Управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради - загальна iнформацiя
80100 м. Червоноград, вул. Сокальська,1, Львiвської обл.
тел. 0 (249) 4-11-00, тел/факс 0 (249) 4-12-00
електронна пошта : socza1305@gmail.com
Начальник управлiння:
Шмирко Ірина Іванівна

тел. 4-11-00
(декларацiя про доходи...)
декларацiя про доходи за 2015 рік
       Очолює управління Шмирко Ірина Іванівна, яка з 1996 року працює в органах місцевого самоврядування, загальний трудовий стаж складає більше 35 років.
Управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради є виконавчим органом Червоноградської мiської ради, який утворюється мiською радою та є пiдзвiтним i пiдконтрольним радi, що його утворила, пiдпорядковується виконавчому комiтету мiської ради та мiському головi, а з питань здiйснення делегованих йому повноважень пiдконтрольне Департаменту соцiального захисту населення Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї.
       Управлiння є юридичною особою, має самостiйний баланс, реєстрацiйнi рахунки в установi Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
       Щорiчно, в першу недiлю листопада, вiдзначають своє професiйне свято працiвники соцiальної сфери, до якої вiдноситься i управлiння працi та соцiального захисту населення.
       В штатi управлiння працює 48 висококвалiфiкованих працiвникiв, якi у своїй повсякденнiй роботi надають допомогу у вирiшеннi соцiальних питань - сiм'ям з дiтьми, пенсiонерам, iнвалiдам, ветеранам вiйни та працi, реабiлiтованим, потерпiлим внаслiдок аварiї на ЧАЕС та iншим категорiям громадян ''.
Положення про управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради
Декларації про доходи:
(декларацiя про доходи Михайлюк М.М...)
(декларацiя про доходи Шеремета О.І...)
(декларацiя про доходи Михайлюк М.М. за 2015 рік..)
(декларацiя про доходи Шеремета О.І. за 2015 рік..)
Перевірка претендентів
        Курижко Г.М.:
        28 травня 2015 року в Управлінні праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради розпочато проведення перевірки щодо Курижко Г.М., яка претендує на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради.
        Копії заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік додаються (додаток 1)
       
Буркевич О.В.:
        28 травня 2015 року в Управлінні праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради розпочато проведення перевірки щодо Буркевич О.В., яка претендує на посаду провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради на період перебування спеціаліста цього відділу у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
        Копії заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік додаються (додаток 2)
Структура управління:
        Вiддiл бухгалтерського облiку
        Забезпечує:
        - ведення облiку використання бюджетних коштiв;
        - проведення аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi;
        - ведення облiку поступаючих коштiв i необоротних активiв, товарно - матерiальних цiнностей;
        - дотримання штатної та фiнансової дисциплiни;
        - виплату допомог та компенсацiй.
        Вiддiл персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населення
        Забезпечує:
        - включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осiб, якi мають право на пiльги вiдповiдно до законiв України та рiшенням мiсцевого органу;
        - проведення вiдшкодування за пiльгове транспортне перевезення;
        - проведення вiдшкодування ритуальним службам за наданi послуги на безоплатне поховання учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни;
        - iнформування населення та органiзацiї про змiни в законодавствi в частинi подання пiльг;
        - органiзовує виплату разової допомоги до Дня Перемоги.
        Взаємодiє iз засобами масової iнформацiї, надає консультацiї та вiдповiдi на письмовi звернення з питань, що належать до компетенцiї вiддiлу.
        Вiддiл грошових виплат та компенсацiй
        Забезпечує:
        - надання усiх видiв допомог та компенсацiй, передбачених чинним законодавством;
       - формування банку даних одержувачiв допомог за категорiями сiмей та видами, проведення перерахунку допомог;
       - цiльове використання бюджетних коштiв, передбачених на соцiальний захист;
       - пiдготовку документiв на розгляд Мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державних соцiальних допомог малозабезпеченим сiм'ям;
       - проведення iнвентаризацiї справ та особових рахункiв осiб, якi одержують допомогу в установленому законодавством порядку;
       - надання консультативно-правової допомоги пiдприємствам, установам та органiзацiями усiх форм власностi з пiдготовки документiв для призначення допомог, а також сприяння громадянам в одержаннi документiв, необхiдних для призначення допомог.
       Взаємодiє iз засобами масової iнформацiї, надає консультацiї та вiдповiдi на письмовi звернення з питань, що належать до компетенцiї вiддiлу.
       Вiддiл працює в режимi єдиної технологiї, тел. "гарячої лiнiї" 2-50-15
        Відділ з питань праці, сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
        Забезпечує:
        - реалiзацiю державної полiтики у сферi соцiально - трудових вiдносин, безпеки життєдiяльностi, оплати, охорони i належних умов працi, зайнятостi;
        - координацiю дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi спрямовану на удосконалення органiзацiї, нормування та умов оплати працi, пiдвищенню продуктивностi та ефективному використанню трудових ресурсiв;
        - iнформування населення, пiдприємств, установ, органiзацiй про дiюче чинне законодавство з питань, що вiдноситься до компетенцiї вiддiлу;
        - надання вiдповiдi на письмовi звернення громадян;
        - реалiзацiю заходiв, спрямованих на посилення мотивацiї до працi, удосконалення її органiзацiї, оплати та нормування;
        - реалізацію державної політики з питань підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми;
        - координацію заходів, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
        - формування мережi одержувачiв коштiв державного бюджету для виконання програм, пов'язаних iз соцiальним захистом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
        - надання статусу багатодітної сім’ї та видачу їм посвідчень ;
        - організацію роботи з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
        - організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
        - у межах своїх повноважень додержання законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
        Взаємодiє iз засобами масової iнформацiї, надає консультацiї та вiдповiдi на письмовi звернення з питань, що належать до компетенцiї відділу.
        Сектор обслуговування iнвалiдiв, ветеранiв та контролю за призначенням пенсiї
        Забезпечує:
        - здiйснення комплексних програм полiпшення обслуговування iнвалiдiв, громадян похилого вiку, ветеранiв вiйни та працi;
        - формування банку даних iнвалiдiв по категорiям i групам;
        - направлення на навчання дiтей-iнвалiдiв в учбовi заклади органiв соцiального захисту населення;
        - формування спискiв для виплати компенсацiй, технiчне обслуговування автомобiлiв та транспортне обслуговування, а також компенсацiй за замiсть санаторно-курортних путiвок iнвалiдам вiйни;
        - ведення черговостi на санаторно-курортне лiкування, ведення облiку, розподiлу i видача путiвок до санаторно-курортних установ в органах соцiального захисту населення;
        - надання статусу i видача посвiдчень: iнвалiдам вiйни, учасникам вiйни, сiм'ям загиблих, ветеранам працi, дiтям-вiйни;
        - оформлення документiв на забезпечення iнвалiдiв автотранспортом на пiльгових умовах ;
        - оформлення документiв на забезпечення протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї;
        - спiвпраця з громадська та релiгiйними органiзацiями у сприяннi всебiчного розвитку соцiального обслуговування iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi;
        - своєчасний контроль за призначенням та виплатою пенсiй управлiнням Пенсiйного фонду України в м.Червоноградi;
        - веде облiк архiвних пенсiйних справ;
        - взаємодiє iз засобами масової iнформацiї, надає консультацiї та вiдповiдi на письмовi звернення з питань, що належать до компетенцiї сектору;
        Сектор державних соцiальних iнспекторiв
        Забезпечує:
        - перевiрку достовiрностi та повноти iнформацiї про доходи i майновий стан осiб, якi входять до складу сiм'ї, що звертаються за призначенням державної соцiальної допомоги;
        - здiйснення монiторингу призначення та виплати державної соцiальної допомоги i проведення аналiзу причин порушення законодавства з питань надання державної соцiальної допомоги;
        - участь у формуваннi бази даних про осiб, якi одержують державну соцiальну допомогу;
        - пiдготовку у разi потреби позовiв до судових органiв щодо стягнення надмiру виплаченої та наданої з порушенням законодавства державної соцiальної допомоги;
        - внесення пропозицiй щодо припинення надання державної соцiальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розмiру допомоги у випадках передбачених законодавством;
        - взаємодiю з мiським центром соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi в наданнi соцiальних послуг сiм'ям, якi опинились у складних життєвих обставинах.
        Взаємодiє iз засобами масової iнформацiї, надає консультацiї та вiдповiдi на письмовi звернення з питань, що належать до компетенцiї сектору.
Режим роботи управління:
        ’’Мобiльний соцiальний офiс’’
        Виїзний прийом громадян за мiсцем проживання спецiалiстами управлiння працi та соцiального захисту населення
        - м. Соснiвка, вул.Галицька, 3а (буд. Учнiвської творчостi, територiя школи № 14) другий понедiлок мiсяця з 9:00 год. до 12:00 год.
        - смт. Гiрник, вул.Грушевського, 17 а (примiщення селищної ради) друга середа мiсяця з 9:00 год. до 12:00 год.
        Прийом громадян в ’’Єдинiй приймальнi’’ Управлiння працi та соцiального захисту населення (за адресою: м. Червоноград,вул.Сокальська,1, IV пов.)
        Понедiлок – Четвер з 8:00 год. до 17:15 год.
        П’ятниця з 8:00 год. до 16:00 год.
        Телефон гарячої лiнiї – 4-10-55
Розташування кабiнетiв в управлiннi працi та соцiального захисту населення
Запит на отримання публiчної iнформацiї
Заява про призначення усiх видiв соцiальної допомоги, компенсацiї та пiльг
Декларацiя про доходи та майновий стан осiб, якi звернулися за призначенням усiх видiв соцiальної допомоги (затверджено наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 22.07.2003 р. № 204)
Адмiнiстративнi послуги,
якi надаються управлiнням працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради...

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради