Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
Додаток
до рiшення виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.11.2008 № 316
м.Червоноград
ПОРЯДОК
вiдключення окремих житлових будинкiв, пiд'їздiв з окремими тепловими вводами або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi вiд централiзованого теплопостачання.

    1.Загальнi положення.
    1.1.Цей Порядок визначає процедуру вiдключення вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води /далi ЦО i ГВП/ житлових будинкiв, пiд'їздiв з окремими тепловими вводами або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку при вiдмовi споживачiв вiд послуг ЦО i ГВП.
    1.2. Для реалiзацiї права споживачiв на вiдмову вiд отримання послуг ЦО i ГВП створенiй мiжвiдомчiй комiсiї /додаток 2/ проводити засiдання по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.
    1.3. Дiя цього Порядку не поширюється на власникiв, наймачiв /орендарiв/ окремих примiщень, якi були вiдокремленi вiд мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання та користуються автономним теплопостачанням до набрання чинностi цим Порядком.
    1.4. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:
    - система автономного теплопостачання будинку - сукупнiсть джерела теплової енергiї до 1 Гкал/год, яке розмiщується в межах цього будинку /частинi будинку, надбудовi чи прибудовi до цього будинку/, внутрiшньобудинкових мереж i систем теплопостачання окремих примiщень;
    -система iндивiдуального /поквартирного/ теплопостачання /опалення та/або гарячого водопостачання/ - система, яка розташована в окремому примiщеннi в межах даної квартири та призначена для обслуговування цiєї квартири.
    Iншi термiни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про житлово-комунальнi послуги" /1875-15/ та "Про теплопостачання" /2633-15/.
    2. Порядок розгляду та прийняття рiшення про вiдключення окремих житлових будинкiв, пiд'їздiв з окремими тепловими вводами або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мереж централiзованого опалення i гарячого водопостачання.
    2.1. Для вирiшення питання вiдключення житлового будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мереж централiзованого опалення його власник/власники повинен/повиннi звернутись до Комiсiї з письмовою заявою про вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП.
    У заявi про вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП власник/власники зазначає/зазначають причини вiдключення.
    До заяви додається копiя протоколу загальних зборiв мешканцiв будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку щодо створення iнiцiативної групи з вирiшення питання вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП та прийняття рiшення про влаштування у будинку, пiд'їздi з окремим тепловим вводом, у всiх квартирах по стояку багатоповерхового будинку системи автономного або iндивiдуального опалення. Рiшення про вiдключення будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд системи централiзованого опалення з улаштуванням автономного /iндивiдуального/ опалення повинно бути пiдтримане всiма власниками примiщень у житловому будинку. Пiдтримка має бути пiдтверджена письмовою заявою, завiреною пiдписом i печаткою власника будинку.
    2.2. Комiсiя, пiсля вивчення наданих власником/власниками документiв, у мiсячний строк приймає рiшення щодо вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП, улаштування автономної /iндивiдуальної/ системи теплопостачання та збiр вихiдних даних i технiчних умов для виготовлення проектної документацiї.
    При цьому обов'язково враховуються технiчнi можливостi iснуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання даного населеного пункту, окремого мiкрорайону або житлового будинку щодо забезпечення живлення запропонованої власником системи теплопостачання. Комiсiєю розглядаються питання збiльшення потужностей та їх фiнансування за рахунок коштiв замовника проекту.
    Засiдання Комiсiї вiдбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Рiшення Комiсiї оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний строк надається заявниковi.
    2.2.1. При позитивному рiшеннi Комiсiї заявниковi надається перелiк органiзацiй, до яких слiд звернутися для отримання технiчних умов для розробки проекту автономного /iндивiдуального / теплопостачаня i вiдокремлення вiд мереж ЦО i ГВП
    2.2.2. Пiдставою для вiдмови у наданнi дозволу на вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП є невиконання умов, визначених у пунктах 2.1. та 2.2. цього Порядку.
    У разi незгоди заявника з вiдмовою спiр вирiшується в судовому порядку.
    2.2.3. Якщо заявником є власник, наймач /орендар/ окремої квартири /примiщення/, Комiсiя має право не розглядати його заяву до прийняття рiшення про вiдключення вiд мереж централiзованого теплопостачання всього будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку.
    Про вiдмову у розглядi заяви Комiсiя повiдомляє заявника у десятиденний строк.
    2.3. Отримання технiчних умов може виконуватись безпосередньо заявником або вiдповiдно до договору проектною чи проектно-монтажною органiзацiєю.
    2.3.1. Проект автономного /iндивiдуального/ теплопостачання i вiдокремлення вiд мереж ЦО i ГВП виконує проектна або проектно-монтажна органiзацiя на пiдставi договору iз заявником.
    2.4. Проект автономного /iндивiдуального/ теплопостачання повинен вiдповiдати вимогам чинних нормативних документiв. Вибiр запропонованих схем може супроводжуватися економiчними розрахунками.
    2.4.1. Разом з проектом автономного /iндивiдуального/ теплопостачання надаються:
    - проектнi рiшення щодо опалення мiсць загального користування у будинку;
    - технiчнi рiшення з розрахунками щодо реконструкцiї iснуючої системи теплопостачання: перенесення транзитних стоякiв, їхня iзоляцiя, можливе перекладання розподiльних трубопроводiв, стоякiв, замiна дросельних дiафрагм, елеваторiв, теплолiчильникiв тощо;
    - тепловi навантаження мiсць загального користування;
    - розрахованi тепловi навантаження будинку;
    - технiчнi рiшення з перерахунку та замiни внутрiшньобудинкових систем газо- та електропостачання /залежно вiд типу нагрiвачiв/.
    2.4.2. Проект узгоджується з усiма органiзацiями, якi видали технiчнi умови на пiдключення будинку до зовнiшнiх мереж.
    2.5. Вiдключення примiщень вiд внутрiшньобудинкових мереж ЦО i ГВП виконується монтажною органiзацiєю, яка реалiзує проект, за участю представника власника житлового будинку або уповноваженої ним особи, представника виконавця послуг ЦО i ГВП та власника, наймача /орендаря/ квартири /нежитлового примiщення/ або уповноваженої ними особи.
    Роботи з вiдключення будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мереж ЦО i ГВП виконуються у мiжопалювальний перiод.
    2.6. По закiнченнi робiт складається акт про вiдключення будинку, пiд'їзду з окремим тепловим вводом або всiх квартир по стояку багатоповерхового будинку вiд мереж ЦО i ГВП i в десятиденний термiн подається заявником до Комiсiї на затвердження.
    2.7. Пiсля затвердження акта на черговому засiданнi Комiсiї сторони переглядають умови договору про надання послуг з централiзованого теплопостачання.
    2.8. Для виконання робiт з пiдготовки внутрiшньобудинкових мереж ЦО i ГВП до опалювального сезону пiсля вiдключення примiщення вiд мереж його власник, наймач /орендар/ зобов'язаний надавати представнику виконавця послуг з ЦО i ГВП можливiсть доступу до транзитних трубопроводiв вiдповiдно до порядку їх технiчного огляду, установленого Правилами утримання житлових будинкiв та прибудинкових територiй, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України вiд 17.05.2005 року № 76 / 0927-05/, зареєстрованими у Мiн'юстi України 25.0.2005 року за № 927/11207.
Керуючий справами Георгiй Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради