Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 5
80103, м.Червоноград, вул.Грiнченка, 9. Тел.: 3-17-01 - директор, 3-83-41 - секретар
e-mail: cherschool5@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://cherschool5.klasna.com
Директор: Красiльчук Богдана Ярославiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - ПВ, Київський унiверситет iм. Т. Шевченка, 1996 р. закiнчення.
Педагогiчний стаж - 24 р.
Стаж керiвної посади - 7 р.
Звання - "вчитель методист"
Категорiя - вища категорiя

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Остапик Олена Аркадiївна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - ПВ, Криворiзький державний педагогiчний iнститут, 1986 р. закiнчення.
Педагогiчний стаж - 34 р.
Стаж керiвної посади - 12 р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища категорiя

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Паук Алла Олексiївна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - ПВ, Київський державний унiверситет, 1982 р. закiнчення.
Педагогiчний стаж - 46 р.
Стаж керiвної посади - 28 р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища категорiя

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 51
З них педагогiв - 49
- спецiалiст вищої категорiї - 31
- спецiалiст I категорiї - 3
- спецiалiст II категорiї - 6
- спецiалiст - 9
Педзвання "Вчитель-методист" - 5
Педзвання "Старший учитель" - 21

Проблема, над якою працює школа:
"Розвиток здiбностей та iнтересу учнiв до навчання через упровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй"

Основнi завдання закладу:
Головними прiоритетами роботи школи у новому 2020-2021 н.р. будуть:
1.Опанування навикiв практичної роботи на платформi HUMAN для ефективного впровадження дистанцiйного навчання.
2.Освiтнiй процес спрямувати на виявлення та розвиток здiбностей i обдарувань особистостi, досягнення результатiв навчання, прогресу в її розвитку.
3.Упровадження в освiтню дiяльнiсть основних завдань нової української школи.
4.Розвиток здiбностей та iнтересу учнiв до навчання через упровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй;
5.Забезпечення пiд час освiтнього процесу формування ключових компетентностей здобувачiв освiти:
- вiльне володiння державною мовою;
- здатнiсть спiлкуватися рiдною та iноземними мовами;
- математична компетентнiсть;
- компетентностi у галузi природничих наук, технiки i технологiй;
- iнновацiйнiсть:
- екологiчна компетентнiсть;
- iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть;
- громадянськi та соцiальнi компетентностi, пов'язанi з iдеями демократiї, справедливостi, рiвностi, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвiдомленням рiвних прав i можливостей;
- культурна компетентнiсть;
- пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть.
6. На початку 2020-2021 навчального року органiзувати виявлення рiвня опанування учнями навчального матерiалу, яким учнi оволодiли пiд час карантинних обмежень. Спланувати систематизацiю, узагальнення вивченого, актуалiзацiю опорних знань.
7. Систематичне опрацювання нових нормативно-правових актiв про освiту.
8. Вiдкриття класiв з iнклюзивним навчанням (2-Б, 6-А, 7-Б).
9. Вiдкриття класу (8-А) з поглибленим вивченням англiйської мови.


2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради