Органiзацiйний вiддiл
Вiддiл нформує

Щодо Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"

      Станом на 1 сiчня 2020 року на територiї Червоноградської мiської ради почесне звання України "Мати-героїня" присвоєно 142 багатодiтним матерям.
      Вiдповiдно до Закону України "Про державнi нагороди" почесне звання України є державною нагородою i є вищою формою вiдзначення громадян за видатнi заслуги перед Україною.
      Вiдповiдно до Положенням про почеснi звання України, затвердженого Указом Президента України вiд 29 червня 2001 року № 476/2001 почесне звання України "Мати-героїня" присвоюється жiнкам, якi народили та виховали до восьмирiчного вiку п'ятьох i бiльше дiтей, у тому числi дiтей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дiтей у сiм'ї, створення сприятливих умов для здобуття дiтьми освiти, розвитку їх творчих здiбностей, формування високих духовних i моральних якостей.
      Важливо зазначити, що вiдповiдно до Конституцiї України та Закону України "Про державнi нагороди України" вiдзначення державною нагородою не є невiд'ємним правом громадянина України.
      Згiдно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здiйснюється за мiсцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, органiзацiй, пiдприємств.
      Якщо жiнка не працює, висунення кандидатури може проводити органiзацiя багатодiтних сiмей.
      Жiнка подає заяву щодо пiдготовки потрiбних документiв на порушення клопотання в органи мiсцевого самоврядування. Саме звiдси починається збiр, обробка iнформацiї, пiдготовка i винесення основного рiшення - пiдтримати кандидатуру на висунення на здобуття почесного звання "Мати-героїня" чи вiдмовити. Якщо ж жiнцi вiдмовили, то має бути зазначено причину такого рiшення.
      Багатодiтнiй матерi до заяви також потрiбно такi документи:
      - копiї паспорта багатодiтної матерi (1,2,3,10 та 11);
      - копiя iдентифiкацiйного коду матерi;
      - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
      - якщо дитина померла, копiя свiдоцтва про смерть;
      - довiдки-характеристики з мiсця навчання кожної дитини (шкiльного i студентського вiку);
      - характеристики з мiсця роботи кожної дитини, яка працює.
      Перелiк документiв, якi необхiдно подати до вiдповiдного центрального органу для подання присвоєння почесного звання "Мати-героїня":
      - лист на iм'я керiвника вiдповiдного центрального органу про порушення клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня";
      - нагородний лист встановленої форми вiд органiзацiї, установи чи органу мiсцевого самоврядування, який подає кандидатуру;
      - протокол засiдання, де порушується питання висунення кандидатури на присвоєння почесного звання;
      - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
      - копiя паспорта матерi;
      - клопотання вiд громадської органiзацiї про присвоєння почесного звання (якщо подання здiйснюється громадською органiзацiєю).
      Обов'язкова iнформацiя у нагородному листi (за наказом №76 служби у справах дiтей та сiм'ї "Про порядок подання кандидатур на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня") кандидатури на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня":
      - про вiдсутнiсть фактiв судимостей у жiнки-кандидата;
      - про вiдсутнiсть фактiв судимостей у кожного з дiтей;
      - дата народження дiтей;
      - про освiту кожного з дiтей (де навчалися, який заклад закiнчили);
      - про вiдсутнiсть перебування кожного з дiтей в iнтернатних закладах;
      - мiсце роботи;
      - як характеризуються в робочому колективi;
      - якою громадською дiяльнiстю займалися чи займаються;
      - особистi досягнення, успiхи;
      - до свiдоцтва про смерть дитини, де не вказано причину смертi, додавати копiю довiдки про причину смертi дитини.
      Якi найчастiше виникають труднощi в оформленнi документiв?
      Досить часто це неправильне оформлення, невiдповiднiсть документiв. Перепоною може стати навiть одна лiтера/цифра в нагородному листi, орфографiчнi помилки, не вказана причина смертi, вiдсутнiсть свiдоцтва про народження дитини i т.д.
      Є випадки вiдмови в отриманнi звання. Так, причиною такого рiшення може бути те, що дiти були засудженi умовно або перебували у мiсцях позбавлення волi, а також без поважних причин виховувалися в закладах iнтернатного типу або перебували пiд опiкою, або народження та проживання за кордоном (найчастiше), вчинення суїциду одного з дiтей. Але цi умови не прописанi в законах, проте цього вимагає Комiсiя державних нагород та геральдики Адмiнiстрацiї Президента України.
      За який перiод часу розглядаються поданi документи?
      Закону про перiод часу розгляду подань на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" немає, проте згiдно з Законом України "Про звернення громадян" повний пакет документiв розглядається протягом мiсяця.
      Тепер, аби отримати винагороду, жiнка, якiй вже присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає до управлiння працi та соцiального захисту населення лише заяву про виплату винагороди, де зазначено спосiб виплати (через вiддiлення поштового зв'язку або на особовий банкiвський рахунок) та копiю сторiнок паспорта з даними про прiзвище, iм'я, по-батьковi, мiсце реєстрацiї.
            Примiтка. Копiю посвiдчення про присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" подавати не треба.
      Пiсля подачi всiх документiв орган соцiального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопiю Указу Президента України про присвоєння жiнкам почесного звання "Мати-героїня".
      У разi, якщо жiнка самостiйно не може подати пакет документiв iз певних причин, то замiсть неї може звернутися уповноважена особа з нотарiально засвiдченим документом, що пiдтверджує її право представляти жiнку, якiй присвоєно почесне звання.
      Одноразову винагороду в десятикратному розмiрi прожиткового мiнiмуму жiнцi, якiй присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", виплачує орган працi та соцiального захисту населення за мiсцем її реєстрацiї одразу всiєю сумою. Станом на 01.07.2018 року ця сума становила-18410 грн., з 01.12.2018 року станоновить 19210 грн.
      Особi, удостоєнiй почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвiдчення до почесного звання встановленого зразка.
      Документи багатодiтних матерiв для присвоєння почесного звання України "Мати-героїня", якi проживають у Червоноградi, подаються в органiзацiйний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, каб. № 211.
            Довiдки надаються за телефоном 3-24-16.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради