Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 6
смт. Гiрник, м.Червонограда, вул.Шахтарська, 8. Тел.: 3-51-19 - директор, секретар
Фiнансова звiтнiсть: https://sites.google.com/site/girnykschool6/cover-page
Керiвник закладу: Ковалик Роман Бронiславович
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища; Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, 1976р.
Педагогiчний стаж - 44 роки
Стаж керiвної посади - 31 рiк
Звання - Старший учитель
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Маяк Наталiя Петрiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iменi Лесi Українки, 1993
Педагогiчний стаж - 26 рокiв
Стаж керiвної посади - 25 рокiв
Звання - немає
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Лапчак Зiнаїда Ярославiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, 1997
Педагогiчний стаж - 25 рокiв
Стаж керiвної посади - 2,5 роки
Звання - Старший учитель
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Олiйник Iрина Михайлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Волинський державний унiверситет iм.Лесi Українки, 1999
Педагогiчний стаж - 20 рокiв
Стаж керiвної посади - 2,5 роки
Звання - немає
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 38
З них педагогiв -
- спецiалiст вищої категорiї - 24
- спецiалiст I категорiї - 5
- спецiалiст II категорiї - 1
- спецiалiст - 8
Педзвання "Вчитель-методист" - 2
Педзвання "Старший учитель" - 9

Проблема, над якою працює школа:
Самоосвiта та творча активнiсть вчителiв та учнiв, як засiб удосконалення навчально-виховного процесу.

Основнi завдання закладу:
- рiзнобiчний розвиток iндивiдуальностi дитини на основi виявлення її задаткiв i здi-бностей, формування цiннiсних орiєнтацiй, задоволення iнтересiв i потреб через мережу факультативних занять, курсiв за вибором, гурткiв i студiй художньої i технiчної творчостi, спортивних секцiй тощо;
- збереження i змiцнення морального, фiзичного i психiчного здоров'я вихованцiв через створення сприятливого морально-психологiчного клiмату в школi та розвиток матерiально-технiчної бази;
- иховання школяра як патрiота школи i мiста, громадянина України, нацiонально свiдомої, вiльної демократичної, життєво i соцiально компетентної особистостi, здатної здiйснювати самостiйний вибiр i приймати вiдповiдальнi рiшення у рiзноманiтних життєвих ситуацiях через розвиток учнiвського самоврядування, залучення вихованцiв до вирiшення актуальних питань життєдiяльностi шкiльного колективу та громади мiста;
- формування у школярiв бажання i умiння вчитися упродовж усього життя, вироблення умiнь практичного i творчого застосування здобутих знань;
- становлення в учнiв цiлiсного наукового свiтогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологiчної, комунiкативної i соцiальної компетентностей на основi засвоєння системи знань про природу, людину, суспiльство, культуру, виробництво, оволодiння засобами пiзнавальної i практичної дiяльностi;
- виховання в учнiв любовi до працi, забезпечення умов для їх життєвого i професiйного самовизначення;
- виховання школяра як людини моральної, вiдповiдальної, людини культури з розвиненим естетичним i етичним ставленням до навколишнього свiту i самої себе.


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради