ЧЕРВОНОГРАДСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 8
вул. Шептицького,15, м.Червоноград, 80100, тел. 3-13-74 - директор, 3-13-21 - секретар
E-mail: school_8@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://school-8-ch.at.ua
Керiвник закладу : Красуляк Петро Михайлович
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Львiвський державний унiверситет iменi I.Франка, 1984
Педагогiчний стаж - 36 рокiв
Стаж керiвної посади - 1 рiк
Звання - "старший учитель"
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Коляда Олена Богданiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Львiвський державний унiверситет iменi I.Франка, 1997
Педагогiчний стаж - 23 роки
Стаж керiвної посади - 3 роки
Звання - "старший учитель"
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Онанко Леся Миронiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Львiвський державний унiверситет iменi I.Франка, 1986
Педагогiчний стаж - 34 роки
Стаж керiвної посади - 15 рокiв
Звання - "учитель-методист"
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Єгорова Лариса Михайлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Львiвський державний унiверситет iменi I.Франка, 1992
Педагогiчний стаж - 26 рокiв
Стаж керiвної посади - 10 рокiв
Звання - "старший учитель"
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Завадка Оксана Михайлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iменi Iвана Франка, 2003
Педагогiчний стаж - 17 рокiв
Стаж керiвної посади - 1 рiк
Звання -
Категорiя - спецiалiст першої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Кулаковський Сергiй Юрiйович
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, 2003
Педагогiчний стаж - 16 рокiв
Стаж керiвної посади - 1 рiк
Звання -
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 116
З них педагогiв - 89
- спецiалiст вищої категорiї - 63
- спецiалiст I категорiї - 14
- спецiалiст II категорiї - 5
- спецiалiст - 2
Педзвання "Вчитель-методист" - 13
Педзвання "Старший учитель" - 35

Проблема, над якою працює школа:
"Формування соцiально-компетентної особистостi шляхом використання iнновацiйних технологiй успiшної самореалiзацiї людини через творче спiвробiтництво педагогiчного колективу, учнiв, батькiв i громадськостi в умовах розбудови Нової української школи"

Основнi завдання закладу:
- Спрямувати освiтню, виховну, методичну роботу школи на вивчення i творче впровадження педагогiчної проблеми "Формування соцiально-компетентної особистостi шляхом використання iнновацiйних технологiй успiшної самореалiзацiї людини через творче спiвробiтництво педагогiчного колективу, учнiв, батькiв i громадськостi в умовах розбудови Нової української школи";
- Упроваджувати гнучку систему органiзацiї освiтнього процесу, що вiдповiдає сучасним тенденцiям розвитку освiтньої галузi та науково об_рунтованим концепцiям соцiалiзацiї особистостi демократичного суспiльства;
- Продовжити iнформатизацiю освiтнього процесу, використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у процесi вивчення усiх предметiв навчального плану та управлiнської дiяльностi;
- Спрямувати методичну роботу школи на успiшну реалiзацiю елементiв дистанцiйного та змiшаного навчання учнiв;
- Активiзувати роботу з обдарованими та талановитими дiтьми, щодо їх якiсної пiдготовки до олiмпiад, конкурсiв;
- Сприяти використанню iнновацiйних пiдходiв до навчання та виховання, творчому спiвробiтництву педагогiчного колективу, учнiв, батькiв i громадськостi;
- Продовжити роботу щодо удосконалення, пошуку i творчого впровадження нових форм i методiв роботи шкiльних методичних об'єднань;
- Розробити рекомендацiї, що спрямованi на самоосвiту, створення можливостей для особистiсного та професiйного зростання педагогiчних працiвникiв, активiзацiю їх методичної роботи та узагальнення власного педагогiчного досвiду;
- Створювати необхiднi передумови для iнтеграцiї української культури в європейський простiр, а саме: формування у дiтей та учнiвської молодi вiдкритостi, толерантного ставлення до вiдмiнних вiд нацiональних iдей, цiнностей культури, мистецтв, здатностi диференцiювати спiльне i вiдмiнне в рiзних культурах, сприймати українську культуру, як невiд'ємну складову загальнолюдської;
- Спрямувати виховний процес на найвищi морально-духовнi та потенцiйнi можливостi виховання, створення умов для досягнення життєвого успiху особистостi, розвитку її iндивiдуальних здiбностей;
- Забезпечувати подальший розвиток учнiвського самоврядування, залучення його до вирiшення питань органiзацiї освiтнього процесу, розвитку громадянської активностi, органiзацiї здорового способу життя учнiвської молодi;
- Посилити профорiєнтацiйну роботу з неповнолiтнiми, забезпечення постiйного контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профiлактику правопорушень iз залученням органiв внутрiшнiх справ, служби у справах дiтей, громадськостi;
- Спрямувати дiяльнiсть психологiчної служби на пiдготовку дитини до самостiйного життя, пiдтримку дiтей, якi опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролi превентивної та корекцiйної роботи як з учнями, так i з членами їх родин;
- Сприяти змiцненню матерiально-технiчної бази школи при залученнi органiзацiй, громадськостi, спонсорiв, батькiв.


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради