Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.07.2009 № 141
м.Червоноград
Про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2009 року.

    
Заслухавши данi та аналiтичну довiдку про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2009 року та на виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування", розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 19 лютого 2008 року №135/0/5-08 "Про заходи щодо виконання положень Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008" та рiшення колегiї облдержадмiнiстрацiї "Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян у 2008 роцi" вiд 5 березня 2009року № 6
    ВИРIШИВ:
    1.Рiвень органiзацiї роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради вважати позитивним.
    2.Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконкому та комунальних пiдприємств забезпечити безумовне виконання розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 19 лютого 2008 року №135/0/5-08 "Про заходи щодо виконання положень Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008", яким передбачено:
    2.1 Спрямувати органiзацiйну роботу на створення необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на письмовi звернення та особистий прийом;
    2.2 Викорiнити практику визнання заяв чи скарг необгрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рiшень, недопущення надання неповних вiдповiдей за зверненнями громадян, iз порушенням строкiв, безпiдставної передачi розгляду звернень iншим органам;
    2.3 Створювати умови для участi заявникiв у перевiрцi поданих заяв чи скарг, надання їм можливостi знайомитися з матерiалами перевiрок;
    2.4 Взяти пiд особистий контроль розгляд звернень та забезпечити першочерговий особистий прийом жiнок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, Героїв Соцiалiстичної Працi, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
    2.5 Придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються ветерани вiйни та працi, iнвалiди, громадяни, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, багатодiтнi сiм'ї та одинокi матерi;
    2.6 Забезпечити створення та функцiонування гарячих лiнiй i телефонiв довiри, постiйно дiючих комiсiй з питань розгляду звернень громадян, проведення широкої роз'яснювальної роботи;
    2.7 Посилити персональну вiдповiдальнiсть посадових осiб за належну органiзацiю роботи зi зверненнями громадян та результати вирiшення порушених у них питань, винних у тяганинi, притягати до вiдповiдальностi.
    2.8 Вживати дiєвих заходiв до зменшення повторних звернень громадян.
    3.Начальнику загального вiддiлу (Т.Мартенс):
    3.1 Органiзовувати роботу у вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 року № 630 "Про затвердження методики оцiнювання рiвня органiзацiї роботи iз зверненнями громадян в органах виконавчої влади".
    3.2 При пiдведеннi пiдсумкiв роботи за зверненнями громадян на засiданнях виконкому подавати iнформацiю про виконання наданих зобов'язань.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради