Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 15.01.2009 № 379
м.Червоноград
Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв нежитлових примiщень комунальної власностi м. Червонограда на 2009 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

    Для здiйснення приватизацiї об'єктiв нежитлових примiщень комунальної власностi м. Червонограда та вiдшкодування витрат Регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вартостi робiт, пов'язаних з пiдготовкою об'єктiв до продажу, з метою забезпечення виконання завдання щодо надходження коштiв до мiсцевого бюджету вiд обсягiв приватизацiї майна, керуючись ст. 4 Закону України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)", ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї з питань комунальної власностi та приватизацiї, Червоноградська мiська рада
В И Р I Ш И Л А:
    1.Затвердити "Програму приватизацiї об'єктiв нежитлових примiщень комунальної власностi м. Червонограда на 2009рiк" ( додається ).
    2.Затвердити перелiк об'єктiв нежитлових примiщень комунальної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2009 роцi, згiдно з додатком.
    3.Делегувати повноваження по приватизацiї об'єктiв нежитлових примiщень комунальної власностi м. Червонограда, передбачених пунктом 2 рiшення, регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Львiвськiй областi.
    4.Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13. 03.2008 року № 247 "Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв нежитлових примiщень комунальної власностi м. Червонограда на 2008 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi" вважати таким, що втратило чиннiсть.
    5.Фiнансування Програми здiйснювати згiдно затверджених асигнувань.
    6.Надати повноваження мiському головi затвердити кошторис доходiв i видаткiв, згiдно затверджених призначень на Програму.
    7.Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань комунальної власностi та приватизацiї (М.Рибойчука) та заступника мiського голови Мисака М.I.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради