Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
Додаток
до рiшення виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.11.2008 № 316
м.Червоноград
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок роботи Комiсiї при розглядi питань щодо вiдключення окремих житлових будинкiв, пiд'їздiв з окремими тепловими вводами або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мережi централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi вiд централiзованого теплопостачання.

    1.Комiсiя в своїй роботi керується наказом Мiнiстерства будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства Ураїни вiд 22.11.2005 року № 4, постановою КМ України вiд 21.07.2005 року № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення та типового договору про надання послуг централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення", наказом Мiнiстерства з питань житлово-комунального господарства України вiд 06.11.2007р. №169 "Про затвердження Змiн до наказу Мiнбуду України вiд 22.11.2005р. №4", ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд ____ 2008р. року №___ "Про затвердження Порядку вiдключення окремих житлових будинкiв, пiд'їздiв з окремими тепловими вводами або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мережi централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання в м.Червоноградi".
    2.Засiдання комiсiї проводиться по середах по мiрi поступлення заяв, але не рiдше, нiж одного разу в мiсяць.
    3.Засiдання Комiсiї вважається правомочним, коли присутнi не менше 2/3 затвердженого складу Комiсiї, рiшення Комiсiї приймається бiльшiстю вiд загального складу..
    4.Засiдання Комiсiї вiдбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Комiсiя може розглянути заяву i поданi матерiали без участi заявника /при його згодi або при неможливостi прийняти участь в засiданнi комiсiї/.
    5.Комiсiя у мiсячний термiн, пiсля подачi заяви на вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП, вивчає конкретне мiсце знаходження житлового будинку, наявностi димових i вентиляцiйних каналiв, враховує план перспективного розвитку систем централiзованого теплопостачання та iснуючий стан мереж енергозабезпечення даного будинку чи району.
    6.При позитивному рiшеннi Комiсiї заявнику в 10 денний термiн надається /надсилається/ витяг з протоколу засiдання Комiсiї, в якому повинно бути вiдображено:
    -джерело теплопостачання, що допускається в даному примiщеннi;
    -перелiк органiзацiй, до яких необхiдно звернутись за отриманням технiчних умов для розробки проекту автономного /iндивiдуального/ теплопостачання i вiдокремлення вiд мереж ЦО i ГВП.
    7.Одночасно Комiсiя роз'яснює заявнику, що:
    7.1.Розробка проекту автономного /iндивiдуального/ теплопостачання та вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП /далi проект/ розробляється на основi рiшення Комiсiї, проектною або проектно-монтажною органiзацiєю, в якої наявна лiцензiя на даний вид дiяльностi /перелiк органiзацiй можна отримати в iнспекцiї ДАБК, вул.Паркова, 2а, тел. 2-60-49/.
    7.2.Проект погоджується з органiзацiями, якi видали технiчнi умови;
    7.3.Вiдключення будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мереж ЦО i ГВП виконується лiцензованою монтажною органiзацiєю /органiзацiями/, яка реалiзує проект, за участю представникiв власника житлового будинку, власника квартири та виконавця послуг з ЦО i ГВП;
    7.4.По закiнченню монтажних робiт складається акт про реалiзацiю проекту i в десятиденний термiн подається заявником на затвердження Комiсiї. Разом з актом на Комiсiю додається:
    - довiдка про те, що один примiрник погодженого проекту знаходиться у власника будинку;
    - акт виконаних робiт вiдповiдної форми, пiдписаний монтажною органiзацiєю, заявником та власником будинку;
    7.5.Затверджений акт про вiдключення будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мереж ЦО i ГВП являється основою для перегляду умов договору з надання послуг з ЦО i ГВП. /Бланк згаданого акту можна отримати пiсля погодження проекту в КП "Червонограджитлокомунсервiс"/.
Керуючий справами Георгiй Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради