Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
IX сесiї
п'ятого скликання
Вiд 20.12.2007 № 229
м.Червоноград
Про внесення змiн та доповнень до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власностi територiальної громади мiста Червонограда, затвердженого рiшенням мiської ради вiд 08.06.2006р. №11

    Керуючись Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та з метою удосконалення i деталiзацiї процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна, враховуючи висновки i рекомендацiї постiйної комiсiї з питань комунальної власностi та приватизацiї, Червоноградська мiська рада,
    ВИРIШИЛА:
    1. Внести змiни та доповнення до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власностi територiальної громади мiста Червонограда, затвердженого рiшенням мiської ради вiд 08.06.2006р. №11:
    1.1. Пiдпункт 5.1.2. пункту 5 "Порядок надання майна в оренду" викласти у такiй редакцiї:
    "5.1.2. До заяви додаються:
    юридичними особами, якi є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю;
    бюджетними установами, органiзацiями - копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю;
    неприбутковими органiзацiями - копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, довiдка з податкового органу про перебування на облiку платника податкiв - неприбуткової органiзацiї;
    фiзичними особами, якi є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця;
    технiко-економiчне обгрунтування використання цiлiсного майнового комплексу;
    копiя статуту (для юридичних осiб), iноземна юридична особа вiдповiдним документом засвiдчує свою реєстрацiю у країнi мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського або судового реєстру тощо);
    рiшення зборiв учасникiв господарського товариства (якщо таке рiшення передбачене статутом);
    копiя довiдки органу статистики про включення орендаря - юридичної особи до ЄДРПОУ;
    копiя довiдки про взяття на облiк платника податку;
    копiя довiдки про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть;
    копiя лiцензiї на здiйснення юридичною особою окремого виду дiяльностi (за наявностi такого).
    За бажанням претендента разом з документами може подаватись проект договору оренди.
    При поданнi заяви та документiв претендент або його представник пред'являє документ, що посвiдчує особу, а представник претендента належним чином оформлену довiренiсть".
    1.2. Пiдпункт 5.2.2. пiдпункту 5.2. "Порядок надання в оренду структурних пiдроздiлiв та нерухомого майна площею, що перевищує 200 кв. м." викласти в такiй редакцiї:
    "5.2.2. Орендодавець протягом п'яти календарних днiв з дня подання заяви готує клопотання на iм'я мiського голови про надання дозволу на оренду об'єкта, проект договору оренди (у разi подання претендентом проекту договору готує свої висновки по ньому), готує документи: довiдку балансоутримувача про наявнiсть у нього на балансi майна, що передається в оренду, iнформацiю про загальну площу об'єкту оренди, розрахунок орендної плати за перший або базовий мiсяць оренди, копiю висновку про вартiсть об'єкту оренди i разом з копiями поданих претендентом заяви та документiв подає у Вiддiл. Вiддiл протягом одного робочого дня перевiряє данi згiдно з п. 5.1.4. Положення та передає матерiали перевiрки разом з поданими Орендодавцем документами на розгляд Комiсiї".
    1.3. Додаток до Положення "Порядок органiзацiї та проведення конкурсу на право оренди комунального майна" викласти в новiй редакцiї (додається).
    2. Виконавчому комiтету поiнформувати суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, бюджетнi установи, органiзацiї щодо змiн в Положеннi через засоби масової iнформацiї.
    3. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань комунальної власностi та приватизацiї (М. Рибойчук).
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради