Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
Додаток
до рiшення виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.03.2009 № 64
м.Червоноград
Про органiзацiю мiських пасажирських перевезень на маршрутах загального користування (додаток)

    РЕГЛАМЕНТ (ПОРЯДОК)
    проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в м. Червоноградi
    ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
    1.Цей Регламент визначає процедуру пiдготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування (далi - конкурс).
    2.Термiни, що вживаються у цьому Регламенту, мають таке значення:
    органiзатор - виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради;
    конкурсний комiтет - постiйний орган, утворений органiзатором для розгляду конкурсних пропозицiй та прийняття рiшення про визначення переможця конкурсу;
    перевiзник-претендент - автомобiльний перевiзник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участi в конкурсi;
    автомобiльний перевiзник - фiзична або юридична особа, яка здiйснює на комерцiйнiй основi чи за власний кошт перевезення пасажирiв.
    конкурсна пропозицiя - умови обслуговування пасажирiв, що пропонуються перевiзником-претендентом, можливiсть забезпечення яких пiдтверджується документально;
    умови конкурсу - встановленi органiзатором умови перевезень пасажирiв, якi повиннi виконувати автомобiльнi перевiзники, визначенi на вiдповiдному об'єктi конкурсу.
    автобусний маршрут загального користування - автобусний маршрут, на якому здiйснюють регулярнi пасажирськi перевезення;
    автобусний маршрут - шлях проходження автобуса мiж початковим та кiнцевим пунктами з визначеними мiсцями на дорозi для посадки (висадки) пасажирiв;
    перевезення пасажирiв у режимi маршрутного таксi - перевезення пасажирiв на мiському чи примiському автобусному маршрутi загального користування за розкладом руху, в якому визначається час вiдправлення автобусiв з початкового та кiнцевого пунктiв маршруту з висадкою i посадкою пасажирiв чи громадян на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в мiсцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху;
    регулярнi пасажирськi перевезення - перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку;
    паспорт маршруту - документ, що мiстить схему маршруту, розклад руху, таблицю вартостi проїзду, графiки режимiв працi та вiдпочинку водiїв;
    зупинка - спецiально обладнаний пункт для очiкування автобуса та посадки i висадки пасажирiв;
    параметри комфортностi автобуса - конструктивнi параметри автобуса, якi визначають для пасажира комфортнiсть поїздки;
    графiк руху - вiдомостi про час i послiдовнiсть виконання рейсу;
    рейс - рух транспортного засобу вiд початкового до кiнцевого пункту маршруту.
    3.Органiзацiю проведення конкурсу органiзатор забезпечує самостiйно.
    4.Метою визначення автомобiльного перевiзника на конкурсних засадах є:
    - створення безпечних умов для перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом;
    - покращення якостi пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища;
    - забезпечення оновлення рухомого складу;
    - пiдвищення рiвня безпеки перевезень пасажирiв;
    - забезпечення виконання соцiально значущих перевезень;
    - реалiзацiя основних напрямiв розвитку галузi автомобiльного транспорту.
    5.Об'єктом конкурсу може бути маршрут (кiлька маршрутiв) мiського або примiського автобусного сполучення.
    6.Об'єкт конкурсу визначається органiзатором.
    7.Рiшення про переможця конкурсу приймається конкурсним комiтетом.
    8.У конкурсi можуть брати участь всi автомобiльнi перевiзники, що вiдповiдають його умовам.
    9.Органiзатор затверджує умови конкурсу, до яких повиннi бути включенi об_рунтована структура парку автобусiв, що працюватимуть в межах визначеного об'єкта конкурсу, за пасажиромiсткiстю, класом, технiчними та екологiчними показниками та державнi соцiальнi нормативи у сферi транспортного обслуговування пасажирiв (регулярнiсть руху, питання диспетчерського контролю та управлiння перевезеннями тощо). Органiзатор визначає режим руху ("звичайний", "експресний" або "маршрутне таксi") для мiського чи примiського перевезення.
    10.Органiзатор затверджує регламент проведення конкурсу, який встановлює особливостi процедури вiдбору перевiзника для здiйснення перевезень пасажирiв та погоджує з вiдповiдними органами Держкомпiдприємництва та Антимонопольного комiтету.
    11.До участi в конкурсi не допускаються автомобiльнi перевiзники, якi:
    1) визнанi банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санацiї), або якi проходять процедуру лiквiдацiї як суб'єкти господарювання;
    2) подали на розгляд документи не в повному обсязi або такi, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
    3) не вiдповiдають вимогам статтi 34 Закону України "Про автомобiльний транспорт";
    4) пропонують використовувати автобуси, переобладнанi з вантажних автомобiлiв;
    5) мають несплаченi штрафнi санкцiї, неоскарженi у судовому порядку (що були накладенi не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення конкурсу).
    12.Якщо в конкурсi взяв участь тiльки один перевiзник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разi конкурсний комiтет шляхом голосування може приймати рiшення про надання права перевiзнику-претенденту здiйснювати перевезення пасажирiв на об'єктi конкурсу.
    ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ АВТОМОБIЛЬНОГО ПЕРЕВIЗНИКА
    13.Органiзатор публiкує в офiцiйних друкованих засобах масової iнформацiї не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне мiстити таку iнформацiю:
    - найменування органiзатора;
    - умови конкурсу;
    - порядковий номер та основнi характеристики кожного об'єкта конкурсу: (номер маршруту, найменування кiнцевих зупинок, кiлькiсть автобусiв для забезпечення перевезень, режим руху та iнтервал, вимоги до автобусiв щодо класу (категорiї), комфортностi та пасажиромiсткостi);
    - порядок одержання необхiдної iнформацiї про об'єкт конкурсу;
    - строк прийняття документiв на конкурс;
    - найменування органiзацiї, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участi в конкурсi;
    - мiсце та дата одержання бланкiв документiв для участi в конкурсi;
    - мiсце, дата та час початку проведення засiдання конкурсного комiтету;
    - розмiр плати за участь у конкурсi;
    - телефон для довiдок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;
    - анкету, яку заповнюють автомобiльнi перевiзники вiдповiдно до додатку 1.1 цього Регламенту.
    ПОДАННЯ ДОКУМЕНТIВ ДЛЯ УЧАСТI У КОНКУРСI
    14.Для участi у конкурсi автомобiльний перевiзник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згiдно з додатком 1, i такi документи:
    1) копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта господарювання;
    2) нотарiально завiрену копiю лiцензiї на право надання послуг з перевезень пасажирiв (може подаватися в одному примiрнику, якщо перевiзник-претендент бере участь у кiлькох конкурсах, якi проводяться на одному засiданнi);
    3) перелiк транспортних засобiв, якi пропонуються до використання на автобусному маршрутi;
    4) копiї лiцензiйних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршрутi;
    5) документ, що пiдтверджує внесення плати за участь у конкурсi;
    6) копiї свiдоцтв про реєстрацiю транспортних засобiв або тимчасових реєстрацiйних талонiв автобусiв, що пропонуються до використання на маршрутi;
    7) копiю документа, що пiдтверджує проведення процедури санацiї (за умови проведення санацiї);
    8) письмову iнформацiю про наявнiсть або вiдсутнiсть транспортних засобiв, що пристосованi для перевезення осiб з особливими потребами;
    9) анкету, в якiй передбаченi питання, що будуть врахованi пiд час розрахункiв за бальною системою оцiнки пропозицiй перевiзникiв-претендентiв, згiдно з додатком 1.1 Регламенту;
    10) довiдку про вiдповiднiсть технiчного стану автобусiв перевiзника-претендента умовам перевезень, що, зокрема, повинна мiстити вiдмiтку про вiдсутнiсть переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок про вiдповiднiсть роботи перевiзника-претендента вимогам нормативно-правових актiв у сферi безпеки дорожнього руху, якi надаються органами Державтоiнспекцiї за мiсцем реєстрацiї перевiзникiв-претендентiв протягом 10 днiв з дня звернення до таких органiв.
    15.Поданi документи перевiряються в мiру їх надходження органiзатором.
    16.Крiм документiв, визначених у пунктi 14 цього Регламенту, перевiзник-претендент подає конкурснi пропозицiї, якi включають:
    1) iнвестицiйний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусiв (обов'язково в разi невiдповiдностi транспортних засобiв умовам конкурсу);
    2) данi про рiвень тарифiв (або вартостi проїзду), зниження вартостi проїзду для окремих груп пасажирiв;
    3) вiдомостi про додатковi сервiснi послуги пасажирам пiд час перевезення згiдно з регламентом проведення конкурсу;
    4) iншi документи, що на думку перевiзника-претендента можуть мати значення пiд час конкурсу (за бажанням перевiзника-претендента).
    17.Конкурснi пропозицiї можуть подаватися у закритому конвертi.
    Конверт, який мiстить конкурснi пропозицiї, визначенi цим пунктом, вiдкривається пiд час проведення конкурсу.
    18.Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, якi надiйшли до органiзатора у зазначений в оголошеннi про проведення конкурсу строк вiд пiдприємств, установ та органiзацiй, якi не є перевiзниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комiтету.
    19.Регламентом проведення конкурсу визначається форма анкети (додається до заяви, додаток 1.1 Регламенту), в якiй передбаченi питання, що будуть врахованi пiд час розрахункiв за бальною системою оцiнки пропозицiй перевiзникiв-претендентiв.
    20.Документи, якi надiйшли до Органiзатора пiсля встановленого строку, не розглядаються, крiм випадкiв подання перевiзником-претендентом додаткових конкурсних пропозицiй, якi можуть подаватися конкурсному комiтетовi безпосередньо пiд час проведення конкурсу.
    21.Якщо перевiзник-претендент бере участь у кiлькох конкурсах, якi проводяться на одному засiданнi Конкурсного комiтету, а поданi ним пропозицiї достатнi для виконання перевезень тiльки на частинi об'єктiв конкурсiв, вiн повинен визначити прiоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в роздiлi IV заяви (згiдно з додатком 1 Регламенту), i в разi визнання його переможцем у конкурсi (конкурсах) з вищим прiоритетом до участi в iнших конкурсах вiн не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.
    22.За роз'ясненнями щодо оформлення документiв для участi в конкурсi перевiзник-претендент має право звернутися до Органiзатора, який зобов'язаний надати їх в уснiй чи письмовiй формi (за вибором перевiзника-претендента) протягом трьох днiв.
    23.Будь-яка iнформацiя про змiни умов конкурсу повинна бути доведена до вiдома всiх перевiзникiв-претендентiв не менш як за 20 днiв до дати проведення конкурсу.
    24.Достовiрнiсть iнформацiї, викладеної у заявi та документах, перевiряється Органiзатором не пiзнiше нiж за два днi до дати проведення конкурсу.
    25.Пiд час приймання документiв Органiзатор повинен створити умови для одержання перевiзником-претендентом детальної iнформацiї про характеристики об'єкта конкурсу.
    26.Поданi на конкурс документи реєструються у журналi облiку. Документи, поданi не в повному обсязi або несвоєчасно, не реєструються i повертаються автомобiльному перевiзнику iз зазначенням причин у письмовому виглядi.
    ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
    27.Пiд час проведення конкурсу Конкурсний комiтет розглядає пропозицiї перевiзникiв-претендентiв виключно за такими показниками:
    наявнiсть достатньої кiлькостi автобусiв, якi вiдповiдають умовам конкурсу за класом та пасажиромiсткiстю (категорiя, пасажиромiсткiсть, наявнiсть багажних вiддiлень, додаткового обладнання);
    наявнiсть (у кiлькостi не менше вiд нормативу згiдно з додатком 2 Регламенту), характеристика та кiлькiсть резерву автобусiв для замiни рухомого складу в разi виходу технiки з ладу;
    наявнiсть транспортних засобiв, призначених для перевезення осiб з особливими потребами;
    строк експлуатацiї автобусiв (рiк виготовлення, строк фактичної експлуатацiї);
    наявнiсть сертифiката вiдповiдностi послуг з перевезення пасажирiв автобусами лiцензiйним умовам;
    наявнiсть виробничої бази;
    умови пiдтримання належного технiчного та санiтарного стану рухомого складу;
    умови контролю технiчного стану транспортних засобiв перед виїздом;
    умови виконання регламентних робiт з технiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв;
    досвiд роботи перевiзника-претендента, пов'язаної з вiдповiдним видом перевезення;
    наявнiсть та тяжкiсть порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, лiцензiйних умов;
    якiсть роботи автомобiльного перевiзника на даному маршрутi (у разi обслуговування на умовах договору та дозволу, укладеного та наданого) на пiдставi попереднього конкурсу;
    запропонований рiвень тарифiв або вартостi послуг;
    наявнiсть iнвестицiй (кредитiв) на придбання нового рухомого складу.
    28. Пiд час проведення конкурсу представники вiдповiдних державних органiв та громадських органiзацiй, вiдповiдно до своєї компетенцiї, надають характеристику дiяльностi перевiзника-претендента.
    29. У разi участi в конкурсi двох або бiльше перевiзникiв-претендентiв Конкурсний комiтет визначає кращого з використанням бальної системи оцiнки пропозицiй перевiзникiв-претендентiв.
    Сумарна кiлькiсть балiв, одержаних перевiзниками-претендентами згiдно з додатком 3 Регламенту, є пiдставою для визначення переможця конкурсу.
    30. Пiд час проведення конкурсу запрошуються всi перевiзники-претенденти, що беруть участь у конкурсi, у присутностi яких оголошуються конкурснi пропозицiї. Претендентам надається право на об_рунтування запропонованих ними та внесення додаткових конкурсних пропозицiй у письмовому виглядi.
    31. У разi вiдсутностi керiвника перевiзника-претендента на конкурсi його iнтереси може представляти особа, яка має довiренiсть, видану перевiзником-претендентом.
    32. У разi вiдсутностi на конкурсi представника перевiзника-претендента конкурсний комiтет розглядає конкурснi пропозицiї, викладенi в поданих претендентом документах.
    33. Переможцем конкурсу визнається перевiзник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбiльшу кiлькiсть балiв вiдповiдно до системи оцiнки пропозицiй перевiзникiв-претендентiв.
    Претендентом, який посiв друге мiсце, визнається перевiзник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбiльшу кiлькiсть балiв вiдповiдно до системи оцiнки пропозицiй перевiзникiв-претендентiв без урахування показника переможця конкурсу.
    У разi коли учасники конкурсу набрали однакову кiлькiсть балiв, пiд час визначення переможця конкурсу та перевiзника-претендента, який посiв друге мiсце, перевагу має той перевiзник-претендент, що подав конкурсному комiтетовi сертифiкат вiдповiдностi послуг з перевезення пасажирiв лiцензiйним умовам, а у разi неподання таких документiв або подання їх кiлькома перевiзниками-претендентами, що набрали однакову кiлькiсть балiв, переможець визначається шляхом голосування.
    34.Рiшення про результати конкурсу приймається Конкурсним комiтетом на закритому засiданнi в присутностi не менш як половини його складу, у тому числi голови конкурсного комiтету або його заступника, простою бiльшiстю голосiв.
    У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є голос голови конкурсного комiтету (або за його вiдсутностi голос заступника голови конкурсного комiтету).
    35.У разi надходження пiд час проведення конкурсу додаткових даних, що потребують перевiрки, та за неможливостi перевiрити їх одразу Конкурсний комiтет може не прийняти рiшення про результати конкурсу та перенести прийняття рiшення на одне з наступних засiдань, однак не пiзнiше нiж протягом 30 календарних днiв. У цьому разi додаткова оплата перевiзниками-претендентами не здiйснюється i додатковi документи вiд них не приймаються.
    36.Рiшення конкурсного комiтету про визначення переможця конкурсу, а також перевiзника-претендента, який за результатами розгляду посiв друге мiсце, оголошується перевiзникам-претендентам пiд час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який пiдписують голова та секретар конкурсного комiтету, i подається органiзатору.
    37.Протокол засiдання конкурсного комiтету повинен мiстити iнформацiю про: номери та назви об'єктiв конкурсу; найменування перевiзникiв-претендентiв; додатковi конкурснi пропозицiї перевiзникiв-претендентiв, що пропонувалися ними пiд час конкурсу i не мiстилися у поданих ними на конкурс в установлений строк документах; результати голосування членiв конкурсного комiтету або результати, отриманi за бальною системою оцiнки пропозицiй перевiзникiв-претендентiв; рiшення конкурсного комiтету про визначення переможця конкурсу та перевiзника-претендента, який за результатами розгляду посiв друге мiсце.
    38.Рiшення конкурсного комiтету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дiю рiшенням органiзатора протягом не бiльш як 30 робочих днiв з дня проведення конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувались.
    39.Витяги з протоколу засiдання конкурсного комiтету надаються на пiдставi письмової заяви перевiзника-претендента органiзатором у 20-денний строк з дня проведення конкурсу.
    40.Органiзатор укладає з переможцем конкурсу договiр на мiському автобусному маршрутi згiдно з умовами визначеного конкурсу, згiдно з додатком 4 Регламенту.
    41.У разi письмової вiдмови перевiзника-претендента, який став переможцем конкурсу, вiд укладення з органiзатором договору, договiр укладається з перевiзником-претендентом, який посiв друге мiсце.
    42.У договорi визначаються умови перевезень на маршрутi (маршрутах) вiдповiдно до визначеного об'єкта конкурсу.
    43.Якщо перевiзник-претендент брав участь i визнаний переможцем у кiлькох конкурсах, договiр укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.
    44.Строк дiї договору, який укладається за результатами конкурсу, становить п'ять рокiв.
    45.Дiя договору не може бути достроково зупинена в частинi вiдносин щодо обслуговування окремих маршрутiв та/або виконання окремих рейсiв, а тiльки на весь об'єкт конкурсу.
    46.Строк дiї договору не може бути продовжено, а маршрути включаються до об'єкта iншого конкурсу.
    47.Органiзатор має право не вводити в дiю рiшення конкурсного комiтету стосовно окремих конкурсiв у разi виявлення та пiдтвердження фактiв подання перевiзником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовiрної iнформацiї. У такому разi перевiзнику-претенденту, який подав недостовiрну iнформацiю, не повертається плата за участь у конкурсi, а надсилається вiдповiдне повiдомлення протягом 30 днiв з дня проведення конкурсу.
    48.Органiзатор має право:
    1) провести конкурс до моменту закiнчення строку дiї договору, однак не ранiше нiж за три мiсяцi до цього. У такому разi дiя договору, укладеного за результатами конкурсу, починається пiсля закiнчення строку дiї чинних документiв на перевезення;
    2) достроково розiрвати договiр автомобiльного перевiзника в разi порушення ним умов договору i укласти договiр з автомобiльним перевiзником, який брав участь у вiдповiдному конкурсi i посiв друге мiсце, або iншого, який уже працює на вiдповiдному напрямку, один раз на строк до трьох мiсяцiв до проведення конкурсу;
    3) у разi вiдкриття нового автобусного маршруту або рейсу укласти договiр автомобiльному перевiзнику один раз на строк до трьох мiсяцiв, пiсля чого за результатами роботи на маршрутi приймати рiшення щодо подальшого функцiонування маршруту та необхiдностi проведення конкурсу. Включення до об'єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться пiсля погодження конкурсним комiтетом технiко-економiчного об_рунтування;
    4) у разi вiдмови перевiзника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевiзника-претендента, який посiв друге мiсце, вiд укладення договору укласти договiр з автомобiльним перевiзником один раз на строк до трьох мiсяцiв до проведення конкурсу;
    5) у разi визнання недiйсним, зупинення чи скасування судом рiшення конкурсного комiтету чи договору укласти договiр один раз на строк до трьох мiсяцiв автомобiльному перевiзнику для здiйснення перевезень, обумовлених об'єктом конкурсу.
    49.Контроль за виконанням умов договору здiйснює органiзатор та iншi органи виконавчої влади згiдно з компетенцiєю, за наявностi вiдповiдного звернення або доручення органiзатора.
    ФIНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА РОЗГЛЯД СПОРIВ
    50.Фiнансування проведення конкурсу здiйснюється за рахунок коштiв, внесених перевiзниками-претендентами як плата за участь у конкурсi.
    51.Розмiр плати за участь у конкурсi встановлюється на пiдставi кошторису витрат i не може перевищувати 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян на дату подання заяви про участь у конкурсi.
52.Перевiзник-претендент, який бере участь у кiлькох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсi окремо i вносять на рахунок виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради рахунок № ____________________ в УДК у Львiвськiй областi МФО ______ ЗКПО ________ в розмiрi
    E 100 неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян.
    53.Кошторис витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з: пiдготовки пропозицiй щодо об'єктiв та умов конкурсу; розмiщення iнформацiї про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової iнформацiї; органiзацiї приймання документiв; перевiрки достовiрностi одержаної вiд перевiзника-претендента iнформацiї; аналiзу та оцiнки вiдповiдностi пропозицiй перевiзника-претендента умовам конкурсу; пiдготовки iнформацiйних матерiалiв для членiв конкурсного комiтету; доведення результатiв конкурсу до вiдома перевiзникiв-претендентiв; подання перевiзникам-претендентам iнформацiї про участь у конкурсi; технiчного забезпечення конкурсу, виготовлення паспортiв автобусних маршрутiв.
    Кошторис затверджує органiзатор.
v54.Затверджений органiзатором кошторис є пiдставою для визначення суми, яку сплачує перевiзник-претендент за участь у конкурсi.
    55.Плата за участь у конкурсi вноситься перевiзником-претендентом на рахунок органiзатора.
    56.Кошти, сплаченi за участь у конкурсi, повертаються повнiстю у разi, коли конкурс не вiдбувся або переможця не було визначено з вини органiзатора, а також перевiзникам-претендентам, якi подали достовiрну iнформацiю, за настання обставин, визначених пунктом 48 цього Регламенту.
    57.Перевiзникам-претендентам, якi не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсi не повертається i використовується на покриття витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням конкурсу.
    58.У разi коли перевiзник-претендент до початку проведення конкурсу офiцiйно вiдмовився вiд участi у конкурсi, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсi:
    за умови вiдкликання заяви до завершення приймання документiв - 80 вiдсоткiв плати;
    за умови вiдкликання заяви пiсля завершення приймання документiв, але до проведення конкурсу - 60 вiдсоткiв.
    59.Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днiв з дати його проведення та розглядатися органiзатором протягом 30 днiв з дня надходження скарги вiд перевiзника-претендента. Неврегульованi органiзатором спори розв'язуються в установленому порядку.
Керуючий справами Г.Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради