Юридичний відділ - Загальна iнформацiя

       Адреса: 80100, м.Червоноград, вул. Шевченка,19, Львiвської обл., тел. (03249) 3-83-06
       Начальник вiддiлу: Цюпа Вiталiй Петрович
       Головний спецiалiст: Лiнинська Тетяна Василiвна
       Спецiалiст І категорії: Коблик Любомир Андрiйович

       Режим роботи вiддiлу: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля

       Юридичний вiддiл виконкому Червоноградської мiської ради (надалi вiддiл) утворюється рiшенням мiської ради за поданням мiського голови є структурним пiдроздiлом виконкому.
       Юридичний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради складається з трьох осiб:
       Начальника вiддiлу – Цюпа Вiталiя Петровича
       Головного спецiалiста – Лiнинської Тетяни Василiвни
       Спецiалiста I категорії – Коблика Любомира Андрійовича
       Основним завданням юридичного вiддiлу є органiзацiя правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобiгання невиконанню вимог актiв законодавства, iнших нормативних документiв виконкомом, а також працiвниками пiд час виконання покладених на них завдань i функцiональних обов’язкiв.
     Функцiї вiддiлу:
       1. Органiзовує та забезпечує правильне виконання актiв законодавства, iнших нормативних актiв i документiв;
       2. Координує роботу i бере безпосередню участь у пiдготовцi розпоряджень та iнших актiв виконкому, що регулюють вiдносини структурних пiдроздiлiв;
       3. Проводить правову експертизу нормативно-правових актiв, проектiв таких актiв, пiдготовку та редагування та їх вiзування. Прийняття актiв правового характеру без попередньої перевiрки юридичного вiддiлу не допускається.
       4. Органiзовує претензiйну, веде позовну роботу i представляє у встановленому законодавством порядку iнтереси виконавчого комiтету, Червоноградської мiської ради в судах, iнших органах пiд час розгляду правових питань i спорiв; дає правову оцiнку претензiям, що пред’явленi виконкому чи виконкомом у зв’язку з порушенням його майнових прав i законних iнтересiв;
       5. Сприяє додержанню законностi у реалiзацiї прав трудового колективу; бере участь у пiдготовцi та укладаннi колективного договору, консультує виборнi органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;
       6. Сприяє своєчасному вжиттю заходiв за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рiшеннями, постановами, ухвалами господарського суду, вiдповiдними документами iнших правоохоронних i контролюючих органiв;
       7. Органiзовує i проводить роботу, пов’язану iз пiдвищенням рiвня правових знань працiвникiв виконкому, iнформує про законодавство, роз’яснює iснуючу практику його застосування; дає консультацiї з правових питань.

     Карта регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради