Вiддiл внутрішньої та інформаційної політики
Загальна iнформацiя

       Адреса: 80100, м.Червоноград, вул. Шевченка,19, Львiвської обл., каб.211, тел. (03249) 3-24-16
       Начальник вiддiлу:
Земницька Надія Миколаївна
декларацiя про доходи за 2015 рік

       Вiддiл з питань внутрішньої та інформаційної політики Червоноградської мiської ради (надалi вiддiл) утворюється рiшенням мiської ради за поданням мiського голови.
       Начальник вiддiлу – Земницька Надія Миколаївна;
       У своїй дiяльностi вiддiлу керується Конституцiєю України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами i розпорядженнями Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної i мiської рад, виконкому, розпорядженнями мiського голови, Положенням про вiддiл внутрішньої та інформаційної політики та iншими нормативними актами.
     Функцiї вiддiлу:
       3.1. Забезпечує iнформацiйну пiдготовку проведення робочих зустрiчей, урочистих заходiв мiської ради i виконавчого комiтету, сесiй мiської ради та засiдань виконавчого комiтету.
       3.2. Здiйснює пiдготовку проектiв розпоряджень мiського голови, рiшень сесiї мiської ради та рiшень виконавчого комiтету з питань внутрiшньої та молодiжної полiтики.
       3.3. Здiйснює аналiз дiяльностi полiтичних партiй та громадських органiзацiй регiону.
       3.4. Розробляє пропозицiї щодо заходiв, спрямованих на взаємодiю мiського голови i мiської ради iз засобами масової iнформацiї, полiтичними партiями, громадськими органiзацiями та релiгiйними громадами у напрямi здiйснення соцiально - економiчних реформ у мiстi, розбудови i розвитку демократичної, нацiонально - свiдомої громади.
       3.5. Надає засобам масової iнформацiї органiзацiйно-методичну, консультативну та iнформацiйну допомогу;
       3.6. Сприяє безперешкоднiй дiяльностi засобiв масової iнформацiї усiх форм власностi та утвердженню свободи слова;
       3.7. Забезпечує пiдготовку та проведення разом з iншими структурними пiдроздiлами обласної державної адмiнiстрацiї публiчних громадських обговорень;
       3.8. Готує пропозицiї щодо пiдтримки суспiльно значимих громадських iнiцiатив в мiстi;
       3.9. Готує керiвництву виконавчих органiв ради iнформацiйно-аналiтичнi матерiали та пропозицiї щодо формування та реалiзацiї засад внутрiшньої та молодiжної полiтики.
       3.10. Координує висвiтлення дiяльностi виконкому та мiської ради на офiцiйному веб - сайтi Червоноградської мiської ради та у засобах масової iнформацiї.
       3.11. Координує проведення в мiстi молодiжних заходiв, всеукраїнських, обласних та мiжнародних акцiй, науково-освiтнiх проектiв у сферi соцiального становлення та розвитку молодi, сприяння розвитку та змiстовному дозвiллю молодi;
       3.12. Сприяє розвитку дiяльностi учнiвського самоврядування та волонтерського руху;
       3.13. Координує роботу Молодiжної ради при мiському головi.
       3.14. Координує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв, спрямованих на органiзацiю вiдпочинку та дозвiлля молодi, сприяє збереженню та розвитку мережi молодiжних громадських органiзацiй;
       3.15. Готує власнi матерiали для преси; органiзовує iнтерв'ю з фахiвцями з суспiльно-актуальних питань; вiдповiдає на публiкацiї в пресi та матерiали теле- i радiопередач; створює власнi програми та телесюжети;

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради