Земельнi вiдносини
Iнформацiя для власникiв, орендарiв та користувачiв земельних дiлянок

Iнформацiя виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Львiвської областi про проведення конкурсу з вiдбору виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах

Про надання пiльг по земельному податку на територiї м.Червонограда

Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.06.2019 № 1277 "Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда"

Зразки заяв по земельних питанням

Рiшення двадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання вiд 13.07.2017 р. № 559 "Про затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель м. Червонограда"

Перелiк вiльних земельних дiлянок, якi пропонуються учасникам АТО для будiвництва iндивiдуальних гаражiв в м.Червоноградi
113 вiльних земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальних гаражiв знаходяться на вулицi Б. Промислова, 41, на схiд i на пiвдень вiд iснуючих гаражiв гаражного кооперативу №4

До уваги власникiв земельних дiлянок та землекористувачiв! Зареєструйте свої права на землю!

      З метою виконання Указу Президента України вiд 22.07.2019 року № 542/2019 "Про заходи щодо протидiї рейдерству", Головне управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi звертає увагу громадян, органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй Львiвської областi на необхiдностi внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про земельнi дiлянки, право власностi (користування) на якi виникло до 2004 року та посвiдчене вiдповiдними державними актами та договорами оренди.
      Радимо всiм землевласникам та землекористувачам, якi господарюють на своїй землi на пiдставi документiв виданих до 2004 року перевiрити статус своєї земельної дiлянки на Публiчнiй кадастровiй картi. У разi якщо дiлянка вiдсутня на картi рекомендуємо Вам звернутись до розробникiв документацiї iз землеустрою для замовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi). Якщо у Вас залишаються запитання Ви можете звернутись за консультацiями та довiдками до найближчого пiдроздiлу Держгеокадастру у Вашому регiонi.
      Звертаємо Вашу увагу що державна реєстрацiя земельної дiлянки не лише запобiгатиме рейдерському захопленню землi тазабезпечить належний захист Ваших прав, а й значно спростить процедури переоформлення земельної дiлянки у майбутньому, що зекономить Вам та Вашим нащадкам час для повноцiнного розпорядження землею. Адже при вчиненнi будь-яких правочинiв щодо земельних дiлянок (продаж, дарування, передача в оренду, кредит пiд зiставу земельної дiлянки тощо) буде необхiдна попередня держреєстрацiя з присвоєнням кадастрового номера. Пiсля здiйснення держреєстрацiї, при майбутньому переоформленнi, здiйсненнi правочинiв щодо земельної дiлянки, достатньо буде лише юридичних документiв при змiнi власника.
      Кадастровий номер земельнiй дiлянцi присвоюється при здiйсненнi державної реєстрацiї земельної дiлянки, автоматично, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
            Довiдково: Вiдомостi про земельнi дiлянки, що мiстяться в Державному земельному кадастрi України є вiдкритими та опублiкованi в мережi iнтернет на веб-сайтi Публiчна кадастрова карта (https://newmap.land.gov.ua). Вiдповiдно власники та користувачi земельних дiлянок право на якi оформлено пiсля 2004 року можуть переглянути та перевiрити iнформацiю про земельну дiлянку за допомогою сервiсiв Публiчної кадастрової карти. Пошук земельної дiлянки здiйснюється за кадастровим номером або за мiсцезнаходженням земельної дiлянки.


Перелiк орендарiв, з якими укладено договори оренди землi державної або комунальної власностi

Рiшення Гiрницької селищної ради Львiвської областi сьомого скликання ХVI-а сесiя 21.02.2019р. № 204 "Про затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель смт.Гiрник"

Звiт про роботу Вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради за 2018 рiк

      Вiддiл земельних вiдносин Червоноградської мiської ради (надалi Вiддiл) утворений на пiдставi рiшення Червоноградської мiської ради вiд 02.02.2017 № 401 "Про утворення Вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради".
      Даним рiшенням затверджено Положення про Вiддiл земельних вiдносин Червоноградської мiської ради та загальну чисельнiсть Вiддiлу в кiлькостi трьох одиниць:
      - начальник Вiддiлу,
      - головний спецiалiст,
      - провiдний спецiалiст.
            Основними завданнями i функцiями Вiддiлу є:
      - реалiзацiя державної полiтики та повноважень Червоноградської мiської ради у сферi регулювання земельних вiдносин на територiї мiста Червонограда;
      - здiйснення ефективного управлiння землями комунальної власностi територiальної громади мiста;
      - пiдготовка проектiв рiшень Червоноградської мiської ради, її виконавчого комiтету, розпоряджень Червоноградського мiського голови з питань земельних вiдносин;
      - створення умов для рацiонального i економiчно-обгрунтованого використання земель мiста;
      - забезпечення пiдготовки матерiалiв про розмежування земель державної та комунальної власностi у межах повноважень органiв мiсцевого самоврядування;
      - розроблення i подання Червоноградськiй мiськiй радi, виконавчому комiтету, мiському головi необхiдних розрахункiв i обгрунтувань програм, робiт з проведення земельної реформи, здiйснення землеустрою, заходiв щодо рацiонального використання та охорони земель;
      - участь у виборi земельних дiлянок для розмiщення об'єктiв будiвництва, та змiни цiльового призначення;
      - участь у проведеннi земельних аукцiонiв;
      - ведення прийому громадян та надання консультацiй з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу.
            Якiсний склад працiвникiв Вiддiлу
      1. Начальник Вiддiлу - Iшкевич Олег Ярославович. Освiта вища. Спецiальностi: iнженер-землевпорядник, вчений агроном, магiстр Державного управлiння. Стаж роботи в органах державного управлiння та мiсцевого самоврядування - 39 рокiв, 1 мiсяць. Почесний землевпорядник України. Призначений на посаду розпорядженням мiського голови м. Червонограда з 21.02.2017.
      2. Головний спецiалiст - Кравець Надiя Володимирiвна. Освiта вища. Спецiальнiсть - юрист. Перебуває у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.
      Надiльна Галина Вiкторiвна. Освiта вища. Спецiальнiсть - iнженер-землевпорядник. Загальний стаж роботи 19 рокiв 9 мiсяцiв, в тому числi за спецiальнiстю iнженера-землевпорядника у сферi виробництва - 18 рокiв, в органах мiсцевого самоврядування - 1 рiк 8 мiсяцiв. Призначена на посаду тимчасово з 20.04.2017, на пiдставi розпорядження мiського голови мiста Червонограда вiд 19.04.2017.
      3. Посада провiдного спецiалiста у 2018 роцi була вакантною.
            Матерiально-технiчне забезпечення
      Вiддiл розмiщений в одному службовому кабiнетi площею 14 м. кв.
      Працiвники Вiддiлу мають у користуваннi технiчнi засоби:
      - компютери -2 шт.;
      - ксерокс формату А3 - 1 шт.;
      - принтер - 1 шт.;
      - калькулятор -1 шт.;
      - телефонний апарат -1 шт.
            Показники роботи Вiддiлу за 2018 рiк
      На виконання вимог ст.18 Закону України про оцiнку земель, протягом 2017 року забезпечено проведення нової нормативної грошової оцiнки земель мiста Червонограда i введено її в дiю з 01.01.2018 на пiдставi рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.07.2017 № 559 "Про затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель мiста Червонограда".
      Нова нормативна грошова оцiнка земель буде служити базою оподаткування земельних дiлянок, якi знаходяться в межах мiста Червонограда, до 01.01.2025.
      Вiддiлом забезпечено виконання п. 34 ст. 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", в частинi вирiшення, вiдповiдно до законодавства, питань регулювання земельних вiдносин виключно на пленарних засiдання Червоноградської мiської ради.
      До питань регулювання земельних вiдносин, якi щомiсячно подаються на розгляд Червоноградської мiської ради, вiдносяться:
      - надання дозволiв фiзичним i юридичним особам на виготовлення землевпорядної документацiї;
      - затвердження землевпорядної документацiї, яка пройшла погодження вiдповiдно до земельного законодавства;
      - надання в оренду земельних дiлянок комунальної власностi та продовження строкiв оренди земельних дiлянок;
      - пiдготовка земельних лотiв та затвердження перелiкiв земельних дiлянок, право оренди i право власностi на якi пiдлягають продажу на земельних аукцiонах;
      - замовлення проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок комунальної власностi, якi вiдповiдно до п.2. ст. 134 Земельного кодексу України пiдлягають продажу у власнiсть без проведення земельних аукцiонiв та продаж таких земельних дiлянок у власнiсть фiзичним i юридичним особам;
      - надання земельних дiлянок комунальної власностi у постiйне користування та в оренду;
      - безоплатна передача земельних дiлянок громадянам в межах норм визначених ст. 121 Земельного кодексу України;
      - приймання земельних дiлянок iз державної власностi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда та передача земельних дiлянок комунальної власностi у власнiсть держави Україна, в особi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї;
      - забезпечення учасникiв АТО та ООС земельними дiлянками.
      Заяви громадян та клопотання юридичних осiб iз вищеперерахованих питань опрацьовуються Вiддiлом i подаються для пiдготовки пропозицiй i проектiв рiшень Червоноградської мiської ради на засiдання постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради, створеної рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 42.
      Пiсля оприлюднення проекти рiшень Червоноградської мiської розглядаються на засiданнях постiйної депутатської комiсiї з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою.
      Впродовж 2018 року було пiдготовлено, скеровано на розгляд Червоноградської мiської ради i прийнято радою 117 рiшень з питань регулювання земельних вiдносин, що становить 32% вiд загальної кiлькостi рiшень, прийнятих Червоноградською мiською радою. Прийнятими рiшеннями охоплено 784 питання регулювання земельних вiдносин, якi випливають iз поданих заяв i клопотань.До складу послуг з питань регулювання орендних земельних вiдносин належить пiдготовка проектiв Договорiв оренди земельних дiлянок та Додаткiв до них. Всього Вiддiлом у 2018 роцi було пiдготовлено 100 проектiв Договорiв оренди земельних дiлянок, якi в установленому порядку були укладенi та зареєстрованi. На виконання ст.25 Закону України "Про оренду землi" Вiддiл забезпечує дотримання орендарями обов'язкiв щодо надання у п'ятиденний строк копiй договорiв оренди у Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi. У зв'язку iз введення в дiю нової нормативної грошової оцiнки земель, Вiддiлом пiдготовленi Додатки до чинних Договорiв оренди земельних дiлянок, якими передбачено приведення розмiру орендної плати у вiдповiднiсть до нової нормативної грошової оцiнки. Ця робота в даний час продовжується.
      На виконання вимог Податкового кодексу України, а також Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.05.2017 № 483 "Про затвердження форм типових рiшень про встановлення ставок та пiльг iз плати земельного податку та податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельного податку", Вiддiлом забезпечено пiдготовку проекту рiшення Червоноградської мiської ради щодо встановлення ставок земельного податку в розрiзi кодiв цiльового призначення земель на територiї мiста Червонограда. Пiсля опрацювання цього проекту рiшення мiським фiнансовим управлiнням та вiдповiдними депутатськими комiсiями Червоноградською мiською радою було прийнято рiшення вiд 06.09.2018 № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї мiста Червонограда".
      На виконання рекомендацiй Адмiнiстративної колегiї Львiвського обласного територiального вiддiлення Антимонопольного Комiтету України вiд 18.10.2018 № 63/16-рк/к, в кiнцi 2018 року було пiдготовлено проект рiшення Червоноградської мiської ради "Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда", яким передбачається встановити одинаковi ставки орендної плати за земельнi дiлянки однакового цiльового призначення. Даний проект рiшення оприлюднений на офiцiйному веб сайтi Червоноградської мiської ради, скерований для ознайомлення всiм головам фракцiй Червоноградської мiської ради i буде поданий для розгляду i прийняття на чергове пленарне засiдання Червоноградської мiської ради у лютому 2019 року.
      В рамках програми розвитку ринку земель у 2018 роцi забезпечено укладення i нотарiальне посвiдчення семи Договорiв купiвлi-продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, згiдно яких продано у власнiсть 7 земельних дiлянок, загальною площею 2,007 га.
      До бюджету розвитку Червоноградської мiської ради забезпечено поступлення у 2018 роцi 2 585 088,6 гривень, що у структурi поступлення коштiв до бюджету розвитку становить 77,6 %, а в результатi розстрочення платежiв за проданi у 2018 роцi земельних дiлянок до мiського бюджету у 2019 роцi поступить 1,2 мiльйона гривень.
      У процесi органiзацiї проведення земельних торгiв, пiдготовки до продажу прав оренди земельних дiлянок у 2018 роцi проведено 9 земельних аукцiонiв з продажу прав оренди земельних дiлянок. На цих земельних аукцiонах продано право оренди 15 земельних дiлянок, загальна площа яких становить 6,9058 га. В результатi проведених земельних торгiв до загального фонду мiського бюджету поступило 1 346 638,29 грн.В цiлому заходи з регулювання земельних вiдносин забезпечили у 2018 роцi поступлення коштiв вiд плати за землю до загального фонду мiського бюджету у сумi 17 095 178,2 грн, що становить 121 % в порiвняннi до таких поступлень у 2017 роцi, i в структурi власних надходжень загального фонду бюджету (без врахування субвенцiй) у 2018 року становить 6,6 %.
      Вiддiлом ведеться претензiйна робота. У 2018 роцi пiдготовлено i направлено боржникам плати за землю 56 претензiй з вимогами погашення боргiв iз плати за землю, та оформлення прав на земельнi дiлянки.
      З метою усунення порушень земельного законодавства на землях комунальної власностi пiдготовлено i направлено чотири повiдомлення про порушення земельного законодавства до Управлiння контролю за використанням та охороною земель Головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi.
      Належна увага придiляється розгляду заяв громадян. Всього у 2018 роцi таких заяв розглянуто, опрацьовано, пiдготовлено вiдповiдей, роз'яснень та iнформацiй у кiлькостi 793 штук. Також розглянуто 72 запити на отримання публiчної iнформацiї, що становить 24,5% вiд всiх запитiв поданих до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
      Впродовж 2018 року було всього шiсть звернень громадян з питань земельних вiдносин на урядову гарячу лiнiю. Вiддiлом розглянуто цi звернення. Заявникам наданi вичерпнi iнформацiї та роз'яснення.
      Вiддiл бере участь у судових засiданнях з питань захисту iнтересiв територiальної громади у сферi земельних вiдносин. Всього у 2018 роцi було 29 викликiв до суду представника Вiддiлу. У судових засiданнях брав участь особисто начальник Вiддiлу. Всi судовi справи з цих питань вирiшенi судами в користь Червоноградської мiської ради.

18.01.2019 Начальник Вiддiлу земельних вiдносин О. IШКЕВИЧ

Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

Про встановлення земельного податку на територiї мiста Червонограда

До вiдома власникiв землi i землекористувачiв

      Вiдповiдно до пункту 2 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про Державний земельний кадостр" земельнi дiлянки, право власностi (користування) на якi виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно вiд присвоєння їм кадастрового номера.
      Державна реєстрацiя таких земельних дiлянок здiйснюється на пiдставi технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) в натурi (на мiсцевостi) меж земельної дiлянки за заявою їх власникiв (користувачiв), або осiб, якi подали заяви про визнання спадщини вiдумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом.
      З метою проведення Державної реєстрацiї земельних дiлянок, право власностi (користування) на якi виникло до 2004 року, їх власникам i землекористувачам необхiдно звернутися з вiдповiдною заявою в Центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 27, мiсто Червоноград) з метою внесення вiдомостей про земельнi дiлянки до Державного земельного кадастру.
      Вiдповiднi консультацiї з цього питання можна отримати у Вiддiлi мiськрайонного управлiння у Сокальському районi та мiстi Червоноградi головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi, в мiстi Червоноградi, на вул. Ст. Бандери, 4, телефони: 2-13-10; 4-60-20.


До вiдома власникiв землi i землекористувачiв

      Вiдповiдно до наказу Мiнагрополiтики вiд 27.03.2018р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 10.04.2018р. № 432/31884 "Про внесення змiн до порядку нормативної грошової оцiнки земель населених пунктiв", при визначеннi нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок будь-якого цiльового призначення, iнформацiя про якi не внесена до вiдомостей Державного земельного кадастру, або у вiдомостях Державного земельного кадастру вiдсутнiй код класифiкацiї видiв цiльового призначення земель, iз       17.07.2018р. буде застосовуватися коефiцiєнт, який характеризує функцiональне використання земельної дiлянки       (Кф = 3).
      Застосування цього коефiцiєнта значно збiльшить розмiр плати за землю (земельного податку та орендної плати).
      З метою уникнення збiльшень податкових зобов'язань iз плати за землю пропонуємо власникам землi i землекористувачам (громадянам та фiзичним особам - пiдприємцям, а також юридичним особам всiх форм власностi), якi володiють земельними дiлянками, iнформацiя про якi не внесена до вiдомостей Державного земельного кадастру, або у вiдомостях Державного земельного кадастру вiдсутнiй код класифiкацiї видiв цiльового призначення земель звернутися з вiдповiдною заявою в Центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 27, мiсто Червоноград) з метою внесення вiдомостей про земельнi дiлянки або змiн до них до Державного земельного кадастру.
      Вiдповiднi консультацiї з цього питання можна отримати у Вiддiлi мiськрайонного управлiння у Сокальському районi та мiстi Червоноградi головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi, в мiстi Червоноградi, на вул. Ст. Бандери, 4, телефони: 2-13-10; 4-60-20.


2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради