Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVI сесiї
п'ятого скликання
Вiд 24.02.2010 № 506
м.Червоноград
Про затвердження ставок орендної плати за земельнi дiлянки державної власностi на територiї Червоноградської мiської ради

    Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з вибору земельних дiлянок виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та Управлiнням Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi пропозицiї щодо оптимiзацiї ставок орендної плати за землю, з метою створення умов для ефективного використання земель та розвитку ринкових вiдносин, активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi, поповнення мiського бюджету, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 02.10.2003 р. № 1211 - IV "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду землi", вiд 19.09.1996 р. №378/96-ВР "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiд 11.09.2003 р. № 1160-IУ "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", враховуючи протокол громадського слухання вiд 30.12.2009 р. висновки та рекомендацiї постiйних комiсiй, мiська рада, -
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити ставки орендної плати за земельнi дiлянки у м. Червоноградi у вiдсотках вiд їх нормативної грошової оцiнки згiдно з додатком.
    2.Встановити без врахування умов п. 1 рiчну орендну плату за земельнi дiлянки :
    2.1.Зайнятi об'єктами торгiвлi, АЗС та банкiвськими установами - у розмiрi 12 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.2.Комерцiйного призначення сезонного використання для встановлення пересувних малих архiтектурних форм:
    -у парку культури i вiдпочинку iм. Т.Г. Шевченка - у розмiрi 8 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    -на рештi територiї м. Червонограда - у розмiрi 6 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.3.Пiдприємств недержавної форми власностi для обслуговування будiвель, споруд та iнженерних мереж електро- i газопостачання, а також для обслуговування об'єктiв з надання послуг зв'язку - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.4.Зайнятi приватними стоянками для автомобiлiв - у розмiрi 6% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.5.Зайнятi об'єктами торгiвлi ( стацiонарними МАФ), якi реалiзують виключно хлiбо-булочнi та кондитерськi вироби - у розмiрi 10 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.6.Зайнятi об'єктами побутового обслуговування населення ( ремонт взуття, годинникiв та iнше ) а також якi реалiзують виключно газети, журнали та канцелярськi товари - у розмiрi 8% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.7.Релiгiйних громад, благодiйних органiзацiй, iнших неприбуткових громадських органiзацiй - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.8.Громадян для ведення городництва, сiнокосiння, будiвництва та обслуговування жилих будинкiв, господарських будiвель i споруд та гаражiв у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.9.Громадян, що надаються в оренду в межах червоних лiнiй у розмiрi 12% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.10.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для реконструкцiї з добудовою власних ( орендованих ) примiщень в багатоповерхових житлових будинках - у розмiрi 12 % вiд їх грошової оцiнки.
    2.11.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, наданi для будiвництва та реконструкцiї об'єктiв на перiод нормативного термiну будiвництва - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    Встановити, що змiни до договору оренди земельної дiлянки, у зв'язку iз зменшенням розмiру орендної плати за земельну дiлянку на перiод нормативного термiну будiвництва здiйснюється шляхом оформлення додатку до договору оренди земельної дiлянки з дня одержання орендарем земельної дiлянки Дозволу iнспекцiї з Держархбудконтролю у Львiвськiй областi на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт. Пiдставою для оформлення додатку до договору оренди земельної дiлянки є дане рiшення мiської ради.
    2.12.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, зайнятих об'єктами незавершеного будiвництва нормативний термiн будiвництва яких закiнчився - у розмiрi 12 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.13.Суб'єктiв недержавної форми власностi за земельнi дiлянки вiдведенi для житлового будiвництва та зайнятi житловими будинками - у розмiрi 3 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    3.Зменшення ставок та розмiрiв орендної плати за земельнi дiлянки за зверненнями юридичних та фiзичних осiб в перiод дiї договорiв оренди земельних дiлянок здiйснювати лише у випадках форс-мажорних обставин ( пожежа, повiнь, ураган, протиправнi дiї третiх осiб) за рiшенням мiської ради.
    4.Встановити, що дiя пункту 2 не поширюється на дiючi договори оренди земельних дiлянок.
    5.Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.03.2007 р. № 126 "Про затвердження ставок орендної плати за землю з метою удосконалення орендних вiдносин на територiї Червоноградської мiської ради" вважати таким, що втратило чиннiсть
    6.Доручити виконавчому комiтету мiської ради оприлюднити дане рiшення рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    7.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н. Пущик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.    Додаток до рiшення мiської ради
Ставки орендної плати за земельнi дiлянки у м.Червоноградi
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради