Загальний відділ

Загальна iнформацiя
       Адреса: 80100, м.Червоноград, вул. Шевченка,19, Львiвської обл.,
тел. (03249) 3-12-78, тел./ф(03249) 3-23-50,
тел.(03249) 3-24-63, тел.(03249) 3-20-24
       E-mail: radachervonograd@ukr.net
zv78@ukr.net
pr78@ukr.net
pg78@ukr.net
rh78@ukr.net
       Начальник вiддiлу: Мартенс Тетяна Олексiївна
       Режим роботи вiддiлу: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля

     Структура вiддiлу:
       Начальник загального вiддiлу т. 3-12-78, zv78@ukr.net, (каб. №212)
       Головний спецiалiст загального вiддiлу, т. 3-23-46, pg78@ukr.net, (каб. №203- приймальна)
       Головний спеціаліст загального відділу т.3-12-78, pr78@ukr.net, (каб № 212)
       Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу т/ф 3-23-50, radachervonograd@ukr.net, ( каб. № 207)
       Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу, т. 3-24-63, (каб. №213)
       Дiловод загального вiддiлу, т. 3-24-63, (каб. №213)
       Спецiалiст I-ї категорiї загального вiддiлу т. 3-20-24 (receptionhall)
       Старший інспектор загального відділу (адміністратор Геопорталу) т.3-23-50 (каб-207)
       Комендант адмiнбудинку, т. 3-13-03

       Загальний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (далi вiддiл) є структурним пiдроздiлом виконкому Червоноградської мiської ради.
       Вiддiл у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законом України вiд 21 травня 1997 року “Про мiсцеве самоврядування в Українi ”, iншими законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями Львiвської обласної ради, розпорядженнями голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї, рiшеннями Червоноградської мiської ради i виконкому та розпорядженнями Червоноградського міського голови , а також Положенням про загальний вiддiл.
     Основним завданням загального вiддiлу є:
       - встановлення єдиного порядку документування i роботи з документами;
       - здiйснення контролю за термiнами виконання документiв i внесення пропозицiй щод їх усунення;.
       - пiдготовка iнформацiйних, довiдкових та iнших матерiалiв з питань виконання документiв;
       - забезпечення безперешкодного здiйснення конституцiйних прав громадян на звернення з пропозицiями, заявами, скаргами.
       - матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi мiської ради та її виконавчихорганiв.
       - здiйснення господарських функцiй виконавчого комiтету.
       - надання методичної та iншої допомоги органам мiсцевого самоврядування.
       - пiдготовки проектiв рiшень виконкому, розпоряджень мiського голови з питань, що належать компетенцiї вiддiлу.
     Вiдповiдно до основних завдань вiддiл виконує такi функцiї:
       - розробляє iнструкцiю з дiловодства та номенклатуру справ.
        - органiзовує за дорученням керiвництва пiдготовку проектiв документiв, забезпечує оформлення i випуск документiв.
        - органiзовує i забезпечує документацiйне та органiзацiйно-технiчне обслуговування апаратних нарад та засiдань виконкому, засiдань сесiй.
        - органiзовує друкування документiв їх копiювання та тиражування згiдно з резолюцiями керiвника.
        - ведеоблiк, забезпечує зберiгання, оперативний розшук, iнформування за документами , забезпечує зберiгання i передачу в архiв протоколiв сесiй мiської ради, рiшень виконкому та розпоряджень мiського голови.
        - забезпечує додержання єдиного порядку вiдбору, облiку, схоронностi, якостi опрацювання та використання документiв, що створюються.
        - удосконалює форми i методи роботи з документами;
        - забезпечує доступ до iнформацiйно-телекомунiкацiйних i комп’ютерних систем у мiськiйрадi
        - органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв влади нижчого рiвня, вiддiлiв виконкому в роботi з документами.
        - впроваджує державнi стандарти, унiфiкованi системи документацiї (УСД), iншi нормативи, що належать до сфери його управлiння.
        - завiряє печаткою документи у випадках, передбачених iнструкцiєю для роботи з документами.
        - органiзовує роботу приймальнi виконкому та receptionhall.
        - ведеоблiк, реєстрацiю, контроль по письмових зверненнях громадян, веде архiв справ по зверненнях.
        - веде облiк, реєстрацiю, контроль по зверненнях громадян на «Урядову гарячу лінію» та «Гарячу лінію області».
        - приймає участь в органiзацiї особистого прийому керiвництвом виконкому, веде облiк особистого прийому та контролю за виконанням прийнятих рiшень по зверненнях.
        - проводить щорiчний аналiз звернень громадян.
        - здiйснює придбання та веде облiк обладнання для службови хпримiщень адмiнбудинку, засобiв органiзацiйної технiки, канцелярського приладдя та iнвентарю.
        - органiзовує поточний ремонт примiщень адмiнбудинку, сантехнiчного обладнання, ремонт комп’ютерної та копiювальної технiки, засобiв зв’язку та електрообладнання.
        - взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами виконкому у процесi виконання покладених на вiддiл завдань.
        - веде у встановленому порядку приймання i облiкдокументiв з грифом “Для службовогокористування”
        - забезпечує адміністрування Геопорталу.

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради