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", з 1 сiчня 2017 року не лише збiльшено мiнiмальну заробiтну плату вдвiчi, але й дещо змiнено саме поняття " мiнiмальної заробiтної плати". Зокрема, розмежовано поняття мiнiмальної заробiтної плати та посадового окладу. Звертаємо увагу працiвникiв, що вiдтепер нарахована (саме нарахована, а не та, що пiдлягає до виплати) мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi не може бути меншою за 3200 гривень, а посадовий оклад не може бути нижчим вiд прожиткового мiнiмуму, який для працездатних осiб затверджено у розмiрi 1 600 гривен.
      До прийняття цих змiн мiнiмальна зарплата визначалась, як розмiр зарплати за просту неквалiфiковану працю, нижче якого не могла провадитись оплата, до якої не включались доплати, надбавки, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. У новiй редакцiї цю норму виключено, а мiнiмальна зарплата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.
      Отже, починаючи з 01.01.2017 при нарахуваннi заробiтної плати, для забезпечення її мiнiмального розмiру, не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.
      Якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму працi, є нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, роботодавець зобов'язаний провести доплату до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, яка виплачується щомiсячно, одночасно з виплатою заробiтної плати.
      Шановнi громадяни! Звертаємо увагу, що ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi надає всебiчну iнформацiйно - роз'яснювальну допомогу з питань застосування законодавства про працю, зокрема щодо оплати працi, належного оформлення трудових вiдносин тощо. З метою отримання фахової консультацiї звертайтесь у Громадську приймальню за адресою м. Львiв, вул. Валова, 31, або телефонуйте на гарячу лiнiю Держпрацi Львiвщини за номером (032) 235-48-42. Також з метою отримання роз'яснення можна вiдправити запит на електронну адресу 13lv@dsp.gov.ua.
      (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 16.03.2017 №2869/4/16-06 ).

Начальник управлiння Шмирко I.I.

Про виплати грошової компенсацiї колишнiм вiйськовополоненим радянських збройних сил

      Нiмецький Бундестаг 21 травня 2015 року ухвалив рiшення про те, що колишнi радянськi вiйськовополоненi мають отримати символiчну грошову допомогу як визнання завданої їм кривди. Вiйськовослужбовцi радянських збройних сил, якi пiд час Другої свiтової вiйни з 22 червня 1941 року по 8 травня 1945 року перебували у нiмецькiй неволi як вiйськовополоненi, можуть отримати одноразову виплату у розмiрi 2500 євро. На грошову допомогу не iснує законної вимоги, вона не може бути виплачена третiм особам чи спадкоємцям. Заяву про виплату може подати тiльки потерпiла особа або уповноважена нею особа. Подробицi врегульованi Директивою, яка набула чинностi 30 вересня 2015 року .
      На Iнтернет - сторiнцi Федерального вiдомства централiзованих служб i невирiшених майнових питань (BADV) розмiщено формуляр заяви нiмецькою, англiйською та росiйською мовами та подальша iнформацiя: (http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowietischeKriegsgefangene/inhalt.html). Заяви у письмовому виглядi направляються на адресу зазначеного вiдомства: BADV, DGZ, Ring 12, D-13086 Berlin. Закордоннi представництва Нiмеччини по всьому свiту приймають згаданi заяви i перепроваджують їх далi.
      Термiн подання заяв закiнчується у цьому роцi 30 вересня 2017 року. При цьому йдеться про преклюзивний термiн.
            (За iнформацiєю Департаменту соцiального захисту населення ЛОДА)

Начальник управлiння Шмирко I. I.

Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

            Врегульовано питання видачi посвiдчення дружинi (чоловiку) померлих осiб, якi постраждали внаслiдок ядерних аварiй, ядерних випробувань, вiйськових навчань iз застосуванням ядерної зброї
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2017 року № 6 внесено змiни до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 грудня 1992 року № 674 "Про порядок вiднесення деяких категорiй громадян до вiдповiдних категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" та вiд 20 сiчня 1997 року № 51 "Про затвердження Порядку видачi посвiдчень особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
      Метою зазначених змiн є приведення цих постанов у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства, забезпечення реалiзацiї права дружин (чоловiкiв) померлих ядерникiв на отримання посвiдчення, i вiдповiдно, пiльг та компенсацiй, передбачених Законом України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
            Уряд встановив розмiр грошової допомоги постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи для компенсацiї вартостi путiвок санаторно-курортним закладам i закладам оздоровлення та вiдпочинку. Це передбачено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 № 1029.
      Зокрема, розмiр такої допомоги становитиме:
      - для осiб, вiднесених до категорiї 1 (постраждалi, якi мають iнвалiднiсть, що пов'язана з наслiдками аварiї на ЧАЕС, та лiквiдатори), - 5 250 гривень;
      - для осiб, вiднесених до категорiї 1, iз захворюваннями нервової системи (з наслiдками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку), - 17 390 гривень;
      - для дiтей, iнвалiднiсть яких пов'язана iз Чорнобильською катастрофою, - 10 840 гривень.
      Громадяни матимуть змогу самi вибирати санаторно-курортний заклад, якому i здiйснюватиметься безготiвкове перерахування щорiчної грошової допомоги. При цьому, якщо цiєї суми недостатньо для компенсацiї вартостi путiвки, постраждалi можуть доплатити за рахунок власних коштiв.
      - Уперше застосовується такий пiдхiд, коли людина може сама вiльно вибирати санаторiй чи заклад вiдпочинку. При цьому на таке лiкування передбачена грошова допомога. Такого ранiше також не було, - зазначив Прем'єр-мiнiстр України Володимир Гройсман.
      Нагадаємо, що до прийняття постанови чорнобильцi зазначених категорiй могли проходити курс санаторно-курортного лiкування лише у визначених на тендерах закладах. Крiм того, грошова допомога постраждалим внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС не передбачалась.
      Слiд зазначити, що реалiзацiя постанови не потребуватиме видiлення додаткових коштiв iз Державного бюджету України, адже необхiдна сума коштiв передбачена в межах бюджетної програми "Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
            Уряд затвердив розмiр середньої вартостi путiвки для виплати у 2016 роцi грошової компенсацiї за самостiйне санаторно-курортне лiкування
      Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 14 грудня 2016 року № 947 затвердив розмiр середньої вартостi путiвки для виплати у 2016 роцi грошової компенсацiї за самостiйне санаторно-курортне лiкування особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, що становить 400 гривень для осiб, вiднесених до категорiї 1, та дiтей, якi мають iнвалiднiсть, пов'язану iз Чорнобильською катастрофою.
            З 2017 року дiятиме новий порядок оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
      З 1 сiчня 2017 року набирає чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2016 № 854 "Деякi питання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", якою затверджено Порядок надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок санаторно-курортним закладам та закладам вiдпочинку, здiйснення доплат за рахунок власних коштiв, виплати грошової компенсацiї громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      Прийнятим Порядком визначено новий механiзм оплати послуг iз санаторно-курортного лiкування громадян, постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесених до категорiї 1 та дiтей-iнвалiдiв, iнвалiднiсть яких пов'язана з наслiдками Чорнобильської катастрофи.
      Безоплатне забезпечення путiвками проводитиметься шляхом надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок через безготiвкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам вiдпочинку за надання послуг iз санаторно-курортного лiкування або вiдпочинку.
      Порядком передбачено укладання трьохсторонньої угоди мiж санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлiнням соцiального захисту населення. При цьому постраждала особа має право вiльного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здiйснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштiв у разi недостатностi суми грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвки у вибраному закладi.
      За бажанням громадянина, у разi вiдмови вiд отримання санаторно-курортного лiкування, виплачується грошова компенсацiя у розмiрi середньої вартостi путiвки в Українi, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України щороку. Однак зазначена норма набирає чинностi з 1 сiчня 2018 року.
      Якщо у громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, виникнуть питання щодо забезпечення санаторно-курортними путiвками, то їм необхiдно звернутися до управлiння соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї (проживання).
            Уряд удосконалив систему проведення соцiальних виплат постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи
      Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 26.10.2016 № 759 внiс змiни до постанов вiд 20.09.2005 № 936 "Про затвердження Порядку використання коштiв державного бюджету для виконання програм, пов'язаних iз соцiальним захистом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" та вiд 14.05.2015 № 285 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України".
      Зокрема, внесенi змiни спрямованi на врегулювання питання виплати компенсацiй у разi змiни мiсця проживання. Також з Порядку виключено норми, якi стосуються виплати компенсацiй та пiльг постраждалим громадянам, вiднесеним до категорiї 4, батькам потерпiлих дiтей, громадянам, якi проживають або працюють на територiях радiоактивного забруднення, як такi, що втратили чиннiсть у зв'язку з прийняттям змiн до Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
      Крiм того, внесенi змiни сприяють забезпеченню прав громадян, якi брали участь у лiквiдацiї наслiдкiв iнших ядерних аварiй, ядерних випробуваннях, вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, складаннi ядерних зарядiв та проведеннi на них регламентних робiт.
            Затверджено Порядок виплати одноразової компенсацiї за шкоду, заподiяну внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та щорiчної допомоги на оздоровлення деяким категорiям громадян
      Верховною Радою України 21 квiтня 2016 року внесено змiни до ст. 48 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" щодо розширення категорiї осiб, якi мають право на отримання одноразових компенсацiй за шкоду, заподiяну здоров'ю, за втрату годувальника, та надання щорiчної допомоги на оздоровлення. Зазначенi компенсацiя та допомога виплачуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2016 року № 760 затверджено Порядок виплати одноразової компенсацiї за шкоду, заподiяну внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iнших ядерних аварiй, ядерних випробувань, вiйськових навчань iз застосуванням ядерної зброї, та щорiчної допомоги на оздоровлення деяким категорiям громадян.
      Зокрема, виплата одноразової компенсацiї здiйснюється за єдиною заявою, поданою заiнтересованою особою до мiсцевого органу соцiального захисту населення протягом шести мiсяцiв з дати встановлення iнвалiдностi або смертi годувальника.
      Крiм того, зазначеним Порядком визначено перелiк документiв на пiдставi яких проводяться такi виплати.
      Одноразова компенсацiя виплачується у розмiрах, установлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2015 року № 285 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", а щорiчна допомога на оздоровлення - у розмiрах, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 року № 562 "Про щорiчну допомогу на оздоровлення громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".


До уваги внутрiшньо перемiщених осiб та учасникiв (членiв родин ) АТО

      За сприяння мiжнародної допомоги з Нiмеччини у м. Львовi створено ресурсний центр ГО "Родина Кольпiнга", головна мета якого надання психотерапевтичної допомоги для внутрiшньо перемiщених осiб та учасникiв (членiв родин) АТО.
      Керiвником центру є доктор психологiчних наук, професор Катерина Островська, завiдувач кафедри колекцiйної педагогiки та iнклюзiї факультету педагогiчної освiти ЛНУ iменi Iвана Франка.
      Спецiалiсти психотерапевти та логопеди, якi мають великий досвiд практичної роботи i є працiвниками даної кафедри, готовi проводити квалiфiковану консультацiю чи тривалу допомогу у вирiшеннi питань подолання психологiчної напруги та наслiдкiв психологiчної травми, вiдновлення нормального стилю взаємовiдносин, виправлення порушення мовлення.
      Координувати роботу психологiчної допомоги учасникам (членам родин АТО доручено доцентовi кафедри, кандидату психологiчних наук Сулятицькому I.В. ( тел.0676733040 (колишньому вiйськовослужбовцю, психологу ПрикВО/ЗахОК)).
      Також є можливiсть здiйснювати виїзди в райони областi для надання ургентної допомоги чи проведення консультацiй на мiсцях.


Нацiональний тур-марафон "Безпека працi-2017"

      Видавничим домом "МЕДIА-ПРО", журналом "Охорона працi i пожежна безпека" iнiцiйовано проведення загальнодержавного заходу-Нацiонального туру-марафону "Безпека працi- 2017", який вiдбудеться 13 березня 2017 року у м. Львовi з нагоди Всесвiтнього дня охорони працi, вiдзначатиметься 28 квiтня.
      Мета заходу-привернення уваги суспiльства, органiв державної влади до питань пiдвищення рiвня безпеки працi й запобiгання нещасним випадкам на виробництвi, професiйним захворюванням, створення умов для обмiну досвiдом у галузi охорони працi мiж фахiвцями та пропаганди важливостi питань щодо пiдвищення освiтнього рiвня як фахiвцiв з охорони працi, так i звичайних працiвникiв.


Щодо штрафних санкцiй за неофiцiйно працевлаштованих робiтникiв

      ГУ Держпрацi оштрафувало за використання працi неоформлених робiтникiв будiвельну фiрму, де загинув працiвник. ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi застосувало штрафну санкцiю до ТзОВ "Файнобуд", де загинув працiвник пiд час виконання будiвельних робiт та використовувалась праця неоформлених робiтникiв.
      28 грудня 2016 стався нещасний випадок зi смертельним наслiдком з чоловiком, який виконував будiвельнi роботи. Пiд час встановлення вертикальної опалубки на будiвельному майданчику по вул. Кульпаркiвськiй, 226 А, що у мiстi Львовi, чоловiк впав з висоти, що призвело до його смертi.
      У зв'язку з проведенням спецiального розслiдування нещасного випадку зi смертельним наслiдком, було призначено позаплановi перевiрки з питань дотримання вимог законодавства про працю та охорону працi, якi здiйснювали фахiвцi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi.
      За результатами позапланових заходiв, встановлено, що загиблий та ще семеро будiвельникiв, якi були з ним у бригадi, у листопадi 2016 року працювали на цьому пiдприємствi без будь-якого оформлення, тобто фактично нелегально.
      Вiдтак, ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi застосувало штрафну санкцiю до ТзОВ "Файнобуд" на суму 768 тисяч гривень за фактичне допущення до роботи 8 працiвникiв без належного оформлення трудових вiдносин та 3200 грн. за iншi порушення законодавства про працю. Також матерiали перевiрки скеровано до правоохоронних органiв за ознаками грубого порушення законодавства про працю, за що передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть згiдно iз ст.172 КК України.
      ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi вкотре наголошує роботодавцям на необхiдностi належного оформлення працiвникiв, вiдповiдно до вимог ст.24 КЗпП, а саме укладення трудових договорiв та повiдомлення органiв ДФС у встановленому порядку. Також нагадуємо, що з 1 сiчня значно зросли фiнансовi санкцiї за порушення законодавства про працю, передбаченi ст.265 КЗпП України.
      Вiдтепер у разi фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв розмiр штрафної санкцiї складатиме 96 000 гривень за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.


ГО Центр "Жiночi перспективи" у спiвпрацi з Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї (МОМ) та за фiнансової пiдтримки Європейського Союзу запрошують...

Про надання пропозицiй щодо присудження премiї

      На виконання листа Мiнмолодьспорту вiд 18.01.2017 № 424/3.3 та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 року № 1333 "Про Премiю Кабiнету Мiнiстрiв України за особливi досягнення молодi у розбудовi України" iнформуємо громадськi об'єднання, якi не мають статусу всеукраїнських, вiдокремленi пiдроздiли всеукраїнських громадських об'єднань, благодiйнi органiзацiї, а також мiсцевi або регiональнi засоби масової iнформацiї про можливiсть подання до Мiнмолодьспорту у термiн до 1 березня 2017 року пропозицiй щодо кандидатiв на присудження Премiї. Документи кандидатiв мають бути оформленi в установленому порядку.
      Премiя присуджується за досягнення у 2016 роцi ( при цьому можуть враховуватися досягнення кандидата на присудження Премiї за попереднi роки). Щороку присуджується 20 Премiй у розмiрi 50 тисяч гривень кожна. Премiя не присуджується повторно, а також за досягнення, за якi особи вiдзначенi державними нагородами.
      Iнформацiя щодо органiзацiйного забезпечення присудження Премiї за телефоном (044) 287-24-57, вiддiл регiональної молодiжної полiтики та пiдтримки iнiцiатив молодi департаменту молодiжної полiтики."
      Iнформацiйна довiдка у додатку.
      ( За iнформацiєю ДСЗН ЛОДА )
      Детальнiше...

Начальник управлiння I.I.Шмирко

ГО Центр правових та полiтичних дослiджень "СIМ" оголошує набiр на стажування

Переглянуто окремi соцiальнi нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносiїв домогосподарствами

      Повiдомляємо, що постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2017 р. № 51 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 р. № 409" переглянуто окремi соцiальнi нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносiїв домогосподарствами.
      Зокрема, переглянуто соцiальнi нормативи використання:
      - теплової енергiї для централiзованого опалення (теплопостачання) абонентами, житловi будинки яких обладнанi будинковими та / або квартирними приладами облiку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площi на мiсяць в опалювальний перiод;
      - електричної енергiї для iндивiдуального опалення: з 65 кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площi на мiсяць в опалювальний перiод;
      - природного газу для iндивiдуального опалення: з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площi на мiсяць в опалювальний перiод.
      Також, переглянутi коригуючi коефiцiєнти для розрахунку розмiру витрат електричної енергiї, природного газу та iнших видiв палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.
      Вiдповiдне рiшення Уряду не передбачає здiйснення перерахунку розмiрiв дiючих розмiрiв субсидiй, оскiльки набирає чинностi з 1 травня 2017 року.
      З текстом постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2017 р. № 51 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 р. № 409" можна ознайомитись за посиланням : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249717533.
      Вказана iнформацiя надається до вiдома та використання в роботi.

Директор департаменту Р.С. Филипiв

Пiдтримка пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв та на яких бiльше половини вiд штатної чисельностi становлять iнвалiди, сприяння реалiзацiї товарiв, що ними виробляються i послуг, що ними надаються, та ефективного їх просування на ринок, надаємо iнформацiю щодо вищевказаних пiдприємств та асортименту їх продукцiї для поширення серед пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю даних видiв товарiв та послуг за бюджетнi кошти

Увага! Шахраї!

      У зв'язку з появою iнформацiї, яка надiйшла до Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, про неправомiрнi дiї невiдомих осiб, якi представляються iнспекторами Держпрацi та вимагають надання неправомiрної грошової винагороди за непроведення перевiрок, повiдомляємо.
      Здiйснення контролю за дотриманням законодавства про працю вiдбувається шляхом органiзацiї Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi планових та позапланових перевiрок.
      При цьому, звертаємо увагу на те, що       iнспектор Держпрацi, прийшовши на пiдприємство з метою проведення перевiрки,       зобов'язаний пред'явити службове посвiдчення та направлення на проведення перевiрки, яке скрiплене печаткою та пiдписом вiдповiдної посадової особи Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi. В направленнi також обов'язково зазначенi -       пiдстава для проведення перевiрки, термiн його дiї та суб'єкт господарювання, щодо якого здiйснюється захiд державного контролю.
            Якщо у Вас виникають сумнiви щодо повноважень особи, яка прийшла на перевiрку та достовiрностi наданих нею документiв, негайно телефонуйте до Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi за номером: (032) 235-48-42.
      У випадку       виявлення псевдоiнспектора необхiдно також обов'язково       повiдомляти про цей факт правоохороннi органи, оскiльки такi дiї можуть свiдчити про вчинення правопорушення, за яке вiдповiдно до законодавства передбачена вiдповiдальнiсть. При можливостi здiйснiть фото, вiдеозйомку та затримайте таку особу до приїзду правоохоронцiв.
            Будьте обачнi та не дайте можливостi шахраям ввести Вас в оману.

Сектор взаємодiї зi ЗМI, мiжнародних зв'язкiв та з питань Євроiнтеграцiї

Кристинопiль 325: iдеї та пропозицiї

      Цьогорiч червоноградцi вiдзначатимуть 325 рокiв iз часу заснування коронним гетьманом Казимиром Потоцьким мiста Кристинополя.
      Червоноградська мiська рада оголошує прийом iдеї та пропозицiй стосовно заходiв щодо святкування ювiлею мiста.
      Свою iдею/ пропозицiю можете залишити у данiй формi:
      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmXaOU8LhMWb884rYa52FH2QTvfd7FpONl7PSBxiqHoGRsA/viewform


Про засiдання робочої групи з питань допомоги учасникам АТО
Iнформуємо населення, що засiдання робочої групи з питань допомоги учасникам АТО буде вiдбуватися кожного другого вiвторка мiсяця, у малiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради, а розширене засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО буде проходити раз на квартал (у березнi, червнi, вереснi та груднi 2017 року) у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради.
Найближче засiдання робочої групи вiдбудеться 14 лютого 2017 року о 15:00 год., а найближче засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО вiдбудеться 14 березня 2017 року о 15:00 год.
У разi перенесення графiку засiдань населення буде проiнформоване завчасно.


Результати вирiшення колективних трудових спорiв, конфлiктних ситуацiй у Львiвськiй областi у 2016 роцi
Упродовж 2016 року дiяльнiсть вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi (далi - вiддiлення НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)", "Про соцiальний дiалог в Українi" та нормативно-правовими актами НСПП. Вiддiленням НСПП здiйснювались заходи, спрямованi на:
      - забезпечення правового супроводу примирних процедур, здiйснення посередництва у вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв);
      - прогнозування та запобiгання виникнення колективних трудових спорiв (кон-флiктiв);
      - сприяння полiпшенню стану соцiально-трудових вiдносин у трудових колективах пiдприємств, установ, органiзацiй областi;
      - пiдвищення рiвня правових знань сторiн соцiально-трудових вiдносин;
      - сприяння забезпеченню здiйснення соцiального дiалогу, проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi профспiлок та органiзацiй роботодавцiв.
      Неухильне виконання вiддiленням НСПП зазначених заходiв сприяло вирiшенню вимог найманих працiвникiв, зменшенню соцiальної напруги, усуненню чинникiв дестабiлiзацiї, врегулюванню конфлiктiв правовим шляхом з метою реалiзацiї конституцiйних прав та гарантiй найманих працiвникiв, забезпечення соцiальної стабiльностi в регiонi.
      З метою виконання своїх завдань та функцiй вiддiлення НСПП взаємодiє з органами виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, профспiлками, органiзацiями роботодавцiв, правоохоронними та контролюючими органами, представниками Спецiальної монiторингової мiсiї ОБСЄ в Українi, керiвниками та профактивом пiдприємств, установ, органiзацiй областi, громадськими органiзацiями.
      Заборгованiсть iз заробiтної плати та порушення термiнiв виплати поточної заробiтної плати, як i в попереднi роки, залишається однiєю з основних, найбiльш поширених причин виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та протестної активностi найманих працiвникiв. У значнiй кiлькостi колективних трудових спорiв (конфлiктiв) найманими працiвниками були також висунутi вимоги щодо збереження iснуючих соцiально-економiчних умов працi та робочих мiсць, виплати доплат та надбавок, укладення та виконання колективних договорiв, угод, забезпечення виконання законодавства про охорону працi.
      Вiддiлення НСПП упродовж 2016 року сприяло вирiшенню 22 колективних трудових спорiв (конфлiктiв) (з них 18 - на виробничому рiвнi, 4 - на територiальному рiвнi), безпосереднiми учасниками яких стали 11047 найманих працiвникiв 49 пiдприємств, установ, органiзацiй областi.
      Окрiм того, у зазначеному перiодi вiддiлення НСПП здiйснювало заходи по запобiганню виникнення колективних трудових спорiв по 12 конфлiктних ситуацiях (з них 11 - на виробничому рiвнi, 1 - на територiальному рiвнi), учасниками яких були 15982 найманi працiвники 19 суб'єктiв господарювання.
      У результатi вирiшення колективних трудових спорiв, конфлiктних ситуацiй погашено заборгованiсть з виплати заробiтної плати на суму 118,6 млн. грн. або 87,1% вiд загальної суми боргу (136,1 млн. грн.), що стала основною причиною виникнення спорiв та конфлiктних ситуацiй.
      Найбiльш складними у розглядi були колективнi трудовi спори (конфлiкти) у ДП "Львiввугiлля", закладах освiти м. Нового Роздолу, ПАТ "Миколаївцемент", ПАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат", закладах охорони здоров'я мiст Дрогобича та Стебника, Дрогобицькому професiйному полiтехнiчному лiцеї, ЛКП "Львiвелектротранс", розгляд яких здiйснювався з залученням органiв влади, профспiлок, контролюючих органiв. Розгляд 6-ти офiцiйно зареєстрованих у листопадi-груднi 2016р. колективних трудових спорiв у Львiвському нацiональному академiчному театрi опери та балету iм. С. Крушельницької не розпочато через умисне порушення керiвництвом театру законодавства про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
      Усього в 2016 роцi за сприяння та координацiї вiддiлення НСПП було проведено 115 примирних процедур, спрямованих на вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та запобiгання їх виникнення, у т.ч. 13 засiдань примирних комiсiй та 102 узгоджувальнi зустрiчi.
      Вiддiлення НСПП вiдповiдно до повноважень, визначених чинним законодавством, проводить монiторинг акцiй соцiального протесту, пов'язаних з ускладненням стану соцiально-трудових вiдносин та сприяє зменшенню соцiальної напруги мiж сторонами конфлiктiв, пошуку конструктивних, взаємоприйнятних рiшень при проведеннi таких акцiй протесту для розв'язання соцiально-економiчних суперечностей мiж найманими працiвниками та роботодавцями.
      Упродовж 2016 року найманими працiвниками проведено 28 акцiй соцiального протесту, пов'язаних з ускладненням стану соцiально-трудових вiдносин, з яких у 15 акцiях соцiального протесту або 53,6% вiд їх загальної кiлькостi найманими працiвниками висувались вимоги щодо погашення боргу з заробiтної плати та своєчасної виплати поточної заробiтної плати.
      Вiддiленням НСПП здiйснюються також заходи щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про соцiальний дiалог в Українi", вiдповiдно до якого на НСПП покладено функцiї щодо проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi (пiдтвердження репрезентативностi) сторiн соцiального дiалогу.
      Серед основних принципiв, вiдповiдно до яких здiйснюється соцiальний дiалог, Законом України "Про соцiальний дiалог в Українi" визначено принцип репрезентативностi i правоможностi сторiн та їх представникiв. Тому, згiдно статтi 4 зазначеного Закону для участi у колективних переговорах з укладення колективних договорiв i угод, тристороннiх або двостороннiх органах соцiального дiалогу та у мiжнародних заходах склад суб'єктiв профспiлкової сторони та сторони роботодавцiв на нацiональному, галузевому та територiальному рiвнях визначається за критерiями репрезентативностi.
      Вiдповiдно до рiшень вiддiлення НСПП визнано такими, що вiдповiдають кри-терiям репрезентативностi (пiдтвердили репрезентативнiсть) на територiальному рiвнi для участi у колективних переговорах з укладення територiальних угод та для делегування представникiв до вiдповiдних органiв соцiального дiалогу 20 суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв Львiвської областi. Реєстр репрезентативних суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв розмiщено на сайтi вiддiлення НСПП.
      Iнформацiя про дiяльнiсть НСПП та вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi систематично висвiтлюється в Бюлетенi НСПП (передплатний iндекс - 23877), на офiцiйному сайтi НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сайтi вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi (www.nspp-lviv.at.ua).

Цюпа В. П., завiдувач iнформацiйно-консультацiйним центром НСПП у м. Червоноградi, начальник юридичного вiддiлу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

До уваги молодi!

      25 лютого 2017 року вiдбудеться практична конференцiя на тему: "Можливостi самореалiзацiї молодi на прикладах успiшних молодих людей".
      Молодi люди матимуть нагоду:
      - почути iсторiї досягнень найуспiшнiших молодих людей з практичними порадами i рекомендацiями;
      - взяти участь у конкурсi "Мої досягнення", призовий фонд якого складає 20 000 грн.
      Детальна iнформацiя на сайтi https://allprices.com.ua/conference/


Органiзацiя та проведення Заходiв до вiдзначення Дня святого Миколая, новорiчних та рiздвяних свят

      На виконання наказу директора департаменту соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї вiд 13.12.2016 року департаментом було затверджено розподiл квиткiв та новорiчних подарункiв для дiтей незахищених категорiй Львiвської областi та громадських органiзацiй СБСЛ "Щаслива дина", ЛОБФ "Дiти Чорнобиля Львiвщини," Львiвське обласне вiддiлення МБФ "Допомога дiтям Чорнобиля," Львiвський обласний доброчинний фонд захисту слабозорих дiтей-iнвалiдiв "ЗIР," ГО "Самi". Зокрема на м. Червоноград було видiлено 30 квиткiв на перегляд вистави у Першому українському театрi для дiтей та юнацтва та 15 квиткiв у ДП "Львiвський державний цирк" iз врученням солодких подарункiв.
      Вiдповiдно до Порядку видачi квиткiв на заходи та новорiчних подарункiв, квитки та новорiчнi подарунки надаються дiтям соцiально незахищених категорiй:
      - дiтям-сиротам;
      - дiтям, позбавлених батькiвського пiклування;
      - дiтям-iнвалiдам;
      - дiтям iз малозабезпечених сiмей;
      - дiтям iз багатодiтних сiмей (вiд 3-х i бiльше дiтей);
      - дiтям вiйськовослужбовцiв, працiвникiв органiв внутрiшнiх справ та журналiстiв, якi загинули пiд час виконання службових обовязкi'в;
      - дiтям загиблих шахтарiв;
      - дiтям, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
      - дiтям, якi залишилися без догляду;
      - дiтям з сiмей, якi перебувають у складних життєвих обставинах;
      - дiтям, чиї батьки знаходяться в зонi роведення антитерористичної операцiї та дiти, батьки яких постраждали внаслiдок проведення антитерористичної операцiї;
      - дiтям тимчасова перемiщених осiб iз Донецької та Луганської областей та АР Крим.


Проект мiського бюджету на 2017 рiк

Щодо процедури внесення в Реєстр неприбуткових органiзацiй

Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО
Iнформуємо Вас, що вiвторок, 13 грудня, о 15:00 год. у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО. Запрошуються учасники АТО 6 хвилi демобiлiзацiї, а також усi бажаючi учасники бойових дiй попереднiх хвиль демобiлiзацiї та члени їхнiх сiмей.

Повiдомлення про оприлюднення проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда" та аналiз його регуляторного впливу

      Вiдповiдно до статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради повiдомляє про оприлюднення з 08.12.2016 року в газетi "Новини Прибужжя" та в мережi Iнтернет на офiцiйному web-сайтi Червоноградської мiської ради: www.chervonograd-city.gov.ua , в роздiлi "Документи, рiшення" далi пiдроздiл "Проекти регуляторних актiв", проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда" та аналiз його регуляторного впливу з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних i юридичних осiб, їх об'єднань.
      Головним розробником проекту регуляторного акта є Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      Проект розроблено з метою стимулювання ефективного використання майна, яке перебуває у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда, для активiзацiї ринку рекламних послуг та поповнення мiського бюджету. Зауваження та пропозицiї до проекту просимо надсилати за адресою: 80100, м.Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", тел.: (03 249) 2-82-93, 2-60-49, Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      e-mail: cumta@ukr.net
      Зауваження та пропозицiї до проекту вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань прийматимуться Управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради протягом одного мiсяця з дня оприлюднення - до 08.01.2017р.


Особистий прийом громадян заступником прокурора областi

      Повiдомляю, що 16.11.2016, з 14.30 до 17.00, заступник прокурора Львiської областi Русецький Олександр Володимирович проводитиме особистий прийом громадян у примiщеннi Червоноградської мiсцевої прокуратури, за адресою м.Червоноград, вул. Св.Володимира, 15 (4 поверх).
      На особистий прийом можна попередньо зареєструватись за телефоном 2-25-49, або безпосередньо у чергового прокурора Червоноградської мiсцевої прокуратури.

Заступник керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури юрист 1 класу В. Плекан

Програма урочистостей з нагоди вiдзначення 98-рiчницi утворення Захiдно-Української Народної Республiки

Повiдомлення про оприлюднення проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi" та аналiз його регуляторного впливу

      Вiдповiдно до статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради повiдомляє про оприлюднення з 20.10.2016 року в газетi "Новини Прибужжя" та в мережi Iнтернет на офiцiйному web-сайтi Червоноградської мiської ради: www.chervonograd-city.gov.ua , в роздiлi "Документи, рiшення" далi пiдроздiл "Проекти регуляторних актiв", проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi" та аналiз його регуляторного впливу з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних i юридичних осiб, їх об'єднань. Даним проектом рiшення пропонується затвердити Схему комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, з якою також можна ознайомитись в мережi iнтернет за вищевказаною адресою.
      Головним розробником проекту регуляторного акта є Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      Проект розроблено з метою приведення нормативно-правових актiв органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до внесених у груднi 2015р. змiн до Типових правил розмiщення зовнiшньої реклами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003 № 2067.
      Зауваження та пропозицiї до проекту просимо надсилати за адресою: 80100, м.Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", тел.: (03 249) 2-82-93, 2-60-49, Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      e-mail: cumta@ukr.net
      Зауваження та пропозицiї до проекту вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань прийматимуться Управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради протягом одного мiсяця з дня оприлюднення - до 21.11.2016р.


Iнформацiйне повiдомлення про продаж на аукцiонi об'єкта незавершеного будiвництва разом iз земельною дiлянкою, на якiй вiн розташований (комунальна власнiсть)

            Назва об'єкта: 2,3 та 4-та блок секцiї житлового будинку №1.
            Мiсцезнаходження: вул.Корольова,18, м-н "Набережний", м.Червоноград, Львiвська область.
            Балансоутримувач: Комунальне пiдприємство "Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест".
            Вiдомостi про об'єкт незавершеного будiвництва: Об'єкт знаходиться в пiвнiчно-схiднiй частинi м.Червонограда. Об'єкт розташований на вiдстанi 50м вiд автомобiльної дороги мiсцевого значення, до об'єкта наявна пiд'їздна дорога з асфальтовим покриттям. Об'єкт являє собою фундамент з блокiв ФБС, де частково виконано монолiтний пояс i наявне часткове перекриття плитами. Всi iнженернi мережi (водопостачання, газопостачання та електричнi мережi) знаходяться вiд ОНБ на вiдстанi 20-50 м. До блок-секцiї №1 пiдведенi всi iнженернi комунiкацiї. Незавершене будiвництво потребує проведення технiчної експертизи та оцiнки на мiцнiсть споруди, оскiльки ОНБ не законсервований, не огороджений та зазнає агресивного впливу навколишнього середовища.
            Вiдомостi про земельну дiлянку:
            Мiсце розташування: вул.Корольова,18, м-н "Набережний", м.Червоноград, Львiвська обл.
            Площа земельної дiлянки: 0,3241 га
            Кадастровий номер: 4611800000:02:004:0022.
            Категорiя земель: землi житлової та громадської забудови.
            Земельнi сервiтути: вiдсутнi.
      Вартiсть об'єкта приватизацiї (без урахування ПДВ) - становить - 783 364 грн (сiмсот вiсiмдесят три тисячi триста шiстдесят чотири гривнi); в тому числi: вартiсть об'єкта незавершеного будiвництва - 190 131 грн ( сто дев'яносто тисяч сто тридцять одна гривня); вартiсть земельної дiлянки - 593 233грн( п'ятсот дев'яносто три тисячi двiстi тридцять три гривнi) .
      ПДВ об'єкта незавершеного будiвництва разом iз земельною дiлянкою становить - 156 672,8 грн ( сто п'ятдесят шiсть тисяч шiстсот сiмдесят двi гривнi 80 копiйок).
      Початкова цiна об'єкта незавершеного будiвництва разом iз земельною дiлянкою (з урахуванням ПДВ) становить - 940 036,80 грн (дев'ятсот сорок тисяч тридцять шiсть гривень 80 копiйок) в тому числi: вартiсть об'єкта незавершеного будiвництва - 228 157,2 грн (двiстi двадцять вiсiм тисяч сто п'ятдесят сiм гривень 20 копiйок), вартiсть земельної дiлянки - 711 879,6 грн(сiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот сiмдесят дев'ять гривень 60 копiйок).
            Умови продажу: див. газета "Вiдомостi приватизацiї вiд 17.10.2016 №83(999), сайт www/spfu/gov.ua (рубрика "Офiцiйнi видання")
            Грошовi кошти в розмiрi 94003,68 грн, що складає 10% вiд початкової цiни об'єкта незавершеного будiвництва вносяться на рахунок 37316080000840, одержувач коштiв Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача - Державна казначейська служба України, МФО 820172.
      Плата за реєстрацiю заяви в сумi 17 гривень та кошти пiд час розрахунку за придбаний об'єкт приватизацiї вносяться на розрахунковий рахунок 37180500900001, одержувач коштiв Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача - ГУДКСУ у Львiвськiй областi, МФО 825014.
      У призначеннi платежу слiд вказати за що сплачуються данi кошти.
            Аукцiон в електроннiй формi буде проведено 11 листопада 2016 року Фiлiєю "Львiвський аукцiонний центр" ПАТ ДАК "Нацiональна мережа аукцiонних центрiв" (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукцiону (внесення цiнових пропозицiй) - 11.00, час закiнчення аукцiону (внесення цiнових пропозицiй) - 14.00. Кiнцевий термiн приймання заяв на участь в аукцiонi - 07 листопада 2016р. до 18.00 включно.
      Заява на участь в аукцiонi та фотокопiї документiв, що є додатками до заяви, подаються в електронному виглядi до       Фiлiї "Львiвський аукцiонний центр" ПАТ ДАК "Нацiональна мережа аукцiонних центрiв" на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
      Додаткову iнформацiю можна отримати у       Фiлiї "Львiвський аукцiонний центр" ПАТ ДАК "Нацiональна мережа аукцiонних центрiв" (м.Львiв, вул.Сахарова,46а, тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львiвськiй областi (м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, третiй поверх, кiмната 17,тел./факс 255-38-55).


10 мiфiв про субсидiї. Держава турбується про тебе

Пропозицiя щодо працевлаштування учасникiв АТО

      Львiвське обласне управлiння водних ресурсiв пропонує забезпечити учасникiв антитерористичної операцiї роботою, шляхом передачi їм вiльних вiд оренди водних об'єктiв в районах областi. Воднi об'єкти пропонує передавати у користування для рибогосподарських потреб, культурно - оздоровчих, лiкувальних, рекреацiйних, спортивних та туристичних цiлей за спрощеною схемою передачi в користування та меншою вартiстю.
      Львiвське обласне управлiння водних ресурсiв надасть необхiдну iнформацiю в iдентифiкацiї таких об'єктiв за адресою: 79017, м.Львiв, вул.Родини Крушельницьких,14, тел./факс: 275-10-28, e-mail: lvivvodres@gmail.com.
      ( лист департаменту соцiального захисту ЛОДА вiд 14.09.2016р. №11-7292 та Львiвського управлiння водних ресурсiв вiд 05.09.2016р. №09/1439 ).


Повiдомлення про проведення громадських слухань та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi

      Вiдповiдно до вимог ст. 21 Закону України вiд 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських iнтересiв пiд час розроблення проектiв мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi" оголошуються громадськi слухання та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi .
      Змiни у вищевказанi мiстобудiвнi документацiї вносяться з метою розширення територiї для садибного будiвництва, в т.ч. з метою забезпечення земельними дiлянками пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникiв антитерористичної операцiї, влаштування плебанiї для священникiв в районi ГКЦ Пресвятої Богородицi Владичицi України та автомобiльної стоянки в районi УПЦКП Св.Володимира.
      Розробники проектiв змiн : до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детального плану територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) - ДП "Державний iнститут проектування мiст "Мiстопроект"" , до детального плану територiї вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi - ОП Львiвське обласне проектно-виробниче архiтектурно-планувальне бюро; замовник - виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради. Пiдстава для розроблення проектiв змiн - рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.06.2016 р. № 221 та вiд 27.08.2015 № 896.
      З текстовими та графiчними матерiалами проектiв змiн можна ознайомитися за адресою: м. Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", каб. № 10 управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( тел. 2-82-93, тел./факс 2-60-49 ) та в мережi Iнтернет на сторiнцi Червоноградської мiської ради в роздiлi "      виконавчi органи ради - управлiння мiстобудування та архiтектури - управлiння iнформує".
      Вiдповiдно до п.9 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 пропозицiї до проектiв змiн у вищевказану мiстобудiвну документацiю подаються у письмовому виглядi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi, мiсця проживання, особистим пiдписом i повиннi мiстити об_рунтування з урахуванням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв та правил. Пропозицiї до проектiв змiн приймаються вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань в термiн з 12.09.2016 р. по 12.10.2016 р. на адресу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19 ).
      Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду пропозицiй є начальник управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради - Фiгар Юрiй Орестович.
      Iнформацiю щодо проведення iнформацiйних заходiв (презентацiя, прилюдне експонування) у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi буде надано додатково.

Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради

Повiдомлення про проведення громадських слухань та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi у до детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан"

      Вiдповiдно до вимог ст. 21 Закону України вiд 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських iнтересiв пiд час розроблення проектiв мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi" оголошуються громадськi слухання та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi до детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан". Вищевказана мiстобудiвна документацiя розробляється з метою вирiшення питання влаштування паркувальних майданчикiв , автостоянок , органiзацiї руху мiського громадського транспорту ( зменшення транспортного навантаження на вулицю Сокальську ) та дрiбнороздрiбної торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю в районi вулицi Сокальської, визначення планувальної органiзацiї i розвитку частини територiї
      Розробник детального плану - ДП "Державний iнститут проектування мiст "Мiстопроект"", пiдстава для розроблення - рiшення Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 № 90
      З текстовими та графiчними матерiалами проектiв змiн можна ознайомитися за адресою: м. Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", каб. № 10 управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( тел. 2-82-93, тел./факс 2-60-49 ) та в мережi Iнтернет на сторiнцi Червоноградської мiської ради в роздiлi "      виконавчi органи ради - управлiння мiстобудування та архiтектури - управлiння iнформує".
      Вiдповiдно до п.9 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 пропозицiї до проектiв змiн у вищевказану мiстобудiвну документацiю подаються у письмовому виглядi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi, мiсця проживання, особистим пiдписом i повиннi мiстити об_рунтування з урахуванням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв та правил. Пропозицiї до проектiв змiн приймаються вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань в термiн з 19.09.2016 р. по 19.10.2016 р. на адресу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19 ).
      Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду пропозицiй є начальник управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради - Фiгар Юрiй Орестович.
      Проведення iнформацiйних заходiв (презентацiя, прилюдне експонування) детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан" вiдбудеться       20.09.2016року о 10.00 у великiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради : проспект Шевченка,19.
            ДОДАТКОВО IНФОРМУЄМО
      що iнформацiйнi заходи (презентацiя, прилюдне експонування) у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi, (повiдомлення про проведення громадських слухань опублiковувалось в газетi "Новини Прибужжя" вiд 8.09.2016року) вiдбудеться       20.09.2016року о 10.00 у великiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради : проспект Шевченка,19.

Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради

Положення про загальномiський фестиваль-конкурс "День української родини"

Iнформацiя про продаж на аукцiонi об'єкта державної власностi

Червоноградьский КСТ "За Обрiй" пропонує усiм небайдужим долучитися до ЕКО-сплаву на честь Дня Незалежностi

      Червоноградьский КСТ "За Обрiй" #zaobrij пропонує усiм небайдужим долучитися до ЕКО-сплаву на честь Дня Незалежностi.
      Сплав вiдбуватиметься на катамаранi 8-мiсному маршрутом - бетонний мiст на Бендюгу - автомобiльний мiст у м.Сокаль (довжина прибл 17 км)
      Програма сплаву:
      - збiр учасникiв       о 9.00 навпроти центрального входу в мiську Раду (кiлькiсть вiльних мiсць - 7!)i виїзд на мiсце старту (бетонний мiст на дорозi ЧЗМК- Бендюга);
      - пiд час пiдготовки сплавзасобiв - прибирання територiї бiля мосту; нанесення аерозольною фарбою на опорах та бетонних конструкцiях моста гасла: "Не засмiчуй Україну!"
      - 10.30 старт.
      - 11.00 - зупинка пiд залiзним (горбатим) мостом (дорога - старе мiсто - Бендюга) прибирання, нанесення гасла "Не засмiчуй Україну!"
      - подальшi виходи на прибирання по узгодженню в групi.
      - 14.00 - привал, вiдпочинок, посиденьки;
      15-16.00 - фiнiш у м.Сокаль бiля автомобiльного мосту, прибирання, нанесення гасла "Не засмiчуй Україну!"
      Виїзд додому.
      З собою волонтеру ОБОВ'ЯЗКОВО мати -
      1) Балон червоної аерозольної фарби (будь-якої марки)
      2) 2 великих пакета для смiття (на 100-150 лiтрiв)
      3) Рукавички
      Також одяг для сплаву та роботи, взуття для виходу у воду (старi сандалi, босонiжки, тощо)
      Всю команду на мiсце старту i з мiсця фiнiшу додому буде доставлено транспортом.
      Записатись можна за телефоном:
      093 420 89 00 Михайлоабо подати зголошення на стiнi.
      Список учасникiв буде поновлюватись на стiнi по мiрi зголошення.


Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi наголошує на дотриманнi вимог безпеки при виконаннi робiт
З метою запобiгання виникнення травматизму на пiдприємствах водопровiдно-каналiзацiйного господарства, Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi наголошує на дотриманнi вимог безпеки при виконаннi робiт у замкненому (обмеженому) просторi, в тому числi колодязях, люках, вiдстiйниках тощо.
      Зокрема:
      1. До робiт у замкненому (обмеженому) просторi, в тому числi колодязях, люках, вiдстiйниках тощо допускаються лише працiвники, якi:
      - пройшли навчання та перевiрку знань з безпечного ведення робiт;
      - пройшли медичний огляд та не мають протипоказань до виконання даного виду робiт;
      - забезпеченi спецодягом, спецвзуттям, засобами iндивiдуального захисту, контрольно-вимiрювальними приладами та сигналiзаторами шкiдливих та небезпечних факторiв навколишнього середовища;
      2. Робота в замкненому просторi виконується за нарядом-допуском пiд керiвництвом вiдповiдального за роботи (майстра, бригадира) i пiсля проведення цiльового iнструктажу щодо безпечних методiв працi.
      3. Перед початком робiт в каналiзацiйних колодязях, вiдстiйниках, зливних ямах необхiдно дотримуватись таких вимог безпеки:
      - Необхiдно провести аналiз загазованостi на наявнiсть шкiдливих та небезпечних речовин та при необхiдностi забезпечити їх вентиляцiю (перед спуском в колодязь необхiдно упевнитись, у вiдсутностi шкiдливих газiв за допомогою переносного газоаналiзатора або опусканням запаленого шахтарського лiхтаря);
      - спуск людей до колодязя дозволено тiльки у шланговому або iзолюючому протигазi;
      - виконувати роботи у замкнених (обмежених) просторах повинна бригада не менш нiж з трьох працiвникiв;
      - вiдкритi каналiзацiйнi колодязi повиннi бути огородженi з метою запобiгання потрапляння до них людей, тварин або наїзду транспортних засобiв;
      - пiд час спуску в колодязь, гноєзбiрник або робочий канал, виконуючий роботу повинен одягти запобiжний пояс зi страхувальною мотузкою, яку повинен весь час тримати iнший працiвник, що перебуває на поверхнi;
      - у випадках коли газ не можливо повнiстю видалити з колодязя, працiвник повинен кожнi 10 хвилин виходити на поверхню та вiдпочивати 20 хвилин;
      - пiд час виконання робiт всерединi споруд каналiзацiйної мережi категорично забороняється застосовувати вiдкритий вогонь, палити, запалювати сiрники, перевiряти наявнiсть газу пiдпаленим папером.
      Разом з тим, ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi       попереджає населення про небезпеку самовiльного виконання робiт з очищення каналiзацiйних колодязiв приватних домоволодiнь та необхiднiсть залучення до виконання таких робiт спецiалiзованих органiзацiй, якi мають вiдповiдний дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а саме газонебезпечних робiт, робiт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторi.


Iнформацiя для багатодiтних сiмей

      В обласному бюджетi видiлено кошти на придбання навчального приладдя дiтям iз багатодiтних сiмей . Право на отримання коштiв мають багатодiтнi сiм'ї, у яких виховуються четверо i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв (дiти, якi навчаються до 23 рокiв), зареєстрованi на територiї м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
      Для отримання допомоги представнику багатодiтної сiм'ї необхiдно до 01.11.2016 року подати в управлiння працi та соцiального захисту населення (вул. Сокальська 1, III - поверх, каб.310, т. 4-10-65), такi документи:
      - заяву;
      - копiю паспорта одного з батькiв;
      - копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера одного з батькiв;
      - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
      - копiї посвiдчень дiтей з багатодiтної сiм'ї чи iнших документiв, що пiдтверджують статус багатодiтної сiм'ї;
      - номер поточного рахунка в установi банку одержувача допомоги;
      - довiдка з навчального закладу ( для дiтей старше 18 рокiв ).
      Пiд час подання копiї документiв, заявники надають їх оригiнали для огляду та засвiдчення. "

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Червоноградський вiйськовий мiський комiсарiат пропонує стабiльну високооплачувану роботу у Збройних Силах України

            Вимоги до кандидатiв:- вiк - вiд 18 до 60 рокiв- задовiльний стан здоров'я
            Держава ГАРАНТУЄ:
      - стабiльне грошове забезпечення - вiд 7 000 грн у залежностi вiд займаної посади Бажаючi отримати всю iнформацiю з питань прийняття на вiйськову службу за контрактом, умов проходження, вимог до кандидата, можуть звернутися за адресою:
            м. Червоноград , вул. Iвасюка, 4а, Червоноградський вiйськовий мiський комiсарiат, телефон: (049) 2 000 5, моб. 0730576691.
            ПРИЄДНУЙСЯ, РАЗОМ МИ ЗАХИСТИМО НАШУ КРАЇНУ!
      У рамках кардинального реформування Збройних Сил України, що покликане модернiзувати та змiцнити українське вiйсько, нашiй державi потрiбнi патрiоти та свiдомi захисники України.
      У Збройних Силах України набирає обертiв система комплектування вiйськ вiйськовослужбовцями служби за контрактом. Адже професiйно пiдготовлений солдат-контрактник - це важлива ланка обороноздатностi країни, що пiклується про забезпечення цiлiсностi i недоторканостi нашої держави. I саме ВИ можете стати новою формацiєю вiйськовикiв та обличчям народу!
      Якщо Ви бажаєте зробити вiйськову кар'єру, проходження вiйськової служби за контрактом у Збройних Силах України - найоптимальнiший варiант здiйснення Вашої мрiї.
      Львiвський обласний вiйськовий комiсарiат запрошує громадян з числа призовникiв, вiйськовозобов'язаних запасу та цивiльних осiб, яким небайдужа доля свого народу та територiальна цiлiснiсть України, придатних до вiйськової служби за станом здоров'я, якi мають бажання проходити вiйськову службу за контрактом.
      На вiйськову службу за контрактом приймаються громадяни вiком вiд 18 до 60 рокiв, якi визнанi вiйськово-лiкарськими комiсiями придатними за станом здоров'я, мають вiдповiдну фiзичну пiдготовку, пройшли професiйно-психологiчний вiдбiр i вiдповiдають установленим вимогам проходження вiйськової служби та не мали судимостi, мають вищу, професiйно-технiчну або повну загальну середню освiту.
      Громадяни, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом, отримують:
      - стабiльне грошове забезпечення, яке з 1 сiчня 2016 року становить вiд 7000 грн. до 10000 грн.;
      - додаткове премiювання вiйськовослужбовцям, якi перебувають в зонi проведення АТО: на першiй лiнiї - 3-и мiнiмальних заробiтнi плати, в тилу - 1-у мiнiмальну заробiтну плату та пiдчас загострення ситуацiї в розмiрi 7-ми мiнiмальних заробiтних плат;
      - професiйне зростання;
      - безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та iнше.
      Також вiйськовослужбовцям вiйськової служби за контрактом гарантується:
      - перспектива на отримання житла;
      - забезпечення речовим майном та продовольством;
      - соцiальний захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей;
      - можливiсть безкоштовного навчання в навчальних закладах;
      - можливiсть вибору вiйськової частини, посади та мiсця для проходження вiйськової служби за контрактом, як в межах Львiвської областi так i в iнших регiонах України (за бажанням).
      Якщо Вам небайдужа доля країни та Ви бажаєте мати перспективну роботу та достойну оплату працi, звертайтесь у Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат (вул. Iвасюка,4а; тел.: (049) 2 000 5 моб. 0730576691.)


Оголошення про намiр встановити тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення та тарифи на послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньо будинкових систем)
Керуючись п.2.5 Порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово-комунальних послуг, структуру цiн/ тарифiв з об_рунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 30.07.2012 р. № 390 КП "Червоноградводоканал" iнформує споживачiв про намiр встановити тарифи на послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення та тарифи на централiзоване постачання холодної води та водовiдведення з використанням внутрiшньобудинкових систем.
      Станом на сьогоднiшнiй день дiючi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення( дiють з 1.05.2014 р.) не вiдшкодовують собiвартостi послуг,тариф з водопостачання вiдшкодовує вартiсть послуг- на 92%, з водовiдведення - на 89%.
      Постановами НКРЕКП №302 та №303 вiд 10.03.2016 р затверджено " Порядок формування тарифiв на централiзоване водопостачаня та водовiдведення" та " Порядок формування тарифiв на послуги з централiзованого постачання холодної води та водовiдведення"
      Згiдно даних Постанов КП "Червоноградводоканал" , враховуючи критичний фiнансовий стан пiдприємства ,виконав розрахунки тарифiв на послуги з централiзованого постачання холодної води , водовiдведення ( з використанням внутрiшньобудинкових систем) з прогнозованим зростанням на 20-25% та подали на розгляд Нацiональної комiсiї , що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зауваження i пропозицiї приймаються у письмовiй формi за адресою:м.Червоноград, вул. Шевська 1а КП "Червоноградводоканал"

До уваги дiтей та молодi, громадських об'єднань

      Вiдповiдно до Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал- соцiалiстичного ( нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки "державним пiдприємством "Український дитячий центр "Молода гвардiя" розпочалося проведення Всеукраїнського конкурсу на офiцiйне найменування та логотип державного пiдприємства "Український дитячий центр "Молода гвардiя" ( далi -Конкурс)
      Конкурс проводиться на добровiльних засадах i є вiдкритим для дiтей та молодi, громадських об'єднань тощо метою якого є формування дiтей та молодi активної громадської позицiї та нацiонально-патрiотичної свiдомостi, створення сучасного та актуального iмiджу дитячого закладу оздоровлення та вiдпочинку.
      Порядок органiзацiї та строки проведення Конкурсу визначенi Положенням про Всеукраїнський конкурс на офiцiйне найменування та логотип державного пiдприємства "Український дитячий центр "Молода гвардiя" , затвердженого наказом Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 23.03.2016 р. №227, зареєстрованим в Мiнiєвi юстицiї України 15.04.2016 за №573/28703.
      Офiцiйне опублiкування Положення знаходиться за електронною адресою: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/z0573-16.


Навчання з питань охорони працi

      Замовлення щодо навчання керiвникiв i посадових осiб та перевiрку знань з питань охорони працi здiйснювати через комунальне пiдприємство ЛОР "Львiвський обласний учбовий центр пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв та iнженерно-технiчних працiвникiв i спецiалiстiв для виконання робiт з пiдвищеною небезпекою", який знаходиться за адресою:
      м.Львiв, вул. Тернопiльська , 2А
      контактнi телефони:
       (032)-270-05-92;
      (032)-270-05-87;
      (032)-270-05-93.


Звернення Червоноградського мiського вiддiлу Головного управлiння ДСНС України у Львiвськiй областi та вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи Червоноградської мiської ради

      Червоноградський мiський вiддiл Головного управлiння ДСНС України у Львiвськiй областi та вiддiл з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи Червоноградської мiської ради звертається до усiх власникiв автотранспорту дотримуватись правил паркування у дворах та прибудинковiй територiї щоб не спричинити перешкод проїзду пожежно - рятувальної технiки до мiсця виклику. Вогнеборцi, виїжджаючи на виклик часто зiштовхуються з проблемою неналежного паркування автомобiлiв, якi заважають проїзду пожежної спецтехнiки. Населення теж обурюється але, як показує практика населення саме створило цю проблему.
      Не дивлячись на постiйнi рекомендацiї рятувальникiв не захаращувати проїзди, власники продовжують паркування автотранспортних засобiв у житлових мiкрорайонах з порушеннями. В зв'язку з цим багато будинкiв залишаються недоступними для пiд'їзду великогабаритної пожежно - рятувальної технiки. Iнодi взагалi неможливо проїхати по двору, особливо у нiчний час доби.
      Дорогоцiнний час, який вогнеборцi могли би витратити на рятування людей i гасiння пожежi витрачається на подолання перешкод з припаркованих автомобiлiв, а рятування людей з верхнiх поверхiв житлового будинку просто стає неможливим.
      Тому, ще раз наполегливо просимо вiднестися з розумiнням, не обмежувати проїзну частини внутрiшнiх дворiв, адже це ускладнить рух автомобiлiв екстренних служб. Автомобiльнi дороги, проїзди й проходи до будiвель, пожежних вододжерел, пiдступи до зовнiшнiх стацiонарних пожежних драбин мають бути завжди вiльними.
            Забороняється зменшувати ширину дорiг та проїздiв для автомобiлiв екстрених служб.
            Не будьте байдужими до нашого звернення, адже бiда може завiтати i у Вашу оселю!!!

Начальник ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у Львiвськiй областi Скрiбенець О.В.
Начальник вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи Васько I.Р.

Iнформацiя про продаж на аукцiонi об'єкта державної власностi групи А разом iз земельною дiлянкою

В травневому концертi проекту "Музика палацу Потоцьких" ви матимете нагоду послухати у виконаннi фортепiанного дуету викладачiв Львiвської музичної академiї...

      
      Червоноград заможне мiсто. В його розпорядженнi аж 4 роялi. Один з них - австрiйської роботи - знаходиться в Палацi Потоцьких. i в травневому концертi проекту "Музика палацу Потоцьких" ви матимете нагоду його послухати. 22 травня, в недiлю. о 17.00 у виконаннi фортепiанного дуету викладачiв Львiвської музичної академiї Ганни iванюшенко та Тетяни Мiлодан прозвучать сонати Людвiга ван Бетовена та Леопольда Кожелуха, Маленька сюїта Клода Дебюссi, Пер Гюнт Едварда Грiга, та Угорськi танцi Йоганеса Брамса.
      Квитки - а їх кiлькiсть обмежена - можна вже придбати в квiтковому магазинi "Жасмин" та кафе "Дрiмпарк"
      Детальнiше...


Iнформацiя про роботу автобусних маршрутiв до кладовищ в с. Добрячин та с. Бендюга у Великоднi свята: 1, 2, 3 травня 2016 року та на Провiдну недiлю 8 травня 2016 року

            НА БЕНДЮЗЬКЕ КЛАДОВИЩЕ - перевiзник ФОПВасилишин М.I.
            1, 2, 3 та 8 травня 2016 року
      за маршрутом: Автовокзал - вул.Сокальська - вул.С.Бандери - вул. В. Iвасюка - Стара шахтарська - пл. Соборна - с. Бендюга (цвинтар)
      - з Автовокзалу мiста: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
      - з кладовища с. Бендюга: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
            Вартiсть проїзду - 4,00 грн.
            НА ДОБРЯЧИНСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ - перевiзник ФОП Василишин М.I.
            1, 2, 3 та 8 травня 2016 року
      за маршрутом: Автовокзал - пр. Шевченка - вул. Чорновола - вул. Клюсiвська - АСI (Стара шахтарська) - вул. В. Iвасюка - АС2 (Нова шахтарська) - вул. С. Бандери - с. Добрячин (цвинтар)
      - з Автовокзалу мiста: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
      - з кладовища с. Добрячин: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
            Вартiсть проїзду - 4,00 гри.


ТОВ "Iнститут мунiципального менеджменту" оголошує набiр учасникiв у семiнарi-практикумi: "ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ"

ТОВ "Iнститут мунiципального менеджменту" оголошує набiр слухачiв для участi у дводенних навчальних семiнарах з пiдвищення квалiфiкацiї

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 141 “Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” і “Про жертви нацистських переслідувань ”, відповідно до якої установлені на 2016 рік розміри разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” і “Про жертви нацистських переслідувань ” .
      Виплата буде здійснюватись у таких розмірах:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім ( яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин:
інвалідам 1 групи - 2975 гривень;
інвалідам ІІ групи - 2600 гривень;
інвалідам ІІІ групи - 2310 гривень;
2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім ( яким на момент ув’язнення не виповнилося 16 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків - 920 гривень;
3) членам сімей загиблих та дружинам ( чоловікам ) померлих інвалідів війни, дружинам ( чоловікам ) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге - 465 гривень;
4) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал – соціалістським режимом у тилу ворога – 170 гривень;
Вказану допомогу ветеранам, Управлінням праці та соціального захисту населення буде перераховано на особові рахунки громадян в установах банків або через відділення зв’язку за місцем отримання пенсії (особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання).


ЛЬВIВСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ
Оголошує прийом слухачiв на навчання у 2016 р. за спецiальнiстю 074 "Публiчне управлiння та адмiнiстрування " за державним замовленням

      Лiцензiя МОН України вiд 16.06.2014, серiя АЕ № 458276
      Прийом на навчання здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про вищу освiту" та за умовами, визначеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 квiтня 2013 р. № 255 (iз змiнами вiд 13 сiчня 2016 року №19.)
      На навчання приймаються громадяни України, якi мають вищу освiту (документ про вищу освiту встановленого зразка ступеня бакалавра, магiстра, а також освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста), направляються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, iншими органами, установами, на якi поширюється дiя Законiв України "Про державну службу" та "Про службу в органах мiсцевого самоврядування".
      Документи подаються       особисто до Приймальної комiсiї Iнституту:
      - на спецiальнiсть       " Публiчне управлiння та адмiнiстрування " з 1 квiтня по 10 червня 2016 року,
            День вiдкритих дверей вiдбудеться       13 травня 2016 року о 12.00 за адресою: 2
      79491, м. Львiв, смт Брюховичi, вул. Сухомлинського, 16,
      тел.: (032)244-81-12, www.lvivacademy.com
      еmаil: lridy_prujom@ukr.net
      Приймальна комiсiя Iнституту працює щодня, крiм недiлi з 9 до 18 год. ( субота з 10 до 16 год. )
      Додаток...
            Вимоги до вступникiв
      за спецiальнiстю       " Публiчне управлiння та адмiнiстрування :
      -       за денною формою за договорами-направленнями органiв, установ приймаються особи, якi мають вищу освiту (документ про вищу освiту встановленого зразка ступеня бакалавра, магiстра, а також освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста), перебувають на державнiй службi або службi в органах мiсцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах мiсцевого самоврядування       не менш як один рiк та не досягли 45 рокiв на момент подання документiв до приймальної комiсiї;
      -       за заочною формою за рекомендацiєю органiв, установ приймаються особи, якi мають вищу освiту (документ про вищу освiту встановленого зразка ступеня бакалавра, магiстра, а також освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста), перебувають на державнiй службi або службi в органах мiсцевого самоврядування, працюють на посадах першої - четвертої категорiї або зарахованi до кадрового резерву на такi посади, мають стаж державної служби або служби в органах мiсцевого самоврядування       не менш як один рiк та не досягли 50 рокiв на момент подання документiв до приймальної комiсiї.


Прес-ланч на тему:
"Залучення мiсцевих громад до формування вiдповiдi на епiдемiю ВIЛ/СНIД: пiдсумки реалiзацiї проекту та формування Плану заходiв з протидiї ВIЛ/СНIДу на 2017 р. в м. Червоноградi"

      
      Детальнiше...


Розпочинають роботу автобуси на дачних маршрутах

      з 1 квiтня 2016 року розпочинають роботу автобуси на дачних маршрутах в режимi регулярних спецiальних пасажирських перевезень для перевезення певної категорiї пасажирiв до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
            Маршрут: Автовокзал - Дачi Шахта "Лiсова" (через шахту "Вiдродження")
      Графiк вiдправлень:
      - з 01.04.2016р. по 31.10.2016р. з понедiлка по суботу (крiм недiльних та святкових днiв);
      АВ Червоноград - 7.20, 9.00, 15.00
      Дачi Шахта "Лiсова" - 8.10, 10.00, 16.00, 18.00
      вартiсть проїзду 3,5грн.
            Маршрут: АС 2 Нова шахтарська (вул. С. Бандери) - "Шахта "Лiсова" (дачi
      (вул. С. Бандери - вул. В. Iвасюка - вул. Клюсiвська - вул. Героїв Майдану - пл. Соборна -
      вул. Б. Хмельницького - Застава - Гiрник 1 - Шахта "Лiсова" - Шахта "Вiдродження")
      Графiк вiдправлень:
      - з 01.04.2016р. по 31.10.2016р. з понедiлка по суботу (крiм недiльних та святкових днiв);
      АС-2 Нова шахтарська - 7.25, 9.10, 15.10
      Дачi Шахта "Лiсова" - 8.15, 10.10, 17.00, 19.00
      вартiсть проїзду 3,5грн.

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв влади В.В. Кашуба

Про затвердження порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

Інформація про оголошення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Червоноградської міської ради «Червоноградтеплокомуненерго»

            Об’єкт, що пропонується до концесії: цілісний майновий комплекс комунального підприємства Червоноградської міської ради «Червоноградтеплокомуненерго», призначений для надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла м. Червоноград.
            Орган, який передає в концесію : Червоноградська міська рада Львівської області
            Строк, на який об’єкт передається в концесію: від 3 (трьох) до 50 (п’ятидесяти) років.
            Строк подання заявок на участь у концесійному конкурсі : до « 26» квітня 2016р.
            Розмір реєстраційного внеску: 17 000, 00 (сімнадцять тисяч) гривень.
            Строк подання конкурсних пропозицій: до «16» червня 2016р.
            Строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу: до «16» липня 2016р.
            Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:
      З дня оголошення концесійного конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, що має бажання взяти участь у концесійному конкурсі , може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.
      Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також – «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.
      У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу комунального підприємства Червоноградської міської ради «Червоноградтеплокомуненерго» (його структурним підрозділом) , цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.
      Заявки подаються конкурсній комісії на наступну адресу :       80100, Львівська область, м.Червоноград, пр.Шевченка,19, каб. 106.
      Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
      У заявці претендентів-юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
      У заявці претендентів - фізичних осіб-підприємців зазначаються: прізвище, ім’я, по-батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце на найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
      У заявці претендентів-фізичних осіб зазначаються : - прізвище, ім’я, по-батькові; місце реєстрації за даними паспорту; паспортні дані в частині - номер , серія, дата орган та місце видачі такого документа; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
      До заявки додаються :
      документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника та його повноваження:
      нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – за наявності (для резидентів) . У разі створення претендента після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» від 07.04.2011р. №-3205-УІ надається оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чинної дати подання заявки;
      нотаріально засвідчена копія паспорту (для фізичних осіб) ;
      нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт реєстрації нерезидента у країні його реєстрації та місцезнаходження (для нерезидентів);
      нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять днів до дня подання заявки (для юридичних осіб нерезидентів);
      копія рішення про призначення (обрання) виконавчого органу (керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);
      нотаріально засвідчена копія документу, що містить дані про виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних осіб-нерезидентів);
      оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника про участь у концесійному конкурсі (для юридичних осіб);
      копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника, що підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності). У разі видачі довіреності заявником – фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.
      документи, що підтверджують можливість заявника забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:
      копія балансу підприємства за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);
      копія звіту про фінансові результати за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);
      копія звіту про рух грошових коштів за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів) – за наявності;
      оригінал довідки про те, що статутний капітал заявника сформований в повному обсязі, видана заявником та завірена аудитором (для юридичних осіб – резидентів);
      оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2015 рік та/або за звітні періоди, що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб-підприємців);
      оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2015 рік та/або за звітні періоди, що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);
      копія декларації про доходи фізичної особи за 2015 рік та/або за звітні періоди, що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);
      нотаріально засвідчена копія документа про взяття на облік як платника податків (для всіх претендентів);
      оригінал довідки державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів, чинної на дату подачі заявки (для резидентів);
      копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для резидентів);
      оригінал довідки, виданої уповноваженим органом (установою) України, яка підтверджує, що відносно заявника не порушено провадження у справі про банкрутство, заявник не визнаний банкрутом та не перебуває у процедурі банкрутства, видана не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      оригінал витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони на відчуження або арешту майна, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      оригінал витягу з державного реєстру іпотек про наявність/відсутність іпотек, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність/відсутність податкової застави та інших застав, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період 2016 року, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб – нерезидентів);
      оригінали довідок з усіх банківських установ, в яких відкриті рахунки на ім’я заявника, про відсутність у заявника простроченої заборгованості за кредитними та будь-якими іншими зобов’язаннями перед банками, виданих не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для всіх претендентів);
      3. документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об’єктів в сфері теплопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.
      На підтвердження наявності в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) заявник подає наступні документи:
      копія штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 31.12.2015 року.
      копія наказу про затвердження штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 31.12.2015 року.
      копія трудових книжок працівників, які мають стаж та досвід роботи з обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас), який вимагається умовами конкурсу;
      копії посвідчень, сертифікатів та інших кваліфікаційних документів, що підтверджують кваліфікацію цих працівників;
      Форма, зміст та кількість інших зазначених документів визначаються заявником самостійно. Власником у контексті цієї Інструкції є юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника станом на дату подання заявки.
      Афілійованою особою в контексті цього пункту Інструкції є юридична особа, яка здійснює контроль над заявником, або контролюється заявником, або перебуває під спільним контролем із заявником. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу заявника або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу заявника.
      Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника (за наявності печатки).
      Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких ця Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові заявника/уповноваженого
      представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).
       Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.
       У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «___» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника ( за наявності печатки). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.
       Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання) напис «Прошито ____ аркушів(а)», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки). Заявки та додані до неї документи подаються заявником особисто або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.
       Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком утворення і роботи конкурсної комісії.
       Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в концесійному конкурсі).
       Заявники, зареєстровані в офшорних зонах, країнах, внесених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, до участі у конкурсі не допускаються.
       Заявник, заява якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.
            Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
      Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення концесійної діяльності централізованого теплопостачання, у сфері теплопостачання та обслуговування об’єктів теплопостачання.
      Наявність у штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) не менше ніж 5 (п’ять) років.
      Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла.
      Наявність можливостей, що підтверджують можливість заявника/претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності, відповідно до вимог конкурсної документації.
      Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі - надається конкурсною комісією за наступною адресою 80100, Львівська область, м.Червоноград, пр.Шевченка,19, каб.106
            номери телефонів: (03249) 2-43-34, моб. 0673141055 - голова комісії Кашуба Володимир Володимирович, (03249) 2-21-87, моб.0677944437 - секретар комісії Думич Андрій Степанович.
            інші контактні дані: (03249) 2-22-75, моб. 0938747629 – заступник голови комісії Балко Дмитро Ігорович
      
      Конкурсна комісія


Пропозицiя щодо працевлаштування учасникiв АТО

      Департаментом полiцiї охорони спiльно з Управлiнням у справах учасникiв АТО Мiнiстерства внутрiшнiх справ України й Центром надання допомоги учасникам та членам сiмей започатковано роботу з працевлаштування учасникiв антитерористичної операцiї.
      З метою посилення соцiального захисту зазначеної категорiї громадян, членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй, Управлiння полiцiї охорони у Львiвськiй областi пропонує спiвпрацю щодо їх працевлаштування на службу в полiцiї ( на роботу на цивiльнi посади ) як мешканцiв мiста Львова, так i областi, на посади:
      полiцейських та полiцейських - водiїв;
      охоронникiв об'єктiв всiх форм власностi та кредитно - фiнансових установ;
      електромонтерiв охоронно - пожежної сигналiзацiї;
      iнженера - електронiка.
            Основнi квалiфiкацiйнi вимоги за цими посадами та умови працi:
      - полiцейських та полiцейських - водiїв ( вiк вiд 21 до 35 рокiв, освiта - не нижче повної загальної середньої, успiшнi здача залiкiв з фiзичної пiдготовки та проходження професiйно - психологiчного вiдбору, вiдсутнiсть судимостi, проходження медичного обстеження вiйськово-лiкарською комiсiєю, для полiцейських - водiїв - наявнiсть водiйських прав категорiї "В" та навикiв їзди, заробiтна плата - вiд 2400 грн. на першому роцi служби з перспективою систематичного зростання з урахуванням спецiального звання, вислуги рокiв та кiлькостi вiдпрацьованих годин );
      - охоронникiв об'єктiв всiх форм власностi та кредитно - фiнансових установ ( вiк вiд 18 до 50 рокiв, освiта - не нижче повної загальної середньої, проходження професiйно - психологiчного вiдбору та медичної комiсiї, вiдсутнiсть судимостi, заробiтна плата - вiд 1400 грн. на першому роцi роботи з перспективою систематичного зростання з урахуванням розгляду , стажу роботи та кiлькостi вiдпрацьованих годин );
      - електромонтерiв охоронно - пожежної сигналiзацiї ( освiта - спецiальна, базова чи повна вища за вказаним фахом, досвiд роботи за цiєю професiєю, вiдсутнiсть судимостi, проходження професiйно - психологiчного вiдбору та медичної комiсiї, заробiтна плата - вiд 2000 грн. на першому роцi роботи з перспективою систематичного зростання з урахуванням розгляду, стажу роботи та кiлькостi вiдпрацьованих годин );
      - iнженера - електронiка ( освiта - повна вища за вказаним фахом, досвiд роботи за цiєю професiєю, базове адмiнiстрування 1С7.7, навики встановлення, налаштування та ремонту операцiйних систем, програмних продуктiв, ПК та оргтехнiки, вiдсутнiсть судимостi, проходження професiйно - психологiчного вiдбору та медичної комiсiї, заробiтна плата - вiд 2500 грн. на першому роцi роботи з перспективою систематичного зростання з урахуванням категорiї, стажу роботи та кiлькостi вiдпрацьованих годин).
      За додатковою iнформацiєю та подальшими змiнами перелiку вакансiй можна звертатися за адресою: 79019, м.Львiв, вул. Липинського, 44, вiддiл кадрового забезпечення,кабiнети №№ 20,21,25, телефон ( 032 ) 252-33-07. ( лист Управлiння полiцiї охорони у Львiвськiй областi вiд 22.02.2016р. № 435/43/33/01-2016 ).


Вiдбудеться засiдання колегiї мiської ради
У понедiлок 22 лютого о 18-00 вiдбудеться засiдання колегiї мiської ради

Вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї
У четвер 17 лютого о 18-00 вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї

Вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою
У середу 17 лютого о 18-00 вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою

Положення про X театральнi зустрiчi "Червоноград скликає друзiв" 18-19 березня 2016 р

Iнформацiя щодо вiдкритих конкурсiв мiжнародної технiчної допомоги

      Iнформацiя щодо вiдкритих конкурсiв мiжнародної технiчної допомоги.
      Просимо долучитись до активної роботи в напрямку залучення мтд
      Департамент мiжнародного спiвробiтництва ЛОДА - мiжнародна спiвпраця - проекти мiжнародної технiчної допомоги
      Детальнiше...


Допомога на дiтей з сiчня 2016 року

      На виконання Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (вiд 24.12.15 №911-УIII) Урядом 25 грудня поточного року схвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" № 1181.
      Зазначеним нормативно-правовим актам з 1 сiчня 2016 року передбачено:
            - надання тимчасової допомоги на дiтей батьки, яких ухиляються вiд сплати алiментiв у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку та середньомiсячним сукупним доходом сiм"ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв.
      Тимчасова допомога призначається кожнi шiсть мiсяцiв починаючи з мiсяця, в якому подано заяву з усiма необхiдними документами.
      У разi коли до заяви не доданi всi необхiднi документи, орган соцiального захисту населення повiдомляє одержувачу про те, якi документи повиннi бути поданi протягом мiсяця.
      Рiшення про призначення або вiдмову в призначеннi тимчасової допомоги приймається органом соцiального захисту населення протягом 10 календарних днiв пiсля надходження усiх необхiдних документiв.
      Умови та розмiр тимчасової допомоги, яка виплачується у разi визначення судом розмiру алiментiв у твердiй грошовiй сумi залишилися незмiнними та призначаються у вiдповiдностi до абзацу 2 пункту 8 постанови КМУ вiд 22.02.2006 №189.
            - скасування гарантованого розмiру допомоги на дiтей одиноким матерям (30% прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку) та надання такої допомоги у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 100 вiдсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку та середньомiсячним сукупним доходом сiм "ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв.
      Якщо одинокi особи звернулися за продовженням допомоги iз врахуванням доходу в 2015 роцi i перiод виплати припадає на 2016 рiк, виплата допомоги таким особам iз врахуванням пiдвищеного розмiру продовжується до закiнчення перiоду призначення без їх звернення до управлiння соцiального захисту населення.
      З метою соцiального захисту дiтей, якi виховуються одинокими батьками Урядовим рiшенням збережено право на отримання з 1 сiчня 2016 року допомоги на дiтей одиноким матерям та тимчасової допомоги дiтям, батьки яких ухиляється вiд сплати алiментiв, особам, якi звернуться за її продовженням за новими умовами у перiод з сiчня по березень 2016 року. Такi громадяни повиннi заповнити декларацiю про доходи та майновий стан осiб, що звернулися за призначенням усiх видiв соцiальної допомоги (заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм'ї) за 6 мiсяцiв (липень-грудень 2015 року).
      Особи, якi звернуться за призначення допомоги вперше, вона призначатиметься з мiсяця звернення i доходи сiм'ї визначатимуться за 6 мiсяцiв на момент звернення за допомогою.
      За призначенням допомог необхiдно звертатися до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська,1, 4-й поверх,
      конт. телефон 2-50-15.


Для громадських органiзацiй та усiх зацiкавлених!
Надаємо iнформацiю про проекти пiдтримки Європейським Союзом України у сферi децентралiзацiї та регiональної полiтики

Реабiлiтацiя для учасникiв АТО

            ТзОВ Санаторiй "Київ" плюс Курорт Моршин до кiнця 2015 року надає послуги з реабiлiтацiї, якi включають, поряд з проведенням iндивiдуальних та групових занять, зустрiчей, консультацiй та порад iз досвiдченими психологами, ряд заходiв з приводу лiкування, тренiнги, допомоги, також i комплексне лiкування та оздоровлення:       процедури з бальнеотерапiї, кардiологiї, гастроентерологiї, лiкування органiв дихання, прийом мiнеральних вод для одужання, вiдвiдування спортивної зали (тренажери), тощо.
      Для проходження реабiлiтацiї необхiдно подати:
      - паспорт,
      - посвiдчення учасника бойових дiй (АТО),
      - документ про безпосередню участь в АТО.
            Довiдка лiкувальної установи не потрiбна.
      За детальнiшою iнформацiєю щодо направлення в реабiлiтацiйну установу звертатись в управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою:м. Червоноград, вул. Сокальська,1, каб.№306.
      Контактний телефон 4 78 19.

Начальник управлiння I.I. Шмирко

Оголошення

      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.2015 року №348 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (придбання) житла для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, а також для iнвалiдiв I-II групи з числа вiйськовослужбовцiв, якi брали участь у зазначенiй операцiї, та потребують полiпшення житлових умов" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради здiйснює закупiвлю двохкiмнатної або трьохкiмнатної квартири, житловою площею 27,0 - 40.95мI в м.Червоноградi для сiм_ї загиблого учасника АТО.
      Просимо фiзичних та юридичних осiб надавати пропозицiї щодо даного питання до 10-ї години 20.10.2015 на адресу:
      м.Червоноград, пр. Шевченка,19, каб.104.

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Дмуховський С.М.

Про розгляд звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України, щодо перегляду постанови про регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг

Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi оголошує конкурс на замiщення вакантної посади

      Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi оголошує конкурс на замiщення вакантної посади       спецiалiста I категорiї (психолога) вiддiлу соцiальної роботи.
            Вимоги до претендента: вища освiта вiдповiдного професiйного спрямування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра або спецiалiста. Стаж роботи за фахом на службi в органах мiсцевого самоврядування або державнiй службi на посадi спецiалiста не менше 2 рокiв або стаж роботи за фахом в iнших сферах управлiння не менше 3 рокiв.
            До заяви про участь у конкурсi необхiдно подати:
      - заповнену особову картку (П-2 ДС) з вiдповiдними додатками;
      - одну фотокартку розмiром 4 на 5;
      - копiї документiв про освiту; пiдвищення квалiфiкацiї тощо;
      - декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 рiк, за формою, передбаченою чинним законодавством;
      - копiю паспорта громадянина України (сторiнки 1, 2, 11);
      - копiю iдентифiкацiйного номера;
      - копiю вiйськового квитка (при наявностi).
      За довiдками звертатися за тел.: 2-40-75. Документи для участi у конкурсi приймаються упродовж мiсяця з дня опублiкування оголошення в Червоноградському мiському центрi соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi за адресою: м. Червоноград, вул. Миру, 5 /примiщення БДЮТЧ/.


Херсонщина приймає фiнал XVII Студреспублiки

      
      22-25 серпня 2015 р. на Арабатськiй Стрiлцi, на узбережжi Азовського моря (Херсонська обл., Генiчеський район, курорт Генiчеська Гiрка, оздоровчий комплекс "Енергiя"), вiдбудеться фiнал XVII Студреспублiки, де зберуться активнi молодi люди й iнтелектуали для напрацювання програми модернiзацiї України.
      Цьогорiчна тема Студреспублiки - "Програма модернiзацiї України".
      Фiнал Мiжнародної програми "Студентська республiка" передбачатиме такi заходи:
      - оргдiяльнiсна гра (1,5 доби);
      - мульти-фестивальна частина;
      - "Студентська Мафiя"
      - "Фестивалi аматорського вiдео";
      - фото-конкурси та багатьох iнших активностей.
      Паралельно вiдбуватиметься факультативна складова подiї, де iнтелектуали з усiєї країни та з-за кордону подiляться своїми напрацюваннями, допоможуть у пiдготовцi Програми модернiзацiї.
            У подiї вiзьмуть участь: Пiлар Бонет (Iспанiя), Дмитро Горiн (Росiя), Сергiй Дацюк, Олександр Ктиторчук, Олексiй Макаркiн (Росiя), Вадим Менжулiн, Ольга Михайлова, Михайло Мiнаков, Андрiй Окара (Росiя), Яков Рабкiн (Канада), о. Антонiй Рудий, Марина Скорiкова (Росiя), Михайло Харечко, Євген Юр'єв (Росiя) й iн.
            Органiзатори: ВМГО "Студентська республiка" за пiдтримки Мiнiстерства молодi та спорту України, оргпiдтримки Мiнiстерства освiти i науки України.
      Всi бажаючi взяти участь повиннi зареєструватися на такими покликами: http://studrespublika.com/net/
      Дата подiї:       22-25 серпня 2015р.
      Онлайн-реєстрацiя поки ще триває.
      Бiльш детальну iнформацiю можна переглянути за посиланням: http://studrespublika.com/programa-modernizatsiyi-dlya-ukrayini/?utm_source=e Sputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Studrespubl%D1%96ka-2015._Pis%27mo-2&utm_content=26708249.

Iрина Капраль, управлiння молодi та спорту ЛОДА

Iнформацiя щодо практичного застосування наказу Мiнрегiону України вiд 24 квiтня 2015 р. № 79 "Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацiю i проведення технiчного обстеження iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, громадських будинкiв та будiвель i споруд сiльськогосподарського призначення I та II категорiй складностi, якi збудованi без дозволу на виконання будiвельних робiт

Проходитиме обласний молодiжний вiйськово-польовий табiр "Патрiот"

      У рамках програми нацiонально-патрiотичного виховання молодi на 2009 - 2015 роки вiдповiдно до плану роботи Львiвського обласного молодiжного центру на 2015 рiк з 31 липня по 2 серпня 2015 року проходитиме обласний молодiжний вiйськово-польовий табiр "Патрiот".
      Захiд вiдбуватиметься на базi вiйськового стрiльбища, розмiщеного у с. Раковець, Пустомитiвського району Львiвської областi.
            Учасники проживатимуть у наметах та забезпечуються харчуванням на час проведення заходу.
      Для участi в заходi потрiбно подати до 25 липня 2015 року електронну заявку за посиланням...
      Участь бере молодь вiком 15-18 рокiв.
      З органiзацiйних питань просимо звертатись до начальника вiддiлу молодi та спорту Гаврилюка В.I. 2-44-94


Магiстр зi спецiальностi 8.03060101 "Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування" галузь знань 0306 "Менеджмент i адмiнiстрування"

      
            Спецiалiзацiї:
      "Менеджмент нерухомостi"
      "Фiнансовий менеджмент проектiв i програм"
      "Органiзацiя управлiння проектами i програмами"
            Старт програми: вересень 2015 р.
            Тривалiсть навчання на програмi 1,5 роки
            Лiцензiйний обсяг студентiв
      25 студентiв денної форми навчання
      25 студентiв заочної форми навчання
      Львiвський iнститут менеджменту фахово готує ефективних управлiнцiв у сферi нерухомостi, фiнансовому менеджментi проектiв i програм та органiзацiї управлiння проектами i програмами на основi успiшного       25-рiчного досвiду на ринку бiзнес-освiти України та за участi викладачiв-практикiв, якi надають не лише необхiднi теоретичнi знання з цих напрямiв, але й формують свої курси базуючись на ключовому принципi освiтньої дiяльностi Iнституту - "      навчання дiєю", що передбачає, в першу чергу, безпосереднє застосування знань студентами не лише на заняттях, але й пiд час стажування, практик та, у подальшому, щодня на робочому мiсцi.
            Чому це саме те, що Вам потрiбно?
      - монiторинг останнiх рокiв вказує на дефiцит фахiвцiв з менеджменту нерухомостi (рiелторiв, управителiв комерцiйною та некомерцiйною нерухомiстю, голiв ОСББ, керiвникiв проектiв, консультантiв з питань нерухомостi, оцiнщикiв, маркетологiв);
      - вiдсутня спецiальна пiдготовка керiвникiв адмiнiстративно-господарських служб пiдприємств та органiзацiй, на балансi яких знаходяться великi промисловi, адмiнiстративнi i торгiвельнi об'єкти, для управлiння якими, як свiдчить зарубiжна практика, потрiбнi спецiальнi знання;
      - у державному секторi замовниками складних проектiв i програм виступають непiдготовленi для цього керiвники, що створює проблеми у постановцi завдань та оцiнцi результатiв, тодi як управлiння цими проектами здiйснюють сертифiкованi на мiжнародному рiвнi фахiвцi;
      - проекти i програми без зовнiшнього фахового супроводу також вимагають наявностi спецiальних знань у розробникiв. На регiональному та мiсцевому рiвнях це стосується десяткiв вiдповiдних програм. Не фахове управлiння ними призводить до марної витрати ресурсiв;
      - проекти i програми передбачають залучення iнвестицiйних ресурсiв з рiзних джерел, що вказує на нагальну потребу у фахiвцях саме з фiнансового менеджменту проектiв i програм та корелює з iнтенсивнiстю iнвестицiйної дiяльностi у регiонi та Українi загалом.
            Документи для вступу:
      - диплом про вищу освiту з додатком;
      - 6 кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;
      - паспорт (оригiнал та копiя 1, 2, 11 сторiнок);
      - iдентифiкацiйний код (копiя);
      - витяг з трудової книжки або довiдка з мiсця роботи;
      - заява вступника.
            Вступнi випробування:
      - Фаховий iспит;
      - Iспит з iноземної мови;
      - Додаткове вступне випробовування у формi спiвбесiди (для абiтурiєнтiв на основi ступеня бакалавра чи спецiалiста, здобутого за iншою спецiальнiстю (напрямом)).
            Контактнi особи:
      Олександра Мокiй - Директор Бiзнес-школи Львiвського iнституту менеджменту
      тел.: (098) 441 16 76, (032)241-91-46
            E-mail: mba.lviv@gmail.com
      Анжелiка Кузьмич - директор Департаменту по роботi з клiєнтами ЛIМу
            тел.: (032)241-90-48E-mail: marketing.lim.lviv@gmail.com
      Наталiя Лешньовська - старший iнспектор-методист
      тел.: (032)241-90-47
            E-mail: mba.lviv@gmail.com


З 01.07.2015 р. пiльги окремим категорiям громадян надаватимуться з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї

      З 01.07.2015 р. пiльги окремим категорiям громадян надаватимуться з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї
      Детальнiше...


Роз'яснення Комiтету Верховної Ради України з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування стосовно надання роз'яснення положень Закону України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" в частинi визначення строкiв здiйснення окремих етапiв об'єднання

      
            (вiдповiдно до частини першої статтi 13 та частини третьої статтi 21 Закону України "Про комiтети Верховної Ради України")
      У Комiтетi Верховної Ради України з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування розглянуто звернення Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України стосовно надання роз'яснення положень Закону України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" в частинi визначення строкiв здiйснення окремих етапiв об'єднання.
      Позицiя Комiтету _рунтується на положеннях Конституцiї України, Європейськiй хартiї мiсцевого самоврядування (вiд 15 жовтня 1985 року, ратифiкована Законом України вiд 15 липня 1997 року № 452), законiв України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (вiд 21 травня 1997 року № 280), "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" (вiд 5 лютого 2015 року № 157) (далi - Закон), "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (вiд 9 квiтня 1999 року № 586) тощо.
      Надання роз'яснення положень Закону України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" в частинi визначення строку здiйснення окремих етапiв об'єднання територiальних громад, зокрема, використання термiну "протягом певної кiлькостi днiв", потребувало вiдповiдей на наступнi ключовi питання.
      Чи означає термiн "протягом певної кiлькостi днiв", який використовується в Законi України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" як повнiстю названий у вiдповiднiй нормi закону промiжок часу чи як граничний строк, протягом якого повиннi вчинитись певнi дiї? При цьому Комiтетом враховувалась думка фахiвцiв Всеукраїнської асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Асоцiацiя мiст України" та Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України.
      Так, розглядаючи вказанi питання фахiвцi Всеукраїнської асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Асоцiацiя мiст України" звертають увагу на те, що громадське обговорення - це процес, який триває певну кiлькiсть днiв, а публiчний захiд, на якому присутнi зацiкавленi члени територiальної громади i звичайна виправдана тривалiсть його проведення не перевищує кiлькох годин, а разом з пiдготовкою - декiлькох днiв. У частинi другiй статтi 7 Закону термiн "громадське обговорення" розкривається як громадськi слухання, збори громадян, iншi форми консультацiй з громадськiстю. Частиною четвертою статтi 5 Закону визначено, що порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сiльською, селищною, мiською радою. Окремi форми таких громадських обговорень передбаченi Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi": громадськi слухання (стаття 13), загальнi збори (стаття 8). Такi заходи разом з їхньою пiдготовкою об'єктивно не можуть тривати протягом 30 чи 60 днiв.
      З огляду на вказане експерти Асоцiацiї вважають, що зазначений вираз повинен тлумачитися так:       проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборiв громадян, iнших форм консультацiй з громадськiстю) разом з його пiдготовкою повинно бути завершено не пiзнiш, нiж за 30 днiв вiд початку вiдлiку цього термiну.
      Щодо прийняття сiльськими, селищними, мiськими, обласними радами протягом 30 днiв рiшень з питань добровiльного об'єднання територiальних громад та щодо надання висновку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною державною адмiнiстрацiєю протягом 10 робочих днiв (абзац другий частини другої, частини четверта, восьма, дев'ята статтi 7 Закону) фахiвцi Асоцiацiї вважають, що вказаний вираз можна витлумачити лише як       граничний строк розгляду питань, бо iнакше вiн суперечить логiцi Закону та положенням Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", а також загальнiй логiцi адмiнiстративної дiяльностi.
      Враховуючи наведене, експерти Асоцiацiї вважають, що вирази "протягом певної кiлькостi днiв", що вживаються у Законi України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" мають тлумачитися лише як       визначення граничної тривалостi часу на вчинення вiдповiдних дiй або проведення заходiв.
      У свою чергу, Мiнiстерство регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України у своєму зверненнi вказує, що у випадках прийняття рiшень органами мiсцевого самоврядування та наданнi висновку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною державною адмiнiстрацiєю термiном "протягом певної кiлькостi днiв" позначається       граничний строк розгляду встановлених Законом питань, що об'єктивно узгоджується iз логiкою таких заходiв та Закону загалом.
      Однак, у випадку проведення громадського обговорення на окремих етапах об'єднання територiальних громад, на думку фахiвцiв Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України, термiн "протягом певної кiлькостi днiв" необхiдно розумiти як       повнiстю названий у вiдповiднiй нормi Закону промiжок часу, який має бути витрачений на виконання визначених заходiв.
      Розглядаючи порушенi питання, Комiтет виходив з такого.
      Конституцiя України використовує поняття строку, який визначається у днях, в частинi третiй статтi 29, частинi другiй статтi 77, частинi третiй статтi 82, частинах третiй, сьомiй статтi 83, пунктi 31 частини першої статтi 85, частинi другiй статтi 90, частинах другiй, п'ятiй статтi 94, частинi п'ятiй статтi 103, частинах першiй, четвертiй статтi 104 тощо.
      Розглядаючи питання в частинi перебiгу строку здiйснення окремих етапiв об'єднання територiальних громад, зокрема, термiну "протягом певної кiлькостi днiв", що вживається в Законi України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад", Комiтет виходив з того, що в Конституцiї України закрiплено загальний порядок обчислення строкiв, єдиний для всiх органiв влади, - в календарних днях (частина друга статтi 77, частина третя статтi 82, пункт 31 частини першої статтi 85, частина друга статтi 90 та iн.). За загальним правилом у строк, що визначається у днях, зараховуються всi днi його перебiгу. Але якщо останнiй день строку припадає на неробочий день, то днем закiнчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
      У частинi третiй статтi 5 та частинi третiй статтi 6 Закону визначено, що сiльський, селищний, мiський голова забезпечує вивчення пропозицiї щодо добровiльного об'єднання територiальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днiв з дня надходження такої пропозицiї.
      У частинi другiй статтi 7 Закону термiн "громадське обговорення" конкретизується як громадськi слухання, збори громадян, iншi форми консультацiй з громадськiстю.
      Крiм того, частиною четвертою статтi 5 Закону встановлено, що порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сiльською, селищною, мiською радою.
      Комiтет вiдзначає, що громадське обговорення може проводитись в рiзних формах, зокрема, передбачених статтею 8 та статтею 13 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" у формi загальних зборiв громадян, громадських слухань або в iнших формах, визначених мiсцевою радою (конференцiя, форум, засiдання за круглим столом, збори, зустрiчi, теле- або радiодебати, Iнтернет-конференцiя, електронна консультацiя тощо).
      Комiтет звертає увагу, що окремi форми громадського обговорення (загальнi збори громадян, громадськi слухання та iн.) не можуть тривати протягом 30 чи 60 днiв та як правило проводяться протягом одного неробочого дня.
            Враховуючи зазначене, Комiтет вважає, що проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборiв громадян, iнших форм консультацiй з громадськiстю) протягом певної кiлькостi днiв слiд розумiти як визначення граничного промiжку часу, протягом якого мають бути проведенi певнi заходи та оприлюдненi їх результати.
      При цьому, Комiтет звертає увагу, що призначаючи громадське обговорення сiльський, селищний, мiський голова повинен виходити з необхiдностi залучення якомога бiльшої кiлькостi зацiкавлених учасникiв, враховуючи органiзацiйнi можливостi виконавчих органiв ради, а також визначати такi строки проведення громадського обговорення, якi б слугували гарантiєю реалiзацiї права громадян на висловлення власної думки.
            Щодо прийняття сiльськими, селищними, мiськими, обласними радами протягом 30 днiв рiшень з питань добровiльного об'єднання територiальних громад та щодо надання протягом 10 робочих днiв висновку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною державною адмiнiстрацiєю, Комiтет вважає, що в даному випадку також йдеться про граничний промiжок часу, в межах якого може бути прийняте вiдповiдне рiшення.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 28 травня 2015 року 10-00 год.

      1. Про органiзацiю роботи у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою та призовом громадян на строкову вiйськову службу до лав ЗС України
            Доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення
      2. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"
            Доповiдає Лисак Микола Вiкторович - ТВО вiйськового комiсара Сокальсько -Червоноградського ОРВК
      3. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради.
      4. Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      5. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №3, №4, №4а, №7.
      6. Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"".
      7. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк
            По питаннях 3-7 доповiдає Сиротюк Мирослава Ярославiвна - заступник начальника вiддiлу економiки
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      9. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      10. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      11. Про визнання квартири службовою.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      12. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      13. Про реєстрацiю колективного договору та змiни.
      14. Про розгляд проекту Мiської комплексної програми правового захисту, соцiальної пiдтримки i реабiлiтацiї людей з iнвалiднiстю на 2015-2018 роки
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      15. Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      16. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про втрату чинностi рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2011 року № 187 "Про видачу будiвельних паспортiв управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      18. Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва та iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї.
      19. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi".
      20. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єктах.
      21. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дитячого майданчика, дорiг та тротуарiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський".
      22. Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 9 та вул. Паркова, 4 у м. Червоноградi.
            Доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      23. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      24. Рiзне.


Новi правила оформлення субсидiй за спрощеною заявою та декларацiєю почнуть дiяти з 1 травня 2015 року

      Скасовано всi обмеження щодо зайнятостi та майнового стану (крiм одноразової покупки понад 50 тис. грн.).
      Заява та декларацiя про доходи i витрати за 2014 рiк подається до управлiння працi та соцiального захисту населення особисто або поштою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1. Телефон гарячої лiнiї 2-50-15.
      Детальнiше...


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi

            Змiни в законодавствi щодо вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю.
      Зважаючи на характер звернень роботодавцiв до Iнспекцiї з питань працi щодо надання консультацiй в частинi вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю, повiдомляємо наступне.
      1 сiчня 2015 року набув чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов'язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi" №77-VII вiд 28 грудня 2014 року, яким внесено змiни до Кодексу законiв про працю України, зокрема статтю 265 КЗпП України "Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю" викладено в наступнiй редакцiї.
      Посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi у порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
      Юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в разi:
      - фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв - у тридцятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення;
      - порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати працiвникам, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один мiсяць, виплата їх не в повному обсязi - у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
      - недотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi працi - у десятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення;
      - порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами другим - четвертим частини другої цiєї статтi - у розмiрi мiнiмальної заробiтної плати.
      Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цiєї статтi, є фiнансовими санкцiями i не належать до адмiнiстративно-господарських санкцiй, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
      Штрафи, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Штрафи, зазначенi в абзацi другому частини другої цiєї статтi, можуть бути накладенi центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частинi четвертiй цiєї статтi, без здiйснення заходу державного нагляду (контролю) на пiдставi рiшення суду про оформлення трудових вiдносин iз працiвником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення перiоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, в установi, органiзацiї.
      Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на Державну виконавчу службу.
      Сплата штрафу не звiльняє вiд усунення порушень законодавства про працю.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Змiни в законодавствi щодо укладення трудового договору з найманими працiвниками.

      З огляду на те, з якими питаннями роботодавцi звертаються до представникiв Iнспекцiї з питань працi, можна стверджувати, що найбiльш турбуючим з них залишається укладення трудового договору з найманими працiвниками.
      Нагадаємо, що 1 сiчня 2015 року набув чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов'язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi" №77-VII вiд 28 грудня 2014 року, яким внесено змiни до Кодексу законiв про працю України, зокрема викладено в новiй редакцiї частину 3 статтi 24 КЗпП України, частину 4 статтi 24 КЗпП України виключено.
      Вiдтак, до внесення змiн було дозволеним укладення трудового договору, яке оформлялося наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працiвника на роботу, при цьому, трудовий договiр вважався укладеним i тодi, коли наказ чи розпорядження не були виданi, але працiвника фактично було допущено до роботи.
      Однак, пiсля внесення змiн - працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Слiд зазначити, що на сьогоднiшнiй день вищевказаного порядку ще не затверджено.
      Крiм того, змiнами вiд 1 сiчня 2015 року виключено статтю 24-1 КЗпП України, яка передбачала обов'язковiсть реєстрацiї у державнiй службi зайнятостi трудових договорiв, укладених мiж працiвниками та фiзичними особами пiдприємцями. Водночас, трудовi договори, зареєстрованi до 1 сiчня 2015 року, знiмаються з реєстрацiї у ранiше встановленому Порядку, затвердженому наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 08.06.2001 № 260.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Змiна iстотних умов працi

      Частиною третьою статтi 32 КЗпП України визначено одне з виняткових повноважень власника - проведення заходiв щодо змiни органiзацiї виробництва та працi, а саме, право керiвника при змiнi в органiзацiї виробництва i працi без згоди працiвника змiнювати iстотнi умови працi, тобто: системи та розмiри оплати працi, зменшувати наданi пiльги, змiнювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, сумiщення професiй, змiнювати розряди i найменування посад тощо.
      До iстотних умов працi належить:
      1. Заробiтна плата - винагорода, обчислена в грошовому виразi, яку за трудовим договором власник виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.
      2. Пiльги та компенсацiї, що визначенi колективним договором.
      4. Установлення або скасування неповного робочого часу
      5. Змiна умов щодо встановлення або скасування сумiщення професiй на пiдприємствi.
      6. Змiна розрядiв i найменувань посад.
      Також, до iнших iстотних умов працi можна вiднести скорочення педагогiчного навантаження працiвникам середнiх загальноосвiтнiх та iнших навчально-виховних закладiв, введення контрактної форми трудового договору, якщо це допускається законом, тощо.
      Про встановлення на пiдприємствi змiни iстотних умов працi керiвником видається наказ про змiну iстотних умов працi у зв'язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi.
      Працiвники, iстотнi умови працi яких у зв'язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi пiдлягають змiнi, персонально попереджаються про дату таких змiн не пiзнiше нiж за два мiсяцi до їх запровадження.
      Доцiльно протягом двох мiсяцiв вiд усiх вiдповiдних працiвникiв одержати письмову заяву про згоду продовжувати роботу пiсля змiни iстотних умов працi або про їхню вiдмову працювати в нових умовах.
      Працiвники, що вiдмовилися продовжувати роботу у зв'язку зi змiнами iстотних умов працi, пiдлягають звiльненню на пiдставi пункту 6 статтi 36 КЗпП.


Оголошення про проведення конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноградi

Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi

      27 лютого 2015 року головним державним iнспектором працi Територiальної державної iнспекцiї з питань працi у Львiвськiй областi Н. Климчук взято участь у засiданнi тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз виплати заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат в Червоноградськiй мiськiй радi.
      Слiд зазначити, що в зв'язку з дiючим мораторiєм на проведення перевiрок, Iнспекцiя з питань працi в межах наданих повноважень на даний час не в змозi застосувати всiх заходiв iнспекцiйного реагування та вжити дiєвих мiр щодо погашення наявної заборгованостi iз виплати заробiтної плати, так як статистичнi данi, озвученi в листах рiзних структур, що iнформують Iнспекцiю з питань працi про наявнiсть заборгованостi на пiдприємствах, розташованих на територiї мiста Червонограда, вiдповiдно до чинного законодавства, не є належною легiтимною пiдставою для оранiзацiї та проведення перевiрки дотримання вимог законодавства про працю, в тому числi питання дотримання керiвниками першочерговостi виплати заробiтої плати працiвникам.
      Левову долю пiдприємств, працiвникам яких не виплачно зароблену заробiтну плату, складають пiдприємства вугiльної галузi.


Вiдбудеться планове засiдання Червоноградської мiської мiжвiдомчої координацiйно-методичної ради з правової освiти населення

ЗАПРОШУЄМО ДО МАЙСТЕРНI ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛIТИКИ-2015

      Iнститут Полiтичної Освiти розшукує успiшних та активних людей вiд 25 рокiв та старше, якi досягнули успiхiв в пiдприємницькiй, управлiнськiй, культурнiй, державнiй, науковiй, громадськiй, iншiй дiяльностi та готовi зробити крок до впровадження європейських пiдходiв в полiтичнiй сферi, стати сучасними полiтиками.
      Сьогоднi суспiльство потребує нових, про-європейськи орiєнтованих полiтичних лiдерiв, а освiтнi заходи є запорукою компетентної та практичної роботи. Тому вiдiбранi на конкурсi учасники пройдуть три триденнi семiнари в Українi щодо державного управлiння, мiжнародних вiдносин, полiтичної освiти, впровадження соцiальних проектiв тощо, а також отримають допомогу в реалiзацiї власних полiтичних проектiв мiж навчаннями. Кращi учасники вiдбудуть на тижневе стажування до країн ЄС.
      Учасники забезпечуються харчуванням, проживанням, консультацiйною пiдтримкою.
      Вiдкриття Майстернi вiдбудеться в       м. Києвi 16-18 квiтня 2015р., другий та третiй етапи - наприкiнцi 2015р. Завершальний, четвертий етап (вiзит до країн Європейського Союзу) - запланований на початок 2016 р.
            Умови участi в конкурсi:
      - заповнена анкета учасника;
      - рекомендацiя вiд органiзацiї чи особи, яка Вас рекомендує до участi;
      - коротке есе про найбiльшi успiхи та досягнення в життi, якi на Вашу думку можуть засвiдчувати необхiднiсть вiдiбрати саме Вас в Майстерню європейської полiтики - 2015;
      - реєстрацiйний внесок 700 грн. (у випадку перемоги на конкурсi з вiдбору).
      Повний пакет документiв надiслати до 22 березня 2015 року на електронну пошту office@ipo.org.ua, в темi листа вказати "Maysternya-2015".
            Контакти:
      044-278-55-16, Iнститут Полiтичної Освiти
      096-131-63-68, Iрина Чайка, менеджер Iнституту
      050-384-57-62, Вадим Трюхан, керiвник проекту
      068-790-11-00, Олександр Солонтай, експерт Iнституту
            Довiдково. Майстерня європейської полiтики - освiтнiй проект, створений Iнститутом Полiтичної Освiти для кадрового забезпечення української полiтики на шляху до виконання Асоцiацiї з ЄС. Починаючи з 2012-го року, Iнститут набирає одну групу учасникiв, загальною кiлькiстю до 35 осiб. Нинi випускники Майстернi працюють депутатами, в виконавчих органах влади, розвивають партiйнi та полiтичнi органiзацiї, реалiзовують власнi проекти та готуються до виборiв.


Звернення єпископiв

НАЦIОНАЛЬНИЙ КОНКУРС "БЛАГОДIЙНА УКРАЇНА"

      
      Детальнiше (архiв)...


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Звiльнення за результатами випробування

      Вiдповiдно до статтi 26 КЗпП пiд час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторiн випробування з метою пе-ревiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається.
      Частиною другою статтi 28 КЗпП передбачено, що якщо протягом строку випробування встановлено невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправi розiрвати трудовий договiр. Таким чином, у разi незадовiльного результату випробування працiвника звiльняють з роботи як такого, що не витримав випробування, з посиланням в наказi на частину другу статтi 28 КЗпП.
      Оскiльки пiдставою для звiльнення за результатами випробування може бути лише невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку його було прийнято, у разi звiльнення працiвника з iнших пiдстав протягом строку випробування у наказi (розпорядженнi) має мiститися посилання на вiдповiдну норму КЗпП, а не на статтю 28 КЗпП. Наприклад, у разi вчинення працiвником прогулу пiдставою для його звiльнення буде пункт 4 частини першої статтi 40 КЗпП.
      Зауважимо, що розiрвання трудового договору за результатами випробування, обумовленого пiд час прийняття на роботу, допускається без згоди виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї i не передбачає виплати вихiдної допомоги (ст. 44 КЗпП).
      Слiд зазначити, що умова про випробування обов'язково має бути застережена в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу. Тоб-то якщо в наказi (розпорядженнi) не мiститься такої умови, то працiвника прийнято на роботу без випробування, а отже його не можна звiльнити за статтею 28 КЗпП як такого, що не витримав випробування.
      Крiм того, частиною першою статтi 28 КЗпП передбачено, що якщо строк випробування закiнчився, а працiвник продовжує працювати, то вiн вважається таким, що витримав випробування, i наступне розiрвання трудового договору допускається лише на загальних пiдставах. Отже, якщо працiвник не вiдповiдає роботi, на яку його було прийнято, але власник "пропустив" строк випробування, протягом якого працiвника можна було звiльнити за статтею 28 КЗпП, такого працiвника можна звiльнити лише на загальних пiдставах, передбачених законодавством.
      Згiдно з частиною третьою статтi 26 КЗпП випробування не встановлюється пiд час прийняття на роботу:
      - осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв;
      - молодих робiтникiв пiсля закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв;
      - молодих спецiалiстiв пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв;
      - осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної (невiйськової) служби;
      - iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацiї медико-соцiальної експертизи.
      Випробування не встановлюється також пiд час прийняття на роботу в iншу мiсцевiсть i в разi переведення на роботу на iнше пiдприєм-ство, в установу, органiзацiю, а також в iнших випадках, якщо це передбачено законодавством.
      Оскiльки передбачене статтею 28 КЗпП звiльнення за результатами випробування значиться в статтi 431 КЗпП як розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, не доцiльно встановлювати випробування пiд час прийняття на роботу особам, яких згiдно iз частиною третьою статтi 184 та статтею 1861 КЗпП заборонено звiльняти з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, а саме: вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв, якщо дитина потребує домашнього догляду); одиноким матерям за наявностi дитини вiком до чотирнадцяти рокiв або дитини-iнвалiда; батькам, якi виховують дiтей без матерi (у т. ч. у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також опiкунам (пiклувальникам) таких дiтей.
      Крiм того, у пунктi 17 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорiв" зазначено, зо-крема, що правило про недопустимiсть звiльнення працiвника в перiод тимчасової непрацездатностi (частина третя ст. 40 КЗпП) стосується як передбачених статтями 40, 41 КЗпП, так i iнших випадкiв, коли розiрвання трудового договору вiдповiдно до чинного законодавства провадиться з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Звiльнення за грубе порушення трудових обов'язкiв

      Звiльнення за пунктом 1 статтi 41 КЗпП застосовується в разi одноразового грубого порушення трудових обов'язкiв керiвником пiд-приємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi (фiлiалу, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiдроздiлу), його заступниками, головним бухгалтером пiдприємства та його заступниками, а також службовими особами митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно персональнi звання, i службовими особами державної контрольно-ревiзiйної служби та органiв державного контролю за цiнами.
      При звiльненнi на пiдставi пункту 1 статтi 41 КЗпП за одноразове грубе порушення трудових обов'язкiв визначення ступеня тяжкостi про-ступку в кожному конкретному випадку належить до компетенцiї посадових осiб, якi мають право на призначення i звiльнення з посади ке-рiвних працiвникiв. Вирiшуючи питання, чи є порушення трудових обов'язкiв грубим, вiдповiдно до пункту 27 постанови Пленуму Верхов-ного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорiв" вiд 6 листопада 1992 р. № 9 (далi - Постанова № 9), суд враховує характер проступку, обставини, за яких його вчинено, яку ним завдано (або могло бути завдано) шкоду.
      Отже, пiд дiю пункту 1 статтi 41 КЗпП пiдпадають, як правило, такi порушення, в яких ознакою грубостi вважаються i характер дiї чи бездiяльностi працiвника, i суттєвiсть наслiдкiв порушення трудових обов'язкiв, i особливостi причин, що зумовили порушення та його на-слiдок, i форма вини. Втiм значнi негативнi наслiдки можуть бути пiдставою для квалiфiкацiї дiй працiвника як грубого порушення трудових обов'язкiв навiть через необережну вину. Так само порушення трудових обов'язкiв з прямим умислом може бути пiдставою для звiльнення за пунктом 1 статтi 41 КЗпП й у разi вiдсутностi суттєвих наслiдкiв.
      Прямих роз'яснень, якi саме порушення слiд вважати грубими, Постанова № 9 не мiстить, залишаючи право оцiнювати порушення за судами, що розглядають трудовi спори. Але останнi не завжди враховують тяжкiсть вчиненого проступку, заподiяну ним шкоду та обста-вини, за яких було вчинено порушення трудових обов'язкiв, а також iнколи не зважають на те, що звiльнення за пунктом 1 статтi 41 КЗпП є дисциплiнарним стягненням i має проводитися з додержанням правил, встановлених для їх застосування.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Припинення трудового договору в порядку переведення

      Вiдповiдно до п. 5 ст. 36 Кодексу законiв про працю України (далi - КЗпП) однiєю з пiдстав припинення трудового договору є переведення працiвника, за його згодою, на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю.
      Для припинення трудового договору в порядку переведення та захисту прав працiвника власник або уповноважений ним орган пiдприємства, куди переводиться працiвник, повинен подати вiдповiдний лист-запит власнику або уповноваженому ним органу пiдприємства, на якому працює працiвник, з проханням звiльнити його з роботи на пiдставi переведення згiдно з п. 5 ст. 36 КЗпП.
      У листi-запитi доцiльно зазначити строк, в який просять звiльнити працiвника. Це пiдтверджуватиме зобов'язання про прийняття на роботу в порядку переведення у вказаний в документi термiн. Вiдсутнiсть у листi-запитi строку звiльнення може призвести до виникнення трудових спорiв. Лист-запит, як правило, видається працiвниковi або надсилається на iнше пiдприємство поштою.
      У разi згоди власника або уповноваженого ним органу пiдприємства, на якому працює працiвник, на припинення з останнiм трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП на пiдставi переведення працiвнику необхiдно подати вiдповiдну заяву з проханням звiльнити його з роботи. Прийняття на iншу роботу здiйснюється теж на пiдставi вiдповiдної заяви працiвника з проханням прийняти на роботу в порядку переведення. Припинення трудового договору i прийняття на роботу мають бути оформленi наказами чи розпорядженнями вiдповiдних власникiв пiдприємств або уповноважених ними органiв про звiльнення працiвника з попереднього мiсця роботи та про прийняття його на нове мiсце роботи в порядку переведення з посиланням на п. 5 ст. 36 КЗпП у погоджений сторонами строк.
      Мiж звiльненням i прийняттям на роботу зазвичай перерви бути не повинно. Вiдповiдно до п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.1992 р. N 9 "Про практику розгляду судами трудових спорiв" у разi об_рунтованостi позову суд своїм рiшенням зобов'язує власника або уповноважений ним орган укласти трудовий договiр з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, з першого робочого дня (наступного пiсля дня звiльнення з попереднього мiсця роботи), якщо не було обумовлено iншої дати. З iншими особами договiр про прийняття на роботу укладається з дня їх звернення до власника або уповноваженого ним органу.
      Частиною п'ятою ст. 24 КЗпП передбачено, що особi, запрошенiй на роботу в порядку переведення з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї за погодженням мiж керiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй, не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового договору.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Про iндексацiю мiнiмальної заробiтної плати

      Вiдповiдно до статтi 33 Закону України "Про оплату працi" в перiод мiж переглядом розмiру мiнiмальної заробiтної плати iндивiдуальна заробiтна плата пiдлягає iндексацiї згiдно з чинним законодавством.
      Правила обчислення iндексу споживчих цiн та сум iндексацiї заробiтної плати визначено Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. N 1078 (iз змiнами) (далi - Порядок).
      Пунктом 2 Порядку визначено, що iндексацiї пiдлягає оплата працi найманих працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй у грошовому вимiрi, яка включає оплату працi за виконану роботу згiдно з тарифними ставками (окладами) i вiдрядними розцiнками, доплати, надбавки, премiї, гарантiї та компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством, що не мають разового характеру.
      Нарахування сум iндексацiї здiйснюється у перiод мiж пiдвищенням заробiтної плати. Так, пунктом 5 Порядку визначено, що у разi пiдвищення розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, а також у разi зростання грошових доходiв населення без перегляду їх мiнiмальних розмiрiв, мiсяць пiдвищення вважається базовим при обчисленнi iндексу споживчих цiн для проведення iндексацiї. Значення iндексу споживчих цiн у базовому мiсяцi приймаються за 1 або 100 вiдсоткiв i iндексацiя у цьому мiсяцi не проводиться. Для нарахування подальшої iндексацiї iндекс нараховується наростаючим пiдсумком з наступного за базовим мiсяця.
      Враховуючи зазначене, працiвникам, яким заробiтна плата пiдвищувалась у зв'язку з переглядом мiнiмальної заробiтної плати, тобто у груднi 2013 року, базовим мiсяцем при обчисленнi iндексу споживчих цiн для проведення iндексацiї вважається грудень 2013 року.
      Виходячи з того, що iндекс споживацьких цiн, обчислений наростаючим пiдсумком за сiчень, лютий та березень 2014 року, перевищив встановлений порiг iндексацiї (101 %) i становив 103 % (100,2 х 1,006 х 1,022), виникає право на iндексацiю на цей iндекс згiдно з пунктом 101Порядку у травнi 2014 року.
      Наприклад, заробiтна плата працiвника становить за травень 2014 року 1218 гривень. Сума iндексацiї нараховується в межах прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, отже, iндексується весь розмiр заробiтної плати працiвника. Сума iндексацiї у травнi 2014 року становить 36,54 грн. (1218 х 3 % : 100). У червнi 2014 року сума iндексацiї заробiтної плати такого працiвника збiльшується на iндекс споживчих цiн квiтня 2014 року, який перевищив порiг iндексацiї i становив 103,3 %. Величина приросту iндексу споживчих цiн для нарахування суми iндексацiї у червнi 2014 року становить 6,4 % (103,0 х 1,033 - 100).
      Сума iндексацiї нараховується кожному працiвнику iндивiдуально в залежностi вiд пiдвищення його заробiтної плати.
      Що стосується питання нарахування суми iндексацiї для працiвника, якого прийнято на роботу з 1 сiчня 2014 року, то для нього iндекс споживчих цiн згiдно з пунктом 101 Пункту, обчислюється з мiсяця прийняття на роботу, тобто з сiчня 2014 року. Право на iндексацiю заробiтної плати працiвника у такому випадку настало також у травнi 2014 року на iндекс 3 % (iндекс споживчих цiн за сiчень - березень 2014 року).
      У подальшому сума iндексацiї збiльшується з урахуванням фактичних iндексiв споживчих цiн за наступнi мiсяцi.


ПОВIДОМЛЕННЯ

      23.01.2015 р. у примiщеннi сесiйної зали Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, 4-й поверх ) об 11.00 год. вiдбудеться презентацiя технiчного проекту геоiнформацiйної системи мiстобудiвного кадастру в м. Червоноградi ( I етап ).


Вiдбудуться громадськi слухання

      17 сiчня в примiщеннi Червоноградської мiської ради вiдбудуться громадськi слухання стосовно бюджету Червонограда на 2015 рiк.
      Початок о 14:00.


Повiдомлення про громадськi слухання Плану зонування територiї м. Червонограда

      Вiдповiдно до вимог ст. 21 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" , Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських iнтересiв пiд час розроблення проектiв мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi" оголошуються громадськi слухання проекту Плану зонування територiї м. Червонограда . Розробник - ДП Державний iнститут проектування мiст "Мiстопроект", замовник - Червоноградська мiська рада.
      З текстовими та графiчними матерiалами можна ознайомитися за адресою : м. Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", каб. № 10 управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( тел. 2-82-93, тел./факс 2-60-49 ) та в мережi Iнтернет на сторiнцi Червоноградської мiської ради в роздiлi "виконавчi органи ради - управлiння мiстобудування та архiтектури - управлiння iнформує".
      Зауваження та пропозицiї у письмовiй формi вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань приймаються протягом мiсяця з дня оприлюднення плану зонування територiї м. Червонограда на адресу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19 ).


ГРАФIК РЕГУЛЬОВАНИХ ВIДКЛЮЧЕНЬ
споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2014-2015 р.р.

РЕГУЛЬОВАНI ГРАФIКИ ВIДКЛЮЧЕННЯ
споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2014-2015 р.р.

Допоможемо переселенцям

      На сходi України з квiтня мiсяця поточного року триває АТО i людям iз мiсцевостей, де ведуться бойовi дiї, все ще доводиться залишати домiвки, щоб вберегти життя собi та рiдним. Найчастiше тимчасовi переселенцi намагаються поїхати до рiдних або друзiв - адже є гарантiя щодо житла та, ймовiрно, навiть роботи. Але, звичайно, не у всiх є така можливiсть.
      Тим, хто хоче прийняти на проживання громадян з тимчасово окупованої територiї можуть звертатися до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, III поверх, каб. 309, тел. 2-21-13.

Мiський штаб з питань пов'язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщаються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення АТО

Пiльгове оздоровлення дiтей

      Вiддiл у справах сiм'ї та молодi Червоноградської мiської ради повiдомляє, що є можливiсть оздоровити дiтей пiльгової категорiї вiком 8-16 рокiв. Путiвки передбаченi у центр "Молода Гвардiя" (м. Одеса).
      До дiтей пiльгової категорiї належать:
      сироти; позбавленi батькiвського пiклування; дiти-iнвалiди, якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха, техногенних аварiй, катастроф; з малозабезпечених та багатодiтних сiмей; батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або пiд час виконання службових обов'язкiв; талановитi та обдарованi з дитячих творчих колективiв та спортивних команд, переможцiв олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад, вiдмiнники навчання; дiти, якi стоять на диспансерному облiку,
      Оздоровча змiна починається з 6 грудня 2014 року.
      За детальною iнформацiєю звертатися у вiддiл у справах сiм'ї та молодi Червоноградської мiської ради


ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засiдання тридцять третьої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання 20 листопада 2014 року Початок о 10.00 год.

      1. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 9 мiсяцiв 2014 року та внесення змiн до показникiв мiського бюджету на 2014 рiк.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      2. Про надання матерiальної допомоги.
            Доповiдає Пижевський Володимир Андрiйович - голова постiйної комiсiї
      3. Про надання дозволу Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi на списання з балансу основних засобiв.
            Доповiдає Грондзаль Iгор Володимирович - головний лiкар Червоноградської ЦМЛ
      4. Про надання дозволу на безкоштовну передачу майна з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      5. Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi
      6. Про розроблення детального плану територiї в районi вулиць Гоголя та Мишуги в м.Червоноградi з метою забезпечення земельними дiлянками пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникiв антитерористичної операцiї .
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      7. Про безкоштовну передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс комунального пiдприємства "Комунальник" капiтальних вкладень
      8. Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда мережу зовнiшнього газопроводу житлово-будiвельним кооперативом "Монастирський"
      9. Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв
      10. Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу та демонтаж малих архiтектурних форм в м.Червоноградi.
      11. Про списання простроченої дебiторської заборгованостi
      12. Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червонорградської мiської ради на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водопроводу по вул.Олеся в м.Червоноград Львiвської областi"
      13. Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червонорградської мiської ради на баланс КП "Червоноградводоканал" капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водопроводу по вул.Олеся в м.Червоноград Львiвської областi"
            По питаннях 7-13 доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      14. Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi).
      15. Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок.
      16. Про затвердження уточнених площ.
      17. Про продовження термiну оренди земельних дiлянок.
      18. Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою.
      19. Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою.
      20. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах.
      21. Про вилучення та надання земельних дiлянок.
      22. Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.10.2014 р. №684.
      23. Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу їх у приватну власнiсть та права оренди на земельному аукцiонi
            По питаннях 14-23 доповiдає Iшкевич Олег Ярославович - начальник вiддiлу Держземагенства в м.Червоноградi Львiвської областi
      24. Рiзне


Надбавки до заробiтної плати

      При вирiшеннi спорiв про виплату премiй, винагороди за пiдсумками роботи за рiк чи за вислугу рокiв, надбавок i доплат необхiдно виходити з нормативно-правових актiв, якими визначено умови та розмiр цих виплат.
      Працiвники, на яких поширюються зазначенi нормативно-правовi акти, можуть бути позбавленi таких виплат (або розмiр останнiх може бути зменшено) лише у випадках i за умов, передбачених цими актами. З мотивiв вiдсутностi коштiв у проведеннi вказаних виплат може бути вiдмовлено в тому разi, коли вони обумовленi в зазначених актах наявнiстю певних коштiв чи фiнансування." Тут важливе останнє речення. Нормативно-правовий акт про який йдеться - це колективний договiр. Якщо в колективному договорi "надбавка працiвникам за складнiсть, напруженiсть працi встановлюється в межах фонду оплати працi". Тодi надбавка обумовлюється наявнiстю коштiв у межах фонду оплати працi. Таким чином, з мотивiв вiдсутностi коштiв в даному випадку скасування надбавок - правомiрне.
      Що стосується повiдомлення, то роботодавець мав повiдомити про скасування надбавок працiвникiв. Статтею 103 КЗпП України передбачено, що про новi або змiну дiючих умов оплати працi в бiк погiршення власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника не пiзнiш як за два мiсяцi до їх запровадження або змiни. Форма такого повiдомлення не передбачена, однак зазвичай це наказ по пiдприємствi. Без такого повiдомлення скасування надбавок можна оскаржити до суду.


Щодо заповнення трудової книжки у випадку смертi працiвника

      Вiдповiдно до пункту 4.3 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту вiд 29.07.93 р. N 58, зареєстрованим у Мiн'юстi 17.08.93 р. за N 110 (iз змiнами i доповненнями) (далi - Iнструкцiя), у разi смертi працiвника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам пiд розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовiй книжцi померлого працiвника у роздiлi "Вiдомостi про роботу" i дати запису у графi 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зi смертю", далi заповнюється графа 4, в якiй зазначаються дата i номер наказу (розпорядження). Цей запис засвiдчується у встановленому порядку.
      Слiд зазначити, що дата наказу про припинення трудового договору, як правило, не збiгається з датою смертi, втiм датою припинення трудового договору, яку слiд зазначити у графi 2 трудової книжки, буде дата смертi працiвника, незалежно вiд того працював у цей день померлий чи нi.
      Вiдповiдно до статтi 1227 Цивiльного кодексу України суми заробiтної плати, пенсiї, стипендiї, алiментiв, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, вiдшкодувань у зв'язку з калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, iнших соцiальних виплат, якi належали спадкодавцевi, але не були ним одержанi за життя, передаються членам його сiм'ї, а у разi їх вiдсутностi - входять до складу спадщини.
      У випадку визнання працiвника безвiсно вiдсутнiм або оголошення фiзичної особи померлою вiдповiдно до Цивiльного кодексу України рекомендується у трудовiй книжцi цього працiвника у роздiлi "Вiдомостi про роботу" зробити запис "Роботу припинено у зв'язку з визнанням судом особи безвiсно вiдсутньою". Як i iншi вiдомостi про роботу цей запис супроводжується зазначенням на її порядковий номер, дату припинення трудового договору i посиланням на дату i номер наказу про припинення трудового договору (дата якого буде визначена у судовому рiшеннi) (за аналогiєю з пунктом 4.3 Iнструкцiї).


Вiдповiдальнiсть за невиплату заробiтної плати

      Найбiльший вiдсоток питань у зверненнях громадян, що надходять до Територiальної державної iнспекцiї з питань працi у Львiвськiй областi належать питання, що стосуються виплати заробiтної плати, а точнiше її не виплати. У своїх зверненнях громадяни найчастiше просять сприяти у виплатi їм заборгованої винагороди за працю, що гарантована ст. 43 Конституцiї України.
      Необхiдно знати, що законодавством передбачено: дисциплiнарну, матерiальну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть керiвника пiдприємства за порушення строкiв виплати заробiтної плати.
      Вiдповiдно до вимог ст. 115 КЗпП України, заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата, а в разi порушення строкiв виплати заробiтної плати працiвникам повинна нараховуватися компенсацiя втрати частини заробiтної плати, що вiдповiдає вимогам ст. 34 ЗУ "Про оплату працi".
      Що стосується дисциплiнарної вiдповiдальностi, вiдповiдно до п. 1-1. ст. 41 КЗпП України, трудовий договiр з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу може бути розiрваний у випадку винних дiй керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, внаслiдок чого заробiтна плата виплачується не своєчасно або в розмiрах, нижчих вiд установленого законодавством розмiру мiнiмальної заробiтної плати.
      Згiдно зi ст. 45 КЗпП України, на вимогу виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розiрвати трудовий договiр з керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї, якщо вiн порушує законодавство про працю, про колективнi договори i угоди, Закон України " Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi ".
      Що стосується матерiальної вiдповiдальностi, керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi, винний у несвоєчаснiй виплатi заробiтної плати понад один мiсяць, що призвело до виплати компенсацiй за порушення строкiв її виплати, i за умови, що Державний бюджет України та мiсцевi бюджети, юридичнi особи державної форми власностi не мають заборгованостi перед цим пiдприємством, несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть на умовах визначених п.9 ст. 134 КЗпП України.
      Що стосується адмiнiстративної вiдповiдальностi, вiдповiдно до ст. 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, за порушення встановлених термiнiв виплати пенсiй, стипендiй, заробiтної плати, виплата її не в повному обсязi, а також iншi порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у розмiрi передбаченому законодавством.
      Що стосується кримiнальної вiдповiдальностi, вiдповiдно до ст. 175 Кримiнального Кодексу України, безпiдставна невиплата заробiтної плати, стипендiї, пенсiї чи iншої установленої законом виплати громадянам бiльше нiж за один мiсяць, вчинена умисно керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї незалежно вiд форми власностi, карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
      Те саме дiяння, якщо воно було вчинене внаслiдок нецiльового використання коштiв, призначених для виплати заробiтної плати, стипендiї, пенсiї та iнших встановлених законом виплат, карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
      Вiдповiдно до ст. 15 Закону України "Про оплату працi", оплата працi працiвникiв пiдприємства здiйснюється в першочерговому порядку. Всi iншi платежi здiйснюються пiдприємством пiсля виконання зобов'язань щодо оплати працi.
      За вирiшенням питань, що стосується стягнення з пiдприємства належної працiвникам заробiтної плати слiд звертатись до суду, що передбачено ч. 2 ст. 233 КЗпП України, згiдно до якої працiвник може звернутися до суду з цих питань без обмеження будь-яким строком.
      Функцiю забезпечення виконання рiшень суду про стягнення заборгованої заробiтної плати виконують державнi виконавцi Державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України.


Щодо атестацiї робочих мiсць

      Порядок проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.92 р. № 442. Атестацiя робочих мiсць за умовами працi (далi - атестацiя) проводиться на пiдприємствах i в органiзацiях незалежно вiд форм власностi й господарювання, де технологiчний процес, використовуване обладнання, сировина та матерiали є потенцiйними джерелами шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працiвникiв, а також на їхнiх нащадкiв як тепер, так i в майбутньому. Основна мета атестацiї - регулювання вiдносин мiж власником або уповноваженим ним органом i працiвниками в галузi реалiзацiї прав на здоровi й безпечнi умови працi, пiльгове пенсiйне забезпечення, пiльги та компенсацiї за роботу в несприятливих умовах. Атестацiя проводиться атестацiйною комiсiєю, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдприємству, органiзацiї в строки, передбаченi колективним договором, але не рiдше вiд одного разу на п'ять рокiв. Позачергово атестацiя проводиться в разi докорiнної змiни умов i характеру працi з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, профспiлкового комiтету, трудового колективу або його виборного органу, органiв Державної експертизи умов працi з участю установ санiтарно-епiдемiологiчної служби МОЗ.
      До проведення атестацiї можуть залучатися проектнi та науково-дослiднi органiзацiї, технiчнi iнспекцiї працi профспiлок, iнспекцiї Держгiрпромнагляду.


Як оплачується праця робiтника, якого було направлено мiським вiйськовим комiсарiатом на медичне обстеження та лiкування, за наявностi довiдки про лiкування у стацiонарних умовах?

      Згiдно з п. 2 ст. 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" вiд 25.03.92 р. № 2232-XII (далi - Закон № 2232): "Громадяни України для виконання обов'язкiв, пов'язаних iз взяттям на вiйськовий облiк, призовом або прийняттям на вiйськову службу, а також особи, якi направляються районними (мiськими) вiйськовими комiсарiатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стацiонарних умовах), лiкування, звiльняються вiд роботи на час, необхiдний для виконання зазначених обов'язкiв та перебування в лiкувальному закладi охорони здоров'я, iз збереженням за ними мiсця роботи, займаної посади i середньої заробiтної плати".
      Виплати за час, протягом якого працiвник не працював i за ним зберiгався середнiй заробiток, вiдповiдно до чинного законодавства розраховуються згiдно з Порядком обчислення середньої заробiтної плати, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (надалi - Порядок № 100).
      Вiдповiдно до останнього абзацу п. 4 Порядку № 100 робiтнику за днi проходження медичного обстеження розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу.
      Наявнiсть довiдки лiкувального закладу про те, що робiтник знаходився на лiкуваннi в стацiонарних умовах у перiод медичного обстеження на пiдставi повiстки мiського вiйськового комiсарiату, як це передбачено Законом № 2232, не дає пiдстав для оплати тимчасової непрацездатностi. До того ж пiдставою для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi є виданий у встановленому порядку листок непрацездатностi, зразок якого затверджено спiльним наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України, Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України вiд 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406.
      Слiд зазначити, що в подальшому, у разi настання випадку непрацездатностi такого робiтника (не пов'язаної з виконанням державних i громадських обов'язкiв), розрахунок оплати тимчасової непрацездатностi згiдно з п. 14 Порядку обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2001 р. № 1266, здiйснюється виходячи iз середньоденної заробiтної плати за вiдпрацьований час у розрахунковому перiодi. Тому виплати за час, протягом якого працiвник не працював, але за ним зберiгався середнiй заробiток, обчислений вiдповiдно до Порядку № 100 (вiдпускнi, компенсацiя за невикористану вiдпустку, збереження середньої заробiтної плати у перiод виконання державних i громадських обов'язкiв у робочий час, до яких вiдноситься й медичне обстеження перед призовом на строкову вiйськову службу), не мають включатися до розрахунку. Виходячи з того, що розрахунок середньої заробiтної плати для оплати листка непрацездатностi здiйснюється за вiдпрацьований час в розрахунковому перiодi, днi тимчасової непрацездатностi, днi виконання громадських обов'язкiв не включаються до розрахункового перiоду. Така ж думка висловлена у листi Мiнпрацi вiд 25.06.2004 р. № 20-338.


Щодо iндексацiї зарплати сумiсникiв

      Департамент стратегiчного планування Мiнiстерства соцiальної полiтики України розглянув <:> лист щодо iндексацiї грошових доходiв осiб, якi працюють за сумiсництвом <:>, i повiдомляє.
      Вiдповiдно до пункту 2 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. N 1078 (iз змiнами) (далi - Порядок), iндексацiї пiдлягають грошовi доходи громадян, одержанi в гривнях на територiї України, якi не мають разового характеру, зокрема оплата працi, яка включає оплату працi за виконану роботу згiдно з тарифними ставками (окладами) i вiдрядними розцiнками, доплати, надбавки, премiї, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством.
      Пунктом 5 Порядку передбачено, що у разi пiдвищення розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, а також у разi зростання грошових доходiв населення без перегляду їх мiнiмальних розмiрiв, мiсяць, в якому вiдбулося пiдвищення, вважається базовим при обчисленнi iндексу споживчих цiн для iндексацiї грошових доходiв населення. Iндексацiя грошових доходiв, отриманих громадянами за цей мiсяць, не провадиться. З наступного мiсяця здiйснюється обчислення наростаючим пiдсумком iндексу споживчих цiн для проведення подальшої iндексацiї.
      У разi коли грошовий дохiд з урахуванням суми пiдвищення менше суми грошового доходу з урахуванням iндексацiї до його пiдвищення, у базовому мiсяцi сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням iндексацiї не перевищувала загального доходу до його пiдвищення. Приклад проведення iндексацiї у разi пiдвищення доходiв наведено в додатку 4 до Порядку.
      Згiдно з пунктом 7 Порядку особi, яка працює за сумiсництвом, видається на її вимогу довiдка з основного мiсця роботи про розмiр доходу, що пiдлягає iндексацiї, та проiндексованого доходу. На пiдставi цiєї довiдки провадиться iндексацiя доходiв вiд роботи за сумiсництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, з урахуванням отриманої заробiтної плати за основним мiсцем роботи.
      Тобто загальний дохiд працiвника, отриманий за основним мiсцем роботи i за сумiсництвом, не повинен перевищувати прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб.<:>
      З огляду на викладене у прикладi, наведеному у <:> листi, працiвнику за основним мiсцем роботи у липнi 2012 року пiдвищено заробiтну плату та визначено фiксовану суму iндексацiї виходячи з розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого на мiсяць. Але враховуючи, що працiвник працював неповний робочий час (0,75 ставки), сума iндексацiї йому визначена за фактично вiдпрацьований час.
      Враховуючи те, що працiвник отримує за основним мiсцем роботи фiксовану суму iндексацiї, визначену в межах прожиткового мiнiмуму, встановленого на мiсяць, iндексацiя заробiтної плати за сумiсництвом не проводиться.


Розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника

      За власною iнiцiативою, тобто, як кажуть, за власним бажанням (ст. 38 Кодексу законiв про працю України), звiльнитися з роботи може будь-який працiвник, що уклав трудовий договiр на невизначений строк, незалежно вiд посади, яку вiн займає. У такому разi закон не пов'язує розiрвання трудового договору з наявнiстю певних причин, як це передбачено, наприклад, пiд час розiрвання строкового трудового договору. Працiвник, що уклав трудовий договiр на невизначений строк, може взагалi не висловлювати причин, з яких вiн бажає звiльнитися з роботи. Таким чином, установлюючи свободу укладення трудового договору, закон гарантує працiвниковi свободу розiрвання його в будь-який час. Єдиною обов'язковою умовою для працiвника пiд час розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, є письмове попередження про це роботодавця за два тижнi.
      У разi коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати роботу:
      - переїзд на нове мiсце проживання;
      - переведення чоловiка або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть;
      - вступ до навчального закладу;
      - неможливiсть проживання у данiй мiсцевостi, пiдтверджена медичним висновком;
      - вагiтнiсть;
      - догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирiчного вiку або дитиною-iнвалiдом;
      - догляд за хворим членом сiм'ї вiдповiдно до медичного висновку або iнвалiдом першої групи;
      - вихiд на пенсiю;
      - прийняття на роботу за конкурсом,
      а також з iнших поважних причин, роботодавець повинен розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник.
      Письмову заяву про звiльнення працiвник може подати як у перiод роботи, так i в разi вiдсутностi на роботi у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовою непрацездатнiстю, вiдрядженням чи з будь-яких iнших причин. Важливо лише, щоб роботодавець своєчасно, за два тижнi, був письмово повiдомлений про намiр працiвника припинити трудовi вiдносини.
      Письмова заява подається працiвником роботодавцю, а якщо той вiдмовляється прийняти її, працiвник може надiслати заяву поштою. При цьому днем подання заяви на звiльнення вважатиметься дата реєстрацiї листа у журналi вхiдної кореспонденцiї пiдприємства.
      Строк попередження про звiльнення з роботи має певне юридичне значення як для роботодавця, так i для працiвника. Вiн установлений законом насамперед для того, щоб роботодавець мав певний час для пiдшукування належної замiни працiвниковi, котрий звiльняється. Але й самому працiвниковi до закiнчення цього строку надається можливiсть остаточно перевiрити своє бажання звiльнитися i в разi його змiни продовжувати роботу. Звiльнення працiвника при цьому не проводиться, якщо на його мiсце не запрошено iншого працiвника (видано письмовий запит про звiльнення його з пiдприємства, де вiн працює, i переведення на нове мiсце роботи), якому згiдно iз законом не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового договору.
      Якщо пiсля закiнчення строку попередження працiвника не було звiльнено з роботи i вiн не наполягає на цьому, трудовий договiр залишається чинним, а заява працiвника про звiльнення втрачає свою юридичну силу. Строк попередження про звiльнення може бути скорочений лише за погодженням мiж роботодавцем i працiвником. Одностороннє скорочення цього строку як роботодавцем, так i працiвником не допускається.
      Двотижневий строк попередження працiвником роботодавця про звiльнення за власним бажанням обчислюється з наступного за днем подачi заяви дня. Так, якщо працiвник подав заяву про звiльнення 1 вересня, то строк попередження настає з 2 вересня i закiнчується 15 вересня. Коли ж закiнчення строку попередження припадає на неробочий день, то останнiм днем строку вважається перший пiсля нього робочий день. Якщо в заявi про звiльнення не зазначено дня, з якого вiн просить його звiльнити, таким днем вважається той, що настає через два тижнi пiсля подання заяви про звiльнення. Щоб уникнути конфлiктних ситуацiй, в будь-якiй заявi - про прийняття на роботу, переведення та звiльнення, особливо про розiрвання трудового договору, - працiвник повинен указати дату.
      Подання працiвником заяви за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) не позбавляє роботодавця права звiльнити його з роботи за виннi дiї з пiдстав, передбачених законом, до закiнчення строку попередження, а також в установленому порядку накласти на нього дисциплiнарне стягнення протягом цього строку. У день закiнчення строку попередження роботодавець зобов'язаний звiльнити працiвника, якщо той не передумав або на його мiсце переводиться iнший працiвник. Останнiй день попередження при цьому є для працiвника останнiм днем роботи. У цей день йому видається трудова книжка i повний грошовий розрахунок. Жодна заборгованiсть перед пiдприємством, установою, органiзацiєю не може бути пiдставою для затримання розрахунку з працiвником у день звiльнення.
      Незаконним є також зобов'язання знайти собi замiну, покладене на працiвника.
      Цi правила стосуються й матерiально вiдповiдальних працiвникiв. Протягом строку попередження про звiльнення роботодавець зобов'язаний забезпечити передачу товарно-матерiальних i грошових цiнностей звiльнюваним працiвником iншiй особi.
      На вимогу працiвника трудовий договiр, укладений на визначений строк (ст. 39 КЗпП), може бути розiрваний достроково тiльки через поважнi причини, вказанi у частинi першiй статтi 38 та частинi першiй статтi 39 КЗпП. Однак за наявностi цих причин працiвник, який виявив бажання достроково розiрвати трудовий договiр iз власної iнiцiативи, не має права на двотижневе письмове попередження роботодавця i не може залишити роботу пiсля закiнчення двотижневого строку. Працiвник вважається звiльненим лише тодi, коли роботодавець видасть вiдповiдний наказ.
      Якщо роботодавець не видає наказ i не бажає звiльняти працiвника з роботи, останнiй може звернутися з вимогою про дострокове припинення трудового договору в орган, який займається розглядом трудових спорiв. Це єдиний випадок у КЗпП, коли такий орган може розглянути спiр про припинення трудового договору.


У святковi днi працiвникам доводиться затримуватися на роботi понад нормальну тривалiсть робочого часу. Чи можна оформити таку роботу як понаднормову та як правильно це зробити?

      Звертаємо увагу на те, що оформити роботу працiвникiв як надурочну можливо тiльки у виняткових випадках - якщо така робота вiдбувається досить рiдко.
      Кодекс законiв про працю України (далi - КЗпП) суттєво обмежує для роботодавця можливiсть використовувати працю найманих працiвникiв надурочно. Так, у ст. 62 КЗпП зазначено, що надурочнi роботи, тобто роботи понад установлену тривалiсть робочого дня, як правило, не допускаються. Надурочнi роботи можуть застосовуватися лише у виняткових випадках, якi визначаються КЗпП та iншим законодавством.
      Крiм того, КЗпП передбачено i обмеження щодо тривалостi проведення надурочних робiт.
      Так, надурочнi роботи не повиннi перевищувати для кожного працiвника чотирьох годин протягом двох днiв поспiль i 120 годин на рiк.
      КЗпП також передбачено таке: якщо найманий працiвник працює надурочно, йому обов'язково потрiбно провадити вiдповiдну оплату надурочних робiт.Так, при погодиннiй системi оплати працi робота в надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки.
      При вiдряднiй системi оплати працi за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого провадиться за погодинною системою, - за всi вiдпрацьованi надурочнi години.
      У разi пiдсумованого облiку робочого часу оплачуються як надурочнi всi години, вiдпрацьованi понад установлений робочий час в облiковому перiодi у зазначеному порядку. Тобто або в подвiйному розмiрi годинної ставки, або у виглядi доплати в розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки.
      Компенсацiя надурочних робiт шляхом надання вiдгулу не допускається.
      Говорячи про надурочнi роботи, слiд мати на увазi не тiльки обмеження щодо можливих випадкiв застосування надурочних робiт, але й обмеження щодо залучення до надурочних робiт рiзних категорiй працiвникiв. Так, ст. 63 КЗпП заборонено залучати до надурочних робiт:
      1) вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв;
      2) осiб, молодших вiсiмнадцяти рокiв;
      3) працiвникiв, якi навчаються в загальноосвiтнiх школах i професiйно-технiчних училищах без вiдриву вiд виробництва, у днi занять.
      Зазначених вище осiб не можна залучати до роботи надурочно, навiть якщо вони на це погоджуються.
      Отже, обмежень щодо надурочних робiт досить багато: це й обмеження щодо видiв робiт, що можуть провадитися надурочно, i обмеження щодо осiб, котрi можуть залучатися до роботи надурочно, i обмеження щодо тривалостi надурочних робiт. Водночас, якщо у пiдприємця працiвники на роботi затримуються не дуже часто, тобто у виняткових випадках, то можна все оформити як надурочну роботу, але при цьому таку роботу потрiбно вiдповiдно оплачувати.
      При цьому кожен надурочний вихiд роботодавець повинен супроводжувати письмовим розпорядженням (наказом) у довiльнiй формi: "внаслiдок екстрених обставин (вказати яких саме) водiю (iншому працiвнику) слiд виконати роботу (вказати яку саме) надурочно...".
      Вiдповiдно до ст. 107 КЗпП робота у святковий i неробочий день оплачується у подвiйному розмiрi.
      Пiдвищена оплата роботи у святковi i неробочi днi провадиться незалежно вiд того, призвело це чи нi до перевищення норми робочого часу на мiсяць, яка розраховується виходячи з установленої тривалостi робочого часу i кiлькостi робочих днiв протягом вiдповiдного мiсяця.
      Коли робота у святковий або неробочий день виконувалась понад норму робочого часу, працiвник на свiй розсуд вправi вибрати не грошову форму компенсацiї за роботу у святковий чи неробочий день, а компенсацiю у виглядi надання йому iншого дня вiдпочинку. За логiкою речей iнший день вiдпочинку повинен надаватися в перiод, ближчий до святкового (неробочого) дня. Але сторони не позбавленi права вирiшити це питання на свiй розсуд iнакше. Надання працiвниковi iншого дня вiдпочинку у випадку виконання ним роботи у святковий день понад норму робочого часу не позбавляє працiвника права на оплату працi в такий день у подвiйному розмiрi.
      Суб'єктивне право на пiдвищену оплату працi виникає з факту роботи у святковий, неробочий чи вихiдний день за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу i не залежить вiд того, чи дотримувалися власником норми, якi визначають пiдстави i порядок залучення працiвникiв до роботи в такi днi.
      Якщо ж працiвнику понад установлену тривалiсть робочого дня потрiбно залишатися (виходити на роботу) досить часто, то найкраще оформити такi виходи чи затримки як роботу з ненормованим робочим днем.
      Що означає поняття "ненормований робочий день"? Як i коли можна оформляти працiвникiв на такий режим?
      Чинним законодавством про працю допускається, що для окремих категорiй працiвникiв може встановлюватися ненормований робочий день, при якому виконання роботи вiдбувається iнодi понад установлену тривалiсть робочого часу. Суть такого робочого режиму полягає в тому, що працiвник може залучатися до працi понад нормальну тривалiсть робочого часу (тобто понад нормальну тривалiсть робочого тижня, що становить 40 годин) без додаткової оплати.
      Поняття "ненормований робочий день" в українському трудовому законодавствi хоч i зустрiчається, але в КЗпП про нього немає нi слова. Бiльш-менш чiтке уявлення про поняття "ненормований час" дається у Рекомендацiях щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi вiд 10.10.97 р. № 7 (далi - Рекомендацiї № 7). Вiдповiдно до цього документа "ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорiї працiвникiв у разi неможливостi нормування часу трудового процесу. У разi потреби ця категорiя працiвникiв виконує роботу понад нормальну тривалiсть робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Мiра працi у даному випадку визначається не тiльки тривалiстю робочого часу, але й колом обов'язкiв i обсягом виконаних робiт (навантаженням):".
      Таке поняття ненормованого робочого дня, наведене в Рекомендацiях № 7, дозволяє дiйти висновку, що ненормований робочий день:
      - не може застосовуватися для всiх без винятку працiвникiв;
      - робота понад нормальну тривалiсть робочого часу для працiвникiв з ненормованим робочим днем допускається, якщо виникне така потреба.
      Що стосується працiвникiв, для яких може застосовуватися ненормований робочий день, то в Рекомендацiях № 7 зазначено, що такий режим може встановлюватися тiльки для окремих категорiй працiвникiв, а саме для осiб:
      - робота яких не пiддається точному облiку часу;
      - робочий час яких у зв'язку з характером роботи подiляється на частини невизначеної тривалостi (сiльське господарство);
      - якi розподiляють час роботи на свiй розсуд.
      Для пiдприємств, установ i органiзацiй перелiк працiвникiв з ненормованим робочим днем може встановлюватися колективним договором або галузевими iнструкцiями.
      Щодо застосування такого режиму роботи, як ненормований робочий день, Рекомендацiями № 7 визначено ще одну особливiсть. Так, режим ненормованого робочого дня (а вiдповiдно i додаткова вiдпустка) не можуть застосовуватися щодо найманих працiвникiв, якi працюють неповний робочий день. Це обмеження не поширюється на працiвникiв, що працюють у режимi неповного робочого тижня, але з повним робочим днем - такi працiвники можуть працювати ненормовано.
      Крiм того, у трудовому договорi потрiбно зафiксувати, що за "ненормованiсть" працiвнику належить додаткова вiдпустка. Вiдповiдно до п. 2 ст. 8 Закону України "Про вiдпустки" вiд 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далi - Закон про вiдпустки) працiвникам з ненормованим робочим днем надається додаткова вiдпустка тривалiстю до 7 календарних днiв. Конкретну тривалiсть додаткової вiдпустки потрiбно зазначити в трудовому договорi. Вона може тривати вiд 1 до 7 днiв (залежно вiд часу зайнятостi працiвника у вiдповiдних умовах).
      При цьому за бажанням працiвника, замiсть надання додаткової вiдпустки (до 7 календарних днiв), може бути виплачена компенсацiя за невикористанi днi додаткової вiдпустки (ст. 24 Закону про вiдпустки).


Шановнi краяни !

      У зв'язку з виникненням сухої та спекотної погоди пiдвищилася пожежна небезпека лiсiв, особливо прилеглих до примiської зони.
      При органiзацiї вiдпочинку у лiсi утримуйтесь вiд розпалювання вогнищ. Згоряння лiсу призводить не тiльки до втрати природного багатства, але й забруднення навколишнього середовища.
      Не допускайте спалювання смiття на присадибних дiлянках.
      Також, у зв'язку з настанням спекотної погоди в мiстi спостерiгається масовий вихiд людей до водоймищ.
      Мiська комiсiя з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй нагадує про заборону купання в рiчках Захiдний Буг, Солокiя та ставках- накопичувачах шахти № 1-ЧГ по причинi невiдповiдностi води санiтарним нормам i виявлення в нiй збудникiв небезпечних хвороб.
      Найближчi воднi об'єкти, якi придатнi для купання це рiчки Рата та Бiлий Стiк.
      Громадяни! Дотримуйтесь правил поведiнки на водi. Не купайтесь в незнайомих мiсцях та в нетверезому станi. По статистицi 85% утоплених це люди, якi знаходилися в станi алкогольного сп'янiння.
      Не залишайте без нагляду дiтей, що перебувають на водi.

Головний спецiалiст вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи I.Р.Васько

З 1 липня починає дiяти програма надання компенсацiй витрат на сплату комунальних послуг

Чи повинно пiдприємство, при проходження практики, здiйснити запис в трудовiй книжцi?

      "Чи повинно пiдприємство, при проходження практики, здiйснити запис в трудовiй книжцi?" Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi повiдомляє наступне.
      Вiдповiдно до ст.48 КЗпП України трудова книжка є основним документом про трудову дiяльнiсть працiвника.
      Трудовi книжки ведуться на всiх працiвникiв, якi працюють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або у фiзичної особи понад п'ять днiв. Трудовi книжки ведуться також на позаштатних працiвникiв при умовi, якщо вони пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню.
      Працiвникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на роботу.
      До трудової книжки заносяться вiдомостi про роботу, заохочення та нагороди за успiхи в роботi на пiдприємствi, в установi, органiзацiї; вiдомостi про стягнення до неї не заносяться.
      Порядок ведення трудових книжок визначається Iнструкцiєю про порядок ведення трудових книжок працiвникiв затвердженої Наказом Мiнiстерства працi, Мiнiстерства юстицiї, Мiнiстерства соцiального захисту населення України №58 вiд 29.07.93.( надалi -Iнструкцiя)
      Виробнича практика студентiв є одним iз важливих видiв навчальної роботи i здiйснюється з метою набуття виробничих навикiв приймати самостiйно рiшення в реальних виробничих умовах.
      Оскiльки, виробнича практика це не процес роботи, а процес навчання, пiдприємство на якому студент проходив виробничу практику не зобов'язане вести на нього трудову книжку.
      Вiдповiдно до п.2.18 Iнструкцiї, до трудових книжок за мiсцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування вiдповiдних документiв записи про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи i час роботи в студентських таборах, на виробничiй практицi та при виконаннi науково-дослiдної госпдоговiрної тематики) та про час перебування в аспiрантурi i клiнiчнiй ординатурi, крiм випадкiв, зазначених у п.2.16. цiєї Iнструкцiї.Таким чином, запис у Вашiй трудовiй книжцi, про проходження виробничої практики повинен здiйснити Ваш перший роботодавець.


Особливостi прийняття та звiльнення осiб молодших 18 рокiв

      Кодекс законiв про працю регламентує вiк iз якого допускається прийняття на роботу.
      Згiдно статтi 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осiб молодше 16 рокiв. Але iснують певнi винятки з цього загального правила.
      Зокрема, у ч. 2 ст. 188 КЗпП вказано, що за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює, можуть, прийматися на роботу особи, якi досягли 15 рокiв.
      Для пiдготовки молодi до продуктивної працi допускається прийняття на роботу учнiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних закладiв для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю i не порушує процесу навчання, у вiльний вiд навчання час по досягненнi ними чотирнадцятирiчного вiку за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює.
      Вiдповiдно до статтi 191 КЗпП усi особи молодше вiсiмнадцяти рокiв приймаються на роботу лише пiсля попереднього медичного огляду i в подальшому, до досягнення 21 року, щорiчно пiдлягають обов'язковому медичному оглядовi. При встановленнi факту, що робота негативно впливає на здоров'я неповнолiтнього, вiн негайно звiльняється з цiєї роботи i переводиться на бiльш легку роботу.
      При переведеннi неповнолiтнiх на пiдставi медичного висновку на бiльш легку, але нижче оплачувану роботу, за неповнолiтнiм протягом двох тижнiв зберiгається попереднiй заробiток (ч.1 ст.114 КЗпП).
      Забороняється залучати працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв до нiчних, надурочних робiт i робiт у вихiднi днi.
      На кожному пiдприємствi, в установi, органiзацiї, має вестися спецiальний облiк працiвникiв, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, iз зазначенням дати їх народження.
      Забороняється застосування працi осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв на важких роботах i на роботах з шкiдливими або небезпечними умовами працi, а також на пiдземних роботах.
      Перелiк важких робiт i робiт зi шкiдливими i небезпечними умовами працi, на яких забороняється застосування працi неповнолiтнiх, затверджений наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 31 березня 1994 року № 46.
      Забороняється, також, залучати осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв до пiдiймання i перемiщення речей, маса яких перевищує встановленi для них граничнi норми. Цi норми диференцiйованi в залежностi вiд статi i вiку неповнолiтнiх працiвникiв i затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 22 березня 1996 року № 59.
      Граничнi норми дiють на всiй територiї України i поширюються на всi пiдприємства, установи, органiзацiї, учбовi заклади, а також на юридичних та фiзичних осiб, якi використовують працю пiдлiткiв вiд 14 до 18 рокiв.
      Пiдлiткiв забороняється призначати на роботи, якi пов'язанi виключно з пiдiйманням, утриманням або перемiщенням важких речей.
      Слiд зазначити, що до роботи, що потребує пiдiймання та перемiщення важких речей, допускаються пiдлiтки, якi не мають медичних протипоказань, що засвiдчено вiдповiдним лiкарським свiдоцтвом. До тривалої роботи по пiдiйманню та перемiщенню важких речей пiдлiтки до 15 рокiв не допускаються.
      Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повиннi пiдiймати та перемiщувати пiдлiтки, не повинна перевищувати граничних норм, зазначених у таблицях вищезазначеного наказу.


Звертання до червоноградцiв

      


Акцiя "Допомагаючи хворим, допомагаємо собi та своїм близьким"

            
            
            
      21 червня 2014 року о 16.00 год. Мала сцена бiля Народного дому.
            Акцiя "Допомагаючи хворим, допомагаємо собi та своїм близьким".
            Мета: привернути Вашу увагу до проблем захворювання на туберкульоз.
      Це стосується кожного!
      Поки людина дихає, вона видiляє збудник туберкульозу.
      Дiзнайтеся як себе захистити!
      Запрошуємо усiх червоноградцiв
            Оргкомiтет:
      - Комунальний заклад "Червоноградський протитуберкульозний диспансер",
      - Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi,
      - ГО "Територiя життя",
      - ГО "Спiлка психологiв",
      - ГО "Новий початок"
            Чому ми проводимо цю акцiю?!
      В Українi триває епiдемiя туберкульозу. Ця проблема є актуальною i для нашого мiста. Щороку у Червоноградi реєструється близько 50 нових випадкiв захворювання. Кожен хворий за рiк може заразити 20-30 людей:
      На сьогоднi у протитуберкульозному диспансерi на облiку перебуває 350 осiб iз залишковими змiнами туберкульозу та 90 людей з активним туберкульозом. З 90 пацiєнтiв, котрi мають вперше виявлений туберкульоз, 32 мають стiйкiсть до протитуберкульозних препаратiв; 20 пацiєнтiв мають туберкульоз поєднаний з ВIЛ .
      Протитуберкульозна служба в Українi завжди фiнансувалася за залишковим принципом. Це призвело до того, що у країнi бiльше двадцяти рокiв триває епiдемiя туберкульозу. Враховуючи це та iншi вагомi причини: важкий економiчний стан, що призведе до ще бiльшого зубожiння громадян; вiдсутнiсть протягом кiлькох рокiв туберкулiну; недостатня кiлькiсть вакцини БЦЖ; збiльшення кiлькостi хворих, якi не лiкуються; збiльшення кiлькостi випадкiв резистентного туберкульозу, недосконалу систему примусового лiкування, ми маємо усi передумови для нової хвилi епiдемiї туберкульзу в Українi у найближчi 3-5 рокiв. Медична громадськiсть має дуже мало часу для того, щоб вплинути на ситуацiю i зробити все, щоб не дати цiй соцiально небезпечнiй хворобi вийти з-пiд контролю.
      Червоноградському протитуберкульозному диспансеру у наступному роцi виповнюється 45 рокiв. А будiвлi, у яких вiн розмiщений, побудованi ще за часiв, коли Червоноград входив до складу Польщi i називався Кристинополем.
      Будiвлi потребують капiтального ремонту, дах - нового покриття. Медобладнання та меблi теж старi. Медичнi працiвники не забезпеченi у повнiй мiрi, як того вимагає Стандарт iнфекцiйного контролю, засобами iндивiдуального захисту ( немає iндивiдуальних дозиметрiв, респiраторiв з ХЕПА- фiльтрами- по одному для кожного медпрацiвника на рiк). Не вистачає коштiв на придбання достатньої кiлькостi бензину, щоб транспортувати хворих з вiдкритою формою туберкульозу у стацiонарне вiддiлення обласного протитуберкульозного диспансеру.
      Але не зважаючи на всi труднощi, у нас є найголовнiше- креативний колектив, який має бажання працювати i далi. Ми- не байдужi, разом усе подолаємо!
      Прошу вас, шановнi краяни, взяти участь у нашiй благодiйнiй акцiї та допомогти Червоноградському протитуберкульозному диспансеру зустрiти ще не одне десятирiччя. А ми будемо боротися за те, щоб наш шахтарський край став вiльним вiд туберкульзу!
      Дякую за розумiння та пiдтримку!

В.о.головного лiкаря КЗ "Червоноградський протитуберкульозний диспансер" Iрина Зелiнська.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради