Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи iнформує

Результати радiацiйного контролю:

Тепловий удар

На водi

Клiщi

Гадюка

Борщовик

Повiдомлення для населення чадний газ

      Шановнi громадяни!
      Вiд початку 2018 року в областi облiковано 12 випадкiв отруєння чадним газом внаслiдок чого постраждало 30 осiб, з них 16 дiтей. На жаль, зафiксовано один випадок смертельного отруєння.
      Основними причинами утворення чадного газу (СО - продукту неповного згоряння природного газу) можуть бути:
      - несправнiсть газових приладiв (забрудненiсть пальникiв-конфорок плит, розгерметизованiсть камер згоряння газових котлiв);
      - порушення щiльностi кладки, штукатурки (трiщини) газифiкованих печей i димоходiв;
      - недостатнiсть припливного повiтря в кухнi (для повного згорання 1 м3 природного газу необхiдно 10 м3 свiжого повiтря);
      - недостатнiсть тяги в камерах згорання котлiв, створюваної димарями (недостатня висота, засмiченiсть, розташування оголовкiв димарiв у зонах вiтрового пiдпору);
      - робота вентиляторiв вiдпливних зонтiв над газовими плитами.
      Правилами користування газовим обладнанням суворо забороняється:
      - проводити самочинну газифiкацiю будинку (квартири), перестановку, замiну i ремонт газового обладнання;
      - проводити перепланування примiщень, де встановленi газовi прилади без узгодження з пiдприємством газового господарства;
      - вносити змiни в конструкцiю газових приладiв. Змiнювати димовi i вентиляцiйнi системи. Заклеювати вентиляцiйнi канали, замуровувати "кишенi" i люки, призначенi для чистки димоходiв;
      - вiдмикати автоматику безпеки i регулювання. Користуватися газом при несправностi газових приладiв, автоматики, запiрної арматури;
      - користуватися газом при засмiченнi димоходiв i вентиляцiйних каналiв, вiдсутностi їх щiльностi, несправностi;
      - користуватися газовими приладами при перекритих кватирках (фрамугах), жалюзiйних решiтках, щiлинах пiд дверима ванних кiмнат i кухонь, вiдсутностi тяги в димоходах i вентиляцiйних каналах;
      - залишати працюючi газовi прилади без нагляду, крiм розрахованих на безперервну роботу i обладнаних для цього вiдповiдною автоматикою;
      - допускати до користування газовими приладами дiтей дошкiльного вiку, та осiб, що не контролюють свої дiї;
      - прив'язувати до газопроводiв мотузки i навантажувати газопроводи;
      - користуватись газовими плитами для опалювання примiщень;
      - користуватись примiщеннями, де встановленi газовi прилади для сну i вiдпочинку;
      - застосовувати вiдкритий вогонь для виявлення витокiв газу.
      Якщо вiдчутний запах газу в примiщеннi, необхiдно:
      - припинити користуватися газовими приладами;
      - перекрити крани до приладiв i на приладах;
      - вiдчинити вiкно i дверi, провiтрити примiщення;
      - не запалювати вогню, не курити, не вмикати i не вимикати освiтлення i електроприлади, не користуватись електродзвiнками;
      - викликати аварiйну службу газу за телефоном 104.
      Будьте обережнi, бережiть своє життя та життя своїх близьких! Дотримуйтеся правил безпеки життєдiяльностi!


Алгоритм дiй посадової особи при отриманнi iнформацiї про вчинення (загрозу вчинення) дiяння з ознаками терористичного характеру

      Посадова особа (спiвробiтники охорони) пiдприємства, органiзацiї, установи, вiйськової частини при отриманнi iнформацiї про вчинення (загрозу вчинення) дiяння з ознаками терористичного характеру на вказаному об'єктi доповiдає своєму керiвництву i через нього (у разi вiдсутностi - через чергового установи або особисто) повiдомляє органи мiлiцiї за тел. 102, чергового Управлiння СБУ у Львiвськiй областi за телефонами (032) 298- 66-22, 261-61-43
      Змiст повiдомлення повинен мiстити наступну iнформацiю:
      - джерело отримання iнформацiї;
      - характер дiяння (захоплення заручникiв, загроза пiдриву та iн.) та об'єкт посягання;
      - час i точне мiсце подiї;
      - можлива кiлькiсть захоплених заручникiв, наявнiсть потерпiлих, їх мiсце перебування та стан;
      - кiлькiсть терористiв, їх вимоги, озброєння та iншi вiдомi данi;
      - обстановка, яка склалася на мiсцi скоєння злочину та заходи реагування на подiю, якi здiйсненi адмiнiстрацiєю.
      Вiдсутнiсть повних даних не звiльняє посадових осiб вiд негайного повiдомлення про надзвичайну подiю.
      До приїзду передової групи регiональної координацiйної групи Антитерористичного центру (надалi - РКГ АТЦ) при УСБУ у Львiвськiй областi на мiсце подiї, керiвництвом об'єкту вживаються наступнi заходи:
      - посилюється охорона та перепускний режим на територiї об'єкту з використанням наявних сил;
      - проводиться термiновий збiр керiвникiв режимних, охоронних та аварiйно-рятувальних служб об'єкту (при наявностi);
      - призупиняється тимчасове функцiонування об'єкту або його окремих ланок;
      - здiйснюється евакуацiя працiвникiв та вiдвiдувачiв вiдповiдного закладу;
      - надається допомога потерпiлим:
      - проводиться зустрiч сил i засобiв правоохоронних органiв.
      За вказiвкою керiвництва регiональної координацiйної групи Антитерористичного центру (передової групи) керiвництво об'єкту забезпечує видiлення у розпорядження штабу квалiфiкованих спецiалiстiв (видiляє працiвникiв, якi добре обiзнанi зi структурою та технологiчними особливостями будiвлi, персоналом та можливими вiдвiдувачами об'єкту тощо), надає допомогу в пошуку та пiдготовцi примiщення на територiї об'єкту або в безпосереднiй близькостi вiд нього для розмiщення командного пункту (на випадок проведення антитерористичної операцiї). Вiдповiдальнi особи об'єкту беруть безпосередню участь у роботi оперативного штабу управлiння антитерористичною операцiєю.
      Першочерговi дiї у разi виявлення вибухового пристрою або пiдозрiлого предмета.
      У разi виявлення предмета, що подiбний на вибуховий пристрiй (надалi - ВП) у першу чергу необхiдно здiйснити наступне:
      - про факт виявлення характерних ознак ВП, мiсце його розташування, час виявлення та особу, що виявила - негайно повiдомити старшого начальника i через нього (у разi вiдсутностi через чергового установи або особисто) органи мiлiцiї за тел. 102, чергового Управлiння СБУ у Львiвськiй областi за телефонами (032) 298-66-22, 261-61-43;
      - до прибуття спiвробiтникiв правоохоронних органiв наявними силами обмежити доступ стороннiх осiб до мiсця розташування можливого ВП;
      - у разi необхiдностi здiйснити евакуацiю людей згiдно з вiдпрацьованими планами;
      - забезпечити безперешкодний проїзд до мiсця виявлення пiдозрiлого предмета автотранспорту правоохоронних органiв, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони тощо;
      - до прибуття оперативно-слiдчої групи забезпечити присутнiсть осiб, якi виявили пiдозрiлий предмет та фiксацiю їх установочних даних;
      - у всiх випадках дайте вказiвку щодо заборони наближення до мiсця виявлення пiдозрiлого предмета, не чiпайте та не перемiщуйте його.
      СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
      При виявленнi пiдозрiлого предмета самостiйно проводити з ним будь-якi дiї (торкатися, нахиляти, перемiщувати, пiдiймати та iн.)
      Примiтка: треба пам'ятати, що марна втрата часу при загрозi вибуху може призвести до людських жертв!
      Характерними ознаками, що вказують на можливу наявнiсть ВП, можуть бути:
      - виявлення в громадських мiсцях, транспортi валiз, пакетiв, коробок та iнших предметiв, залишених без нагляду власникiв:
      - отримання адресатом поштового вiдправлення, вмiст якого чи вiдправник йому невiдомi;
      - наявнiсть у предметiв характерного вигляду штатних бойових припасiв, учбово-iмiтацiйних, сигнальних, освiтлювальних, пiротехнiчних виробiв чи їх елементiв;
      - наявнiсть звуку працюючого годинникового механiзму, що чути з предмета;
      - наявнiсть у предметi запаху бензину, гасу, розчинника, пально-мастильних матерiалiв, хiмiчних матерiалiв, тощо;
      - наявнiсть диму, що виходить з предмета;
      - наявнiсть у предмета елементiв (деталей), що не вiдповiдають його прямому призначенню;
      - незвичайно велика маса предмета (наприклад, коробки з пiд цукерок, банки з пiд кави, книги, блокнота тощо);
      - наклейки, налiпки, етикетки з пiдписами на поверхнi кришок, коробок;
      - нестандартний засiб виготовлення посилочної тари;
      - наявнiсть будь-якого додаткового контакту предмету з об'єктами навколишньої обстановки;
      - наявнiсть у дверях, вiкнах яких-небудь стороннiх предметiв: закрiпленого дроту, ниток, важелiв, шнурiв тощо;
      - наявнiсть стороннього смiття, порушення _рунту, покриття на газонах, тротуарах при вiдсутностi пояснень щодо їх виникнення у вiдповiдних служб;
      - наявнiсть у контрольованих зонах залишеного власниками бiльше 5-ти хвилин транспорту;
      - наявнiсть у контрольованiй зонi стороннiх чи нiчийних приладiв, механiзмiв, тимчасових споруд,будiвельних матерiалiв i конструкцiй тощо;
      - порушення вимог паркування автотранспортних засобiв в контрольованих зонах;
      - намагання особи з предметом у руках чи в специфiчному одязi, який дає змогу приховувати на тiлi ВП, за будь-яких обставин безпосередньо наблизитися до об'єкту охорони чи маршруту його пересування.
      Рекомендованi зони евакуацiї та оточення при виявленнi вибухового пристрою або пiдозрiлого предмету:
      граната РГД-5 не менше 50 метрiв;
      граната Ф-1 не менше 200 метрiв;
      тротилова шашка (200 г) 45 метрiв:
      тротилова шашка (400 г) 55 метрiв;
      банка з пiд пива 60 метрiв;
      мiна МОН-50 85 метрiв;
      дипломат (кейс) 230 метрiв;
      дорожнiй чемодан 350 метрiв;
      автомобiль типу "Жигулi" 460 метрiв;
      автомобiль типу "Волга" 580 метрiв;
      мiкроавтобус 920 метрiв;
      вантажний автомобiль (фургон) 1240 метрiв
      Порядок прийому анонiмних телефонних повiдомлень, що мiстять ознаки терористичного характеру.
      На сьогоднiшнiй день телефон є одним iз основних каналiв отримання iнформацiї про закладенi вибуховi пристрої, захоплення заручникiв, вимагання, шантаж тощо. Не залишайте без увага нi одного такого повiдомлення. Про усi вищезазначенi необхiдно негайно повiдомити старшого начальника i через нього (у разi вiдсутностi - через чергового установи або особисто) органи мiлiцiї за тел. 102, чергового Управлiння СБУ у Львiвськiй областi за телефонами №№ (032) 298-66-22, (032) 261-61-43
      Пiд час прийому анонiмного телефонного) повiдомлення, що мiстять ознаки терористичного характеру дотримуйтесь наступних рекомендацiй:
      - намагайтеся дослiвно запам'ятати розмову та зафiксувати її на паперi;
      - у процесi розмови вiдмiтьте стать, вiк особи, що телефонує та особливостi його (її) мови:
      голос (гучний або тихий, низький або високий),
      теми мови (швидкий або повiльний), вимова (чiтка, iз заїканням, перекручена, шепелява, з акцентом або дiалектом),
      манера мови (розв'язана, iз знущанням, з нецензурними виразами);
      - обов'язково вiдмiтьте звуковий фон (шум авто- або залiзничного транспорту, звук теле- або радiоапаратури, iншi голоси тощо);
      - вiдмiтьте характер дзвiнка - мiський або мiжмiський;
      - обов'язково зафiксуйте точний час початку розмову та її тривалiсть;
      - у будь-якому випадку намагайтесь пiд час розмови отримати вiдповiдi на наступнi запитання:
      - куди, кому i за яким телефоном дзвонить особа;
      - якi конкретнi вимоги висуває; висуває вимоги вона особисто або виступає в ролi посередника чи представляє якусь органiзацiю;
      - на яких умовах вона готова вiдмовитись вiд своїх намiрiв; як i коли можна з нею зв'язатись; кому можна повiдомити або передати суть дзвiнка;
      - намагайтесь добитись вiд особи, що телефонує максимально можливого промiжку часу для прийняття рiшення вами та вашим керiвництвом;
      - при можливостi у процесi розмови повiдомте про неї керiвництво об'єкту або негайно пiсля його закiнчення;
      - без нагальної потреби не розповсюджуйте iнформацiю про факт розмови та її змiст;
      - при наявностi автоматичного визначника номера обов'язково запишiть номер телефонна у журнал прийому повiдомлень, що виключить можливiсть його випадкової втрати.
      При використаннi звукозаписуючої апаратури вiдразу виймiть касету (диск) iз записом розмови та приймiть мiри до її збереження, обов'язково на її мiсце встановiть нову касету (диск).
      Правила поводження з анонiмними листами, що мiстять погрози терористичного характеру
      1. При отриманнi такого документу - поводьтесь з ним максимально обережно. По можливостi, помiстiть його у чистий полiетиленовий пакет (файл) та зберiгайте в окремiй твердiй папцi.
      2. Постарайтесь не лишати на ньому вiдбитки своїх пальцiв.
      3. Якщо документ надiйшов у конвертi - його вiдкриття проводиться тiльки з лiвої або правої сторони, при цьому кромки конверта обережно обрiзаються ножицями.
      4. Зберiгайте усе: сам документ з текстом, будь-якi вкладення, конверт i упаковку.
      5. Не розширюйте коло осiб, яким вiдомо про факт отримання та змiст анонiмного документу.
      6. Анонiмнi матерiали, що мiстять погрози терористичного характеру направляються на адресу мiсцевих органiв СБ України разом iз супровiдним листом, в якому вказується конкретнi ознаки анонiмних матерiалiв (вид, кiлькiсть, яким способом i на чому вони виконанi, з яких слiв починається та якими закiнчується текст, наявнiсть пiдпису тощо), а також обставини, пов'язанi з їх розповсюдженням, виявленням або отриманням.
      7. Анонiмнi документи не повиннi пiдшиватись, склеюватись, на них забороняється робити надписи, пiдкреслювати або обводити окремi мiсця в текстi, писати резолюцiї або вказiвки та згибати їх. При виконаннi резолюцiй та iнших надписiв на супровiдних документах не повинно залишатись вiдтискiв тексту на анонiмних матерiалах.
      Реєстрацiйний штамп проставляється тiльки на супровiдних листах i заявах громадян, якi передали анонiмнi матерiали в iнстанцiї.
      При отриманнi анонiмних матерiалiв, що мiстять погрози терористичного характеру за допомогою SMS - повiдомлень або через Iнтернет текст повiдомлення обов'язково зберiгається та про факт погроз повiдомляються мiсцевi органи СБ України.


ОБЕРЕЖНО, ЧАДНИЙ ГАЗ!
Департамент з питань цивiльного захисту облдержадмiнiстрацiї черговий раз нагадує про необхiднiсть неухильно дотримуватися правил безпечної поведiнки у побутi.
      Пiд час рiзких змiн погодних умов, коли вiдбуваються значнi перепади атмосферного тиску, порушується тяга в димових i вентиляцiйних каналах, що може призвести до отруєнь чадним газом. Всього вiд початку 2017 року зафiксовано 20 нещасних випадкiв, внаслiдок яких вiд отруєння постраждало 44 особи, з них 18 дiтей, та 4 особи загинуло.
      Як свiдчать аналiз, бiльшiсть нещасних випадкiв, пов'язаних з отруєнням людей чадним газом, вiдбувається через порушення абонентами умов безпечної експлуатацiї газових приладiв та пiчного опалення, несанкцiоноване втручання власникiв газового обладнання в роботу системи газопостачання та конструкцiю газових приладiв, несправну систему димовiдведення та вентиляцiї.
      Пам'ятайте, що кожна людина повинна вiдповiдально ставитися до безпечного поводження з газом у побутi, адже постраждати може не тiльки вона сама, а й близькi та рiднi, сусiди. То ж радимо вам - уважно стежте за роботою газового обладнання у себе в оселi та на прилеглiй територiї i при найменших ознаках неполадок звертайтеся до аварiйної служби за телефоном "104".


Мiська рада просить власникiв приватних авто з розумiнням ставитись до роботи комунальникiв

Буде проводитися навчальне оповiщення населення м. Львова та областi за сигналами цивiльного захисту

Безпека полювання

Рекомендацiї населенню на випадок пiдвищеного забрудненя повiтря продуктами згоряння

Вiдповiдальнiсть за порушення вимог пожежної безпеки в лiсах та самовiльне випалювання рослинностi або її залишкiв

Рекомендацiї населенню

Дiї у разi вивлення пiдозрiлих i вибухових пристроїв

Рекомендацiї щодо дiй населення за сигналами оповiщення та в складних ситуацiях

      Рекомендацiї щодо дiй населення за сигналом оповiщення "Увага всiм"
      У разi виникнення реальної загрози життю та здоров'ю людей внаслiдок надзвичайних ситуацiй у мирний час та в особливий перiод проводиться оповiщення населення сигналами оповiщення цивiльного захисту, iз залученням технiчних засобiв територiальної системи централiзованого оповiщення та каналiв телерадiомовлення.
      Для оперативного та ефективного виконання заходiв щодо забезпечення захисту кожної окремої особи та членiв її сiм'ї, їх майна, майна пiдприємств, установ та органiзацiй, а також захисту населених пунктiв в цiлому громадяни повиннi дiяти вправно та чiтко, вмiти самостiйно приймати рiшення, бути дисциплiнованими та органiзованими.
      Оповiщення населення здiйснюється департаментом з питань цивiльного захисту Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї дистанцiйно, за допомогою електричних сирен, мережi радiомовлення всiх дiапазонiв частот i видiв модуляцiї та телебачення.
      Термiновiй iнформацiї, що доводиться до населення, передує уривчасте звучання електричних сирен, наявних на вiдповiднiй територiї, а також звучання електричних сирен у запису, яке транслюється мережею радiомовлення та телебачення.
      Уривчасте звучання електричних сирен означає "УВАГА ВСIМ!".
      Почувши електричнi сирени необхiдно негайно увiмкнути гучномовцi на першому каналi проводового радiомовлення, налаштувати радiоприймачi на хвилю Львiвського радiо, телеприймачi - на 12 канал Львiвської обласної державної телерадiокомпанiї та УТ-1 Нацiональної телерадiокомпанiї України та прослухати подальшi повiдомлення. Повiдомлення передаються протягом 5 хвилин пiсля подачi звукового сигналу "Увага всiм!".
      Вислухавши повiдомлення, кожний повинен:
      - дiяти без панiки та метушнi у вiдповiдностi з отриманими вказiвками та рекомендацiями;
      - переконатися, що повiдомлення почули або побачили люди, якi мешкають чи працюють поруч, особливо якщо це лiтнi люди або люди iз вадами зору та слуху;
      - надати їм необхiдну допомогу.
      Рекомендацiї щодо дiй населення за сигналом оповiщення "Повiтряна тривога"
      З метою привернення уваги до населення доводиться сигнал оповiщення "УВАГА ВСIМ!" шляхом включення електричних сирен, якi дублюються протяжними гудками iнших звукових пристроїв суб'єктiв господарювання та транспортних засобiв.
      Пiсля цього у мовному режимi через засоби масової iнформацiї (радiо, телебачення тощо) до населення доводиться сигнал "Повiтряна тривога" та порядок дiй за цим сигналом.
      З моменту подачi сигналу "Повiтряна тривога" для вжиття заходiв захисту може бути всього лише кiлька хвилин. Цi хвилини надзвичайно дорогоцiннi i їх треба використовувати з максимальною ефективнiстю.
      Почувши сигнал "Повiтряна тривога", необхiдно:
      а) перебуваючи вдома:
      - ввiмкнути приймач радiотрансляцiйної мережi, телевiзор, радiоприймач i уважно прослухати iнформацiю, яка поступила;
      - при можливостi попередити сусiдiв i одиноких людей, що мешкають поруч;
      - закрити вiкна, вимкнути усi електричнi прибори та нагрiвальнi прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печi, вимкнути свiтло;
      - швидко одягнутися та одягти дiтей, перевiрити наявнiсть пришитих з внутрiшньої сторони одягу у дiтей дошкiльного вiку нашивок, на яких зазначено: прiзвище, iм'я, по-батьковi, адреса, вiк, номер домашнього телефону;
      - взяти iндивiдуальнi засоби захисту, завчасно пiдготовлений запас продуктiв i води, особистi документи, кишеньковий лiхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
      У разi вiдсутностi в радiусi 500 м вiд будинку захисної споруди використовуйте для укриття пiдвальне примiщення пiд будинком.
      Нi в якому разi не можна пiсля сигналу "Повiтряна тривога" залишатися в будинках, особливо на верхнiх поверхах, адже внаслiдок вибуху вони будуть руйнуватися вiд впливу ударної хвилi;
      - зайняти мiсце у захиснiй спорудi та виконувати вимоги старшого (коменданта): не палити, не смiтити, голосно не розмовляти, дотримуватися спокою i порядку, обов'язково допомагати дiтям, лiтнiм людям та iнвалiдам;
      - уважно слiдкувати за розпорядженнями та сигналами оповiщення.
      УВАГА!
      До ускладнення обстановки необхiдно з'ясувати у консультацiйному пунктi житлово-експлуатацiйного органу (КП, ЖЕК, БУ, ОСББ тощо) або органу мiсцевого самоврядування (селищнiй або сiльськiй радi):
      - прогнозованi надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру i порядок дiй населення при їх виникненнi;
      - маршрути евакуацiї (якщо вона передбачається) у безпечний район;
      - мiсце розташування найближчої захисної споруди, у якiй можна укритися.
      У разi загрози життю та здоров'ю необхiдно потурбуватися про наявнiсть:
      - найпростiших засобiв iндивiдуального захисту (респiратор, ватно-марлева пов'язка, протипилова тканинна маска тощо);
      - найпростiших засобiв медичної допомоги (бинт, йод, джгут, перекис водню, нашатирний спирт, знеболювальнi засоби тощо).
      У хвилини небезпеки кожному громадянину необхiдно мобiлiзувати себе, проявити мужнiсть, самовладання та дiяти максимально швидко.
      б) перебуваючи на роботi:
      - виконати заходи, передбаченi на цей випадок Планом дiй та Iнструкцiєю, дiяти за вказiвками керiвництва суб'єкта господарювання;
      - швидко, без панiки зайняти мiсце у захиснiй спорудi (сховищi, пiдвальному примiщеннi) та виконувати вимоги старшого (коменданта).
      в) перебуваючи у громадському мiсцi:
      - вислухати вказiвки адмiнiстрацiї громадського мiсця та дiяти у вiдповiдностi з ними (йти в зазначенi сховища або укриття).
      Рекомендацiї щодо дiй населення при загрозi масових заворушеньi бойових дiй
      1. При загрозi масових заворушень:
      - зберiгати спокiй та розсудливiсть;
      - при знаходженнi на вулицi негайно залишити мiсце масового скупчення людей, уникати агресивно налаштованих людей;
      - не пiддаватися на провокацiї;
      - надiйно закрити дверi, не виходити на балкон i не наближатися до вiкон;
      - не залишати примiщення без нагальної потреби.
      2. При загрозi бойових дiй:
      - закрити штори або жалюзi (заклеїти вiкна паперовою стрiчкою) для зменшення ураження розбитим вiконним склом;
      - перекрити газ, воду, загасити пiчне опалення та виключити свiтло;
      - взяти документи, грошi, предмети першої необхiдностi, медичну аптечку та продукти харчування;
      - залишити помешкання та зайняти мiсце у захиснiй спорудi чи пiдвалi;
      - попередити про небезпеку сусiдiв, надати допомогу людям похилого вiку, iнвалiдам i дiтям;
      - бути максимально обережними та не панiкувати;
      - не залишати безпечне мiсце без нагальної потреби.
      3. При загрозi ураження стрiлецькою зброєю:
      - закрити штори або жалюзi (заклеїти вiкна паперовою стрiчкою) для зменшення ураження розбитим вiконним склом;
      - закрити вiкна, дверi та виключити свiтло;
      - зайняти мiсце на пiдлозi в примiщеннi, що не має вiкон (кладова, ванна кiмната, прихожа);
      - поiнформувати про небезпеку близьких i знайомих.
      4. При вибуху боєприпасiв:
      - уважно оглянутися довкола та визначити наявнiсть загрози подальших руйнувань стiн, зсувiв перекриття, а також кому необхiдна допомога;
      - за можливостi спокiйно та не панiкуючи залишити небезпечне мiсце;
      - перебуваючи пiд завалом подавати голосовi сигнали, проявляти меншу активнiсть i берегти сили, зберiгаючи якi, можна протриматися до 5-ти дiб;
      - виконувати усi вказiвки пошуковцiв i рятувальникiв.
      Рекомендацiї щодо дiй населення при захопленнi у заручники
      При захопленнi у заручники:
      - взяти себе в руки, заспокоїтися, не панiкувати, розмовляти спокiйно;
      - пiдготуватися фiзично i морально до можливого суворого випробування;
      - не виявляйте агресiї та зневаги до терористiв;
      - з самого початку перебування в заручниках, особливо в першу годину, виконувати у межах допустимого всi вказiвки терористiв;
      - не привертати увагу терористiв своєю поведiнкою;
      - не виявляти активного опору, що може погiршити власне становище;
      - не намагатися втекти, якщо немає повної впевненостi в успiху, що призведе до застосування терористами бiльш суворих заходiв, ускладнить не тiльки власне становище, а й становище iнших заручникiв;
      - заявити про погане самопочуття;
      - запам'ятати якомога бiльше iнформацiї про терористiв щодо їх статi, чисельностi, зовнiшнього вигляду, особливостей зовнiшностi, тематики розмов, акценту, темпераменту, манер поведiнки, озброєння тощо;
      - намагатися визначити мiсце власного знаходження та утримання;
      - не вiдмовлятися вiд їжi, яка допоможе зберегти сили та здоров'я;
      - за можливостi розташуватися подалi вiд вiкон, дверей i самих терористiв, що забезпечить власну безпеку у разi штурму примiщення, стрiльби снайперiв на ураження терористiв;
      - у разi штурму примiщення лягти на пiдлогу обличчям донизу, склавши руки на потилицi;
      - слiд пам'ятати, що правоохороннi органи та мiсцева влада зроблять все можливе для визволення заручникiв.
      Рекомендацiї щодо дiй населення з попередження та запобiгання терористичним актам
      З метою попередження та запобiгання можливостi проведення терористичних актiв у багатоквартирних житлових будинках або поблизу них:
      - вивчити реальний стан i особливостi територiї розташування будiвель, для чого спiльно з вiдповiдальними особами житлово-експлуатацiйних органiв проводити регулярнi обходи прибудинкової територiї, пiдвальних i технiчних примiщень;
      - вивчити, якi примiщення побудованi, вузли i агрегати встановленi всерединi будинку, по його периметру та поблизу нього. Чiтко уяснити:
      ким вони обслуговуються або орендуються;
      хто несе вiдповiдальнiсть за їх експлуатацiю та утримання;
      якi працiвники комунальних служб обслуговують прибудинкову територiю та будинок i як вони виглядають;
      схему пiд'їзду та поверху мiсця проживання;
      телефони власникiв i орендарiв примiщень та обладнання;
      телефони аварiйних служб, чергових служб СБУ, МВСУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту;
      - обрати серед мешканцiв вiдповiдального, старшого по пiд'їзду, будинку;
      - вивчити мiсця можливого закладання вибухових пристроїв, складування вибухонебезпечних речовин;
      - змiцнити, замкнути та опечатати вхiднi дверi на горище та до пiдвалу;
      - встановити грати на вiкна квартир першого поверху, металевi вхiднi дверi з надiйними замками, регулярно перевiряти їх справнiсть;
      - встановити домофон;
      - не вiдкривати дверей до пiд'їзду та квартири незнайомим особам;
      - органiзувати чергування мешканцiв у будинку, створити добровiльнi дружини з мешканцiв для патрулювання житлового масиву та перевiрки замкiв i печаток;
      - звертати увагу на появу незнайомих бездоглядних транспортних засобiв, незнайомих контейнерiв, iнших пiдозрiлих предметiв на стоянцi бiля будинку та пiдозрiлих осiб, якi прагнуть обстежити будинок i прилеглу територiю, розпитують про розмiщення квартир або заносять мiшки, ящики тощо в будинок i до пiдвалу. У разi їх появи, негайно телефонувати в черговi служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту.
      З метою попередження та запобiгання можливостi проведення терористичних актiв на об'єктах (пiдприємствах, установах, органiзацiях тощо) або поблизу них:
      - посилити пропускний режим при входi та в'їздi на територiю об'єкту, встановити системи сигналiзацiї, аудiо- та вiдео спостереження та запису;
      - встановити надiйну огорожу територiї об'єкту;
      - здiйснювати щоденнi обходи територiї об'єкту та огляди мiсць можливого розмiщення пiдозрiлих предметiв (вибухових пристроїв) на предмет їх своєчасного виявлення;
      - вивчити мiсця можливого закладання вибухових пристроїв, складування вибухонебезпечних речовин;
      - проводити перiодичну комiсiйну перевiрку складських примiщень;
      - забезпечувати бiльш ретельний пiдбiр, перевiрку та розстановку кадрiв;
      - органiзовувати та проводити спiльно з правоохоронними органами iнструктажi та практичнi заняття щодо дiй при виявленнi пiдозрiлих предметiв (вибухових пристроїв);
      - при укладеннi договорiв на здачу складських (пiдсобних) примiщень в оренду в обов'язковому порядку включати до них пункти, якi дають право адмiнiстрацiї об'єкту здiйснювати при необхiдностi перевiрку орендованих примiщень щодо їх цiльового використання;
      - звертати увагу на появу незнайомих бездоглядних транспортних засобiв, незнайомих контейнерiв, iнших пiдозрiлих предметiв на стоянцi бiля об'єкту та пiдозрiлих осiб, якi прагнуть обстежити об'єкт i прилеглу територiю, розпитують про розмiщення примiщень або прагнуть переправити мiшки, ящики тощо на територiю об'єкта;
      - своєчасно уточняти телефони аварiйних служб, чергових служб СБУ, МВСУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту;
      - у разi виявлення незнайомих бездоглядних транспортних засобiв, пiдозрiлих осiб або пiдозрiлого предмету негайно телефонувати в черговi служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту;
      - до прибуття оперативно-слiдчої групи забезпечити охорону незнайомих бездоглядних транспортних засобiв, мiсця знаходження пiдозрiлого предмету та спостереження за пiдозрiлими особами, при необхiдностi евакуювати спiвробiтникiв у безпечне мiсце, вiдключити енергоносiї та привести в готовнiсть до застосування всi наявнi засоби пожежогасiння.
      Рекомендацiї щодо дiй населення з виявлення ознак можливої пiдготовки до проведення терористичних актiв
      З метою виявлення ознак можливої пiдготовки до проведення терористичних актiв у багатоквартирних житлових будинках (на об'єктi) i поблизу них необхiдно:
      - бути обачним i уважним до того, що вiдбувається навколо: на вулицi, в транспортi, в громадських мiсцях, на територiї, у будинку та його пiд'їздах, у дворах, на об'єктi та поблизу нього;
      - постiйно проявляти пильнiсть i бути активним у запобiганнi надзвичайних ситуацiй. Недостатня пильнiсть - "блакитна" мрiя терористiв;
      - пам'ятати, що правильнi, виваженi та рiшучi дiї з виявлення фактiв пiдготовки до проведення терористичних актiв у багатоквартирних житлових будинках (на об'єктi) i поблизу них, а також своєчасне повiдомлення про них вiдповiдним органам збереже власне життя, життя рiдних, близьких i iнших людей.
      Ознаками можливої пiдготовки до проведення терористичних актiв у багатоквартирних житлових будинках (на об'єктi) i поблизу них можуть бути:
      - поява незнайомих осiб, якi цiкавляться iнформацiєю про будинок (об'єкт) та можливiстю потрапити до нього поза його охороною;
      - вивчення незнайомими особами мiсцевостi, територiї та розмiщення будинку (об'єкту), складання його плану, схеми, ведення фото i вiдеозйомки;
      - наявнiсть у незнайомих осiб великих сум грошей та предметiв, схожих на замасковану зброю та вибуховi пристрої;
      - звернення незнайомих осiб до мешканцiв з проханням надати, за пiдозрiло великi грошi, на нетривалий термiн житло, стоянку для транспортних засобiв, мiсце для зберiгання вантажу, перегнати транспортний засiб, передати посилку, познайомити з будь-якою людиною тощо;
      - намiри незнайомих осiб пiд рiзними приводами познайомитися з людьми, якi працюють в охоронi будинку, стоянки, на режимних об'єктах, вивчення ними порядку охорони та допуску на режимнi об'єкти.
      У випадку виявлення незнайомих бездоглядних транспортних засобiв, незнайомих контейнерiв, iнших пiдозрiлих предметiв i пiдозрiлих осiб, негайно телефонувати в черговi служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту.
      Рекомендацiї щодо дiй населення при загрозi проведення терористичних актiв
      При загрозi проведення терористичних актiв:
      - не пiддаватися загальнiй панiцi та не панiкувати;
      - заспокоїтися та зiбратися з думками;
      - дiяти помiрковано та виважено;
      - прибрати з балконiв i лоджiй легкозаймистi та пально-мастильнi матерiали;
      - закрити дверi на балкони та лоджiї, а також вiкна;
      - закрити штори на вiкнах (це вбереже вiд осколкiв скла);
      - пiдготувати бинти, йод, вату та iншi необхiднi медичнi засоби для надання першої медичної допомоги;
      - створити необхiдний запас харчiв i питної води;
      - уникати при загрозi проведення терористичних актiв мiсць масового скупчення людей;
      - вiдправити (бажано) дiтей та родичiв (осiб похилого вiку) на дачу, у село, до iншого бiльш безпечного населеного пункту до родичiв або знайомих;
      - обмежити (по можливостi) користуванням громадським транспортом;
      - домовитися з сусiдами про взаємодопомогу у разi необхiдностi;
      - пiдготуватися до екстреної евакуацiї (скласти в сумку документи, коштовностi, грошi та продукти харчування, якi швидко не псуються);
      - допомогти хворим i похилого вiку родичам або сусiдам пiдготуватися до евакуацiї;
      - тримати постiйно увiмкненими радiоточку, телевiзор, радiоприймач, телефон;
      - тримати у доступному мiсцi перелiк телефонiв чергових служб МВСУ, СБУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту для передачi iнформацiї про загрозу проведення терористичних актiв.
      Рекомендацiї щодо дiй населення при виявленнi пiдозрiлого предмету
      Останнiм часом почастiшали випадки виявлення предметiв на сходових площадках, бiля дверей квартир, в установах, у громадському транспортi та мiсцях скупчення людей, якi можуть виявитися вибуховими пристроями.
      Слiд пам'ятати, що для камуфляжу вибухових пристроїв можуть бути використанi звичайнi побутовi предмети: портфелi, валiзи, сумки, пакунки, пакети, згортки, мiшки, ящики, коробки, iграшки тощо, зовнiшнiй вигляд яких може приховувати їх справжнє призначення.
      Ознаками пiдозрiлих предметiв, якi можуть виявитися вибуховими пристроями, можуть бути: наявнiсть дротiв, малої антени, скотчу, пiдозрiлих звукiв (цокання годинника, клацання), джерел електричного живлення (батарейок, акумуляторiв) або розтяжки з дроту (шпагату, мотузки), незвичне розмiщення предмету, а також не властивий специфiчний запах.
      Батьки та дорослi є вiдповiдальними за життя та здоров'я дiтей, тому необхiдно роз'яснювати їм, що будь-який пiдозрiлий предмет, знайдений на вулицi (в пiд'їздi), може становити реальну небезпеку для їх життя та здоров'я.
      При виявленi пiдозрiлого предмету у пiд'їздi будинку:
      - не залишати без уваги рiч, яка не повинна перебувати у пiд'їздi;
      - опитати сусiдiв, щоб виявити власника або особу, яка цю рiч залишила;
      - у разi якщо власник не виявлений, негайно повiдомити про знахiдку черговi служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту.
      При виявленнi пiдозрiлого предмету у громадському транспортi:
      - не залишати без уваги забуту або бездоглядну рiч;
      - звернути увагу людей, що знаходяться поруч, на рiч та опитати їх, намагаючись встановити власника, або особу, яка могла цю рiч залишити;
      - у разi якщо власник не встановлений, негайно повiдомити про знахiдку водiя (машинiста) транспортного засобу.
      При виявленнi будь-де (у тому числi на об'єктах) пiдозрiлого предмету необхiдно: не вчиняти нiяких дiй: не чiпати, не вiдкривати та не перемiщувати його; зафiксувати час його виявлення; не використовувати мобiльнi телефони та засоби радiозв'язку; обов'язково дочекатися прибуття оперативно-слiдчої групи, фахiвцiв МВСУ i ДСНСУ та вказати мiсце знаходження пiдозрiлого предмету; домогтися щоб люди вiдiйшли на безпечну вiдстань вiд знахiдки.
      При виявленнi пiдозрiлого предмету (знахiдки), який може виявитися вибуховим пристроєм або боєприпасiв, безпечними вiдстанями, виходячи з практики пiдриву на полiгонах вибухових пристроїв i боєприпасiв, слiд вважати наступнi рекомендованi зони евакуацiї та оточення:
      Пiдозрiлий предмет (знахiдка):вибуховий пристрiй або боєприпаси - Зона евакуацiї таоточення
      Граната РГД-5 Не менше 50 метрiв
      Граната Ф-1 Не менше 300 метрiв
      Тротилова шашка вагою 200 грамiв 50 метрiв
      Тротилова шашка вагою 400 грамiв 75 метрiв
      Пивна банка мiсткiстю 0,33 лiтри 60 метрiв
      Мiна МОН-50 75 метрiв
      Валiза (кейс) 230 метрiв
      Дорожня валiза 350 метрiв
      Автомобiль типу "Жигулi" 500 метрiв
      Автомобiль типу "Волга" 600 метрiв
      Мiкроавтобус 900 метрiв
      Вантажна автомашина (фургон) 1250 метрiв
      Рекомендацiї щодо дiй населення при отриманнi анонiмного повiдомлення про замiнування
      При отриманнi телефоном анонiмного повiдомлення про замiнування необхiдно:
      1. Встановити контакт з невiдомою особою, яка повiдомила телефоном про замiнування, та намагатися при цьому:
      - встановити мотив невiдомої особи щодо замiнування;
      - усвiдомити, якi вимоги висловлює невiдома особа;
      - вiдмовити невiдому особу виконувати свiй задум;
      - умовити невiдому особу передзвонити, посилаючись на поганий зв'язок.
      2. Пiд час телефонної розмови спробувати визначити звiдки невiдома особа телефонує. Для цього:
      - при наявностi на телефонному апаратi автоматичного визначника номеру (АВН) записати номер телефону, з якого телефонує невiдома особа;
      - при вiдсутностi на телефонному апаратi автоматичного визначника номеру (АВН) та пiсля завершення розмови з невiдомою особою не класти слухавку на телефонний апарат, щоб на автоматичнiй телефоннiй станцiї не втрачався напрямок з'єднання. З iншого телефонного апарату негайно зателефонувати оператору зв'язку, що обслуговує задiяну телефону лiнiю, пояснити ситуацiю, яка склалася, та запропонувати йому негайно встановити номер телефону та адресу, з якої телефонувала невiдома особа.
      3. Пiсля завершення розмови з невiдомою особою негайно записати:
      - точний час телефонного дзвiнка невiдомої особи;
      - отриману вiд невiдомої особи iнформацiю;
      - ймовiрну стать невiдомої особи;
      - ймовiрний вiк невiдомої особи;
      - iнтонацiю та тембр голосу невiдомої особи;
      - наявнiсть дефектiв мови у невiдомої особи;
      - наявнiсть звукового (шумового) фону супроводу телефонної розмови.
      4. Негайно повiдомити керiвника об'єкта (установи, органiзацiї, пiдприємства тощо) про отримане телефоном анонiмного повiдомлення про замiнування та iншу iнформацiю, яку вдалося встановити пiд час розмови.
      5. Про отримання телефоном анонiмного повiдомлення про замiнування по командi керiвника об'єкту повiдомити телефоном черговi служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту.
      Рекомендацiї щодо дiй населення при виявленнi пiдозрiлого поштового вiдправлення
      Останнiм часом в багатьох країнах свiту почастiшали випадки проведення терористичних актiв з використанням поштового каналу шляхом розсилки:
      - бандеролей i посилок iз вибуховими пристроями, що спрацьовують i вибухають пiд час їх розкриття;
      - листiв, бандеролей i посилок тощо, оброблених збудниками небезпечних iнфекцiйних захворювань.
      Ознаками пiдозрiлого поштового вiдправлення для проведення терористичних актiв можуть бути:
      - вiдсутнiсть на поштовому вiдправленнi зворотної адреси вiдправника;
      - наявнiсть на поштовому вiдправленнi адреси незнайомого вiдправника, надпису "особисто" або "конфiденцiйно", вiдсутнiсть адреси отримувача;
      - незвична вага та конфiгурацiя поштового вiдправлення;
      - слiди розкриття поштового вiдправлення (листiв, пакетiв, бандеролей та посилок);
      - наявнiсть пiдозрiлих вкладень у поштове вiдправлення (мiкроскопiчних вкладень, порошкiв, потемнiння паперу вiд хiмiчної обробки тощо);
      - присутнiсть у поштовому вiдправленнi дротiв або сипучих речовин;
      - специфiчний запах, не властивий для поштового вiдправлення.
      При виявленнi пiдозрiлого поштового вiдправлення:
      - припинити будь-якi дiї з його вiдкриття;
      - пiдозрiле поштове вiдправлення з ознаками наявностi пiдозрiлої речовини iзолювати в полiетиленовий пакет i перев'язати скотчем або шпагатом. Нi в якому разi не пробувати пiдозрiлу речовину на смак;
      - негайно ретельно обробити руки миючими засобами;
      - вийти самому та вивести iнших присутнiх з примiщення, де знаходиться пiдозрiле поштове вiдправлення;
      - негайно повiдомити про виявлене пiдозрiле поштове вiдправлення черговi служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та мiсцевого пiдроздiлу з питань цивiльного захисту, дочекатися прибуття їх представникiв i дiяти в подальшому за їх указiвко


Рекомендацiї щодо пiдготовки пiдвальних примiщень для укриття населення за сигналами цивiльного захисту

      Для укриття населення в особливий перiод основним i загальнодоступним способом будуть пiдвальнi примiщення багатоквартирних i приватних житлових будинкiв, адмiнiстративних, виробничих i господарських будiвель i споруд (надалi - пiдвальнi примiщення), iнших примiщень пiдземного простору (пiдземнi майданчики, паркiнги тощо).
      З урахуванням ситуацiї на пiвденному сходi України слiд завчасно подбати про готовнiсть пiдвальних примiщень, де планується укриття населення, до їх використання.
      Варто уже в цей час, не очiкуючи настання особливого перiоду, пiдготувати до прийому населення кожне пiдвальне примiщення.
      Для пiдготовки пiдвальних примiщень слiд невiдкладно виконати необхiднi роботи, зокрема:
      Пiдготовка загальних примiщень
      прибрати примiщення вiд смiття;
      винести непотрiбнi та зайвi речi;
      демонтувати тимчасовi перегородки;
      звiльнити загальнi проходи в пiдвальному примiщеннi;
      укрiпити вхiднi дверi;
      укрiпити наявнi вiконнi отвори та закласти їх мiшками з пiском;
      перевiрити електропроводку, освiтлення та вимикачi;
      створити запас електролампочок, свiчок, лiхтарикiв;
      облаштувати вентиляцiйнi отвори;
      встановити лавки, тапчани (лежаки);
      За можливостi змонтувати:
      електророзетки;
      автономне електроосвiтлення вiд акумуляторiв та iнше;
      Пiдготовка окремих примiщень
      облаштувати забiр води вiд системи централiзованого водопостачання та водовiдведення;
      пiдготувати ємностi для створення запасiв питної та технiчної води;
      За можливостi облаштувати:
      окремi примiщення для санвузлiв та пiд'єднати їх до системи каналiзацiї;
      мiсця для приготування їжi, зокрема з використанням електроплиток;
      Пiдготовка приватних пiдвальних примiщень
      прибрати примiщення вiд смiття, винести непотрiбнi та зайвi речi;
      укрiпити наявнi вiконнi отвори та закласти їх мiшками з пiском;
      перевiрити електропроводку, освiтлення та вимикачi;
      створити запас електролампочок i свiчок, укомплектувати лiхтариком;
      перевiрити вентиляцiйнi отвори, встановити стiльцi (лавку, тапчан, лежак);
      створити запас продуктiв харчування тривалого зберiгання (консерви, консервацiя тощо) та питної води, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберiгання у водонепроникних чохлах.


ПРОТИРАДIАЦIЙНI УКРИТТЯ /ПРУ/ КП "ЧЖКС"

Дiї при сигналi "Увага всiм"

Рекомендацiї щодо дiй населення у разi загрози та виникнення вибуху

Терористичний акт

Пам'ятка щодо дiй населення за сигналом оповiщення "ПОВIТРЯНА ТРИВОГА"

Порядок використання фонду захисних споруд цивiльного захисту в особливий перiод

Порядок використання захисних споруд цивiльного захисту

Iнструкцiя по наданню першої долiкарської невiдкладної допомоги постраждалим

Повiнь, паводок

Пожежа в лiсi

Сильний вiтер, включаючи шквали та смерчi

      
      
      Сильнi вiтри, шквали та смерчi - стихiйне лихо, яке виникає в будь-яку пору року.
      Синоптики вiдносять їх до надзвичайних подiй iз помiрною швидкiстю поширення, тому частiше всього вдається оголосити штормове попередження.
      Фактори небезпеки сильних вiтрiв, шквалiв та смерчiв: травмування, а iнколи i загибель людей; руйнування iнженерних споруд та систем життєзабезпечення, дорiг та мостiв, промислових i житлових будiвель, особливо їх верхнiх поверхiв i дахiв; перекидання телеграфних стовпiв, виривання дерев та утворення завалiв; знищення садiв та посiвiв на полях.
      Сильнi вiтри, як правило супроводжуються зливами, що призводять до затоплень мiсцевостi.
      
      
      ДIЇ ПРИ ЗАГРОЗI СТИХIЙНОГО ЛИХА ТА ОТРИМАННI ШТОРМОВОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
      - Уважно слухайте iнформацiю по телевiзору та радiоприймачу про обстановку (час, напрямок руху та силу вiтру), рекомендацiї про порядок дiй.
      - Зберiгайте спокiй, попередьте сусiдiв, надайте допомогу iнвалiдам, дiтям та людям похилого вiку.
      - Пiдготуйте документи, одяг та зберiть найбiльш необхiднi й цiннi речi, невеликий запас продуктiв харчування на декiлька днiв, питну воду, медикаменти, кишеньковий лiхтарик, приймач на батарейках.
      - Пiдготуйтесь до вiдключення електромережi, закрийте газовi крани, загасiть вогонь у грубах.
      - Приберiть майно з двору та балконiв у будинок (пiдвал), обрiжте сухi дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.
      - Поставте на пiдлогу речi, якi можуть впасти i спричинити травми. Не ставте лiжко бiля вiкна з великими шибами.
      - Щiльно закрийте вiкна, дверi, горищнi люки i вентиляцiйнi отвори; вiконне скло заклейте, по можливостi, захистiть вiконницями або щитами.
      - Навчiть дiтей, як дiяти пiд час стихiйного лиха. Не вiдправляйте їх у такi днi у дитячий садок та школу
      - Перейдiть у бiльш стiйку капiтальну будiвлю, сховайтеся в пiдвалi або вiддаленому вiд дерев i будинкiв погребi.
      - Худобу поставте у капiтальному хлiвi, дверi та ворота мiцно зачинiть.
      - Якщо ви у човнi та отримали штормове попередження або бачите наближення поганої погоди, негайно пливiть до берега.
      ДIЇ ПIД ЧАС СТИХIЙНОГО ЛИХА:
      - Зберiгайте спокiй, уникайте панiки, при необхiдностi надайте допомогу iнвалiдам, дiтям, людям похилого вiку та сусiдам.
      - Закрийте вiкна та вiдiйдiть вiд них подалi.
      - Загасiть вогонь у грубах, вимкнiть електро- та газо- постачання.
      - Зберiть документи, одяг та найбiльш необхiднi та цiннi речi, продукти харчування на декiлька днiв, питну воду, медикаменти, лiхтарик, приймач на батарейках.
      - Перейдiть у безпечне мiсце. Сховайтеся у внутрiшнiх примiщеннях - коридорi, ваннiй кiмнатi, коморi або та пiдвалi. Ввiмкнiть приймач, щоб отримувати iнформацiю.
      - Не намагайтесь перейти в iншу будiвлю - це небезпечно.
      - Не користуйтеся лiфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути.
      - Обминайте хиткi будiвлi та будинки з хитким дахом, якщо лихо застало вас на вулицi. Вони руйнуються дуже швидко. По можливостi заховайтеся в пiдвал найближчого будинку.
      - Якщо ви на вiдкритiй мiсцевостi, притиснiться до землi на днi будь-якого заглиблення (яру, канави, кювету), захищаючи голову одягом чи гiлками дерев.
      - Зупинiться, якщо ви їдете автомобiлем. Не ховайтеся у ньому, а виходьте i швидко ховайтеся у мiцнiй будiвлi або на днi будь-якого заглиблення.
      - Уникайте рiзноманiтних споруд пiдвищеного ризику, мостiв, естакад, трубопроводiв, лiнiй електромереж, водойм, потенцiйно небезпечних промислових об'єктiв та дерев.
      - Не наближайтесь до води подивитися на шторм, сильнi вiтри здiймають величезнi хвилi на морi, якi накочуються на берег. Ви можете загинути.
      ДIЇ ПIСЛЯ СТИХIЙНОГО ЛИХА:
      - Зберiгайте спокiй, заспокойте дiтей та тих, хто отримав психiчну травму в результатi лиха, оцiнiть ситуацiю. Допоможiть, по можливостi, постраждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує.
      - Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевiрте зовнiшнiм оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання. Обов'язково кип'ятiть питну воду.
      - Не користуйтеся вiдкритим вогнем, освiтленням, нагрiвальними приладами, газовими плитами i не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевненi, що немає витоку газу. Перевiрте, чи не iснує загрози пожежi. При необхiдностi сповiстiть пожежну охорону. Не користуйтеся телефоном, окрiм як для повiдомлення про серйозну небезпеку
      - Не користуйтеся лiфтами. Електромережу можуть вимкнути.
      - Не виходьте вiдразу на вулицю - пiсля того, як вiтер стих, через кiлька хвилин шквал може повторитися.
      - Будьте дуже обережнi, виходячи з будинку. Остерiгайтесь: частин конструкцiй та предметiв, якi нависають на будiвлях; обiрваних дротiв вiд лiнiй електромереж; розбитого скла та iнших джерел небезпеки.
      - Тримайтеся подалi вiд будинкiв, стовпiв електромереж, високих парканiв та iншого. Не поспiшайте з оглядом мiста, не вiдвiдуйте зони руйнувань, якщо там не потрiбна ваша допомога.
      - Дiзнайтеся у мiсцевих органiв державної влади та мiсцевого самоврядування адреси органiзацiй, якi вiдповiдають за надання допомоги потерпiлому населенню.
      


Методичнi рекомендацiї щодо дiй населення в разi виникнення надзвичайних ситуацiй

      I. Рекомендацiї щодо дiй населення в разi виникнення надзвичайної ситуацiї або подiї на транспортi
      На станцiї метрополiтену:
      - повiдомити працiвника метрополiтену (чергового на станцiї метрополiтену) про виникнення надзвичайної ситуацiї на станцiї;
      - зателефонувати до компетентних органiв та вказати мiсце (адресу, район), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя;
      - виконувати всi вказiвки (команди) працiвникiв метрополiтену, намагатися попередити виникнення панiки серед людей;
      - закривати органи дихання зволоженою тканиною, через яку можна дихати у разi сильного задимлення;
      - рухаючись до ескалаторiв за можливiстю допомагати пасажирам iз дiтьми, жiнкам, лiтнiм людям, iнвалiдам;
      - при виходi з мiсця надзвичайної ситуацiї або подiї залишатися у безпечному мiсцi для отримання першої лiкарської медичної допомоги (за необхiдностi) та наданнi iнформацiї працiвникам правоохоронних органiв щодо ймовiрних причин виникнення надзвичайної ситуацiї або подiї;
      - надавати першу медичну допомогу постраждалим (за можливiстю).
      У вагонi потягу метрополiтену:
      - негайно сповiстити машинiста потягу через переговорний пристрiй про надзвичайну ситуацiю або подiю та виконувати всi його вказiвки;
      - у разi виникнення пожежi на початковiй стадiї її розвитку спробувати її загасити, використовуючи вогнегасники, якi знаходяться у вагонi, або пiдручнi засоби; намагатися перейти у вiльну вiд вогню (безпечну) частину вагона й стримувати поширення пожежi, збиваючи полум'я одягом або заливаючи його будь-якими негорючими рiдинами;
      - спробувати попередити виникнення панiки у вагонi, заспокоювати людей, взяти дiтей на руки; у разi сильного задимлення закривати органи дихання зволоженою тканиною, через яку можна дихати;
      - залишатися у вагонi, доки потяг рухається в тунелi;
      - не зупиняти потяг у тунелi аварiйним стоп-краном, що може призвести до ускладнення гасiння пожежi та евакуацiї пасажирiв;
      - не залишати вагон без команди машинiста, не торкатися металевого корпусу вагона й дверей до вимкнення високої напруги на всiй дiлянцi;
      - вiдкривати дверi вагону тiльки за командою машинiста потягу (вибивати скло, пiсля чого очистити рами вiкон вiд його уламкiв); вийти з вагону й рухатися вперед у напрямку руху потяга до найближчої станцiї метрополiтену;
      - рухатися вздовж колiї мiж рейками групами, не торкаючись до струмопровiдних шин (збоку вiд рейок);
      - бути уважним пiд час виходу з тунелю поблизу станцiї метрополiтену (можлива поява зустрiчного потяга);
      - пiсля прибуття на станцiю виходити iз вагона, пропускаючи вперед дiтей i людей похилого вiку;
      - перевiрити, чи не залишився хто-небудь у вагонi, за необхiдностi допомогти їм вийти;
      - сповiстити про надзвичайну ситуацiю або подiю чергового по станцiї метрополiтену;
      - зателефонувати до компетентних органiв та вказати мiсце (станцiю або дiлянку мiж станцiями метрополiтену), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя;
      - виконувати команди (вказiвки) працiвникiв метрополiтену щодо евакуацiї з мiсця надзвичайної ситуацiї або подiї.
      У громадському транспортi (автобусi, тролейбусi, трамваї, маршрутному таксi):
      - негайно вийти iз салону транспорту через вхiднi (вихiднi) дверi, у разi неможливостi вiдкрити дверi залишити салон через аварiйнi виходи (вибити скло та очистити рами вiкон вiд його уламкiв);
      - пiд час евакуацiї з транспорту зберiгати спокiй, надавати допомогу пасажирам iз дiтьми, жiнкам, лiтнiм людям, iнвалiдам;
      - зателефонувати до компетентних органiв та вказати мiсце (адресу, район), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя;
      - пiсля виходу з мiсця надзвичайної ситуацiї або подiї залишатися у безпечному мiсцi для отримання першої лiкарської медичної допомоги (за необхiдностi) та надання iнформацiї працiвникам правоохоронних органiв щодо ймовiрних причин виникнення надзвичайної ситуацiї або подiї;
      - надавати першу медичну допомогу постраждалим (за можливiстю).
      На авiацiйному транспортi:
      - виконувати всi вказiвки (команди) командира корабля та екiпажу, не вставати з крiсла до повної зупинки лiтака, спробувати попередити виникнення панiки в салонi та порушення центрування лiтака;
      - зняти з себе ювелiрнi прикраси, годинник, гострi предмети та нахилитися в крiслi вперед, обхопивши голову обома руками;
      - пiсля зупинки лiтака негайно вийти з нього, виконуючи вказiвки екiпажу, через аварiйнi люки та надувнi трапи, дотримуючись черги; допомогти пораненим, дiтям та людям похилого вiку; вiдiйти далi вiд лiтака, лягти на землю, прикриваючи голову руками, щоб не постраждати у разi вибуху;
      - зателефонувати до компетентних органiв та вказати мiсце (адресу, район), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя;
      - залишатися у безпечному мiсцi для отримання першої лiкарської медичної допомоги (за необхiдностi) та надання iнформацiї працiвникам правоохоронних органiв щодо ймовiрних причин виникнення надзвичайної ситуацiї або подiї;
      - надавати першу медичну допомогу постраждалим (за можливiстю).
      На залiзничному транспортi:
      - пiд час екстреної евакуацiї з вагона в разi виникнення надзвичайної ситуацiї або подiї зберiгати спокiй, iз собою брати тiльки необхiднi речi (документи, грошi, одяг), великi речi залишати у вагонi, тому що вони можуть призвести до затримки здiйснення евакуацiї;
      - надавати допомогу пасажирам iз дiтьми, жiнкам, лiтнiм людям, iнвалiдам;
      - пiд час поштовхiв (ударiв) доцiльно триматися за виступи полиць й iншi нерухомi частини вагона або згрупуватися, прикриваючи голову руками, щоб уникнути травм; при перевертаннi вагона мiцно триматися руками, упертися ногами у верхню полицю, стiну тощо, закриваючи очi, щоб у них не потрапили уламки скла, дитину притиснути до себе обличчям, прикриваючи їй голову своїми руками;
      - пiсля зупинки вагона оглянути й визначити шляхи евакуацiї; якщо немає небезпеки пожежi, не поспiшати вибиратися; спробувати попередити панiку серед пасажирiв; виходити з вагона по одному, пропускаючи вперед дiтей, жiнок, лiтнiх людей, iнвалiдiв; брати з собою лише документи, грошi та необхiдний одяг; залишаючи особистi речi у вагонi, за можливiстю забезпечити охорону з однiєї-двох осiб;
      - пiд час евакуацiї через боковi дверi та аварiйнi виходи бути уважним та обережним, щоб не потрапити пiд зустрiчний потяг;
      - пiд час перекидання чи пошкодження вагона вибиратися тiльки через вiкна, опустивши фрамуги або вибити будь-яким способом скло, попередньо очистивши рами вiд його уламкiв; при можливостi дiтей i постраждалих виносити на руках;
      - зателефонувати до компетентних органiв та вказати мiсце (станцiя або дiлянка мiж залiзничними станцiями), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя;
      - надавати першу медичну допомогу постраждалим (за можливiстю).
      II. Рекомендацiї щодо дiй населення в разi виникнення надзвичайної ситуацiї або подiї у мiсцях масового перебування людей
      У разi виникнення надзвичайної ситуацiї або подiї на стадiонi (фан-зонi, натовпу) рекомендується:
      - виконувати всi вказiвки (команди) працiвникiв стадiону (стюардiв);
      - зателефонувати до компетентних органiв та вказати мiсце (адресу, район), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя;
      - спробувати вибратися з натовпу людей, за неможливостi цього зробити - рухатися разом iз натовпом;
      - дотримуватися загальної швидкостi руху натовпу, не штовхатися, не тиснути на людей, якi йдуть попереду; за можливiстю стримувати поштовхи ззаду й збоку; примусити найнеспокiйнiших людей дотримуватися порядку (пропустiть уперед себе);
      - зняти за можливiстю довгий, занадто вiльний, iз металевими деталями одяг, а також усе, що може стиснути шию (шнурiвку куртки, краватку, шарф, медальйон на шнурку, коштовностi, бiжутерiю);
      - зiгнути руки у лiктях, кулаки спрямувати вгору або зчепити долонi в замок перед грудьми - так ви зможете захистити грудну клiтину;
      - спробувати вибратися з натовпу разом iз людьми, якi ведуть себе спокiйно (вишукатися клином, усерединi розмiстити дiтей i жiнок, розсуваючи натовп, рухатися з нього); заздалегiдь оцiнити напрямок i цiлеспрямовано йти в ньому;
      - не намагатися чинити опiр стихiйному руху натовпу, чiплятися (хапатися) за стiни, лiхтарнi стовпи, дерева тощо; триматися далi вiд скляних вiтрин, сiтчастих огорож, турнiкетiв, сцени;
      - притиснути особистi речi (парасольку, сумку тощо) до тiла; рухатися у натовпi, не нахилятися та не пiднiмати речi (сумки, грошi тощо), якi впали;
      - впевнено триматися на ногах, падiння всерединi натовпу небезпечно для життя, в разi падiння не думати про свiй одяг або сумку, зiгнути руки й ноги, захистити голову руками, а живiт - зiгнувши й пiдтягнувши ноги до тулуба; швидко спробувати впертися руками i однiєю ногою в землю й рiзко пiднятися по ходу руху людей; якщо не вийде вiдразу встати - не панiкувати, повторити свої спроби декiлька разiв;
      - не привертати до себе увагу висловлюваннями полiтичних, релiгiйних та iнших симпатiй, ставленням до подiї, що трапилася;
      - не наближатися до груп осiб, якi поводять себе особливо агресивно;
      - не реагувати на подiї, сутички, якi трапляються поряд iз вами;
      - якщо з вами дитина, посадити її на плечi та просуватися далi, а якщо вас двоє - повернутися обличчям один до одного, створивши зi своїх тiл i рук захисну капсулу для дитини, i просуватися далi;
      - вибратися у безпечне мiсце, оглянути територiю навколо себе, оцiнити ситуацiю та залишатися там для отримання першої лiкарської медичної допомоги (за необхiдностi) та надання iнформацiї працiвникам правоохоронних органiв;
      - надавати першу медичну допомогу постраждалим (за можливiстю).
      Пiд час раптового руйнування будiвель та споруд:
      - визначити вiльне мiсце, до якого є можливiсть перемiститися;
      - намагатися змiцнити стелю в помешканнi уламками меблiв, конструкцiй будинку, якi є поряд;
      - вiдсунути вiд себе гострi предмети та не робити спроби самостiйно вибратися з-пiд завалу;
      - закривати органи дихання зволоженою тканиною, через яку можна дихати (за можливiстю);
      - за наявностi мобiльного телефону негайно зателефонувати до компетентних органiв та вказати адресу (район, мiсце), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя; за можливiстю визначити своє мiсце перебування, якимось сигналом (звуком);
      - не запалювати нi в якому разi вогонь (запальничку, сiрники), це може призвести до вибуху;
      - намагатися перебувати якомога довше у свiдомостi (читати вiршi, спiвати пiснi тощо);
      - у разi затиснення уламками конструкцiй будинку дiлянок тiла масажувати їх для пiдтримання циркуляцiї кровi.
      Необхiдно пам'ятати, що вiдразу пiсля повiдомлення про надзвичайну ситуацiю або подiю аварiйно-рятувальнi пiдроздiли розпочинають роботу щодо визволення постраждалих iз-пiд завалiв. Пiд час аварiйно-рятувальних робiт передбачено перiодичнi "хвилини тишi", коли зупиняють роботу спецiального обладнання, аби почути сигнали (звуки) про допомогу. Саме в цi хвилини необхiдно найголоснiше подавати сигнали про своє мiсцезнаходження.
      У примiщеннi будiвлi:
      - зателефонувати до компетентних органiв та вказати адресу будiвлi (кiлькiсть поверхiв, мiсце її виникнення, наявнiсть людей), де виникла надзвичайна ситуацiя або подiя;
      - у разi виникнення пожежi на початковiй стадiї розвитку спробувати її загасити пiдручними засобами (збити полум'я одягом або ковдрою, залити вогонь водою або будь-якими негорючими рiдинами); за можливiстю гасiння пожежi здiйснювати тiльки з безпечної сторони, якою можливо швидко покинути мiсце пожежi;
      - використовувати шляхи евакуацiї, при цьому не користуватися лiфтами (використовувати внутрiшнi сходи, зовнiшнi пожежнi драбини тощо); вибратися в безпечне мiсце, надати допомогу дiтям, жiнкам, лiтнiм людям, iнвалiдам;
      - надати першу медичну допомогу постраждалим (по можливостi).


Методичнi рекомендацiї щодо дiй населення в разi отримання iнформацiї про загрозу вчинення терористичного акту або виявлення пiдозрiлих предметiв, що можуть бути використанi для вчинення та в умовах терористичного акту

      I. Рекомендацiї щодо дiй населення в разi отримання iнформацiї про погрозу вчинення терористичного акту
      При отриманнi iнформацiї по телефону, рекомендується:
      - не класти передчасно слухавку;
      - з'ясувати вимоги анонiма та iнформацiю про характер погрози;
      - уважно вислухати й за можливiстю записати вимоги;
      - спробувати пiд час розмови визначити стать, вiк, особливостi мови особи, яка зателефонувала;
      - запропонувати повторити вимоги, поставити уточнювальнi запитання про характер погрози, мiсце й час її реалiзацiї, мотивувати анонiма надати якнайбiльше iнформацiї про вчинення терористичного акту;
      - установити мотиви дiй анонiма, поставити запитання про цiлi, якi переслiдує анонiм, запропонувати iншi шляхи вирiшення його вимог;
      - обов'язково звернути увагу на фоновi звуки (шум вулицi, машин, якi проїжджають, музику, звуки, що допоможе в подальшому визначити мiсце, звiдки здiйснено дзвiнок);
      - закiнчуючи розмову з анонiмом, повторити основнi моменти бесiди з ним;
      - пiсля завершення розмови повiдомити про погрозу в правоохороннi органи;
      - не розширювати коло осiб, якi знають про погрозу.
      При отриманнi iнформацiї поштою рекомендується:
      - поводитися максимально обережно з посланням;
      - обов'язково зберiгати послання з усiма матерiалами (лист iз текстом, будь-якi вкладення, конверт i обгортку тощо);
      - не зшивати, не склеювати, не робити написи, не пiдкреслювати або обводити окремi мiсця;
      - повiдомити про погрозу в правоохороннi органи та передати їм анонiмнi матерiали;
      - не розширювати коло осiб, якi знають про погрозу й передачу матерiалiв у правоохороннi органи.II. Рекомендацiї щодо дiй населення в разi виявлення пiдозрiлих предметiв, що можуть бути використанi для вчинення терористичного акту
      У разi виявлення пiдозрiлого предмета, схожого на вибуховий пристрiй, рекомендується:
      - не торкатися до виявленого пiдозрiлого предмета, не пiдходити й не пересувати його; утримуватися вiд курiння, використання засобiв радiозв'язку, у тому числi й мобiльного, поблизу даного предмета;
      - не робити самостiйних дiй iз пiдозрiлими предметами;
      - по можливiстi забезпечити охорону пiдозрiлого предмета й небезпечної зони (пiд час охорони пiдозрiлого предмета знаходитися за захисними спорудами чи предметами, вести спостереження);
      - спробувати повiдомити про виявлення пiдозрiлого предмета iнших осiб, якi знаходяться поруч, забезпечити їх евакуацiю з територiї, що прилягає до небезпечної зони;
      - сповiстити про небезпечну знахiдку будь-який орган мiсцевої влади, черговi служби правоохоронних органiв з наданням iнформацiї про характернi ознаки ймовiрного вибухового пристрою, мiсце його розташування, час виявлення та особу, яка його виявила;
      - дочекатися прибуття на мiсце виявлення небезпечної знахiдки фахiвцiв-пiротехнiкiв;
      - намагатися максимально запам'ятати зовнiшнiсть, одяг осiб, якi залишили предмет, їхнiй транспорт та номернi знаки.
      Основнi характернi ознаки, що вказують на можливу належнiсть пiдозрiлого предмета до вибухового пристрою:
      - залишенi в громадських мiсцях (транспортi) без нагляду валiзи, пакунки, коробки тощо;
      - зовнiшня схожiсть предмета на боєприпаси, навчально-iмiтацiйнi, сигнальнi, освiтлювальнi, пiротехнiчнi вироби;
      - наявнiсть у предмета антени з радiоприймальним пристроєм;
      - наявнiсть у предмета годинникового механiзму або електронного таймера;
      - наявнiсть у предмета запаху гасу, розчинника, паливно-мастильних i хiмiчних матерiалiв тощо;
      - наявнiсть у предмета елементiв (деталей), що не вiдповiдають їх прямому призначенню;
      - наявнiсть у дверях, вiкнах будь-яких стороннiх пiдозрiлих предметiв, закрiплених за допомогою дроту, ниток, важелiв, шнурiв тощо.


Людина i натовп

      
      Досвiд пiдтверджує, що досить часто натовп стає небезпечнiшим вiд стихiйного лиха або аварiї, якi його створили.
      Психологiя натовпу
      Почуття страху, що охоплює групу людей, миттєво передається iншим i переростає в некерований процес - панiку. У людей рiзко пiдвищується емоцiйнiсть сприйняття того, що дiється навкруги, знижується вiдповiдальнiсть за свої вчинки. Людина не може розумно оцiнити свою поведiнку i обстановку, що склалася. В такiй атмосферi досить тiльки одному висловити, виявити бажання втекти з небезпечного району, як людська маса починає слiпо копiювати його дiї. Тому люди найчастiше гинуть не вiд самої небезпеки, а вiд страху i панiки, що виникають у натовпi. Про це треба завжди пам'ятати i передбачати можливу небезпеку.
      Види натовпу, їх характеристика
      У межах однiєї з найпоширенiших класифiкацiй, якими користуються соцiологи i психологи, прийнято розрiзняти чотири основних види натовпу: випадковий, експресивний, конвенцiйний i дiючий.
      Випадковий натовп - це чималий гурт людей, чию увагу, наприклад, привернула якась надзвичайна подiя, скажiмо, дорожньо-транспортна пригода.
      Експресивний натовп (фр.expressif - виразний) утворюється з людей, згуртованих прагненням спiльно висловити свої почуття - радiсть, горе, протест, солiдарнiсть тощо.
      Експресивний натовп можна побачити на багатолюдному весiллi чи похоронi, на мiтингах i манiфестацiях.
      Пiд конвенцiйним натовпом розумiють найчастiше учасникiв масових розваг, наприклад глядачiв на стадiонi чи в концертному залi. Їх об'єднує не тiльки цiкавiсть до масового дiйства, а й готовнiсть реагувати на нього згiдно з певними ритуалами чи нормами, що не мають офiцiйного характеру, а виникають нiби за домовленiстю-конвенцiєю (вiд лат. conyen-tio - договiр, угода).
      Дiючий натовп подiляється на агресивний, панiчний, корисливий та повстанський. Прикладом дiй агресивного натовпу може бути, скажiмо, самосуд розгнiваної юрби над спiйманим на гарячому злочинцем, панiчного - масова втеча людей вiд несподiваної небезпеки.
      Дiї корисливого натовпу завжди спрямованi на оволодiння якимись цiнностями чи благами. Це може бути штовханина за дефiцитними товарами чи просто сутичка за мiсце у транспортi.
      Повстанським називають натовп, дiї якого зумовленi справедливим обуренням проти властей, їхнiх утискiв, сваволi. Такий натовп здатний змести навiть органiзовану, озброєну силу.
      
      Правила поведiнки по збереженнi власного життя у натовпi пiд час масових заходiв
      Статистика свiдчить, що у мiсцях, де збирається дуже багато людей, наприклад, у школi, кiнотеатрi, на стадiонi i т.д., некерованi панiчнi дiї натовпу можуть викликати навiть людськi жертви.
      - Щоб не загинути у натовпi, краще правило - не потрапляти в нього або обминути його. Якщо це неможливо, нi в якому разi не йти проти натовпу.
      - Пам'ятай, що найнебезпечнiше - бути затиснутим i затоптаним у натовпi!
      - Люди в панiцi не помiчають тих, хто перебуває поряд. Кожен думає про особистий порятунок. Люди пориваються вперед до виходу. Найбiльша тиснява буває в дверях, перед сценою, бiля арени i т.д.
      - Тому входячи в будь-яке примiщення, треба звертати увагу на запаснi i аварiйнi виходи, знати, як до них добратися.
      - Не наближайтеся до вiтрин, стiн, скляних дверей, до яких тебе можуть притиснути i роздушити. Якщо натовп захопив тебе - не чини йому опору. Глибоко вдихни, зiгни руки в лiктях, пiднiми їх, щоб захистити грудну клiтину. Не тримай руки в кишенях, не чiпляйся нi за що руками, - їх можуть зламати. Якщо є можливiсть, застебни одяг. Високi каблуки можуть коштувати тобi життя, так само, як i розв'язаний шнурок. Викинь сумку, парасольку i т.д. Якщо у тебе щось впало, нi в якому разi не намагайся пiдняти, життя дорожче.
      - Головне завдання в натовпi - не впасти. Якщо тебе збили з нiг i ти впав на землю, спробуй згорнутися клубком i захистити голову руками, прикриваючи потилицю. При будь-якiй можливостi треба спробувати встати.
      - З метою запобiгання надзвичайним ситуацiям пiд час проведення масових заходiв рекомендується створення так званих "груп порятунку". Основне їхнє завдання - своєчасне i оперативне реагування на раптовi запити присутнiх i недопущення панiчних настроїв.


Безпека пiд час сутички з собакою. Поради дитинi

      
      Не ставай iнiцiатором конфлiкту з незнайомим собакою. Навiть найсердитiший пес рiдко кидається на людину першим. Собаки не вмiють говорити "Добрий день!", не користуються виделкою i ножем, але i в них є свiй етикет. Минаючи агресивно настроєного собаку, не можна пильно дивитися йому в очi й усмiхатися.
      По-собачому це означає показувати зуби i вихвалятися силою. Краще у такому випадку поводитися стримано. Раптом собацi захочеться перевiрити твої бiйцiвськi якостi?
      Не бiжи, не втiкай. Повернися до собаки обличчям, не допускай, щоб вiн пiдiйшов до тебе збоку чи ззаду. Поспостерiгай за котами - вони цей прийом виконують на "вiдмiнно".
      Не замахуйся на собаку i не кричи: "Йди туди, звiдки прийшов!" Накажи йому: "Стояти!", "Сидiти!", "Лежати!" Це допоможе йому заспокоїтися, взяти себе "в лапи".
      Якщо на тебе напав бездомний пес, пiдстав йому лiкоть i, коли вiн схопить, спробуй заштовхати лiкоть якнайдалi в пащу, доки хватка не ослабне.
      Особливо небезпечний собака, що присiв, - вiн готовий стрибнути. Тобi треба захистити горло - притисни пiдборiддя до грудей i вистав уперед руку.
      Собаки не люблять, коли людина, на яку вони нападають, змiнює позу. Скористайся цим. Можеш упасти на колiна чи лягти на землю долiлиць i завмерти. Канадський листоноша Дiк Макферсон винайшов свiй спосiб захисту вiд собак. Якось на нього напала цiла зграя бродячих псiв. Оцiнивши ситуацiю, листоноша став навкарачки i з лютим гарчанням кинувся на найбiльшого собаку. I перемiг.
      Якщо тебе вкусив собака - промий рану мильною водою, помаж йодом, забинтуй. Негайно звернися до лiкаря, щоб зробити щеплення проти страшної хвороби - сказу.
      I найголовнiше - не виганяй з дому свого чотирилапого друга. У кожного собаки має бути хоча б один турботливий друг серед людей. I тодi, навiть якщо в нього на серцi коти шкребтимуть, вiн не псуватиме одяг i настрiй першому-лiпшому перехожому.


Увага тероризм!

      
      За останнi роки в свiтi сталось сотнi випадкiв терористичних актiв iз захопленням заручникiв. Як показує досвiд поведiнка терористiв в усьому свiтi майже однакова, тому данi поради можуть статись в нагодi кожному, хто може стати жертвою терористiв у будь-якому куточку свiту.
      Що ж робити до, пiд час i пiсля захоплення? Щоб запобiгти неприємним наслiдкам пiд час захоплення транспортного засобу, фахiвцi рекомендують:
      - одягайтеся нейтрально, по можливостi не у вiйськову форму;
      - не тримайте нiяких публiкацiй полiтичного, релiгiйного та вiйськового характеру i навiть не розмовляйте на цi теми, не носiть iз собою релiгiйних символiв;
      - не одiвайте ювелiрнi прикраси, яскравий i короткий одяг, що може викликати зайвий iнтерес в оточуючих;
      - на вiзитних картках пишiть менше "гучних звань";
      - не реагуйте на провокацiйну чи зухвалу поведiнку;
      - не вдавайтесь до дiй, що можуть привернути увагу терористiв;
      - продовжуйте спокiйно сидiти, не задаючи питань i не дивлячись в очi терористам, бажано пiдкоритися беззастережно;
      - перш нiж пересунутися чи вiдкрити сумочку, запитуйте дозволу;
      - при стрiлянинi лягайте на пiдлогу або сховайтеся за сидiнням, але нiкуди не бiжiть, у подiбнiй ситуацiї мiсця бiля вiкна служать кращою схованкою, нiж мiсця в проходi;
      - iнодi трапляється нагода врятуватися, знаходячись на мiсцях бiля виходiв;
      - якщо вдасться симулювати симптоми хвороби, з'являється можливiсть звiльнитися в результатi переговорiв: часто в ходi переговорiв терористи звiльняють жiнок, дiтей, лiтнiх i хворих людей;
      - сховайте документи та матерiали, що можуть вас скомпрометувати;
      - вiддайте особистi речi, яких вимагають терористи;
      - тримайте пiд рукою фотокартку родини, дiтей, iнодi це може звурушити терористiв;
      - не впадайте в панiку, краще подумайте, як знайти вихiд зi становища;
      - постарайтеся зрозумiти намiри терористiв, щоб оцiнити можливостi чинити їм опiр.
      Спробуйте вияснити, налаштованi вони рiшуче чи можливий дiалог;
      - уникайте необдуманих дiй, тому що в разi невдачi можна поставити пiд загрозу власну безпеку i безпеку iнших людей;
      - постарайтеся визначити можливих помiчникiв серед заручникiв;
      - органiзуйте почергово постiйне спостереження за дiями терористiв;
      - у ситуацiї, коли опiр неможливий, розгляньте варiанти втечi через аварiйнi виходи;
      - намагайтеся зайняти себе: читати, писати, грати чи розмовляти iз сусiдами;
      - постарайтеся визначити точне число терористiв; не вживайте алкоголь;
      - може трапитися, що терористи здадуться, аби не мати справи з спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з тероризмом. Звiльненi заручники повиннi повiдомити як найбiльше деталей: число терористiв, де вони знаходяться, яку зброю мають, число заручникiв i їх розташування, моральний стан терористiв.
      
      Правила поведiнки й дiї при одержаннi анонiмного дзвiнка по телефону про закладений вибуховий пристрiй
      Той, хто отримав таку iнформацiю, негайно доповiдає своєму безпосередньому начальнику або будь-якому керiвнику пiдприємства, органiзацiї, установи.
      Негайно доповiсти в мiський вiддiл внутрiшнiх справ по телефону 02, а також у вiддiл з питаня надзвичайних ситуацiї мiста.
      Припинити всi роботи.
      Евакуювати iз примiщення всiх людей, що перебувають там.
      До прибуття представникiв МВС, адмiнiстрацiї мiста оточити територiю будинку з метою не допуску людей у примiщення.
      Дiяти залежно вiд сформованої обстановки.
      Якщо Ви потрапили в заручники
      Правила поведiнки при захопленнi у заручники:
      - Не проявляти нiякої активностi й зберiгати спокiй.
      - Не вступати iз загарбниками в суперечки, це некорисно.
      - Вибрати iз групи самого спокiйного (старшого) i надати йому право ведення переговорiв. Якщо Ви потрапили в заручники на борту лiтака, вертольота або в автобусi, де є стюардеса або старший групи, нехай веде переговори вiн(-а). Ще одне, якщо загарбники самi вибрали когось iз Вас для переговорiв, то немає необхiдностi їм суперечити, нехай ця людина, i спiлкується з ними.
      - У мiру сил i можливостей спробуйте вiдгородити iнших членiв групи вiд спiлкування мiж собою й iз загарбниками.
      - У жодному разi не обговорювати те, що вiдбувається iз сусiдами, особливо якщо Ви летите в лiтаку, тому що Ваш сусiд може бути спостерiгачем у групi терористiв.
      - Всi свої прохання адресувати (передавати) тiльки через старшого.
      - Не поспiшайте вiдмовляти проханням загарбникiв, але й виконувати всi прохання теж немає необхiдностi, тiльки все необхiдно вирiшувати спокiйно.
      - При веденнi переговорiв намагатися не дивитися в очi загарбниковi, особливо якщо той нервує або показує свою браваду. Це може погiршити Ваше положення.
      - Не залишати без догляду багаж (рюкзаки) спорядження. Якщо Вас просять вiдiйти й надати комусь iз загарбникiв можливiсть перевiрити намет на наявнiсть, наприклад, наркотикiв або зброї, старший повинен зробити все можливе, щоб показати все самому, причому бажано, щоб вiн був не один.
      - Якщо все-таки Вашi речi були зiбранi (перекладенi) не Вами, то пiсля того як пiдуть загарбники, обов'язково перекладiть все у своєму рюкзаку заново - можна знайти зайвi речi.
      - Якщо Ви перебуваєте в примiщеннi або в лiтаку / автобусi, то його будуть штурмувати, тому на початку штурму спецпiдроздiлами або пiсля звуку пострiлу необхiдно лягти на пiдлогу й залишатися там до завершення операцiї.
      Ще трохи порад заручникам
      Що ж робити, якщо Ви виявилися заручниками терористiв?
      1. Намагайтеся зрозумiти, чого хочуть терористи, визначить для себе, хто з них найнебезпечнiший (нервовий, агресивний).
      2. Не апелюйте до совiстi терористiв - це майже завжди даремно.
      3. Доведеться виконати всi вказiвки ватажка, не намагайтеся нагло дивитися йому в очi - це частiше є сигналом до агресiї з його боку.
      4. Якщо хтось поранений, комусь потрiбна допомога, а Ви можете її зробити, попросiть пiдiйти старшого й звернiться до нього з наступними словами: "Ви можете зберегти життя людинi. Це, може, Вам колись зарахується. Я можу надати допомогу й завжди замовлю за Вас слово. Будьте розсудливi! Дозвольте менi допомогти людинi, iнакше ми його втратимо". Говорiть при цьому спокiйно, не приказним тоном, однак самi нiчого не вживайте, поки не одержите дозвiл.
      5. Намагайтеся уникати контактiв з терористами, якщо вони вимагають вiд Вас "спiвучастi" у тих або iнших дiях. Наприклад, зв'язати когось, пiддати катуванню й т.п. Нiхто й нiчого не заважає Вам у цьому випадку "втратити" свiдомiсть, продемонструвати переляк, безсилля, послатися на слабiсть.
      6. Якщо Вам здалося, що терорист блефує i в руках у нього муляж, не перевiряйте цього! Помилка може коштувати Вам життя.
      7. При проведеннi заходiв щодо захоплення й знешкодження терористiв не кваптеся залишати примiщення, тому що Вас можуть прийняти за злочинця, i Ви мимоволi виявитеся мiшенню для групи захоплення.
      8. Намагайтеся запам'ятати все, що бачите, чуєте: iмена, клички, хто що робив, що вживав, як поводився, їхнiй зовнiшнiй вигляд. Цiлком можливо, Вашi показання будуть дуже важливi для слiдства.
      Пам'ятайте!Немає безвихiдних положень. Треба запастися терпiнням i опиратися на свою розсудливiсть.
      Пам'ятайте про тероризм
      
      Пам'ятати про те, що ми живемо в епоху тероризму - це означає налаштувати себе, свою свiдомiсть i поведiнку у вiдповiдне русло: сприйняття оточуючого середовища, вiдношення до того, що вiдбувається, i до поведiнки в життi. Це означає, що необхiдно заздалегiдь знати, куди бiгти i що робити у критичнiй ситуацiї. Це означає, що потрiбно тримати документи i грошi, предмети першої необхiдностi в доступному мiсцi, так щоб при необхiдностi не витрачати багато часу на їх пошуки.
      Досвiд рiзних країн i народiв показує: якщо люди пам'ятають про те, що в життi iснує тероризм i терористи, їх поведiнка нiби сама автоматично пiдлаштовується пiд потенцiйну загрозу. Тодi люди самi стають бiльш уважними, обережними, спостережливими. Мова в жодному разi не йде про панiку, про постiйний страх, з яким жити неможливо. Але вже треба вiдвикати i вiд звичної для нас безлаберностi, розхлябаностi, неуважностi навiть до очевидних фактiв. На вiдмiну вiд нашого улюбленого "авось", потрiбен бiльш високий рiвень самодисциплiни. Дисциплiнуючи себе i навколишнє середовище, люди добиваються того, що терорист стає бiльш помiтним на такому фонi, адже вiн завжди порушує тi чи iншi норми суспiльного життя: чи злочинець несе в руках щось незвичне, велике i запаковане у щось невiдповiдне, чи кишенi у нього занадто "вiдтопирюються", чи вiн залазить пiд чужий автомобiль, що стоїть у вашому дворi i пiдозрiло довго возиться там, чи веде себе неадекватно . Терористи можуть встановити вибуховi пристрої у самих непередбачених мiсцях: на дорогах, в будинках, на транспортi, у громадських мiсцях, автомобiлях. На сьогоднiшнiй день можуть використовуватися як промисловi, так i саморобнi вибуховi пристрої, замаскованi пiд будь-якi предмети.
      Заходи безпеки при загрозi проведення теракту:
      - Будьте уважнi та доброзичливi до оточуючих.
      - Нi при яких умовах НЕ ПРИПУСКАЙТЕСЬ ПАНIКИ!!!
      - Якщо є можливiсть, виїдьте на кiлька днiв на дачу, у село, до родичiв в iнше мiсто.
      Зробiть безпечним власне житло:
      - Приберiть пожежонебезпечнi предмети - старi фарби, лак, бензин и т. iн.;
      - Приберiть з вiкон квiти (поставте їх на пiдлогу);
      - Закрийте штори на вiкнах - це захистить вас вiд пошкоджень уламками скла.
      - Зберiть у сумку всi необхiднi вам документи, речi, грошi на випадок термiнової евакуацiї.
      - По можливостi не користуйтеся громадським транспортом.
      - Не вiдвiдуйте громадськi мiсця.
      Якщо вами виявлено вибухонебезпечний предмет
      - Побачивши вибухонебезпечний предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. Iн.), не пiдходьте близько до нього, покличте людей та попросiть термiново повiдомити про знахiдку у мiлiцiю. Не дозволяйте випадковим людям торкатися небезпечного предмету або намагатися знешкодити його .
      - Здiйснюючи поїздки у громадському транспортi (особливо у метро), звертайте увагу на залишенi сумки, портфелi, згортки, iграшки та предмети, у яких можуть знаходитись саморобнi вибухонебезпечнi пристрої. Термiново повiдомте про це водiю, машинiсту поїзду, будь-якому працiвнику мiлiцiї. Не вiдкривайте їх, не чiпайте руками, попередьте людей про небезпеку.
      - Заходячи у пiд'їзд, звертайте увагу на стороннiх людей й невiдомi предмети. Як правило, вибуховий пристрiй у будiвлi закладають у пiдвалах, на перших поверхах, пiд сходами. Будьте уважнi та обережнi.
      Якщо стався вибух!
      - Пересувайтесь обережно, не чiпайте пошкодженi конструкцiї та оголений дрiт.
      - У пошкодженому примiщеннi iз-за небезпеки вибуху газу не можна користуватися вiдкритим вогнем.
      - При задимленнi захистiть органи дихання мокрим рушником.
      - Дiйте у вiдповiдностi з наказами посадових осiб.
      Як подолати страх?
      Найкраще за все, для початку, не пiддаватись йому. Причому, головне не пiддаватись найбiльшому страху. У першi хвилини страх, зазвичай, не настiльки сильний, вiн не встигає швидко i повнiстю заволодiти людиною, протистояти йому допомагає iнерцiя попереднього стану. А ось потiм, часто вже пiсля зникнення конкретної загрози, дуже важко вiд нього позбутись. Але i з цим страхом можна справитись. Для цього потрiбно, передусiм, навчитись легко переключатися; не "застрявати" на ситуацiї, що минула, не "переживати" їх занадто довго, багаторазово повертаючись до одних i тих самих подiй. I просто: не боятися. Особливо не слiд хвилюватися через те, вiрогiднiсть чого не настiльки вже й велика. Мiж iншим, дуже часто люди не вмiють боятися того, чого слiд уникати.
      За даними вчених, третина опитуваних людей говорять, що бояться ходити вночi по вулицi в своєму районi, що злочинами, якi викликають у них найбiльшу небезпеку, є напади з застосуванням фiзичної сили. У своїй основi загроза стати жертвою такого злочину є результатом страху перед незнайомою людиною, що, в свою чергу, посилює недовiру до людей i в цiлому соцiальну нестабiльнiсть. Справа не лише в тому, що люди бiльш за все бояться злочинiв з насиллям - таких, якi не часто можуть статись. Бiльшою загрозою являють собою iншi випадки повсякденного життя такi, як автомобiльнi аварiї або катастрофа на транспортi, нещаснi випадки вдома або навiть неправильно надана медична допомога.
      Отже, перше правило, яке зазвичай допомагає справитись зi страхом - вмiння правильно оцiнити реальнiсть i масштаби загрози, а також можливiсть отримати допомогу. Нiколи не зажмурюйте вiд страху очей - навпаки, постарайтесь ширше їх вiдкрити й озирнутись навколо. Тут немає деталей, все може мати велике значення: чи один злочинець, що вирвав у вас сумочку; чи не видно випадкового перехожого, який вийде з-за рогу будинку i спроможний вам допомогти, чи не чутно яких-небудь крокiв на сходах i т.п. Усе це може злякати насильника або, у крайньому випадку, вiдволiкти його увагу. Для вас - це можливiсть для того, щоб вирватись, пiдняти тривогу, отримати необхiдну допомогу.
      Але якщо ви не впорались з собою, пiддались страху i опинились на деякий час "заслiпленим", то постарайтесь швидше справитись iз цим станом. Для цього корисно знати хоча б найпростiшi психологiчнi технiки. Наприклад, iснує такий найпростiший психологiчний прийом: вiдчули страх - почнiть повiльно i глибоко дихати - глибокий вдих / повiльний видих. I так хоча б разiв десять. Навiть якщо сумочку вирвали i злочинець вже втiк - це допоможе вам швидше прийти до тями i пiдняти тривогу. Якщо ж загроза, що виникла має iнший характер i подiї розгортаються не настiльки стрiмко, то таке "заспокоєння" буде мати ще бiльший змiст. Таким чином, ви можете ефективно використати час, щоб повнiстю адаптуватися до ситуацiї, що виникла i включити у роботу свiдомiсть. А там вже розум придумає сам, що йому робити далi.
      Агресiя є "найгарячiша форма поведiнки". Вона вмiщує в собi надзвичайно потужний емоцiйний заряд. Самi вирази " виведення з себе", "нестриманий", "доведений до бiлого калiння" пiдкреслюють це. Отже, головним завданням є понизити це емоцiйне напруження, послабити його. Звiсно, агресiя буває рiзноманiтною. "Холодне" насилля терориста важко назвати агресiєю- це, скорiше за все, просто напад. Про емоцiйну агресiю говорять у випадках вiдповiдних емоцiй- наприклад, про агресiї людини, яка до цього була дуже налякана, але горить жагою помсти до кривдника. Звичайно, заздалегiдь розраховану i давно сформовану агресiю терориста звичайним людям в звичайних ситуацiях послабити важко. Але iнодi це можливо та, безумовно, корисно. Iнодi буває достатньо сильно здивувати нападника. Вiдомий прийом- вчасно задати найбезглуздiше i неочiкуване запитання, наприклад : " А що це у вас з вухом?" Зазвичай людина у вiдповiдь хапається за вухо або перепитує: "Що ви маєте на увазi? ". Тему можна продовжити: " Я лiкар i точно знаю - так починається рак шкiри" . Як правило, у вiдповiдь виникає збентеження, яке можна використати: спробувати втекти, вдарити нападника, вибити його з рiвноваги- цього буває достатньо для того щоб зменшити агресiю.
      Непоганий прийом - рiзке демонстративне пiдкорення. Як правило, агресивна людина налаштована на ваш опiр, який йому прийдеться переборювати. Якщо ви ведете себе протилежним, не запрограмованим насильником чином, вiн може розгубитись. Цим можна скористатись. Експериментально встановлено: часто однiєї лише присутностi людини, що демонструє модель неагресивної поведiнки, буває досить щоб нейтралiзувати агресiю, яка походить вiд iнших або провокується ними. Аналогiчна дiя зазвичай робить можливою загрозу помсти, негайної або затриманої, тим нижча вiрогiднiсть нашої агресивної поведiнки. I навпаки: чим вища ймовiрнiсть помсти, тим менш агресивним стає кривдник. Важливим є вмiння послабити особисту агресiю. Вона рiдко буває корисною. Скорiше навпаки: агресiя породжує агресiю, i невiдомо, чим закiнчиться ваша зустрiч з такою ж агресивною людиною. Кориснiше буде зберiгати здоровий глузд, не пiддаватися емоцiям i тим самим перехитрити ворога. Хоча, безумовно, iнодi корисним буває iмiтувати дуже агресивний стан ( типу " я вас всiх зараз розiрву"). Це те, що в кримiнальному свiтi називається "брати на понт", й iнколи дає ефективний результат.
      Гарним засобом попередження агресiї зазвичай є демонстрацiя спiвпереживання (емпатiя), вдалий жарт, демонстрацiя особистої проблеми. Вiдомо: людина нездатна здiйснювати двi несумiснi реакцiї в один i той самий час. Неможливо одночасно знаходитись у станi захоплення i депресiї. Отже, можна понизити гнiв i агресiю, викликаючи почуття, якi не взаємодiють з ними. Передусiм -це гумор, демонстративне спiвпереживання (розподiл проблем) . Iнодi вдавалося понизити агресiю терористiв, демонструючи готовнiсть зрозумiти i роздiлити його проблеми.
      Поштовi скриньки
      Окрема тема- це нашi поштовi скриньки i те , що в них тепер потрапляє. Iсторiя розповсюдження бацил сибiрської язви всiх навчила: бiологiчний тероризм - це страшна мiна уповiльненої дiї. Бiотерор завжди приходить тихо i непомiтно, в акуратному поштовому конвертi, через звичайну поштову скриньку. Хочете уникнути цьогo? Передусiм, контролюйте свою поштову скриньку . Не дозволяйте використовувати її в якостi ящика для смiття чи складу для зберiгання наркотикiв наркоманам, що живуть поруч. Звертайте увагу на все незвичайне, що може в ньому з'явитись. I, звичайно, обережно вiдчиняйте його, не смикайте занадто сильно, а то буває i так, що дiти сусiдiв прив'язали за ниточку звичайний капсуль, а поруч з ним - вiдкриту коробку сiрникiв. Страшного нiчого не станеться, але руки поранити досить реально.
      Тепер - найголовнiше. Не поспiшайте вiдкривати конверт iз незнайомою зворотньою адресою, з невiдомим вам вiдправником. Останнiм часом у нас є популярною так звана адресна розсилка рекламної продукцiї - поштова реклама рiзноманiтних фiрм, рiзноманiтних товарiв i послуг. Iнформацiйнi бази даних з прiзвищами, адресою i навiть телефонами стали загальнодоступними - ось i звертаються до нас комерцiйнi фiрми за iм'ям та по батьковi. Кажуть, пiдвищення попиту виправдовує затрати на таку рекламу. Вважають, що дуже швидко вона зменшиться: обережнi люди вже перестали вiдкривати незнайомi конверти такого роду. I правильно роблять. Ми, звичайно, не в Америцi живемо, але якщо якийсь терорист захоче вчинити масовий терористичний акт у великому мiстi, то легше всього йому буде замаскувати свої конверти з бацилами сибiрської язви, чуми чи оспи пiд банальну i всiм звичну поштову рекламу. Народ у нас , на жаль, все ще занадто довiрливий. А бiла смерть, як вже назвали бiотероризм, приходить непомiченим.
      При перебуваннi у мiсцях масових скупчень людей
      Заходи безпеки в метро, пiдземних переходах тощо
      Пiд час проведення масових заходiв найбiльш вiрогiдними є нещаснi випадки та травми пов'язанi з штовханням сотень або тисяч людей, сконцентрованих в вузьких проходах до ескалатору, на платформах метрополiтену, у пiдземних переходах тощо. "Скупченiсть" людей та стан "вiдiйти нiкуди" - головна визначальна риса небезпеки в метро. Якщо людина перемiщується в серединi масового скупчення людей, вiн втрачає свободу маневру i вiдчуває на собi ефект "воронки", коли багато людей проштовхується в один вузький отвiр. В умовах панiчної давки, через неправильно вибране мiсце, можна бути витягнутим на ескалатор i тодi залишитись не тiльки iз синцями, а й з травмами. При штовханнi, при знаходженнi у натовпi, велику загрозу життю становлять колони, склянi вiтрини, краї платформ, (можливiсть падiння на колiї, якi знаходяться пiд високою напругою). Перебуваючи у кiно, театрi звертайте увагу не тiльки на екран, або сцену, але i на своїх сусiдiв, на те, чи немає чого-небудь зайвого, пiдозрiлого пiд вашим крiслом. Особливо насторожiться, якщо хтось з тих, хто сидить поруч, раптово полишає зал. Погляньте, хоча б мигцем, чи не "забув" вiн чого-небудь, йдучи. Звернiть увагу персоналу на дивну поведiнку таких сусiдiв. I не бiйтеся здiйняти помилкову тривогу, не бiйтеся виявитися смiшним. Краще хай буде тисяча помилкових сигналiв, нiж один "прогавлений" терористичний акт. Нiколи не пiддавайтеся спокусам. Не пiднiмайте залишену кимось, нiбито випадково, красиву авторучку, запальничку, пачку цигарок. Не пiдбирайте нiчого привабливого - особливо в яскравiй упаковцi. Повiрте старiй англiйськiй приказцi - безкоштовний сир буває тiльки у мишоловцi. Звичка жити на халяву глибоко помилкова. Пам'ятайте: iншi люди не дурнiше за нас з вами, вiд них страждають i дорослi.
      Пам'ятайте: як правило, терористи - чужаки, прийшлi люди, стороннi у вашому мiстi. Свої рiдко стануть висаджувати у повiтря будинки, у яких, можливо, живуть їх власнi родичi. Чужа ж людина завжди помiтна. Вона не знає, де знаходяться усiм вiдомi мiсця, розпитує дорогу, iнодi цiкавиться тим, що для нормальної людини давно вiдоме i звичне.


Пожежа на кухнi або на балконi

      
      На кухнi i балконi найчастiше вiдбуваються масштабнi займання. Як вiд цього уберегтися?
      Пам'ятайте, що небезпечно зберiгати на кухнi i на балконi легкозаймистi речовини, рiзнi ганчiрки та мотлох. Адже навiть недопалок, що випадково залетiв на балкон, може стати причиною сильної пожежi! Тому не слiд захаращувати кухню i балкон непотрiбними речами, старими меблями, макулатурою i iншими предметами, якi можуть послужити "їжею" вогню. Також i на кухнi - фiранки, що розвiваються вiд вiтру, протягу та можуть спалахнути, якщо вони висять в безпосереднiй близькостi вiд плити.
      Якщо спалахнуло масло (у каструлi або на сковородi), то перекрийте подачу газу i електроенергiї. Накрийте сковороду або каструлю кришкою, мокрою ганчiркою, щоб загасити полум'я, i нехай вони так стоять до охолодження масла - iнакше вогонь спалахне знову. Ганчiрку з грубої тканини (така завжди має бути на кухнi) накиньте на руки, оберiгаючи їх вiд вогню. Пiсля цього, щоб перекрити доступ повiтря до вогню, обережно накиньте її на предмет, що горить. При попаданнi масла, що горить, жиру на пiдлогу або стiни використовуйте для гасiння будь-який пральний порошок (як порошковий вогнегасник), засипаючи ним вогонь.
      При перегрiваннi електричної плити, спочатку треба вiдключити її, а потiм накрити спiраль мокрою ганчiркою.
      На балконi слiд зберiгати усi предмети або пiд щiльним кожухом, або в металевих ящиках.
      
      
      А краще за все, не завадить господарям тримати в свiй оселi вогнегасник, який має сертифiкат вiдповiдностi та непрострочений термiн зберiгання


Пожежа

      
      Щорiчно внаслiдок пожеж гине та страждає значна кiлькiсть людей. В дим та попiл перетворюються цiнностi на мiльярди гривень.
      Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панiкуйте та остерiгайтеся: високої температури, задимленостi та загазованостi, обвалу конструкцiй будинкiв i споруд, вибухiв технологiчного обладнання i приладiв, падiння обгорiлих дерев i провалiв. Знайте де знаходяться засоби пожежегасiння та вмiйте ними користуватися.
      
      Заходи щодо рятування потерпiлих з будинкiв, якi горять та пiд час гасiння пожежi:
      -перед тим, як увiйти в примiщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щiльною тканиною;
      -вiдкривайте обережно дверi в задимлене примiщення, щоб уникнути посилення пожежi вiд великого притоку свiжого повiтря;
      -в сильно задимленому примiщеннi рухайтесь поповзом або пригинаючись;
      -для захисту вiд чадного газу необхiдно дихати через зволожену тканину;
      -у першу чергу рятуйте дiтей, iнвалiдiв та старих людей;
      -пам'ятайте, що маленькi дiти вiд страху часто ховаються пiд лiжко, в шафу та забиваються у куток;
      -виходити iз осередку пожежi необхiдно в той бiк, звiдки вiє вiтер;
      -побачивши людину на якiй горить одяг, звалiть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) i щiльно притиснiть до тiла, при необхiдностi, викличте медичну допомогу;
      -якщо загорiвся ваш одяг, падайте на землю i перевертайтесь, щоб збити полум'я, нi в якому разi не бiжiть - це ще бiльше роздуває вогонь;
      -пiд час гасiння пожежi використовуйте вогнегасники, пожежнi гiдранти, воду, пiсок, землю, кошму та iншi засоби гасiння вогню;
      -бензин, гас, органiчнi масла та розчинники, що загорiлися, гасiть тiльки за допомогою пристосованих видiв вогнегасникiв, засипайте пiском або грунтом, а якщо осередок пожежi невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом;
      -якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкнiть рубильник, вимикач або електричнi пробки, а потiм починайте гасити вогонь.
      Пожежа застала вас у примiщеннi:
      -ви прокинулись вiд шуму пожежi i запаху диму, не сiдайте в лiжку, а скотiться з нього на пiдлогу та повзiть пiд хмарою диму до дверей вашого примiщення, але не вiдчиняйте їх вiдразу;
      -обережно доторкнiться до дверей тильною стороною долонi, якщо дверi не гарячi, то обережно вiдчинiть їх та швидко виходьте, а якщо дверi гарячi - не вiдчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
      -щiльно закрийте дверi, а всi щiлини i отвори заткнiть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину примiщення i приймайте заходи до порятунку;
      -присядьте, глибоко вдихнiть повiтря, розкрийте вiкно, висуньтеся та кричiть "Допоможiть, пожежа!", а якщо ви не в змозi вiдкрити вiкно - розбийте вiконне скло твердим предметом та звернiть увагу людей, якi можуть викликати пожежну команду;
      -якщо ви вибрались через дверi, зачинiть їх i поповзом пересувайтесь до виходу iз примiщення (обов'язково зачинiть за собою всi дверi);
      -якщо ви знаходитесь у висотному будинку не бiжiть вниз крiзь вогнище, а користуйтеся можливiстю врятуватися на даху будiвлi, використовуйте пожежну драбину, пiд час пожежi заборонено користуватися лiфтами
      
      Ви опинилися в осередку пожежi:
      -не панiкуйте та не тiкайте вiд полум'я, що швидко наближається, у протилежний вiд вогню бiк, а долайте крайку вогню проти вiтру, закривши голову i обличчя одягом;
      -з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
      -якщо втекти вiд пожежi неможливо, то вийдiть на вiдкриту мiсцевiсть, ввiйдiть у водойму або накрийтесь мокрим одягом i дихайте повiтрям, що знаходиться низько над поверхнею землi - повiтря тут менш задимлене, рот i нiс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
      -гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гiлками листяних порiд дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами, будьте обережнi в мiсцях горiння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;
      -пiд час гасiння пожежi, не вiдходьте далеко вiд дорiг та просiк, не випускайте з уваги iнших учасникiв гасiння пожежi, пiдтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу.
      -особливо будьте обережнi у мiсцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокi вирви, тому пересувайтеся, по можливостi, перевiряючи палицею глибину слою, що вигорiв;
      -пiсля виходу iз осередку пожежi повiдомте мiсцеву адмiнiстрацiю та пожежну службу про мiсце, розмiри та характер пожежi.
      Що робити, коли горить людина
      Якщо на людинi загорiвся одяг, треба намагатися якомога швидше погасити вогонь. А зробити це доволi складно, бо вiд болю вона втрачає контроль над собою, кидається в рiзнi боки, посилюючи тим самим горiння. Передусiм треба потерпiлого зупинити будь-яким способом: крикнути чи повалити на землю. Одяг слiд зiрвати або погасити, заливши водою (взимку можна засипати снiгом). Коли води немає, накиньте на нього якийсь одяг чи щiльну тканину, не закриваючи голови, щоб не спричинити опiку дихальних шляхiв i отруєння токсичними продуктами горiння. Але пам'ятайте, що висока температура впливає на шкiру тим сильнiше, чим довше й щiльнiше притиснутий до неї одяг, який тлiє.
      Якщо пiд руками нiчого такого немає, перекочуйте потерпiлого по землi, щоб збити полум'я. Погасивши вогонь, винесiть потерпiлого на повiтря, обережно, щоб не травмувати обпечену поверхню, розрiжте й знiмiть залишки одягу.
      Допомога при опiках
      - обливайте мiсця опiкiв великою кiлькiстю води (15 хвилин i бiльше), будьте обережнi, щоб уникнути переохолодження постраждалого, особливо взимку;
      - знiмiть всi речi з обпеченої дiлянки тiла (одежу, пасок, годинник, обручка та iншi речi);
      - не знiмайте одежу чи iншi речi, що прилипли, до обпеченої дiлянки;
      - шкiру навколо опiкiв потрiбно обробити розчином марганцiвки або спиртом;
      - обгорнiть обпечену дiлянку свiжою, чистою, гладенькою тканиною;
      - нi в якому разi не змащуйте опiк нi жиром, нi спиртом, нi маслом, нi кремом; не проколюйте пухирi; якщо опiк великий, покладiть потерпiлого на землю, якщо це можливо, пiднiмiть i потримайте його ноги;
      - до приїзду лiкаря дайте потерпiлому будь-який знеболювальний засiб, напоїть теплим чаєм i укрийте теплiше, перевiряйте пульс та дихання кожнi десять хвилин. При шоку термiново дайте 20 крапель настоянки валерiани.
      I не забувайте: за будь- якої ситуацiї панiка - перший ворог безпеки!


Як вберегтися вiд сказу?

      
      Сказ - гостра iнфекцiйна хвороба з тяжким ураженням центральної нервової системи, котру спричиняє вiрус.
      Хвороба передається в результатi укусу людини хворою твариною, або шляхом попадання її слини на ранки, подряпини чи слизовi оболонки. Iнкубацiйний перiод хвороби триває вiд 1 до 3 мiсяцiв.
      Хвороба протiкає важко, вiдбуваються незворотнi процеси в органiзмi людини:
      - набряк i крововилив у мозку;
      - деградацiя нервових клiтин.
      Поради фахiвцiв:
      Як розпiзнати хвору тварину?
      - змiна поведiнки тварини;
      - втрата вiдчуття страху ;
      - поява вдень серед людей в населених пунктах;
      - агресивнiсть i напад на людей.
      Медична допомога:
      - своєчасно звернутися до лiкувального закладу;
      - отримати щеплення антирабiчною вакциною, що запобiгає захворюванню i зберiгає життя;
      - коли цього не зроблено хворого не врятувати.
      Рекомендацiї фахiвцiв:
      - не контактувати з бездомними, дикими i хворими тваринами;
      - якщо ж тварина вкусила, слiд промити рану теплою кип'яченою водою з милом, обробити її 70% розчином спиртового настою йоду;
      - негайно дiстатися медичної установи i отримати щеплення та серотерапiю.
      Поради батькам:
      - дiти полюбляють бавитися з тваринами, тому слiд уважно оглядати їх пiсля кожної прогулянки, особливо пiсля контакту з тваринами;
      - домашнiм тваринам своєчасно робити щеплення проти сказу.
      Пам'ятайте, що тiльки своєчасне звернення до медичних установ врятує Вам життя


Чадний газ вбиває людей

      З початком опалювального сезону трапляються випадки отруєння громадян чадним газом, людям слiд бути вкрай обережними. Цей газ - надзвичайно небезпечний, адже ним легко отруїтися. Його не можна вiдчути: вiн безбарвний i не має запаху. Потрапляючи дихальними шляхами до кровi, чадний газ витiсняє гемоглобiн кисню. В результатi настає кисневе голодування тканин. Чадний газ отруює органiзм непомiтно, запаморочує свiдомiсть, викликає млявiсть, слабiсть. Людина непритомнiє. Втрата свiдомостi настає поступово та супроводжується таким знесиленням, що людина, навiть вже помiтивши небезпеку, неспроможна врятуватись. Але спочатку виникають головний бiль, запаморочення, шум у вухах, нудота, блювання, бiль у грудях. При великих концентрацiях чадного газу смерть може настати миттєво.
      При отруєннi чадним газом лiкарi рекомендують:
      - винести постраждалого на свiже повiтря;
      - якщо постраждалий у свiдомостi - дати багато пити (чай, вода);
      - при вiдсутностi ознак дихання зробити штучне дихання та непрямий масаж серця;
      - викликати швидку медичну допомогу.
        
      Чадний газ - продукт неповного згорання рiзних видiв палива, деревини, смiття тощо. Найбiльша кiлькiсть його у вихлопних газах двигунiв внутрiшнього згорання та побутових опалювальних печах. Тож, отруєння може виникнути при пожежах, неправильному користуваннi пiччю, вдиханнi вихлопних газiв автомобiля. Примiром, при працюючому двигунi автомашини у гаражi та за довгого перебування у закритiй кабiнi автомашини чи автобуса, де створюється висока концентрацiя газу. Найбiльша небезпека отруїтися чадним газом iснує у помешканнях, що опалюються автономно природним газом, дровами чи вугiллям. На присутнiсть чадного газу в примiщеннi може вказувати жовте, а не блакитне полум'я пальникiв, задимленiсть, кiптява.
      Як свiдчить статистика, частiше за все люди отруюються чадним газом через необережнiсть при користуваннi приладами пiчного та газового опалення.
      Щоб уникнути отруєння, треба не використовувати газовi плити для обiгрiву примiщень; не користуватися газовими водонагрiвачами й опалювальними приладами при зворотнiй тязi; частiше провiтрювати примiщення, де є газовi прилади; не користуватись опалювальними печами, якi мають трiщини; перевiряти наявнiсть тяги в димоходi; не закривати його заслiнкою на нiч; не залишати печi, якi топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолiтнiм дiтям. Не заводити двигун автомобiля або iншого механiзму при зачинених дверях гаража або боксу; довго не перебувати i не спати у кабiнi з працюючим двигуном.
      Поради користувачам газових приладiв
      Природний газ мiцно ввiйшов до нашого побуту i сьогоднi майже неможливо уявити наше життя без блакитного палива. Однак через простоту та доступнiсть використання газу ми iнодi забуваємо елементарнi правила безпеки користування газом, а також експлуатуємо газовi прилади, котрi дуже давно вiдпрацювали свiй нормативний термiн експлуатацiї i потребують негайної замiни. Що, в свою чергу, позначається на вашiй безпецi. На жаль, є й такi горе-або- ненти, котрi не проти своїми силами виконати замiну газових приладiв. Провести на свiй страх i ризик "модернiзацiю" свого домашнього газового мiнi-господарства. Будь-яка дiяльнiсть в обхiд спецiалiстiв загрожує непередбачуваними наслiдками для самих господарiв та їхнiх сусiдiв. Достатньо нагадати трагедiї, котрi трапилися в мiстах України в минулому та вже й в поточному роцi.
      Пам'ятайте! Замiнивши морально застарiле газове обладнання на сучасне, яке вiдповiдає усiм вимогам безпеки, ви забезпечите безпеку собi та рiдним i близьким людям. Забороняється використання газових приладiв з несправною автоматикою безпеки та порушенням тяги в димоходi.
      Нещаснi випадки при користуваннi газом у побутi зустрiчаються не так часто, але вони завжди несуть небезпеку для здоров'я i життя людей. Навеснi, у теплу погоду, коли температура повiтря на вулицi вища, нiж у будинку, в димоходi може виникнути зворотна тяга. Нагадуємо, що при вiдсутностi тяги забороняється користуватися газовими приладами - це може призвести до отруєння чадним газом. Перевiряти наявнiсть тяги при роботi газових приладiв з вiдводом продуктiв згоряння в димохiд необхiдно двiчi, до увiмкнення приладу i пiсля 4-5 хвилин його роботи. Якщо полум'я втягується в димохiд - тяга є, вiдхиляється - тяги немає, вiдхиляється в примiщення - тяга зворотна. При вiдсутностi тяги, несправностi димоходiв та пожежах утворюється чадний газ. Вiн дуже пiдступний, тому що немає кольору та запаху. При наявностi 0,5% чадного газу в об'ємi примiщення вже через 20 хвилин людина може отримати смертельне отруєння!
      При всiх нещасних випадках, пов'язаних з використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слiд зателефонувати в одну з мiських служб: "швидку допомогу" - "103", оперативно-рятувальну службу - "101", тазову - "104", мiлiцiю - "102".
      Проходячи вулицями мiста бiля колодязiв, пiдвалiв, по сходових маршах житлових та громадських будiвель, не залишайтеся байдужими та не втрачайте пильностi. Якщо почуєте запах газу або виявите пошкодження газопроводiв, - негайно повiдомте аварiйну службу пiдприємства газового господарства за телефоном "104". Пам'ятайте, що витiкання газу може призвести до вибуху, пожежi та загибелi людей. Своєчасний дзвiнок дозволить зберегти майно та життя десяткiв людей!
      Правила користування газовими приладами з метою забезпечення безпечної життєдiяльностi населення та запобiгання нещасним випадкам при використаннi природного та зрiдженого газу:
      Необхiдно:
      -перед користуванням газовими приладами вiдчинити кватирку (фрамугу) вiкна в примiщеннi;
      -стежити за нормальною роботою газових приладiв, димових i вентиляцiйних каналiв, перевiряти тягу до i пiсля увiмкнення газових приладiв з вiдведенням продуктiв згоряння газу в димоходи, перiодично очищати вiд смiття та цегли "кишеню" димоходу;
      -своєчасно мiняти застарiле газове обладнання, як роблять жителi Європи;
      -пiсля закiнчення користування газовими приладами перекривати крани на приладах та перед ними;
      -тримати газовi прилади в чистотi та справному станi.
      Забороняється:
      -самовiльно виконувати роботи з газифiкацiї будинку (квартири), здiйснювати перепланування газопроводiв без узгодження з пiдприємствами газового господарства;
      -самовiльно встановлювати, переносити, вносити змiни в конструкцiю газового обладнання, балонiв, запiрну арматуру, а також ремонтувати їх;
      -змiнювати димовi i вентиляцiйнi системи, замуровувати чи заклеювати "кишенi", призначенi для очищення димоходiв;
      -користуватися газом при вiдсутностi тяги, несправностi димоходiв i вентиляцiйних каналiв;
      -вимикати автоматику безпеки i регулювання, користуватися газом при несправностях газових приладiв, автоматики i газових балонiв;
      -залишати працюючi газовi прилади без нагляду, крiм розрахованих на безперервну роботу й обладнаних для цього вiдповiдною автоматикою;
      -використовувати газ i газовi прилади не за призначенням, а також користуватися газовими приладами для опалення примiщення;
      -користуватися газовими приладами при зачинених кватирках (фрамугах);
      -застосовувати вiдкритий вогонь для виявлення витокiв газу;
      -використовувати примiщення, де встановлено газове обладнання, для сну i вiдпочинку, а також розмiщувати там санiтарнi вузли;
      -прив'язувати до газопроводiв мотузки i навантажувати газопроводи рiзними речами;
      -встановлювати i користуватися зрiдженим газом у будинку, в якому проведений природний газ.
      Не дозволяйте користуватися газовим обладнанням тим, хто не пройшов вiдповiдний iнструктаж з безпечного користування газовими приладами у побутi та дiтям дошкiльного вiку, а також особам, якi не контролюють свої дiї


Будьте вкрай обережнi з газом!

      Важко уявити своє життя без газу. Газ - це i тепло наших осель, i гаряче водопостачання, i найбiльш доступна можливiсть приготування смачної їжi на газовiй плитi кухнi.
      
      Якщо сказати одним словом - це комфорт. Але при недотриманнi правил безпечного його використання, газ - це вибух, пожежа, калiцтво i навiть смерть.
      Тiльки неухильно дотримуючись правил безпеки при користуваннi газовими приладами, ми можемо отримувати беззаперечнi блага газу i не наражати себе на небезпеку. Оскiльки бути поiнформованим означає бути озброєним, вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй мiста нагадує правила користування газовими приладами, порядок дiй при виявленнi запаху газу та пiд час вибуху i пожежi у примiщеннi.
      Що категорично забороняється робити:
      -користуватись несправними або пошкодженими газовими приладами;
      -використовувати газовi прилади не за призначенням;
      -проводити самовiльну газифiкацiю будинку (квартири);
      -дозволяти дiтям користуватись газовими приладами;
      -залишати без нагляду увiмкненими газовi прилади навiть на короткий час;
      -сушити бiлизну над запаленою газовою плитою та сушити волосся над пальниками газової плити або за допомогою духової шафи;
      -вимикати автоматику безпеки i регулювання газового обладнання;
      -користуватись газовими колонками, газифiкованими опалювальними печами та iншими приладами при вiдсутностi тяги у димоходах;
      -переносити i самовiльно ремонтувати газове обладнання у примiщеннях, вносити змiни у конструкцiю газових приладiв i устаткування;
      -змiнювати устрiй димових i вентиляцiйних систем (каналiв), блокувати вентиляцiйнi канали та iнженернi улаштування, що призначенi для очищення димоходiв.
      При виявленнi ознак рiзкої змiни тиску в мережi газопостачання необхiдно перекрити вентилi на газовому приладдi i крани подачi газу перед ними та негайно повiдомити аварiйну службу газу.
      Як дiяти при виявленнi запаху газу:
      -нi в якому разi не використовуйте сiрники, запальнички та iншi джерела вiдкритого вогню; не вмикайте свiтло та будь-якi електроприлади; не користуйтесь електродзвiнками квартир; не використовуйте телефони з дисковими номеронабирачами.
      -негайно перекрийте вентилi на газовому приладдi i крани подачi газу перед ними та провiтрiть примiщення;
      -викличте аварiйну службу газу за телефоном "104";
      -органiзовано i без панiки виведiть людей iз загазованих та сусiднiх примiщень;
      -з прибуттям бригади аварiйної газової служби дiйте за їх вказiвками.
      Як дiяти у разi вибуху газу та пожежi в примiщеннi:
      -негайно перекрийте вентилi на газовому приладдi i крани подачi газу перед ними;
      -термiново повiдомте аварiйну службу газу за телефоном "104",
      -негайно повiдомте пожежну охорону за телефоном "101", по можливостi органiзуйте гасiння пожежi первинними засобами пожежогасiння;
      -при необхiдностi надайте першу медичну допомогу потерпiлим; викличте швидку медичну допомогу за телефоном "103";
      -не дозволяйте входити стороннiм у примiщення, де стався вибух.
      Будьте завжди уважнi при користуваннi газом!Неухильно дотримуйтесь правил експлуатацiї газових приладiв - у цьому запорука безпеки


Пожежа в житловому будинку

      За статистикою, бiльшiсть пожеж вiдбуваються в житлових будинках. Причини їх практично завжди однаковi - застарiлi комунiкацiї, несправна електропроводка, палiння в недозволених мiсцях i залишенi без нагляду електроприлади.Якщо у вас або у ваших сусiдiв сталася пожежа, головне - вiдразу ж викликати пожежно-рятувальну службу по телефону "101".
      
      Якщо спалахнув побутовий електроприлад, спробуйте його знеструмити, якщо телевiзор - передусiм, вимкнiть вилку з розетки або знеструмiть квартиру через електрощит.
      Пам'ятаєте! Телевiзор, що горить, видiляє безлiч токсичних речовин, тому намагайтеся вiдразу ж вивести з примiщення людей. Накрийте телевiзор будь-якою щiльною тканиною, щоб припинити доступ повiтря. Якщо це не допоможе, через отвiр в заднiй стiнцi залийте телевiзор водою. При цьому намагайтеся знаходитися збоку: адже кiнескоп може вибухнути. Перевiрте, чи закритi усi вiкна i кватирки, iнакше доступ свiжого повiтря додасть вогню сили.
      Якщо горять iншi електричнi прилади або проводка, то потрiбно вимкнути рубильник, вимикач або електричнi пробки, i пiсля цього зателефонувати на "101".
      Якщо пожежа виникла i поширилася в однiй з кiмнат, не забудьте щiльно закрити дверi кiмнати, що горить, - це перешкодить вогню поширитися по усiй квартирi i сходовому майданчику. Ущiльнiть дверi мокрими ганчiрками, щоб в iншi примiщення дим не проникав. У сильно задимленому просторi треба рухатися повзучи або пригнувшись.
      Всупереч поширенiй думцi, гасити вогонь простою водою - неефективно. Краще всього користуватися вогнегасником, а при його вiдсутностi - мокрою тканиною, пiском або навiть землею з квiткового горщика. Якщо ви бачите, що лiквiдовувати займання своїми силами не вдається, негайно залиште примiщення. Вiзьмiть документи, грошi i покиньте квартиру через вхiднi дверi. Якщо шлях до вхiдних дверей вiдрiзаний вогнем i димом - рятуйтеся через балкон.
      До речi, найбезпечнiшi мiсця в квартирi, що горить, - на балконi або бiля вiкна. Тут пожежники знайдуть вас швидше! Тiльки одягнiться потеплiше, якщо на вулицi холодно. Вiдкривайте дверi на балкон обережно, оскiльки полум'я вiд великого припливу свiжого повiтря може посилитися. Не забудьте щiльно закрити дверi балкона за собою. Постарайтеся перейти на нижнiй поверх (за допомогою балконного люка) або по сумiжному балкону до сусiдiв. Але пам'ятаєте: украй небезпечно спускатися по мотузках, простирадлах i водостiчних трубах. Тим бiльше не слiд стрибати вниз! Ще один шлях порятунку - через вiкно. Ущiльнiть дверi в кiмнату ганчiрками. Як тiльки переконаєтесь, що ваш заклик про допомогу почули, лягайте на пiдлогу, де менше диму. Таким чином, можна протриматися бiля пiвгодини. Оскiльки вогонь i дим поширюються вiд низу до верху, особливо обережними мають бути жителi верхнiх поверхiв. Якщо ви випадково опинилися в задимленому пiд'їздi, рухайтесь до виходу, тримаючись за стiни. Знаходячись у висотному будинку, не бiжiть вниз крiзь полум'я, а використовуйте можливiсть врятуватися на даху будiвлi, не забувайте використовувати пожежнi сходи.
      Пiд час пожежi заборонено користуватися лiфтом - його в будь-який час можуть вiдключити. Крiм того, ви самi заженете себе в пастку, оскiльки можете -зависнути" в лiфтi мiж поверхами, що горять, i отримати отруєння чадним газом. Вибираючись з пiд'їзду на вулицю, як можна довше затримаєте дихання, а ще краще - захистiть нiс i рот мокрим шарфом або хусткою.
      Пожежа на кухнi або на балконi
      На кухнi i балконi найчастiше вiдбуваються масштабнi займання. Як вiд цього уберегтися? Пам'ятайте, що небезпечно зберiгати на кухнi i на балконi легкозаймистi речовини, рiзнi ганчiрки та мотлох. Адже навiть недопалок, що випадково залетiв на балкон, може стати причиною сильної пожежi! Тому не слiд захаращувати кухню i балкон непотрiбними речами, старими меблями, макулатурою i iншими предметами, якi можуть послужити "їжею" вогню. Також i на кухнi - фiранки, що розвiваються вiд вiтру, протягу та можуть спалахнути, якщо вони висять в безпосереднiй близькостi вiд плити.
      Якщо спалахнуло масло (у каструлi або на сковородi), то перекрiйте подачу газу i електроенергiї. Накрийте сковороду або каструлю кришкою, мокрою ганчiркою, щоб загасити полум'я, i нехай вони так стоять до охолодження масла - iнакше вогонь спалахне знову. Ганчiрку з грубої тканини (така завжди має бути на кухнi) накиньте на руки, оберiгаючи їх вiд вогню. Пiсля цього, щоб перекрити доступ повiтря до вогню, обережно о накиньте її на предмет, що горить.
      При попаданнi масла, що горить, жиру на пiдлогу або стiни використовуйте для гасiння будь-який пральний порошок (як порошковий вогнегасник), засипаючи ним вогонь.
      При перегрiваннi електричної плити, спочатку треба вiдключити її, а потiм накрити спiраль мокрою ганчiркою.
      На балконi слiд зберiгати усi предмети або пiд щiльним кожухом, або в металевих ящиках.
      А краще за все, не завадить господарям тримати в свiй оселi вогнегасник, який має сертифiкат вiдповiдностi та непрострочений термiн зберiгання.


Обережно - ртуть!

      
      Ртуть - метал срiблясто-бiлого кольору, у звичайних умовах легко рухома рiдина, що при ударi подiляється на дрiбнi кульки, у 13,5 разiв важча за воду. Температура плавлення -38,870С. З пiдвищенням температури випаровування ртутi збiльшується. Пари ртутi та її сполуки дуже отруйнi. З попаданням до органiзму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя. Встановлено максимально припустиму концентрацiю парiв ртутi: для житлових, дошкiльних, учбових i робочих примiщень - 0,0003 мг/м3; для виробничих примiщень - 0,0017 мг/м3. Концентрацiя парiв ртутi в повiтрi понад 0,2 мг/м3 викликає гостре отруєння органiзму людини. Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкiсть, головна бiль та пiдвищується температура; згодом - болi в животi, розлад шлунку, хворiють ясна. Хронiчне отруєння є наслiдком вдихання малих концентрацiй парiв ртутi протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження працездатностi, швидка стомлюванiсть, послаблення пам'ятi i головна бiль; в окремих випадках можливi катаральнi прояви з боку верхнiх дихальних шляхiв, кровотечi ясен, легке тремтiння рук та розлад шлунку. Тривалий час нiяких ознак може й не бути, але потiм поступово пiдвищується стомлюванiсть, слабкiсть, сонливiсть; з'являються - головна бiль, апатiя й емоцiйна нестiйкiсть; порушується мовлення, тремтять руки, повiки, а у важких випадках - ноги i все тiло. Ртуть уражає нервову систему, а довгий вплив її викликає навiть божевiлля.
      Дiї населення при розливi ртутi у примiщеннi.
      
      Якщо у примiщеннi розбито ртутного градусника:
      - виведiть з примiщення всiх людей, у першу чергу дiтей, iнвалiдiв, людей похилого вiку;
      - вiдчинiть настiж усi вiкна у примiщеннi;
      - максимально iзолюйте вiд людей забруднене примiщення, щiльно зачинiть всi дверi;
      - захистiть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;
      - негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцiвкою великi кульки i вiдразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калiю на 1 лiтр води), бiльш дрiбнi кульки збирайте щiточкою на папiр i теж скидайте в банку; банку щiльно закрийте кришкою; використання пилососу для збирання ртутi - забороняється.
      - вимийте забрудненi мiсця мильно-содовим розчином (400 грамiв мила i 500 грамiв кальцинованої соди на 10 лiтрiв води) або розчином перманганату калiю (20 грамiв на 10 лiтрiв води);
      - зачинiть примiщення пiсля обробки так, щоб не було сполучення з iншими примiщеннями i провiтрюйте протягом трьох дiб;
      - утримуйте в примiщеннi, по можливостi, температуру не нижче 18-200С для скорочення термiнiв обробки протягом проведення всiх робiт;
      - вичистiть та промийте мiцним, майже чорним розчином марганцiвки пiдошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.
      Якщо ртутi розлито бiльше, нiж у градуснику
      - зберiгайте спокiй, уникайте панiки;
      - виведiть з примiщення всiх людей, надайте допомогу дiтям, iнвалiдам та людям похилого вiку - вони пiдлягають евакуацiї в першу чергу;
      - захистiть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;
      - вiдчинiть настiж усi вiкна ;
      - iзолюйте максимально забруднене примiщення, щiльно зачинiть всi дверi;
      - швидко зберiть документи, цiнностi, лiки, продукти та iншi необхiднi речi;
      - вимкнiть електрику та газ, загасiть вогонь у грубах перед виходом з будинку;
      - негайно викликайте фахiвцiв через мiсцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення; у крайньому випадку - зателефонуйте в мiлiцiю; боротьба з великою кiлькiстю ртутi та її парiв дуже складна, хiмiки називають її демеркуризацiєю.
      Демеркуризацiя проводитись двома способами:
      - хiмiко-механiчним - механiчний збiр кульок ртутi з подальшою обробкою забрудненої поверхнi хiмiчними реагентами (пiсля такого способу обробки примiщення потребує посиленого провiтрювання);
      - механiчним - механiчний збiр кульок ртутi з поверхнi з наступною замiною пiдлоги, штукатурки або капiтальним ремонтом будiвлi (цей спосiб може застосовуватися разом з хiмiко-механiчним).
      Якщо ви виявили або побачили кульки ртутi в будь-якому iншому мiсцi, будь ласка, негайно сповiстiть про це мiсцевi органи з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення або мiлiцiю.


Сильний вiтер, включаючи шквали та смерчi

      Сильнi вiтри, шквали та смерчi - стихiйне лихо, яке виникає в будь-яку пору року.
      
      Синоптики вiдносять їх до надзвичайних подiй iз помiрною швидкiстю поширення, тому частiше всього вдається оголосити штормове попередження. Фактори небезпеки сильних вiтрiв, шквалiв та смерчiв: травмування, а iнколи i загибель людей; руйнування iнженерних споруд та систем життєзабезпечення, дорiг та мостiв, промислових i житлових будiвель, особливо їх верхнiх поверхiв i дахiв; перекидання телеграфних стовпiв, виривання дерев та утворення завалiв; знищення садiв та посiвiв на полях. Сильнi вiтри, як правило супроводжуються зливами, що призводять до затоплень мiсцевостi.
      Дiї при загрозi стихiйного лиха та отриманнi штормового попередження:
      - Уважно слухайте iнформацiю по телевiзору та радiоприймачу про обстановку (час, напрямок руху та силу вiтру), рекомендацiї про порядок дiй.
      - Зберiгайте спокiй, попередьте сусiдiв, надайте допомогу iнвалiдам, дiтям та людям похилого вiку.
       - Пiдготуйте документи, одяг та зберiть найбiльш необхiднi й цiннi речi, невеликий запас продуктiв харчування на декiлька днiв, питну воду, медикаменти, кишеньковий лiхтарик, приймач на батарейках.
      - Пiдготуйтесь до вiдключення електромережi, закрийте газовi крани, загасiть вогонь у грубах.
      - Приберiть майно з двору та балконiв у будинок (пiдвал), обрiжте сухi дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.
      - Поставте на пiдлогу речi, якi можуть впасти i спричинити травми. Не ставте лiжко бiля вiкна з великими шибами.
      - Щiльно закрийте вiкна, дверi, горищнi люки i вентиляцiйнi отвори; вiконне скло заклейте, по можливостi, захистiть вiконницями або щитами.
      - Навчiть дiтей, як дiяти пiд час стихiйного лиха. Не вiдправляйте їх у такi днi у дитячий садок та школу
      - Перейдiть у бiльш стiйку капiтальну будiвлю, сховайтеся в пiдвалi або вiддаленому вiд дерев i будинкiв погребi.
      - Худобу поставте у капiтальному хлiвi, дверi та ворота мiцно зачинiть.
      - Якщо ви у човнi та отримали штормове попередження або бачите наближення поганої погоди, негайно пливiть до берега.
      Дiї пiд час стихiйного лиха:
      - Зберiгайте спокiй, уникайте панiки, при необхiдностi надайте допомогу iнвалiдам, дiтям, людям похилого вiку та сусiдам.
      - Закрийте вiкна та вiдiйдiть вiд них подалi.
      - Загасiть вогонь у грубах, вимкнiть електро- та газо- постачання.
      - Зберiть документи, одяг та найбiльш необхiднi та цiннi речi, продукти харчування на декiлька днiв, питну воду, медикаменти, лiхтарик, приймач на батарейках.
      - Перейдiть у безпечне мiсце. Сховайтеся у внутрiшнiх примiщеннях - коридорi, ваннiй кiмнатi, коморi або та пiдвалi. Ввiмкнiть приймач, щоб отримувати iнформацiю.
      - Не намагайтесь перейти в iншу будiвлю - це небезпечно.
      - Не користуйтеся лiфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути.
      - Обминайте хиткi будiвлi та будинки з хитким дахом, якщо лихо застало вас на вулицi. Вони руйнуються дуже швидко. По можливостi заховайтеся в пiдвал найближчого будинку.
      - Якщо ви на вiдкритiй мiсцевостi, притиснiться до землi на днi будь-якого заглиблення (яру, канави, кювету), захищаючи голову одягом чи гiлками дерев.
      - Зупинiться, якщо ви їдете автомобiлем. Не ховайтеся у ньому, а виходьте i швидко ховайтеся у мiцнiй будiвлi або на днi будь-якого заглиблення.
      - Уникайте рiзноманiтних споруд пiдвищеного ризику, мостiв, естакад, трубопроводiв, лiнiй електромереж, водойм, потенцiйно небезпечних промислових об'єктiв та дерев.
      - Не наближайтесь до води подивитися на шторм, сильнi вiтри здiймають величезнi хвилi на морi, якi накочуються на берег. Ви можете загинути.
      Дiї пiсля стихiйного лиха:
      - Зберiгайте спокiй, заспокойте дiтей та тих, хто отримав психiчну травму в результатi лиха, оцiнiть ситуацiю. Допоможiть, по можливостi, постраждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує.
      - Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевiрте зовнiшнiм оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання. Обов'язково кип'ятiть питну воду.
      - Не користуйтеся вiдкритим вогнем, освiтленням, нагрiвальними приладами, газовими плитами i не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевненi, що немає витоку газу. Перевiрте, чи не iснує загрози пожежi. При необхiдностi сповiстiть пожежну охорону. Не користуйтеся телефоном, окрiм як для повiдомлення про серйозну небезпеку
      - Не користуйтеся лiфтами. Електромережу можуть вимкнути.
      - Не виходьте вiдразу на вулицю - пiсля того, як вiтер стих, через кiлька хвилин шквал може повторитися.
      - Будьте дуже обережнi, виходячи з будинку. Остерiгайтесь: частин конструкцiй та предметiв, якi нависають на будiвлях; обiрваних дротiв вiд лiнiй електромереж; розбитого скла та iнших джерел небезпеки.
      - Тримайтеся подалi вiд будинкiв, стовпiв електромереж, високих парканiв та iншого. Не поспiшайте з оглядом мiста, не вiдвiдуйте зони руйнувань, якщо там не потрiбна ваша допомога.
      - Дiзнайтеся у мiсцевих органiв державної влади та мiсцевого самоврядування адреси органiзацiй, якi вiдповiдають за надання допомоги потерпiлому населенню.


Як вберегтися вiд отруєння чадним газом

      У зв'язку з почастiшанням випадкiв отруєння чадним газом у мiстi вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй Червоноградської мiської ради звертається до всiх мешканцiв мiста з нагадуванням, що у холодну пору року зростає небезпека отруєння чадним газом.
      Сумна статистика свiдчить про те, що велика кiлькiсть смертельних випадкiв вiдбувається в квартирах, де встановленi так званi "євровiкна" i вiдсутня або самочинно перебудована вентиляцiйна система чи система димовидалення.
      Нагадуємо, чадний газ (окис вуглецю) - безколiрний газ без запаху. Отруєння може статись пiд час роботи бензинових двигунiв, при згоряннi природного газу, при пожежах та на деяких промислових об'єктах. Велика кiлькiсть смертельних випадкiв вiдбувається у закритих примiщеннях з вiдсутнього вентиляцiєю, наприклад, в квартирах, де встановленi євро вiкна без повiтрофiльтрiв та гаражах.
      Просимо усiх пам'ятати ознаки отруєння чадним газом та у разi їх виявлення негайно викликати швидку.
      Ознаки та симптоми отруєння чадним газом: головний бiль, м'язова слабiсть, задуха, червоний колiр обличчя, потьмарення свiдомостi, тривала дiя чадного газу може привести до смертi.
      Перша допомога при отруєннi чадним газом: Негайно викличте машину "швидкої медичної допомоги". Постраждалого необхiдно винести на свiже повiтря.
      БЕЗПЕКА ГАЗОПОСТАЧАННЯ
      Правила користування газовими приладами:
      - Перед включенням газових пристроїв провiтрiть примiщення i на весь час їх роботи кватирку залишiть вiдчиненою.
      - Спочатку необхiдно пiднести вогонь до пальника i тiльки пiсля цього вiдкрили кран на газовому приладi.
      - Перш нiж запалити пальники духової шафи газової плити, необхiдно провiтрити її змахами дверцят духовки, або залишити вiдкритою на 5-7 хвилин.
      - Пiд час установки на плиту посуду з широким дном необхiдно пiдставити конфорку з високими ребрами, iнакше згоряння буде неповним.
      - Закiнчивши користуватись газовими приладами, закрийте крани чи вентиль на балонi, а потiм - крани на самих приладах.
      ОСНОВНI ЗАСТОРОГИ:
      - Для ремонту газового обладнання залучайте лише спецiалiстiв газового господарства.
      - Купуйте скраплений газ тiльки в спецiалiзованих пiдприємствах газового господарства.
      - Не допускайте до користування газовими приладами дiтей та осiб, якi не пройшли iнструктаж з "Правил безпеки в газовому господарствi".
      - Не вносьте змiни в конструкцiю газових приладiв.
      - Не вiдключайте автоматику безпеки i регулювання.
      - Не використовуйте опломбованi чи вiдключенi вiд газопостачання прилади.- Не порушуйте крiплення газових приладiв i газопроводiв.
      - Не використовуйте газовi прилади не за призначенням.
      - Не перекривайте частково чи повнiстю димовi та вентиляцiйнi канали, не змiнюйте їх конструкцiї.
      - Не пiдключайте i не переносьте самочинно газовi установки в iншi примiщення.
      ЯКЩО ВИ ВIДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ
      В примiщеннi:
      - негайно перекрийте вентилi на газовому приладдi i крани подачi газу перед ними;
      - виведiть людей iз загазованих та сусiднiх примiщень;
      - органiзуйте провiтрювання примiщень, вiдкрийте вiкна та дверi;
      - викличте аварiйну службу газу за телефоном "104";
      - з прибуттям бригади аварiйної газової служби дiйте за їх вказiвками;
      - повiдомте людей, якi знаходяться у примiщеннях, про необхiднiсть негайного залишення примiщень;
      - повiдомте аварiйну службу газу;
      - органiзуйте провiтрювання примiщень;
      - не допускайте людей у загазоване примiщення;
      - органiзуйте чергування бiля входiв загазованого примiщення до приїзду аварiйної бригади газової служби;
      - з прибуттям аварiйної бригади служби газу дiйте за їх вказiвками.
      У ПIД'ЇЗДI АБО У ПIДВАЛI ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ:
      - повiдомте аварiйну службу газу по тел.: "104";
      - органiзуйте провiтрювання пiд'їзду (пiдвалу);
      - не допускайте у загазованi примiщення людей;
      - органiзуйте охорону мiсця загазованостi до прибуття аварiйної бригади служби газу;
      - з прибуттям бригади аварiйної служби газу дiйте за їх вказiвками.
      На вулицi (бiля газового колодязя), бiля газорозподiльного пункту, бiля газобалонної установки:
      - повiдомте аварiйну службу газу;
      - органiзуйте охорону мiсця загазованостi до прибуття аварiйної бригади служби газу;
      - не допускайте людей в загазовану зону.
      ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
      - проводити самовiльну газифiкацiю будинку, перестановку, замiну та ремонт газового обладнання;
      - проводити перепланування примiщень, де встановленi газовi прилади;
      - вносити змiни у конструкцiю газових приладiв, змiнювати устрiй димових вентиляцiйних систем (каналiв), заклеювати вентиляцiйнi канали, замуровувати "карман" i люки, що призначаються для очищення димоходiв;
      - вимикати автоматику безпеки i регулювання, користуватися газом при несправних газових приладах.
      Користуйтеся вiконними кватирками для систематичної вентиляцiї примiщень.
      Перевiряйте наявнiсть тяги в димоходах опалювальних печей перед розпалюванням та пiд час роботи них приладiв.
      Стежте за справнiстю припливно-витяжної вентиляцiї.
      Вимагайте вiд начальникiв житлово-експлуатацiйних контор перевiрки вентиляцiї та димоходiв не менше одного разу на квартал.
      При вiдсутностi тяги користуватися колонками, котлами для мiсцевого опалення, гарячого водопостачання та печами категорично забороняється.
      Не розмiщуйте баки для кип'ятiння бiлизни на звичайних конфорках газової плити. Посуд з широким дном потрiбно встановити на спецiальнi конфорки з високими ребрами.
      Не дозволяйте дiтям користуватися газовими приладами.
      Не залишайте без нагляду газовi прилади увiмкненими навiть на короткий час.


Екстренi телефони в разi виникнення надзвичайних ситуацiй

      Шановнi мешканцi Червонограда!
      Пiд час виникнення надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з опадами та пiдтопленням, якi несуть загрозу життю, руйнують оселi та нищать майно, просимо звертатись за телефонами:
      101 або 1525.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради