ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Станцiя юних технiкiв
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Шептицького, 17.Тел.: 3-28-87 - директор
лектронна адреса: sjt4grad@meta.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://sut.lvivedu.com

        Керiвник закладу:
    Попелишин Михайло Васильович
    Освіта – вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, вчитель математики i фiзики, 1982 рiк.
    Педагогiчний стаж – 35 рокiв
    Стаж керiвної посади – 19рокiв
    Звання –
    Категорiя -
    Заступник директора:
    Немає


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 7
    З них педагогiв – 7
     - спецiалiст - 2
     - магiстр – 1
     - бакалавр – 2
     - середня спецiальна – 1
     - середня професiйно-технiчна - 1


     Проблема над якою працює заклад:
    "Впровадження в навчально-виховний процес iнфрiнформацiйних комунiкативних технологiй, та здiйснення iнновацiйних пiдходiв до форi форм i методiв навчання у виглядi реалiзацiї ряду навчально-дослiдницьких проепроектiв"


   

    Також слiд посилити роботу по таких напрямках:
    - подальша робота по реалiзацiї профiлiзацiї закладу,
     - розширити експериментальну дiяльнiсть у виглядi реалiзацiї проектiв по всiх напрямках роботи гурткiв з її вiдповiдним оформленням ,
     - органiзувати роботу з нацiонально-патрiотичного виховання та посилити роботу з вiйськово-патрiотичного виховання;
     - пiдвищення органiзацiйно-методичного рiвня занять,
     - посилити та урiзноманiтнити види методичної роботи, (брати участь i проводити загальномiськi методичнi семiнари на базi ПНЗ мiста),
     - пiдвищити ефективнiсть залучення дiтей у технiчнi гуртки, - посилити профорiєнтацiйну роботу в дiяльностi "Дизайн-студiї" i "Клубу моделiстiв",
     - регулярно поповнювати експозицiю виставкового залу технiчної творчостi, - покращити рiвень вiдвiдування занять гурткiвцями:
     - розширити спектр гурткiв, вiдкрити новi гуртки (моделювання повiтряних змiїв, виготовлення сувенiрiв, юних конструкторiв приладiв радiоелектронiки) оптимiзувати або закрити менш цiкавi та не популярнi гуртки.
     - домогтися кадрового пiдсилення педагогiчного колективу (ввести 0,5 ставки методиста), - посилити роботу по впровадженню IКТ (придбати бiльш потужний комп’ютер, ноутбук, домогтися наявностi комп’ютера в кожному примiщеннi гурткiв) - органiзувати на належному рiвнi роботу сайту СЮТ, розширити присутнiсть закладу в рiзних соцiальних мережах.
     - посилити спiвпрацю мiж школами та iншими навчальними закладами,
     - урiзноманiтнити проведення масових заходiв. Дирекцiї СЮТ покращити роботу з органiзацiйно-методичного i матерiально-технiчного забезпечення установи.
 Основні завдання закладу: 
    -освiтня дiяльнiсть закладу спрямована на надання знанзнань формування вмiнь i навичок в рiзних напрямках технiчної творчостi, творрозвиток творчихчих здiбностей вiдповiдно до здiбностей та запитiв учнiв.
    У 2017-2018н.р. колектив СЮТ буде продовжувати працювати над впровадженням в навчально-виховний процес iнформацiйно-комунiкативних технологiй та iнновацiйних проектiв, забезпечувати реалiзацiю Концепцiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради