Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 15.01.2009 № 380
м.Червоноград
Про внесення змiн i доповнень до Методики розрахунку пропорцiї розподiлу мiж мiським бюджетом, орендодавцем i балансоутримувачем та порядку використання плати за оренду комунального майна територiальної громади м. Червонограда.

    Керуючись Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про оренду державного та комунального майна", враховуючи висновки i рекомендацiї постiйних комiсiй, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1.Внести змiни i доповнення до Методики розрахунку пропорцiї розподiлу мiж мiським бюджетом, орендодавцем i балансоутримувачем та порядку використання плати за оренду комунального майна територiальної громади м.Червонограда, затвердженої рiшенням мiської ради вiд 14.06.2007р. №142:
    1.1.Пункт 8 викласти у такiй редакцiї :
        "8.Розмiр орендної плати для окремих категорiй орендарiв
        8.1.Розмiр рiчної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними органiзацiями, установами, якi утримуються за рахунок мiського бюджету, комунальними телерадiоорганiзацiями, редакцiями комунальних перiодичних видань та перiодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, трудовими i журналiстськими колективами, пiдприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, а також iнвалiдами з метою використання пiд гаражi для спецiальних засобiв пересування становить 1 гривню.
        8.2.Розмiр рiчної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними органiзацiями та установами, якi утримуються за рахунок iнших бюджетiв та управлiнням Пенсiйного фонду України в м.Червоноградi, становить 1 гривню.
        8.3.Розмiр рiчної орендної плати для суб?єктiв господарювання, якi органiзовують та проводять харчування учнiв у примiщеннях загальноосвiтнiх шкiл, становить 1 грн.
    1.2.В абзацi третьому пункту 28 додатку 2 до Методики , у графi "Оренда ставка, вiдсоткiв" цифру "10" замiнити цифрою "7".
    2.Продовжити термiн дiї пункту 2 рiшення мiської ради вiд 20.12.2007р. №230 до 01.04.2009р.
    3.Визнати таким, що втратив чиннiсть абзац другий пункту 29 додатку 2 до Методики.
    4.Виконавчому комiтету поiнформувати бюджетнi установи, органiзацiї щодо змiн в Методицi.
    5.Це рiшення набирає чинностi з "01" сiчня 2009 року.
    6.Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйнi комiсiї: з питань комунальної власностi i приватизацiї (М.Рибойчук) та з питань бюджету (А. Гонтарик).
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради