Станцiя юних технiкiв
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Шептицького, 17.Тел.: 3-28-87 - директор
Електронна адреса: sjt4grad@meta.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://sut.lvivedu.com

        Керiвник закладу:
    Попелишин Михайло Васильович
    Освіта – вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, вчитель математики i фiзики, 1982 рiк.
    Педагогiчний стаж – 38 рокiв
    Стаж керiвної посади – 22 рiк

    Заступник директора:
    Немає


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 7
    З них педагогiв – 3
     - спецiалiст - 3
     - магiстр – 2
     - бакалавр – 1
     - середня спецiальна – 1


     Проблема над якою працює заклад:
    "Впровадження в навчальний процес iнфрiнформацiйних комунiкативних технологiй, та здiйснення iнновацiйних пiдходiв до форi форм i методiв навчання у виглядi реалiзацiї ряду навчально-дослiдницьких проєктів "


   

    Основнi завдання закладу:
    У 2020-2021н.р. колектив СЮТ буде продовжувати працювати над впровадженням в н в наавчальний процес iнформацiйно-комунiкативних технологiй та iнновацiйних пр. проектiв, забезпечувати реалiзацiю Концепцiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi, а також:
    - подальша робота по реалiзацiї профiлiзацiї закладу,
     - розширити експериментальну дiяльнiсть у виглядi реалiзацiї проектiв по всiх напрямках роботи гурткiв з її вiдповiдним оформленням ,
     - органiзувати роботу з нацiонально-патрiотичного виховання та посилити роботу з вiйськово-патрiотичного виховання;
     - пiдвищення органiзацiйно-методичного рiвня занять,
     - посилити та урiзноманiтнити види методичної роботи, (брати участь i проводити загальномiськi методичнi семiнари на базi ЗПО мiста),
     - пiдвищити ефективнiсть залучення дiтей у технiчнi гуртки,
     - посилити профорiєнтацiйну роботу в дiяльностi ("Дизайн-студiї" i "Клубу моделiстiв", арт студiї Paletta),
     - регулярно поповнювати експозицiю виставкового залу технiчної творчостi,
     - покращити рiвень вiдвiдування занять гурткiвцями:
     - провести пiдготовчу роботу для вiдкриття нових гурткiв (робототехнiка, комп’ютерний дизайн), оптимiзувати або закрити менш цiкавi та не популярнi гуртки.
     - домогтися кадрового пiдсилення педагогiчного колективу (ввести 0,5 ставки методиста),
     - посилити роботу по впровадженню IКТ (придбати обладнання для вiдкриття кабiнету SТЕМ освiти)
     - органiзувати на належному рiвнi роботу сайту СЮТ, розширити присутнiсть закладу в рiзних соцiальних мережах.
     - посилити спiвпрацю мiж школами та iншими навчальними закладами,
     - урiзноманiтнити проведення масових заходiв.
     Дирекцiї СЮТ покращити роботу з органiзацiйно-методичного i матерiально-технiчного забезпечення закладу.
 Основні завдання закладу: 
    Освiтня дiяльнiсть закладу спрямована на надання знань, формування вмiнь i навичок в рiзних напрямках технiчної творчостi.

2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради