Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
ПОЛОЖЕННЯ
затверджено рiшенням мiської ради
Вiд 11.01.2005 № 255
м.Червоноград
Про Вiдзнаку мiського голови.

    1. Вiдзнакою мiського голови (далi - Вiдзнака) нагороджуються громадяни України, якi зробили вагомий внесок у суспiльний, економiчний та кльтурний розвиток мiст Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник.
    2.Вiдзнакою можуть нагороджуватися також й громадяни iнших держав.
    3. Рiшення про нагородження вiдзнакою приймас мiський голова, яке затверджується його розпорядженням.
    4.Подання про нагородження вiдзнакою можуть вносити на розгляд мiського голови керiвники пiдприємств, закладiв, установ, громадських органiзацiй та осередкiв полiтичних партiй.
    У поданнi зазначаються заслуги, що стали пiдставою для порушення клопотання щодо нагородження Вiдзнакою.
    5. Вручення Вiдзнаки здiйснюється в урочистiй обстановцi на загальних зборах трудових колективiв та на загальномiських урочистостях.
    Вручення доцiльно приурочувати до загальнодержавних та професiйних свят, ювiлейних дат у життi громадян та мiста в цiлому.
    6. До Вiдзнаки додається посвiдчення, у якому вказуються прiзвище, iм'я по батьковi особи, що нагороджується, дата i номер розпорядження про нагородження.
    7. У трудовiй книжцi нагородженого у встановленому порядку робиться запис про нагородження Вiдзнакою з вiдмiткою про дату i номер розпорядження про нагородження.
Секретар ради В.Гарасюк

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради