Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 1
м.Червоноград
Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2011 роцi

    Заслухавши данi та аналiтичну iнформацiю про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у 2011 роцi та на виконання Закону України "Про звернення громадян ", Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 року №589-р "Про схвалення Концепцiї створення Нацiональної системи опрацювання звернень до органiв виконавчої влади " доручення голови облдержадмiнiстрацiї вiд 4 жовтня 2011 року №96/0/6-11 "За результатами розгляду на засiданнi Колегiї обласної державної адмiнiстрацiї питання ,, Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян за 9 мiсяцiв 2011 року та Концепцiї створення Нацiональної системи опрацювання звернень до органiв виконавчої влади " виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Роботу по розгляду звернень громадян до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вважати задовiльною.
    2.Керiвникам виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та комунальних пiдприємств забезпечити безумовне виконання Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", яким передбачено:
    2.1.Спрямувати органiзацiйну роботу на створення необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на письмовi звернення та особистий прийом;
    2.2.Не допускати практику визнання заяв чи скарг необ_рунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рiшень, недопущення надання неповних вiдповiдей за зверненнями громадян, iз порушенням строкiв, безпiдставної передачi розгляду звернень iншим органам;
    2.3.Створювати умови для участi заявникiв у перевiрцi поданих заяв чи скарг, надання їм можливостi знайомитися з матерiалами перевiрок;
    2.4.Взяти пiд особистий контроль розгляд звернень та забезпечити першочерговий особистий прийом жiнок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, Героїв Соцiалiстичної Працi, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
    2.5.Домагатися конкретного вирiшення об_рунтованих звернень, особливо найменш соцiально захищених категорiй громадян.
    2.6.Придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються ветерани вiйни та працi, iнвалiди, громадяни, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, багатодiтнi сiм'ї та одинокi матерi;
    2.7.Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи щодо шляхiв вирiшення питань, з якими найчастiше звертаються громадяни та з метою зменшення повторних звернень громадян;
    3.Начальнику загального вiддiлу (Т.Мартенс):
    3.1.При пiдведеннi пiдсумкiв роботи за зверненнями громадян на засiданнях виконкому подавати iнформацiю про виконання наданих зобов'язань.
    3.2.Органiзувати на веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян" прийом електронних звернень громадян.
    4.Першому заступниковi мiського голови (С.Дмуховському) вживати заходiв спрямованих на зменшення кiлькостi звернень мешканцiв гуртожиткiв з питань приватизацiї кiмнат.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Данi про роботу iз зверненнями громадян за 2011р. в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2010р. у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради