Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.03.2009 № 62
м.Червоноград
Про дотримання санiтарного законодавства на ринках.

    
Заслухавши iнформацiю головного державного санiтарного лiкаря м.Червонограда Берекети Я.Д. про дотримання санiтарного законодавства на ринках, з метою забезпечення належного санiтарно-епiдемiчного благополуччя ринкiв, реалiзацiї населенню доброякiсних продуктiв харчування, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Iнформацiю головного санiтарного лiкаря м.Червонограда Я.Берекети прийняти до вiдома.
    2.Директорам: КП "Червоноградський ринок" Мiллеру Р.I., КП "Соснiвський ринок" Хилю Д.В., ринку ТзОВ "Форсаж" Бережнiй М.П., ринку ПП "Майдан" Гададi В.Я., КП "Ринок"Левада" Петринi Ф.М., ВАТ "АТП-14628" Клюсу П.Д.:
    2.1.Забезпечити постiйний контроль за дотриманням вимог продажу продукцiї на ринках.
    2.2.Не допускати здiйснення реалiзацiї м'ясо-, рибо-, птахопродуктiв i гастрономiчних товарiв без проведення ветеринарної та санiтарної експертизи та без належного облаштування торгових мiсць вiдповiдним холодильним обладнанням.
    2.3.Провести поточнi ремонти примiщень, споруд ринкiв, благоустрiй територiй. Подати у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради плани проведення ремонтних робiт (до 15 квiтня 2009 року) та iнформацiю про їх виконання (до 15 грудня 2009 року).
    2.4.Постiйно забезпечувати належний санiтарний стан прилеглих до ринкiв територiй.
    2.5.Вжити заходiв щодо облаштування додаткових торгових мiсць для реалiзацiї плодовоовочевої продукцiї у лiтньо-осiннiй перiод. Щопонедiлка iнформувати виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради про кiлькiсть наявних та додатково створених на ринках торгових мiсць для реалiзацiї плодовоовочевої продукцiї .
    3.Суб'єкту господарювання _ ЗАТ "Прибужжя":
    3.1.Пiдготувати до 31.05.2009 року територiю власного майданчика площею 1700 кв.м. за адресою: м.Червоноград, вул.Хмельницького,61 для органiзацiї ярмаркової торгiвлi плодовоовочевою продукцiєю.
    3.2.При органiзацiї ярмарки з сезонного продажу плодоовочевої продукцiї забезпечити виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2007р. №1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової дiяльностi в країнi".
    4.Контролюючим органам: головному державному санiтарному лiкарю (Берекетi Я.Д.), начальнику управлiння ветеринарної медицини (Рибойчуку М.М.), начальнику вiддiлу у справах захисту прав споживачiв (Орловiй О.Я.) iнформацiю щодо системних порушникiв правил торгiвлi на ринках, виявлених за результатами перевiрок, скеровувати на розгляд в постiйно дiючу комiсiю з питань торгiвлi та побутового обслуговування населення.
    Про результати перевiрок щоквартально iнформувати виконавчий комiтет.
    5.Червоноградському МВ УМВСУ у Львiвськiй областi (Терех I.М) вжити заходiв щодо припинення торгiвлi у невстановлених мiсцях та щомiсячно iнформувати виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради про кiлькiсть осiб, притягнутих до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення статтi 160 АКУ "Торгiвля з рук у невстановлених мiсцях" (до 5-го числа мiсяця, наступного за звiтним).
    6.Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.03.2007р. №65 та вiд 28.03.2008р. №54 "Про дотримання санiтарного законодавства на ринках та дрiбнороздрiбнiй торговiй мережi" зняти з контролю.
    7.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови М.Мисака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради