Управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради - загальна iнформацiя
ЖИТЛОВI СУБСИДIЇ з 1 січня 2020 року: як отримати та що необхiдно знати
    Нормативно-правовi акти, що регулюють питання призначення субсидiї
   - Положення про порядок призначення житлових субсидiй, затверджене Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива» iз змiнами i доповненнями.    -Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.07.1998 № 1156 «Про новий розмiр витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива у разi надання житлової субсидiї».
   -Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соцiальних стандартiв у сферi житлово- комунального обслуговування»
   -Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2012 р. № 356 «Про встановлення мiнiмальних норм забезпечення населення твердим паливом i скрапленим газом та граничних показникiв їх вартостi для надання пiльг i житлових субсидiй за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам».
    1. На якi послуги надається субсидiя
    Субсидiя надається у грошовiй формi на оплату послуг: з управлiння багатоквартирним будинком,послуг з постачання та розподiлу природного газу, постачання та розподiлу електричної енергiї, постачання теплової енергiї, постачання гарячої води, централiзованого водопостачання, централiзованого водовiдведення, поводження з побутовими вiдходами;
     на оплату внескiв за встановлення, обслуговування та замiну вузлiв комерцiйного облiку, за абонентське обслуговування для споживачiв комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за iндивiдуальними договорами, а також витрат на управлiння багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку, житлово-будiвельний кооператив , а також один раз на рiк - готiвкою на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива.
    2. У яких випадках субсидiя не призначається?
    - опалювальна площа квартири перевищує 120 кв. м.; iндивiдуального будинку - 200 кв. м. (крiм дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей, а також сiмей, в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, з урахуванням тих, над якими встановлено опiку чи пiклування);
     - будь-хто iз складу домогосподарства або член сiм'ї особи iз складу домогосподарства має у володiннi транспортний засiб, що пiдлягає державнiй реєстрацiї i з дати випуску якого минуло менше п’яти рокiв (крiм мопеда, причепа та безоплатно одержаних транспортних засобiв через органи соцiального захисту населення);
     - у складi домогосподарства або у складi сiм'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-рiчного вiку, в яких за iнформацiєю ДФС , Пенсiйного фонду України вiдсутнi доходи, або доходи менше мiнiмальної заробiтної плати i ними або за них не сплачено єдиного соцiального внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування в розмiрi не меншому нiж мiнiмальний сумарно протягом трьох мiсяцiв. (Виключенням є особи, якi в перiод за який враховуються доходи, навчалися за денною формою навчання або були зареєстрованi у службi зайнятостi як безробiтнi, i в цей перiод навчалися в центрах професiйно-технiчної освiти Державної служби зайнятостi, або отримували пенсiю, стипендiю, допомогу по безробiттю, допомогу при народженнi (усиновленнi) дитини, допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю, допомогу по догляду за особами з iнвалiднiстю I i II групи внаслiдок психiчного розладу, допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю, тимчасову державну соцiальну допомогу непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату);
     - будь-хто iз складу домогосподарства або член сiм’ї особи iз складу домогосподарства протягом 12 мiсяцiв перед зверненням за призначенням житлової субсидiї, призначенням житлової субсидiї без звернення здiйснив купiвлю або iншим законним способом набув право власностi на земельну дiлянку, квартиру (будинок), транспортний засiб (механiзм), будiвельнi матерiали, iншi товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-якi послуги (крiм медичних, освiтнiх та житлово-комунальних послуг) на суму, яка на дату купiвлi, оплати, набуття права власностi в iнший законний спосiб перевищує 50 тис. гривень;
     - громадянин не повернув надмiру перераховану (виплачену) суму житлової субсидiї за попереднi перiоди її одержання на вимогу органу соцзахисту або не сплачує суми до повернення, визначенi вiдповiдним органом соцзахисту;
     - у складi домогосподарства або у складi сiм’ї члена домогосподарства є особи, якi, за даними Єдиного реєстру боржникiв, мають заборгованiсть за виконавчими провадженнями про стягнення алiментiв понад три мiсяцi (крiм осiб, якi є алко- або наркозалежними, що пiдтверджується довiдкою вiд лiкаря).
     Крiм того, субсидiя не призначається (у тому числi на наступний перiод), якщо домогосподарство, має прострочену понад мiсяць заборгованiсть з оплати житлово-комунальних послу, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян ( 340 грн.).
     В таких випадках субсидiя призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального пiдтвердження сплати заборгованостi або укладення договору про її реструктуризацiю, чи оскарження заборгованостi в судовому порядку (ухвали про вiдкриття провадження у справi) протягом двох мiсяцiв з початку такого сезону, в iншому випадку — з мiсяця, наступного за тим, в якому документально пiдтверджено сплату заборгованостi або укладення договору про її реструктуризацiю тощо.

    3. Кому призначається субсидiя
     Житлова субсидiя призначається одному iз членiв домогосподарства, якi зареєстрованi i фактично проживають в житловому примiщеннi (будинку).
     Субсидiї призначаються за наявностi рiзницi мiж розмiром плати за житлово-комунальнi послуги у межах соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв житлово-комунальних послуг i розмiром обов’язкового вiдсотка платежу.
     Субсидiя = плата за ЖКП в межах норм - обов’язковий платiж
     За рiшенням комiсiї житлова субсидiя може призначатися:
     - одному iз членiв домогосподарства, якi не зареєстрованi в житловому примiщеннi (будинку), але фактично проживають у ньому на пiдставi договору найму (оренди) житла, або iндивiдуальним забудовникам, будинки яких не прийнятi в експлуатацiю, у разi, коли їм нараховується плата за житлово-комунальнi послуги;
     - внутрiшньо перемiщеним особам, якi не зареєстрованi в житловому примiщеннi (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла.
     УВАГА! Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має право на пiльги з оплати житлово-комунальних послуг, субсидiя призначається з мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому нараховано пiльги, але не ранiше мiсяця подання заяви. Соцiальнi норми житла та соцiальнi нормативи в межах яких надається субсидiя.
     Соцiальнi норми житла та соцiальнi нормативи в межах яких надається субсидiя
( додаток 1).
    4. Як розрахувати обов’язковий платiж
    Розмiр обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства iндивiдуально в залежностi вiд середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї.
    Алгоритм розрахунку такого обов’язкового платежу наступний:
    Середньомiсячний сукупний дохiд сiм’ї за два квартали, що передують мiсяцю, який передує мiсяцю звернення за призначенням субсидiї, дiлиться на кiлькiсть членiв домогосподарства, i таким чином визначається середньомiсячний дохiд, який припадає на 1 особу.
    Потiм дохiд, який припадає на 1 особу дiлиться на розмiр прожиткового мiнiмуму на одну особу в розрахунку на мiсяць, встановленого на 1 сiчня року, з якого призначається субсидiя ( на 1 сiчня 2020 року становить -2027 грн.)
    Одержаний результат дiлять на 2, а потiм множать на 15 (за базовий варiант взято обов’язкову плату за житлово-комунальнi послуги у розмiрi 15% доходу родини при доходi на одного члена сiм’ї на рiвнi двох прожиткових мiнiмумiв).
    Наприклад. У житловому примiщеннi зареєстрована сiм’я, що складається з двох пенсiонерiв. Дохiд два квартали складає 36000 гривень.
    Середньомiсячний сукупний дохiд два квартали, що передують мiсяцю, що передує мiсяцю, з якого призначається субсидiя, складає 6000 гривень (36000:6 (мiсяцiв) =6000 гривень).
    Середньомiсячний сукупний дохiд на одну особу складає 3000 гривень (6000:2 (чол.)=3000 гривень).
    Визначаємо обов’язкову частка плати за послуги (%) - 3000: 2027:2*15=11,1% .
    Тобто сiм’я повинна сплачувати за житлово-комунальнi послуги в межах соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв користування послугами 666,0 грн. (6000*11,1%= 666,0грн.).
     Для зручностi, залежнiсть обов’язкової частки плати за житлово-комунальнi послуги вiд доходу домогосподарства наведена у таблицi ( додаток 2).

    5. Хто входить до складу сiм’ї при розрахунку житлової субсидiї?
    Житлова субсидiя розраховується на всiх членiв домогосподарства.
     До складу домогосподарства включаються всi особи, що зареєстрованi в житловому примiщеннi (будинку). На таких осiб розраховуються соцiальнi норми житла та соцiальнi нормативи житлово-комунального обслуговування i їх доходи враховуються пiд час призначення житлової субсидiї.
     Пiд час призначення житлової субсидiї враховуються також доходи членiв сiм’ї особи iз складу домогосподарства у разi, коли їх зареєстроване (фактичне) мiсце проживання вiдмiнне вiд адреси домогосподарства. При цьому соцiальнi норми житла та соцiальнi нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осiб не розраховуються.
     Кiлькiсть членiв домогосподарства визначається на початок мiсяця, з якого призначається субсидiя.
     У разi коли у складi домогосподарства кiлькiсть фактично проживаючих зареєстрованих членiв домогосподарства є меншою за кiлькiсть членiв домогосподарства, зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку), за рiшенням комiсiї соцiальнi норми житла та соцiальнi нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членiв домогосподарства. При цьому житлову субсидiю за рiшенням комiсiї не може бути призначено у разi, коли у члена домогосподарства або у члена сiм’ї особи iз складу домогосподарства вiдсутнi доходи, або їх доходи менше мiнiмальної заробiтної плати i не сплачено єдиного соцiального внеску в розмiрi не меншому нiж мiнiмальний (за винятком осiб, якi вважаються безвiсно вiдсутнiми за рiшенням суду або мають правовий статус осiб, зниклих безвiсти, надають соцiальнi послуги, перебувають у мiсцях позбавлення або обмеження волi, до них застосовуються заходи забезпечення кримiнального провадження у виглядi вiдсторонення вiд роботи (посади), застосовуються запобiжнi заходи у виглядi домашнього арешту або тримання пiд вартою, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що пiдтверджується висновком лiкарсько-консультативної комiсiї закладу охорони здоров’я встановленого зразка, є алко- або наркозалежними, що пiдтверджується висновком лiкарсько-консультативної комiсiї закладу охорони здоров’я первинного рiвня на пiдставi довiдки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить дiяльнiсть з надання наркологiчної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному облiку), а також такi особи перебували за кордоном сукупно бiльше 60 днiв протягом перiоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидiї.
     Рiшення комiсiї, приймаються на пiдставi актiв обстеження матерiально-побутових умов домогосподарства.

    6. За який перiод та якi доходи враховуються при призначеннi субсидiї?
    Для розрахунку житлової субсидiї середньомiсячний сукупний дохiд враховується:
     за III—IV квартали попереднього календарного року ( крiм пенсiї) — у разi, коли житлова субсидiя призначається з початку неопалювального сезону. Доходи у виглядi пенсiї враховуються у розмiрi нарахованої пенсiї за березень поточного року;
     за I—II квартали поточного календарного року — у разi, коли житлова субсидiя призначається з початку опалювального сезону. Доходи у виглядi пенсiї враховуються у розмiрi нарахованої пенсiї за серпень поточного року;
     за два квартали, що передують мiсяцю, який передує мiсяцю звернення за призначенням житлової субсидiї, — у разi, коли житлова субсидiя призначається пiсля початку опалювального (неопалювального) сезону. Розмiр пенсiї враховується за мiсяць, що передує мiсяцю, попередньому до мiсяця, з якого призначається житлова субсидiя.
     Субсидiя на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива розраховується виходячи з розмiру доходу за попереднiй календарний рiк. До сукупного доходу сiм'ї не включаються:
     • частина допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово,
     • частина допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово,
     • одноразова винагорода жiнкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – Героїня»;
     • державна соцiальна допомога на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, допомога на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування;
     • щомiсячна адресна допомога внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
     • алiменти, отриманi на дiтей;
     • сплаченi алiменти (за умови документального пiдтвердження фактичної сплати);
     • доходи вiд розмiщення депозитiв;
     • оплата працi членiв виборчої комiсiї, а також осiб, якi залучаються до роботи в комiсiї;
     • допомога громадських та благодiйних органiзацiй;
     • допомога на поховання;
     • одноразова допомога, яка надається вiдповiдно до законодавства або за рiшенням органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi;
     • вартiсть безоплатно отриманих санаторно-курортних путiвок;
     • вартiсть протезно-ортопедичних виробiв та засобiв реабiлiтацiї;
     • суми, якi виплачуються в порядку вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язкiв.
     Пiд час призначення субсидiї особам, якi беруть (брали) безпосередню участь у проведеннi антитерористичної операцiї, та/або членам їх сiмей до сукупного доходу не враховуються:
     • отриманi ними у перiод безпосередньої участi у проведеннi антитерористичної операцiї грошове забезпечення та iншi виплати i види соцiальної допомоги, що здiйснюються працiвникам правоохоронних органiв, вiйськовослужбовцям та iншим працiвникам утворених вiдповiдно до закону вiйськових формувань;
     • отримана ними у перiод та/або пiсля безпосередньої участi у проведеннi антитерористичної операцiї благодiйна допомога незалежно вiд розмiру та джерела походження.
    7. Якi особливостi врахування доходiв?
    
Якщо в особи, що досягла 18-рiчного вiку були вiдсутнi доходи, або її доходи менше мiнiмальної заробiтної плати i не сплачено єдиного соцiального внеску в розмiрi не меншому нiж мiнiмальний, то в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається середньомiсячний дохiд таких осiб у розмiрi:
     1) половини одного прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи, — у разi, коли такi особи протягом цього перiоду перебували на строковiй вiйськовiй службi;
     2) одного прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи, — у разi, коли такi особи протягом цього перiоду навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освiти, професiйно-технiчних навчальних закладах, закладах вищої освiти або зареєстрованi у службi зайнятостi як безробiтнi i в цей перiод навчалися в центрах професiйно-технiчної освiти Державної служби зайнятостi i не отримували допомогу по безробiттю та в окремих випадках за рiшенням комiсiї у разi, коли такi особи перебувають у складних життєвих обставинах;
     3) фактично отриманих такими особами доходiв :
     — у разi, коли такi особи протягом цього перiоду отримували хоча б один iз таких видiв доходу, як пенсiю, стипендiю, допомогу при народженнi (усиновленнi) дитини, допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю, допомогу по догляду за особами з iнвалiднiстю I i II групи внаслiдок психiчного розладу, допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю, тимчасову державну соцiальну допомогу непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату;
     — у разi, коли такi доходи протягом цього перiоду отримувала особа, яка станом на кiнець такого перiоду не досягла 18-рiчного вiку;
     — в окремих випадках за рiшенням комiсiї у разi, коли такi особи належать до визначених комiсiєю iнших категорiй громадян, зокрема таких, що надають соцiальнi послуги;
     4) двох розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи, — у разi призначення житлової субсидiї на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива i оплату житлово-комунальних послуг за рiшенням комiсiї при наявностi осiб, у яких вiдсутнi доходи i коли такi особи перебувають у складних життєвих обставинах;
     5) трьох розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи, — в усiх iнших випадках за рiшенням комiсiй.
     6) Для осiб, якi у перiодi, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробiттю, до сукупного доходу враховується:
     - за кожний мiсяць отримання допомоги у розмiрi, меншому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи, - дохiд у розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи;
     - за кожний мiсяць отримання допомоги у розмiрi, бiльшому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи, - фактично отриманi доходи;
     - за кожний мiсяць, у якому вiдсутнi доходи, - дохiд у сумi трьох розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи.
     7) Для осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платникам єдиного податку?
     Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок мiсяця, з якого призначається субсидiя.
     Для платникiв єдиного податку I групи незалежно вiд отриманих (неотриманих) доходiв до сукупного доходу за кожний мiсяць враховується дохiд на рiвнi однiєї мiнiмальної заробiтної плати, встановленої станом на кiнець перiоду, за який враховуються доходи ( при призначенi субсидiї з 1.06.2019р. – 4173 грн.). Для платникiв єдиного податку II групи - двох мiнiмальних заробiтних плат (при призначенi субсидiї з 1.06.2019р. – 4173 4173грн. х 2 = 8346 грн.), а для III групи - трьох мiнiмальних заробiтних плат (при призначенi субсидiї з 1.06.2019р. – 4173 грн. х 3 = 12519 грн.).
     При цьому не враховується дохiд, отриманий самозайнятою особою, та дохiд вiд пiдприємницької дiяльностi, iнформацiю про якi подано ДФС на запит структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення.

    8. Якi документи та куди необхiдно подати, щоб отримати субсидiю?
    Для призначення субсидiї громадянин, особа якого посвiдчується паспортом або iншим документом, подає до управлiння працi та соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї (орендарi, внутрiшньо-перемiщенi особи - за мiсцем проживання):
     - заяву про призначення житлової субсидiї та декларацiю про доходи i витрати осiб, якi звернулися за призначенням житлової субсидiї, за встановленими формами;
     - довiдки про доходи - у разi зазначення в декларацiї iнших отриманих доходiв, iнформацiя про якi вiдсутня у ДФС, Пенсiйному фондi України, фондах соцiального страхування, i вiдповiдно до законодавства не може бути отримана за запитом управлiння працi та соцiального захисту населення;
     - договiр найму (оренди) житла - для осiб, якi винаймають житло
     Бланки заяви та декларацiї ( додаток 3).
     Зразки заповнення заяви та декларацiї ( додаток 4).
     Зразок довiдки про доходи ( додаток 5)
     Вказанi документи також можуть бути надiсланi поштою управлiнню працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул. Сокальська, 1, тел. гарячої лiнiї (03249) 4-10-55 або в електроннiй формi з накладенням електронного цифрового або електронного пiдпису, створеного шляхом додавання до заяви i декларацiї в електроннiй формi iдентифiкацiйних даних декларанта, пiдтверджених у процесi автентифiкацiї з використанням електронної системи iдентифiкацiї, що використовує базу клiєнтських даних банкiв.
     У разi отримання надiсланих з використанням засобiв телекомунiкацiйних систем заяви та декларацiї, у яких вiдсутнiй електронний цифровий або електронний пiдпис громадянина, субсидiя розраховується лише пiсля їх пiдпису у паперовiй формi протягом мiсяця. Якщо заявник не пiдписав (незалежно вiд причин) заяву i декларацiю в зазначений строк, (у разi бажання отримати житлову субсидiю) зобов’язаний подати нову заяву та декларацiю.
     Для розгляду питань, що належать до компетенцiї комiсiї, орган соцiального захисту населення може запропонувати громадянину подати додатковi документи, якi необхiднi для забезпечення об’єктивного розгляду комiсiєю питань по сутi.

    9. На який термiн призначається субсидiя?
    Субсидiя для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з мiсяця звернення за її призначенням до дати закiнчення опалювального сезону, i розраховується:
     - на неопалювальний сезон – з 01 травня по 30 вересня;
     - на опалювальний сезон – з 01 жовтня року по 30 квiтня.
     Житлова субсидiя на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергiї, постачання та розподiлу природного газу, постачання та розподiлу електричної енергiї для централiзованого, автономного та iндивiдуального опалення в опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квiтня включно.
     Якщо в неопалювальний сезон (з 01 травня по 30 вересня) розмiр плати за житлово-комунальнi послуги у межах соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв житлово-комунального обслуговування не перевищує обсягу обов’язкового вiдсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, орган соцiального захисту самостiйно розраховує розмiр житлової субсидiї на початку наступного опалювального сезону без додаткового звернення громадянина.
     Якщо в опалювальний сезон (з 01 жовтня по 30 квiтня) розмiр плати за житлово-комунальнi послуги у межах соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв житлово-комунального обслуговування не перевищує обсягу обов’язкового вiдсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, житлова субсидiя на наступний неопалювальний (опалювальний) сезон призначається на пiдставi звернення громадянина.
     Пiсля закiнчення строку отримання житлової субсидiї структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення самостiйно здiйснюють розрахунок житлової субсидiї на наступний перiод для домогосподарств, якi отримували житлову субсидiю у попередньому перiодi (крiм орендарiв, внутрiшньо перемiщених осiб та осiб, якi звертаються за призначенням житлової субсидiї на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, а також домогосподарств, у яких кiлькiсть фактично проживаючих зареєстрованих осiб менша, нiж кiлькiсть зареєстрованих осiб).
     Для цього управлiння соцзахисту збирає необхiдну iнформацiю (про склад зареєстрованих, забезпеченiсть громадян житловою площею та житлово-комунальними послугами, суму простроченої понад мiсяць заборгованостi з оплати житлово-комунальних послуг, доходи з Державної фiскальної служби тощо) i без звернення громадян протягом десяти днiв пiсля отримання зазначеної iнформацiї приймає рiшення про призначення (непризначення) субсидiї.
     Увага! На наступний строк субсидiя орендарям, внутрiшньо-перемiщеним особам, а також домогосподарствам, у яких кiлькiсть фактично проживаючих зареєстрованих осiб менша нiж кiлькiсть зареєстрованих осiб призначається за особистим зверненням таких осiб.
     Субсидiя для придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива призначається один раз на календарний рiк за особистим зверненням громадян.

    10. У яких формах надається субсидiя?
    Житлова субсидiя надається:
     у грошовiй безготiвковiй формi:
     -Особам, якi вперше звертаються за субсидiєю
     -Якщо сума призначеної житлової субсидiї перевищує 5 тис. гривень на мiсяць;
     -Громадянам, якi одержували житлову субсидiю в опалювальному сезонi i у них наявна заборгованiсть з оплати послуг.
     у готiвковiй формi:
     -Домогосподарствам, якi одержували житлову субсидiю в опалювальному сезонi i у них вiдсутня заборгованiсть з оплати послуг.

    11. Як сплачувати за комунальнi послуги у разi призначення субсидiї
    Громадяни, яким призначено житлову субсидiю, зобов’язанi щомiсяця сплачувати вартiсть фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидiї, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готiвкою

    12. Механiзм виплати субсидiї
    Виплата субсидiї у грошовiй готiвковiй формi проводиться:
     - одержувачам субсидiї, якi отримують пенсiю – шляхом перерахування коштiв на пенсiйнi рахунки в банках або через поштовi вiддiлення АТ «Укрпошта» за мiсцем реєстрацiї;
     - одержувачам субсидiї, якi не отримують пенсiю, але мають вiдкритi рахунки в АТ «Ощадбанк» - шляхом перерахування коштiв на поточнi рахунки вiдкритi в АТ «Ощадбанк»;
     - iншим одержувачам субсидiї, якi не отримують пенсiю, i не мають вiдкритих рахункiв в АТ «Ощадбанк» - через виплатнi об’єкти АТ «Укрпошта» за мiсцем реєстрацiї.
     Особи, якi не отримують пенсiю, а також одержувачi субсидiї, якi отримують пенсiю в iншiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi (вiдмiннiй вiд мiсця оформлення субсидiї), самостiйно надають структурним пiдроздiлам з питань соцiального захисту населення iнформацiю про спосiб виплати та реквiзити рахунка в уповноваженому банку. До надання вiдповiдних даних одержувачем субсидiї її виплата здiйснюється через виплатнi об’єкти АТ “Укрпошта” за адресою, зазначеною у заявi про призначення субсидiї.
     Виплата субсидiї готiвкою у грошовiй безготiвковiй формi здiйснюється шляхом перерахування коштiв органами соцзахисту одержувачу субсидiї на рахунок для виплати житлових субсидiй в АТ “Ощадбанк”.
     Управителi, об’єднання, виконавцi комунальних послуг, якi уклали з АТ “Ощадбанк” договори, подають щомiсяця до 13 числа (включно) АТ “Ощадбанк” реєстри одержувачiв житлової субсидiї разом з даними про облiковi записи одержувачiв житлової субсидiї, нарахованi суми за спожитi послуги у попередньому мiсяцi та загальнi суми до сплати, що включають заборгованiсть (переплату) за попереднi перiоди окремо за кожним видом послуги.
     АТ “Ощадбанк” щомiсячно до 18 числа на пiдставi отриманих реєстрiв нарахованих сум платежiв здiйснює перерахування коштiв загальними сумами з рахунка для виплати житлових субсидiй на рахунки управителiв, об’єднань та виконавцiв комунальних послуг i iнформує протягом доби одержувача субсидiї, шляхом надсилання йому смс - повiдомлення про стан розрахункiв та наявний залишок платежу за кожним видом послуг, який не покрила субсидiя.
     Пiсля закiнчення опалювального перiоду залишки коштiв на рахунку для виплати житлової субсидiї (тобто економiя спожитих послуг), якi утворилися станом на 1 червня виплачуються одержувачам субсидiй готiвкою, шляхом їх перерахування на поточнi рахунки таких осiб, вiдкритi в АТ «Ощадбанк» , якими вони зможуть скористатися на свiй розсуд.
     Залишок, iнформацiю щодо руху субсидiйних коштiв по рахунку можна перевiрити (попередньо зареєструвавшись) в «Особистому кабiнетi субсидiанта» на офiцiйному сайтi АТ “Ощадбанк”, також у контакт-центрi АТ «Ощадбанк» за безкоштовним телефоном 0-800-210-800.
     За отриманням iнформацiї одержувач субсидiї звертається:
     ? до управлiння працi та соцiального захисту населення - з питань пов’язаних з призначенням житлової субсидiї;
     ? до управителiв, об'єднань, виконавцiв комунальних послуг - з питань про спожитi послуги, нарахованi суми за послуги, розмiру заборгованостi (переплати);
     ? до АТ «Ощадбанк» - з питань про операцiї, здiйсненi за облiковим записом субсидiанта щодо перерахування коштiв управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг.

    13.Про якi змiни необхiдно повiдомити орган соцiального захисту населення?
     Заявник у мiсячний термiн повинен повiдомити про:
     - змiну складу зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) членiв домогосподарства (орендар, внутрiшньо перемiщена особа — членiв домогосподарства, якi фактично проживають в житловому примiщеннi (будинку)), їх соцiального статусу;
     - змiни у складi сiм’ї члена домогосподарства;
     - змiну перелiку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
     - змiну перелiку витрат на управлiння багатоквартирним будинком;
     - змiну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
     - про набуття права власностi або володiння на транспортний засiб, що пiдлягає державнiй реєстрацiї з дати випуску якого минуло менше 5-ти рокiв ( незалежно вiд розмiру вартостi транспортного засобу);
     - про купiвлю, придбання майна, товарiв або оплати послуг, а також набуття в iнший законний спосiб права власностi на земельну дiлянку, квартиру, транспортний засiб, тощо на суму, що перевищує 50 тис. гривень.
     УВАГА! У разi змiни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому примiщеннi (будинку) осiб, складу сiм’ї члена домогосподарства подаються новi заява та декларацiя.

    14.У яких випадках субсидiя призначається, як виняток, за рiшенням районних комiсiй?
   ? одиноко проживаючим непрацездатним непрацюючим громадянам на збiльшену понад норму площу житла;
    ? виходячи з кiлькостi осiб, якi фактично проживають у житловому примiщеннi на пiдставi пiдтверджуючих документiв;
    ? у разi, якщо сiм’я протягом 12 мiсяцiв перед зверненням здiйснила купiвлю/оплату послуг або набула в iнший законний спосiб (отримання в спадщину, в дар тощо) право власностi на земельну дiлянку, квартиру (будинок), транспортний засiб (механiзм), будiвельнi матерiали, iншi товари довгострокового вжитку на суму понад 50 тис. грн.;
    ? наявнiсть у володiннi домогосподарства або членiв сiм'ї особи iз складу домогосподарства автомобiля, якому менше п'яти рокiв, крiм мопеда, причепа та автомобiля, наданого органом соцiального захисту населення;
    ? орендарям та iндивiдуальним забудовникам, будинки яких не прийнятi в експлуатацiю за умови нарахування їм плати за житлово-комунальнi послуги;
    ? внутрiшньо перемiщеним особам, якi не зареєстрованi в житловому примiщеннi (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла.
    ? наявностi працездатних осiб, у яких вiдсутнi доходи i якi перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою на пiдставi висновку ЛКК тощо;
    ? якщо особи, зареєстрованi у житловому примiщеннi сплачують житлово-комунальнi послуги за роздiленими рахугками;
    ? розмiру врахування доходiв щодо особам, якi проживають у сiм’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.

    15. У яких випадках проводиться перерахунок призначених субсидiй без звернення громадян?
    ? у разi змiни цiн i тарифiв на послуги, для оплати яких призначено субсидiю;
    ? встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України нового порядку обчислення розмiру обов’язкової частки плати громадян за житлово-комунальнi послуги;
    ? отримання за запитом уточненої iнформацiї про доходи осiб;
    ? змiни соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв житлово-комунального обслуговування;
    ? змiни виконавця комунальної послуги, управителя багатоквартирного будинку на окремiй територiї (на пiдставi спискiв, наданих таким виконавцем, управителем).
    16. Якi наслiдки подання недостовiрних даних особою?
    Громадянин несе вiдповiдальнiсть за поданi вiдомостi про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидiї та на визначення її розмiру.
     Сума субсидiї, перерахованої (виплаченої) надмiру внаслiдок свiдомого подання громадянином документiв з недостовiрними вiдомостями або неповiдомлення громадянином про вищезазначенi змiни, повертається ним до державного бюджету за вимогою органу, що призначив субсидiю.
    17. Надання ранiше призначеної субсидiї припиняється
    за рiшенням комiсiї у разi, коли :
     - домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслiдок того, що громадянин має заборгованiсть за житлово-комунальнi послуги; - громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацiю заборгованостi з оплати житлово-комунальних послуг;
     - у заявi та/або декларацiї громадянин зазначив недостовiрнi данi, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидiю або визначення її розмiру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян на день призначення житлової субсидiї;
     - громадянин не повiдомив про змiну обставин, протягом 30 календарних днiв з дня їх виникнення, зокрема про:
     ? змiну складу зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) членiв домогосподарства (орендар, внутрiшньо перемiщена особа — членiв домогосподарства, якi фактично проживають в житловому примiщеннi (будинку));
     ? змiну у складi сiм’ї члена домогосподарства;
     ? змiну перелiку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
     ? набуття права власностi або володiння на транспортний засiб, що пiдлягає державнiй реєстрацiї з дати випуску якого минуло менше 5-ти рокiв (незазалежно вiд розмiру вартостi транспортного засобу);
     ? купiвлю, придбання майна, товарiв або оплати послуг, а також набуття в iнший законний спосiб права власностi на земельну дiлянку, квартиру, транспортний засiб, тощо на суму, що перевищує 50 тис. гривень.
     - пiд час вибiркового обстеження матерiально-побутових умов домогосподарства державним соцiальним iнспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидiї, якi вплинули на право призначення житлової субсидiї або визначення її розмiру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян на день призначення житлової субсидiї;
     - якщо протягом строку призначення житлової субсидiї за рiшенням комiсiї особа, яка отримувала доходи меншi вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати чи фiзична особа-пiдприємець ( у якої доходи були вiдсутнi або отримувала доходи меншi вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати), не сплатить єдиний соцiальний внесок чи сплатить його в розмiрi, меншому нiж мiнiмальний, за будь-який мiсяць протягом строку призначення житлової субсидiї, а також особа, що працює за трудовим договором, доходи якої пiд час призначення житлової субсидiї були вiдсутнi меншi вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, припинить дiю такого договору за iнiцiативою працiвника (статтi 38 i 39 Кодексу законiв про працю України), за угодою сторiн (пункт 1 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України), у зв’язку iз закiнченням строку (пункт 2 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України) або вiдмовою вiд продовження роботи у зв’язку iз змiною iстотних умов працi (пункт 6 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України) в будь-який мiсяць протягом строку призначення житлової субсидiї;
     за рiшенням органу соцiального захисту у разi, коли:
     - виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидiї, зокрема у разi переїзду домогосподарства в iнше житлове примiщення (будинок), iншу мiсцевiсть, у разi смертi одинокої особи;
     - громадянин, якому призначено житлову субсидiю, звернувся iз заявою про припинення її надання ( Увага! поновлення можливе лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон пiсля подання нових заяви та декларацiї ).

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради