Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 12
80100, Львівська область, м.Червоноград, вул.Степана Бандери, 17, тел. 3-15-51 - директор, 3-15-50 - секретар
E-mail: school12.chervonograd@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://school12.at.ua
Керiвник закладу: Свйонтек Уляна Павлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - освiта повна вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка, 2002 р
Педагогiчний стаж - 21 рiк
Стаж керiвної посади - 9 рокiв
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Кiшак Зоряна Мирославiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1999 р.
Педагогiчний стаж - 24 роки
Стаж керiвної посади - 11 рокiв
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Галабурда Оксана Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - освiта повна вища, Прикарпатський унiверситет iм. В. Стефаника, 2000р.
Педагогiчний стаж - 22 роки
Стаж керiвної посади - 2 роки
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Салiй Галина Василiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - освiта повна вища, Київський педагогiчний iнститут iм. М.Горького, 1984 р.
Педагогiчний стаж - 38 рокiв
Стаж керiвної посади - 18 рокiв
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 86
З них педагогiв - 64
- спецiалiст вищої к36атегорiї -
- спецiалiст I категорi11ї -
- спецiалiст II категорiї -9
- спецiалiст - 8
Педзвання "Вчитель-методист" - 3
Педзвання "Старший учитель" - 25

Проблема, над якою працює школа:
"Використання в освiтньому процесi iнновацiйних форм роботи для формування ключових компетентностей школярiв"

Основнi завдання закладу:
- надання якiсних освiтнiх послуг;
- реалiзацiя Державних стандартiв початкової загальної освiти та базової i повної загальної середньої освiти, згiдно з оновленими навчальними програми для початкової школи та для 5-9-их класiв, 10-11 класiв;
- удосконалення використання iнформацiйно - комунiкацiйних технологiй для створення єдиного освiтнього iнформацiйного простору;
- реалiзацiя програми "Обдарованi дiти";
- методичний супровiд профiльного навчання у старшiй школi;
- контроль за рiвнем навчальних досягнень учнiв;
- для ефективного аналiзу рiвня навченостi учнiв i надалi впроваджуватиметься система монiторингу навчальних досягнень учнiв;
- розробка системи заходiв на подолання недолiкiв у пiдготовцi учнiв до складання iспитiв у формi ЗНО;
- опанування та використання технологiй дистанцiйного навчання;
- презентацiя кращих методичних матерiалiв вчителiв школи на Iнтернет ресурсах "Методичний портал" та iнших;
- участь учнiв школи у мiжнароднiй Програмi обмiну "Майбутнiх лiдерiв FLEX";
- проведення майстер-класiв з використання IКТ на уроках та позаурочнiй дiяльностi;
- налагодження мiжнародної спiвпрацi, пошук школи - партнера за кордоном;
- презентацiя роботи вчителiв, якi атестуються, на шкiльному науково-методичному семiнарi "Професiйне та особистiсне зростання педагогiчних працiвникiв";
- проведення Днiв науки в школi (I етап конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт);
- проведення свята вшанування iнтелекту ЧЗШ №12 "Учнем пишається школа";
- реалiзацiя Концепцiї нацiонально - патрiотичного виховання;
- продовження реалiзацiї плану дiй з розвитку демократичної культури в школi в рамках Всеукраїнської програми "Демократична школа";
- продовження спiвпрацi з клiнiкою "Дружня до молодi";
- проведення Тижня учнiвського самоврядування;
- активiзацiя проєктної дiяльностi в рамках виховної програми;
- активiзацiя спiвпрацi з громадськiстю, молодiжними органiзацiями;
- спiвпраця з навчально-реабiлiтацiйним центром "Промiнь надiї";
- активiзацiя спiвпрацi з радiо "Новий Двiр", ТРК "Бужани", газетою "Новини Прибужжя".


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради