Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 9
80100, м.Червоноград, вул. Шептицького, 17. тел.3-84-90 - директор, 3-16-35 - секретар
E-mail: chervonograd_9@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://my-school9.at.ua
Керiвник закладу: Денисюк Любов Кiндратiвна
Освiта вища, Вiнницький державний педiнститут, 1994 р.
Педагогiчний стаж - 28 р.
Стаж керiвної посади - 15 р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - "спецiалiст вищої категорiї"

Заступники директора з навчально-виховної роботи:
Iонайтєнє Наталiя Володимирiвна
Освiта вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка, 2009 р.
Педагогiчний стаж - 32 р.
Стаж керiвної посади - 9 р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - "спецiалiст вищої категорiї"

Каравець Галина Михайлiвна
Освiта вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1997р.
Педагогiчний стаж - 22 р.
Стаж керiвної посади - 12 р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - "спецiалiст вищої категорiї"

Брошко Ольга Iгорiвна
Освiта вища, Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки, 2003р.
Педагогiчний стаж - 13 р.
Стаж керiвної посади - 4 р.
Звання - немає
Категорiя - "спецiалiст II категорiї"

Гумен Богдан Богданович
Освiта вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1997р.
Стаж керiвної посади - 9 р.

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 102
З них педагогiв - 82
- спецiалiст вищої категорiї - 43
- спецiалiст I категорiї - 14
- спецiалiст II категорiї - 10
- спецiалiст - 15
Педзвання
"Вчитель-методист" - 1
"Практичний психолог-методист" - 1
"Старший учитель" - 30

Проблема, над якою працює школа:
"Сучасний урок. Компетентнiсний пiдхiд до освiтнього процесу як вимога сучасностi".

Основнi завдання закладу:
- оптимiзувати управлiнську дiяльнiсть, запровадити електронний документообiг в школi:
- створити належнi умови для адаптацiї до навчання в основнiй школi учням 5 класiв;
- активiзувати роботу з обдарованими дiтьми;
- продовжувати працювати над самовдосконаленням, бо висококвалiфiкований учитель - ключова фiгура в якiсно новiй українськiй школi;
- ефективно використовувати доступ до свiтових освiтнiх ресурсiв та технологiй дистанцiйного навчання;
- упроваджувати в освiтнiй процес продуктивнi освiтнi iнновацiї, сучаснi iнформацiйнi технологiї з метою розвитку в учнiв ключових компетентностей;
- проводити монiторинг рiвня сформованостi основних компетенцiй учнiв, що сприяють життєвому успiху;
- забезпечувати якiсну пiдготовку учнiв до ЗНО;
- удосконалювати роботу шкiльної бiблiотеки щодо публiчної презентацiї її роботи, оглядiв методичної, навчальної i художньої лiтератури;
- посилити роботу з попередження правопорушень, злочинностi та запобiгання дитячої бездоглядностi;
- посилити контроль за вiдвiдуванням учнями урокiв та вжити заходiв щодо зменшення кiлькостi пропущених урокiв без поважних причин;
- разом з органами внутрiшнiх справ, службою у справах неповнолiтнiх, мiсцевими радами, громадськiстю здiйснювати профiлактичну роботу з неповнолiтнiми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинiв;
- забезпечити подальший розвиток учнiвського самоврядування, широкого залучення його до вирiшення питань органiзацiї навчально-виховного процесу.


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради