Зразки документів
       Громадяни України мають право звернутися до органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, засобiв масової iнформацiї, посадових осiб вiдповiдно до їх функцiональних обов'язкiв iз зауваженнями, скаргами та пропозицiями, що стосуються їх статутної дiяльностi, заявою або клопотанням щодо реалiзацiї своїх соцiально-економiчних, полiтичних та особистих прав i законних iнтересiв та скаргою про їх порушення.
       Особи, якi не є громадянами України i законно знаходяться на її територiї, мають таке ж право на подання звернення, як i громадяни України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами.
       Пiд зверненнями громадян слiд розумiти викладенi в письмовiй або уснiй формi пропозицiї (зауваження), заяви (клопотання) i скарги.

       Пропозицiя (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендацiя щодо дiяльностi органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, депутатiв усiх рiвнiв, посадових осiб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспiльних вiдносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного i громадського життя, соцiально- культурної та iнших сфер дiяльностi держави i суспiльства (зразок додається).

       Заява (клопотання) - звернення громадян iз проханням про сприяння реалiзацiї закрiплених Конституцiєю та чинним законодавстом їх прав та iнтересiв або повiдомлення про порушення чинного законодавства чи недолiки в дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, народних депутатiв України, депутатiв мiсцевих рад, посадових осiб, а також висловлення думки щодо полiпшення їх дiяльностi. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою вiдповiдного статусу, прав чи свобод тощо (зразок додається).

       Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав i захист законних iнтересiв громадян, порушених дiями (бездiяльнiстю), рiшеннями державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань громадян, посадових осiб.

       Звернення може бути усним (викладеним громадянином i записаним посадовою особою на особистому прийомi) чи письмовим, надiсланим поштою або переданим громадянином до вiдповiдного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо цi повноваження оформленi вiдповiдно до чинного законодавства.
       Звернення може бути подано як окремою особою (iндивiдуальне), так i групою осiб (колективне).
       Звернення адресуються органам державної влади i мiсцевого самоврядування, пiдприємствам, установам, органiзацiям незалежно вiд форм власностi, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирiшення порушених у зверненнях питань.

       У зверненнi має бути зазначено:
       1. Прiзвище, iм'я, по батьковi заявника (категорiя та соцiальний стан заявника);
       2. Мiсце проживання громадянина (адреса, телефон);
       3. Викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
       4. Письмове звернення повинно бути пiдписано заявником (заявниками) iз зазначенням дати.
       Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявниковi з вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiше, як через десять днiв вiд дня його надходження, крiм випадкiв, передбачених частиною першою статтi 7 Закону України "Про звернення громадян".
       До окремих звернень можуть додаватися рiзнi довiдковi матерiали в оригiналах або копiях. Такi матерiали забезпечують ефективнiсть реагування на звернення.
       Звернення, оформленi належним чином i поданi у встановленому порядку, пiдлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

       Розгляду не пiдлягають:
       · анонiмнi звернення - письмове звернення без зазначення мiсця проживання, не пiдписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство;
       · повторнi звернення одним i тим же органом вiд одного i того ж громадянина з одного i того ж питання, якщо перше вирiшено по сутi;
       · звернення, термiни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";
       · звернення осiб, визнаних судом недiєздатними.
       Рiшення про припинення розгляду такого звернення приймає керiвник органу, про що повiдомляється особi, яка подала звернення.

       Права громадянина, який звернувся iз заявою чи скаргою до органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, об'єднань громадян, засобiв масової iнформацiї, посадових осiб:
       · особисто викласти аргументи особi, що перевiряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевiрцi поданої скарги чи заяви;
       · знайомитися з матерiалами перевiрки;
       · подавати додатковi матерiали або наполягати на їх запитi органом, який розглядає заяву чи скаргу;
       · бути присутнiм при розглядi заяви чи скарги;
       · користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, органiзацiї, яка здiйснює правозахисну функцiю, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
       · одержати письмову вiдповiдь про результати розгляду заяви чи скарги;
       · висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємницi розгляду заяви чи скарги;
       · вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради