Вiддiл з питань фiзичної культури та спорту
Загальна iнформацiя
       Адреса: 80100, м.Червоноград, вул. Шевченка,19, Львiвської обл., каб.308, тел. (03249) 2-44-94
       Начальник вiддiлу: Гаврилюк Валерiй Iванович
(декларацiя про доходи...)  декларацiя про доходи за 2015 рік

       Вiддiл з питань фiзичної культури та спорту Червоноградської мiської ради (надалi вiддiл) утворюється рiшенням мiської ради за поданням мiського голови.
       Начальник вiддiлу – Гаврилюк Валерiй Iванович;
       У своїй дiяльностi вiддiл керується Конституцiєю України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами i розпорядженнями Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної i мiської рад, виконкому, розпорядженнями мiського голови, Положенням про вiддiл з питань фiзичної культури та спорту та iншими нормативними актами. Основними завданнями вiддiлу є :
       - участь у формуваннi державної полiтики у сферi фiзичної культури i спорту та забезпечення її реалiзацiї;
       - розроблення регiональних комплексних i цiльових програм розвитку фiзичної культури i спорту та органiзацiйне забезпечення їх реалiзацiї;
       - забезпечення пiдготовки та проведення спортивних заходiв, навчально-тренувальних зборiв, заходiв щодо участi спортсменiв у спортивних змаганнях рiзних рiвнiв;
       - забезпечення фiзичного виховання i фiзкультурно-оздоровчої дiяльностi у навчально-виховнiй, виробничiй та соцiально-побутовiй сферах на принципах прiоритету оздоровчої спрямованостi, використання сучасних засобiв i форм розвитку фiзичної культури населення;
       - органiзацiя проведення фестивалiв, конкурсiв та iнших заходiв серед широких верств населення, пiдготовка та ефективне використання кадрiв у сферi фiзичної культури i спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитковi олiмпiйського та параолiмпiйського руху;
       - координацiя дiяльностi пiдроздiлiв виконавчої та представницької влади, кооперування коштiв, спрямованих на реалiзацiю фiзкультурно-спортивних програм;
       - змiцнення спортивно-технiчної бази об’єктiв та споруд спортивного призначення, утримання їх в належному станi, залучення до цiєї роботи iнвесторiв;
       - розширення мiжнародного спiвробiтництва у сферi фiзичної культури i спорту.
     Функцiї вiддiлу:
       1) Вiддiл з питань фiзичної культури та спорту координує свою роботу iз структурними пiдроздiлами виконавчого комiтету, вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування, а також з пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi, об’єднаннями громадян;
       2) забезпечує:
       - формування календарних планiв навчально-тренувальних зборiв, спортивних та фiзкультурно-оздоровчих заходiв вiдповiдно до Єдиного календарного плану спортивних змагань Львiвщини та України;
       - проведення заходiв, затверджених календарними планами навчально-тренувальних зборiв, спортивних та фiзкультурно-оздоровчих заходiв у межах коштiв, передбачених на розвиток фiзичної культури та спорту;
       3) вдосконалює форми i методи фiзкультурно-оздоровчої роботи у виробничiй, соцiально-побутовiй сферах з метою залучення до занять фiзичною культурою i спортом широких верств населення;
       4) перевiряє разом з iншими структурними пiдроздiлами органiв виконавчої влади стан роботи з фiзичної культури i спорту в навчальних та позашкiльних закладах, а також на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi;
       5) забезпечує збереження iснуючої мережi фiзкультурно-оздоровчих клубiв, секцiй, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодiяльного масового спорту (спорту для всiх);
       6) координує дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, зацiкавлених у розвитку фiзичної культури i спорту, та здiйснює роботу iз залучення позабюджетних коштiв на реалiзацiю програм та заходiв, спрямованих на розвиток фiзичної культури i спорту;
       7) бере участь у створеннi та змiцненнi матерiально-технiчної бази об’єктiв i споруд спортивного призначення (забезпечує утримання їх у належному станi, залучає до цiєї роботи iнвесторiв);
       8) здiйснює контроль за станом i розвитком фiзичної культури i спорту, використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, що видiляються з вiдповiдних бюджетiв на реалiзацiю програм та заходiв, спрямованих на розвиток фiзичної культури i спорту в регiонi;
       9) веде облiк роботи, проведеної у сферi фiзичної культури i спорту, реєструє спортивнi мiськi та обласнi рекорди та досягнення , подає в установленому порядку управлiнню з питань фiзичної культури та спорту облдержадмiнiстрацiї вiдповiднi документи для затвердження рекордiв України, встановлених спортсменами ;
       10) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменiв, тренерiв, меценатiв та фахiвцiв фiзичної культури i спорту та присвоєння їм почесних звань;
       11) вивчає потребу в кадрах у сферi фiзичної культури i спорту, органiзовує пiдвищення їх квалiфiкацiї( здiйснює контроль за рiвнем квалiфiкацiї тренерiв-викладачiв груп i секцiй) створює належнi умови для ефективного оздоровлення населення;
       12) комплектує склад збiрних команд з видiв спорту та забезпечує органiзацiю пiдготовки та участi спортсменiв у змаганнях всiх рiвнiв;
       13) залучає до розв’язання актуальних проблем фiзкультурно-спортивного руху громадськi об’єднання фiзкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованостi, добровiльнi спортивнi товариства;
       14) надає в установленому порядку мiським осередкам (фiлiям, вiддiленням нацiональних спортивних федерацiй, громадським об’єднанням фiзкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованостi статус мiської спортивної федерацiї), веде облiк та реєстр зазначених органiзацiй;
       15) органiзовує роботу з пiдготовки спортивних резервiв, координує розвиток мережi дитячо-юнацьких спортивних шкiл, контролює органiзацiю навчально-тренувального процесу, в установленому порядку створює новi школи i планує розвиток прiоритетних видiв спорту в мiстi.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради