Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 14.05.2010 № 538
м.Червоноград
Про мiський бюджет м. Червонограда на 2010 рiк


    Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк", керуючись п. 23 ст. 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада вирiшила:
    1. Установити загальний обсяг доходiв мiського бюджету м. Червонограда на 2010 рiк у сумi 210 385 539 гривень.
Обсяг доходiв загального фонду бюджету визначити у сумi 189 888 437 гривень, спецiального фонду бюджету 20 497 102 гривнi, у тому числi бюджету розвитку 7 115 100 гривень (додаток №1).
    2. Затвердити загальний обсяг видаткiв мiського бюджету м.Червонограда на 2010 рiк у сумi 215 242 850 гривень, в тому числi обсяг видаткiв загального фонду бюджету у сумi 194 548 614 гривень та видаткiв спецiального фонду бюджету - 20 694 236 гривень, в тому числi бюджету розвитку - 7 283 538 гривень за функцiональною (додаток №2) та вiдомчою (додаток №3) структурою бюджету.
    3. Установити розмiр оборотної касової готiвки мiського бюджету м.Червонограда у сумi 1000 тис.грн.
    4. Затвердити обсяги мiжбюджетних трансфертiв мiж мiським бюджетом м.Червонограда та iншими бюджетами на 2010 рiк (додаток №4).
    5. Установити розмiр резервного фонду мiського бюджету на 2010 рiк у сумi 300,0 тис.грн.
    6. Затвердити лiмiт чисельностi та кiлькостi службових легкових автомобiлiв, видатки на утримання виконавчих органiв Червоноградської мiської ради (додаток №5).
    7. Установити, що до доходiв загального фонду мiського бюджету на 2010 рiк належать:
    а) закрiпленi доходи:
    1) податок з доходiв фiзичних осiб, що зараховується до мiського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України;
    2) фiксований податок, який зараховується до мiського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходiв фiзичних осiб;

    3) плата за державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;    4) єдиний податок (крiм частини цього податку, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування);
    5) плата за торговий патент на здiйснення деяких видiв пiдприємницької дiяльностi (за винятком плати за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);
    6) державне мито, що сплачується за мiсцем розгляду та оформлення документiв;
    7) надходження адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад або утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями;
    8) 50% вiдсоткiв адмiнiстративних штрафiв у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху;
    б) власнi доходи:
    1) мiсцевi податки i збори;
    2) плата за землю, що зараховується до мiського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України;
    3) податок на промисел;
    4) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв, нерухомого та iншого майна, що належить до комунальної власностi Червоноградської мiської ради та зараховується до бюджету у порядку, визначеному мiською радою;
    5) податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є мiська рада;
    6) частина прибутку (доходу) комунальних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету у порядку визначеному мiською радою;
    7) надходження сум вiдсоткiв за користування тимчасово вiльними бюджетними коштами;
    8) штрафнi санкцiї за порушення законодавства про патентування;
    9) кошти вiд реалiзацiї безхазяйного майна (у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач), знахiдок, спадкового майна (у разi вiдсутностi спадкоємцiв за заповiтом i за законом, усунення їх вiд права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також вiдмови вiд її прийняття), майна, одержаного територiальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цiнностей i грошових коштiв, власники яких невiдомi;
    10) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод iз суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;
    11) iншi надходження, передбаченi чинним законодавством.
    в) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;
    г) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України та обласного бюджету;
    8. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiського бюджету у 2010 роцi є:
    1) надходження до бюджету розвитку мiського бюджету, до яких належать:
    - кошти вiд вiдчуження майна мiської комунальної власностi;
    - 90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної i комунальної власностi та 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення та прав на них, що перебувають у комунальнiй власностi пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi;
    - кошти, якi передаються з iншої частини бюджету за рiшенням мiської ради;
    - запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;
    - субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;
    - iншi надходження згiдно з чинним законодавством.
    2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв у розмiрi 50 вiдсоткiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї мiської ради;
    3) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв мiського бюджету;
    4) 20 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;
    5) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);
    6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв;
    7) надходження до цiльового фонду, утвореного мiською радою;
    8) грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;
    9) iншi субвенцiї з державного та обласного бюджету.
    Кошти спецiального фонду мiського бюджету витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.
    9. Установити, що у 2010 роцi передача в оренду комунального майна здiйснюється виключно на конкурсних засадах, крiм комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; пiдприємствам i громадським органiзацiям у сферi культури i мистецтв (у тому числi нацiональним творчим спiлкам та їх членам пiд творчi майстернi); громадським органiзацiям ветеранiв; громадським органiзацiям iнвалiдiв; центрам професiйної, соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв та центрам ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, а також пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв, яким визначена доцiльнiсть надання державної допомоги вiдповiдно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi"; Пенсiйному фонду України та його органам; державним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження; вiтчизняним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження книжкової продукцiї, що забезпечують пiдготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 вiдсоткiв книжкової продукцiї державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релiгiйним органiзацiям для забезпечення проведення богослужiнь, релiгiйних обрядiв та церемонiй.
Оренднi ставки за користування комунальним майном, затвердженi рiшенням мiської ради вiд 14.06.2007 року №142, застосовуються як стартовi при проведеннi конкурсу.
Рiшення про оголошення конкурсу приймається розпорядженням мiського голови.
Орендар, який належно виконує свої обов'язки за договором оренди нерухомого майна, строк дiї якого закiнчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, але не бiльше нiж на два роки.
Орендар, який має намiр скористатися таким правом, повинен повiдомити про це орендодавця не пiзнiше нiж за мiсяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.
Установити, що у 2010 роцi нерухоме майно органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, що не використовується зазначеними органами для здiйснення своїх функцiй, може бути передано в оренду строком до 1 сiчня 2011 року.
    10. Установити, що кошти податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, якi зараховуються до спецiального фонду мiського бюджету спрямовуються на фiнансування витрат, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг, що належать до комунальної власностi.
    11. У разi змiни мiсцезнаходження юридичною особою та мiсця проживання фiзичною особою пiдприємцем сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.
    12. Затвердити розподiл вiльних залишкiв бюджетних коштiв, що утворилися на 1 сiчня 2010 року по загальному фонду мiського бюджету м.Червонограда (додаток №6).
Керуючись статтею 40 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк", спрямувати вiльний залишок бюджетних коштiв загального фонду мiського бюджету як субвенцiю з мiсцевого бюджету Державному бюджету на виконання програм соцiально-економiчного розвитку: Червоноградському мiському вiддiлу Головного управлiння МВС України у Львiвськiй областi в сумi 80,0 тис.грн. та Регiональному вiддiленню фонду державного майна України по Львiвськiй областi - 20,0тис.грн.
Врахувати розподiл вiльних залишкiв бюджетних коштiв, що утворилися на 01.01.2010року по спецiальному фонду в сумi 197 134 гривнi, затверджений рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 24.02.2010року № 517.
    13. Затвердити перелiк об'єктiв, фiнансування капiталовкладень яких буде здiйснено в 2010 роцi (додаток №7).
Кошти бюджету розвитку в сумi 130 000 гривень спрямувати як внесок до статутного фонду (поповнення обiгових коштiв) КП ЧУБiI "Будiнвест".
Кошти бюджету розвитку, якi передбаченi на реконструкцiю вулиць комунальної власностi та внутрiквартальних вулиць мiста, використовувати вiдповiдно до перелiкiв об'єктiв, визначених розпорядженням мiського голови з наступним затвердженням їх на сесiї мiської ради.
    14. Затвердити Перелiк першочергових природоохоронних заходiв, фiнансування яких здiйснюється з фонду охорони навколишнього природного середовища мiста Червонограда у 2010 роцi (додаток №8).
Надходження коштiв збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища спрямувати на будiвництво пiдприємства промислової переробки побутових вiдходiв в сумi 67,0тис.грн. та на будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (II черга) в сумi 50,0тис.грн.
    15. У разi необхiдностi, пiсля затвердження Львiвською обласною радою перелiку об'єктiв, фiнансування будiвництва або реконструкцiю яких передбачається здiйснювати у м.Червоноградi за рахунок коштiв обласного бюджету розвитку, цiльового фонду охорони навколишнього природного середовища з урахуванням вимог щодо забезпечення спiвфiнансування програм, на якi передбачаються кошти з державного бюджету, мiський голова розпорядженням вносить змiни до затверджених перелiкiв об'єктiв з наступним затвердженням їх на сесiї мiської ради.
    16. Кошти цiльового фонду соцiально - економiчного та культурного розвитку використовувати на розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури, пiдтримку благоустрою мiста та iншi видатки, пов'язанi з утриманням, експлуатацiєю, капiтальним ремонтом об'єктiв комунального господарства мiста вiдповiдно до розпоряджень мiського голови.
    17. Затвердити на 2010 рiк лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних та грошових обсягах для головних розпорядникiв бюджетних коштiв (додаток №9).
Головним розпорядникам коштiв мiського бюджету встановити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних та грошових обсягах для кожної пiдвiдомчої бюджетної установи.
    18. Затвердити джерела фiнансування мiського бюджету на 2010 рiк (додаток №10).
    19. В процесi виконання мiського бюджету за об_рунтованим поданням головного розпорядника коштiв мiського бюджету дозволити мiському фiнансовому управлiнню здiйснювати перерозподiл видаткiв за функцiональною та економiчною класифiкацiєю в межах обсягу його бюджетних призначень загального та спецiального фондiв мiського бюджету.
Перерозподiл, що призводить до змiни головних розпорядникiв коштiв, обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштiв мiського бюджету за загальним i спецiальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв) за функцiональною ознакою всього, в тому числi на заробiтну плату, енергоносiї, видатки розвитку, а також розподiл офiцiйних трансфертiв здiйснюється за розпорядженням мiського голови з подальшим затвердженням внесених змiн на сесiї мiської ради.
    20. Установити, що у 2010 роцi керiвники бюджетних установ i органiзацiй утримують чисельнiсть працiвникiв та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату, включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати, затвердженого для бюджетних установ i органiзацiй у кошторисах доходiв i видаткiв або планах використання бюджетних коштiв.
    21. Установити, що нецiльове використання бюджетних коштiв, має наслiдком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштiв на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням.
    22. Взяти до уваги, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк" визначено перелiк захищених статей витрат за економiчною структурою видаткiв, зокрема :
    -оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);
    -нарахування на заробiтну плату (код 1120);
    -придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);
    -забезпечення продуктами харчування (код 1133);
    -оплата комунальних послуг та енергоносiїв (код 1160);
    -трансферти населенню (код 1340);
    -трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).
    23. На виконання рiшення обласної ради "Про обласний бюджет Львiвської областi на 2010 рiк" передбачити кошти на 2010 рiк на:

    а) надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, послуг зв'язку ветеранам УПА - учасникам бойових дiй УПА та iнвалiдам вiйни УПА (рiшення обласної ради вiд 11.05.1995р. №65), вдовам ветеранiв УПА (рiшення обласної ради вiд 15.11.2005р. №438), вдовам полiтв'язнiв (ухвала обласної ради вiд 25.12.1991р. №197 з вiдповiдними змiнами), малолiтнiм полiтичним в'язням (рiшення обласної ради вiд 29.06.1999р. №196), кошти для забезпечення надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива i скрапленого газу, послуг зв'язку, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, якi мають пiльги щодо їх оплати (без урахування додаткових 10,5 кв. метрiв на сiм'ю). При наданнi пiльг ветеранам УПА керуватись статтею 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк".
Надати пiльгу в оплатi вартостi житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку в розмiрi 100 вiдсоткiв громадянцi Варщук В. (вул.. Корольова 6/93), як матерi, що доглядає трьох дiтей-iнвалiдiв.
    б) надання iнвалiдам по зору 1 та 2 груп щомiсячної адресної грошової допомоги на часткове вiдшкодування вартостi житлово-комунальних послуг:
    - iнвалiдам по зору I групи - 40 грн.;
    - iнвалiдам по зору II групи - 35 грн.
    в) забезпечення доплат на догляд iнвалiдiв I групи та грошової компенсацiї оплати телефонних послуг iнвалiдам I групи у наступних розмiрах:
    - додаткова щомiсячна грошова виплата непрацюючим працездатним особам, якi доглядають iнвалiда I групи - 4,80 грн.;
    - грошова компенсацiя оплати телефонних послуг iнвалiдам I групи всiх категорiй - 5,0 грн.
    г) виплату компенсацiї фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги, згiдно з Порядком, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2004р. №558 "Про затвердження Порядку призначення i виплати компенсацiї фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги";
    д) надання щомiсячної адресної грошової допомоги:
    - сiм'ям, в яких проживає двоє i бiльше непрацюючих iнвалiдiв I та II груп загального захворювання, дiтей-iнвалiдiв та iнвалiдiв з дитинства, якi отримують пенсiю по iнвалiдностi, державну соцiальну допомогу дiтям-iнвалiдам та iнвалiдам з дитинства чи державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам в сумi 25 грн. на особу;
    - непрацюючим одиноким iнвалiдам I групи загального захворювання, якi отримують пенсiю по iнвалiдностi, державну соцiальну допомогу дiтям-iнвалiдам та iнвалiдам з дитинства чи державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю та iнвалiдам, якi перебувають на облiку в територiальному центрi соцiального обслуговування пенсiонерiв та одиноких непрацездатних громадян (за поданням тер центру) в сумi 30 грн. на особу;
    е) виплату щомiсячної доплати до пенсiї ветеранам УПА в розмiрi 50 грн.
    є) надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилось 100 i бiльше рокiв в розмiрi 500 грн.
    ж) придбання санаторно-курортних путiвок громадянам, постраждалим внаслiдок аварiї на ЧАЕС.
Управлiнню працi та соцiального захисту населення призначати та виплачувати допомоги, вказанi в пунктах б, в, г, д, е, є даного рiшення (пункти б та д за вибором iнвалiда) у визначених розмiрах та припиняти з наступного мiсяця пiсля виникнення обставин, що є пiдставою для їх припинення.
    з) компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд ветеранiв ОУН-УПА, полiтв'язнiв та репресованих в автомобiльному пасажирському транспортi загального користування на мiських i примiських маршрутах та здешевлення вартостi перевезення пiльгових категорiй пасажирiв на автобусних маршрутах спецiальних перевезень на дачi ВАТ "Червоноградське АТП-14628" в сумi 250,0 тис.грн. Вiдшкодування втрат доходiв перевiзнику здiйснювати згiдно проведених фактичних видаткiв за мiнусом одержаної виручки. Встановити у 2010 роцi вартiсть проїзду на маршрутах спецiальних перевезень для громадян пiльгових категорiй 1,75грн.
    24. Для забезпечення проведення розрахункiв з компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на мiських маршрутах м.Червонограда затвердити на 2010 рiк для ВАТ "Червоноградське АТП 14628" коефiцiєнт спiввiдношення кiлькостi безплатно i платно перевезених пасажирiв громадським транспортом 1,75 вiдповiдно до висновку робочої комiсiї, створеної рiшенням виконавчого комiтету вiд 26.03.2010 року №78.
    25. Виконавчому комiтету мiської ради:
    25.1. Спiльно з керiвниками управлiнь та вiддiлiв привести показники з мережi, штатiв та контингентiв бюджетних установ у вiдповiднiсть iз розмiрами коштiв, передбаченими на їх утримання у 2010 роцi. Встановити контроль за використанням бюджетних коштiв у пiдвiдомчих установах та органiзацiях.
    25.2. У разi змiни або встановлення Верховною Радою України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, розмiру мiжбюджетних трансфертiв для бюджету мiста на 2010 рiк вносити вiдповiднi змiни до бюджету, в тому числi здiйснювати їх перерозподiл мiж мiсцевими бюджетами, з подальшим затвердженням змiн на сесiї мiської ради.
    26. Головним розпорядникам бюджетних коштiв:
    26.1. Забезпечувати у повному обсязi оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати, проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермiнованої заборгованостi iз зазначених видаткiв.
    26.2. Забезпечити власнi надходження бюджетних установ в обсягах, що суттєво перевищують фактичнi надходження 2009 року та у разi недостатностi фiнансового ресурсу за загальним фондом скеровувати фактично отриманi кошти спецiального фонду на поточне утримання установ та проведення заходiв з енергозбереження.
    26.3. Брати бюджетнi зобов'язання у 2010 роцi, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, взятих на облiк в органах Державного казначейства України, в межах видiлених асигнувань.
    26.4. Провести оптимiзацiю видаткiв, мережi та штатiв бюджетних установ, обмежити збiльшення фактично зайнятих посад, надання необов'язкових доплат, надбавок i виплат стимулюючого характеру за наявностi труднощiв у фiнансуваннi iнших першочергових видаткiв.
    27. Установити, що виявленi перевiрками, проведеними працiвниками контрольно-ревiзiйного вiддiлу у м. Червоноградi i мiського фiнансового управлiння, суми незаконних видаткiв, недостач i крадiжок пiдлягають перерахуванню до мiського бюджету.
    28.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турко):
    - здiйснювати фiнансування в першу чергу захищених статей видаткiв, а iнших передбачених видаткiв - у межах фактичного надходження доходiв;
    - затвердити помiсячний розпис доходiв та видаткiв мiського бюджету на 2010 рiк у розрiзi головних розпорядникiв коштiв, вiддiлiв, органiзацiй та установ;
    - з метою пiдвищення ефективностi використання бюджетних коштiв скориговувати встановленi перевiрками завищенi асигнування за кошторисами витрат;
    - у разi виникнення тимчасових касових розривiв мiського бюджету для забезпечення оплати працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування та медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв звертатись у вiддiлення Державного казначейства у м. Червоноградi для отримання короткотермiнових позичок за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.
    - за наявностi тимчасово вiльних коштiв мiського бюджету спрямовувати їх на депозитнi рахунки фiнансово-кредитних установ у порядку, передбаченому чинним законодавством з подальшим поверненням таких коштiв до кiнця поточного бюджетного перiоду.
    29. Затвердити звiт про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2009 рiк (додаток №11):
    - по доходах в сумi 175 515 477 грн., в тому числi:
по загальному фонду в сумi 145 525 852 грн.,
по спецiальному фонду 29 989 625 грн.;
    - по видатках в сумi 172 867 068 грн., в тому числi:
по загальному фонду 144 470 614 грн. з перевищенням доходiв над видатками на 1 055 238 грн.,
по спецiальному фонду в сумi 28 396 454 грн., з перевищенням доходiв над видатками в сумi 1 593 171 грн.
    30. Затвердити звiт про виконання мiського бюджету за I квартал 2010р. (додаток №12):
    - по доходах в сумi 40 434 553 грн., з них:
по загальному фонду - 37 325 264 грн.,
по спецiальному - 3 109 289 грн.;
    - по видатках в сумi 42 137 745 грн., з них:
по загальному фонду - 39 670 506 грн.,
по спецiальному фонду - 2 467 239 грн.
    31.Додатки № 1-12 до цього рiшення є його невiд'ємною частиною.
    32. Рiшення набирає чинностi з дня його прийняття та застосовується з 01.01.2010року
    33. Вважати таким, що втратило чиннiсть рiшення Червоноградської мiської ради вiд 15 сiчня 2009 року № 378 "Про мiський бюджет м. Червонограда на 2009 рiк".
    34. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань бюджету (А. Гонтарик).

    ДОДАТКИ
    Додатки 1,2,3,5,7,9,10
    Додаток 4
    Додаток 6
    Додаток 8
    Додаток 11,12
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради