Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
Додаток до рiшення
XIII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 05.03.2009 № 384
м.Червоноград
Положення про порядок залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда.

    Положення розроблене на основi Законiв України "Про планування i забудову територiй", "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв щодо сприяння будiвництву", " Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва" та " Про мiсцеве самоврядування в Українi".
    Це Положення визначає порядок залучення коштiв замовникiв, якi мають намiр здiйснити нове будiвництво, реконструкцiю, технiчне переоснащення, капiтальний ремонт, змiну функцiонального призначення (перепланування, переоснащення тощо) об'єктiв мiстобудування (далi будiвництво).
    До пайової участi (внеску) у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста не залучаються замовники у разi здiйснення будiвництва:
    - об'єктiв будь-якого призначення на замовлення органiв державної влади або органiв мiсцевого самоврядування за рахунок коштiв державного та / або мiсцевих бюджетiв;
    - об'єктiв комплексної забудови територiй, що здiйснюється на конкурснiй основi;
    - об'єктiв, що споруджуються замiсть пошкоджених або зруйнованих внаслiдок стихiйного лиха чи техногенних аварiй;
    - iндивiдуальних житлових будинкiв, господарських будiвель, гаражiв, лiтнiх садових будинкiв, їх реконструкцiю тощо;
    - реконструкцiї (переобладнання, перепланування) житлових примiщень (квартир) у багатоповерхових житлових будинках без змiни призначення.
    Величина пайової участi(внеску) замовника на розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста з урахуванням не заборонених законом iнших вiдрахувань, встановлених органом мiсцевого самоврядування визначається у договорi, укладеному з органом мiсцевого самоврядування i повинна становити:
    - 10 вiдсоткiв загальної кошторисної вартостi будiвництва об'єкта мiстобудування виробничого та громадського призначення (крiм будiвель закладiв культури та освiти, медичного та оздоровчого призначення);
    - 4 вiдсотки загальної кошторисної вартостi будiвництва об'єкта мiстобудування - для житлових будинкiв, будiвель закладiв культури та освiти, медичного i оздоровчого призначення.
    Загальна кошторисна вартiсть будiвництва об'єкта мiстобудування визначається згiдно з будiвельними нормами, без урахування витрат з придбання та видiлення земельної дiлянки, звiльнення будiвельного майданчика вiд будiвель, споруд та iнженерних мереж, влаштування внутрiшньо та позаплощадкових iнженерних мереж i споруд та транспортних комунiкацiй.
    Мiськiй радi, виконавчому комiтету та пiдвiдомчим комунальним пiдприємствам особливу увагу звернути на виконання Закону України "Про планування i забудову територiй" в частинi заборони органам мiсцевого самоврядування вимагати вiд замовника будiвництва надання будь-яких послуг, у тому числi здiйснення будiвництва об'єктiв та передачi матерiальних або нематерiальних активiв, крiм пайової участi (внеску) замовника будiвництва.
    Пайова участь (внесок) замовника у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста полягає у вiдрахуваннi замовником пiсля прийняття об'єкта в експлуатацiю до вiдповiдного мiсцевого бюджету коштiв для забезпечення створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста.
    Розмiр пайової участi (внеску) замовника у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста визначається не пiзнiше десяти робочих днiв з дня реєстрацiї органом мiсцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документiв, що пiдтверджують вартiсть будiвництва (реконструкцiї) об'єкта мiстобудування, з технiко-економiчними показниками.
    Договiр про пайову участь у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста укладається не пiзнiше п'ятнадцяти робочих днiв з дня реєстрацiї звернення замовника про його укладення, але до одержання дозволу в iнспекцiї ДАБК на виконання будiвельних робiт. На об'єкти, на якi наданi дозволи на будiвництво до виходу даного Положення i забудовники не прийняли участi у створеннi розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста договiр про пайовий внесок укладається не пiзнiше як за мiсяць до передбачуваного термiну введення об'єкту в експлуатацiю.
    Невiд'ємною частиною договору є :
    - розрахунок розмiру пайового внеску;
    - термiни (графiки) оплати пайового внеску;
    - вiдповiдальнiсть сторiн у випадку недодержання умов договору.
    Пайовий внесок сплачується в повнiй сумi єдиним платежем або частинами за графiком, що визначається договором. Граничний термiн сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного мiсяця пiсля прийняття об'єкта мiстобудування в експлуатацiю. За iнiцiативою замовника пайовий внесок може сплачуватись i до введення об'єкту в експлуатацiю.
    У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску забудовник сплачує пеню у розмiрi 0,5 % за кожний календарний день прострочення у його сплатi, вiд суми несплаченого внеску.
    Кошти, отриманi як пайова участь (внесок) замовникiв об'єктiв мiстобудування, можуть використовуватися виключно на створення i розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста.
    Додатки до Положення:
    - примiрний бланк розрахунку розмiру пайової участi (внеску) замовника будiвництва об'єкту;
    - примiрний зразок договору про участь замовника будiвництва об'єкту мiстобудування у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда.
Секретар ради В.Гарасюк

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради