Управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради
Адмiнiстративнi послуги, якi надаються управлiнням працi та соцiального захисту населення
Червоноградської мiської ради
№ з/п
Найменування суб'єкта надання
адмiнiстративної послуги
Назва адмiнiстративної послуги
Результат надання адмiнiстративної послуги
Правовi пiдстави для надання адмiнiстративної послуги
Шифр послуг (вартiсть)
1
2
3
4
5
6
1
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата допомоги
Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми", "Порядок призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми", затверджений постановою КМУ вiд 27.12.2001 р. №1751
Безоплатно
2
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата допомоги при народженнi дитини
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата допомоги
Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми", "Порядок призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми", затверджений постановою КМУ вiд 27.12.2001 р. №1751
Безоплатно
3
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата допомоги на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата допомоги
Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми", "Порядок призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми", затверджений постановою КМУ вiд 27.12.2001 р. №1751
Безоплатно
4
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата допомоги на дiтей одиноким матерям
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата допомоги
Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми", "Порядок призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми", затверджений постановою КМУ вiд 27.12.2001 р. №1751
Безоплатно
5
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата допомоги при усиновленнi дитини
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата допомоги
Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми", "Порядок призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми", затверджений постановою КМУ вiд 27.12.2001 р. №1751
Безоплатно
6
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги
Закон України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям"
Безоплатно
7
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам та видача посвiдчення
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги, отримання посвiдчення
Закон України "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", Наказ Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Мiнiстерства фiнансiв України, МОЗ України № 226/293/169 вiд 30.04.2002р. зареєстровано в Мiн'юстi 31.05.2002р. № 466/6754
Безоплатно
8
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам та видача посвiдчення
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги, отримання посвiдчення
Закон України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають право на пенсiю, та iнвалiдам"; Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.2005 р. № 261 "Про затвердження Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам i державної соцiальної допомоги на догляд"
Безоплатно
9
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата щомiсячної грошової допомоги особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, на догляд за ним
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання грошової допомоги
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.08.2000 р. № 1192 "Про надання щомiсячної грошової допомоги особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, на догляд за ним"
Безоплатно
10
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата тимчасової державної допомоги на дiтей, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати ди-тину, або мiсце проживання їх не вiдоме
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата тимчасової державної допомоги
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.02.2006 р. № 189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину, або мiсце проживання їх не вiдоме"
Безоплатно
11
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiк-лування, грошового забезпечення батькам - вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "Грошi ходять за дитиною"
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата державної соцiальної допомоги
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.02.2006 р. № 106 "Про затвердження Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "Грошi ходять за дитиною"
Безоплатно
12
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата щомiсячної ком-пенсацiйної виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядає за iнвалiдом I групи, а також за престарiлим, який досяг 80-ти рiчного вiку
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання грошової компенсацiї
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.1996 р. № 832 "Про пiдвищення розмiрiв державної допомоги окремим категорiям громадян"
Безоплатно
13
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата ком-пенсацiї фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання грошової компенсацiї
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2004 р. № 558 "Про затвердження Порядку призначення i виплати компенсацiї фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги", Закон України "Про соцiальнi послуги"
Безоплатно
14
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата одноразової винагороди жiнкам, яким присвоєно почесне звання "Мати героїня"
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Виплата винагороди
Указ Президента України вiд 25.12.2007р №1254/2007 "Про одноразову винагороду жiнкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати героїня"
Безоплатно
15
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Видача довiдки про отримання (неотримання) соцiальної допомоги
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отриманнядовiдки
Наказ Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Мiнiстерства фiнансiв України, МОЗ України вiд 19.09.2006 р. № 345 "Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку оформлення i ведення особових справ, одержувачiв усiх видiв соцiальної допомоги", зареєстровано в Мiн'юстi 06.10.2006р. № 1098/12972
Безоплатно
16
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання разової грошової компенсацiї оплати телефонних послуг iнвалiдам I гр. всiх категорiй, якi перебувають на облiку як одержувачi пенсiй чи соцiальної допомоги, станом на 1 липня
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання компенсацiї
Рiшення Червоноградської мiської ради "Про мiський бюджет мiста " на вiдповiдний рiк
Безоплатно
17
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Виплата одноразової матерiальної допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Виплата допомоги
"Порядок виплати одноразової матерiальної допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми", затверджений постановою КМУ вiд 25.07.2012 р. №660
Безоплатно
18
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення субсидiї для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення субсидiї
Постанова КМУ вiд 21.10.1995р. №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива"
Безоплатно
19
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення субсидiї готiвкою на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення субсидiї готiвкою
Постанова КМУ вiд 21.10.1995р. №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива"
Безоплатно
20
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата надання щомiсячної адресної допомоги особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї, для покриття витрат на проживання, в т. ч. на оплату житлово-комунальних послуг
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання щомiсячної адресної грошової допомоги
Постанова КМУ вiд 01.10.2014р. № 505 " Про надання щомiсячної адресної допомоги особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї, для покриття витрат на проживання, в т. ч. на оплату житлово-комунальних послуг
Безоплатно
21
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Нарахування та виплата щомiсячної адресної допомоги iнвалiдам по зору I та II груп
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання адресної допомоги
Рiшення Червоноградської мiської ради "Про мiський бюджет мiста " на вiдповiдний рiк
Безоплатно
22
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Нарахування та виплата щомiсячної адресної допомоги сiм'ям, в яких проживає двоє i бiльше iнвалiдiв I чи II групи вiд загального захворювання чи iнвалiдiв з дитинства, одиноким iнвалiдам I групи вiд загального захворювання.
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержанняадресної допомоги
Рiшення Червоноградської мiської ради "Про мiський бюджет мiста " на вiдповiдний рiк
Безоплатно
23
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Нарахування та виплата щомiсячної доплати до пенсiї воїнам УПА
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання допомоги
Рiшення Червоноградської мiської ради "Про мiський бюджет мiста " на вiдповiдний рiк
Безоплатно
24
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Нарахування та виплата щомiсячної адресної грошової допомоги на часткове вiдшкодування вартостi житла (квартплати) реабiлiтованим по ст.3
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання грошової допомоги
Рiшення Червоноградської мiської ради "Про мiський бюджет мiста" на вiдповiдний рiк
Безоплатно
25
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Нарахування та виплата допомоги на поховання
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання допомоги на поховання
Постанова КМУ вiд 31.01.2007р. № "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяким категорiям осiб виконавцю волевиявлення померлого..." , Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.02.2011р. № 61 "Про затвердження граничного розмiру допомоги на поховання" Рiшення Червоноградської мiської ради "Про мiський бюджет м. Червонограда" на вiдповiдний рiк
Безоплатно
26
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Облiк перемiщених осiб з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання довiдки
Постанова КМУ вiд 01.10.2014р. № 509 '' Про облiк осiб, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї
Безоплатно
27
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї - мешканцiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт. Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Звiльнення вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй
Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.08.2014р. № 633 "Про затвердження тимчасового Положення про порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї - мешканцiв м. Червонограда, м. Соснiвка, смт. Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду " та рiшення "Про мiський бюджет м. Червонограда " на вiдповiдний рiк
Безоплатно
28
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата щорiчної грошової допомоги до 5 травня ветеранам вiйни та особам прирiвняних до них
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержаннягрошової допомоги
Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" , Закон України "Про жертви нацистських переслiдувань", Постанова КМУ на вiдповiдний рiк "Деякi питання виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" та "Про жертви нацистських переслiдувань" 1
Безоплатно
29
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Ведення Єдиного державного реєстру осiб, якi мають право на пiльги
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Включення до реєстру та вiдшкодування ЖКК за наданi послуги пiльговим категорiям громадян
Постанова КМУ вiд 29.01.2003р. № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осiб, якi мають право на пiльги"
Безоплатно
30
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання та вiдшкодування пiльг готiвкою на придбання твердого палива та скрапленого газу
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення пiльги готiвкою
Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", Закон України "Про охорону дитинства", Бюджетнй кодекс України
Безоплатно
31
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу "вдовам (вдiвцям) ветерана УПА" та видача довiдки вдови (вдiвця) учасника бойових дiй
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отриманнядовiдки
Рiшення обласної ради вiд 15.11.2005р. № 438 "Про пiльги вдовам (вдiвцям) ветеранiв УПА", Розпорядження мiського голови вiд 29.12.2010р. №288 "Про утворення мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян"
Безоплатно
32
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу "вдовам полiтв'язня" та видача довiдки вдови полiтв'язня
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отриманнядовiдки
Ухвала обласної ради вiд 25.12.1991р. №197 "Про нацiонально-визвольний рух та надання пiльг полiтв'язням фашистських i бiльшовицьких тюрем та таборiв" та вiд 13.05.1993р. №296 "Про внесення змiн до ухвали вiд 25.12.1991р. № 196", Розпорядження мiського голови вiд 29.12.2010р. №288 "Про утворення мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян"
Безоплатно
33
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу "малолiтнiм полiтичним в'язням" та видача довiдки малолiтнього полiтичного в'язня
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отриманнядовiдки
Рiшення обласної ради вiд 11.05.1995р. №65 "Про статус ветеранiв Української Повстанської Армiї, гарантiї їх соцiального захисту" iз доповненнями, внесеними рiшенням обласної ради вiд 29.06.1999р. №196 "Про внесення доповнень до рiшення обласної ради вiд 11.05.1995р. №65 "Про статус ветеранiв УПА, гарантiї їх соцiального захисту", Розпорядження мiського голови вiд 29.12.2010р. №288 "Про утворення мiської комiсiї з питань надання статусу деяким категорiям громадян"
Безоплатно
34
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання одноразової грошової допомоги
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання грошової допомоги (чи вiдмова видання)
Рiшення Червоноградської мiської ради "Про мiський бюджет мiста " на вiдповiдний рiк, Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 14.04.2011р. № 74 "Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги ", Рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 25.03.2011 р. №73 "Про утворення мiської комiсiї по розгляду заяв громадян щодо надання одноразовї грошової допомоги"
Безоплатно
35
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Повiдомна реєстрацiя територiальних угод, колективних договорiв та змiн i доповнень, що вносяться до них
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Реєстрацiя
Кодекс законiв про працю України.; Закон України "Про колективнi договори та угоди"; Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2013 р. № 115 "Про порядок повiдомної реєстрацiї галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв"
Безоплатно
36
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу "Ветеран працi" та видача посвiдчення
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання посвiдчення "Ветеран працi"
Ст.6 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi", Постанова КМУ вiд 29.07. 2007р. №521 "Про порядок видачi посвiдчення i нагруд ного знака "Ветеран працi"
Безоплатно
37
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу iнвалiда вiйни та видача посвiдчення
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання "Посвiдчення iнвалiда вiйни"
Ст.7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", Постанова КМУ вiд 12.05.1994р. № 302 "Про порядок видачi посвiдчень та нагрудних знакiв ветеранiв вiйни"
Безоплатно
38
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу учасника вiйни та видача посвiдчення
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання "Посвiдчення учасника вiйни"
Ст.9 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", Постанова КМУ вiд 12.05.1994р. № 302 "Про порядок видачi посвiдчень та нагрудних знакiв ветеранiв вiйни"
Безоплатно
39
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу члена сiм'ї загиблого та видача посвiдчення
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання "Посвiдчення члена сiм'ї загиблого"
Ст.10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", Постанова КМУ вiд 12.05.1994р. № 302 "Про порядок видачi посвiдчень та нагрудних знакiв ветеранiв вiйни"
Безоплатно
40
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Видача листiв - талонiв на проїзд ветеранам вiйни
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання листiв-талонiв
Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", Постанова КМУ вiд 12.05.1994р. № 302 "Про порядок видачi посвiдчень та нагрудних знакiв ветеранiв вiйни"
Безоплатно
41
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання статусу "дитина вiйни" та видача довiдки
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання довiдки
Закон України "Про соцiальний захист дiтей вiйни", Наказ Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 05.04.2006р. №107 "Про порядок посвiдчення права особи на пiльги...", зареєстрований в Мiн'юстi України 20.04.2006 р. №458/12332
Безоплатно
42
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата грошової компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування iнвалiдам та деяким категорiям громадян
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання грошової компенсацiї
Закони України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiаль ного захисту", "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi", Постанова КМУ вiд 17.06.2004р. №785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компен сацiї вартостi санаторно-курортного лiкування дея ким категорiям громадян", Постанова КМУ вiд 07.02.2007р. № 150 "Про затвердження виплати деяким категорiям iнвалi дiв грошової компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування"
Безоплатно
43
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Забезпечення санаторно-курортними путiвками iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та осiб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання путiвки
Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", Закон України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi", Постанова КМУ вiд 22.02.2006р. №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путiвками деяких категорiй громадян"
Безоплатно
44
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання компенсацiй на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання компенсацiї
Закон України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi", Постанова КМУ вiд 14.02.2011р.№228 "Про порядок виплати грошових компенсацiй на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування"
Безоплатно
45
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Забезпечення окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї i формування вiдповiдного державного замовлення
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання скерувань на протезнi пiдприємства, засобiв реабiлiтацiї
Закон України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi", Постанова КМУ вiд 05.04.2012р.№ 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв та iнших окремих категорiй населення"
Безоплатно
46
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Надання одноразової матерiальної допомоги iнвалiдам та непрацюючим малозабезпеченим особам
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Одержання допомоги
Постанова КМУ вiд 28.02.2011р.№158 "Про затвердження Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання одноразової матерiальної допомоги iнвалiдам та непрацюючим малозабезпеченим особам"
Безоплатно
47
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Формування документiв на влаштування iнвалiдiв та громадян похилого вiку в будинки-iнтернати
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання путiвки в будинок-iнтернат вiдповiдного профiлю
Типове положення про будинок-iнтернат для громадян похилого вiку та iнвалiдiв, Типове Положення про психоневрологiчний будинок-iнтернат, Типове Положення про дитячий будинок-iнтернат, затвердженi наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 29.12.2001р. №549, зареєстрованi в Мiн'юстi України 29.01.2002р. за №66/6354
Безоплатно
48
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Формування документiв для забезпечення iнвалiдiв спецавто транспортом та скерування їх в Департамент соцiального захисту населення для зарахування на облiк
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Зарахування на облiк для забезпечення спецавтотранспортом
Закон України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi", Постанова КМУ вiд 19.07.2006р. № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення iнвалiдiв автомобiлями"
Безоплатно
49
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Скерування iнвалiдiв на навчання в навчальнi заклади Мiнсоцполiтики
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Реабiлiтацiя iнвалiда в реабiлiтацiйному центрi
Закон України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi"
Безоплатно
50
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Скерування iнвалiдiв на проходження професiйної, трудової та медичної реабiлiтацiї до реабiлiтацiйних установ
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання реабiлiтацiйних послуг
Закон України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi"
Безоплатно
51
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Видача посвiдчення постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання посвiдчення
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи"
Безоплатно
52
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Видача довiдки про отримання (неотримання) компенсацiї, допомоги громадянам,якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Отримання довiдки
Наказ Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Мiнiстерства фiнансiв України, МОЗ України вiд 19.09.2006 р. № 345 "Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку оформлення i ведення особових справ, одержувачiв усiх видiв соцiальної допомоги", зареєстровано в Мiн'юстi 06.10.2006р. № 1098/12972
Безоплатно
53
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата щорiчної допомоги на оздоровлення громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата допомоги
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи",Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 року №562 "Про щорiчну допомогу на оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи"
Безоплатно
54
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата компенсацiї 50 (25) процентiв вартостi продуктiв харчування за медичними (фiзiологiчними) нормами, встановленими Мiнiстерством охорони здоров'я України, громадянам, якi вiднесенi до категорiй 1 та 2 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата компенсацiї
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи"
Безоплатно
55
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Забезпечення санаторно-курортними путiвками громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (в тому числi дiтей)
Iнформацiйна картка
Технологiчна картк
Отримання путiвки
Закон України "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей",Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи ",Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2000 року №800 "Про затвердження Положення про органiзацiю оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи "
Безоплатно
56
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата компенсацiї проїзду один раз на рiк до будь-якого пункту України i назад автомобiльним, або повiтряним, або залiзничним, або водним транспортом особам, вiднесеним до категорiй 1 та 2 громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата компенсацiї
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи ",Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 вересня 2005 року №936 "Про затвердження Порядку використання коштiв державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соцiальним захистом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи "
Безоплатно
57
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата одноразової компенсацiї учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата компенсацiї
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1996 року №836 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи "
Безоплатно
58
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення одноразової компенсацiї сiм'ям, якi втратили годувальника iз числа осiб вiднесених до учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС та смерть, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата компенсацiї
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1996 року №836 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi пострадали внаслiдок Чорнобильської катастрофи"
Безоплатно
59
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата компенсацiї
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи"
Безоплатно
60
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата одноразової компенсацiї дiтям, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата компенсацiї
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1996 року №836 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи "
Безоплатно
61
Управлiння працi та соцiального захисту населення
Призначення та виплата компенсацiї на дiтей, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи i не харчуються в навчальних закладах, а також за всi днi, коли вони не вiдвiдували цi заклади.
Iнформацiйна картка
Технологiчна картка
Призначення та виплата компенсацiї
Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи ", Постанова КМУ вiд 8 лютого 1997 року №155 "Про порядок та розмiри компенсацiйних виплат дiтям, якi потерпiли внаслiдок Чорнобильської катастрофи"
Безоплатно
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради