Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 146
м.Червоноград
Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

    Розглянувши висновки комiсiї з питань захисту прав дитини вiд 02.08.2011 р. № 76 - 98, керуючись ст. 34 Закону України ''Про мiсцеве самоврядування в Українi'', ч. 4,5 ст.19; ст.157, ст.158 -161, ст.171, ст.ст. 173 - 178, 243, 244 - 249 Сiмейного кодексу України, ст.ст. 29, 55, 56, 58, 61-63, 66, 67, 71, 72, 74 Цивiльного кодексу України, ст. 71 Житлового кодексу України, ст. 12 Закону України ''Про основи соцiального захисту бездомних громадян i безпритульних дiтей'', ст.ст. 17, 18, 25 Закону України ''Про охорону дитинства'', ст. 11 Закону України ''Про забезпечення органiзацiйно - правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування'', Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.09.2008 р. № 866 ''Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов'язаної iз захистом прав дитини'', рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 29.11.2007 р. № 215, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Надати малолiтнiй Мiщенко Веронiцi Сергiївнi - 21.08.2009 р.н. статус дитини - сироти. Мати: Мiщенко Олена Юрiївна померла. (Свiдоцтво про смерть серiя I-СГ № 241345 вiд 18.02.2011 р. № 114 видане вiддiлом державної реєстрацiї актiв цивiльного стану Червоноградського мiського управлiння юстицiї Львiвської областi ). Батько: Мiщенко Сергiй Владленович записаний за заявою матерi згiдно з ч.1 ст. 135 Сiмейного кодексу України (витяг вiд 05.09.2009 р. № 00001291183 виданий вiддiлом реєстрацiї актiв цивiльного стану Червоноградського мiського управлiння юстицiї Львiвської областi ).
    2. Призначити Мiщенко Людмилу Василiвну - 31.07.1956 р.н. опiкуном над малолiтньою Мiщенко Веронiкою Сергiївною - 21.08.2009 р.н.
    3. Зберегти за малолiтньою Мiщенко Веронiкою Сергiївною - 21.08.2009 р.н. житлову площу за мiсцем реєстрацiї за адресою: м. Червоноград, вул. Стуса, буд. № 23, кв. № 94.
    4. Призначити Мiщенко Людмилу Василiвну - 31.07.1956 р.н. опiкуном над житлом та майном малолiтньої Мiщенко Веронiки Сергiївни - 21.08.2009 р.н. за адресою: м. Червоноград, вул. Стуса, буд. № 23, кв. № 94.
    5. Надати малолiтньому Вислоцькому Володимиру Олеговичу - 23.04.1998 р.н. статус дитини - сироти. Мати: Надбережна Галина Володимирiвна померла. (Свiдоцтво про смерть серiя I-СГ № 282691 вiд 13.02.2003 р. № 100 видане вiддiлом РАГС Червоноградського управлiння юстицiї Львiвської областi ). Батько: Вислоцький Олег Семенович помер. (Свiдоцтво про смерть серiя I-ИД № 016790 вiд 10.02.2006 р. № 10 видане вiддiлом реєстрацiї актiв цивiльного стану Пiдгаєцького районного управлiння юстицiї Тернопiльської областi ).
    6. Призначити Голень Марiю Миронiвну - 15.02.1956 р.н. опiкуном над малолiтнiм Вислоцьким Володимиром Олеговичем - 23.04.1998 р.н.
    7. Зберегти за малолiтнiм Вислоцьким Володимиром Олеговичем - 23.04.1998 р.н. житлову площу за мiсцем реєстрацiї за адресою: м. Червоноград, вул. Стуса, буд. № 14, кв. № 89.
    8. Призначити Голень Марiю Миронiвну - 15.02.1956 р.н. опiкуном над житлом та майном малолiтнього Вислоцького Володимира Олеговича - 23.04.1998 р.н. за адресою: м. Червоноград, вул. Стуса, буд. № 14, кв. № 89.
    9. Влаштувати малолiтнiх дiтей: Лескова Вiталiя Романовича - 16.04.2004 р.н. та Лескову Вiкторiю Романiвну - 30.12.2006 р.н. на тимчасове перебування у Червоноградську загальноосвiтню школу-iнтернат для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування на перiод виготовлення документiв.
    10. п. 14 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.10.2010 р. № 228 про надання малолiтнiй Безрученко Каролiнi Сергiївнi - 24.06.2004 р.н. статусу дитини, позбавленої батькiвського пiклування вважати таким, що втратив чиннiсть.
    11. Передати малолiтнiх дiтей: Бабiй Карину Сергiївну - 16.12.2001 р.н. та Алiсова Вiталiя Володимировича - 17.09.2005 р.н. на виховання матерi Бабiй Наталiї Володимирiвнi.
    12. п. 8 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.11.2010 р. № 257 вважати таким, що втратив чиннiсть.
    13. Направити неповнолiтнього Запiсоцького Андрiя Петровича - 20.02.1995 р.н. у Червоноградську загальноосвiтню школу-iнтернат для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, як дитину позбавлену батькiвського пiклування.
    14. Дозволити неповнолiтньому Лесику Iгорю Анатолiйовичу - 05.02.1994 р.н. прийняти в дар квартиру за адресою: м. Червоноград, вул. Шептицького, буд. № 9, кв. № 34 за згодою матерi Лесик Марiї Дмитрiвни.
    15. Дозволити Бордюк Русланi Володимирiвнi вiд iменi малолiтньої дочки Бордюк Христини Михайлiвни - 30.07.2002 р.н. прийняти в дар 1/2 ч. квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Корольова, буд. № 1, кв. № 27.
    16. Дозволити Горянськiй Нелi Василiвнi вiд iменi малолiтньої дочки Гусар Мирослави Андрiївни - 30.03.1998 р.н. прийняти в дар квартиру за адресою: м. Соснiвка, провулок Схiдний, буд. № 3, кв. № 2 та земельну дiлянку площею 0,0804 га., яка розташована за адресою: м. Соснiвка, вул. Схiдний провулок, 3/2.
    17. Дозволити неповнолiтньому Павленку Тарасу Вiкторовичу - 21.07.1995 р.н. прийняти в дар ? ч. квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Забузька, буд. № 24 за згодою батька Павленка Вiктора Дмитровича.
    18. Дозволити неповнолiтньому Павленку Тарасу Вiкторовичу - 21.07.1995 р.н. продати належну ? ч. квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Корольова, буд. № 8, кв. № 9 за згодою батька Павленка Вiктора Дмитровича.
    19. Дозволити Бєлоусу Володимиру Iвановичу вiд iменi малолiтньої дочки Бєлоус Данiели Володимирiвни - 17.02.2005 р.н. продати належну частку квартири, що знаходиться у м. Червоноградi, вул. Шухевича, буд. № 12, кв. № 47 за умови одночасної купiвлi квартири за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка, буд. № 7, кв. № 83 та реєстрацiї права спiльної часткової власностi з встановленням малолiтньої Бєлоус Д.В. спiввласником рiвноцiнної частки у спiльнiй квартирi.
    20. Дозволити Грей Iринi Любимирiвнi вiд iменi малолiтнiх дiтей: Грея Владислава Петровича - 28.11.2009 р.н. та Грея Петра Петровича - 11.02.2011 р.н. продати належнi частки квартири, що знаходиться у м. Червоноградi, вул. Корольова, буд. № 1, кв. № 37 за умови одночасної купiвлi квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Бандери, буд. № 19, кв. № 60 та реєстрацiї права спiльної часткової власностi з встановленням малолiтнiх Грея В.П. та Грея П.П. спiввласниками рiвноцiнних часток у спiльнiй квартирi.
    21. Дозволити неповнолiтньому Довганю Iгорю Михайловичу - 22.12.1996 р.н. продати належну 1/4 частку квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, буд. № 26, кв. № 52 та купити рiвноцiнну частку квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Винниченка, буд. № 1, кв.№ 1 за згодою матерi Луночкiної Iрини Андрiївни.
    22. Дозволити Бандрiвськiй Марiаннi Анатолiївнi вiд iменi малолiтньої дочки Бандрiвської Юлiї Борисiвни - 10.04.1998 р.н. продати належну ? ч. квартири, що знаходиться у м. Червоноградi, вул. Стуса, буд. № 27, кв. № 52 за умови одночасної купiвлi рiвноцiнної частки квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Шептицького, буд. № 3 а, кв. № 68 та реєстрацiї права спiльної часткової власностi з встановленням малолiтньої Бандрiвської Ю.Б. спiввласником рiвноцiнної частки у спiльнiй квартирi.
    23. Дозволити неповнолiтньому Бандрiвському Михайлу Борисовичу - 08.06.1996 р.н. продати квартиру за адресою: м. Червоноград, вул. Стуса, буд. № 27, кв. № 52, який має право користування даною житловою площею згiдно реєстрацiї за згодою матерi Бандрiвської Марiанни Анатолiївни та надати неповнолiтньому Бандрiвському М.Б. право користування житлом за адресою: м. Червоноград, вул. Шептицького, буд. № 3 а, кв. № 68.
    24. Дозволити Прокопчук Олександрi Олегiвнi вiд iменi малолiтньої дочки Прокопчук Анастасiї Олександрiвни - 14.02.2007 р.н. продати належну 1/7 ч. квартири, що знаходиться у м. Червоноградi, вул. Купчинського, буд. № 6А, кв. № 24 за умови одночасної купiвлi рiвноцiнної частки будинку за адресою: с. Перетоки, вул. Шевченка, буд. № 4, Сокальський р., Львiвська обл. та реєстрацiї права спiльної часткової власностi з встановленням малолiтньої Прокопчук А.О. спiввласником рiвноцiнної частки у спiльному будинку.
    25. Дозволити неповнолiтньому Прокопчуку Тимофiю Олеговичу - 07.11.1994 р.н. продати належну 1/7 ч. квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Купчинського, буд. № 6А, кв. № 24 та купити рiвноцiнну частку будинку за адресою: с. Перетоки, вул. Шевченка, буд. № 4, Сокальський р., Львiвська обл. за згодою матерi Прокопчук Тетяни Олександрiвни.
    26. Дозволити Прокопчук Тетянi Олександрiвнi вiд iменi малолiтнiх дiтей: Прокопчука Богдана Олеговича - 01.10.1998 р.н., Прокопчук Анни Олегiвни - 11.08.2001 р.н., Прокопчук Камiли Олегiвни - 28.02.2007 р.н. продати належнi частки квартири, що знаходиться у м. Червоноградi, вул. Купчинського, буд. № 6А, кв. № 24 за умови одночасної купiвлi рiвноцiнних часток будинку за адресою: с. Перетоки, вул. Шевченка, буд. № 4, Сокальський р., Львiвська обл. та реєстрацiї права спiльної часткової власностi з встановленням малолiтнiх Прокопчука Б.О., Прокопчук А.О. та Прокопчук К.О. спiввласниками рiвноцiнних часток у спiльному будинку.
    27. Дозволити неповнолiтнiй Колодiй Оленi Миколаївнi - 20.02.1995 р.н. продати належну 1/4 ч. квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Купчинського, буд. № 6, кв. № 9 та купити рiвноцiнну частку квартири за адресою: м. Львiв, вул. Коновальця Є., буд. № 62, кв. 3 за згодою батька Колодiя Миколи Андрiйовича.
    28. Дозволити неповнолiтньому Гентошу Павлу Миколайовичу - 16.07.1994 р.н. продати належну 1/5 ч. квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Бандери, буд. № 53, кв. № 8 та купити рiвноцiнну частку будинку за адресою: с. Полянка, вул. Центральна, буд. № 32а, Пустомитiвський р., Львiвська обл. за згодою матерi Гентош Свiтлани Павлiвни.
    29. Дозволити неповнолiтньому Павлову Сергiю Миколайовичу - 02.04.1996 р.н. продати належну 1/5 ч. квартири за адресою: м. Червоноград, вул. Бандери, буд. № 11, кв. № 57 та купити рiвноцiнну частку квартири за адресою: м. Санкт-Петербург, вул. Ленська, буд. № 19, корп. 1, кв. № 30, Росiйська Федерацiя.
    30. Проживання малолiтнього Воронка Максима Сергiйовича - 16.02.1999 р.н. з батьком Воронком Сергiєм Михайловичем є доцiльним та вiдповiдає iнтересам дитини.
    31. Участь батька Синичкiна Володимира Олеговича у вихованнi малолiтньої дочки Синичкiної Єви Володимирiвни - 19.09.2003 р.н. є доцiльною.
    32. Побачення Ходаковського Анатолiя Вiкторовича з малолiтнiм братом Гергелем Вiталiєм Вiкторовичем - 17.08.2007 р.н. є доцiльним один раз на мiсяць. Дитина перебуває у Будинку дитини м. Львова.
    33. Вiдмовити вiддiлу ДВС Червоноградського мiського управлiння юстицiї у Львiвськiй областi у наданнi згоди на примусове вiдчуження квартири № 156 в буд. № 18 по вул. Сокальськiй в м. Червоноградi, Львiвської областi, в якiй зареєстрована малолiтня Свiрiдова Марта-Олександра Олександрiвна - 23.10.1999 р.н.
    34. Проживання неповнолiтнього Коновського Вiталiя Iвановича - 09.05.1997 р.н. є доцiльним за адресою: м. Червоноград, вул. Бандери, буд. № 19, кв. № 44 згiдно мiсця реєстрацiї.
    35. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради