Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XI сесiї
п'ятого скликання
Вiд 17.04.2008 № 273
м.Червоноград
Про затвердження ставок орендної плати за землю на 2008 рiк на територiї Червоноградської мiської ради

    У зв'язку iз прийняття Закону України вiд 28.12.2007 р. №107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України», розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з вибору земельних дiлянок виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради пропозицiї щодо оптимiзацiї ставок орендної плати за землю, створення умов для ефективного використання земель та розвитку ринкових вiдносин, активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi, поповнення мiського бюджету, враховуючи висновки та рекомендацiї постiйних комiсiй, мiська рада, -
ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити на 2008 рiк ставки орендної плати за земельнi дiлянки у м. Червоноградi у вiдсотках вiд їх нормативної грошової оцiнки ( додаток ).
    2.Встановити рiчну орендну плату за земельнi дiлянки:
    2.1.Комерцiйного призначення площами до 0,0500 га у розмiрi 12% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.2.Комерцiйного призначення сезонного використання для встановлення пересувних малих архiтектурних форм:
    у парку культури i вiдпочинку iм. Т.Г. Шевченка - у розмiрi 6% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    на рештi територiї м. Червонограда - у розмiрi 4% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.3.Викупленi у власнiсть з розстроченням платежiв:, на перший рiк розстрочення - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки;
    до закiнчення розстрочення - у розмiрi 4% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.4.Пiдприємств недержавної форми власностi для обслуговування будiвель, споруд та iнженерних мереж електро- i газопостачання, а також для обслуговування об'єктiв з надання послуг зв'язку - у розмiрi 4% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.5.Зайнятi приватними стоянками для автомобiлiв - у розмiрi 4% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.6.Зайнятi об'єктами торгiвлi, якi реалiзують виключно хлiбо-булочнi та кондитерськi вироби - у розмiрi 6% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.7.Зайнятi об'єктами торгiвлi, якi реалiзують, в основному, газети, журнали та канцелярське приладдя - у розмiрi 6% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.8.Зайнятi об'єктами побутового обслуговування населення ( ремонт взуття,годинникiв та iнше ) - у розмiрi 6% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.9.Релiгiйних громад, благодiйних органiзацiй, iнших неприбуткових громадських органiзацiй - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.10.Громадян для ведення городництва, сiнокосiння, будiвництва та обслуговування житлових будинкiв i господарських будiвель та гаражiв у трикратному розмiрi земельного податку.
    2.11.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, наданих для будiвництва та реконструкцiї об'єктiв на перiод нормативного термiну будiвництва, або на один рiк у випадку вiдсутностi розрахунку нормативного термiну будiвництва - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.12.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для реконструкцiї з добудовою власних ( орендованих ) примiщень - у розмiрi 3% вiд їх грошової оцiнки.
    3.Зменшення ставки та розмiрiв орендної плати за земельнi дiлянки за зверненнями юридичних та фiзичних осiб в перiод дiї договорiв оренди земельних дiлянок здiйснювати лише у випадках форс-мажорних обставин ( пожежа, повiнь, ураган, протиправнi дiї третiх осiб, тощо ) та iнших, за рiшенням мiської ради.
    4.З метою безумовного виконання ст. 120 Земельного кодексу України екомендувати нотарiальним конторам та товарним бiржам при посвiдченi договорiв про вiдчуження нерухомого майна, яке розмiщене на землях державної та комунальної власностi, вимагати вiд продавця нерухомого майна проект розмежування земельної дiлянки, погоджений управлiнням земельних ресурсiв, управлiнням мiстобудування та архiтектури, виконавчим комiтетом мiської ради та продавцем майна i вказувати у договорi купiвлi-продажу площу земельної дiлянки, на якiй знаходиться об'єкт нерухомого майна, що вiдчужується. Одним iз пунктiв договору вказувати на обов'язок покупця оформлення, в мiсячний термiн, договору оренди земельної дiлянки для обслуговування майна, що вiдчужується.
    5.Встановити, що:
    5.1.Дiя пiдпунктiв 2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.8.; 2.10. пункту 2 не поширюється на дiючi договори оренди земельних дiлянок.
    5.2.Дiя частини другої пiдпункту 2.3. пункту 2 не поширюється на земельнi дiлянки площами бiльше 10000 м2 .
    6.Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.03.2007 р. № 126 "Про затвердження ставок орендної плати за землю з метою удосконалення орендних вiдносин на територiї Червоноградської мiської ради" вважати таким, що втратило чиннiсть на 2008 р.
    7.Доручити виконавчому комiтету мiської ради оприлюднити дане рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    8.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н. Пущик) та першого заступника мiського голови О.Орловського.

Додаток до рiшення мiської ради вiд 17.04.2008 №273
Ставки орендної плати за земельнi дiлянки у м. Червоноградi

ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНКИ М2 - СТАВКИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ У % ВIД ГРОШОВОЇ ОЦIНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНКИ,
До 100 - 12%
101-300 - 10%
301-500 - 8%
501-1000 - 7%
1001-5000 - 6%
5001-10000 - 4%
Бiльше 10000 - 3%
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради