Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
Проект рiшення
Червоноградська мiська рада
Вiд 10.06.2007 № Проект
м.Червоноград
Про порядок перегляду договорiв оренди нерухомого комунального майна

1. Цей Порядок регулює процедуру перегляду договорiв оренди нерухомого майна за договорами оренди, укладеними орендодавцями.
2. Перегляду за цим Порядком пiдлягають всi договори оренди нерухомого комунального майна, крiм договорiв оренди нерухомого майна, укладених бюджетними установами, вiддiленням Пенсiйного фонду України.
3. Перегляд здiйснюється вiдповiдно до встановленої статтею 118 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк" норми про визначення орендної плати вiдповiдно до ринкової вартостi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України: розпорядження КМ України вiд 23.05.2007р. №301-р "Про iндикативнi ставки орендної плати за використання комунального майна".
Перегляд договорiв оренди здiйснюється в частинi розмiру орендної плати вiдповiдно до встановлених Методикою орендних ставок.
4. Орендодавцi мають письмово попередити всiх орендарiв про перегляд договорiв оренди в частинi орендної плати. Роз'яснити орендарям, що пiдставою для перегляду є:
- стаття 21 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", яка передбачає перегляд розмiру орендної плати у випадках, установлених законодавчими актами України. Таким актом є Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк";
- умови договору оренди.
5. Перегляд договорiв має бути здiйснений шляхом укладення додаткових угод до договорiв оренди. Єдиним базовим мiсяцем для розрахункiв орендної плати за новими ставками встановити сiчень 2007 року.
6. Договори оренди, строк яких закiнчується у 2007 р., можуть бути продовженi в порядку, визначеному законодавством за умови перерахунку розмiру орендної плати за ставками, визначеними Методикою.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради