Соснівський НВК № 13
80193, Львiвська область, м.Соснiвка, вул.Театральна, 14-а. Тел.3-42-01 - директор, 3-33-07 - секретар, 3-43-09 - заступники
E-mail: 3edcvfr4@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://chnvk13.in.ua
Керiвник закладу: Катарина Iрина Михайлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Мiнський педагогiчний iнститут iм.. М.Горького, 1992 рiк
Педагогiчний стаж - 29 рокiв
Стаж керiвної посади - 2 роки
Звання - старший учитель
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Мичковська Любов Мирославiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Iвано-Франкiвський державний педагогiчний iнститут iменi В.Стефаника, 1988 рiк, Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iменi I.Франка, 2002 рiк
Педагогiчний стаж - 38 рокiв
Стаж керiвної посади - 22 роки
Звання - старший учитель
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Мельник Оксана Петрiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 1995 рiк
Педагогiчний стаж - 29 рокiв
Стаж керiвної посади - 5 рокiв
Звання - учитель-методист
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Дуброва Тетяна Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 1999 рiк
Педагогiчний стаж - 17 рокiв
Стаж керiвної посади - 5 рокiв
Звання -
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 74
З них педагогiв - 52
- спецiалiст вищої категорiї - 31
- спецiалiст I категорiї - 6
- спецiалiст II категорiї - 12
- спецiалiст - 3
Педзвання "Вчитель-методист" - 10
Педзвання "Старший учитель" - 14

Проблема, над якою працює школа:
Реалiзацiя сучасних педагогiчних технологiй для пiдвищення якостi знань здобувачiв освiти

Основнi завдання закладу:
Освiтнi завдання:
- Продовжити роботу педагогiчного колективу над реалiзацiєю стратегiчних завдань та прiоритетних напрямкiв дiяльностi, визначених у планi роботи школи, над вдосконаленням системи роботи з обдарованими учнями .
- Спрямувати роботу педагогiчного колективу на пiдвищення якостi результатiв освiтнього процесу в умовах реалiзацiї Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової i повної загальної середньої освiти.
- Забезпечити ефективну дистанцiйну спiвпрацю учасникiв освiтнього процесу з проблем життєдiяльностi школи.
- Створити оптимальнi умови для творчого розвитку особистостi кожного учня, формування предметних знань i вмiнь як основи у засвоєннi предметних i ключових компетентностей.
- Формувати високу навчальну мотивацiю та потреби в освiтi, самоосвiтi, самореалiзацiї учнiв.
- Максимально використовувати можливостi гуманiтарних навчальних дисциплiн для духовного розвитку особистостi школярiв.
- Працювати над пiдвищенням якостi пiдготовки учнiв до зовнiшнього незалежного оцiнювання.
- Системно використовувати сучаснi педагогiчнi технологiї для пiдвищення якостi знань здобувачiв освiти.
- Враховуючи побажання батькiв та учнiв, можливостi навчально-матерiальної бази та кадрового забезпечення, продовжувати поглиблене вивчення окремих предметiв та профiлi навчання
- Розробити систему удосконалення роботи вчителiв щодо використання цифрових технологiй у процесi викладання та забезпечення змiшаного навчання


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради