Управління житлово-комунального господарства інформує: Благоустрiй територiй
Данi про зеленi насадження що пiдлягають видаленню згiдно до актiв обстеження зелених насаджень (детальніше... )

Данi про виданi дозволи на порушення об`єктiв благоустрою (детальніше... )

Оголошення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг
з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi
      1. Найменування, мiсцезнаходження органiзатора конкурсу: Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради; 80100, Львiвська область, мiсто Червоноград, проспект Шевченка, 19.
      2. Пiдстава для проведення конкурсу: Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.12.2018р. № 1108.
      3. Мiсце i час проведення конкурсу: кабiнет першого заступника мiського голови (голова комiсiї) - № 215; - 12.02. 2019 року о 15:00 год.
      4. Контактнi телефони для здiйснення зв’язку з учасниками конкурсу: (03249) 3-16-12 ( секретар комiсiї).
      5. Кiнцевий строк подання конкурсних пропозицiй: 11.02.2019р. 10.00.год.
      6. Характеристика територiї, де повиннi надаватися послуги з вивезення побутових вiдходiв:
      - територiя iндивiдуальної забудови м.Червонограда (сектор I) ;
      - середня вiдстань вiд об’єкта утворення побутових вiдходiв до полiгону з вiдходами ТПВ - 6 км.;
      - пiд’їзднi шляхи до полiгону - тверде асфальто-бетонне покриття.
      з житлового сектору iндивiдуальної забудови :
            - кiлькiсть житлових будинкiв – 1284 шт.;
            - кiлькiсть мешканцiв – 3245 осiб;
      - орiєнтовний рiчний обсяг побутових вiдходiв вiд мешканцiв – 1500,0 тн. з сектору вiд пiдприємств, установ та органiзацiй :
           - кiлькiсть пiдприємств та органiзацiй – 65 од.;
           - кiлькiсть бюджетних установ – 8 од.;
           - орiєнтовний рiчний обсяг побутових вiдходiв вiд установ – 1600,0 тн.
      7. Для участi у конкурсi учасники подають оригiнали або засвiдченi в установленому законодавством порядку копiї наступних документiв:
      7.1 заява про участь у конкурсi;
      7.2 реєстрацiя учасникiв конкурсу в єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб;
      7.3 довiдки вiдповiдних органiв державної податкової служби i Пенсiйного фонду України про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсiйного фонду України;
      7.4 завiрена копiя Статуту;
      7.5 балансовий звiт суб’єкта господарювання за останнiй звiтний перiод;
      7.6 наявнiсть достатньої кiлькостi спецiально обладнаних транспортних засобiв для збирання та перевезення побутових вiдходiв;
      7.7 технiчнi паспорти на спецiально обладнанi транспортнi засоби та довiдки про проходження ними технiчного огляду;
      7.8 можливiсть проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водiїв у належним чином обладнаному медичному пунктiв;
      7.9 вартiсть надання послуг з вивезення побутових вiдходiв;
      7.10 досвiд роботи з надання послуг з вивезення побутових вiдходiв;
      7.11 наявнiсть у працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї;
      7.12 способи поводження з побутовими вiдходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергiї; захоронення побутових вiдходiв;
      7.13 наявнiсть контейнерiв;
      7.14 перiодичнiсть вивозу твердих побутових вiдходiв;
      7.15 можливiсть здiйснювати щоденний контроль за технiчним станом транспортних засобiв власними силами, виконання регламентних робiт з технiчного обслуговування та ремонту спецiально обладнаних транспортних засобiв;
      7.16 пiдтримання належного санiтарного стану спецiально обладнаних транспортних засобiв для збирання та перевезення побутових вiдходiв;
      7.17 можливiсть забезпечити зберiгання та охорону спецiально обладнаних транспортних засобiв для перевезення побутових вiдходiв на пiдставi та у порядку, встановленому законодавством;
      7.18 наявнiсть системи контролю руху спецiально обладнаних транспортних засобiв пiд час збирання та перевезення побутових вiдходiв;
      7.19 наявнiсть угоди на здiйснення утилiзацiї та захоронення твердих побутових вiдходiв або наявнiсть на балансi Пiдприємства промислової переробки побутових вiдходiв чи наявнiсть полiгона по захороненню ТПВ;
      7.20 провадження системи роздiльного збирання побутових вiдходiв;
      8. Конкурсна документацiя надається учасникам конкурсу протягом 3 робочих днiв пiсля надходження вiд учасника заявки про участь у конкурсi.
      9. Усi документи, якi надаються для участi у конкурсi, мають бути пiдписанi уповноваженою особою та завiренi печаткою пiдприємства та подаються претендентом у закритому конвертi (пакетi), з помiткою "Заява на участь у конкурсi".
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради.
      Начальник управлiння ЖКГ А.Думич

Правила благоустрою і утримання території м.Червонограда
      Правила благоустрою і утримання території м.Червонограда, затверджені рішенням Червоноградської міської ради від 29.04. 1998 р. № 19 не враховували важливих змін які відбулися в законодавчій базі. У зв'язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста відповідно до Конституції України і Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про житлово-комунальні послуги" та інших документів чинного законодавства України.
      Практика забезпечення належного рівня благоустрою міста потребує більшої конкретизації вимог щодо дотримання правил благоустрою, упорядкування, очищення та утримання території, використання об'єктів благоустрою в місті Червонограді.
      Відповідно робочою групою розроблені нові правила благоустрою території м.Червонограда та затверджені рішенням сесії Червоноградської міської ради №615 від 19.06.2014 року.
      Правила благоустрою території м.Червонограда - нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Червонограда, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.
      Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов'язковими для виконання на території міста виконавчими органами міської ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.
      Додаток. Правила благоустрою території м.Червонограда.

Про адміністративну відповідальність за паркування автотранспорту на зелених зонах
    Шановні власники, користувачі автотранспортних засобів!
    Управління житлово-комунального господарства Червоноградської міської ради попереджає про адміністративну відповідальність за паркування автотранспорту на зелених зонах міста Червонограда зокрема, що призводить до знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення.
    За порушення Правил благоустрою території та законодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно Закону України "Про благоустрій населених пунктів" особа може бути оштрафована, притягнена до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу: громадяни - від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн.) і посадові особи (суб'єкти підприємницької діяльності) - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.), - стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Положення про інспекцію з благоустрою м.Червонограда
      Додаток. Положення

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради