Відділ ведення Державного реєстру виборців - iнформацiя для виборцiв

ПРАВА ВИБОРЦIВ
     Кожен виборець має право:
      1) подавати свої персональнi данi до вiдповiдного органу ведення Реєстру;
      2) отримувати в установленому цим Законом порядку iнформацiю про своє включення (невключення) чи включення (невключення) iнших осiб до Реєстру;
      3) отримувати iнформацiю про використання своїх персональних даних для цiлей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому i з яких пiдстав надавалася iнформацiя про нього;
      4) одержувати на безоплатнiй основi вiд вiдповiдного органу ведення Реєстру в доступнiй формi вичерпну iнформацiю про свої персональнi данi, внесенi до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
      5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до вiдповiдного органу ведення Реєстру iз заявою щодо неправомiрного включення (невключення) до Реєстру себе чи iнших осiб, запису про себе чи про iнших осiб, виправлення недостовiрних вiдомостей Реєстру щодо себе або iнших осiб;
      6) оскаржувати в установленому законом порядку рiшення, дiї чи бездiяльнiсть органiв Реєстру;
      7) захищати будь-якими не забороненими законом способами свої права та законнi iнтереси у разi їх порушення пiд час ведення Реєстру. .
ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ
     Вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною iнiцiативою звернутися до органу ведення Реєстру за мiсцем свого проживання на територiї України щодо свого включення до Реєстру.
      Ця особа подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, iз зазначенням вiдомостей про себе: прiзвище, власне iм'я (усi власнi iмена), по батьковi, дата народження, мiсце народження, унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi (якщо така iнформацiя внесена до документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України), виборча адреса виборця, визначена вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв", вiдомостi про постiйну нездатнiсть виборця пересуватися самостiйно (за наявностi пiдстав), а також додає копiю документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, – паспорта громадянина України (у виглядi паспортної книжечки або картки) або тимчасового посвiдчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).
      Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформленi вiдповiдно до законодавства. Також заява може бути надiслана особою в електроннiй формi за пiдписом, прирiвняним до власноручного пiдпису згiдно iз Законом України "Про електроннi довiрчi послуги" (квалiфiкований електронний пiдпис), з використанням мережi Iнтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
      Заява в електроннiй формi створюється шляхом заповнення виборцем форми з використанням вiдповiдного електронного сервiсу, розмiщеного на офiцiйному вебсайтi Центральної виборчої комiсiї. Заява, надiслана з використанням мережi Iнтернет, повинна мiстити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надiслано повiдомлення про результати розгляду заяви.
      Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого мiсця проживання, визначається за погодженням iз центром облiку, який вiдповiдно до закону веде облiк бездомних осiб, соцiальною службою, у складi якої утворено структурний пiдроздiл для ведення облiку бездомних осiб або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.
      Орган ведення Реєстру може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого мiсця проживання, за мiсцем його фактичного проживання.
      Для визначення виборчої адреси особа, яка не має зареєстрованого мiсця проживання та набула права голосу або має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною iнiцiативою звернутися до органу ведення Реєстру iз заявою щодо свого включення до Реєстру в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
      Така заява подається особою до органу ведення Реєстру за мiсцем її фактичного проживання на територiї України. До заяви додається копiя документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси виборця.
      Особа, яка набула права голосу i проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за мiсцем свого проживання чи перебування iз заявою за формою, встановленою розпорядником Реєстру.
      До такої заяви додається копiя документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, – паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта або тимчасового посвiдчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).
      Керiвник закордонної дипломатичної установи України невiдкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Мiнiстерствi закордонних справ України.
      Громадянин України, виборча адреса якого вiдноситься до територiї, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здiйснює ведення Реєстру, може в порядку, встановленому статтею 19 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" особисто звернутися iз заявою стосовно включення його до Реєстру до будь-якого органу ведення Реєстру, що здiйснює ведення Реєстру вiдповiдно до Закону України "Про Державний реєстр виборцiв".
      У разi включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу виборця повiдомлення про його включення до Реєстру. Таке повiдомлення в електроннiй формi надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти.
     Форма заяви особи, яка проживає на територiї України, щодо включення до Державного реєстру виборцiв
     Форма заяви особи, яка проживає за межами України, щодо включення до Державного реєстру виборцiв
ЗМIНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
     Вiдповiдно до статтi 20 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" кожен виборець у разi змiни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру вiдповiдно до своєї виборчої адреси iз заявою про внесення змiн до його персональних даних у Реєстрi.
      Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформленi вiдповiдно до законодавства.
      Також заява може бути надiслана особою в електроннiй формi за пiдписом, прирiвняним до власноручного пiдпису вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", з використанням мережi Iнтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
      До заяви додаються документи (копiї документiв), що пiдтверджують цi змiни.
      Заява, надiслана з використанням мережi Iнтернет, повинна мiстити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надiслано повiдомлення про результати її розгляду.
      За мотивованою заявою виборця, поданою у встановленi строки, орган ведення Реєстру може визначити iншу виборчу адресу виборця, нiж адреса, за якою зареєстровано його мiсце проживання вiдповiдно до Закону України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi".
      Така заява подається особою до органу ведення Реєстру за мiсцем її фактичного проживання на територiї України за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Порядок розгляду вказаної заяви виборця встановлюється розпорядником Реєстру.
      Виборець обґрунтовує змiну виборчої адреси одним з документiв, що пiдтверджують фактичне проживання виборця за адресою, зазначеною у заявi.
      Також виборець, який не має зареєстрованого мiсця проживання та запис стосовно якого мiститься у Реєстрi, але за даними Реєстру вiн вибув зi своєї виборчої адреси або виборчу адресу якого визначено органом ведення Реєстру, для визначення його нової виборчої адреси може за власною iнiцiативою звернутися до органу ведення Реєстру iз заявою щодо змiни виборчої адреси в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
      Така заява подається виборцем до органу ведення Реєстру за мiсцем його фактичного проживання на територiї України за формою, встановленою розпорядником Реєстру.
      До заяви додається копiя документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси виборця.
      Виборець може звернутися до органу ведення Реєстру iз заявою щодо змiни (внесення/видалення) вiдомостей про постiйну нездатнiсть пересуватися самостiйно за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Така заява подається разом з документом (копiєю документа), що пiдтверджує вiдповiдний факт.
      Громадянин України, виборча адреса якого вiдноситься до територiї, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здiйснює ведення Реєстру, може в порядку, встановленому статтею 20 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" особисто звернутися iз заявою стосовно змiни його персональних даних у Реєстрi до будь-якого органу ведення Реєстру, що здiйснює ведення Реєстру вiдповiдно до Закону України "Про Державний реєстр виборцiв".
- форма заяви виборця щодо змiни виборчої адреси вiдповiдно до частини третьої статтi 8 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв”
- форма заяви виборця про внесення змiн до його iдентифiкацiйних персональних даних у Державному реєстрi виборцiв;
- форма заяви виборця щодо змiни виборчої адреси;
- форма заяви виборця про внесення змiн до його персональних даних у Державному реєстрi виборцiв (щодо вiдомостей про постiйну нездатнiсть пересуватися самостiйно).
    
ЗВЕРНЕННЯ ВИБОРЦЯ ЗА ВЛАСНОЮ IНIЦIАТИВОЮ ДО ОРГАНУ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ЩОДО НЕПРАВИЛЬНОСТЕЙ У РЕЄСТРI СТОСОВНО IНШОЇ ОСОБИ
      Виборець, який виявив невключення чи неправомiрне включення до Реєстру iншої особи, недостовiрнi вiдомостi Реєстру стосовно iншої особи, може за власною iнiцiативою звернутися з письмовою заявою до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у Реєстрi.
      Виборець може звернутися iз заявою щодо неправильностей у Реєстрi стосовно особи, виборча адреса якої знаходиться за межами України, також до вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України, яка невiдкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Мiнiстерствi закордонних справ України. Також заява може бути надiслана особою в електроннiй формi за пiдписом, прирiвняним до власноручного пiдпису вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", з використанням мережi Iнтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
      Заява, надiслана з використанням мережi Iнтернет, повинна мiстити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надiслано повiдомлення про результати розгляду заяви.
      У заявi зазначаються:
      прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання виборця - суб'єкта звернення;
      прiзвище, власне iм'я (усi власнi iмена), по батьковi особи, стосовно якої подано заяву, її виборчу адресу, а також дату та мiсце народження такої особи (якщо такi вiдомостi вiдомi заявнику);
      суть порушеного питання;
      змiст прохання;
      пiдпис виборця i дату подання заяви.
      До заяви додаються документи (копiї документiв), що пiдтверджують зазначенi в нiй вiдомостi (за наявностi).
ЗАПИТ ДО ОРГАНУ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ
      Вiдповiдно до статтi 21 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до будь-якого органу ведення Реєстру щодо змiсту його персональних даних у Реєстрi, а також щодо персональних даних усiх виборцiв, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою, пред'явивши паспорт громадянина України (у виглядi паспортної книжечки або картки) або тимчасове посвiдчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).      
      Виборець, постiйно не здатний пересуватися самостiйно, може уповноважити на таке звернення iншу особу, повноваження якої оформленi вiдповiдно до законодавства.
      Виборець може направити вiдповiдний запит до органу ведення Реєстру в електроннiй формi за пiдписом, прирiвняним до власноручного пiдпису вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", з використанням мережi Iнтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Такий запит повинен мiстити адресу електронної пошти виборця.
      Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит до закордонної дипломатичної установи України за мiсцем проживання чи перебування, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвiдчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невiдкладно передає запит органу ведення Реєстру в Мiнiстерствi закордонних справ України.
      Такий запит може бути надiсланий особою до органу ведення Реєстру в Мiнiстерствi закордонних справ України в електроннiй формi за пiдписом, прирiвняним до власноручного пiдпису вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", з використанням мережi Iнтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
      За порушення захисту Реєстру, несанкцiонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цiлiсностi Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копiювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична вiдповiдальнiсть в установленому законом порядку.
ТИМЧАСОВА ЗМIНА МIСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ БЕЗ ЗМIНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ
     Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи iншими подiями виборець не має можливостi проголосувати на виборах за зареєстрованим мiсцем проживання, вiн може тимчасово (на перiод їх проведення) змiнити мiсце голосування.
      За зверненням виборця, який має право голосу на вiдповiдних загальнодержавних виборах, включаючи виборця, стосовно якого у Реєстрi наявна службова вiдмiтка про вибуття з вiдповiдної територiї, орган ведення Реєстру може тимчасово (на перiод вiдповiдного виборчого процесу) змiнити виборцю мiсце голосування (виборчу дiльницю) без змiни його виборчої адреси.
      Вiдповiдна заява виборця подається до будь-якого органу ведення Реєстру без додавання яких-небудь документiв, що пiдтверджують необхiднiсть тимчасової змiни мiсця голосування.
      У заявi про тимчасову змiну мiсця голосування необхiдно зазначити дiльницю чи адресу, за якою виборець бажає проголосувати.
      Виборець може подати заяву про тимчасову змiну мiсця голосування у паперовiй або електроннiй формi. Заява виборця в паперовiй формi подається до органу ведення Реєстру особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено вiдповiдно до законодавства.
      При поданнi заяви в паперовiй формi громадянин пред'являє документ, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, - паспорт громадянина України (у виглядi книжечки або у виглядi картки) або тимчасове посвiдчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
      Заява в електроннiй формi створюється з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, який вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги" має таку саму юридичну силу, як i власноручний пiдпис. Заява в електроннiй формi створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням вiдповiдного електронного сервiсу, розмiщеного на офiцiйному вебсайтi Центральної виборчої комiсiї.
      При поданнi заяви в електроннiй формi виборець зазначає адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надiслано повiдомлення про результати розгляду заяви.

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради