Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 238
м.Червоноград
Про фiнансування та органiзацiю оплачуваних громадських робiт у м. Червоноградi, смт.Гiрнику та м.Соснiвка на 2012 рiк

    Для забезпечення тимчасової зайнятостi громадян мiста та вiдповiдно до ст. 23 Закону України "Про зайнятiсть населення", Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" вiд 02.03.2000р № 1533-III, ст.23-1 Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо зменшення впливу свiтової фiнансової кризи на сферу зайнятостi населення" вiд 25.12.2008 № 799-VI, "Положення про порядок органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2008 року № 839 та "Порядку фiнансування за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття оплачуваних громадських робiт", затвердженого наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 21.02.2008 № 61 й зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.03.2008 № 162/14853, враховуючи наявний потенцiал робочої сили не задiяної до активної дiяльностi, наявностi значних обсягiв робiт по благоустрою мiста, необхiдностi проведення ремонтiв об'єктiв культури, освiти, охорони здоров'я та керуючись пп. 7 п."б".ст. 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi"вiд 27.05.97р. № 280 97/ВР, виконавчий комiтет мiської ради.
    ВИРIШИВ:
    1.Фiнансування оплачуваних громадських робiт проводити за рахунок коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй та за рахунок коштiв мiсцевого бюджету iз залученням коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.
    2.Начальнику управлiння житлово-комунального господарства О.Войтовичу:
    2.1.до 31.12.2011 року визначити обсяги та види робiт, якi необхiдно виконати на об'єктах комунальної власностi шляхом органiзацiї громадських робiт за рахунок коштiв мiсцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття вiдповiдно до додатку 1.
    3.Органiзовувати та проводити оплачуванi громадськi роботи за рахунок коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй, для яких цi роботи виконуються, вiдповiдно до потрiбних їм видiв робiт. Всi види громадських робiт, що здiйснюються за кошти пiдприємств вважати такими, що мають суспiльно-корисне значення.
    4.Затвердити види робiт, якi можуть застосовуватись пiд час органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у 2012 роцi вiдповiдно до додатку 2.
    5.Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй надати iнформацiю щодо можливих видiв, обсягiв фiнансування та чисельностi залучення до таких робiт громадян надати до Червоноградського мiського центру зайнятостi.
    6.Червоноградському мiському центру зайнятостi (в.о.директора п. I.Зайко):
    6.1. до 15.12.2011 року спiльно з пiдприємствами, органiзацiями та установами мiста визначити обсяги та види робiт, порядок їх проведення за рахунок коштiв пiдприємств на яких будуть проводитись громадськi роботи та коштiв фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття;
    6.2. до 01.02.2012 року укласти договори з пiдприємствами, органiзацiями та установами мiста на органiзацiю оплачуваних громадських робiт за згодою безробiтних;
    6.3. забезпечити фiнансування громадських робiт за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття та за рахунок коштiв пiдприємств;
    6.4. забезпечити скерування протягом року 335 безробiтних на пiдприємства, органiзацiї та установи мiста вiдповiдно укладених договорiв.
    7. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови п. А.Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради