Загальний відділ

Загальна iнформацiя
       Адреса: 80100, м.Червоноград, вул. Шевченка,19, Львiвської обл.,
тел. (03249) 3-23-31, тел./ф(03249) 3-23-50,
тел.(03249) 3-24-63, тел.(03249) 3-12-78
       E-mail: radachervonograd@ukr.net
zv78@ukr.net
pr78@ukr.net
pg78@ukr.net
       Начальник вiддiлу: Мартенс Тетяна Олексiївна
       Режим роботи вiддiлу: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля

     Структура вiддiлу:
       Начальник. загального вiддiлу т. 3-23-31, zv78@ukr.net, (каб. №209)
       Головний спецiалiст загального вiддiлу, т. 3-23-46, pg78@ukr.net, (каб. №203- приймальна)
       Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу т/ф 3-23-50, radachervonograd@ukr.net, ( каб. № 207)
       Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу т. 3-12-78, pr78@ukr.net, (каб № 212)
       Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу, т. 3-24-63, (каб. №213)
       Дiловод загального вiддiлу, т. 3-24-63, (каб. №213)
       Комендант адмiнбудинку, т. 3-13-03

       Загальний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (далi вiддiл) є структурним пiдроздiлом виконкому Червоноградської мiської ради.
       Вiддiл у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законом України вiд 21 травня 1997 року “Про мiсцеве самоврядування в Українi ”, iншими законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями Львiвської обласної ради, розпорядженнями голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї, рiшеннями Червоноградської мiської ради i виконкому та розпорядженнями мiського голови, а також Положенням про загальний вiддiл.
     Основним завданням загального вiддiлу є:
       - встановлення єдиного порядку документування i роботи з документами;
       - здiйснення контролю за термiнами виконання документiв i внесення пропозицiй щодо їх усунення;.
       - пiдготовка iнформацiйних, довiдкових та iнших матерiалiв з питань виконання документiв;
       - забезпечення безперешкодного здiйснення конституцiйних прав громадян на звернення з пропозицiями, заявами, скаргами.
       - матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi мiської ради та її виконавчих органiв.
       - здiйснення господарських функцiй виконавчого комiтету.
       - надання методичної та iншої допомоги органам мiсцевого самоврядування.
       - пiдготовки проектiв рiшень виконкому, розпоряджень мiського голови з питань, що належать компетенцiї вiддiлу.
     Вiдповiдно до основних завдань вiддiл виконує такi функцiї:
       - розробляє iнструкцiю з дiловодства та номенклатуру справ.
       - органiзовує за дорученням керiвництва пiдготовку проектiв документiв, забезпечує оформлення i випуск документiв.
       - органiзовує i забезпечує документацiйне та органiзацiйно-технiчне обслуговування апаратних нарад та засiдань виконкому, засiдань сесiй.
       - органiзовує друкування документiв їх копiювання та тиражування згiдно з резолюцiями керiвника.
       - веде облiк, забезпечує зберiгання, оперативний розшук, iнформування за документами , забезпечує зберiгання i передачу в архiв протоколiв сесiй мiської ради, рiшень виконкому та розпоряджень мiського голови.
       - забезпечує додержання єдиного порядку вiдбору, облiку, схоронностi, якостi опрацювання та використання документiв, що створюються.
       - удосконалює форми i методи роботи з документами;
       - забезпечує доступ до iнформацiйно-телекомунiкацiйних i комп’ютерних систем у мiськiй радi
       - органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв влади нижчого рiвня, вiддiлiв виконкому в роботi з документами.
       - впроваджує державнi стандарти, унiфiкованi системи документацiї (УСД), iншi нормативи, що належать до сфери його управлiння.
       - завiряє печаткою документи у випадках, передбачених iнструкцiєю для роботи з документами.
       - органiзовує роботу приймальнi виконкому.
       - веде облiк, реєстрацiю, контроль по письмових зверненнях громадян, веде архiв справ по зверненнях.
       - приймає участь в органiзацiї особистого прийому керiвництвом виконкому, веде облiк особистого прийому та контролю за виконанням прийнятих рiшень по зверненнях.
       - проводить щорiчний аналiз звернень громадян.
       - здiйснює придбання та веде облiк обладнання для службових примiщень адмiнбудинку, засобiв органiзацiйної технiки, канцелярського приладдя та iнвентарю.
       - органiзовує поточний ремонт примiщень адмiнбудинку, сантехнiчного обладнання, ремонт комп’ютерної та копiювальної технiки, засобiв зв’язку та електрообладнання.
       - взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами виконкому у процесi виконання покладених на вiддiл завдань.
       - веде у встановленому порядку приймання i облiк документiв з грифом “Для службового користування ”

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради