Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 1
80103, м.Червоноград, вул.Клюсiвська, 19. Тел.: (249) 3-28-55, 3-83-22
e-mail cherv_school_1@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://chervonograd-school1.lviv.sch.in.ua/
Керiвник закладу: Суханов Олександр Олексiйович
Освiта, заклад у якому навчався, рiк закiнчення - освiта вища, Луцький державний Педагогiчний унiверситет, 1992
Педагогiчний стаж - 28р.
Стаж керiвної посади - 17р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора: Тхiр Вiра Василiвна
Освiта, заклад у якому навчалася, рiк закiнчення - освiта вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, 1991
Педагогiчний стаж - 29р.
Стаж керiвної посади - 24р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора: Погорецька Ольга Михайлiвна
Освiта, заклад у якому навчалася, рiк закiнчення - освiта вища, Дрогобицький державний педагогiчний iнститут, 1991
Педагогiчний стаж - 31р.
Стаж керiвної посади - 22р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора: Вiнтоняк Марiя Степанiвна
Освiта, заклад у якому навчалася, рiк закiнчення - освiта вища, Iвано-Франкiвський державний педагогiчний iнститут, 1988
Педагогiчний стаж - 31р.
Стаж керiвної посади - 24р.
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Усiх працiвникiв - (кiлькiсть) - 60
З них педагогiв:
-спецiалiст вищої категорiї (кiлькiсть) - 31
-спецiалiст I категорiї (кiлькiсть) - 5
-спецiалiст II категорiї (кiлькiсть) - 4
-спецiалiст (кiлькiсть) - 20
-педзвання "Вчитель-методист" - 5
-педзвання "Старший учитель" - 25

Проблема над якою працює школа:
Використання компетентнiсно зорiєнтованих технологiй розвитку особистостi в контекстi Нової української школи
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2020-2021 н.р.:
1. Органiзовувати освiтню дiяльнiсть на засадах упровадження педагогiки партнерства - вiдкритостi шкiл, спiлкування, взаємодiї та спiвпрацi мiж учителем, учнем, батьками.
2. Пiд час освiтнього процесу забезпечити формування ключових компетентностей здобувачiв освiти, необхiдних кожнiй сучаснiй людинi для успiшної життєдiяльностi: вiльне володiння державною мовою; здатнiсть спiлкуватися рiдною та iноземними мовами; математична компетентнiсть; компетентностi у галузi природничих наук, технiки i технологiй; iнновацiйнiсть; екологiчна компетентнiсть; iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть; навчання впродовж життя; громадянськi та соцiальнi компетентностi, пов'язанi з iдеями демократiї, справедливостi, рiвностi, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвiдомленням рiвних прав i можливостей; культурна компетентнiсть; пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть.
3. Брати участь у веб-конференцiях у режимi он-лайн трансляцiї для вчителiв щодо реалiзацiї концепцiї "Нова українська школа", модернiзацiї змiсту початкової освiти, ознайомлення освiтян iз новiтнiми результатами науково-педагогiчних дослiджень (сайт http:www.augustcon.org).
4. На пiдставi заяви батькiв або законних представникiв дитини з особливими освiтнiми потребами, висновку психолого-медико-педагогiчної консултацiї або IРЦ та за пiдтримки вiддiлу освiти органiзовувати класи з iнклюзивним навчанням, створювати необхiдну матерiально-технiчну та навчально-методичну базу, здiйснювати добiр вiдповiдних педагогiчних кадрiв.
5. Впродовж 2020-2021 н.р. забезпечити наступнiсть змiсту дошкiльної та початкової освiти, вiдповiднiсть Базового компонента дошкiльної освiти вiковим особливостям дiтей старшого дошкiльного вiку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи, використання учителями пiд час першого (адаптацiйно-iгрового) циклу початкової освiти досвiду роботи педагогiв закладiв дошкiльної освiти зi старшими дошкiльниками
6. Забезпечити належний методичний рiвень викладання предметiв, застосовуючи ефективнi форми та методи для розвитку творчих здiбностей школярiв (проблеми, ситуацiї, проблемно-наслiдковий аналiз умов задач, формування в учнiв прагнення до самостiйного пошуку, розв'язання тощо).
7. Систематизувати роботу iз пiдвищення рiвня навчальних досягнень учнiв, шляхом взаємовiдвiдування урокiв вчителями школи та обговорення результатiв контрольних робiт на шкiльних методичних об'єднаннях;
8. Посилити iндивiдуальну роботу з учнями, якi засвоїли програмовий матерiал на середньому рiвнi, забезпечити використання наочностi, спланувати систему повторення вивченого матерiалу, впроваджуючи рiзнi види контролю, iнновацiйнi технологiї, перспективний досвiд вчителiв з метою пiдготовки учнiв до ДПА та ЗНО;
9. Систематично працювати над пiдвищенням рiвня самоосвiти та узагальнювати рiвень пiдготовки узагальнених матерiалiв з досвiду роботи.
10. Здiйснювати систематичний контроль за роботою вчителiв початкових класiв та вчителiв-предметникiв основної та старшої школи з формування необхiдних компетенцiй, надання _рунтовних знань з рiзних предметiв у вiдповiдностi до Державного стандарту початкової освiти, Державного стандарту базової i повної загальної середньої освiти;
11. Упродовж року сприяти залученню усiх педагогiв школи до активної участi у шкiльних методичних заходах: педчитаннях, засiданнях круглих столiв, декадах, мiсячнику методичної роботи тощо.
12. Органiзувати роботу м/о з практичного втiлення проблемної теми.
13. Забезпечити участь учителiв школи у фестивалi педагогiчної творчостi, конкурсi "Учитель року".
14. Продовжити роботу зi здiбними учнями, проведення шкiльних олiмпiад, участь школярiв у рiзноманiтних турнiрах, конкурсах.
15. Впродовж кожного навчального семестру знайомити вчителiв з новими методичними матерiалами. Поновлювати картотеку методичної лiтератури (педагогiчнi та фаховi газети, журнали, лiтература навчальних кабiнетiв).
16. Провести творчий звiт вчителiв, що атестуються.
17. Стимулювати вчителiв до друку власних методичних та фахових розробок, рекомендацiй, створення освiтнiх веб-сторiнок.
18. З метою вивчення ППД продовжити роботу "Школи молодого вчителя".
19. В основу виховної роботи поставити за мету виховання всебiчно розвиненої вiльної особистостi незалежної України з глибоким почуттям власної гiдностi, щирої пошани i любовi до рiдної землi, українського народу, його героїчної iсторiї й самобутньої культури, формування в учнiв загальнолюдських моральних цiнностей, милосердя, прагнення до знань.
20. Аналiзувати, в якiй мiрi вихованiсть учнiв як результат виховної роботи враховується при визначеннi мети та завдання виховання. Аргументовано, критично аналiзувати виховнi впливи школи, сiм'ї, соцiального середовища.
21. З метою виховання громадської активностi школярiв розвивати учнiвське самоврядування, сприяти вихованню у кожного учня почуття господаря. До 15.09.2020 провести вибори органiв учнiвського самоврядування.
22. Активiзувати екскурсiйний рух серед учнiв 5-11 класiв, залучати учнiв до вивчення iсторичної спадщини нашого краю, формувати нацiональну свiдомiсть, гiднiсть та чiтку громадянську позицiю.
23. Продовжити спiвпрацю учнiвського парламенту з життєдiяльнiстю класних колективiв, розвивати iнiцiативу, творчiсть, самостiйнiсть учнiв, забезпечувати набуття ними органiзацiйних знань, умiнь i навичок самовдосконалення.
24. Об'єднати зусилля педагогiчної i батькiвської громадськостi з метою спiвпрацi в навчаннi i вихованнi дiтей.
25. Щотижня проводити з учнями виховнi години, самостiйно визначати їх тематику.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради